Lærervejledning til Dansk på vej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning til Dansk på vej"

Transkript

1 Lærervejledning til Dansk på vej Dansk på vej sigter mod at udvikle elevernes læsekompetencer, så de bliver klædt på til at arbejde med de forskellige typer af tekster, de vil møde på en erhvervsuddannelse. Dansk på vej er finansieret af og udviklet for Undervisningsministeriet. Dansk på vej er udviklet til brug i folkeskolens danskundervisning i såkaldte erhvervsklasser 1, men kan naturligvis også anvendes af andre elever i klasse og elever på erhvervsuddannelsernes grundforløb. Dansk på vej består af i alt 20 fagtekster, som repræsenter nogle af de teksttyper eleverne vil møde i den første periode på en erhvervsuddannelse. Til hver af de 20 fagtekster hører et opgavesæt, som guider eleverne gennem læsning, forståelse og formidling af den faglige viden fra fagteksterne. Dansk på vej er et elektronisk materiale, som er udviklet med henblik på, at eleverne arbejder sammen fx to og to om et opgavesæt. Arbejdet med Dansk på vej indledes med en fælles drøftelse i klassen af et af materialets fire overordnede temaer: Pas på dig selv, Din løn og arbejdstid, Dit daglige arbejde og Dine kunder. Til hvert tema er udarbejdet fem opgavesæt med udgangspunkt i fagtekster fra fem forskellige indgange på erhvervsuddannelserne. Der skal afsættes 5-6 lektioner til elevernes arbejde med ét tema. Lærervejledningens indhold Baggrund for udvikling af materialet > Fire temaer og fem indgange > Materialets tekster og læsefaglige fokusområder > Tilrettelæggelse af undervisningen > Side for side vejledning > Om forfatterne > Inspiration til arbejdet med temaerne Pas på dig selv > Din løn og arbejdstid > Dit daglige arbejde > Dine kunder > 1 En erhvervsklasse er et særligt undervisningstilbud, jf. folkeskolelovens 9, stk. 5, for elever i klasse. Tilbuddet retter sig mod elever, der kan have gavn af en reduceret fagrække med vægt på dansk og matematik kombineret med praktisk undervisning i og uden for skolen og praktik i virksomheder. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 1

2 Baggrund for udvikling af materialet Undervisningsministeriet gennemførte i en række udviklingsarbejder målrettet folkeskolens undervisning af elever i såkaldte erhvervsklasser. Evalueringen af disse viste bl.a., at 45% af eleverne startede på en ungdomsuddannelse efter erhvervsklassen. Efter et år går 39% på en ungdomsuddannelse, 28% er stadig i grundskole eller på produktionsskole, mens 21% endnu ikke er i gang med uddannelse. Disse tal (som er baseret på et meget lille elevgrundlag) skal sammenholdes med, at erhvervsklasserne rummer de unge, som oftest har de dårligste erfaringer med uddannelsessystemet. Én af mange mulige forklaringer på denne elevgruppes store frafald kunne være utilstrækkelige læsekompetencer. Derfor valgte ministeriet at afsætte midler til udvikling af et undervisningsmateriale, som kunne styrke elevernes muligheder for at klare de skriftsproglige udfordringer, de møder i erhvervsuddannelserne. For at få et indtryk af hvilke skriftsproglige udfordringer eleverne møder i erhvervsuddannelserne, besøgte vi i alt ti forskellige erhvervsuddannelser, fulgte undervisningen en hel dag, indsamlede undervisningsmaterialer og interviewede lærerne. En analyse af dette materiale viste bl.a., at eleverne i stor udstrækning får spørgsmål/svar-opgaver til tekster, at de ofte skal arbejde selvstændigt, og at de ofte skal fremlægge resultaterne af deres opgaver i plenum. På det skriftsproglige område viste analysen bl.a., at læsning af skemaer, kort og tegninger, skriftlig formulering og informationssøgning voldte problemer. Desuden kunne vi konstatere, at sproget i mange af undervisningsmaterialerne ofte var komplekst og præget af mange svære ord, lange sætninger og til tider også af uklart sprogbrug. Vores indtryk var, at eleverne i dagligdagen i meget stor udstrækning var overladt til selvstyrende aktiviteter. Det forventedes, at de kontaktede lærerne, hvis der var noget, de ikke kunne finde ud af. Lærerne var ikke så opsøgende i forhold til eleverne, som vi kender det fra grundskolen. Det er på baggrund af disse iagttagelser samt afprøvning af pilotprojekt i erhvervsklasser suppleret med efterfølgende drøftelser med erhvervsklasselærere, vi har valgt at udvikle et meget stramt styret undervisningsmateriale med udgangspunkt i fire temaer og fagtekster fra fem uddannelsesindgange. Dansk på vej består af i alt 20 fagtekster, som er relevante på tværs af de mange erhvervsuddannelser. Arbejdet med hvert tema består af fem faser: 1. Fælles introduktion til temaet med hele klassen. 2. Arbejde med fagteksten i makkerpar. 3. Fremlæggelse af fagteksten. 4. Selvevaluering af arbejdet. 5. Afslutning med kursusbevis, som kan vedlægges elev- og uddannelsesplan. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 2

3 Fire temaer og fem indgange VÆLG ET OPGAVESÆT Dansk på vej er et danskfagligt materiale, der tager udgangspunkt i fire temaer. Ved klik på en temaoverskrift åbnes et ny vindue. Her vises dels en kort introduktion til temaet, dels en tegning som kan danne udgangspunkt for samtaler, inden eleverne starter arbejdet med et tema. I præsentation af de fire temaer herunder er endvidere link til inspirationssider til de enkelte temaer. Materialet kan også anvendes som supplement til erhvervsforberedende undervisning med henblik på, at eleverne får mere viden om fem af de i alt 12 indgange, som pt. findes i erhvervsuddannelserne. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 3

4 De fire temaer Pas på dig selv fokuserer på arbejdsmiljø. I arbejdet med teksterne rettes elevernes opmærksomhed mod, hvad de selv kan gøre for at passe på sig selv og andre, når de er på en arbejdsplads. Inspiration til undervisning med udgangspunkt i temaet > Din løn og arbejdstid fokuserer på overenskomsttekster. I arbejdet med teksterne rettes elevernes opmærksomhed mod en forståelse af, hvordan en løn er sammensat og hvilke regler, som er gældende for tilrettelæggelse af arbejdstiden. Inspiration til undervisning med udgangspunkt i temaet > Dit daglige arbejde fokuserer på at være en del af et arbejdsfællesskab. I arbejdet med teksterne rettes elevernes opmærksomhed mod samarbejdet med kolleger, herunder også mod en forståelse af, at der kan opstå konflikter, og at konflikterne kan løses i mindelighed. Inspiration til undervisning med udgangspunkt i temaet > Dine kunder fokuserer på den kundebetjening, som hører til stort set alle job. I arbejdet med teksterne rettes elevernes opmærksomhed mod den ansattes ansvar for den gode kundebetjening. Uden kunder ingen forretning! Inspiration til undervisning med udgangspunkt i temaet > Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 4

5 De fem indgange De fem indgange er markeret med hver sin farvekode og vignet og repræsenterer således hver især én af de i alt 12 indgange til erhvervsuddannelserne. Hvis materialet foruden det læsefaglige fokus også tænkes anvendt med henblik på at give eleverne bedre forståelse for en af de fem indgange, kan indgangen vælges som fælles tema for klassens arbejde med Dansk på vej. Merkantil Uddannelserne er rettet mod unge, som ønsker ansættelse i butik, på kontor i en offentlig eller privat virksomhed eller inden for bank- og forsikringsserhvervet. I uddannelsesforløbet lærer de unge om kontorarbejde, administration, økonomi, detail- og engroshandel og kundepleje. It er et vigtigt arbejdsredskab i disse uddannelser. Yderligere information om uddannelserne i denne indgang > Bygge og anlæg Uddannelserne er rettet mod unge, som ønsker ansættelse på en byggeplads eller på værksteder. I uddannelsesforløbet lærer de unge om både store bygningsarbejder og mindre reparationsarbejder, bygning og vedligeholdelse af huse, veje, broer og havne. De lærer også at arbejde med specialværktøj og teknisk avanceret udstyr, ligesom de får kendskab til forskellige materialer, der bliver brugt inden for byggeriet. Yderligere information om uddannelserne i denne indgang > Transport og logistik Uddannelserne er rettet mod unge, som ønsker ansættelse, hvor arbejdet ses enten i forbindelse med en eller anden form for transportmiddel eller i forbindelse med afvikling af transportopgaver. I uddannelsesforløbet får de unge mulighed for at tage de relevante kørekort, der knytter sig til transport inden for biltrafik, flytrafik, togtrafik, postvæsen og lager. Yderligere information om uddannelserne i denne indgang > Mad til mennesker Uddannelserne er rettet mod unge, som ønsker ansættelse på steder, hvor råvarer bliver til fødevarer eller på steder, hvor fødevarer bliver omdannet til menuer. Uddannelserne fokuserer på professionel håndtering af mad og sikring af fødevarekvalitet. I uddannelsesforløbet lærer de unge om ernæring og sundhed, vurdering af råvarer, planlægning af menuer, fremstilling af mad samt kundebetjening. Yderligere information om uddannelserne i denne indgang > Bygnings- og brugerservice Uddannelserne er rettet mod unge, som ønsker ansættelse på værksteder eller i offentlige og private institutioner og bygninger. I uddannelsesforløbet lærer de om forskellige vedligeholdelses- og serviceopgaver, der knytter sig til bygninger og tekniske anlæg. At yde service og kunne kommunikere er vigtige kompetencer i disse fag. Yderligere information om uddannelserne i denne indgang > Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 5

6 Materialets tekster og danskfaglige fokusområder PAS PÅ DIG SELV Arbejdsulykker Farlige stoffer Køre- og hviletid Løft Skilte Tekst og kildeangivelse Skema til undersøgelse af ulykker. BAR Handel, Skemaet kan hentes her. Kodenumre og værnemidler. Byggeriets Arbejdsmiljøcenter i Pjecen forhandles nu af Alectia. Pjecen kan hentes her. Godstransport med lastbil. TUR Forlag, Side Slagterbogen. Erhvervsskolernes Forlag, Side Grundlæggende vagt. Erhvervsskolernes Forlag, Side Danskfagligt fokusområde og indhold Fokus: Udfyldning af skema. fagtekst, finde forklaring på nye ord og holde oplæg om et fagligt emne. Fokus: Læsning af brochure. fagtekst, finde forklaring på nye ord og holde oplæg om et fagligt emne. Fokus: Tilegne sig fagligt indhold i skematisk tekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og holde oplæg om et fagligt emne. Fokus: Aflæsning af diagram. fagtekst, finde forklaring på nye ord og holde oplæg om et fagligt emne. Fokus: Læse og forstå symboler. fagtekst, finde forklaring på nye ord og holde oplæg om et fagligt emne. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 6

7 Materialets tekster og danskfaglige fokusområder DIN LØN OG ARBEJDSTID Dekoratør Konditor Serviceassistent Turistbuschauffør VVS-montør Tekst og kildeangivelse Landsoverenskomst for butikker Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel. OV. NR. 4, Overenskomst mellem Arbejdsgiverforeningen konditorer, bagere og chokolademagere og Fødevareforbundet NNF. Serviceoverenskomst, Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet. Turistoverenskomst, For turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere, lærlinge/elever og andre. Overenskomst mellem DI Overenskomst II (ATV) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. Overenskomsten for faglærte, Indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal Dansk El-Forbund. Overenskomsten er tiltrådt af Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Malerforbundet i Danmark. Danskfagligt fokusområde og indhold Fokus: Orientering i større fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og formidle viden ved hjælp af en præsentation. Fokus: Orientering i større fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og formidle viden ved hjælp af en præsentation. Fokus: Orientering i større fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og formidle viden ved hjælp af en præsentation. Fokus: Orientering i større fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og formidle viden ved hjælp af en præsentation. Fokus: Orientering i større fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og formidle viden ved hjælp af en præsentation. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 7

8 Materialets tekster og danskfaglige fokusområder DIT DAGLIGE ARBEJDE Røveri Håndtering af konflikter Lagerstyring Kontrol af fødevarer Kommunikation Tekst og kildeangivelse Instruks ved røveri, hentes her. Signalementsblanket, hentes her. Begge er udgivet af BAR Handel, Faktablad om konflikthåndtering. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg. Faktabladet kan hentes her. Lagerstyring, Det praktiske lagerstyringsarbejde. TUR Forlag, Side Almen fødevarehygiejne. Erhvervsskolernes Forlag, Side Kontrolrapport fra Emmerys er hentet her. Marianne Clausen: Psykologi. Erhvervsskolernes Forlag, Side Danskfagligt fokusområde og indhold Fokus: Udfyldning af skema. fagtekst, finde forklaring på nye ord og fremstille informative plancher og holde oplæg om dem. Fokus: Aflæse og forstå en grafisk fremstilling. fagtekst, finde forklaring på nye ord og fremstille informative plancher og holde oplæg om dem. Fokus: Tilegne sig fagligt indhold i skematisk fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og fremstille informative plancher og holde oplæg om dem. Fokus: Tilegne sig fagligt indhold i skematisk fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og fremstille informative plancher og holde oplæg om dem. Fokus: Orientering i større fagtekst. fagtekst, finde forklaring på nye ord og formidle viden ved hjælp af en præsentation. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 8

9 Materialets tekster og danskfaglige fokusområder DINE KUNDER Salg Reklamation Levering af varer Betjening Adfærd Tekst og kildeangivelse Detailhandel Teori og praksis. Nelliken Forlag, Side Reklamationsret i to år er fra den offentlige forbrugerportal Teksten er hentet her. Godstransport med lastbil. TUR- Forlag, Side Tjenerbogen. Erhvervsskolernes Forlag, udgave. Side Marianne Clausen: Psykologi. Erhvervsskolernes Forlag, Side Danskfagligt fokusområde og indhold Fokus: Læseforståelse. fagtekst, finde forklaring på nye ord og vise et rollespil om emnet. Fokus: Læseforståelse. fagtekst, finde forklaring på nye ord og vise et rollespil om emnet. Fokus: Læseforståelse. fagtekst, finde forklaring på nye ord og vise et rollespil om emnet. Fokus: Læseforståelse. fagtekst, finde forklaring på nye ord og vise et rollespil om emnet. Fokus: Læseforståelse. fagtekst, finde forklaring på nye ord og vise et rollespil om emnet. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 9

10 Tilrettelæggelse af undervisningen Dansk på vej har fokus på dels at udvikle elevernes kompetencer til at læse, forstå og anvende fagtekster, de møder i erhvervsuddannelserne, dels at udvikle deres kompetencer til selvstændigt arbejde med udgangspunkt i en arbejdsseddel. De 20 opgavesæt er ens i struktur og består af i alt 13 sider, som nærmere beskrives i Side for side vejledning. Derfor vil det være en fordel at indlede undervisningen med, at ét opgavesæt arbejdes igennem i fællesskab i klassen. Derefter kan eleverne deles, således at de to og to arbejder med et opgavesæt. Arbejdet med hvert af de 20 opgavesæt afsluttes med en fremlæggelse. På den måde får makkerparret øvelse i at fremlægge et fagligt emne, og de øvrige elever får indblik i et emne, de ikke selv har arbejdet med. Der er dog ikke noget til hinder for, at flere makkerpar arbejder med det samme opgavesæt, eller at der er mere end to elever i arbejdsgruppen. Nederst på denne side er forslag til, hvordan en sådan fremlæggelse kan tilrettelægges. Eleverne kan sagtens arbejde med andre opgavesæt senere. Makkerparret kan fx arbejde med flere opgavesæt fra hvert tema eller med flere opgavesæt tilknyttet en af de fem indgange til erhvervsuddannelserne. Forforståelse Læreren skal sikre sig, at eleverne har en forforståelse for tema og opgaver, inden de går i gang med det selvstændige arbejde. Forforståelsen for opgaverne får eleverne ved at have gennemarbejdet ét opgavesæt i fællesskab med hele klassen. Forforståelse for temaet får eleverne via samtale fx med udgangspunkt i tegningen, som er knyttet til temaet. Der er ideer til arbejdet med forforståelsen til alle fire temaer: Pas på dig selv, Din løn og arbejdstid, Dit daglige arbejde og Dine kunder. Læreren kan også supplere med aktuelle cases hentet fra nyhedsmedier. Makkerpar Hvert makkerpar skal have adgang til en computer. Eleverne skal følge arbejdssedlen og arbejde opgaverne igennem en for en. De skal vide, at de skal afslutte arbejdet med en fremlæggelse. Der lægges op til forskellige fremlæggelsesformer til de fire temaer, men læreren kan naturligvis vælge andre former end de foreslåede. Tema Pas på dig selv Din løn og arbejdstid Dit daglige arbejde Dine kunder Fremlæggelsesform Mundtligt oplæg Præsentation fx med Power Point Plancher Rollespil Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 10

11 Fire faser i arbejdet 1. Forstå fagteksten Først skal makkerparret lære fagteksten at kende. De starter med at skimme fagteksten. I opgavesættet er et afkrydsningsskema, som kan hjælpe eleverne med dette. Derefter skal de udfylde et skema om deres forventninger til arbejdet. Bagefter skal de gennemarbejde to ark med spørgsmål og svar til fagteksten. Spørgsmålene på det første ark er rettet mod at forstå fagteksten, mens spørgsmålene på det andet ark er rettet mod at reflektere over denne og læse mellem linjerne. Endelig har eleverne mulighed for at få lidt viden om det job og den uddannelse, som fagteksten er rettet mod. 2. Forbered oplæg/præsentation/plancher/rollespil Makkerparret skal i gang med at forberede fremlæggelse af fagteksten for klassen eller gruppen (se herunder). De skal udvælge fire ord fra fagteksten, som skal forklares for klassen, de skal planlægge indholdet i deres oplæg, præsentation, plancher eller rollespil, og de skal formulere fire spørgsmål, som kammeraterne skal kunne svare på, når de har hørt fremlæggelsen. 3. Hold oplæg/vis præsentation/plancher/rollespil Makkerparret fremlægger deres emne og vurderer, om kammeraterne har svaret rigtigt på spørgsmålene. 4. Evaluer jeres arbejde Makkerparret vurderer egen arbejdsindsats, fagligt udbytte og kvalitet i fremlæggelse. De har endvidere fået en vurdering fra kammeraterne, som skal indgå i selvevalueringen. Arbejdet afsluttes med, at hver elev udfylder og printer et kursusbevis. Kursusbeviset kan vedlægges i elev- og uddannelsesplaner. Fremlæggelse af arbejdet i en erhvervsklasse I erhvervsklasserne er der typisk 6-12 elever, og der vil derfor være mulighed for, at alle hører fremlæggelse fra alle grupper. Klassen deles i 4-5 grupper, som hver arbejder med ét opgavesæt inden for samme tema eller indenfor samme indgang til erhvervsuddannelserne. Der bør afsættes 1-2 lektioner til fremlæggelserne, besvarelse af spørgsmål og evaluering. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 11

12 Fremlæggelse af arbejdet i en almindelig klasse I en klasse med op til 28 elever vil det ikke være hensigtsmæssigt, at alle skal høre alle gruppers fremlæggelse. Det anbefales derfor, at klassen opdeles i makkerpar, og at disse makkerpar igen samles i fremlæggelsesgrupper, som hver består af 3-5 makkerpar, som har arbejdet med hver sit opgavesæt inden for samme tema. Når arbejdet med opgavesættet skal fremlægges, sker dette i fremlæggelsesgruppen. Spørgsmål- og feedback-arket kan være med til at sikre, at grupperne får en faglig og saglig feedback fra kammeraterne, og læreren efterfølgende har mulighed for at følge med i dette ved indsamling af disse ark. I hver fremlæggelsesgruppe vælges den gruppe, som vurderes at have præsteret den bedste fremlæggelse. Gruppen fremlægger efterfølgende for hele klassen med henblik på drøftelse af, hvad der gjorde netop denne fremlæggelse god. Der bør afsættes 2-3 lektioner til fremlæggelserne; 1-2 lektioner til fremlæggelse i grupperne og 1 lektion til fælles fremlæggelse. Evaluering Eleverne indleder arbejdet med udfyldelse af et skema om forventninger til arbejdet og afslutter med udfyldelse af et skema om deres mening om arbejdet. Disse to skemaer kan sammen med kammeraternes vurderinger af fremlæggelsen danne udgangspunkt for en samtale mellem læreren og eleverne om udbyttet af undervisningen. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 12

13 Side for side vejledning Hvert af de 20 opgavesæt består af i alt 13 forskellige ark. Formål med og struktur på de 13 ark er den samme på tværs af opgavesættene. Inden selve opgavesættet åbnes, skal eleverne igennem tre introducerende sider. Dansk på vej forsiden Eleverne får en kort introduktion til materialet: Hvad handler det om? Hvorfor skal de arbejde med det? Og hvordan kan de gøre det? På forsiden er også en tegning, som kan bruges om udgangspunkt for samtale om materialet. Der er forslag til samtaleemner knyttet til de enkelte tegninger i afsnittet Forforståelse, som findes under hvert tema. Nederst på siden logger den ene elev i makkerparret ind. Det er vigtigt, at de bruger samme login hver gang, hvis de skal kunne genoptage igangværende arbejde med materialet. Menu Menuen er en matrix, som viser, hvordan de 20 opgavesæt er fordelt på fire temaer: Pas på dig selv, Din løn og arbejdstid, Dit daglige arbejde og Dine kunder, og på fem indgange til erhvervsuddannelserne: Merkantil, Bygge og anlæg, Transport og logistik, Mad til mennesker og Bygnings- og brugerservice. Hvis man klikker på en af de fire temaoverskrifter, åbnes en ny side. Her er en kort introduktion til temaet og et temabillede, som kan danne udgangspunkt for samtale om temaet. Der er forslag til samtaleemner knyttet til de enkelte tegninger i afsnittet Forforståelse, som findes under hvert tema. Når man klikker på titlen på et af opgavesættene, kommer man til selve opgavesættet, som består af i alt 13 sider. Man kan altid komme tilbage til menu ved at klikke på MENU øverst i højre hjørne. Når man er færdig med dagens arbejde, klikkes på LOG AF således, at arbejdet kan genoptages på et senere tidspunkt. I starten er baggrundsfarven til alle opgavesæt samme grå farve. Efterhånden som eleven har arbejdet opgavesæt igennem, vil de færdige opgavesæt blive markeret med en mørkere grå farve. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 13

14 De 13 sider til opgavesættene Øverst på alle sider har eleverne mulighed for at logge af, komme tilbage til menusiden og printe. Desuden kan man se, hvilket login eleverne har brugt. Nederst på siderne er der både gem- og printfunktion. Det er vigtigt, at eleverne husker at gemme deres besvarelser undervejs. Besvarelserne kan ændres efterfølgende. Arbejdssedlen er helt central i styringen af arbejdet med det enkelte opgavesæt. Der er link tilbage til arbejdssedlen nederst på alle sider. I venstre side er der ligeledes et link til arbejdssedlen. Det er uden betydning, om man anvender den ene eller den anden vej tilbage. Sådan skal I arbejde med fagteksten Siden er en introduktion til opgavesættet og består af en kort indledende tekst, som fortæller, hvad eleverne skal lære om samt om den proces, de skal igennem. Nederst er en kort anvisning på, hvordan eleverne skal gebærde sig undervejs, for at sikre at arbejdet ikke går tabt. I alle opgavesæt skal eleverne læse og forstå en fagtekst. tage stilling til, hvad kammeraterne kan have gavn af at vide. fremlægge den viden, de har fået ved læsning af fagteksten. I Pas på dig selv skal eleverne fremlægge ved mundtligt oplæg, i Din løn og arbejdstid skal eleverne fremlægge ved hjælp af en et præsentationsværktøj (fx Power Point), i Dit daglige arbejde skal eleverne lave plancher og fortælle med udgangspunkt i disse, og endelig skal de fremlægge fagtekster fra Dig og dine kunder ved hjælp af rollespil. evaluere eget arbejde. Slutevalueringerne bygger dels på selvevaluering, dels på vurderinger og feedback fra kammeraterne. Der er skemaer til dette indbygget i opgavesættet: Jeres forventninger til arbejdet, Jeres mening om arbejdet, Spørgsmål og feedback. Eleverne klikker sig nu videre til arbejdssedlen. Hvis der er brug for at komme tilbage til denne introducerende side, skal eleverne klikke på MENU (øverst til højre) og derfra klikke på det opgavesæt, der arbejdes med. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 14

15 Arbejdsseddel Arbejdssedlen er krumtappen i arbejdet med opgavesættene. Den fungerer som guide til arbejdsprocessen. Formålet med siden er, at eleverne får overblik over den arbejdsopgave, de er i gang med. Ideen er, at eleverne skal arbejde alle opgaver igennem i den rækkefølge, som fremgår af sedlen. Når en arbejdsopgave er fuldført og det er den, når alle spørgsmål er besvaret klikker man i boksen til højre, og der kommer et flueben, som betyder, at nu er opgaven fuldført. Man kan ikke sætte flueben ved fx opgave 3, hvis opgave 1 og 2 ikke er fuldført, men man kan godt åbne siderne og svare på opgaverne. På Arbejdssedlen er der i alt fire punkter, hvor eleverne blot skal sætte hak, når opgaven er udført. Der er således ikke særskilte arbejdsark til disse punkter. Det drejer sig om punkterne Print arket Spørgsmål og feedback, Hold oplægget / Vis præsentationen / Vis plancherne / Vis rollespillet, Stil spørgsmål til jeres kammerater samt Tal med jeres lærer om evalueringen. Når eleverne har sat flueben ved alle opgaver, udfyldes og udskrives Kursusbeviset. Skim fagteksten Denne side er (bortset fra farven) identisk i alle 20 opgavesæt. Formålet med siden er at lære eleverne at få overblik over en tekst. Det vil sige, de skal orientere sig i teksten, finde ud af hvilke dele teksten består af, og (nederst) tage stilling til, hvordan de mener, fagteksten skal læses. Er det en tekst, der skal læses fra start til slut, eller kan den med fordel læses i brudstykker? Eleverne skal have sat flueben ved mindst tre af udsagnene, før der kan sættes flueben på arbejdssedlen. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis ét af fluebenene er sat nederst, hvor eleverne skal tage stilling til, hvordan teksten kan læses. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 15

16 Jeres forventning til arbejdet med teksten Det er vigtigt, at eleverne lærer at gøre sig nogle forestillinger om, hvad de skal arbejde med, inden arbejdet går i gang. Formålet med denne side er at hjælpe eleverne til at systematisere denne forestilling. Eleverne skal ikke kun tage stilling til, hvad de tror, de kan lære af at arbejde med fagteksten. De skal også tage stilling til, hvordan de tror, arbejdsprocessen vil forløbe, og om tekst og opgave ser svære eller mindre svære ud. Når arbejdet med hele opgavesættet er næsten helt færdigt, skal eleverne (på siden Jeres mening om arbejdet) tage stilling til, hvordan arbejdet så gik. En sammenligning mellem forventninger til arbejdet og vurderingen af, hvordan det gik, vil være et oplagt udgangspunkt for en lærer-elevsamtale. For de lidt stærkere elever kan de to ark også danne udgangspunkt for en selvevaluering. Alle spørgsmål skal besvares, før der kan sættes flueben på arbejdssedlen. Læs om jobbet og uddannelsen For at kunne forstå arbejdet med opgavesættet er det en fordel at vide lidt om det job, som fagteksten er rettet mod. Formålet med denne side er først og fremmest at give eleverne en kort beskrivelse af jobbet. Siden rummer desuden mulighed for at linke videre til www. ug.dk til yderligere beskrivelser af både job og uddannelse, hvis der er brug for eller lyst til at få mere viden. Eleverne skal blot have åbnet siden for at kunne sætte flueben på arbejdssedlen ud for denne opgave. Spørgsmål til fagteksten find svaret i teksten Der er to sider med spørgsmål og svar til hvert opgavesæt. Denne side er den første, og den har fokus på at forstå, hvad der står på linjerne, og hjælpe eleverne til at kunne orientere sig i teksten. Formålet med siden er at sikre, at eleverne forstår, hvad der står i teksten. Næsten alle svar kan vurderes at være enten rigtige eller forkerte, idet alle informationer findes direkte i fagteksten. Eleverne skal svare på alle spørgsmål, før der kan sættes flueben på arbejdssedlen ud for denne opgave. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 16

17 Spørgsmål til fagteksten tænk jer til svarene Dette er så den anden af de to sider med spørgsmål og svar til hvert opgavesæt. Denne side har til formål at få eleverne til at tænke over teksten. Nogle gange skal de skrive, hvad de tror eller tænker om udsagn i fagteksterne. Andre gange skal eleverne nærlæse og sammenholde informationer fra teksten. Der vil således kun i få tilfælde være rigtig/forkert svar til disse opgaver. Eleverne skal svare på alle spørgsmål, før der kan sættes flueben på arbejdssedlen ud for denne opgave. Forbered jeres Arbejdet med alle opgavesæt skal afsluttes med en eller anden form for fremlæggelse. I Pas på dig selv skal eleverne fremlægge ved mundtligt oplæg, i Din løn og arbejdstid skal eleverne fremlægge ved hjælp af en et præsentationsværktøj (fx Power Point), i Dit daglige arbejde skal eleverne lave plancher og fortælle med udgangspunkt i disse, og endelig skal de fremlægge fagtekster fra Dig og dine kunder ved hjælp af rollespil. Formålet med disse sider er at hjælpe eleverne til at forberede disse fremlæggelser. En god fremlæggelse fordrer, at man har sat sig i tilhørerens sted. Eleverne opfordres derfor dels til at tænke over, hvad der er vigtigt at videregive fra fagteksten, dels til at udvælge fire ord, som de med fordel kan forklare til resten af klassen. Eleverne skal ud over selv at fremlægge fagteksten også formulere fire spørgsmål, som tilhørerne skal svare på, når fremlæggelsen er slut. Dette sikrer, dels at gruppen holder fokus på, at deres tilhørere skal lære noget nyt, dels at tilhørerne bliver tvunget til at lytte aktivt. Nederst på siden er et skema, hvor de fire ord skal skrives ind. Eleverne skal skrive ordet i første kolonne, deres egen forklaring (eller fx: Det aner jeg ikke!) i anden kolonne, mens der i sidste kolonne indsættes ordforklaring fra sproget.dk. Der er link til i teksten lige over skemaet. Vær opmærksom på, at det kan være svært at slå ord op. Især kan bøjningsformer, sammensatte ord og specifikke fagtermer volde vanskeligheder. Der kan derfor være behov for støtte fra læreren til denne opgave. Eleverne kan sætte flueben på arbejdssedlen, når mindst otte felter i skemaet er udfyldt, således at eleverne skriver de fire ord samt indsætter egen forklaring på ordene eller indsætter ordforklaring fra sproget.dk. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 17

18 Planlæg indhold i jeres Fremlæggelsen skal ikke tage for lang tid. Derfor er det vigtigt, at den er godt forberedt, og at de to, der arbejder sammen, har planlagt fremlæggelsen i fællesskab og fordelt opgaverne imellem sig. Formålet med siden er at lære eleverne at planlægge en sådan fremlæggelse. De skal både sørge for at have materialet (præsentationen, plancherne, rollespillet eller remedierne) klar, de skal også være forberedt på, hvad de rent faktisk skal sige og vise. Derfor består denne side af temmelig mange underpunkter, som eleverne skal tage stilling til, mens de planlægger. De fire ord, som eleverne fandt forklaringer til på siden Forbered jeres, overføres automatisk til denne side, men ordforklaringerne følger ikke med. Det er vigtigt, at eleverne aktivt prøver at tilegne sig betydningen af de nye ord. Kan de ikke huske forklaringerne, så kan de skrives i felterne. Når eleverne er klar til at øve fremlæggelsen, kan de printe siden ud, således at den kan fungere som disposition /talekort under fremlæggelsen. Eleverne skal udfylde mindst fem felter for at kunne sætte flueben på arbejdssedlen. Forbered spørgsmål til jeres kammerater Inden fremlæggelsen skal makkerparret formulere fire spørgsmål, som de mener, at deres tilhørere bør kunne svare på, når fremlæggelsen er slut. Formålet er at få eleverne til at sætte sig i tilhørernes sted og fokusere på, hvordan tilhørerne kan få udbytte af fremlæggelsen. Eleverne skal formulere mindst et åbent og et lukket spørgsmål. Der er to eksempler på siden, som eleverne kan bruge, hvis de ikke selv kan finde på noget bedre. Så skal de kun selv formulere to spørgsmål. Eleverne skal selv kunne svare på de spørgsmål, som de har formuleret til kammeraterne. Spørgsmålene overføres automatisk til Spørgsmål og feedback, som printes og uddeles til resten af klassen inden fremlæggelsen. Der er link til dette ark nederst på siden. Eleverne skal både have formuleret fire spørgsmål og svar og have åbnet (og printet) arket Spørgsmål og feedback, før der kan sættes flueben ved opgaven på arbejdssedlen. Der er link til Spørgsmål og feedback nederst på siden. Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 18

19 Spørgsmål og feedback Det eneste sted, der er adgang til dette ark, er fra bunden af Forbered spørgsmål. De fire spørgsmål overføres automatisk, og siden printes og deles ud inden fremlæggelsen. Formålet med siden er at hjælpe tilhørerne til at holde fokus under fremlæggelsen og give dem et redskab til en saglig feedback til kammeraterne. Arket udfyldes i hånden af tilhørerne og afleveres til makkerparret ved afslutningen af fremlæggelsen. Jeres mening om arbejdet med fagteksten Arbejdet med opgavesættet nærmer sig sin afslutning, og det er tid for makkerparret at tænke over, hvordan det egentlig er gået. Formålet med siden er at få eleverne til at reflektere over både fremlæggelse, proces og arbejdet med teksten. Eleverne kan sammenholde denne refleksion med de forventninger til arbejdet, de gav udtryk for, inden det gik i gang med arbejdet. Der er materiale til efterfølgende samtaler mellem lærer og elever, når de to ark (Forventninger til arbejdet og Jeres mening om arbejdet) sammenholdes. Både når forventninger (positive som negative) blive indfriet, og når der er overraskelser. I bunden af arket er link til forventningsskemaet. Husk endelig at gemme besvarelserne, inden der klikkes tilbage til forventningsskemaet ellers er svarene gået tabt! Eleverne skal tage stilling til alle udsagn i skemaet, før der kan sættes flueben på arbejdssedlen. Kursusbeviset Når arbejdet er afsluttet - og der er sat flueben ved alle opgaver på arbejdssedlen, bliver opgavesættet markeret med en mørk farve på menusiden. Kursusbevises kan udfyldes. Der skal udfyldes et bevis til hver af eleverne i makkerparret. Kursusbeviset kan indgå i elev- og uddannelsesplan. 8 Dit navn: KURSUSBEVIS har gennemført et kursus i undervisningsmaterialet Dansk på vej. 8 Kurset blev afsluttet d.: Kursets varighed: timer Nederst i kursusbeviset skal eleven angive, hvordan kammeraterne vurderede fremlæggelsen. Hvis der er store forskelle i vurderingerne, anbefaler vi, at hver vurdering tildeles en værdi (Rigtig godt = 5. Dårligt = 1). Den samlede vurdering vil således blive et gennemsnit af disse karakterer. Kursets tema: Pas på dig selv (om arbejdsmiljø) Uddannelse: Salgsassistent Fokusområde: Arbejdsulykker Danskfagligt fokus: Udfyldning af skema Danskfagligt indhold: Skimme og nærlæse fagtekst, finde forklaring på nye ord og holde oplæg om et fagligt emne. Kurset blev afsluttet med et mundtligt oplæg, som jeg holdt sammen med en kammerat. Klassen vurderede oplægget sådan: Rigtig godt Godt Ok Ikke godt Dårligt 5 Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 19

20 Om forfatterne Susan Møller Jeg etablerede konsulentvirksomheden Råd om Undervisning om Uddannelse i 2007 efter i en årrække at have været ansat i henholdsvis Arbejdsmarkedsstyrelsen og Undervisningsministeriet begge steder med ansvar for voksnes tilbud om læse- og skriveundervisning. Jeg udfører opgaver for offentlige og private kunder og ofte i samarbejde med andre relevante konsulenter. Opgavernes fokus er voksen- og efteruddannelse, skriftlig formidling, udvikling af læsefærdigheder, projektstyring og koordinering. Eksempler på aktuelle og hidtidige kunder: Undervisningsministeriet (forskellige afdelinger), Oribi A/S, VUC, Københavns Universitet, Elite Miljø A/S, Københavns Fængsler, TUR-Forlag og Industriens Uddannelser. Derudover er jeg censor på Audiologopædi (KUA), redaktør på tidsskriftet Læsepædagogen og medlem i opgavekommissionen til udvikling af de nationale test i læsning. Se også Du kan også skrive til mig på Lis Pøhler Jeg har været freelance pædagogisk konsulent siden Tidligere har jeg været ansat som pædagogisk konsulent i Undervisningsministeriets kontor for specialundervisning ( ), som specialundervisningskonsulent i Glostrup Kommune ( ) og som folkeskolelærer ( ). Jeg er uddannet speciallærer i 1998 og master i specialpædagogik i 2005, og jeg har beskæftiget mig med læsning, skrivning og elever i læse-skrivevanskeligheder, lige siden jeg blev uddannet folkeskolelærer i Jeg er og har været tilknyttet forskellige udviklingsprojekter, især målrettet elever med læse- og skrivevanskeligheder. Jeg er desuden forfatter og medforfatter til lærebøger og undervisningsmaterialer om læsning og skrivning, og så er jeg ansvarshavende redaktør på tidskriftet Læsepædagogen. Hvis du vil vide mere om, hvad jeg laver lige nu eller læse om tidligere projekter er du velkommen til at kigge ind på min hjemmeside: Du kan også skrive til mig på Dansk på vej Lærervejledning Undervisningsministeriet 2013, udarbejdet af Susan Møller og Lis Pøhler Illustrationer af Peter Wichmann 20

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6 værktøj 6 At dele stjernestunder værktøj 6 1 Indhold Værktøj 6 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 4 Processen trin for trin 5 Redskab 1: Inspiration til oplæg 6

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Klasse: 8. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Kursus: Søgning på nettet Skriv en fagtekst: Sprogets udvikling

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

LURE BOG FOR TOSPROGEDE

LURE BOG FOR TOSPROGEDE Læring Undring Refleksion - Evaluering Velkommen til din LURE bog LURE er en forkortelse og står for: Læring Undring Refleksion Evaluering Hvorfor skal du bruge LURE? Der er i dag større og større krav

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder

Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder Indledning Spørgeguiden har to overordnede formål: - behovsafklaring som grundlag for læringsplan/rettesnor for læreren - anledning til refleksion for

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

1. klasse. Vores klasse

1. klasse. Vores klasse 1. klasse Vores klasse Vores klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Psykisk arbejdsmiljø Psykisk og fysisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljø og læringsstile Besøg i klassen Opgaver i hjemmet og

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Social kapital. Kortlægning af faggruppernes bidrag. Drejebog til lederen

Social kapital. Kortlægning af faggruppernes bidrag. Drejebog til lederen Social kapital Kortlægning af faggruppernes bidrag Drejebog til lederen Fakta Mål: Varighed: Kortlægning: Deltagere: At få en fælles forståelse af kerneopgaven og opgaveløsningen. At få indblik i samspillet

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET.

PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET. PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET. 1 REDEGØRELSE AF REFLECT-METODE-FORLØBET: 1) OPSTART

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads 1 APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads Over 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne Opgørelse og vurdering af

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan.

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Kommunikation At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Hvis du har været til en vild fest, er det sikkert

Læs mere

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag Bilag til Merete Brudholms artikel Bilag 1 Til drøftelse i klassens lærerteam Hvilke læsemåder behersker eleverne i relation til genrerne fortællende og informerende tekster, og hvilke skal implementeres

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis?

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? NVR konference den 10. juni 2010 Ulla Nistrup, NVR www.nvr.nu Et overordnet billede Tilslutning til at det er en god ide, at give personer anerkendelse

Læs mere

Lærervejledningen til Pumpefabrikken

Lærervejledningen til Pumpefabrikken Formål: At styrke elevernes evne til at foretage et kvalificeret karrierevalg og give dem indblik i industrivirksomhedernes muligheder. Materialet tager udgangspunkt i det timeløse fag Uddannelse og Job

Læs mere

Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger.

Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger. Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger. Rammerne er et lokalsamfund, hvor eleverne er aktive medspillere. Tværfagligt samarbejde i dansk, matematik,

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program Projekt GPS God Plan for Skoleforløb Arbejdsskitse til program Inden Projekt GPS har eleverne været på introkursus Forarbejde og efterbehandling er foregået i stamklassen med støtte fra UU-Vejlederen Modul

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Knæk studiekoden! Et kompetencekatalog med øvelser Af Hanne Heimbürger 1. e-udgave, 2009 ISBN 978-87-625-0310-6 2008 Gyldendalske Boghandel,

Læs mere

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse trådte i kraft 1. august 2015. Det er en 4-4½-årig erhvervsuddannelse,

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

l æ r e r v e j l e d n i n g

l æ r e r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også selv om det ikke er undervisning. Undervisningens

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Elevplaner På HVAL.DK

Elevplaner På HVAL.DK Journal nr. 13.21.12 Modulet Elevplaner På HVAL.DK Tutorial til testskoler Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk

Læs mere

Job-kendskab/karrierelæring

Job-kendskab/karrierelæring UEA-projekt for 3. klasse Indskoling Job-kendskab/karrierelæring Et uea-forløb om job-kendskab i 3. klasse skal højne elevernes kendskab til -og viden om forskellige jobfunktioner, samt hvilke kriterier

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Elever i 8., 9. og 10. klasse skal have en foreløbig vurdering af, om de opfylder de sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Portfolio i erhvervsuddannelserne

Portfolio i erhvervsuddannelserne Portfolio i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 5 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Portfolio i erhvervsuddannelserne 5 To former for portfolio 6 Portfolio som evalueringsmetode

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Gynækologisk Ambulatorium 4004, Rigshospitalet Refleksionsark Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Refleksions ark Ark udleveret Ark mailet Ark

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Mange professionelle i det psykosociale

Mange professionelle i det psykosociale 12 ROLLESPIL Af Line Meiling og Katrine Boesen Mange professionelle i det psykosociale arbejdsfelt oplever, at de ikke altid kan gøre nok i forhold til de problemer, de arbejder med. Derfor efterlyser

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR KLIG OG KLIT 2014 2015

UDVIKLINGSPLAN FOR KLIG OG KLIT 2014 2015 UDVIKLINGSPLAN FOR KLIG OG KLIT 2014 2015 OCN sløjfemodellen Butterfly Aktiviteter Øvebaner (robusthed) Robusthedsforløb øvebaner Coachende tilgang samtaler Med udgangspunkt i sløjfemodellen vil vi I de

Læs mere

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer 8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer Beskrivelse: Herunder findes tre forskellige praktikforløbsbeskrivelser: 1. Forældrepraktik, hvor

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse.

UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse. 0. klasse Job UEA i 0. klasse UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse. I UU København opfordrer vi alle skoler og klasser til at arbejde

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Indskoling. Arbejdsmarkedet

Indskoling. Arbejdsmarkedet Indskoling Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Forskellige jobtyper på arbejdsmarkedet Forberede besøg på en arbejdsplads Besøg på en arbejdsplads Evaluering

Læs mere

Dansk 1960erne-70erne

Dansk 1960erne-70erne Dansk 1960erne-70erne Introduktion Dansk bliver i 1900-tallets midte lige så stille grundskolens vigtigste fag. I Den Blå betænkning er faget det første, der beskrives, og det sker med de indledende ord:

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere