Fredensborg Kommune. Humlebæk skole. It- og mediestrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Kommune. Humlebæk skole. It- og mediestrategi 2013-2015"

Transkript

1 Fredensborg Kommune. Humlebæk skole It- og mediestrategi

2 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund, og det er en opgave for skolen at uddanne eleverne til at handle, navigere og lære i nutidens- og fremtidens digitale verden. Alle skoler i Fredensborg Kommune har fokus på, at udnytte de digitale muligheder. Der investeres i computere, interaktive tavler, læringsplatforme og de digitale ressourcer integreres i undervisningen. På skoleområdet forventes følgende udvikling i brugen af informationsteknologi i den nærmeste fremtid: Øget brug af trådløse enheder (Smartphone, i-tavler,tablet pcére bærbare pcére ). Undervisningsprogrammerne vil flytte fra installation af applikationer til internetbaseret undervisningsmaterialer (eksempelvis: i - bøgerne, webprøver,..). Udviklingen går fra at computeren er netværk til netværket er computeren. Det traditionelle penalhus vil blive erstattet af det digitale penalhus. Eleverne vil i øget omfang indhente og producere informationer, der indeholder billeder, lyd og video. Eleverne vil kommunikere med omverden via videoteknologi. Eksterne ressourcer vil indgå som en naturligdel af undervisningen. Undervisningsministeriet har udgivet faghæftet It- og mediekompetencer i folkeskolen (faghæfte 48). It er ligeledes skrevet ind i alle folkeskolens fags slutmål. Målet er klart: It skal inddrages, udnyttes og kvalificere undervisningen. Spørgsmålet er, hvordan it inddrages så det u nderstøtter elevernes læring optimalt. Der vil derfor være behov for, at fokus rettes mod udviklingen af de digitale lærermidler, de digitale lærerformer, den digitale kommunikation, videndeling og kompetenceudvikling. Nedenstående it- og mediestrategi skal understøtte denne udvikling og fastholde de konkrete initiativer, der tages på de enkelte skoler. Det er herudover intentionen, at planerne skal danne grundlag for videndeling på tværs af skolerne. Nedenstående skabelon tager udgangspunkt i de fire temaer, der er skitseret i faghæfte 48. Herudover er der temaer som belyser centrale initiativer i Fredensborg Kommune. Planen vil løbende blive opdateret i samarbejde med lærerne. 1

3 Humlebæk skoles IT- og mediestrategi bygger på den vision, at IT indgår i undervisningen i alle fag og sammenhænge med det formål at fremme elevernes læring og deres personlige og sociale udvikling. Digital dannelse handler om at kunne fungere og handle i det 21. århundredes netværkssamfund. Den bygger desuden på den forudsætning, at de gældende trin- og slutmål, der drejer sig om elevernes IT-kompetencer, allerede indgår som en naturlig del af undervisningen. Eleverne skal gøres til bevidste og kompetente bruge af IT i alle sammenhænge, og de skal kunne navigere i et bredt felt af muligheder, der giver den enkelte kompetence til at kunne udfolde sig. De skal kunne begå sig på internettet og i de sociale medier med omtanke, kritisk refleksion og ansvarlighed. IT- og mediestrategien suppleres løbende med ideer og aktiviteter, der muliggøres af nye teknologier. Strategien er således tænkt som et fleksibelt og dynamisk dokument, der kan imødekomme nye tiltag fra såvel lokalt som centralt hold. IT- og mediestrategien bygger på regeringens nationale strategi for IT i folkeskolen og Fredensborg kommunes pædagogiske digitaliseringsstrategi. Regeringen er fra 2013 og frem i færd med at gennemføre nye initiativer, der skal give bedre IT i folkeskolen. Heraf er flere lokalt forankret: - Støtte til indkøb af digitale læremidler Humlebæk Skole har gennem de seneste år flyttet en betragtelig del af indkøb til fagene fra trykte medier til digitale læremidler. Der er søgt midler via Ministeriets pulje til dette formål. Der er afsat penge i mange fag til fortsættelsen af de allerede indkøbte digitale læremidler og der er foretaget investering i nye digitale læremidler efter Ministeriets retningslinjer. I særlig grad afløses faglitteratur af forskellige webportaler. Da det stadig er vanskeligt at låne/købe elektroniske bøger i tilstrækkeligt omfang til frilæsning og litteraturarbejde, vil der i en periode være behov for at supplere Læringscentrenes udlånssamlinger. - Trådløst netværk på skolerne Der er lavet en analyse af Humlebæk Skoles eventuelle mangler i forhold til at imødekomme forventningen om et driftssikkert netværk, der også kan leve op til fremtidige krav om dækning. I foråret 2014 er det trådløse netværk blevet optimeret til et fuld dækkende trådløst netværk, der også kan håndtere, at eleverne medbringer mange forskellige devices, der kan gå på nettet. De gamle accesspoints er blevet udskiftet på begge matrikler og internetforbindelsen er i samarbejdei med Kommunens IT-center blevet optimeret fra 100/100 MB til 450/450 MB. Kommunen er i færd med at renovere den fiberring, der hidtil har leveret forbindelse til samtlige institutioner i en kædeforbindelse, således at hver institution får sin egen forbindelse. - Adgang via elektronisk device for alle 2

4 Humlebæk Skole har gennem det sidste år valgt at satse på flere spor i forhold til at leve op til regeringens forventning om teknologi-adgang for alle elever skal være etableret i løbet af I denne sammenhæng skal det analyseres, hvordan vi fremadrettet håndterer forventningen om, at alle elever selv medbringer udstyr, samt overvejelser over, hvordan skolen kan understøtte dette med henblik på opbevaring og teknisk håndtering. 1. Fælles platform og lige muligheder for elevernes egne forskellige devices Vi satser på platforme, der kan tilgås fra alle enheder. Hver klasse er udstyret med forbindelseskabler til SmartBoardet, således at elevernes egne bærbare computere og ipads kan kobles til. 2. Alle elever i udskolingen har fået en ipad stillet til rådighed som deres primære læringsredskab til skolearbejde og læringsstøtte. På indskolingen råder hver årgang over 15 ipads som et klassesæt. Eleverne i Modtage- og læseklasser arbejder alle med ipads. Desuden stiller vi en ipad til rådighed for elever med særlige behov i almen klasserne. 3. Alle lærere har ligeledes fået stillet en ipad til rådighed og vi har gennemført et antal workshops i brugen af samme i dette skoleår. Vores Læringscenter tilbyder desuden en vejledning og undervisning i en lang række programmer(apps), som de enkelte årgangsteam kan booke via intra. Der vil også fremover blive prioriteret en antal ipadworkshops, der knytter sig til fagene. Desuden har vi indkøbt en imac til hvert årgangteamkontor fra næste skoleår. Derudover vil der være to pc er samme sted. I løbet af næste skoleår skal vores SmartBoards opdateres/udskiftes og ligeså de tilhørende pc er i den udstrækning vores budget tillader det. 3

5 Tema: Informationssøgning og - indsamling Eleverne kan både i skole og fritid søge og anvende informationer, der er hentet via elektroniske medier. Brugen af internettet og digitale teknologier stiller derfor krav om, at eleverne lære at søge informationer målrettet, at sortere og udvælge informationer samt at forholde sig kritisk vurderende til de informationer, de finder. Det er derfor vigtigt, at eleverne får kompetencer i systematisk og kritisk at kunne finde og fortolke informationer. Målsætning Aktiviteter Evaluering Eleverne skal lære at: Informationssøgning og indsamling foregår hele identificere behovet for information tiden i alle fag og på alle klassetrin, og elevens rolle er at være researcher. finde frem til hjælpemidler til informationssøgning Det er derfor alle læreres forpligtelse at medtænke såvel strategier for søgning samt kritisk vurdering hver gang, det bruges. benytte målrettede strategier til søgning og søge systematisk undersøge og vurdere informationer kildekritisk sortere, vælge og redigere informationer til et bestemt formål citere og referere korrekt fra forskellige kilder. Eleverne arbejder både med eksternt didaktiserede webbaserede læremidler, der er tilrettelagt med henblik på at garantere den faglige progression og med web 2.0 brugergenererede webressourcer. Skolebiblioteket og Folkebiblioteket tilbyder elevkurser i søgestrategi og kildekritik. Elevernes gøres bevidste om sammenblandingen af reklame og information på mange web-sider. Målene for elevernes informationssøgning indgår i såvel introduktionsfasen som evalueringsfasen i elevernes webbaserede arbejde. Følges op af alle lærere i alle fag, når der foregår undervisning, hvor informationssøgning og bearbejdning foregår. Faglige portaler, Skoda, EMU, Google, Wikipidia, Youtube, Intowords 4

6 Tema: Produktion og formidling De digitale teknologier og produktionsværktøjer (fx PowerPoint, MovieMaker, PhotoStory, m.fl.) åbner en lang række muligheder for at præsentere og formidle information og viden. Det er vigtigt, at eleverne opnår kompetencer i at afpasse deres vidensproduktion og virkemidler efter budskab og modtagerkreds. Målsætning Aktiviteter Evaluering Eleverne skal lære at: identificere målgruppen ud fra budskab og formål med produktionen. vælge og begrunde Eleverne skal præsenteres for forskellige præsentations- og formidlingsformer, og der skal ske en gradvis progression. Eleven bliver producent og Respons og klare mål og vurderingskriterier for indhold, form og præsentation præsentationsform (tekst, afsender frem for udelukkende grafisk præsentation, modtager. film/video osv.) Eleverne opøver vælge deres kanal (sms, refleksionskompetence ved at blog, wiki, hjemmeside give og modtage konstruktiv osv.) ud fra budskab og kritik i forbindelse med modtager. fremlæggelse af egne og andres vælge et eventuelt produktioner. relevant community og herunder overveje, om de Elevernes arbejde med ønsker at blive projekter og digital identificeret med det egenproduktion betyder, at de i pågældende. højere grad selv skal være med De teknologiske til at sætte mål, planlægge og muligheder og tilrettelægge deres læreproces konsekvenser ved at med lærerne som dem, der kunne sprede materialer sætter den didaktiske ramme globalt. for arbejdet. overveje sikkerhedsspørgsmål, når Net- og mobiletik inddrages i internettet anvendes klassens arbejde senest fra 3. til at publicere, distribuere årgang i samarbejde med AKTafdelingslederen. Formålet er at og lagre information mht. anonymitet, eleverne skal have en forståelse autenticitet og risiko for for at navigere i de sociale misbrug. medier. Keynote, Explain everything, I-movie, Puppetpals, Bookcreator, Intowords, sikkerchat.dk 5

7 Tema: Analyse Eleverne møder mange typer af digitale medieprodukter i form af opslagsværker, biblioteksdatabaser, statistisk materiale, hjemmesider, blogs, wikis, spil, faglige læringsressourcer, netværk, communities mv. Dermed er skolen og lærerne langt fra de eneste, der udvælger de tekster, eleverne anvender som undervisningsmateriale. Mangfoldigheden i tekstudbuddet er uanet stor, og det skærper kravene til elevernes og lærernes evne til at analysere tekster mht. lødighed og kommunikationsformål. Målsætning Aktiviteter Evaluering Eleverne skal lære at analysere: Æstetiske virkemidler. Form, retorik. særlige vinkler og synspunkter. Implicitte værdier eller ideologier. Afsenders intention, samt evnen til at skelne mellem typer af afsendere. Virkemidler og den måde, mediet henvender sig til brugeren på. Interesser bag den givne anvendelse af medier og virkemidler. Kilder. (Original eller kopi) Kontrol ved brug af andre (angivne) kilder. Der skal arbejdes med kompetencen til at analysere den mangfoldighed af tekster og billeder/film, som eleverne møder i alle undervisningsmaterialer. Elevernes rolle er i denne sammenhæng at være modtagere, og de skal være i stand til at vurdere afsender, lødighed og kommunikationsformål og de skal gøres bevidste om sammenblandingen af reklame og information på mange web-sider. Der skal være en progression i fokus på dette i takt med, at eleverne i højere grad benytter sig af informationer, der ikke er didaktiseret. Alle typer af digitale medieproduktioner Når nye materialer indkøbes, tages dette perspektiv med i vurderingen af fagudvalg og bibliotek. Det er væsentligt, at alle lærere er opmærksomme på dette område og inddrager det i deres undervisning, samt evaluering af undervisning/opgaver sammen med eleverne. 6

8 Tema: Kommunikation, vidensdeling og samarbejde Alle elever er i dag indfødte mediebrugere. De udveksler informationer, erfaringer, tanker, holdninger og følelser. De er altid på, enten på internettet via forskellige platforme som Facebook, Live Messenger etc. eller via stadigt mere avancerede mobiltelefoner og andre mobile enheder. Kommunikation, vidensdeling og samarbejde foregår således i stigende grad ved brug af web 2.0, fx: Blogs, wikis, forskellige sociale digitale fællesskaber samt i online undervisnings- og læringsplatforme. Det er derfor vigtigt, at kompetencer til at anvende relevante itressourcer og platforme understøttes systematisk i undervisningen og ikke mindst inddrages som undervisningsmiddel. Målsætning Aktiviteter Evaluering Eleverne skal lære at: Eleverne anvender Elevintras opslagstavle, anvende elevintra som fælles informations- og kommunikationsplatform. beskedsystem og læsekontrakter senest fra 2. årgang. Eleverne i indskolingen har kende og beherske internettet og web 2.0 i forhold til både afsenderog modtagerpositioner. desuden adgang til lektier på Elevintra i Ugeplaner og på udskolingen skal eleverne kunne informere sig om lektier via lektiedagbogen. kunne begå sig i et virtuelt univers. blive fortrolige med de samarbejdsformer, samarbejdsmuligheder og den dynamik, der åbner sig ved anvendelse af it og web 2.0 i gruppearbejde, projektarbejde mv. kunne vurdere konsekvensen af at eksponere forskellige former for ytringer i det globale offentlige rum, som internettet udgør. Vi arbejder hen imod, at 5.årgang uddannes til at hjælpe de yngre elever. I udskolingen hjælper 7.årgang den nye 6.årgang i gang. I udskolingen uddannes superbrugere evt. på et valghold til at fungere som mediepatrulje. Netetik inddrages. Showbie, Meebook, Dropbox, sikkerchat.dk Følges op af alle lærere i alle fag i alle sammmehænge. 7

9 Tema: Smartboard Smartboard kan berige undervisningen for både lærere og elever. Tavlerne kan understøtte: Bedre dialog i klassen. Visuelle, auditive og kinæstetiske læringsformer Nye muligheder for at inddrage eleverne og deres produkter. Nye måder at tænke undervisning på. Målsætning Aktiviteter Evaluering Eleverne skal lære at: Introduktion Producere og præsentere egne materialer af såvel fag-faglige som kreative produktioner. Elevsamarbejde Fremlæggelser I-bøger / tavlebøger Værkstedsundervisning Følges op af alle lærere i alle fag i alle sammmenhænge. Notebook, Explain everything, Educreations 8

10 Tema: It i specialundervisningen It og medier har åbnet nye muligheder for undervisning af elever med særlige behov. It og medier skal inddrages systematisk i vurderingen af løsningsmuligheder for disse elever. Nye digitale værktøjer giver mulighed for ekstra støtte til eleverne, der hermed kan fokusere på andre områder. De læsesvage elevers brug af digitale værktøjer såsom syntetisk oplæsning og stavekontrol, giver dem overskud til at fokusere mere på indholdet i deres tekster end blot på stavningen. De digitale værktøjer støtter eleverne i at arbejde mere selvstændigt og deltage i den almindelige undervisning. Skriftlighed på computeren letter overblikket for mange elever og medfører, at eleverne under lektiearbejdet kan koncentrere sig mere om indholdet i en opgave end om dens form. Målsætning Aktiviteter Evaluering It skal inddrages og understøtte elever med særlige behov igennem hele deres skoleforløb. It skal understøtte at målsætningen om at specialundervisningen så vidt muligt skal foregå i elevens normale klassemiljø. Anvendelse af IT i specialundervisningen skal i høj grad bruges, hvor det kan være med til at øge motivation og selvværd for eleverne. Eleverne skal introduceres til og gøres fortrolige med brugen af digitale hjælpeprogrammer Følges op af alle lærere i alle fag i alle sammmenhænge. IntoWords, Nota, Materialebasen, OCR-scanning 9

11 Tema: Lærernes it kompetenceudvikling De elever, der er født siden midten af 1980 erne, erobrer med stor nysgerrighed og selvfølgelighed nye digitale teknologier og sociale medier. Deres brug af nettet er intuitiv og ofte uforbeholden. I undervisningssituationen kan elevernes superbruger -adfærd støde sammen med lærernes tilgang. Dette skaber nye udfordring i forhold til planlægning og gennemførsel af undervisningen. Lærerens rolle kan derfor ændre sig når it inddrages i undervisningen. Udfordring i denne sammenhæng er, at finde en organisationsform, hvor lærerne kan omsætte deres viden og elevernes kompetencer i en ny måde at planlægge og gennemføre undervisningen på. Målsætning Aktiviteter Evaluering lærernes teknologiforståelse øges fortsat så de kan koble teknologien til de mål, de opstiller for deres undervisning. Workshops der knytter sig fagene. Workshops der knytter sig til læringsstøtte og undervisningsdifferentiering. Der gennemføres pilotprojekter, hvor lærere og elever i samarbejder integrere it i undervisningen. Forsøg med og udvikling af Flipped Classroom. Notability (rette opgaver) iannotate (rette opgaver) I Thoughts (MindMap) Educreations 10

12 Hardware strategi I forbindelse med regeringens nationale strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole gennemføres syv initiativer frem mod Af de syv initiativer omhandler to infrastruktur og hardware på de enkelte skoler. De to områder er: 1. Trådløst netværk 2. Adgang til computere (stationære pc, bærbare pc, tablet eller lignende) for alle elever Med hensyn til skolernes trådløse netværk etableres dette i samarbejde med It-centret i Fredensborg Kommune frem mod I forhold til målsætningen om Adgang til computere for alle elever beskrives skolens strategi i nedenstående skabelon. I skolernes strategi indgår forventningen om, hvor mange elever der forventes at medbringe eget bærbart udstyr. År/ Forventet Elevtal Skolens ny - erhvervelser af: PCére, bærbare, tablet, 2013/ 325 ipads 8 imacs 2014/ Evt. 10 pc er Til SB og 10 bærbare pc er Evt. 10 projektorer eller SB 2015/ Evt. 50 ipads Til indskolingen Skolens Afvikling af: Pcére, bærbare, Tablet, Hardware I alt: (Inkl. tidssvarende udstyr, der er anskaffet før 2013, og som skolen stiller til rådighed) 50 pc er 400 ipads 40 bærbare 30 pc er 30 SmartsBoards Forventet antal bærbare enheder som eleverne medbringer Dækningsgrad 78 1:1-50 1:1 65 1:1 11

13 12

14 Eksempel på It-kompetencer fra Fælles mål til et fag Fag: Matematik Trinmål efter 3.klasse Aktiviteter Evaluering Eleverne skal lære at: kende og anvende hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder konkrete materialer, lommeregner og it, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge (hjælpemiddelkompetence). løse konkrete problemer ved hjælp af hovedregning, lommeregner, it og enkle skriftlige beregninger undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. med brug af it og konkrete materialer Numbers, Geogebra, E-mat, I-bøger 13

15 Fag: Matematik Trinmål efter 6.klasse Aktiviteter Evaluering Eleverne skal lære at: opstille, behandle og afkode enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. vha. regneudtryk, tegninger og diagrammer (modelleringskompetence) kende, vælge og anvende hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder konkrete materialer, lommeregner og it, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge (hjælpemiddelkompetence). arbejde med tredimensionelle modeller og enkle tegninger af disse bruge it til at undersøge og konstruere geometriske figurer indsamle, behandle og formidle data, bl.a. i tabeller og diagrammer gennemføre enkle statistiske undersøgelser undersøge, systematisere og begrunde matematisk med mulighed for inddragelse af konkrete materialer og andre repræsentationer samt ved brug af it Numbers, Geogebra, E-mat, I-bøger (Faktor) 14

16 Fag: Matematik Trinmål efter 9.klasse Aktiviteter Evaluering Eleverne skal lære at: opstille, behandle og afkode enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. vha. regneudtryk,tegninger og diagrammer (modelleringskompetence) kende forskellige hjælpemidler, herunder it, og deres muligheder og begrænsninger, samt anvende dem hensigtsmæssigt, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge, til beregninger og til præsentationer (hjælpemiddelkompetence). bruge it til tegning, undersøgelser, beregninger og ræsonnementer vedrørende geometriske figurer anvende statistiske begreber til beskrivelse, analyse og fortolkning af data tilrettelægge og gennemføre enkle statistiske undersøgelser behandle eksempler på problemstillinger knyttet til den samfundsmæssige udvikling, hvori bl.a. økonomi, teknologi og miljø indgår udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af it Numbers, Geogebra, E-mat, I-bøger (Faktor) Fag: 15

17 Trinmål efter 3.klasse Aktiviteter Evaluering Eleverne skal lære at: 16

18 Fag: Trinmål efter 6.klasse Aktiviteter Evaluering Eleverne skal lære at: 17

19 Fag: Trinmål efter 9.klasse Aktiviteter Evaluering Eleverne skal lære at: 18

Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknologi bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Digitalisering Medialisering Finansiering Maj 2012 Medieguide for Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Indhold: Forord...3 Medieguidens

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Interaktive tavler i grundskolen

Interaktive tavler i grundskolen Interaktive tavler i grundskolen Der har været en verden før interaktive tavler. Er vi mon kommet videre? Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, 2010/2011 Jes Kristensen, juni 2011 Fejl! Har ikke fundet

Læs mere

Digitalisering. Handleplan. Skolesektoren Lolland Kommune 2012. Side 1/15

Digitalisering. Handleplan. Skolesektoren Lolland Kommune 2012. Side 1/15 Digitalisering Handleplan Skolesektoren Lolland Kommune 2012 e 1/15 Digitalisering giver læring Digitaliseringsstrategi digital handleplan skoler i Lolland Kommune 2012-2013 KL udsendte i 2010 et udspil

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering...

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... Indhold Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... 4 Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole Kompetencemål -

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Helms Skoles it-handleplan 2012

Helms Skoles it-handleplan 2012 Helms Skoles it-handleplan 2012 1. HVAD ER MÅLET FOR ARBEJDET MED IT PÅ HELMS SKOLE... 1 2. VISION:... 1 3. TILEGNELSE AF DIGITALE KOMPETENCER... 2 4. HVILKET UDSTYR RÅDER SKOLEN OVER PT (APRIL 2012)...

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere