OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig."

Transkript

1 Til: Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej Faaborg Telefon Telefax Giro oktober 2013 Skolemeddelelse nr. 4, CopyDan Billedkunst Copydan Billedkunst er en organisation der opkræver ophavsrettigheder for billed- kunstnere, tegnere, illustratorer, fotografer m.v. Denne organisation har også til opgave at skride ind, hvis ophavsrettighederne bliver krænket. De fleste skoler gør brug af enkeltstående (isolerede) billeder i digital eller analog form, og det er for anvendelsen af disse, at der opkræves licens. Billeder, som er trykt i bøger eller i anden tekstmæssig sammenhæng, betaler skolen for via den traditionelle Copydan Tekst & Node, når de anvendes i den oprindelige sammen- hæng. Med Copydan Billedkunst aftalen kan lærere og elever hente billeder fra internettet, indsætte billeder i digitale rapporter og opgaver. Skolerne kan fremstille undervis- ningsforløb på Smartboard til klasseundervisning, udveksle billeder via internet eller mail og bruge billeder i PowerPoint præsentationer. Dansk Friskoleforening gik i 2008 med til at opkræve den særlige skolerabatpris på betingelse af, at skoler kan framelde sig ordningen, hvis de (inkl. eleverne) ikke an- vender billeder i undervisningen. Copydan Billedkunst har dog oplyst, at man agter at være agtpågivende i forhold til skoler uden aftale. Hele aftalen med "Copydan Billedkunst" findes på foreningens hjemmeside i filarki- vet (se under»administration«og dernæst»serviceaftaler«). Afgiften opkræves pr. skoleår, og i januar 2014 udsender vi opkrævninger til skolerne. Vi kender p.t. ikke den indekserede takst, men i sidste skoleår skulle vi opkræve 15,22 kr. pr. elev. Alle nye skoler forventes at være omfattet af ordningen, men kan ellers senest den 9. december 2013 pr. e- mail indsende den "tro og love- erklæring", som findes i Co- pydanbilledkunstaftale i filarkivet på vores hjemmeside. 2. Aftale med Koda & Gramex Dansk Friskoleforening har indgået en rabataftale med Koda/Gramex, hvor tilmel- ding og administration sker gennem Dansk Friskoleforening. Aftale og tilmeldings- blanket kan ses på vores hjemmeside under filarkiv. OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig.

2 Til- og framelding til rabataftalen for 2014 skal ske inden den 8. januar 2014 ved henvendelse til Friskolernes Kontor eller Aftalen dæk- ker den betaling, som skolen ellers på anden vis ville være pligtig til at betale for mu- sikanvendelse på skolen uden for den direkte undervisning. Betalingen bliver op- krævet i januar Vi forventer, at satsen for 2014 bliver på kr. 4,50 pr. elev. 3. Krav om timetal I forbindelse med ændring af folkeskoleloven har en del friskoler haft behov for at blive rådgivet om kravene til timetallet på de frie grundskolers område. Frie grundskoler har ikke noget minimumstimetal, men skal jo som bekendt»stå mål med folkeskolen«, hvorfor der ved et skærpet tilsyn kan blive skævet til, om skolen ligger under, på eller over minimumstimetallet. Langt de fleste af vores skoler ligger dog på eller over vejledende timetal. Herunder oplistes kravene, som de er formuleret i lovforslaget til ændring af folke- skoleloven, som inkluderer timer for hele skoledagen (heltidsskole):» 15. Undervisningstiden tilrettelægges således, at den over et skoleår har en samlet varighed, jf. dog 16 a, stk. 4, på mindst 1) timer, svarende til gennemsnitligt 30 ugentlige timer, i børnehave- klassen og på klassetrin, 2) timer, svarende til gennemsnitligt 33 ugentlige timer, på klasse- trin og 3) timer, svarende til gennemsnitligt 35 ugentlige timer, på klasse- trin. Stk. 2. Undervisningstidens samlede varighed må ikke overstige timer, svarende til gennemsnitligt 35 ugentlige timer, set over et skoleår. Under- visningsministeren kan på baggrund af en pædagogisk begrundet ansøgning fravige timetallet i 1. pkt. Stk. 3. Timerne i stk. 1 og 2 opgøres i klokketimer á 60 minutter. Pauser ind- går i den samlede undervisningstid«de frie grundskoler er som anført ovenfor ikke bundet af timetallet i folkeskolen. Ne- denstående er det vejledende minimumstimetal i folkeskolen altså rene undervis- ningstimer uden pausetid m.v. Folkeskolens minimumstimetal stiger således: kl kl kl. Fra - årligt Til - årligt Tilbud om gratis bøger Dansk Friskoleforening har en del ældre udgivelser med større eller mindre restop- lag. Vi har besluttet, at disse bøger efter bestilling kan rekvireres gratis af medlems- skolerne mod aftalt afhentning eller betaling af forsendelsen. Hvis vi modtager man- ge henvendelser på et bestemt restoplag, vil vi tillade os at fordele restoplaget, så det

3 kommer flest muligt i hænde. Kontaktperson er Anne Simonsen Bestillingsblanket (pdf) 5. Regneark med nye finanslovstakster Det nye regneark med taksterne fra FFL14 er nu næsten færdigt, vi forventer at læg- ge det i Filarkivet på vores i løbet af uge 43/ Indberetning 2013 til Dansk Friskoleforening Det årlige indberetningsskema til Dansk Friskoleforening er nu sendt ud i papirform til alle skoler. Skemaet er udskrevet med de stamoplysninger, som vi d.d. har registreret. Stamoplysningerne bedes kontrolleret og eventuelt rettet, da de vil indgå i foreningens årsberetning og blive oplyst på De indberettede elevtal skal stemme med de elevtal, som skolen indberetter til Undervisningsministeriet på Skema C eller for børnehavers vedkommende de børn, som skolen får kommunalt tilskud til pr. 5. september. Vi gør opmærksom på, at medlemsopgørelsen skal oplyses som et antal personer og ikke som antal hjem. Bemærk indsendelsesfristen, som i år er den 22. oktober Desuden vil skolerne i løbet af efteråret blive bedt om at indberette oplysninger til»årets statistik«. Dette vil også i år ske elektronisk via vores hjemmeside. Husk også at anføre, hvor mange årsberetninger I ønsker tilsendt i år. Årsberet- ningen tjener både som foreningens formelle invitation til den årlige generalfor- samling og vi bestræber os på, at årsberetningen desuden bliver læseværdig for forældre og ansatte i øvrigt. 7. Momskompensation - Dansk Friskoleforening opfordrer til at gå uden om hul i loven Nogle revisorer henvender sig fortsat aktivt til frie skoler med oplysning om, at der er et hul i loven, som giver mulighed for en momskompensation. Dansk Friskoleforening og de øvrige frie grundskoleforeninger - har fortsat en klar holdning til denne mulighed, idet vi opfordrer vores medlemsskoler til at holde sig fra at benytte den. Begrundelsen er, at statstilskuddet til de frie grundskoler i forvejen indeholder en kompensation for moms. Da vores nuværende statstilskudsberegning blev udregnet var moms- spørgsmålet med, idet kommunerne jo ikke er momspligtige. De frie grundskoler blev således kompenseret i tilskudsberegningen. Hvis friskoler eller andre frie grundskoler benytter sig af det omtalte hul i loven, som en del revisorer har fundet, vil det samlet set give et pres på vores statstilskud. Det kan få den negative konsekvens, at vores koblingsprocent kommer under yderligere pres i de kommende år. Lige nu er vores klare mål, at få koblingsprocenten tilbage på sporet gerne tilbage til de oprindelige 75 procent af udgiften til folkeskolen. Men den øvelse kan vise sig meget svær, hvis flere og flere skoler tager genvejen og gør brug momskompensati- on.

4 Dansk Friskoleforenings opfordring er derfor klar: Gør ikke brug af muligheden for momskompensation, selv om det kan være fristende. Det kan vise sig at være en rig- tig dårlig genvej, som på den lange bane kan betyde mindre tilskud til alle skoler. I øvrigt har det på flere skoler vist sig, at revisorregningen i forbindelse med denne manøvre ofte bliver af en størrelse, som i sidste ende giver et minimalt udbytte til skolen. 8. Retningslinjer i forbindelse med afholdelse af erstatningsundervisning efter lockout Ministeriet har før sommerferien sendt brev til alle frie grundskoler med informatio- ner om, hvordan skolerne skal forholde sig til afholdelses af erstatningsundervisning i forbindelse med lockout. Læs brev fra Undervisningsministeriet. Af ministeriets brev fremgår det, at det er skoleledelsens opgave at få overblik over, hvad der er aflyst af undervisning under lockouten. Følgende krav gælder: Skolen skal yde erstatningsundervisning i nødvendigt omfang, så skolen sik- rer, at undervisningen»står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folke- skolen«. På skolen skal der foreligge dokumentation for, hvordan den aflyste under- visning er blevet erstattet. Skolens revisor skal attestere dette i revisorerklæ- ringen ved kommende aktivitetsindberetninger. Skolen skal sikre, at beslutninger om, hvordan erstatningsundervisningen for de enkelte klasser vil foregå, er beskrevet i referater, planer m.v. Revisor kan bede om dokumentation for, at bestyrelse har behandlet og godkendt planen for skolens afholdelse af erstatningsundervisning. Derfor bør dette fremgå at bestyrelsens protokol. Retningslinjer i forbindelse med indberetning Der er indsat nye afkrydsningsfelter om erstatningsundervisning i den revisorerklæ- ring, som revisor skal underskrive i den årlige indberetning for skoleåret. Revisor skal underskrive en særlig erklæring, i fald der er blevet foranstaltet erstat- ningsundervisning som følge af lockouten. Dette skal ske sammen med attestation af aktivitetsindberetningen. Revisor skal ved stikprøvekontrol påse, at lockoutramte skoler har skabt mulighed for, at elever efterfølgende har fået undervisning, der står mål med, hvad der almin- deligvis kræves i folkeskolen. 9. Åben Skole den 7. november Den 9. oktober modtog alle frie grundskoler landet over en»kampagnemanual«med en oversigt over de gratis værktøjer, der nu er tilgængeligt på Mere end 150 skoler er allerede tilmeldt Åben Skole. Der er ingen egentlig tilmel- dingsfrist men jo før des bedre, så skolen kommer med på det Danmarkskort, som fremgår af Tilmelding sker til: - skriv skolens navn, adresse og kontakt- person. Åben Skole er målrettet hele grundskolen folkeskoler såvel som frie grundskoler. Vi tror på, at det vil gavne den samlede danske grundskole, hvis forældrenes bevidsthed om skolevalg styrkes. Åben Skole handler ikke om hvervning selvom det naturligvis kan have den sidegevinst for de skoler, der deltager. Åben Skole er tænkt som en til- bagevendende»åbent- hus- dag«, hvor alle interesserede kan blive klogere på de sko-

5 ler, der ligger i deres nærområde. Det vil gavne den enkelte skole og forståelsen af den mangfoldighed, der præger grundskolen. Alle borgmestre, skolechefer, KL samt undervisningsminister Christine Antorini er orienterede om initiativet. Vi håber, at I vil gøre jeres til, at også de kommunale sko- ler får øjnene op for Åben Skole. Særtillæg i Politiken Som optakt til Åben Skole lancerer Politiken lørdag den 26. oktober særtillægget SKOLEVALG. Alle skoler har fået tilsendt mail med oplysninger om, hvordan man kan tegne en annonce i dette tillæg. Vi er klar over, at grundskoler i udgangspunktet ikke rekrutterer landsdækkende modsat efterskolerne men da vi ikke mindst har politikerne i sigtekornet med dette tillæg, håber vi, I har lyst og mulighed for at støtte tillægget ved at tegne en annonce. Der er allerede deadline på annoncer den 16. oktober. Læs mere om annoncepriser m.v. 10. Overenskomst med BUPL gældende fra 1. april 2013 Som omtalt i Skolemeddelelse nr. 2, 2013 er der opnået enighed med BUPLs forhand- lingsudvalg og forretningsudvalg om en ny toårig aftale for løn og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale, der har tegnet overenskomst med BUPL. Overenskomsten er blevet stemt hjem ved en urafstemning blandt BUPLs medlemmer på de frie grundskoler. Overenskomsten gælder for hele det frie grundskoleområde. Til at for- handle med BUPL har skoleforeningerne dannet en fælles aftaleenhed, AE. I det store arbejde med at harmonisere tre aftaler til én har der fra alle parter både måttet gives og tages. For personalet på friskolerne betyder det, at nogle takster er blevet sat op, og andre ned. Læs overenskomsten og kort om de vigtigste ændringer. 11. Mange nye friskoleinitiativer på vej Undervisningsministeriet har nu offentliggjort listen over de skoleinitiativer, som har anmeldt deres initiativ pr. 15. august i år. Listen tæller 29 skoleinitiativer. En ændring af friskoleloven gør det nu muligt at genanvende depositum på kr. tre år i træk. Se listen over nye skoleinitiativer. 12. Lovprogram for 2013/14 Det offentliggjorte lovprogram for Folketingsåret 2013/14 indeholder et forslag til at give de frie grundskoler adgang til at lave vuggestuer. I dag har friskolerne alene mu- lighed for at etablere børnehaver, og aldersgrænsen går ved 2 år og 6 måneder. Se regeringens lovprogram for 2013/14. Forslaget vedrører tillige elevråd på de frie grundskoler. Dette er et område, der har haft undervisningsministerens opmærksomhed et stykke tid. I Dansk Friskoleforenings høringssvar talte vi for, at der skal være mulighed for al- ternative løsningsmodeller til det repræsentative demokrati i form af det velkendte elevråd. Ministeren har lyttet til vores råd, så der kan tænkes alternative elevdemokratiløs- ninger. På mange friskoler, er der tradition for at inddrage eleverne på andre måder end de formaliserede elevråd. Der er eksempelvis fællesmøder, hvor alle elever kan

6 komme til orde, den daglige morgensamling nævnes som et forum, hvor skolens elevdemokrati tages alvorligt og blomstrer. 13. Online værktøjskasse gør selvevaluering lettere Dansk Friskoleforenings skabelon for selvevaluering er nu blevet gjort tilgængeligt som et brugervenligt program på siden Skolekvalitet.dk. Programmet fungerer som et samarbejdsværktøj, der gør det lettere at få evalueringen i hus. Desuden kan man linke direkte fra skolens egen hjemmeside til en offentlig rapportside, så evaluerin- gens resultater er tilgængelige. Prisen afhænger af skolens størrelse og øvrige opsætning, men de direkte omkost- ninger vil under alle omstændigheder være lavere end omkostningerne til en tilsyns- førende. Se Prisliste fra ASPEKT R&D A/S, som i fællesskab med tidligere rektor og certificeret tilsynsførende, Frank Edelmann Christensen, har udvik- let Skolekvalitet.dk. Det er muligt at få en smagsprøve på programmet ved at se en evaluering af en fiktiv skole på: friskole For mere information om programmet, dets muligheder og priser, se eller ring til Frank Edelmann Christensen tlf og høre nærmere. Venlig hilsen Friskolernes Kontor

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolemeddelelse nr. 7,

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 7/2007 INDHOLD. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. Barometret. Det sker. Forside

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 7/2007 INDHOLD. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. Barometret. Det sker. Forside 206/1 12.12.07 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 7/2007 INDHOLD Julehilsen fra Friskolernes Kontor Forside Diverse nyheder 1. Lovprogram på undervisningsområdet 2. Forsikringssamarbejdet 3. Rejsesygesikring

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. 19. februar 2014. Skolemeddelelse nr. 1, 2014

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. 19. februar 2014. Skolemeddelelse nr. 1, 2014 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes hus Middelfartvej 77 5466 Asperup Telefon 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 CVR nr. 46675118 19. februar 2014 Skolemeddelelse

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

Er koblingsprocenten i fare?

Er koblingsprocenten i fare? Er koblingsprocenten i fare? F inanslovsforhandlingerne er i fuld gang, mens disse linjer skrives. De frie grundskolers tilskud er i spil, fordi regeringen har foreslået en generel besparelse på 1 %, hvilket

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 05.09.05 6 Meddelelse nr. 6/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Tilskud

Læs mere

årsberetning Dansk Friskoleforenings Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Skriftlig beretning Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist

årsberetning Dansk Friskoleforenings Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Skriftlig beretning Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Friskolernes dannelse i en ny tid Det svære sofavalg 4 skarpe til politikerne Jeg tror på alliancen Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist Skriftlig beretning

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 40 8. marts 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kapitel 1: Indledning...2 Baggrund og formål...2 Proces og dokumentation...2 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...2 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport 2007...5 Vurdering

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 3/2010. Ny brochure om Dansk Friskoleforening INDHOLD

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 3/2010. Ny brochure om Dansk Friskoleforening INDHOLD 206/1 09.06.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 3/2010 INDHOLD Ny brochure om Dansk Friskoleforening Diverse nyheder Administrative nyheder: 1.»Gavefonden«2. Friskolernes bidrag til genopretning af dansk

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole?

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole? Selvevaluering - Indledning Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg, juli 2012 Hvorfor lave selvevaluering

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 84, 3. december 2014

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 84, 3. december 2014 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 4422 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk INDHOLD: Juleønske: Bevar friheden og fri os fra detaljeringsmanien Evaluering

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 9. maj 2012

Læs mere