Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen"

Transkript

1 Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1

2 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse år. Det har vi også kunnet mærke i Turbofluen, som er en del af områdeinstitutionen Femkløveren. Det faldende børnetal, sammenholdt med at 18 børn går videre i skole i 2014, har betydet at Turbofluen forventes at have et gennemsnitligt børnetal på 22 børn i Siden opstarten af Femkløveren i juni 2011 har vi været meget involveret i lokalområdets arbejde. For os er det vigtigt at være en aktiv medspiller i aktiviteterne og udviklingen af de små lokalsamfund. Dette arbejde er blevet en naturlig og integreret del af det daglige pædagogiske arbejde i børnehusene. I Turbofluen betyder det f.eks.: At vi er med i den arbejdsgruppe, der planlægger etablering af lege- og aktivitetsområde. At vi har et godt samarbejde med HeVas gymnastikinstruktør, som hver tirsdag kommer og henter flere af børnene fra Turbofluen og følger dem over i gymnastiksalen. Forinden har personalet gjort børnene klar. At forældre der i perioder er uden arbejde, mødes regelmæssigt til kaffe i Turbofluen, hvor de spiller spil med børnene og laver indbyrdes aftaler. At dagplejen i perioder kommer fast hver anden uge en hel dag, hvor forældrene både afleverer og afhenter børnene i børnehuset. At Turbofluens lokaler og faciliteter er til rådighed for lokale grupper, som f.eks. ældre klubben. Det vil derfor være oplagt at udvikle dette samarbejde videre i form af et pilotprojekt i lokalområdet Heden/Vantinge: Hvordan kan aktive borgere bidrage i en hverdag med høje krav til det professionelle pædagogiske arbejde via bl.a. læreplaner, sprogvurderinger og overgange, samt det systematiske arbejde med den tidlige forebyggende indsats? Hvordan kan de forskellige roller organiseres i hverdagens arbejdsplan, så der sikres tryghed og kontinuitet for børn og forældre og et trygt arbejdsmiljø for de professionelle medarbejdere? Hvordan kan der sikres tryghed omkring børne- og straffeattester? 2. Formål med projektet Projektet skal udvikle, afprøve og beskrive konkrete metoder, hvorigennem aktive borgere kan bidrage i hverdagen i dagtilbud, så de giver en merværdi, samtidig med at kvaliteten i kerneydelsen er intakt. 2

3 Faaborg-Midtfyn Kommune får igennem projektet afdækket de muligheder og udfordringer som det giver, når aktive borgere inddrages i et samspil med kommunale tilbud. 3. Forudsætninger der skal være til stede for at projektet kan gennemføres Grundtanken i projektet er, at aktive borgere skal give en merværdi i institutionen ikke at de skal erstatte de professionelle medarbejderes kerneopgave omkring læreplaner, tidlig forebyggende indsats mv. For at sikre, at kvaliteten i institutionen er intakt, er der behov for et sikkerhedsnet bestående af professionelle medarbejdere, der er til stede i hverdagen og dækker åbningstiden ind. De professionelle skal sikre en grundlæggende kvalitet i samværet med børnene, de skal være tilgængelige for forældrehenvendelser, de skal kunne afsætte tid til forældresamtaler og samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere. Turbofluens faglighed og kvalitet skal til enhver tid opfylde alle lovkrav og kvalitetsstandarder, da det er et kommunalt tilbud med samme forældrebetaling som i de øvrige institutioner. Bilag 1 viser en minimumsmødeplan for det professionelle personale bestående af 4 medarbejdere, heraf: én daglig leder to pædagoger (37 og 35 timer) én pædagogmedhjælper (34 timer) Økonomisk tildeling til minimumsmødeplan Turbofluens årsgennemsnit for 2014 forventes at være 22 børn. Den beskrevne minimumsmødeplan svarer til en tildeling til 29 børn. Minimumsmødeplanen udgør en meget stram normering. Femkløveren kan ikke trække ressourcer ind fra andre børnehuse i institutionen, da de også er under pres med hensyn til børnetallet. Hvorfor kan Turbofluen klare opgaven med en normering til 29 børn? Turbofluen er en del af en områdeinstitution, hvor der er en områdeleder, en kontorassistent og en ressourcepædagog, der er med til at understøtte drift og pædagogisk faglighed. Det indebærer, at en stor del af de tildelte ledelsestimer til daglig ledelse kan anvendes i det daglige pædagogiske arbejde, herunder personaleledelse. 3

4 Ledelsesteamet i Femkløveren fordeler også opgaver imellem sig, således at der frigives ressourcer. Turbofluen kan derfor ikke sammenlignes med en selvstændig institution, da man i områdeinstitutionen har mulighed for at trække på fælles ressourcer i en anden skala end andre ledelsesformer. Derudover er der også ferieopsamling i Femkløveren 35 dage om året, hvilket betyder at en stor del af ferieafviklingen klares af det samlede område. Tidshorisont Projektet skal have en tidshorisont på minimum 2 år, for at man kan vurdere bæredygtigheden på et kvalificeret grundlag. (Positive historier om aktiv borger) 4. Yderligere styrkelse gennem vuggestuepladser og ressourcepladser Det vil helt klart være en styrkelse af Turbofluen, hvis vi kunne tilbyde et sammenhængende pædagogisk tilbud til børn i alderen 0-6 år. I andre kommunale og private institutioner, har det vist sig som en stærk fødekæde til det videre kommunale og private skoleforløb. I et lille lokalområde, vil der være udsving i børnegrundlaget. Det vil etablering af vuggestue kunne modvirke, da aldersbredden i målgruppen herved gøres større. Vuggestuer er i dag et efterspurgt tilbud, da det giver en mere sammenhængende hverdag for børn og forældre. Desuden minimerer det forældrenes transporttid, da de kun skal aflevere børn et sted. Etablering af en vuggestue i Turbofluen vil desuden udvikle kvalitet og fleksibilitet i den forebyggende indsats og understøtte inklusionstanken. Det fagligt høje niveau i Turbofluen kan ligeledes udnyttes til fulde, ved at anvise ressourcekrævende børn til institutionen. Vi råder over en ressourcepædagog, der sammen med det faste personale vil kunne give barnet en tryg og udviklende hverdag, i mindre enheder i overskuelige rammer. Turbofluen råder over rammerne og den faglige ekspertise til at tilbyde en inkluderende hverdag i nærområdet. 5. Hvad kan aktiv borger bidrage med? Der er stor respekt omkring det pædagogiske arbejde i Turbofluen. Forældrene giver fx. udtryk for, at personalet er handlingsorienteret, initiativrige og gode til at gribe tingene an på nye måder. Bygningerne og de rammer som børn i Turbofluen har, både inden- og udendørs, giver desuden de bedste betingelser for udførelsen af det pædagogiske arbejde. Turbofluen har en stor legeplads og store lyse lokaler der giver gode muligheder 4

5 for at kunne omstrukturer og målrette indretningen til den enhver tid aktuelle børnegruppe til gavn for inklusion af alle. Der er desuden installeret smartboard, der giver mulighed for at inddrage digitalisering i det pædagogiske arbejde. Alle forudsætninger er således til stede for at få afprøvet projekt aktiv borger på en måde, hvor det giver en merværdi i institutionen og altså fungerer som supplement til de professionelle medarbejderes kerneopgave omkring læreplaner, tidlig forebyggende indsats mv. Aktive borgere kan f.eks. bidrage med: Tilførelse af faglig viden Sygeplejerske, politibetjente, landmænd, Falck, medieudvikling som f.eks. Turbo filmen og i forbindelse med øvrige projekter og emneuger. Praktisk hjælp Rengøring af legetøj, græsslåning, tøjvask, rengøring af hylder og skabe, bålvagt, syning af teaterkostumer, køkkenhave, vedligeholdelse af legeplads og højtlæsning. Aktivitetsgrupper Udarbejdelse af folder, loppemarked, fundraising og reklamefremstød for Turbofluen. Der er allerede etableret en række arbejdsgrupper, der er gået i gang med følgende temaer: Branding og presse gruppe. Gruppen har allerede nu udarbejdet en folder, som er blevet husstandsomdelt til de omkringliggende huse. Desuden arbejdes der på et samarbejde med de lokale ejendomsmæglere. Etablering af vuggestue Fundraising på den lange bane. Lokalområdet har tidligere skaffet midler til bl.a. tennisbaner og aktivitetsplads. Aktivitetsgruppe, som f.eks. er gået i gang med at arrangere loppemarked. 6. Gevinster ved projektet Borgerinddragelse i lokalområdet Turbofluen betyder meget for det lokalsamfund, det ligger i. En positiv historie om inddragelse af borgerne vil kunne styrke Faaborg-Midtfyn Kommunes image som en attraktiv bosætningskommune. Brugeroplevet kvalitet Bruge de kvaliteter og kompetencer, der er i lokalsamfundet. Videreudvikling af lokalområdet, hvor man hjælper hinanden. Hvor der bliver skabt relationer borgerne 5

6 imellem. Desuden får borgere, der ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet, kontakt og kendskab til de forventninger og krav, der stilles i arbejdssituationen. De bliver en aktiv medspiller i samfundet. En stærk innovationskultur i Faaborg-Midtfyns Kommune Målet er at skabe en stærk innovationskultur. Her har alle ledere, lige fra koncernleder til mellemleder, en opgave, der handler om at skabe rum for at retænke opgaveløsningen sammen med medarbejderne, eller at give medarbejderne plads til at afprøve nye arbejdsformer, evt. i samarbejde med borgerne. Målet er at implementere nye ideer i praksis, så de giver merværdi. Koncernmål Kvalitetsstandard Der eksisterer ikke på nuværende tidspunkt en egentlig kvalitetsstandard på dagtilbudsområdet, men jf. den dialogbaserede aftale for 2014 for Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn er en sådan under udarbejdelse i et tæt samspil med ledere, medarbejdere og bestyrelser på området. Den politiske behandling sker i maj og juni I det foreløbige arbejde fokuseres der på følgende fem hovedtemaer: Læringsmiljøer Inklusion At dagtilbuddet har en reflekteret og tilrettelagt praksis med fokus på læring, udvikling, omsorg og trivsel At dagtilbuddet målsætter aktiviteter begrundet i faglig viden At dagtilbuddet har en synlig struktur og organisering At dagtilbuddet har en systematisk dokumentations- og evalueringskultur At dagtilbuddet har udarbejdet læreplan efter kravspecifikationen At dagtilbuddet opstiller læringsmål for det enkelte barn med fokus på progression og dokumentation af denne Der er tydelige læringsmål for de fysiske rammer ude og inde At dagtilbuddet arbejder med inkluderende fællesskaber og relationer At dagtilbuddet tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, behov og kompetencer At dagtilbuddet arbejder systemetisk og med en anerkendende tilgang At dagtilbuddet målrettet anvender de udlagte ressourcer, til at understøtte indsatser i forhold til inklusion og tidlig forebyggende arbejde At dagtilbuddet inddrager forældrene i arbejdet med inklusion generelt og i forhold til det enkelte barn 6

7 Tidlig forebyggende indsats Overgange Ledelse At dagtilbuddene arbejder ud fra den Sammenhængende Børnepolitik At dagtilbuddet arbejder struktureret og systematisk omkring børn med særlige behov At dagtilbuddet tidligt inddrager forældrene i arbejdet med den forebyggende indsats i forhold til det enkelte barn At dagtilbuddene har information om dagtilbuddets samarbejde og kommunikation med tværfaglige samarbejdspartnere, både generelt og specifikt i forhold til børn med særlige behov At dagtilbuddet inddrager de tværfaglige samarbejdspartnere til vejledning, sparring m.v. At dagpleje, dagtilbud og skole sikrer en optimal og tryg overgang for det enkelte barn. Det skal ske ved at skabe lokale, systematiske, fleksible og sammenhængende overgange fra dagpleje til daginstitution og fra daginstitution til skole At dagpleje, daginstitution og skole i lokalområdet har skabt rammer for, at børn med behov for særlig støtte fortsat kan få denne støtte under og efter overgangen At forældrene er inddraget i overgangene omkring det enkelte barn At ledelsen arbejder målsættende med klare mål for dagtilbuddets kvalitetsudvikling At ledelsen tydeliggør politiske mål, lovgivning og rammer og skaber sammenhæng til dagtilbuddets mål og opgaveløsning At ledelsen er tydelig i krav og forventninger til personalets opgaveløsning At ledelsen understøtter personalet i deres faglige kompetenceudvikling, så det matcher opgaven At ledelsen understøtter personalets engagement og arbejdsglæde At ledelsen har beskrevet roller og opgavefordeling i ledelsesteamet Forældresamarbejde At ledelsen arbejder systematisk og struktureret i forhold til bestyrelsen At dagtilbuddet generelt arbejder systematisk og struktureret i forhold til forældresamarbejdet At dagtilbuddet sikrer den nødvendige kommunikation til forældrene omkring det enkelte barn og gruppen 7

8 At dagtilbuddet sikrer den generelle information til forældrene At dagtilbuddet gennem dokumentation af den pædagogiske praksis formidler faglige refleksioner/viden og begrundelser til forældrene At dagtilbuddet opbygger relationer til forældrene, så de føler sig set, anerkendt og imødekommet At dagtilbuddets kultur understøtter, at alle forældre har mulighed for at få indflydelse på dets udvikling Det foreløbige arbejde tager udgangspunkt i lovgivning, allerede vedtagne kommunale politikker, f.eks. Den Sammenhængende Børnepolitik og vedtagne politiske målsætninger f.eks. i de dialogbaserede aftaler. 8. Rammer og retningslinjer for borgerinddragelse Nedenstående rammer og retningslinjer er foreløbige. Der påtænkes et tæt samarbejde med frivillighedskoordinatoren i Faaborg-Midtfyn Kommune omkring den endelige udformning. Den aktive borger Den aktive borger indgår en aktiv borger aftale, hvor man blandt andet skriver under på en tavshedspligterklæring, en samtykkeerklæring til indhentelse af børneattest og at man ikke påtager sig andres lønnede arbejde. Den aktive borger er forsikret gennem Faaborg-Midtfyns Kommune? Koordinator I Turbofluen er der en fast koordinator for de aktive borgere. Koordinatoren har ansvaret for kommunikationen med borgerne og har ansvaret for de aftaler, der skal laves (hvornår kommer borgerne, hvor ofte og hvad skal de lave)? Koordinatoren har også ansvar for løbende at forventningsafstemme med borgeren gennem en åben dialog. Aktiviteter Det aftales med borgerne, hvilke opgaver og aktiviteter borgeren skal indgå i. Aktiviteterne foregår i et samarbejde mellem ansatte og borgerne med børnene som omdrejningspunkt. Der er udarbejdet en opgave beskrivelse. Ansvar Borgeren må ikke på noget tidspunkt stå alene med hovedansvaret for en gruppe børn ved en aktivitet, på legepladsen eller på ture. Alle aktiviteter foregår i et samarbejde mellem borgerne og ansatte. Borgerne er ikke en del af de aftalte personalenormeringer eller erstatning for vikarer. 8

9 Procedure for børneattester og straffeattester Proceduren er den samme, som ved en almindelig ansættelse. Den aktive borger må ikke starte, før børneattesten er klar. Samme procedure kunne man anvende vedrørende straffeattest. Det generelle billede er, at de større kommuner indhenter straffeattester for frivillige på samme vis som for ansatte. I København besluttede Socialudvalget, at der kan undtages fra kravet om straffeattest, når de frivillige yder deres indsats som led i en partnerskabskontrakt indgået mellem en frivillig organisation (f.eks. Ældresagen) og forvaltningen, og der indhentes børneattester samt sker godkendelse af den frivillige organisationens rekrutteringsprocedure. Øvrige retningslinjer Afbud, evaluering efter 3 måneder og evt. afbrydelse af samarbejdet. 9. Projektperiode Opstart 1. maj Afsluttet december Evaluering Midtvejsevaluering senest 1. maj Bilag: Mødeplan for professionelle medarbejdere diagram 9

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune 2010-2014

Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune 2010-2014 Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune 2010-2014 Strategi for udvikling af kvalitet og kapacitet på dagtilbudsområdet i Albertslund Kommune 2010-2014 Tekst: Lone Ast, Lone Johansen, Frank

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Fusionsplan Børnehusene Kokkedal

Fusionsplan Børnehusene Kokkedal Fusionsplan Børnehusene Kokkedal Center for Skoler og Dagtilbud, efterår 2011 1 2 Fusionsplan for Børnehusene Kokkedal Områdeinstitutionen profil og organisering Børnehusene Kokkedal er et kommunalt dagtilbud

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune.

Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Baggrunden Som en del af budgetaftalen for 2011-2012 blev der indgået aftale om, at der i budgetperioden udarbejdes analyser

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere