Lærervejledning til Dansk på vej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning til Dansk på vej"

Transkript

1 Lærervejledning til Dansk på vej Dansk på vej sigter mod at udvikle elevernes læsekompetencer, så de bliver klædt på til at arbejde med de forskellige typer af tekster, de vil møde på en erhvervsuddannelse. Dansk på vej er finansieret af og udviklet for Undervisningsministeriet. Dansk på vej er udviklet til brug i folkeskolens danskundervisning i såkaldte erhvervsklasser 1, men kan naturligvis også anvendes af andre elever i klasse og elever på erhvervsuddannelsernes grundforløb. Dansk på vej består af i alt 20 fagtekster, som repræsenter nogle af de teksttyper eleverne vil møde i den første periode på en erhvervsuddannelse. Til hver af de 20 fagtekster hører et opgavesæt, som guider eleverne gennem læsning, forståelse og formidling af den faglige viden fra fagteksterne. Dansk på vej er et elektronisk materiale, som er udviklet med henblik på, at eleverne arbejder sammen fx to og to om et opgavesæt. Arbejdet med Dansk på vej indledes med en fælles drøftelse i klassen af et af materialets fire overordnede temaer: Pas på dig selv, Din løn og arbejdstid, Dit daglige arbejde og Dine kunder. Til hvert tema er udarbejdet fem opgavesæt med udgangspunkt i fagtekster fra fem forskellige indgange på erhvervsuddannelserne. Der skal afsættes 5-6 lektioner til elevernes arbejde med ét tema. Lærervejledningens indhold Baggrund for udvikling af materialet > Fire temaer og fem indgange > Materialets tekster og læsefaglige fokusområder > Tilrettelæggelse af undervisningen > Side for side vejledning > Om forfatterne > Inspiration til arbejdet med temaerne Pas på dig selv > Din løn og arbejdstid > Dit daglige arbejde > Dine kunder > 1 En erhvervsklasse er et særligt undervisningstilbud, jf. folkeskolelovens 9, stk. 5, for elever i klasse. Tilbuddet retter sig mod elever, der kan have gavn af en reduceret fagrække med vægt på dansk og matematik kombineret med praktisk undervisning i og uden for skolen og praktik i virksomheder. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 1

2 Baggrund for udvikling af materialet Undervisningsministeriet gennemførte i en række udviklingsarbejder målrettet folkeskolens undervisning af elever i såkaldte erhvervsklasser. Evalueringen af disse viste bl.a., at 45% af eleverne startede på en ungdomsuddannelse efter erhvervsklassen. Efter et år går 39% på en ungdomsuddannelse, 28% er stadig i grundskole eller på produktionsskole, mens 21% endnu ikke er i gang med uddannelse. Disse tal (som er baseret på et meget lille elevgrundlag) skal sammenholdes med, at erhvervsklasserne rummer de unge, som oftest har de dårligste erfaringer med uddannelsessystemet. Én af mange mulige forklaringer på denne elevgruppes store frafald kunne være utilstrækkelige læsekompetencer. Derfor valgte ministeriet at afsætte midler til udvikling af et undervisningsmateriale, som kunne styrke elevernes muligheder for at klare de skriftsproglige udfordringer, de møder i erhvervsuddannelserne. For at få et indtryk af hvilke skriftsproglige udfordringer eleverne møder i erhvervsuddannelserne, besøgte vi i alt ti forskellige erhvervsuddannelser, fulgte undervisningen en hel dag, indsamlede undervisningsmaterialer og interviewede lærerne. En analyse af dette materiale viste bl.a., at eleverne i stor udstrækning får spørgsmål/svar-opgaver til tekster, at de ofte skal arbejde selvstændigt, og at de ofte skal fremlægge resultaterne af deres opgaver i plenum. På det skriftsproglige område viste analysen bl.a., at læsning af skemaer, kort og tegninger, skriftlig formulering og informationssøgning voldte problemer. Desuden kunne vi konstatere, at sproget i mange af undervisningsmaterialerne ofte var komplekst og præget af mange svære ord, lange sætninger og til tider også af uklart sprogbrug. Vores indtryk var, at eleverne i dagligdagen i meget stor udstrækning var overladt til selvstyrende aktiviteter. Det forventedes, at de kontaktede lærerne, hvis der var noget, de ikke kunne finde ud af. Lærerne var ikke så opsøgende i forhold til eleverne, som vi kender det fra grundskolen. Det er på baggrund af disse iagttagelser samt afprøvning af pilotprojekt i erhvervsklasser suppleret med efterfølgende drøftelser med erhvervsklasselærere, vi har valgt at udvikle et meget stramt styret undervisningsmateriale med udgangspunkt i fire temaer og fagtekster fra fem uddannelsesindgange. Dansk på vej består af i alt 20 fagtekster, som er relevante på tværs af de mange erhvervsuddannelser. Arbejdet med hvert tema består af fem faser: 1. Fælles introduktion til temaet med hele klassen. 2. Arbejde med fagteksten i makkerpar. 3. Fremlæggelse af fagteksten. 4. Selvevaluering af arbejdet. 5. Afslutning med kursusbevis, som kan vedlægges elev- og uddannelsesplan. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 2

3 Fire temaer og fem indgange VÆLG ET OPGAVESÆT Dansk på vej er et danskfagligt materiale, der tager udgangspunkt i fire temaer. Ved klik på en temaoverskrift åbnes et ny vindue. Her vises dels en kort introduktion til temaet, dels en tegning som kan danne udgangspunkt for samtaler, inden eleverne starter arbejdet med et tema. I præsentation af de fire temaer herunder er endvidere link til inspirationssider til de enkelte temaer. Materialet kan også anvendes som supplement til erhvervsforberedende undervisning med henblik på, at eleverne får mere viden om fem af de i alt 12 indgange, som pt. findes i erhvervsuddannelserne. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 3

4 De fire temaer Pas på dig selv fokuserer på arbejdsmiljø. I arbejdet med teksterne rettes elevernes opmærksomhed mod, hvad de selv kan gøre for at passe på sig selv og andre, når de er på en arbejdsplads. Inspiration til undervisning med udgangspunkt i temaet > Din løn og arbejdstid fokuserer på overenskomsttekster. I arbejdet med teksterne rettes elevernes opmærksomhed mod en forståelse af, hvordan en løn er sammensat og hvilke regler, som er gældende for tilrettelæggelse af arbejdstiden. Inspiration til undervisning med udgangspunkt i temaet > Dit daglige arbejde fokuserer på at være en del af et arbejdsfællesskab. I arbejdet med teksterne rettes elevernes opmærksomhed mod samarbejdet med kolleger, herunder også mod en forståelse af, at der kan opstå konflikter, og at konflikterne kan løses i mindelighed. Inspiration til undervisning med udgangspunkt i temaet > Dine kunder fokuserer på den kundebetjening, som hører til stort set alle job. I arbejdet med teksterne rettes elevernes opmærksomhed mod den ansattes ansvar for den gode kundebetjening. Uden kunder ingen forretning! Inspiration til undervisning med udgangspunkt i temaet > Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 4

5 De fem indgange De fem indgange er markeret med hver sin farvekode og vignet og repræsenterer således hver især én af de i alt 12 indgange til erhvervsuddannelserne. Hvis materialet foruden det læsefaglige fokus også tænkes anvendt med henblik på at give eleverne bedre forståelse for en af de fem indgange, kan indgangen vælges som fælles tema for klassens arbejde med Dansk på vej. Merkantil Uddannelserne er rettet mod unge, som ønsker ansættelse i butik, på kontor i en offentlig eller privat virksomhed eller inden for bank- og forsikringsserhvervet. I uddannelsesforløbet lærer de unge om kontorarbejde, administration, økonomi, detail- og engroshandel og kundepleje. It er et vigtigt arbejdsredskab i disse uddannelser. Yderligere information om uddannelserne i denne indgang > Bygge og anlæg Uddannelserne er rettet mod unge, som ønsker ansættelse på en byggeplads eller på værksteder. I uddannelsesforløbet lærer de unge om både store bygningsarbejder og mindre reparationsarbejder, bygning og vedligeholdelse af huse, veje, broer og havne. De lærer også at arbejde med specialværktøj og teknisk avanceret udstyr, ligesom de får kendskab til forskellige materialer, der bliver brugt inden for byggeriet. Yderligere information om uddannelserne i denne indgang > Transport og logistik Uddannelserne er rettet mod unge, som ønsker ansættelse, hvor arbejdet ses enten i forbindelse med en eller anden form for transportmiddel eller i forbindelse med afvikling af transportopgaver. I uddannelsesforløbet får de unge mulighed for at tage de relevante kørekort, der knytter sig til transport inden for biltrafik, flytrafik, togtrafik, postvæsen og lager. Yderligere information om uddannelserne i denne indgang > Mad til mennesker Uddannelserne er rettet mod unge, som ønsker ansættelse på steder, hvor råvarer bliver til fødevarer eller på steder, hvor fødevarer bliver omdannet til menuer. Uddannelserne fokuserer på professionel håndtering af mad og sikring af fødevarekvalitet. I uddannelsesforløbet lærer de unge om ernæring og sundhed, vurdering af råvarer, planlægning af menuer, fremstilling af mad samt kundebetjening. Yderligere information om uddannelserne i denne indgang > Bygnings- og brugerservice Uddannelserne er rettet mod unge, som ønsker ansættelse på værksteder eller i offentlige og private institutioner og bygninger. I uddannelsesforløbet lærer de om forskellige vedligeholdelses- og serviceopgaver, der knytter sig til bygninger og tekniske anlæg. At yde service og kunne kommunikere er vigtige kompetencer i disse fag. Yderligere information om uddannelserne i denne indgang > Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 5

6 Materialets tekster og danskfaglige fokusområder PAS PÅ DIG SELV Arbejdsulykker Farlige stoffer Køre- og hviletid Løft Skilte Tekst og kildeangivelse Skema til undersøgelse af ulykker. BAR Handel, Skemaet kan hentes her. Kodenumre og værnemidler. Byggeriets Arbejdsmiljøcenter i Pjecen forhandles nu af Alectia. Pjecen kan hentes her. Godstransport med lastbil. TUR Forlag, Side Slagterbogen. Erhvervsskolernes Forlag, Side Grundlæggende vagt. Erhvervsskolernes Forlag, Side Danskfagligt fokusområde og indhold Fokus: Udfyldning af skema. fagtekst, finde forklaring på nye ord og holde oplæg om et fagligt emne. Fokus: Læsning af brochure. fagtekst, finde forklaring på nye ord og holde oplæg om et fagligt emne. Fokus: Tilegne sig fagligt indhold i skematisk tekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og holde oplæg om et fagligt emne. Fokus: Aflæsning af diagram. fagtekst, finde forklaring på nye ord og holde oplæg om et fagligt emne. Fokus: Læse og forstå symboler. fagtekst, finde forklaring på nye ord og holde oplæg om et fagligt emne. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 6

7 Materialets tekster og danskfaglige fokusområder DIN LØN OG ARBEJDSTID Dekoratør Konditor Serviceassistent Turistbuschauffør VVS-montør Tekst og kildeangivelse Landsoverenskomst for butikker Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel. OV. NR. 4, Overenskomst mellem Arbejdsgiverforeningen konditorer, bagere og chokolademagere og Fødevareforbundet NNF. Serviceoverenskomst, Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet. Turistoverenskomst, For turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere, lærlinge/elever og andre. Overenskomst mellem DI Overenskomst II (ATV) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. Overenskomsten for faglærte, Indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal Dansk El-Forbund. Overenskomsten er tiltrådt af Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Malerforbundet i Danmark. Danskfagligt fokusområde og indhold Fokus: Orientering i større fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og formidle viden ved hjælp af en præsentation. Fokus: Orientering i større fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og formidle viden ved hjælp af en præsentation. Fokus: Orientering i større fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og formidle viden ved hjælp af en præsentation. Fokus: Orientering i større fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og formidle viden ved hjælp af en præsentation. Fokus: Orientering i større fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og formidle viden ved hjælp af en præsentation. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 7

8 Materialets tekster og danskfaglige fokusområder DIT DAGLIGE ARBEJDE Røveri Håndtering af konflikter Lagerstyring Kontrol af fødevarer Kommunikation Tekst og kildeangivelse Instruks ved røveri, hentes her. Signalementsblanket, hentes her. Begge er udgivet af BAR Handel, Faktablad om konflikthåndtering. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg. Faktabladet kan hentes her. Lagerstyring, Det praktiske lagerstyringsarbejde. TUR Forlag, Side Almen fødevarehygiejne. Erhvervsskolernes Forlag, Side Kontrolrapport fra Emmerys er hentet her. Marianne Clausen: Psykologi. Erhvervsskolernes Forlag, Side Danskfagligt fokusområde og indhold Fokus: Udfyldning af skema. fagtekst, finde forklaring på nye ord og fremstille informative plancher og holde oplæg om dem. Fokus: Aflæse og forstå en grafisk fremstilling. fagtekst, finde forklaring på nye ord og fremstille informative plancher og holde oplæg om dem. Fokus: Tilegne sig fagligt indhold i skematisk fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og fremstille informative plancher og holde oplæg om dem. Fokus: Tilegne sig fagligt indhold i skematisk fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og fremstille informative plancher og holde oplæg om dem. Fokus: Orientering i større fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og formidle viden ved hjælp af en præsentation. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 8

9 Materialets tekster og danskfaglige fokusområder DINE KUNDER Salg Reklamation Levering af varer Betjening Adfærd Tekst og kildeangivelse Detailhandel Teori og praksis. Nelliken Forlag, Side Reklamationsret i to år er fra den offentlige forbrugerportal Teksten er hentet her. Godstransport med lastbil. TUR- Forlag, Side Tjenerbogen. Erhvervsskolernes Forlag, udgave. Side Marianne Clausen: Psykologi. Erhvervsskolernes Forlag, Side Danskfagligt fokusområde og indhold Fokus: Læseforståelse. fagtekst, finde forklaring på nye ord og vise et rollespil om emnet. Fokus: Læseforståelse. fagtekst, finde forklaring på nye ord og vise et rollespil om emnet. Fokus: Læseforståelse. fagtekst, finde forklaring på nye ord og vise et rollespil om emnet. Fokus: Læseforståelse. fagtekst, finde forklaring på nye ord og vise et rollespil om emnet. Fokus: Læseforståelse. fagtekst, finde forklaring på nye ord og vise et rollespil om emnet. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 9

10 Tilrettelæggelse af undervisningen Dansk på vej har fokus på dels at udvikle elevernes kompetencer til at læse, forstå og anvende fagtekster, de møder i erhvervsuddannelserne, dels at udvikle deres kompetencer til selvstændigt arbejde med udgangspunkt i en arbejdsseddel. De 20 opgavesæt er ens i struktur og består af i alt 13 sider, som nærmere beskrives i Side for side vejledning. Derfor vil det være en fordel at indlede undervisningen med, at ét opgavesæt arbejdes igennem i fællesskab i klassen. Derefter kan eleverne deles, således at de to og to arbejder med et opgavesæt. Arbejdet med hvert af de 20 opgavesæt afsluttes med en fremlæggelse. På den måde får makkerparret øvelse i at fremlægge et fagligt emne, og de øvrige elever får indblik i et emne, de ikke selv har arbejdet med. Der er dog ikke noget til hinder for, at flere makkerpar arbejder med det samme opgavesæt, eller at der er mere end to elever i arbejdsgruppen. Nederst på denne side er forslag til, hvordan en sådan fremlæggelse kan tilrettelægges. Eleverne kan sagtens arbejde med andre opgavesæt senere. Makkerparret kan fx arbejde med flere opgavesæt fra hvert tema eller med flere opgavesæt tilknyttet en af de fem indgange til erhvervsuddannelserne. Forforståelse Læreren skal sikre sig, at eleverne har en forforståelse for tema og opgaver, inden de går i gang med det selvstændige arbejde. Forforståelsen for opgaverne får eleverne ved at have gennemarbejdet ét opgavesæt i fællesskab med hele klassen. Forforståelse for temaet får eleverne via samtale fx med udgangspunkt i tegningen, som er knyttet til temaet. Der er ideer til arbejdet med forforståelsen til alle fire temaer: Pas på dig selv, Din løn og arbejdstid, Dit daglige arbejde og Dine kunder. Læreren kan også supplere med aktuelle cases hentet fra nyhedsmedier. Makkerpar Hvert makkerpar skal have adgang til en computer. Eleverne skal følge arbejdssedlen og arbejde opgaverne igennem en for en. De skal vide, at de skal afslutte arbejdet med en fremlæggelse. Der lægges op til forskellige fremlæggelsesformer til de fire temaer, men læreren kan naturligvis vælge andre former end de foreslåede. Tema Pas på dig selv Din løn og arbejdstid Dit daglige arbejde Dine kunder Fremlæggelsesform Mundtligt oplæg Præsentation fx med Power Point Plancher Rollespil Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 10

11 Fire faser i arbejdet 1. Forstå fagteksten Først skal makkerparret lære fagteksten at kende. De starter med at skimme fagteksten. I opgavesættet er et afkrydsningsskema, som kan hjælpe eleverne med dette. Derefter skal de udfylde et skema om deres forventninger til arbejdet. Bagefter skal de gennemarbejde to ark med spørgsmål og svar til fagteksten. Spørgsmålene på det første ark er rettet mod at forstå fagteksten, mens spørgsmålene på det andet ark er rettet mod at reflektere over denne og læse mellem linjerne. Endelig har eleverne mulighed for at få lidt viden om det job og den uddannelse, som fagteksten er rettet mod. 2. Forbered oplæg/præsentation/plancher/rollespil Makkerparret skal i gang med at forberede fremlæggelse af fagteksten for klassen eller gruppen (se herunder). De skal udvælge fire ord fra fagteksten, som skal forklares for klassen, de skal planlægge indholdet i deres oplæg, præsentation, plancher eller rollespil, og de skal formulere fire spørgsmål, som kammeraterne skal kunne svare på, når de har hørt fremlæggelsen. 3. Hold oplæg/vis præsentation/plancher/rollespil Makkerparret fremlægger deres emne og vurderer, om kammeraterne har svaret rigtigt på spørgsmålene. 4. Evaluer jeres arbejde Makkerparret vurderer egen arbejdsindsats, fagligt udbytte og kvalitet i fremlæggelse. De har endvidere fået en vurdering fra kammeraterne, som skal indgå i selvevalueringen. Arbejdet afsluttes med, at hver elev udfylder og printer et kursusbevis. Kursusbeviset kan vedlægges i elev- og uddannelsesplaner. Fremlæggelse af arbejdet i en erhvervsklasse I erhvervsklasserne er der typisk 6-12 elever, og der vil derfor være mulighed for, at alle hører fremlæggelse fra alle grupper. Klassen deles i 4-5 grupper, som hver arbejder med ét opgavesæt inden for samme tema eller indenfor samme indgang til erhvervsuddannelserne. Der bør afsættes 1-2 lektioner til fremlæggelserne, besvarelse af spørgsmål og evaluering. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 11

12 Fremlæggelse af arbejdet i en almindelig klasse I en klasse med op til 28 elever vil det ikke være hensigtsmæssigt, at alle skal høre alle gruppers fremlæggelse. Det anbefales derfor, at klassen opdeles i makkerpar, og at disse makkerpar igen samles i fremlæggelsesgrupper, som hver består af 3-5 makkerpar, som har arbejdet med hver sit opgavesæt inden for samme tema. Når arbejdet med opgavesættet skal fremlægges, sker dette i fremlæggelsesgruppen. Spørgsmål- og feedback-arket kan være med til at sikre, at grupperne får en faglig og saglig feedback fra kammeraterne, og læreren efterfølgende har mulighed for at følge med i dette ved indsamling af disse ark. I hver fremlæggelsesgruppe vælges den gruppe, som vurderes at have præsteret den bedste fremlæggelse. Gruppen fremlægger efterfølgende for hele klassen med henblik på drøftelse af, hvad der gjorde netop denne fremlæggelse god. Der bør afsættes 2-3 lektioner til fremlæggelserne; 1-2 lektioner til fremlæggelse i grupperne og 1 lektion til fælles fremlæggelse. Evaluering Eleverne indleder arbejdet med udfyldelse af et skema om forventninger til arbejdet og afslutter med udfyldelse af et skema om deres mening om arbejdet. Disse to skemaer kan sammen med kammeraternes vurderinger af fremlæggelsen danne udgangspunkt for en samtale mellem læreren og eleverne om udbyttet af undervisningen. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 12

13 Side for side vejledning Hvert af de 20 opgavesæt består af i alt 13 forskellige ark. Formål med og struktur på de 13 ark er den samme på tværs af opgavesættene. Inden selve opgavesættet åbnes, skal eleverne igennem tre introducerende sider. Dansk på vej forsiden Eleverne får en kort introduktion til materialet: Hvad handler det om? Hvorfor skal de arbejde med det? Og hvordan kan de gøre det? På forsiden er også en tegning, som kan bruges om udgangspunkt for samtale om materialet. Der er forslag til samtaleemner knyttet til de enkelte tegninger i afsnittet Forforståelse, som findes under hvert tema. Nederst på siden logger den ene elev i makkerparret ind. Det er vigtigt, at de bruger samme login hver gang, hvis de skal kunne genoptage igangværende arbejde med materialet. Menu Menuen er en matrix, som viser, hvordan de 20 opgavesæt er fordelt på fire temaer: Pas på dig selv, Din løn og arbejdstid, Dit daglige arbejde og Dine kunder, og på fem indgange til erhvervsuddannelserne: Merkantil, Bygge og anlæg, Transport og logistik, Mad til mennesker og Bygnings- og brugerservice. Hvis man klikker på en af de fire temaoverskrifter, åbnes en ny side. Her er en kort introduktion til temaet og et temabillede, som kan danne udgangspunkt for samtale om temaet. Der er forslag til samtaleemner knyttet til de enkelte tegninger i afsnittet Forforståelse, som findes under hvert tema. Når man klikker på titlen på et af opgavesættene, kommer man til selve opgavesættet, som består af i alt 13 sider. Man kan altid komme tilbage til menu ved at klikke på MENU øverst i højre hjørne. Når man er færdig med dagens arbejde, klikkes på LOG AF således, at arbejdet kan genoptages på et senere tidspunkt. I starten er baggrundsfarven til alle opgavesæt samme grå farve. Efterhånden som eleven har arbejdet opgavesæt igennem, vil de færdige opgavesæt blive markeret med en mørkere grå farve. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 13

14 De 13 sider til opgavesættene Øverst på alle sider har eleverne mulighed for at logge af, komme tilbage til menusiden og printe. Desuden kan man se, hvilket login eleverne har brugt. Nederst på siderne er der både gem- og printfunktion. Det er vigtigt, at eleverne husker at gemme deres besvarelser undervejs. Besvarelserne kan ændres efterfølgende. Arbejdssedlen er helt central i styringen af arbejdet med det enkelte opgavesæt. Der er link tilbage til arbejdssedlen nederst på alle sider. I venstre side er der ligeledes et link til arbejdssedlen. Det er uden betydning, om man anvender den ene eller den anden vej tilbage. Sådan skal I arbejde med fagteksten Siden er en introduktion til opgavesættet og består af en kort indledende tekst, som fortæller, hvad eleverne skal lære om samt om den proces, de skal igennem. Nederst er en kort anvisning på, hvordan eleverne skal gebærde sig undervejs, for at sikre at arbejdet ikke går tabt. I alle opgavesæt skal eleverne læse og forstå en fagtekst. tage stilling til, hvad kammeraterne kan have gavn af at vide. fremlægge den viden, de har fået ved læsning af fagteksten. I Pas på dig selv skal eleverne fremlægge ved mundtligt oplæg, i Din løn og arbejdstid skal eleverne fremlægge ved hjælp af en et præsentationsværktøj (fx Power Point), i Dit daglige arbejde skal eleverne lave plancher og fortælle med udgangspunkt i disse, og endelig skal de fremlægge fagtekster fra Dig og dine kunder ved hjælp af rollespil. evaluere eget arbejde. Slutevalueringerne bygger dels på selvevaluering, dels på vurderinger og feedback fra kammeraterne. Der er skemaer til dette indbygget i opgavesættet: Jeres forventninger til arbejdet, Jeres mening om arbejdet, Spørgsmål og feedback. Eleverne klikker sig nu videre til arbejdssedlen. Hvis der er brug for at komme tilbage til denne introducerende side, skal eleverne klikke på MENU (øverst til højre) og derfra klikke på det opgavesæt, der arbejdes med. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 14

15 Arbejdsseddel Arbejdssedlen er krumtappen i arbejdet med opgavesættene. Den fungerer som guide til arbejdsprocessen. Formålet med siden er, at eleverne får overblik over den arbejdsopgave, de er i gang med. Ideen er, at eleverne skal arbejde alle opgaver igennem i den rækkefølge, som fremgår af sedlen. Når en arbejdsopgave er fuldført og det er den, når alle spørgsmål er besvaret klikker man i boksen til højre, og der kommer et flueben, som betyder, at nu er opgaven fuldført. Man kan ikke sætte flueben ved fx opgave 3, hvis opgave 1 og 2 ikke er fuldført, men man kan godt åbne siderne og svare på opgaverne. På Arbejdssedlen er der i alt fire punkter, hvor eleverne blot skal sætte hak, når opgaven er udført. Der er således ikke særskilte arbejdsark til disse punkter. Det drejer sig om punkterne Print arket Spørgsmål og feedback, Hold oplægget / Vis præsentationen / Vis plancherne / Vis rollespillet, Stil spørgsmål til jeres kammerater samt Tal med jeres lærer om evalueringen. Når eleverne har sat flueben ved alle opgaver, udfyldes og udskrives Kursusbeviset. Skim fagteksten Denne side er (bortset fra farven) identisk i alle 20 opgavesæt. Formålet med siden er at lære eleverne at få overblik over en tekst. Det vil sige, de skal orientere sig i teksten, finde ud af hvilke dele teksten består af, og (nederst) tage stilling til, hvordan de mener, fagteksten skal læses. Er det en tekst, der skal læses fra start til slut, eller kan den med fordel læses i brudstykker? Eleverne skal have sat flueben ved mindst tre af udsagnene, før der kan sættes flueben på arbejdssedlen. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis ét af fluebenene er sat nederst, hvor eleverne skal tage stilling til, hvordan teksten kan læses. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 15

16 Jeres forventning til arbejdet med teksten Det er vigtigt, at eleverne lærer at gøre sig nogle forestillinger om, hvad de skal arbejde med, inden arbejdet går i gang. Formålet med denne side er at hjælpe eleverne til at systematisere denne forestilling. Eleverne skal ikke kun tage stilling til, hvad de tror, de kan lære af at arbejde med fagteksten. De skal også tage stilling til, hvordan de tror, arbejdsprocessen vil forløbe, og om tekst og opgave ser svære eller mindre svære ud. Når arbejdet med hele opgavesættet er næsten helt færdigt, skal eleverne (på siden Jeres mening om arbejdet) tage stilling til, hvordan arbejdet så gik. En sammenligning mellem forventninger til arbejdet og vurderingen af, hvordan det gik, vil være et oplagt udgangspunkt for en lærer-elevsamtale. For de lidt stærkere elever kan de to ark også danne udgangspunkt for en selvevaluering. Alle spørgsmål skal besvares, før der kan sættes flueben på arbejdssedlen. Læs om jobbet og uddannelsen For at kunne forstå arbejdet med opgavesættet er det en fordel at vide lidt om det job, som fagteksten er rettet mod. Formålet med denne side er først og fremmest at give eleverne en kort beskrivelse af jobbet. Siden rummer desuden mulighed for at linke videre til www. ug.dk til yderligere beskrivelser af både job og uddannelse, hvis der er brug for eller lyst til at få mere viden. Eleverne skal blot have åbnet siden for at kunne sætte flueben på arbejdssedlen ud for denne opgave. Spørgsmål til fagteksten find svaret i teksten Der er to sider med spørgsmål og svar til hvert opgavesæt. Denne side er den første, og den har fokus på at forstå, hvad der står på linjerne, og hjælpe eleverne til at kunne orientere sig i teksten. Formålet med siden er at sikre, at eleverne forstår, hvad der står i teksten. Næsten alle svar kan vurderes at være enten rigtige eller forkerte, idet alle informationer findes direkte i fagteksten. Eleverne skal svare på alle spørgsmål, før der kan sættes flueben på arbejdssedlen ud for denne opgave. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 16

17 Spørgsmål til fagteksten tænk jer til svarene Dette er så den anden af de to sider med spørgsmål og svar til hvert opgavesæt. Denne side har til formål at få eleverne til at tænke over teksten. Nogle gange skal de skrive, hvad de tror eller tænker om udsagn i fagteksterne. Andre gange skal eleverne nærlæse og sammenholde informationer fra teksten. Der vil således kun i få tilfælde være rigtig/forkert svar til disse opgaver. Eleverne skal svare på alle spørgsmål, før der kan sættes flueben på arbejdssedlen ud for denne opgave. Forbered jeres Arbejdet med alle opgavesæt skal afsluttes med en eller anden form for fremlæggelse. I Pas på dig selv skal eleverne fremlægge ved mundtligt oplæg, i Din løn og arbejdstid skal eleverne fremlægge ved hjælp af en et præsentationsværktøj (fx Power Point), i Dit daglige arbejde skal eleverne lave plancher og fortælle med udgangspunkt i disse, og endelig skal de fremlægge fagtekster fra Dig og dine kunder ved hjælp af rollespil. Formålet med disse sider er at hjælpe eleverne til at forberede disse fremlæggelser. En god fremlæggelse fordrer, at man har sat sig i tilhørerens sted. Eleverne opfordres derfor dels til at tænke over, hvad der er vigtigt at videregive fra fagteksten, dels til at udvælge fire ord, som de med fordel kan forklare til resten af klassen. Eleverne skal ud over selv at fremlægge fagteksten også formulere fire spørgsmål, som tilhørerne skal svare på, når fremlæggelsen er slut. Dette sikrer, dels at gruppen holder fokus på, at deres tilhørere skal lære noget nyt, dels at tilhørerne bliver tvunget til at lytte aktivt. Nederst på siden er et skema, hvor de fire ord skal skrives ind. Eleverne skal skrive ordet i første kolonne, deres egen forklaring (eller fx: Det aner jeg ikke!) i anden kolonne, mens der i sidste kolonne indsættes ordforklaring fra sproget.dk. Der er link til i teksten lige over skemaet. Vær opmærksom på, at det kan være svært at slå ord op. Især kan bøjningsformer, sammensatte ord og specifikke fagtermer volde vanskeligheder. Der kan derfor være behov for støtte fra læreren til denne opgave. Eleverne kan sætte flueben på arbejdssedlen, når mindst otte felter i skemaet er udfyldt, således at eleverne skriver de fire ord samt indsætter egen forklaring på ordene eller indsætter ordforklaring fra sproget.dk. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 17

18 Planlæg indhold i jeres Fremlæggelsen skal ikke tage for lang tid. Derfor er det vigtigt, at den er godt forberedt, og at de to, der arbejder sammen, har planlagt fremlæggelsen i fællesskab og fordelt opgaverne imellem sig. Formålet med siden er at lære eleverne at planlægge en sådan fremlæggelse. De skal både sørge for at have materialet (præsentationen, plancherne, rollespillet eller remedierne) klar, de skal også være forberedt på, hvad de rent faktisk skal sige og vise. Derfor består denne side af temmelig mange underpunkter, som eleverne skal tage stilling til, mens de planlægger. De fire ord, som eleverne fandt forklaringer til på siden Forbered jeres, overføres automatisk til denne side, men ordforklaringerne følger ikke med. Det er vigtigt, at eleverne aktivt prøver at tilegne sig betydningen af de nye ord. Kan de ikke huske forklaringerne, så kan de skrives i felterne. Når eleverne er klar til at øve fremlæggelsen, kan de printe siden ud, således at den kan fungere som disposition /talekort under fremlæggelsen. Eleverne skal udfylde mindst fem felter for at kunne sætte flueben på arbejdssedlen. Forbered spørgsmål til jeres kammerater Inden fremlæggelsen skal makkerparret formulere fire spørgsmål, som de mener, at deres tilhørere bør kunne svare på, når fremlæggelsen er slut. Formålet er at få eleverne til at sætte sig i tilhørernes sted og fokusere på, hvordan tilhørerne kan få udbytte af fremlæggelsen. Eleverne skal formulere mindst et åbent og et lukket spørgsmål. Der er to eksempler på siden, som eleverne kan bruge, hvis de ikke selv kan finde på noget bedre. Så skal de kun selv formulere to spørgsmål. Eleverne skal selv kunne svare på de spørgsmål, som de har formuleret til kammeraterne. Spørgsmålene overføres automatisk til Spørgsmål og feedback, som printes og uddeles til resten af klassen inden fremlæggelsen. Der er link til dette ark nederst på siden. Eleverne skal både have formuleret fire spørgsmål og svar og have åbnet (og printet) arket Spørgsmål og feedback, før der kan sættes flueben ved opgaven på arbejdssedlen. Der er link til Spørgsmål og feedback nederst på siden. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 18

19 Spørgsmål og feedback Det eneste sted, der er adgang til dette ark, er fra bunden af Forbered spørgsmål. De fire spørgsmål overføres automatisk, og siden printes og deles ud inden fremlæggelsen. Formålet med siden er at hjælpe tilhørerne til at holde fokus under fremlæggelsen og give dem et redskab til en saglig feedback til kammeraterne. Arket udfyldes i hånden af tilhørerne og afleveres til makkerparret ved afslutningen af fremlæggelsen. Jeres mening om arbejdet med fagteksten Arbejdet med opgavesættet nærmer sig sin afslutning, og det er tid for makkerparret at tænke over, hvordan det egentlig er gået. Formålet med siden er at få eleverne til at reflektere over både fremlæggelse, proces og arbejdet med teksten. Eleverne kan sammenholde denne refleksion med de forventninger til arbejdet, de gav udtryk for, inden det gik i gang med arbejdet. Der er materiale til efterfølgende samtaler mellem lærer og elever, når de to ark (Forventninger til arbejdet og Jeres mening om arbejdet) sammenholdes. Både når forventninger (positive som negative) blive indfriet, og når der er overraskelser. I bunden af arket er link til forventningsskemaet. Husk endelig at gemme besvarelserne, inden der klikkes tilbage til forventningsskemaet ellers er svarene gået tabt! Eleverne skal tage stilling til alle udsagn i skemaet, før der kan sættes flueben på arbejdssedlen. Kursusbeviset Når arbejdet er afsluttet - og der er sat flueben ved alle opgaver på arbejdssedlen, bliver opgavesættet markeret med en mørk farve på menusiden. Kursusbevises kan udfyldes. Der skal udfyldes et bevis til hver af eleverne i makkerparret. Kursusbeviset kan indgå i elev- og uddannelsesplan. 8 Dit navn: KURSUSBEVIS har gennemført et kursus i undervisningsmaterialet Dansk på vej. 8 Kurset blev afsluttet d.: Kursets varighed: timer Nederst i kursusbeviset skal eleven angive, hvordan kammeraterne vurderede fremlæggelsen. Hvis der er store forskelle i vurderingerne, anbefaler vi, at hver vurdering tildeles en værdi (Rigtig godt = 5. Dårligt = 1). Den samlede vurdering vil således blive et gennemsnit af disse karakterer. Kursets tema: Pas på dig selv (om arbejdsmiljø) Uddannelse: Salgsassistent Fokusområde: Arbejdsulykker Danskfagligt fokus: Udfyldning af skema Danskfagligt indhold: Skimme og nærlæse fagtekst, finde forklaring på nye ord og holde oplæg om et fagligt emne. Kurset blev afsluttet med et mundtligt oplæg, som jeg holdt sammen med en kammerat. Klassen vurderede oplægget sådan: Rigtig godt Godt Ok Ikke godt Dårligt 5 Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 19

20 Om forfatterne Susan Møller Jeg etablerede konsulentvirksomheden Råd om Undervisning om Uddannelse i 2007 efter i en årrække at have været ansat i henholdsvis Arbejdsmarkedsstyrelsen og Undervisningsministeriet begge steder med ansvar for voksnes tilbud om læse- og skriveundervisning. Jeg udfører opgaver for offentlige og private kunder og ofte i samarbejde med andre relevante konsulenter. Opgavernes fokus er voksen- og efteruddannelse, skriftlig formidling, udvikling af læsefærdigheder, projektstyring og koordinering. Eksempler på aktuelle og hidtidige kunder: Undervisningsministeriet (forskellige afdelinger), Oribi A/S, VUC, Københavns Universitet, Elite Miljø A/S, Københavns Fængsler, TUR-Forlag og Industriens Uddannelser. Derudover er jeg censor på Audiologopædi (KUA), redaktør på tidsskriftet Læsepædagogen og medlem i opgavekommissionen til udvikling af de nationale test i læsning. Se også Du kan også skrive til mig på Lis Pøhler Jeg har været freelance pædagogisk konsulent siden Tidligere har jeg været ansat som pædagogisk konsulent i Undervisningsministeriets kontor for specialundervisning ( ), som specialundervisningskonsulent i Glostrup Kommune ( ) og som folkeskolelærer ( ). Jeg er uddannet speciallærer i 1998 og master i specialpædagogik i 2005, og jeg har beskæftiget mig med læsning, skrivning og elever i læse-skrivevanskeligheder, lige siden jeg blev uddannet folkeskolelærer i Jeg er og har været tilknyttet forskellige udviklingsprojekter, især målrettet elever med læse- og skrivevanskeligheder. Jeg er desuden forfatter og medforfatter til lærebøger og undervisningsmaterialer om læsning og skrivning, og så er jeg ansvarshavende redaktør på tidskriftet Læsepædagogen. Hvis du vil vide mere om, hvad jeg laver lige nu eller læse om tidligere projekter er du velkommen til at kigge ind på min hjemmeside: Du kan også skrive til mig på Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 20

Faglig læsning (47670)

Faglig læsning (47670) Faglig læsning (47670) Rammer, tilrettelæggelse og gennemførelse Arbejdsmarkedsuddannelsen indgår i FKB 2270 Obligatorisk fælleskatalog Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Susan Møller, Råd om Undervisning

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb.

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb. dékatalog Differentierede undervisningsforløb ndholdsfortegnelse ndledning... 1 Vigtige begreber... 3 Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb... 4 Forløbsbeskrivelser... 5 Mad til mennesker...

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du?

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Sæt ord på dit job - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Indholdsfortegnelse Forord 3 Forord 4 Hvad kan du bruge pjecen til 5 Jobprofil 5 Hvad kan du bruge en jobprofil til 6 Eksempel på jobprofil

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Håndbog i jobrettede samtaler - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Du er som jobkonsulent en af deltagerne, men du er også den, der på et helt verordnet plan kan tage ansvar for rækken

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere