Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter"

Transkript

1 Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbud: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen som tidligere har været bolig, bruges nu til administrativt personale og servicepersonale. Der er bl.a. et køkken hvorfra der laves mad til beboerne. Hovedbygningen er bygget sammen med beboernes hjem som består af 19 2 værelses lejligheder på 67 m2 med eget bad og toilet samt tekøkken. Endvidere er der fællesarealer som består af flere køkken/alrum med hhv. spiseplads og sofagrupper og der er et fælles vaskeri. Der er en skærmet enhed hvor der bor fire beboere. På grunden er der en grillhytte, en stor tippi, en multibane og et sanserum. Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er en del af organisationen Viften Bo og Aktivitetstilbud Midtfyn. Tilbuddets juridiske ramme: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er et bo og aktivitetstilbud til voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne iht. Lov om Social Service. Det er et 108 lignende tilbud med boliger bygget efter Almenboligloven og 83 og 85 støtte. Samt dagtilbud efter 104. Brugergruppe/målgruppe: Beboerne er fortrinsvis yngre personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne som har brug for at bo i et beskyttet bomiljø med vågen nattevagt. Alle er mobile og en del har et verbalt sprog. Nogle har til tider en adfærd som kan opleves grænse- overskridende. Seksten af de 19 beboere er tilknyttet det interne Daghjem. Dette giver en god mulighed for tæt samarbejde mellem dag- og botilbud. Derudover er der et særligt tilrettelagt dagtilbud for 2 personer der kommer udefra samt flere andre eksterne brugere. Det har den gevinst, at det kan lempe overgangen til et botilbud på Palleshave hvis der er behov for det. Forekommer dette, kan der laves særlige aftaler herom med dagtilbuddet i visitationsprocessen. Hedebovej Ringe Tlf

2 Formål med tilbuddet Det pædagogiske arbejde vedrørende beboerne tager, udgangspunkt i Serviceloven (Lov om Social Service). Der arbejdes med at udvikle den enkelte beboer gennem praktisk indlæring og ved at styrke deres selvstændighed og give dem mulighed for at træffe relevante valg i forhold til deres dagligdag, ligesom der også er fokus på udviklingen af sociale færdigheder hvor det vurderes muligt. Med baggrund i beboernes udviklingsniveau arbejdes der ud fra en nøje tilrettelagt struktur i hverdagen, som dertil indeholder en stor forudsigelighed. I denne strukturopdeling prioriteres det at opdele beboerne i små grupper, så vidt dette er muligt. Palleshaves overordnede værdi er ligeværdighed. Sigtet er at have en ligeværdig tilgang til hinanden uanset om man er ansat, bor eller er i dagbeskæftigelse i Viften. Kierkegaard har skrevet: mennesket er unikt og alle individer har krav på ligeværdighed- uanset status, lederskab eller magtposition. Men det er samtidigt vigtigt at pointere, at der ikke er tale om simpel lighed. Ligeværdighed er ikke det samme som lighed. Ligeværdighed betyder, at vi udviser samme grad af respekt, nærvær og værdighed til alle vi møder, hvorimod lighed betyder, at alle skal være lige og det kan jo i sagens natur ikke lade sig gøre, når vi er unikke Med udgangspunkt i ovenstående vil Palleshave til enhver tid arbejde mod at skabe de bedst mulige livsbetingelser, således at den enkelte borger opnår den største mulige livskvalitet, ligesom vi også har fokus på, at Palleshave Bo- og Aktivitetscenter skal være et sted, hvor der er trivsel og arbejdsglæde i medarbejdergruppen. Personale: Personalegruppen er bredt sammensat både hvad angår alder, køn og erfaring. Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er praktiksted for studerende fra Fyns Pædagog Seminarium og elever fra PAU uddannelsen. Ledelsen består af en forstander for hele Viften, en afdelingsleder for aktivitetstilbuddet, en afdelingsleder for den ene del af døgntilbuddet og en leder af administrationen som er fælles med resten af Viften. Det tilstræbes at der er syv personaler i botilbuddet om morgenen/ formiddagen og otte om eftermiddagen/aftenen en af disse er dog fast tilknyttet en enkelt beboer. Der er et nattevagtsteam bestående af tre nattevagter. Der er en vågen nattevagt på arbejde af gangen. Yderligere skal det oplyses, at personalet kan have særlige kompetenceområder, eksempelvis er en medarbejder uddannet seksualvejleder. Vedkommendes funktion er at yde sparring til kollegerne samt råd og vejledning til de borgere, som efterspørger dette. Side 2

3 Styrken ved et botilbud på Palleshave Botilbuddet Palleshave/Viften er kendetegnet ved, at borgergruppen indeholder en stor diversitet, hvorfor støttebehovet dermed også varierer fra borger til borger. Fælles for alle borgere er, at de ikke mestrer et liv i egen bolig, og derfor har behov for at bo i et beskyttet miljø, hvor der iværksættes en socialpædagogisk indsats, som enten vedligeholder eller sætter fokus på beboerens udviklingspotentiale. I enkelte tilfælde kan der også være tale om en socialpædagogisk indsats, hvor en beboer er inde i et regressivt forløb. For at synliggøre de forskellige ydelsesniveauer og dermed også den støtte som den enkelte beboer visiteres til, er disse opdelt i tre forskellige ydelsesniveauer (moderat, stort og omfattende samt fuldstændigt), hvor der sker en gradvis optrapning i støtteniveauet pr. gruppering (se venligst Palleshave ydelsesbeskrivelse). Den specifikke ydelse for den enkelte beboer Den individuelle støtte med den enkelte beboer sker i samarbejde med den visiterende myndighed, og der tages udgangspunkt i den udarbejdede 141 handleplan. På baggrund af denne udarbejdes der på Palleshave en pædagogisk handleplan, hvor beboeren inddrages så vidt, det er muligt Støtten gives indenfor de listede områder i modellen nedenfor: Omsorg og støtte i forhold til praktiske gøremål Omsorg og støtte i forhold til personlig pleje Støtte til personlig udvikling og/eller vedligehold indenfor områderne: Kommunikation, socialt liv og mobilitet Ved visitation til Palleshave, vil beboeren blive indplaceret i en af de følgende støttekategorier: Moderat støttebehov, stort/omfattende støttebehov eller et fuldstændigt støttebehov. Støtteniveauet i de tre grupperinger vil være jævnt stigende, således at beboere med et moderat støttebehov modtager et mindre antal timer til støtte, beboere med et stort og omfattende støttebehov et øget timeantal og endelig for beboere med et fuldstændigt støttebehov vil antallet af timer være væsentligt øget. For mere udførlig information henvises der til Palleshaves ydelsesbeskrivelse. Tilsyn Faaborg-Midtfyn er tilsynskommune for Region Syddanmark jf. det nye socialtilsyn, hvorfor kommunen varetager tilsyn på alle de sociale tilbud som drives efter Lov om Social Service i denne region og efter den udarbejdede kvalitetsstandard på området. I organiseringen af det nye socialtilsyn er det besluttet, at en tilsynskommune ikke varetager tilsynet med egne tilbud, hvorfor Holbæk Kommune som anden tilsynskommune i Region Sjælland varetager tilsynet af Faaborg-Midtfyn Kommunes egne tilbud. Side 3

4 Handleplaner/andre planer: For de nitten beboere som bor i botilbuddet udarbejdes der funktionsbeskrivelser og handleplaner hvert andet år. Handleplanerne udarbejdes i samarbejde med personalet fra beboernes dagtilbud. Derudover gennemgås retningslinierne for beboerne i botilbuddet løbende. Retningslinierne er en individuel udførlig beskrivelse af dagsrytmen hvor der bl.a. står hvordan man godt kan lide at blive vækket om morgenen og meget andet. Hverdagen/traditioner: Hverdagen forsøges tilrettelagt med størst mulig forudsigelighed og tryghed. Den første mandag i december holdes der om aftenen julehygge med de pårørende. Sidste fredag i august er der sommerfest med mad, musik og deltagelse af de pårørende. Med udgangspunkt i årstidernes skiften og beboernes ønsker er der løbende forskellige aktiviteter. Beboer/pårørendeindflydelse Beboerne har indflydelse på deres hverdag i det omfang det er muligt under hensyntagen til medbeboere og gældende lovgivning. De indretter selv deres lejligheder i samråd med pårørende og kontaktpersonen. Der er en forældreforening som de pårørende kan være medlem af. Bestyrelsen holder møde med ledelsen ca. fire gange om året samt en generalforsamling. Praktiske oplysninger: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på Hedebovej 48, 5750 Ringe. Tlf. nr.: Alle beboere i boenheden er tilkendt pension. De betaler husleje og et a`contobidrag til hhv. vand, varme og el til Bo-Fyn som er et almennyttigt boligselskab. Der er mulighed for at søge boligstøtte og varmetilskud ved kommunen. Derudover betales der til serviceydelser, kost, engangsartikler og vask. Samt til hhv. opsparing og drift af busser. Brændstof til busserne betales individuelt pr. kørt kilometer. De nævnte serviceydelser er obligatoriske med undtagelse af betalingen til bussen. Hvis beboerne har behov for rengøring udover det som er gældende i "Kvalitets standard for rengøring i Faaborg-Midtfyn kommune", køber de denne hjælp ved et privat firma. Henvisninger og visitation: Henvisning og visitation varetages af fagsekretariatet Handicap og Sundhed. Side 4

5 Aktivitetscenter: Aktivitetscenteret er nyopført og indviet i foråret Det ligger i naturskønne og rolige omgivelser. Arkitekturen, placeringen og materialevalget afspejler et ønske om at tage størst muligt hensyn til det omgivende miljø, ressourcer og bæredygtighed. Det er indrettet efter principper der tager udgangspunkt i et behov for både små enheder og fleksibilitet. Aktivitetscenteret er kendetegnet ved en stor diversitet i gruppen af både interne og eksterne brugere. I Aktivitetscenteret er der pt. indskrevet 25 brugere med variabel indskrivningsprocent. 1/3 af brugerne er eksterne. Alle brugere er mobile, nogle kan kommunikere med et verbalt sprog, en stor del har brug for andre kommunikationsformer som f.eks. tegn til tale. Flere har psykiatriske tillægshandicaps og en adfærd som til tider kan være grænseoverskridende. 3. januar 2014 I Aktivitetscenteret arbejdes der struktureret med at tilgodese den enkelte bruger i forhold til behov, mestring, interesser og sociale færdigheder. Aktivitetscenteret har ikke nogen egentlig produktion, men bruger stedet til samvær og aktivitet. Der er mulighed for at spise morgenmad og frokost i Aktivitetscenteret. Aktivitetscenteret lægger vægt på et aktivt liv med mange udfoldelsesmuligheder som f.eks.: Kreativt værksted Undervisning med hovedvægt lagt på kommunikation, omverdensforståelse, begrebsforståelse og sociale spilleregler. Motorik og bevægelse Musik og sang Svømmehal med leg og bevægelse Medie herunder indføring i brug af smartboard, I-pad og computer. Udeliv med bål, grill og kotahytte Sanserum Crossbane med crossmaskiner Tandemcykel Udeværksted med lettere havearbejde, samle brænde, oprydning. Multibane med mulighed for en række forskellige spil og boldbane. Gynger og trampolin. Aktivitetscenteret råder over to busser som dagligt bruges til ture udenfor Palleshave. Her har brugerne mulighed for at deltage i det omkringliggende samfunds aktiviteter som, besøg i zoo, naturoplevelser, cafebesøg, fisketur og kulturelle arrangementer af forskellig art. Der tages i høj grad udgangspunkt i brugernes dagsform. Samvær og nærvær er en central del af arbejdet. Derfor kan individuelle hensyn betyde, at der sommetider afviges fra det planlagte, så dagen tilpasses den enkelte brugers behov så optimalt som muligt Side 5

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Praktiske oplysninger Højbovej 9, Rødbyhavn, 4970 Rødby Tlf.: 54 61 08 00 Forstander: Kay Hirschsprung Jokil Hjemmeside: www.kofoedsminde.dk E-mail: kofoedsminde@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Dok. 2127594 Rapport på anmeldt tilsyn 2008 Tilbuddets navn: Bofællesskabet Birthe Marie Tilbuddet adresse: Liselundager 13, 2640 Hedehusene, tlf. 46 59 82 64, E-mail: AHS@Mariehjem.dk

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område)

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Fysiske rammer Bofællesskabet er nyindrettet og fremtræder som sådan. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere