Kvalitetsrapport for Ejby Skole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport for Ejby Skole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015."

Transkript

1 Sagsnr.: Kvalitetsrapport for Ejby Skole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil At lære er at leve Profillinjer Læringscenter Glade børn Forældreopbakning Hjerneforsker Holddeling Kønsopdelt undervisning Cooperativ undervisning Værdier Klasserumsledelse Udfordringer Servicecenter Årsplan Digitale læremidler Læsepolitik AKT-vejleder Samarbejde IT Innovation Trivselstime Succes Elevråd Venskabsklasser Faglig læsning Morgensamling Test Struktur Forældresamarbejde Fremtidens skole Evaluering Læringsstil Lejrskole Fester Morgenlæsning Morgenmatematik Traditioner God stemning Anerkendelse Stærk profil Ungeunivers Inklusion Rammer Sammenhæng AKT Glæde

2 Ejby Skole er en skole med vægt på faglighed og det lokale. Vi har en skole, som elever og forældre bakker op om. Skolen har brugt meget energi på at arbejde med udskolingen de sidste år, og fra 1. august 2012 modtog skolen, udskolingseleverne fra Gelsted Skole. Skolens nuværende elevtal er 365. I udskolingen er der profillinjer, 4 styk. Alle elever i 8. og 9. klasse, vælger en profillinje, hvor eleven modtager mange lektioner. Resten af timerne læses på hold, som går på tværs af årgangen. Eleverne er organiseret i kontaktgrupper. I dette skoleår, 2013/2014, har vi iværksat et forsøg ed en anderledes 7. årgang. Ideen er, at eleverne møder så få forskellige lærere som muligt på 7. årgang, med det mål at eleverne for skabt nogle gode relationer, lærer og elever imellem, men også elev og elev imellem. Lokalemæssigt er udskoling placeret for sig på en etage, og indrettet så det ser attraktivt og indbydende ud.. årgang har et område for sig på denne etage, i erkendelse af at det ikke altid er nemt at være de yngste af de ældste. I indskolingen og mellemtrinnet har vi mange årgange, som ligger og svinger mellem 1 eller 2 klasser. Derfor er der iværksat årgangsundervisning på nogle af årgangene, i stedet for den traditionelle klasseopdeling. Vi har eks. indledt året med 31 elever på 0. årgang, som undervises samlet, men med to børnehaveklasseledere. Baggrunden for denne kvalitetsrapport er, at jeg er ny skoleleder pr på Ejby Skole, og at vi samtidig med er midt i en proces omkring implementeringen af en ny skolereform, som betyder at Ejby Skole ser markant anderledes ud, pr. 1/ Skolens 3 største udfordringer 1. Skolen trænger til en gennemgribende renovering, som indretter skolen til den reform som skal implementeres pr. 1/ Vi har nogle glimrende ydre rammer, men indvendigt er der behov for en omtænkning i måden klasserne er indrettet på. Vi har få ledige kvadratmeter. 2. Skolen skal arbejde endnu mere med overgange. Overgangen fra daginstitution til skole, fra indskoling til mellemtrin, fra mellemtrin til udskoling og fra udskoling til ungdomsuddannelse. Processen skal igangsættes både lokalt på skolen, men også med de respektive samarbejdspartnere. Det er et arbejde vi ser frem til, og ser meget store potentialer i. 3. Implementeringen af den nye folkeskolereform og arbejdstid. Skolen har allerede i dag glimrende forhold til lærerforberedelse, men disse skal omtænkes, for at komme på forkant med den nye måde at arbejde på. Hele arbejdet med folkeskolereformen er et stort arbejde, som kræver meget store indsatser. Der er et udtrykt ønske om, at skolen fra 1/ ser markant anderledes ud, og dette arbejde kræver en stor indsats. Pædagogiske processer 8. (Den pædagogiske udvikling) Udviklingsplan Opfølgning og status. Der er blevet arbejdet med den opstillede udviklingsplan. De fleste af de opstillede mål er nået, og det har givet anledning til en del ændringer i vores praksis. Vi har fået oparbejdet et ungeunivers, som elever og forældre er glade for. Vi oplever at skolen vælges til på denne baggrund. 95 % målsætningen/overgang til ungdomsuddannelse Gennem stort fokus på elevernes trivsel og læring, har vi forsøgt at skabe det bedst mulige udgangspunkt for, at flest mulige elever opnår en ungdomsuddannelse. I vores udskoling har vi forsøgt, gennem dennes tilrettelæggelse, at forberede eleverne til deres møde med ungdomsuddannelserne. 2

3 95 % målsætningen/ overgang til ungdomsuddannelse Vi vil styrke vores udskoling endnu mere og have fokus på at skabe den bedst mulige læring. Med folkeskolereformens fokus på UEA og uddannelsesparathed vil der være basis for at vi kommer tættere på målsætning. Vi vil styrke vores samarbejde med ungdomsuddannelserne for at fremme overgangene. Helhed og sammenhæng På Ejby Skole arbejder vi med: - venskabsklasser (0 klasse og 5. Klasse) - sfo personale i skoledelen og skolelærere i eftermiddags sfo - temadage - arbejdslørdag - 5 anderledes uger, på tværs af klasser/afdelinger - elevplaner - morgensamling Afdelingerne har lavet et årshjul, hvor tilbagevendende begivenheder er indskrevet. På samme måde er der lavet en faglig plan over, på hvilke klassetrin bestemte emner, skal introduceres. Helhed og sammenhæng På Ejby Skole skal vi fortsat arbejde vi med: - venskabsklasser (0 klasse og 5. Klasse) - sfo personale i skoledelen og skolelærere i eftermiddags sfo - temadage - arbejdslørdag - 5 anderledes uger, på tværs af klasser/afdelinger - elevplaner - morgensamling Med folkeskolereformen, kommer der yderligere fokus på den sammenhængende skoledag. Den daglige undervisning skal være varieret og afvekslende, og indeholde understøttende undervisning og mere bevægelse. Evalueringskultur, herunder arbejdet med elevplaner Der er arbejdet med elevplaner, og skolen er overgået til MinUddannelse.net, som elevplansværktøj og uddannelsesplan. Disse elevplaner danner udgangspunkt for skoleårets 2. forældresamtale, der finder sted i maj måned. Ved forældresamtalerne i efteråret tages der udgangspunkt i forårets elevplaner (også ved lærerskift) og der foretages en forventningsafstemning og justering af planen. På de ugentlige afdelingsmøder snakker lærerne sammen og evaluerer eleverne og de processer, de er i gang med. Der afholdes MUS-samtaler og TUS-samtaler hvert år. Eleverne deltager i de nationale tests, og der er på skolen udarbejdet en testplan, så alle elever testes bedst muligt i læsning og matematik, og der screenes for ordblindhed. Evalueringskultur, herunder arbejdet med elevplaner Vi skal fortsætte det gode arbejde med evaluering og testning. Vi vil iværksætte forsøg med at gøre elevplanerne mere dynamiske, så disse kan bruges mere i en løbende evaluering. Tanken er at elevplanerne skal blive elektroniske portfolier, som eleverne og forældrene er mere inddraget i at udforme. Elevernes inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Profillinjer: 3

4 Vi har oprettet 4 profillinjer: Entreprenør-, globaliserings-, kreativ- og sundhedslinje. Vi er sikre på, at elevinddragelse kommer gennem forskellige interesselinjer, hvor man imødekommer elevernes forskellige motivation. Vi har oprettet et trivselsråd, der netop skal beskæftige sig med undervisningsmiljø og god undervisning. Den bedste trivsel skabes med og blandt eleverne selv på tværs af alder og årgange. Der er foretaget mange undersøgelser, der viser at elever, der færdes i et mentalt sundt miljø er bedre til at lære end andre. Elevernes inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Vi vil fortsat inddrage eleverne i og omkring undervisningen i størst mulig omfang. Skolens profillinjer i udskoling skal løbende kvalificeres, og dette gøres bedst i samarbejde med eleverne. I forbindelse med indførslen af folkeskolereformen 1/8 2014, bliver det endnu vigtigere med stor elevinddragelse. Elevrådet vil blive brugt som sparringspartner, når processen med implementeringen sættes i gang. Middelfart Kommunes Skolepolitik Samarbejde skole-hjem, herunder anvendelse af elevplaner Skolen gik i 2012 over til at anvende MinUddannelse som elevplansværktøj på alle klassetrin. Elevplanen udfyldes en gang om året op til skole-hjemsamtalen. Denne frigives så elever og forældre kan gå ind og læse den i god tid inden skole-hjemsamtalerne. Elevplanen danner udgangspunkt for drøftelserne til de 2 årlige skole-hjemsamtaler. Den ene samtale er placeret i efteråret, typisk mellem september og december. Den anden samtale ligger fra februar til maj i foråret. Ejby Skole ligger stor vægt på skole-hjemsamarbejdet og har derfor udformet retningslinjer for dette. Samarbejde skole-hjem, herunder anvendelse af elevplaner Vi vil fortsætte vores arbejde med MinUddannelse som elevplansværktøj. Dog er det vores hensigt at gøre elevplanen mere dynamisk, et værktøj som der kan anvendes til løbende kommentar mellem skole og hjemmet. Inklusion I dag arbejdes der hovedsagelig forebyggende i Pusterum/læringscenter, idet en del AKTtimer bruges i klasserne til trivselsforløb, kammeratskabsdage m.m. I sidste halvdel af skoleåret 2010/2011 udvidede vi vores pusterum til et læringscenter, hvor der tilbydes en række initiativer. Eksempelvis kan elever komme og arbejde med et kursus i et bestemtstofområde, som deres primære lærer har tilrettelagt. Skolens AKT lærer arbejder i Pusterummet. Vi har også en åben dør funktion, hvor elever med personlige problemer kan komme og fortroligt snakke med en voksen. Det kan handle om alt, lige fra sorg, udseende, eksamens angst, til familiære problemer. På Ejby Skole har vi flere tiltag i gang for at kunne inkludere elever med særlige behov. Det er fortsat vores mål, at inkludere flest mulige elever på skolen. Inklusion Skolen vil fortsat arbejde med inklusionen, med udgangspunkt i klasserummet. Vi har iværksat klassekonferencer omkring klasserne, med det mål at spotte udfordringer i klasserummet så tidligt som muligt, og arbejde forebyggende. Skolens AKT-personale har stadig det mål, at arbejde mes muligt forebyggende. Dette gøres ved, at talesætte at AKT indsatsen handler lige så meget om at arbejde med voksne(lærer og pædagoger), som det handler om at arbejde med eleverne. Derfor vil der i forbindelse med alle indsatser i klasserne, også være tale om et arbejde med de lærer der er omkring klassen, for at fremme inklusion og den gode trivsel. 4

5 Skolen it-strategi Der er arbejdet meget med at gøre skolens IT mere tilgængeligt, og det kan i dag derfor forefindes ud i områderne omkring klasserne. Alle klasseværelser har SMARTBOARD, og disse anvendes på alle klassetrin. Almindelige tavler findes ikke længere i klasserne. Skolen har indkøbt ca. 100 IPAD, som anvendes i særlig grad i indskoling og mellemtrinnet. Skolen har en årgang som er IPAD årgang, hvor alle elever har fået udleveret en IPAD, for at gøre sig erfaringer med Tablets som primært arbejdsredskab. Skolen har en IT-mand ansat, som tager sig af alt service på maskinerne og opsætning af disse. Dette gør, at de andre ansatte har kunnet koncentrere sig om den pædagogiske ITindsats. Skolen eksperimenterer lige nu med at bruge blog, som kommunikations middel til kommunikation mellem skole og hjemmet. Skolens it-strategi/undervisningsteknologi Skolens lærere og pædagoger i skolen, har i dette skoleår alle taget web2 beviset, og dette vil kunne ses på undervisningen. IT er ikke længere noget man gør engang imellem, men derimod er IT et værktøj som naturligt bliver benyttet når det skønnes bedst. Skolen er yderst veludrustet IT-mæssigt, og vores kommunikation med forældrene foregår Udelukkende elektronisk. Skolen skal etablere sig på forskellige digitale medier, så som Facebook, Instagram og lignende, med det mål at være en digital skole. Den internationale dimension Skolen ønsker at styrke den internationale dimension gennem samarbejde med relevante partnere. De første skridt til dette vil blive taget i skoleåret 2014/2015, med det mål at etablere samarbejdsprojekter for elever og lærere. Eleverne skal opleve at Ejby Skole, er en lokal skole i et lille bysamfund, men med en åbenhed mod den omgivende verden. Der arbejdes allerede i dag med det internationale i fagene, og i særlig grad på enkelte af vores profillinjer. 3 lokale, selvvalgte indsatsområder Mere trivsel: Stort fokus på at få skabt en god og sammenhængende skoledag. Vi har måttet afsluttet morgenmadsprojektet, men tilbyder stadig periodevis morgenlæsning. Eleverne og forældrene er glade for dette. Pædagogisk skoletilbud: I forbindelse med den forestående inklusionsopgave besluttede vi at oprette et anderledes tilbud for de elever, der ikke kan magte den almindelige undervisning/ struktur. Profillinjer: Vi har indført 4 profillinjer, som eleverne i 8. og 9. klasse skal vælge sig ind på. Vi har oplevet at eleverne har taget rigtig godt i mod dette tilbud. Vi har lavet nogle justeringer efter år 1 med dette tilbud, og har nu oprettet et særligt tilbud til eleverne i 7. klasse, hvor der er stor fokus på at skabe gode relationer og en god skolegang. 3 lokale, selvvalgte indsatsområder Fokus på at få skabt det bedste tilbud til vores elever i udskolingen. Det betyder at vi nu har igangsat et 7. klassetilbud, hvor vi har samlet få lærer omkring årgangen og har fokus på at skabe gode relationer. Succeskriteriet er at eleverne oplever ungemiljøet som et godt og forberedende tilbud. Dette tænkes undersøgt igennem en trivselsundersøgelse. 2. Fokus på overgangen fra Gelsted Skole til Ejby Skole. Vi ønsker at skabe det bedst mulige grundlag for overgangen fra vores fødeskole Gelsted Skole til Ejby Skole. Dette gøres ved et større samarbejde omkring eleverne, og gennem et udvidet samarbejde lærer, pædagoger og ledelser de to skoler imellem. 3. It og undervisningen. Vi ønsker at Ejby Skole bliver blandt kommunens bedste skoler til at inddrage og anvende it i undervisningen. Skolen er allerede godt udstyret med digitale hjælpemidler, og derfor er der en god basis for at arbejde med en yderligere di- 5

6 gitalisering af undervisningen og lokalerne. Dette gøres ved at prøve mange og forskellige it tiltag af, og delagtig gøre de andre skoler i kommunen i vores erfaringer. Skolens Pædagogiske Servicecenter Rikke Boelstofte Diplomuddannelse grundmodul 120 timer + 14 års praktisk erfaring. Allan Choy, ingen uddannelse Antal åbningstimer. 15 åbningslektioner + åbent bibliotek, hvor en bibliotekar er til stede onsdag og fredag fra (i pausen) og tirsdag og torsdag ( ) i en lektion. Her kan eleverne få hjælp til at finde en frilæsnings-bog, reservere bøger, få hjælp til at finde bøger, der skal bruges i undervisningen, få ro til at læse og få hjælp til lektier. Praksis i forbindelse med undervisningen (elever/lærere) Der afholdes i løbet af skoleåret kurser for elever og lærere. Kurserne for eleverne afspejler ønsker fra de enkelte lærere + biblioteksundervisning og introduktion til elevweb. Samarbejdet mellem det pædagogiske servicecenter og lærerne bærer præg af sparring og ikke decideret undervisning. Det pædagogiske servicecenter arbejder løbende med at holde sig orienteret om nye undervisningsmidler og metoder der formidles videre til de relevante lærere. Yderligere bestiller servicecenteret nye materialer både til at inspirere til undervisningen og til det pædagogiske arbejde med eleverne. Praksis i forbindelse med valg og køb af læremidler på skolen. Der tages udgangspunkt i lektørudtalelser udsendt af DBC. Yderligere holder vi os ajour med de forskellige forlags udgivelser via nettet og ved at bestille til gennemsyn. Ved indkøb tages der højde for hvilke materialer, der er forældet og trænger til opdatering og hvilke områder, hvor materialesamling er på det faglige niveau der kræves for at alle elever fra klasse har et godt udbytte af deres besøg i servicecenteret. Hvordan understøtter centeret brugen af digitale læremidler? I det pædagogiske servicecenter er der placeret 5 stationære computere med høretelefoner. Disse kan benyttes af skolens elever til undervisningsbrug. Her er mulighed for at søge på forskellige søgemaskiner og finde information, som kan benyttes til løsning af opgaver og rapporter. Der er opsat scanner til scanning af billeder. Denne kan også bruges i forbindelse med læsesvages brug af CD-ord. Der er indkøbt forskellige licenser med opgaver til vores faglige læsekurser, så vi har mulighed for at lave faglige læsekurser fra klasse. Hvordan påvirker centeret skolens udviklingsstrategier? I det pædagogiske servicecenter er der udarbejdet en årsplan. Her kan lærere finde forslag til forskellige kampagner, der kommer i løbet af skoleåret. Der står også hvilke udstillinger og tiltag, der vil løbe af staben i løbet af skoleåret. Det pædagogiske servicecenter arbejder sammen med lærerne i udskolingen for at sikre, at eleverne har mulighed for og tilgang til, de materialer og medier, der skal bruges i forbindelse med projektopgaven. Yderligere deltages der i arbejdet med den lokale læsepolitik for Ejby skole. Skolens pædagogiske servicecenter skal i den kommende tid evalueres og videreudvikles, så det passer bedst muligt til den kommende skolereform. Dansk som andetsprog Vi har tilrettelagt undervisning i dansk som andetsprog gennem vores kompetencecenter. Vi har lavet mindre hold med elever, der var (ca.) på samme alder og gennemført undervisning på de mindre hold ca. 3 timer om ugen i to perioder af ca. 8 uger. Lærerne har, gennem skolens interne visitationsudvalg, henvist relevante elever. På holdene har vi haft fokus på ordforrådstilegnelse og læseforståelse, ligesom vi har beskæftiget os med dansk kultur og traditio- 6

7 ner. Vi har desuden arbejdet med læseforståelse "bredt" i fagene, så både dansk, matematik, N/T, kristendom og historie har været i spil. Dansk som andetsprog Vi vil fortsat arbejde med dansk som andetsprog. Vi modtager i øjeblikket flere elever med andetsprogsproblematikken, og derfor arbejder vi sammen med modtageklasserne på Østre Skole, om indslusning og tilbud på vores skole. Vi mangler mere tid og kompetence på område, og derfor vil vi prøve at få linjefagskompetencen i dansk som andetsprog ind på skolen. Vi arbejder i øjeblikket med, hvordan vi bedst kan indrette arbejdet omkring dansk som andetsprog. Elever der modtager dansk som andetsprog Eleverne på skolen klarer sig lige så godt, som skolens øvrige elever ved afgangsprøverne. Elever i specialklasser og specialskoler Der har ikke været nogen 7

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Kvalitetsrapporten, skoleåret 2012-13

Kvalitetsrapporten, skoleåret 2012-13 2013 Kvalitetsrapporten, skoleåret 2012-13 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune 2 Indhold Indhold... 2 Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen(kort tekst)...

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Udviklingsplan 2012 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 6 7 7 11 16 18 21 21 23 24 25 25 26 27 28 28 29 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14 Opfølgning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Sønderborg Kommunale Skolevæsen Forvaltning Børn og Uddannelse Uddannelse Jyllandsgade 36 6400 Sønderborg Forord... 4 Resumé... 4 Skolerne... 4 Indikatorer (5.3)... 5 Ahlmann-Skolen...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere