IT og mediehandleplan Eggeslevmagle Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole"

Transkript

1 IT og mediehandleplan 2012 Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole vil fortsat arbejde med IT og medier som et redskab til elevernes læring i overensstemmelse med skolens vision, Slagelse Kommunes IT-vision 1, faghæfte 48 og Fælles mål for de enkelte fag fra Undervisningsministeriet. Vi har fokus på en velfungerende IT-infrastruktur med mobilitet og tilgængelighed via trådløse netværksløsninger til laptops, tablets, smartphones mv. samt SMART-board i klasserne. Der er adgang til yderligere IT og medier i IT-lokale og skolebibliotek. Det skal medvirke til en let integrering af IT og medier i undervisningen. Skolens trådlåse netværk er tilgængeligt for elever og medarbejdere, når de er på skolen. Vi arbejder konstant med at forbedre driftsikkerheden, så elever og medarbejdere fortsat oplever IT som et relevant redskab til læring og kommunikation. Elever og medarbejderes IT-kompetencer skal fortsat udvikles og understøttes med arbejdsmål for klassetrin, pædagogisk IT-vejledning af de faglige vejledere/resursecenter samt teknisk IT-vejledning af IT-medarbejder. 1 Bilag 1 - Slagelse Kommune Skolevæsnets IT-vision

2 Arbejdsmål på klassetrin I nedenstående klassetrinsoversigt gives et indblik i, hvornår man begynder at introducere klasserne for udvalgte områder. Som udgangspunkt introduceres klasserne for de enkelte områder i to til tre faser i skoleforløbet, hvorved der skabes en bevidst progression. Klasseteamet introducerer klasserne for områderne jf. markeringerne. Der arbejdes efterfølgende på en konsolidering af området, inden man ved næste fase introducerer noget nyt. Efter oversigten gives en mere uddybende beskrivelse af, hvad der skal arbejdes med i løbet af de enkelte faser. Som udgangspunkt anvendes Office pakkens programmer. Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computer/netværk ElevIntra Tekstbehandling Regneark Geogebra Wordmat Emat Præsentationsprogram Publisher Billedbehandling Informationssøgning Lyd Video Computere og netværk Tænd og sluk computeren. Logge på skolens computere med UNI-login. Kendskab til tastaturet. Kendskab til de forskellige dele af et skærmbillede. Åbne og lukke programmer. Gemme og hente filer på P-drevet. Indtage en god arbejdsstilling ved computeren. Kendskab til de grundlæggende udtryk og begreber i forbindelse med computerarbejdet. Vurdere sikkerhedsrisiko ved at bruge filer fra andre. Kende betydningen af en fornuftig arbejdsstilling ved computeren. Etik på nettet. Kunne forbinde computer med projektor og fremvise arbejde på smartboard. Kende forskellige lagringsmetoder. Kende regler for digitaloverførsel og opbevaring af personlige oplysninger. Vurdering af det fysiske arbejdsmiljø og eventuelle konsekvenser heraf. Vurdering af valg/fravalg af computeren for det arbejde der skal udføres.

3 ElevIntra Logge på ElevIntra med UNI-login. Orientere sig på klassens opslagstavle. Læse og sende interne beskeder. Anvende elevchat. Etik på ElevIntra Vedhæfte en fil når der sendes beskeder. Introduktion til samlemapper. Introduktion til spørgeskemaer. Videre arbejde med samlemapper. Introduktion til og anvendelse af blog. Introduktion af læsekontrakter. Tekstbehandling Ud over de tre faser henvises der til Eggeslevmagle Skoles interne regler, der anvendes ved skriftlig fremstilling indenfor de forskellige genre i dansk. Her beskrives det mere deltaljeret, hvilke færdigheder klasserne skal beherske i forbindelse med anvendelsen af et tekstbehandlingsprogram. Åbn, gem og luk et dokument. Slette og rette bogstaver. Kende forskel på store og små bogstaver. Kendskab til brug af mellemrum og linjeskift. Kunne ændre typografi, skriftstørrelse og linjeafstand. Kunne udskrive et dokument. Kursivering, understregning og fed Venstrestillet, centreret, højrestillet og sideskift Marginer og tabulator Indsætte tabel Rammer og skygge Wordart Oprette mapper og flytte dokumenter mellem mapper Stavekontrol Punktopstilling Sidehoved og fod Indsætte sidetal Spalter Indsætte elementer fra andre programmer (fx grafer fra Excel) Sideopsætning Hyperlinks Indholdsfortegnelse

4 Regneark Introduktion til Excel Åbn, gem og luk en Excelfil Skrift, størrelse og typografi Kendskab til celle, række, kolonne Simple formler med de fire regningsarter Autosum, sortering etc. Simple diagrammer Rammer og skygger Udskrivning Formatering (herunder formatpensel) Indsætte/slette rækker og kolonner Kolonne- og rækkebredde og højde Kopier og sæt ind Udvidet kendskab til diagrammer Sidehoved og sidefod Sidetal At bruge hjælpefunktionen Geogebra Flytningsværktøjer: flyt, drej om et punkt. Punktværktøj: Nyt punkt, punkt på objekt, skæring mellem to objekter Linjeværktøjer: linje gennem to punkter, linjestykke mellem to punkter, linjestykke med en given længde Specielle linjeværktøjer: vinkelret linje, parallel linje Polygonværktøj: polygon, regulær polygon Cirkel- og bueværktøjer: cirkel ud fra centrum og punkt, cirkel ud fra centrum og radius Måleværktøjer: vinkel, vinkel med given størrelse, længde, areal Forandringsværktøjer: spejl objekt i linje, spejl objekt i punkt Specielle objektværktøjer: indsæt tekst Generelle værktøjer: flyt tegneflade Punktværktøj: midtpunkt eller centrum Linjeværktøj: halvlinje fra punkt gennem punkt Specielle linjeværktøjer: midtnormal, vinkelhalveringslinje Cirkel- og bueværktøj: passer, cirkel gennem tre punkter Forandringsværktøjer: drej objekt om punkt med vinkel Værktøjer til handling: skyder Generelle værktøjer: forstør, formindsk, vis/skjul objekt, vis/skjul navn, kopier udseendet, slet objekt Specielle linjeværktøjer: tangenter, sekant Cirkel- og bueværktøjer: halvcirkel ud fra to punkter, cirkelbue ud fra centrum, radius og punkt, cirkelbue gennem tre punkter

5 Måleværktøjer: hældning Forandringsværktøj: multiplicer objekt om punkt med faktor Wordmat Introduceres senest i 6. kl. Afleveringer kan laves i dette program Det er målet, at eleverne inden udgangen af 9. klasse skal være i stand til at gå til skriftlig eksamen vha. programmet. F Emat Kunne logge på emat med unilogin eller eget valgt login Kunne arbejde med tilsendte opgaver Kunne arbejde selvstændigt med tabeltræning Kunne arbejde selvstændigt med at træne individuelle discipliner Præsentationsprogram Introduktion til PowerPoint gennem faste skabeloner Åbn og gem en præsentation Indsæt tekst og billede WordArt Diasovergange Vis diasshow Animation Tidsinstilling Layout Vis diasoversigt Designskabeloner Tabeller Indsæt film og lyd Hypertekst Anvendelse af præsentationer som brugbart værktøj til fremlæggelser Publisher Kunne udfylde simpel skabelon fx invitation eller program Indsætte billeder i den valgte skabelon Sammensætning af producerede tekster og billeder til et trykt produkt

6 Komposition af sider med tekster, billeder og grafik Arbejde med flere spalter Billedbehandling Arbejde/lege med farver i et simpelt maleprogram fx Paint Udvidet brug af tegne-billedbehandlingsprogram fx værktøjskasse, farver og zoom Anvende forskellige pensler Eksperimentere med billedbehandling fx vend/roter, og stræk/vrid Kunne behandle billeder fra kamera, internet eller scannede justere, lys, kontrast, lægge effekter på, indsætte tekst og male ovenpå. Selvstændigt arbejde med billedprogram Scanning af billeder Ændre filformat Informationssøgning Introduktion til Internettet og Explorer Åbne og lukke for Explorer Simple søgemetoder fx google Navigering med Explorer Introduktion til Internetadresser Billedsøgning Søgestrategier (herunder indsnævring/ udvidelse af søgeresultater) Bogmærker Flere vinduer aktive Præsentation af diverse internetportaler Videre arbejde med internetadresser Kendskab til ophavsret Skelnen mellem indeks/- og katalogsøgninger Videre arbejde med søgestrategier og internetadresser Arbejde med at kopiere og gemme tekster fra nettet Kildekritisk vurdering af websider Video Eksperimentere med utryk ved hjælp af billeder, lyd og tale

7 Eksperimentere med udtryk ved hjælp af mobiltelefon og Mediaplayer Up-loade videoklip på internettet Lyd Eksperimentere med tale og lyd i præsentationsprogram fx photostory eller powerpoint Eksperimentere med tale og lyd i præsentationsprogram fx podcast Up-loade det færdige produkt på internettet Anvendelse af undervisningsprogrammer Lærerne anvender undervisningsprogrammer i det omfang, det findes relevant. Der abonneres på forskellige undervisningsportaler der anvendes i de fag, hvor det af de faglige vejledere og fagudvalgene skønnes relevant. Klasseteamets samarbejde I klassetrinsoversigten blev det vist, hvilke områder der skal arbejdes med på de enkelte klassetrin. Det er klasseteamets opgave at nå til enighed om, hvilke fag der introducerer de enkelte områder for klassen, samt hvordan den resterende del af teamet sørger for at implementere relevante områder i de enkelte fag. Det er alle læreres pligt at arbejde med introduktionen af de nævnte områder, og teamet skal i et tæt samarbejde arbejde i samme retning, da det giver den fornødne tryghed hos eleverne, der i sidste ende vil gøre dem til superbrugere. I nedenstående gives et eksempel. Ex1 Dansklæreren introducerer klassen for powerpoint i 3. klasse, og senere på skoleåret laves et tværfagligt forløb, hvor klassen i en uge arbejder med at producere en præsentation, der fremvises for klassen og forældre. I 4. klasse skal der arbejdes videre med brugen af powerpoint, og her kan lærerne i historie og kristendom lade eleverne lave en lille præsentation af et af de emner, der arbejdes med. Eleverne fremlægger efterfølgende præsentationen for klassen.

8 Som bilag til medieplanen findes en IT-kontrakt, teamet skal udfylde ved skoleårets start. Her skal det tydeligt fremgå, hvordan teamet løser opgaven med introduktionen og anvendelsen af de områder, der er vist i klassetrinsoversigten 2. IT-kontrakten placeres i samlemappen senest 14 dage efter skolestart. Såfremt klasseteamet har vanskeligheder ved enkelte af de områder, der skal arbejdes med jf. klassetrinsoversigten, tages der kontakt til resursecenteret læs hvordan under pædagogisk IT vejledning. Hvert skoleår deltager klasseteamet i en klassekonference i læsning, hvor også arbejdet med implementering af de udvalgte IT-områder vil blive drøftet. IT til terminsprøver og afgangsprøver I forbindelse med de skriftlige prøver kan eleverne anvende computere. Dog ikke ved dansk, læsning og retstavning. Eleverne har mulighed for at benytte de computere, skolen stiller til rådighed eller medbringe deres egen computer. Der er udarbejdet en beskrivelse for, hvilke regler der gør sig gældende ved anvendelse af computere ved prøverne, herunder er det også beskrevet, hvordan proceduren er ved anvendelsen af egen computer 3. Pædagogisk IT-vejledning Den pædagogiske IT-vejledning er en integreret del af resursecenteret, hvor udvalgte medarbejdere vil yde hjælp og vejledning i nødvendigt omfang. I rapporten Barriere og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune, gives der anbefalinger til, hvorledes der fremadrettet kan arbejdes med IT i folkeskolen, og disse anbefalinger tilstræber vi organisatorisk og pædagogisk at efterleve ved, at den pædagogiske ITvejledning er en del af resursecenterets opgaveportefølje 4. Som udgangspunkt er det klasseteamets opgave at varetage undervisningen i de nævnte områder jf. klassetrinsoversigten. Opstår der problematikker, hvortil der er behov hjælp eller vejledning, tages der kontakt tovholderen i resursecenteret, hvor det efterfølgende aftales nærmere på hvilken måde problemet løses. Akutte behov løses hurtigst muligt, og er der evt. tale om hjælp til en kort introduktion for klassen i et af områderne fra klassetrinsoversigten, vil det indgå i planlægningen til den kommende periode. Ved ønske om hjælp til en kort introduktion anvendes indstillingsskemaet gældende for resursecenteret, og de gældende tidsfrister for indstilling skal overholdes. 2 Bilag 2 Klasseteamets IT-aftaler 3 Bilag 3 Anvendelse af computere ved prøver 4 Bilag 4 - Barriere og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

9 Fagteammøder På alle fagteammøder vil IT være et fast punkt, hvor de faglige vejledere på hver deres områder er ansvarlige. På møderne skal der videndeles i forhold til lærernes erfaringer med områderne i klassetrinsoversigten, og det skal diskuteres, hvilke digitale lærermidler der skal indkøbes og anvendes i de enkelte fag. Teknisk IT-vejledning Den tekniske IT-vejledning varetages af en IT-medarbejder, der primært har til opgave at sørge for, at skolens IT og AV udstyr fungerer optimalt. Der er udarbejdet en arbejdsbeskrivelse for området, hvor det specifikt fremgår, hvilke opgaver IT-medarbejderen varetager 5. IT som kommunikationssystem PersonaleIntra Elektronisk kommunikation mellem medarbejdere på Eggeslevmagle Skole foregår primært på PersonaleIntra. Alle medarbejdere skal læse post og nyheder på PersonaleIntra mindst en gang på alle arbejdsdage. PersonaleIntra er stedet for skolens elektroniske videndeling, hvorfor alle medarbejdere skal orientere sig i relevante samlemapper mm. ElevIntra Elektronisk kommunikation mellem medarbejdere og elever foregår primært på ElevIntra. Klasserne anvender som minimum ElevIntra og dets muligheder, som det er beskrevet i faserne jf. klassetrinsoversigten. Ellers anvendes ElevIntra i det omfang, teamet og klassen vurderer, at det er relevant. ForældreIntra Elektronisk kommunikation mellem forældre og skolens medarbejdere forgår som udgangspunkt på ForældreIntra. Læse mere om kommunikation på ForældreIntra i kommunikation mellem medarbejdere og elever/forældre 6. Skoleporten Vi anvender Skoleporten kommunikationsplatform til skolens brugere og andre interessenter. Her findes relevante oplysninger om alt vedrørende skolen lige fra kontaktoplysninger til de indsatsområder, der arbejdes med. Skoleporten opdateres flere gange årligt efter behov. 5 Bilag 5 Arbejdsbeskrivelse IT-medarbejder 6 Bilag 6 Kommunikation mellem medarbejdere og elever/forældre

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt. 2006 Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole,

Læs mere

Lærernes It-kompetencer

Lærernes It-kompetencer Lærernes It-kompetencer Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tiltag... 2 SkoleIntra... 2 Trådløst netværk... 2 Bærbare computere... 3 Smartboards... 3 Papirløst lærerråd... 3 Undersøgelse: Lærere... 3 Formål...

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort HR JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE Junior PC Kørekort Verden ændrer sig hastigt. Gennem de seneste ti-år har computeren holdt sit indtog i såvel vort private liv, som i vort arbejdsliv. Som en følge

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Eleverne skal kunne anvende InformationsTeknologien, således at de: $ Bliver fortrolig med at anvende IT-værktøjer og -metoder.

Læs mere

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

Læseplan handleplan for IT 1

Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan & handleplan STRUER IT - EDB 2007/08 Indhold: Baggrund Hensigt, overordnede mål Oversigt begreber Læseplan (Trinmål, aktivitetsforslag, praksis) 1.-3. klassetrin Læseplan

Læs mere

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 Maj 2008 IT Plan 2009-12, Lemvig Kommune 25-03-2009, 5:34 Side 1 af 29 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Pædagogisk beskrivelse... 3 2.1 Status...

Læs mere

Kursuskatalog Kursusbeskrivelser

Kursuskatalog Kursusbeskrivelser Giv din IT viden et spark Kursuskatalog Kursusbeskrivelser April 2010 5. udgave Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af dette kursusmateriale er, uden WedoIT s skriftlige samtykke, forbudt ifølge

Læs mere

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov.

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov. 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

Helms Skoles it-handleplan 2012

Helms Skoles it-handleplan 2012 Helms Skoles it-handleplan 2012 1. HVAD ER MÅLET FOR ARBEJDET MED IT PÅ HELMS SKOLE... 1 2. VISION:... 1 3. TILEGNELSE AF DIGITALE KOMPETENCER... 2 4. HVILKET UDSTYR RÅDER SKOLEN OVER PT (APRIL 2012)...

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering...

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... Indhold Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... 4 Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole Kompetencemål -

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen

Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen Vores elever skal kunne klare sig i konkurrencen med de bedste i verden Børne- og Skoleudvalget, Lolland Kommune, 2007 NORDVESTSKOLENS HANDLEPLAN OG INDSATS HOVEDINDSATSOMRÅDER:

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Kursuskatalog 2. kvartal 2014

Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Efteruddannelse tæt på dig Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole Martin Hammerichsvej 2 6270 Tønder 73 73 40 85 www.toha.dk 2 Velkommen I kursusafdelingen på Tønder Handelsgymnasium

Læs mere

Mediehandleplaner 2011

Mediehandleplaner 2011 Mediehandleplaner 2011 for Øster Åby Friskole revideret 23. oktober 2011 Marianne Sams Jørn Rolskov Anette M Rosengren Helge Stockmar Note: Handleplanen skal tages op til fornyet revision juni 2012 for

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Digitalisering Medialisering Finansiering Maj 2012 Medieguide for Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Indhold: Forord...3 Medieguidens

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere

Niveau F og E 2. udgave

Niveau F og E 2. udgave Informationsteknologi Niveau F og E 2. udgave Forfattere: Karl Erik Jakobsen Frederikshavn Handelsskole Per Søvsø Hansen Randers Tekniske Skole Laszlo Bochesa Selandia-CEU Lotte Pedersen Handelsskolen

Læs mere