Lærervejledning til Dansk på vej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning til Dansk på vej"

Transkript

1 Lærervejledning til Dansk på vej Dansk på vej sigter mod at udvikle elevernes læsekompetencer, så de bliver klædt på til at arbejde med de forskellige typer af tekster, de vil møde på en erhvervsuddannelse. Dansk på vej er finansieret af og udviklet for Undervisningsministeriet. Dansk på vej er udviklet til brug i folkeskolens danskundervisning i såkaldte erhvervsklasser 1, men kan naturligvis også anvendes af andre elever i klasse og elever på erhvervsuddannelsernes grundforløb. Dansk på vej består af i alt 20 fagtekster, som repræsenter nogle af de teksttyper eleverne vil møde i den første periode på en erhvervsuddannelse. Til hver af de 20 fagtekster hører et opgavesæt, som guider eleverne gennem læsning, forståelse og formidling af den faglige viden fra fagteksterne. Dansk på vej er et elektronisk materiale, som er udviklet med henblik på, at eleverne arbejder sammen fx to og to om et opgavesæt. Arbejdet med Dansk på vej indledes med en fælles drøftelse i klassen af et af materialets fire overordnede temaer: Pas på dig selv, Din løn og arbejdstid, Dit daglige arbejde og Dine kunder. Til hvert tema er udarbejdet fem opgavesæt med udgangspunkt i fagtekster fra fem forskellige indgange på erhvervsuddannelserne. Der skal afsættes 5-6 lektioner til elevernes arbejde med ét tema. Lærervejledningens indhold Baggrund for udvikling af materialet > Fire temaer og fem indgange > Materialets tekster og læsefaglige fokusområder > Tilrettelæggelse af undervisningen > Side for side vejledning > Om forfatterne > Inspiration til arbejdet med temaerne Pas på dig selv > Din løn og arbejdstid > Dit daglige arbejde > Dine kunder > 1 En erhvervsklasse er et særligt undervisningstilbud, jf. folkeskolelovens 9, stk. 5, for elever i klasse. Tilbuddet retter sig mod elever, der kan have gavn af en reduceret fagrække med vægt på dansk og matematik kombineret med praktisk undervisning i og uden for skolen og praktik i virksomheder. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 1

2 Baggrund for udvikling af materialet Undervisningsministeriet gennemførte i en række udviklingsarbejder målrettet folkeskolens undervisning af elever i såkaldte erhvervsklasser. Evalueringen af disse viste bl.a., at 45% af eleverne startede på en ungdomsuddannelse efter erhvervsklassen. Efter et år går 39% på en ungdomsuddannelse, 28% er stadig i grundskole eller på produktionsskole, mens 21% endnu ikke er i gang med uddannelse. Disse tal (som er baseret på et meget lille elevgrundlag) skal sammenholdes med, at erhvervsklasserne rummer de unge, som oftest har de dårligste erfaringer med uddannelsessystemet. Én af mange mulige forklaringer på denne elevgruppes store frafald kunne være utilstrækkelige læsekompetencer. Derfor valgte ministeriet at afsætte midler til udvikling af et undervisningsmateriale, som kunne styrke elevernes muligheder for at klare de skriftsproglige udfordringer, de møder i erhvervsuddannelserne. For at få et indtryk af hvilke skriftsproglige udfordringer eleverne møder i erhvervsuddannelserne, besøgte vi i alt ti forskellige erhvervsuddannelser, fulgte undervisningen en hel dag, indsamlede undervisningsmaterialer og interviewede lærerne. En analyse af dette materiale viste bl.a., at eleverne i stor udstrækning får spørgsmål/svar-opgaver til tekster, at de ofte skal arbejde selvstændigt, og at de ofte skal fremlægge resultaterne af deres opgaver i plenum. På det skriftsproglige område viste analysen bl.a., at læsning af skemaer, kort og tegninger, skriftlig formulering og informationssøgning voldte problemer. Desuden kunne vi konstatere, at sproget i mange af undervisningsmaterialerne ofte var komplekst og præget af mange svære ord, lange sætninger og til tider også af uklart sprogbrug. Vores indtryk var, at eleverne i dagligdagen i meget stor udstrækning var overladt til selvstyrende aktiviteter. Det forventedes, at de kontaktede lærerne, hvis der var noget, de ikke kunne finde ud af. Lærerne var ikke så opsøgende i forhold til eleverne, som vi kender det fra grundskolen. Det er på baggrund af disse iagttagelser samt afprøvning af pilotprojekt i erhvervsklasser suppleret med efterfølgende drøftelser med erhvervsklasselærere, vi har valgt at udvikle et meget stramt styret undervisningsmateriale med udgangspunkt i fire temaer og fagtekster fra fem uddannelsesindgange. Dansk på vej består af i alt 20 fagtekster, som er relevante på tværs af de mange erhvervsuddannelser. Arbejdet med hvert tema består af fem faser: 1. Fælles introduktion til temaet med hele klassen. 2. Arbejde med fagteksten i makkerpar. 3. Fremlæggelse af fagteksten. 4. Selvevaluering af arbejdet. 5. Afslutning med kursusbevis, som kan vedlægges elev- og uddannelsesplan. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 2

3 Fire temaer og fem indgange VÆLG ET OPGAVESÆT Dansk på vej er et danskfagligt materiale, der tager udgangspunkt i fire temaer. Ved klik på en temaoverskrift åbnes et ny vindue. Her vises dels en kort introduktion til temaet, dels en tegning som kan danne udgangspunkt for samtaler, inden eleverne starter arbejdet med et tema. I præsentation af de fire temaer herunder er endvidere link til inspirationssider til de enkelte temaer. Materialet kan også anvendes som supplement til erhvervsforberedende undervisning med henblik på, at eleverne får mere viden om fem af de i alt 12 indgange, som pt. findes i erhvervsuddannelserne. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 3

4 De fire temaer Pas på dig selv fokuserer på arbejdsmiljø. I arbejdet med teksterne rettes elevernes opmærksomhed mod, hvad de selv kan gøre for at passe på sig selv og andre, når de er på en arbejdsplads. Inspiration til undervisning med udgangspunkt i temaet > Din løn og arbejdstid fokuserer på overenskomsttekster. I arbejdet med teksterne rettes elevernes opmærksomhed mod en forståelse af, hvordan en løn er sammensat og hvilke regler, som er gældende for tilrettelæggelse af arbejdstiden. Inspiration til undervisning med udgangspunkt i temaet > Dit daglige arbejde fokuserer på at være en del af et arbejdsfællesskab. I arbejdet med teksterne rettes elevernes opmærksomhed mod samarbejdet med kolleger, herunder også mod en forståelse af, at der kan opstå konflikter, og at konflikterne kan løses i mindelighed. Inspiration til undervisning med udgangspunkt i temaet > Dine kunder fokuserer på den kundebetjening, som hører til stort set alle job. I arbejdet med teksterne rettes elevernes opmærksomhed mod den ansattes ansvar for den gode kundebetjening. Uden kunder ingen forretning! Inspiration til undervisning med udgangspunkt i temaet > Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 4

5 De fem indgange De fem indgange er markeret med hver sin farvekode og vignet og repræsenterer således hver især én af de i alt 12 indgange til erhvervsuddannelserne. Hvis materialet foruden det læsefaglige fokus også tænkes anvendt med henblik på at give eleverne bedre forståelse for en af de fem indgange, kan indgangen vælges som fælles tema for klassens arbejde med Dansk på vej. Merkantil Uddannelserne er rettet mod unge, som ønsker ansættelse i butik, på kontor i en offentlig eller privat virksomhed eller inden for bank- og forsikringsserhvervet. I uddannelsesforløbet lærer de unge om kontorarbejde, administration, økonomi, detail- og engroshandel og kundepleje. It er et vigtigt arbejdsredskab i disse uddannelser. Yderligere information om uddannelserne i denne indgang > Bygge og anlæg Uddannelserne er rettet mod unge, som ønsker ansættelse på en byggeplads eller på værksteder. I uddannelsesforløbet lærer de unge om både store bygningsarbejder og mindre reparationsarbejder, bygning og vedligeholdelse af huse, veje, broer og havne. De lærer også at arbejde med specialværktøj og teknisk avanceret udstyr, ligesom de får kendskab til forskellige materialer, der bliver brugt inden for byggeriet. Yderligere information om uddannelserne i denne indgang > Transport og logistik Uddannelserne er rettet mod unge, som ønsker ansættelse, hvor arbejdet ses enten i forbindelse med en eller anden form for transportmiddel eller i forbindelse med afvikling af transportopgaver. I uddannelsesforløbet får de unge mulighed for at tage de relevante kørekort, der knytter sig til transport inden for biltrafik, flytrafik, togtrafik, postvæsen og lager. Yderligere information om uddannelserne i denne indgang > Mad til mennesker Uddannelserne er rettet mod unge, som ønsker ansættelse på steder, hvor råvarer bliver til fødevarer eller på steder, hvor fødevarer bliver omdannet til menuer. Uddannelserne fokuserer på professionel håndtering af mad og sikring af fødevarekvalitet. I uddannelsesforløbet lærer de unge om ernæring og sundhed, vurdering af råvarer, planlægning af menuer, fremstilling af mad samt kundebetjening. Yderligere information om uddannelserne i denne indgang > Bygnings- og brugerservice Uddannelserne er rettet mod unge, som ønsker ansættelse på værksteder eller i offentlige og private institutioner og bygninger. I uddannelsesforløbet lærer de om forskellige vedligeholdelses- og serviceopgaver, der knytter sig til bygninger og tekniske anlæg. At yde service og kunne kommunikere er vigtige kompetencer i disse fag. Yderligere information om uddannelserne i denne indgang > Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 5

6 Materialets tekster og danskfaglige fokusområder PAS PÅ DIG SELV Arbejdsulykker Farlige stoffer Køre- og hviletid Løft Skilte Tekst og kildeangivelse Skema til undersøgelse af ulykker. BAR Handel, Skemaet kan hentes her. Kodenumre og værnemidler. Byggeriets Arbejdsmiljøcenter i Pjecen forhandles nu af Alectia. Pjecen kan hentes her. Godstransport med lastbil. TUR Forlag, Side Slagterbogen. Erhvervsskolernes Forlag, Side Grundlæggende vagt. Erhvervsskolernes Forlag, Side Danskfagligt fokusområde og indhold Fokus: Udfyldning af skema. fagtekst, finde forklaring på nye ord og holde oplæg om et fagligt emne. Fokus: Læsning af brochure. fagtekst, finde forklaring på nye ord og holde oplæg om et fagligt emne. Fokus: Tilegne sig fagligt indhold i skematisk tekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og holde oplæg om et fagligt emne. Fokus: Aflæsning af diagram. fagtekst, finde forklaring på nye ord og holde oplæg om et fagligt emne. Fokus: Læse og forstå symboler. fagtekst, finde forklaring på nye ord og holde oplæg om et fagligt emne. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 6

7 Materialets tekster og danskfaglige fokusområder DIN LØN OG ARBEJDSTID Dekoratør Konditor Serviceassistent Turistbuschauffør VVS-montør Tekst og kildeangivelse Landsoverenskomst for butikker Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel. OV. NR. 4, Overenskomst mellem Arbejdsgiverforeningen konditorer, bagere og chokolademagere og Fødevareforbundet NNF. Serviceoverenskomst, Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet. Turistoverenskomst, For turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere, lærlinge/elever og andre. Overenskomst mellem DI Overenskomst II (ATV) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. Overenskomsten for faglærte, Indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal Dansk El-Forbund. Overenskomsten er tiltrådt af Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Malerforbundet i Danmark. Danskfagligt fokusområde og indhold Fokus: Orientering i større fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og formidle viden ved hjælp af en præsentation. Fokus: Orientering i større fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og formidle viden ved hjælp af en præsentation. Fokus: Orientering i større fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og formidle viden ved hjælp af en præsentation. Fokus: Orientering i større fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og formidle viden ved hjælp af en præsentation. Fokus: Orientering i større fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og formidle viden ved hjælp af en præsentation. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 7

8 Materialets tekster og danskfaglige fokusområder DIT DAGLIGE ARBEJDE Røveri Håndtering af konflikter Lagerstyring Kontrol af fødevarer Kommunikation Tekst og kildeangivelse Instruks ved røveri, hentes her. Signalementsblanket, hentes her. Begge er udgivet af BAR Handel, Faktablad om konflikthåndtering. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg. Faktabladet kan hentes her. Lagerstyring, Det praktiske lagerstyringsarbejde. TUR Forlag, Side Almen fødevarehygiejne. Erhvervsskolernes Forlag, Side Kontrolrapport fra Emmerys er hentet her. Marianne Clausen: Psykologi. Erhvervsskolernes Forlag, Side Danskfagligt fokusområde og indhold Fokus: Udfyldning af skema. fagtekst, finde forklaring på nye ord og fremstille informative plancher og holde oplæg om dem. Fokus: Aflæse og forstå en grafisk fremstilling. fagtekst, finde forklaring på nye ord og fremstille informative plancher og holde oplæg om dem. Fokus: Tilegne sig fagligt indhold i skematisk fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og fremstille informative plancher og holde oplæg om dem. Fokus: Tilegne sig fagligt indhold i skematisk fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og fremstille informative plancher og holde oplæg om dem. Fokus: Orientering i større fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og formidle viden ved hjælp af en præsentation. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 8

9 Materialets tekster og danskfaglige fokusområder DINE KUNDER Salg Reklamation Levering af varer Betjening Adfærd Tekst og kildeangivelse Detailhandel Teori og praksis. Nelliken Forlag, Side Reklamationsret i to år er fra den offentlige forbrugerportal Teksten er hentet her. Godstransport med lastbil. TUR- Forlag, Side Tjenerbogen. Erhvervsskolernes Forlag, udgave. Side Marianne Clausen: Psykologi. Erhvervsskolernes Forlag, Side Danskfagligt fokusområde og indhold Fokus: Læseforståelse. fagtekst, finde forklaring på nye ord og vise et rollespil om emnet. Fokus: Læseforståelse. fagtekst, finde forklaring på nye ord og vise et rollespil om emnet. Fokus: Læseforståelse. fagtekst, finde forklaring på nye ord og vise et rollespil om emnet. Fokus: Læseforståelse. fagtekst, finde forklaring på nye ord og vise et rollespil om emnet. Fokus: Læseforståelse. fagtekst, finde forklaring på nye ord og vise et rollespil om emnet. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 9

10 Tilrettelæggelse af undervisningen Dansk på vej har fokus på dels at udvikle elevernes kompetencer til at læse, forstå og anvende fagtekster, de møder i erhvervsuddannelserne, dels at udvikle deres kompetencer til selvstændigt arbejde med udgangspunkt i en arbejdsseddel. De 20 opgavesæt er ens i struktur og består af i alt 13 sider, som nærmere beskrives i Side for side vejledning. Derfor vil det være en fordel at indlede undervisningen med, at ét opgavesæt arbejdes igennem i fællesskab i klassen. Derefter kan eleverne deles, således at de to og to arbejder med et opgavesæt. Arbejdet med hvert af de 20 opgavesæt afsluttes med en fremlæggelse. På den måde får makkerparret øvelse i at fremlægge et fagligt emne, og de øvrige elever får indblik i et emne, de ikke selv har arbejdet med. Der er dog ikke noget til hinder for, at flere makkerpar arbejder med det samme opgavesæt, eller at der er mere end to elever i arbejdsgruppen. Nederst på denne side er forslag til, hvordan en sådan fremlæggelse kan tilrettelægges. Eleverne kan sagtens arbejde med andre opgavesæt senere. Makkerparret kan fx arbejde med flere opgavesæt fra hvert tema eller med flere opgavesæt tilknyttet en af de fem indgange til erhvervsuddannelserne. Forforståelse Læreren skal sikre sig, at eleverne har en forforståelse for tema og opgaver, inden de går i gang med det selvstændige arbejde. Forforståelsen for opgaverne får eleverne ved at have gennemarbejdet ét opgavesæt i fællesskab med hele klassen. Forforståelse for temaet får eleverne via samtale fx med udgangspunkt i tegningen, som er knyttet til temaet. Der er ideer til arbejdet med forforståelsen til alle fire temaer: Pas på dig selv, Din løn og arbejdstid, Dit daglige arbejde og Dine kunder. Læreren kan også supplere med aktuelle cases hentet fra nyhedsmedier. Makkerpar Hvert makkerpar skal have adgang til en computer. Eleverne skal følge arbejdssedlen og arbejde opgaverne igennem en for en. De skal vide, at de skal afslutte arbejdet med en fremlæggelse. Der lægges op til forskellige fremlæggelsesformer til de fire temaer, men læreren kan naturligvis vælge andre former end de foreslåede. Tema Pas på dig selv Din løn og arbejdstid Dit daglige arbejde Dine kunder Fremlæggelsesform Mundtligt oplæg Præsentation fx med Power Point Plancher Rollespil Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 10

11 Fire faser i arbejdet 1. Forstå fagteksten Først skal makkerparret lære fagteksten at kende. De starter med at skimme fagteksten. I opgavesættet er et afkrydsningsskema, som kan hjælpe eleverne med dette. Derefter skal de udfylde et skema om deres forventninger til arbejdet. Bagefter skal de gennemarbejde to ark med spørgsmål og svar til fagteksten. Spørgsmålene på det første ark er rettet mod at forstå fagteksten, mens spørgsmålene på det andet ark er rettet mod at reflektere over denne og læse mellem linjerne. Endelig har eleverne mulighed for at få lidt viden om det job og den uddannelse, som fagteksten er rettet mod. 2. Forbered oplæg/præsentation/plancher/rollespil Makkerparret skal i gang med at forberede fremlæggelse af fagteksten for klassen eller gruppen (se herunder). De skal udvælge fire ord fra fagteksten, som skal forklares for klassen, de skal planlægge indholdet i deres oplæg, præsentation, plancher eller rollespil, og de skal formulere fire spørgsmål, som kammeraterne skal kunne svare på, når de har hørt fremlæggelsen. 3. Hold oplæg/vis præsentation/plancher/rollespil Makkerparret fremlægger deres emne og vurderer, om kammeraterne har svaret rigtigt på spørgsmålene. 4. Evaluer jeres arbejde Makkerparret vurderer egen arbejdsindsats, fagligt udbytte og kvalitet i fremlæggelse. De har endvidere fået en vurdering fra kammeraterne, som skal indgå i selvevalueringen. Arbejdet afsluttes med, at hver elev udfylder og printer et kursusbevis. Kursusbeviset kan vedlægges i elev- og uddannelsesplaner. Fremlæggelse af arbejdet i en erhvervsklasse I erhvervsklasserne er der typisk 6-12 elever, og der vil derfor være mulighed for, at alle hører fremlæggelse fra alle grupper. Klassen deles i 4-5 grupper, som hver arbejder med ét opgavesæt inden for samme tema eller indenfor samme indgang til erhvervsuddannelserne. Der bør afsættes 1-2 lektioner til fremlæggelserne, besvarelse af spørgsmål og evaluering. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 11

12 Fremlæggelse af arbejdet i en almindelig klasse I en klasse med op til 28 elever vil det ikke være hensigtsmæssigt, at alle skal høre alle gruppers fremlæggelse. Det anbefales derfor, at klassen opdeles i makkerpar, og at disse makkerpar igen samles i fremlæggelsesgrupper, som hver består af 3-5 makkerpar, som har arbejdet med hver sit opgavesæt inden for samme tema. Når arbejdet med opgavesættet skal fremlægges, sker dette i fremlæggelsesgruppen. Spørgsmål- og feedback-arket kan være med til at sikre, at grupperne får en faglig og saglig feedback fra kammeraterne, og læreren efterfølgende har mulighed for at følge med i dette ved indsamling af disse ark. I hver fremlæggelsesgruppe vælges den gruppe, som vurderes at have præsteret den bedste fremlæggelse. Gruppen fremlægger efterfølgende for hele klassen med henblik på drøftelse af, hvad der gjorde netop denne fremlæggelse god. Der bør afsættes 2-3 lektioner til fremlæggelserne; 1-2 lektioner til fremlæggelse i grupperne og 1 lektion til fælles fremlæggelse. Evaluering Eleverne indleder arbejdet med udfyldelse af et skema om forventninger til arbejdet og afslutter med udfyldelse af et skema om deres mening om arbejdet. Disse to skemaer kan sammen med kammeraternes vurderinger af fremlæggelsen danne udgangspunkt for en samtale mellem læreren og eleverne om udbyttet af undervisningen. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 12

13 Side for side vejledning Hvert af de 20 opgavesæt består af i alt 13 forskellige ark. Formål med og struktur på de 13 ark er den samme på tværs af opgavesættene. Inden selve opgavesættet åbnes, skal eleverne igennem tre introducerende sider. Dansk på vej forsiden Eleverne får en kort introduktion til materialet: Hvad handler det om? Hvorfor skal de arbejde med det? Og hvordan kan de gøre det? På forsiden er også en tegning, som kan bruges om udgangspunkt for samtale om materialet. Der er forslag til samtaleemner knyttet til de enkelte tegninger i afsnittet Forforståelse, som findes under hvert tema. Nederst på siden logger den ene elev i makkerparret ind. Det er vigtigt, at de bruger samme login hver gang, hvis de skal kunne genoptage igangværende arbejde med materialet. Menu Menuen er en matrix, som viser, hvordan de 20 opgavesæt er fordelt på fire temaer: Pas på dig selv, Din løn og arbejdstid, Dit daglige arbejde og Dine kunder, og på fem indgange til erhvervsuddannelserne: Merkantil, Bygge og anlæg, Transport og logistik, Mad til mennesker og Bygnings- og brugerservice. Hvis man klikker på en af de fire temaoverskrifter, åbnes en ny side. Her er en kort introduktion til temaet og et temabillede, som kan danne udgangspunkt for samtale om temaet. Der er forslag til samtaleemner knyttet til de enkelte tegninger i afsnittet Forforståelse, som findes under hvert tema. Når man klikker på titlen på et af opgavesættene, kommer man til selve opgavesættet, som består af i alt 13 sider. Man kan altid komme tilbage til menu ved at klikke på MENU øverst i højre hjørne. Når man er færdig med dagens arbejde, klikkes på LOG AF således, at arbejdet kan genoptages på et senere tidspunkt. I starten er baggrundsfarven til alle opgavesæt samme grå farve. Efterhånden som eleven har arbejdet opgavesæt igennem, vil de færdige opgavesæt blive markeret med en mørkere grå farve. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 13

14 De 13 sider til opgavesættene Øverst på alle sider har eleverne mulighed for at logge af, komme tilbage til menusiden og printe. Desuden kan man se, hvilket login eleverne har brugt. Nederst på siderne er der både gem- og printfunktion. Det er vigtigt, at eleverne husker at gemme deres besvarelser undervejs. Besvarelserne kan ændres efterfølgende. Arbejdssedlen er helt central i styringen af arbejdet med det enkelte opgavesæt. Der er link tilbage til arbejdssedlen nederst på alle sider. I venstre side er der ligeledes et link til arbejdssedlen. Det er uden betydning, om man anvender den ene eller den anden vej tilbage. Sådan skal I arbejde med fagteksten Siden er en introduktion til opgavesættet og består af en kort indledende tekst, som fortæller, hvad eleverne skal lære om samt om den proces, de skal igennem. Nederst er en kort anvisning på, hvordan eleverne skal gebærde sig undervejs, for at sikre at arbejdet ikke går tabt. I alle opgavesæt skal eleverne læse og forstå en fagtekst. tage stilling til, hvad kammeraterne kan have gavn af at vide. fremlægge den viden, de har fået ved læsning af fagteksten. I Pas på dig selv skal eleverne fremlægge ved mundtligt oplæg, i Din løn og arbejdstid skal eleverne fremlægge ved hjælp af en et præsentationsværktøj (fx Power Point), i Dit daglige arbejde skal eleverne lave plancher og fortælle med udgangspunkt i disse, og endelig skal de fremlægge fagtekster fra Dig og dine kunder ved hjælp af rollespil. evaluere eget arbejde. Slutevalueringerne bygger dels på selvevaluering, dels på vurderinger og feedback fra kammeraterne. Der er skemaer til dette indbygget i opgavesættet: Jeres forventninger til arbejdet, Jeres mening om arbejdet, Spørgsmål og feedback. Eleverne klikker sig nu videre til arbejdssedlen. Hvis der er brug for at komme tilbage til denne introducerende side, skal eleverne klikke på MENU (øverst til højre) og derfra klikke på det opgavesæt, der arbejdes med. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 14

15 Arbejdsseddel Arbejdssedlen er krumtappen i arbejdet med opgavesættene. Den fungerer som guide til arbejdsprocessen. Formålet med siden er, at eleverne får overblik over den arbejdsopgave, de er i gang med. Ideen er, at eleverne skal arbejde alle opgaver igennem i den rækkefølge, som fremgår af sedlen. Når en arbejdsopgave er fuldført og det er den, når alle spørgsmål er besvaret klikker man i boksen til højre, og der kommer et flueben, som betyder, at nu er opgaven fuldført. Man kan ikke sætte flueben ved fx opgave 3, hvis opgave 1 og 2 ikke er fuldført, men man kan godt åbne siderne og svare på opgaverne. På Arbejdssedlen er der i alt fire punkter, hvor eleverne blot skal sætte hak, når opgaven er udført. Der er således ikke særskilte arbejdsark til disse punkter. Det drejer sig om punkterne Print arket Spørgsmål og feedback, Hold oplægget / Vis præsentationen / Vis plancherne / Vis rollespillet, Stil spørgsmål til jeres kammerater samt Tal med jeres lærer om evalueringen. Når eleverne har sat flueben ved alle opgaver, udfyldes og udskrives Kursusbeviset. Skim fagteksten Denne side er (bortset fra farven) identisk i alle 20 opgavesæt. Formålet med siden er at lære eleverne at få overblik over en tekst. Det vil sige, de skal orientere sig i teksten, finde ud af hvilke dele teksten består af, og (nederst) tage stilling til, hvordan de mener, fagteksten skal læses. Er det en tekst, der skal læses fra start til slut, eller kan den med fordel læses i brudstykker? Eleverne skal have sat flueben ved mindst tre af udsagnene, før der kan sættes flueben på arbejdssedlen. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis ét af fluebenene er sat nederst, hvor eleverne skal tage stilling til, hvordan teksten kan læses. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 15

16 Jeres forventning til arbejdet med teksten Det er vigtigt, at eleverne lærer at gøre sig nogle forestillinger om, hvad de skal arbejde med, inden arbejdet går i gang. Formålet med denne side er at hjælpe eleverne til at systematisere denne forestilling. Eleverne skal ikke kun tage stilling til, hvad de tror, de kan lære af at arbejde med fagteksten. De skal også tage stilling til, hvordan de tror, arbejdsprocessen vil forløbe, og om tekst og opgave ser svære eller mindre svære ud. Når arbejdet med hele opgavesættet er næsten helt færdigt, skal eleverne (på siden Jeres mening om arbejdet) tage stilling til, hvordan arbejdet så gik. En sammenligning mellem forventninger til arbejdet og vurderingen af, hvordan det gik, vil være et oplagt udgangspunkt for en lærer-elevsamtale. For de lidt stærkere elever kan de to ark også danne udgangspunkt for en selvevaluering. Alle spørgsmål skal besvares, før der kan sættes flueben på arbejdssedlen. Læs om jobbet og uddannelsen For at kunne forstå arbejdet med opgavesættet er det en fordel at vide lidt om det job, som fagteksten er rettet mod. Formålet med denne side er først og fremmest at give eleverne en kort beskrivelse af jobbet. Siden rummer desuden mulighed for at linke videre til www. ug.dk til yderligere beskrivelser af både job og uddannelse, hvis der er brug for eller lyst til at få mere viden. Eleverne skal blot have åbnet siden for at kunne sætte flueben på arbejdssedlen ud for denne opgave. Spørgsmål til fagteksten find svaret i teksten Der er to sider med spørgsmål og svar til hvert opgavesæt. Denne side er den første, og den har fokus på at forstå, hvad der står på linjerne, og hjælpe eleverne til at kunne orientere sig i teksten. Formålet med siden er at sikre, at eleverne forstår, hvad der står i teksten. Næsten alle svar kan vurderes at være enten rigtige eller forkerte, idet alle informationer findes direkte i fagteksten. Eleverne skal svare på alle spørgsmål, før der kan sættes flueben på arbejdssedlen ud for denne opgave. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 16

17 Spørgsmål til fagteksten tænk jer til svarene Dette er så den anden af de to sider med spørgsmål og svar til hvert opgavesæt. Denne side har til formål at få eleverne til at tænke over teksten. Nogle gange skal de skrive, hvad de tror eller tænker om udsagn i fagteksterne. Andre gange skal eleverne nærlæse og sammenholde informationer fra teksten. Der vil således kun i få tilfælde være rigtig/forkert svar til disse opgaver. Eleverne skal svare på alle spørgsmål, før der kan sættes flueben på arbejdssedlen ud for denne opgave. Forbered jeres Arbejdet med alle opgavesæt skal afsluttes med en eller anden form for fremlæggelse. I Pas på dig selv skal eleverne fremlægge ved mundtligt oplæg, i Din løn og arbejdstid skal eleverne fremlægge ved hjælp af en et præsentationsværktøj (fx Power Point), i Dit daglige arbejde skal eleverne lave plancher og fortælle med udgangspunkt i disse, og endelig skal de fremlægge fagtekster fra Dig og dine kunder ved hjælp af rollespil. Formålet med disse sider er at hjælpe eleverne til at forberede disse fremlæggelser. En god fremlæggelse fordrer, at man har sat sig i tilhørerens sted. Eleverne opfordres derfor dels til at tænke over, hvad der er vigtigt at videregive fra fagteksten, dels til at udvælge fire ord, som de med fordel kan forklare til resten af klassen. Eleverne skal ud over selv at fremlægge fagteksten også formulere fire spørgsmål, som tilhørerne skal svare på, når fremlæggelsen er slut. Dette sikrer, dels at gruppen holder fokus på, at deres tilhørere skal lære noget nyt, dels at tilhørerne bliver tvunget til at lytte aktivt. Nederst på siden er et skema, hvor de fire ord skal skrives ind. Eleverne skal skrive ordet i første kolonne, deres egen forklaring (eller fx: Det aner jeg ikke!) i anden kolonne, mens der i sidste kolonne indsættes ordforklaring fra sproget.dk. Der er link til i teksten lige over skemaet. Vær opmærksom på, at det kan være svært at slå ord op. Især kan bøjningsformer, sammensatte ord og specifikke fagtermer volde vanskeligheder. Der kan derfor være behov for støtte fra læreren til denne opgave. Eleverne kan sætte flueben på arbejdssedlen, når mindst otte felter i skemaet er udfyldt, således at eleverne skriver de fire ord samt indsætter egen forklaring på ordene eller indsætter ordforklaring fra sproget.dk. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 17

18 Planlæg indhold i jeres Fremlæggelsen skal ikke tage for lang tid. Derfor er det vigtigt, at den er godt forberedt, og at de to, der arbejder sammen, har planlagt fremlæggelsen i fællesskab og fordelt opgaverne imellem sig. Formålet med siden er at lære eleverne at planlægge en sådan fremlæggelse. De skal både sørge for at have materialet (præsentationen, plancherne, rollespillet eller remedierne) klar, de skal også være forberedt på, hvad de rent faktisk skal sige og vise. Derfor består denne side af temmelig mange underpunkter, som eleverne skal tage stilling til, mens de planlægger. De fire ord, som eleverne fandt forklaringer til på siden Forbered jeres, overføres automatisk til denne side, men ordforklaringerne følger ikke med. Det er vigtigt, at eleverne aktivt prøver at tilegne sig betydningen af de nye ord. Kan de ikke huske forklaringerne, så kan de skrives i felterne. Når eleverne er klar til at øve fremlæggelsen, kan de printe siden ud, således at den kan fungere som disposition /talekort under fremlæggelsen. Eleverne skal udfylde mindst fem felter for at kunne sætte flueben på arbejdssedlen. Forbered spørgsmål til jeres kammerater Inden fremlæggelsen skal makkerparret formulere fire spørgsmål, som de mener, at deres tilhørere bør kunne svare på, når fremlæggelsen er slut. Formålet er at få eleverne til at sætte sig i tilhørernes sted og fokusere på, hvordan tilhørerne kan få udbytte af fremlæggelsen. Eleverne skal formulere mindst et åbent og et lukket spørgsmål. Der er to eksempler på siden, som eleverne kan bruge, hvis de ikke selv kan finde på noget bedre. Så skal de kun selv formulere to spørgsmål. Eleverne skal selv kunne svare på de spørgsmål, som de har formuleret til kammeraterne. Spørgsmålene overføres automatisk til Spørgsmål og feedback, som printes og uddeles til resten af klassen inden fremlæggelsen. Der er link til dette ark nederst på siden. Eleverne skal både have formuleret fire spørgsmål og svar og have åbnet (og printet) arket Spørgsmål og feedback, før der kan sættes flueben ved opgaven på arbejdssedlen. Der er link til Spørgsmål og feedback nederst på siden. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 18

19 Spørgsmål og feedback Det eneste sted, der er adgang til dette ark, er fra bunden af Forbered spørgsmål. De fire spørgsmål overføres automatisk, og siden printes og deles ud inden fremlæggelsen. Formålet med siden er at hjælpe tilhørerne til at holde fokus under fremlæggelsen og give dem et redskab til en saglig feedback til kammeraterne. Arket udfyldes i hånden af tilhørerne og afleveres til makkerparret ved afslutningen af fremlæggelsen. Jeres mening om arbejdet med fagteksten Arbejdet med opgavesættet nærmer sig sin afslutning, og det er tid for makkerparret at tænke over, hvordan det egentlig er gået. Formålet med siden er at få eleverne til at reflektere over både fremlæggelse, proces og arbejdet med teksten. Eleverne kan sammenholde denne refleksion med de forventninger til arbejdet, de gav udtryk for, inden det gik i gang med arbejdet. Der er materiale til efterfølgende samtaler mellem lærer og elever, når de to ark (Forventninger til arbejdet og Jeres mening om arbejdet) sammenholdes. Både når forventninger (positive som negative) blive indfriet, og når der er overraskelser. I bunden af arket er link til forventningsskemaet. Husk endelig at gemme besvarelserne, inden der klikkes tilbage til forventningsskemaet ellers er svarene gået tabt! Eleverne skal tage stilling til alle udsagn i skemaet, før der kan sættes flueben på arbejdssedlen. Kursusbeviset Når arbejdet er afsluttet - og der er sat flueben ved alle opgaver på arbejdssedlen, bliver opgavesættet markeret med en mørk farve på menusiden. Kursusbevises kan udfyldes. Der skal udfyldes et bevis til hver af eleverne i makkerparret. Kursusbeviset kan indgå i elev- og uddannelsesplan. 8 Dit navn: KURSUSBEVIS har gennemført et kursus i undervisningsmaterialet Dansk på vej. 8 Kurset blev afsluttet d.: Kursets varighed: timer Nederst i kursusbeviset skal eleven angive, hvordan kammeraterne vurderede fremlæggelsen. Hvis der er store forskelle i vurderingerne, anbefaler vi, at hver vurdering tildeles en værdi (Rigtig godt = 5. Dårligt = 1). Den samlede vurdering vil således blive et gennemsnit af disse karakterer. Kursets tema: Pas på dig selv (om arbejdsmiljø) Uddannelse: Salgsassistent Fokusområde: Arbejdsulykker Danskfagligt fokus: Udfyldning af skema Danskfagligt indhold: Skimme og nærlæse fagtekst, finde forklaring på nye ord og holde oplæg om et fagligt emne. Kurset blev afsluttet med et mundtligt oplæg, som jeg holdt sammen med en kammerat. Klassen vurderede oplægget sådan: Rigtig godt Godt Ok Ikke godt Dårligt 5 Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 19

20 Om forfatterne Susan Møller Jeg etablerede konsulentvirksomheden Råd om Undervisning om Uddannelse i 2007 efter i en årrække at have været ansat i henholdsvis Arbejdsmarkedsstyrelsen og Undervisningsministeriet begge steder med ansvar for voksnes tilbud om læse- og skriveundervisning. Jeg udfører opgaver for offentlige og private kunder og ofte i samarbejde med andre relevante konsulenter. Opgavernes fokus er voksen- og efteruddannelse, skriftlig formidling, udvikling af læsefærdigheder, projektstyring og koordinering. Eksempler på aktuelle og hidtidige kunder: Undervisningsministeriet (forskellige afdelinger), Oribi A/S, VUC, Københavns Universitet, Elite Miljø A/S, Københavns Fængsler, TUR-Forlag og Industriens Uddannelser. Derudover er jeg censor på Audiologopædi (KUA), redaktør på tidsskriftet Læsepædagogen og medlem i opgavekommissionen til udvikling af de nationale test i læsning. Se også Du kan også skrive til mig på Lis Pøhler Jeg har været freelance pædagogisk konsulent siden Tidligere har jeg været ansat som pædagogisk konsulent i Undervisningsministeriets kontor for specialundervisning ( ), som specialundervisningskonsulent i Glostrup Kommune ( ) og som folkeskolelærer ( ). Jeg er uddannet speciallærer i 1998 og master i specialpædagogik i 2005, og jeg har beskæftiget mig med læsning, skrivning og elever i læse-skrivevanskeligheder, lige siden jeg blev uddannet folkeskolelærer i Jeg er og har været tilknyttet forskellige udviklingsprojekter, især målrettet elever med læse- og skrivevanskeligheder. Jeg er desuden forfatter og medforfatter til lærebøger og undervisningsmaterialer om læsning og skrivning, og så er jeg ansvarshavende redaktør på tidskriftet Læsepædagogen. Hvis du vil vide mere om, hvad jeg laver lige nu eller læse om tidligere projekter er du velkommen til at kigge ind på min hjemmeside: Du kan også skrive til mig på Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 20

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Guide til Medarbejderplan

Guide til Medarbejderplan Guide til Medarbejderplan Indhold 1. Login og navigation i Medarbejderplan... 2 2. Guide til medarbejdere om forberedelse til og opsamling på MUS-samtalen... 2 3. Guide til MUS-ansvarlige om indkaldelse

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder

Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder Indledning Spørgeguiden har to overordnede formål: - behovsafklaring som grundlag for læringsplan/rettesnor for læreren - anledning til refleksion for

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com Introduktion Formålet med dette undervisningsforløb er at arbejde med elever på mellemtrinet på en ny og spændende måde. Elevmaterialet består af en wikispace, som er en 2.0 baseret hjemmeside, hvor samarbejde

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse trådte i kraft 1. august 2015. Det er en 4-4½-årig erhvervsuddannelse,

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program Projekt GPS God Plan for Skoleforløb Arbejdsskitse til program Inden Projekt GPS har eleverne været på introkursus Forarbejde og efterbehandling er foregået i stamklassen med støtte fra UU-Vejlederen Modul

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK)

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRØVERNE 3 2.1 Log in 3 2.2 Lydtjek til lytteprøven 5 2.3 Under prøven 5 3 Prøvens opgaver 7 3.1 Lytteopgaver 7 3.2

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM Klassesættet Mobbestop - Bland dig ikke udenom indeholder materiale til, at klassen kan udarbejde sine egne samværsregler og øve sig på

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

MANDS OPLÆRING HVORDAN?

MANDS OPLÆRING HVORDAN? MANDS OPLÆRING HVORDAN? SIDE Du har fået en elev, en lærling eller en ny kollega, som du skal lære op på dit fagområde. Her får du 4 metoder. Arbejdsopgaven og situationen bør afgøre, hvilken metode du

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere