Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultataftale 2013 for Sygeplejen"

Transkript

1 Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet, er alle medarbejdere i afdelingen blevet undervist i hvordan fokusområder oprettes og anvendes. Denne undervisning er blevet udført af en af sygeplejerskerne, og har bevirket, at der er blevet mere fokus på hvordan vi anvender vores journalsystem. Vi evaluerer løbende om det fungerer optimalt og om der skal justeres. Vi har haft fokus på medicinhåndtering, bl.a. har vi set på arbejdsgange i en LEAN kontekst, haft workshops om mulige fejl og forebyggelse af sådanne, og er i øjeblikket i gang med at udarbejde en standard på området. Vi har deltaget i Vi har holdt budgettet og har haft fokus på de uddelegerede sygeplejeydelser. Dette område er svært at styre og kræver hyppig opfølgning og revurdering. Vi har lavet en dellegerings aftale mellem hjemmepleje og sygepleje, dels for at sikre smidighed og gennemskuelighed, og dels for at alle medarbejdere kender deres ansvarsområder. Vi har i juni 2012 åbnet en sygeplejeklinik. Vi var forberedte på, at implementeringen af klinikken ville tage tid, men det har vist sig, at mange borgere er meget tilfredse med ordningen så den har været godt besøgt i de forløbne måneder. Vi har store forventninger til, at en del af vores mange sommerhusgæster bliver visiteret til klinikken. Vores sygefravær har været faldende og trivselsmålingen i efteråret viste en stor tilfredshed blandt medarbejderne. I strategiplanen for Fagcenter Myndighed og Pleje er der fokus på disse 4 perspektiver: Finansperspektivet Kundeperspektivet Procesperspektivet Læring og vækstperspektivet Fagcenter Myndighed og Pleje har gennem de sidste 2 år arbejdet meget med kompetenceudvikling og forandringsprocesser, og det er blevet et fast holdepunkt hele tiden at have fokus på kulturen, så borgeren får mest mulig kvalitet, og medarbejderne oplever stor arbejdsglæde.

2 Strategiske indsatsområder og effektmål for det kommende år: I sygeplejen har vi valgt følgende 5 indsatsområder for 2013: 1. Hverdagsrehabilitering 2. Fokus og kvalitet i kerneydelsen 3. Forebyggelse 4. Velfærdsteknologi 5. Økonomi Bilagsoversigt Oversigt over indsatsområder for det kommende år: a) Hverdagsrehabilitering b) Kvalitet i kerneydelsen c) Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser d) Velfærdsteknologi e) Økonomi Leder Centerchef 2/6

3 Bilag 2013a Indsatsområde: Hverdagsrehabilitering, Aktivt Liv. Beskrivelse: Hele fagcenteret arbejder i år med rehabilitering. Dette indebærer kompetenceudvikling på alle niveauer. Sygeplejen kommer ikke til at udføre den direkte hverdagstræning hos borgeren men indgår i den daglige sparring med social og sundhedshjælpere for at nå borgerens mål. Sygeplejen vil arbejde med at støtte borgerne i et selvstændigt liv med ansvar for egen sundhed. F.eks. at nogle borgere deltager i egen sårbehandling, og møder op i klinikken ved behov for vejledning. Ligeledes kan administration af medicin være en mulighed, hvor borgeren selv doserer, først under vejledning, og siden selvstændigt, eller som minimum medvirker til en del af processen. At borgeren oplever øget selvbestemmelse og livskvalitet At borgerne tager aktivt del i egen sundhed At flere borgere visiteres til sygeplejeklinikken At sygeplejens resurser målrettes de syge borgere, altså patienterne Alle sygeplejersker deltager i kompetenceudviklingsforløb med Type 2 dialog Der uddannes 2 sygeplejersker som ambassadører Alle sygeplejersker har fokus på at visitere borgerne til sygeplejeklinikken linger Mindst 20 borgere bliver selvhjulpne omkring sår eller medicin i 2013 (statistik) Der kommer en stigning af borgere i klinikken på 20% Bilag 2013 b Indsatsområde: Kvalitet i kerneydelsen. Indsatsområde-beskrivelse. I løbet af de sidste år er der sket en ændring i indlæggelsesforløbene i sygehusvæsenet. Det betyder at borgerne udskrives tidligere til hjemmesygepleje, med behov for flere specialiserede sygeplejeydelser. Udviklingen i sundhedsvæsenet stiller nye krav til hjemmesygeplejen. Det gælder bl.a. den øgede specialisering, accelererende patientforløb, det forstærkede fokus på systematisk kvalitetsudvikling og forbedring af patientsikkerheden, det stigende antal kronisk syge, udviklingen af nye sygepleje- og behandlingsmetoder, krav til dokumentation og anvendelse af IT mv. Udviklingen indebærer, at hjemmesygeplejen i øget omfang skal løse komplekse og specialiserede sundhedsopgaver i et tæt samspil med sygehuse og almen praksis. 3/6

4 For at kunne løfte denne opgave, er hjemmesygeplejen i Odsherred Kommune i konstant faglig udvikling. Det er nødvendigt at holde fokus på kerneydelserne og hele tiden være lidt foran udviklingen, for at sikre høj faglighed og kvalitet. De nødvendige kompetencer er til stede i sygeplejegruppen Tæt samarbejde med de øvrige faggrupper i fagcenteret til gavn for borgerne Kvalitetssikring Revurdering af kvalitetsstandarder Udarbejdelse af procedurer Temadag med input fra KL om fremtidens hjemmesygepleje Opstart af e-learning inger 2-3 længerevarende kurser i gruppen Procedurer efterleves og udbredes til samarbejdspartnere Der indberettes mindst en utilsigtet hændelse om ugen Bilag 2013 c Indsatsområde.Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser. Indsatsområde beskrivelse Mange indlæggelser af ældre borgere i Odsherred Kommune kunne undgås. Det kan dreje sig om forholdsvis simple problemstillinger, så som dehydrering og obstipation, som hvis de ikke observeres og der handles på dem, kan føre til indlæggelser, som både er uhensigtsmæssig for den ældre borger, idet der let opstår forvirringstilstande, og dels er økonomisk belastende for kommunen. Sygeplejerskerne skal have mere fokus på de skrøbelige borgere og i samarbejde med hjemmeplejen og Lynghuset forbygge disse indlæggelser. Samtidig er sygeplejerskerne tovholdere på de opfølgende hjemmebesøg, hvor praktiserende læge og hjemmesygeplejersken mødes i borgerens hjem, for at gennemgå medicin og øvrig plan i forbindelse med den nylige udskrivelse fra sygehus. Færre og kortere indlæggelser af ældre borgere Færre indlæggelser pga obstipation og dehydrering Bedre udnyttelse af Lynghusets resurser 4/6

5 Undervisning i hjemmeplejegrupperne i ernæring, diabetes, samt i forebyggelse af obstipation og UVI. Planlægge og medvirke til opfølgende hjemmebesøg efter indlæggelse Fortsat arbejde med medicinadministration og håndtering. inger Trække indlæggelses årsags statistik 1.juni og 1. december Medvirke ved mindst 40 opfølgende hjemmebesøg i Bilag 2013 d Indsatsområde Velfærdsteknologi. I takt med at antallet af ældre vokser og at arbejdsstyrken bliver mindre, er der brug for at se på nye løsninger ift. pleje og behandling af borgerne i kommunerne. Der fokuseres i disse år meget på velfærdsteknologi. Vi har i den forbindelse undersøgt muligheden for at kunne udføre sygepleje til flere borgere på en gang ved hjælp af telekommunikation. Vi er i øjeblikket i gang med et projekt om KOL patienter sammen med træningsteamet på sundhedscenteret. Der er mange etiske overvejelser, og samtidig den rent teknologiske udfordring. Derudover skal både personale og borgere blive mere fortrolige med IT Alle medarbejdere bruger i-pad som arbejdsredskab Smartboardet bliver omdrejningspunktet i den daglige planlægning Borgerne bliver mere fortrolige med medarbejdernes brug af IT Daglig undervisning og sparring til medarbejderne i IT, både i-pad og smartboard Igangsætte projekt om KOL patienter Undersøge mulighed for e-learning inger 50% af dokumentation i journalen foregår på i-pad Sygeplejerskerne planlægger selv deres kørelister på smartboard i efteråret. Bilag 2013e Indsatsområde økonomi og effektivisering 5/6

6 I de senere år har typen af sygeplejeydelser ændret sig fra mere simple og hurtige opgaver til mere komplekse og længerevarende opgaver. Vi har hele tiden fokus på, hvordan vi udnytter vores resurser bedst muligt, samtidig med, at kvaliteten bevares. For at få plads til de mange nye opgaver, uddelegerer vi de ikke komplekse ydelser til andre faggrupper. Samtidig sætter vi de mulige medicinstabile borgere på dosisdispensering. Der er fokus på nye og effektive behandlinger indenfor sår området, hvilket er en stor del af vores ydelser En udfordring er den store tilvækst af borgere om sommeren. Der bliver ikke udlignet mellem kommunerne når det drejer sig om sygeplejeydelser. Stabil økonomi på de uddelegerede sygeplejeopgaver Effektivisering af ydelser Revisitering af uddelegerede sygepleje opgaver Gennemgang af alle borgere med ydelsen medicindosering mhp overgang til dosisdispensering Sårkursus 3 gange årligt E-learning inger Budgettet holdes 25% af medicindoseringerne overgår til dosisdispensering 15% færre sår ved udgangen af /6

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Silkeborg Kommune Kortlægning af arbejdsgange vedr. disponering af kørelister

Silkeborg Kommune Kortlægning af arbejdsgange vedr. disponering af kørelister Silkeborg Kommune Kortlægning af arbejdsgange vedr. disponering af kørelister 22. marts 2010 1. Baggrund og ramme På baggrund af de konkrete BTP-niveauer fra projektets første fase, var der planlagt 2

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 UDKAST 14/1-2005 dok. nr. 656748 Sundhedsaftale mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 Principgodkendt af: Odder Byråds socialudvalg d. 12. december 2003 og Århus Amts Sundhedsudvalg d. 26. november

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Enghaven-Dixensminde. Drifts- og udviklingsaftale 2014. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Enghaven-Dixensminde. Drifts- og udviklingsaftale 2014. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Enghaven-Dixensminde Drifts- og Kirsten Dyrholm Afdelingschef Marianne Lyngsø Foged Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts-

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere