VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN"

Transkript

1 Ansager Skole / VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade Ansager Skoleleder Birthe Christensen

2 Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger, afdelingsopdeling, grundskole / overbygningsskole o.l. Ansager Skole er en overbygningsskole i det østlige skoledistrikt med tilhørende SFO. Skolen er organiseret i 3 afdelinger; Indskolingen, Mellemtrinnet og Overbygningen. Klassetrin: 0 9.kl Antal elever: 227 pr. 4. april 2013 Bygninger: Skolen er gennem de senere år blevet renoveret/opdateret med nyt moderne skolebibliotek, lærerværelse, afdelingsrum til eleverne samt nye teamlokaler med arbejdspladser til hver afdeling. Flere af skolens lokaler og gangarealer er ligeledes blevet renoveret/moderniseret, bl.a. skolens 2 gymnastiksale, som har fået nye gulve og det ene omklædningsrum er blevet komplet renoveret. Skolen fremstår generelt flot med moderne og tidssvarende lokaler. Skoledistrikt: Ansager by, Kvie/Kærbæk, del af Hodde Mark, Skovlund Rubrik 2: Skolelederens/skolebestyrelsens beskrivelse af skolens styrkesider. Vejledning: F.eks. fagligt niveau, social udvikling, forældresamarbejde, skolens SFO, evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, specialpædagogisk bistand, holddannelse o.l. Den overordnede styrkeside ved Ansager Skole er, at alle interessenter omkring Ansager skole gerne vil drive god skole til fremtiden i fællesskab! Skolen og SFO en vurderer, at det er en styrke, at pædagogerne er med i indskolingen. Børnene har en fast kontaktperson i både skole og SFO. Det giver et rigtig godt kendskab til børnene. Der er nærværende og ansvarsbevidste voksne, som er opmærksomme på, at børn er forskellige og at de har forskellige behov. Samarbejdet omkring SFO og skole med elever, forældre, medarbejdere og ledelse fungerer rigtig godt! Arbejdsklimaet, stemningen og tilgangen er positiv imellem de involverede parter. Generelt er der en stor opbakning og indsats fra alles side for at virkeliggøre begrebet vores skole. Dette kommer også til udtryk i det forhold, at eleverne og lokalområdet er gode til at passe på de fysiske rammer. Skolen har ingen hærværk! Skolen forsøger til enhver tid at udvise rettidig omhu i forhold til eleverne, så de ikke efterlades på perronen,- hverken socialt eller fagligt. Elevernes udbytte af undervisningen bliver bl.a. evalueret ved brug af de frivillige nationale test. Rubrik 3: Skolens værdigrundlag Vejledning: F.eks. trivselspolitik, inklusion, overgange o.s.v.

3 På Ansager Skole baserer vi hele vores virksomhed på følgende grundlag: ordentlighed, rettidigt omhu, samarbejde, tillid, ansvarlighed, dialog, information og åbenhed. Skolens værdiregelsæt er retningsgivende for god adfærd og udstikker pejlemærker for god trivsel på skolen, samt et godt psykisk undervisningsmiljø mellem skolens elever indbyrdes og mellem elever og ansatte. Skolens antimobbestrategi er funderet i skolens ordensregler og handleplanen vedr. mobning. Rubrik 4: Indsatsområder 2012/2013 (overskrifter/stikord) Vejledning: Implementering af kommunale og skolens egne indsatsområder, herunder eksempelvis skolens tiltag på sundhedsområdet. I kommende skoleår indføres holddeling på tværs af årgangene i de 3 afdelinger med henblik på at styrke den faglige fremgang i matematik, dansk og engelsk jf. de 3 indsatsområder fra pædagogisk aftalestyring. Den didaktiske og fagfaglige kompetence skal i kommende skoleår udvikles ved at omlægge samarbejdstiden, så fokus på det faglige styrkes i fagteamsamarbejdet. I relation til indsatsområdet vedr. anvendelse af digitale midler i den daglige undervisning: se rubrik 5. I forbindelse med indsatsområdet vedr. Inklusion: se rubrik 6. Yderligere arbejder Ansager Skole videre med de 4 selvvalgte indsatsområder: Mere fysisk aktivitet, Udeskole, Verdenen ind i skolen og Den internationale dimension. Rubrik 5: Integration af IT i undervisningen Fra Aftalestyringen januar 2013 : Det er et mål, at alle elever dagligt anvender digitale medier i undervisningen i flere fag. Vejledning: Ud over en status på skolens arbejde med ovenstående mål fra Aftalestyringen inddrages f.eks. antal elever pr. pc (pc under fem år gammel), kompetenceudvikling, håndtering af elevers egne enheder m.v. Ansager Skole prioriterer anvendelsen af IT i undervisningen meget højt. Alle lærere på skolen har både en bærbar pc og en ipad til rådighed for at give de bedste muligheder for anvendelse af IT i undervisningen. Alle klasser og faglokaler er udstyret med SmartBoard. Ansager Skole har yderligere besluttet at købe elevskabe til overbygningen m. indbygget strøm for at give eleverne de bedste muligheder for at medbringe og anvende egne enheder på skolen. It vejlederen afholder løbende workshops for lærerne mhb. på at animere og inspirere til nye måder at anvende IT på i undervisningen. Hver afdeling har bærbare elev pc ere til rådighed, - dog skal 67 af disse skiftes indenfor de næste par måneder, da de falder for aldersgrænsen på 5 år. Desuden overvejes det om skolen skal/kan indkøbe ipads til alle elever på skolen. Skolen har 80 dedikerede elev pc ere til rådighed til 227 elever, hvilket udgør 2.84 elev pr. pc.

4 Rubrik 6: Undervisningsmiljø Fra Aftalestyringen januar 2013 : Det er et mål, at alle elever i skolen trives i inkluderende fælleskaber og er glade for at gå i skole. Vejledning: Ud over en status på skolens arbejde med ovenstående mål fra Aftalestyringen inddrages tidspunkt for gennemførelse af Undervisningsmiljøvurdering, og at den nyeste version er tilgængelig på skolens hjemmeside. I forbindelse med den obligatoriske undervisningsmiljøvurdering (DCUM undersøgelse) har lærerne drøftet undersøgelserne med klasserne. Yderligere har ledelsen på Ansager Skole indbudt samtlige klasseteam til en drøftelse af resultaterne af klassens DCUM undersøgelse. I fællesskab mellem klasseteam og ledelse findes nogle fokuspunkter, som lærerne/pædagogerne skal arbejde med i klassen - naturligvis i samarbejde med eleverne. Ansager Skole arbejder desuden med inklusion via systematiserede arbejdsprocedurer, hvor arbejdet koordineres i og på børnemøderne (ABC modellen) Hertil kommer at Ansager Skole gennem årene har oparbejdet en velfungerende AKT funktion, hvor 2 pædagoger varetager opgaven. Rubrik 7: Skolebestyrelsens principper Vejledning: Angiv om skolebestyrelsen har fastsat principper for de lovpligtige områder (jf. folkeskolelovens 44) Undervisningens organisering Samarbejde mellem skole og hjem Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen Arbejdets fordeling blandt lærerne Fælles arrangementer for eleverne i skoletiden (lejrskoleophold m.v.) SFO s virksomhed Evt. yderligere områder hvor skolebestyrelsen har fastsat principper Det skal tillige angives om skolebestyrelsen har fastsat skolens ordensregler og værdiregelsæt - der skal fremgå af skolens hjemmeside jfr. folkeskolelovens 44, stk. 4. Skolebestyrelsen v. Ansager Skole har udarbejdet principper omkring følgende: Undervisningens organisering Fritagelse af elever Brug af computere Elevplaner Klassedannelse Arbejdets fordeling mellem lærerne Specialundervisning Samarbejde med lokalsamfundet Brug af holddannelse Indkøb af nye lærebogssystemer Aflysning af undervisningen Skole - hjem samarbejde Timefordeling Lejrskoler Klassekasser

5 SFO Skolebestyrelsen har fastsat skolens ordensregler og værdiregelsæt. Rubrik 8: Timetal 2012/2013 Vejledning: Skolens planlagte timetal er planlægningstallene ved skoleårets start. Klassetrin klasse klasse klasse Timetal Vejledende Planlagt Vejledende Planlagt Vejledende Planlagt Dansk Humanistiske fag - total Matematik Naturfag - total Praktisk / musiske fag - total Klassens tid 75 82, Rubrik 9: Gennemførte undervisningstimer Vejledning: Undervisningstimer betragtes som gennemført såfremt timerne ikke aflyses. Hvor mange af de planlagte undervisningstimer blev gennemført? 99,86 % Rubrik 10: Linjefagsdækning Vejledning: Angiv i hvor stor udstrækning undervisningen i fagene varetages af lærere med linjefagsuddannelse eller kompetencer svarende til linjefagsuddannelse. At være linjefagsuddannet i et fag betyder, at læreren har haft det pågældende fag som linjefag på læreruddannelsen. At have kompetencer svarende til linjefag betyder, at læreren har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til linjefag. Skolens leder må foretage et skøn i denne forbindelse. Langt den overvejende del af undervisningen varetages af lærere med linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetence. Rubrik 11: Linjefagsdækning / dansk som andetsprog Vejledning: Angiv i hvor stor udstrækning undervisningen i dansk som andetsprog varetages af lærere med linjefagsuddannelse i dansk som andetsprog(seminarieuddannelse) og/eller opnåede formelle kompetencer via efteruddannelse og/eller opnået realkompetencer gennem undervisningserfaring/relevant efteruddannelse og/eller kompetencer opnået via anden uddannelse. Angiv om linjefagsdækningen jfr. ovenstående har givet anledning til nærmere ledelsesmæssige dispositioner.

6 Angiv skolelederens samlede vurdering af skolens arbejde med dansk som andetsprog og hvorledes eleverne klarer sig i forhold til skolens elever set under et. Al specifik undervisning i dansk som andetsprog varetages af lærer med linjefagsuddannelsen. Undervisningen foregår på klassen. Det er skolelederens vurdering, at de fleste af disse elever klarer sig rigtig godt Rubrik 12: Linjefagsdækning / specialområdet Vejledning: Angiv i hvor stor udstrækning undervisningen af børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, varetages af lærere med linjefagsuddannelse i specialpædagogik(seminarieuddannelse) og/eller opnåede formelle kompetencer via efteruddannelse og/eller opnået realkompetencer gennem undervisningserfaring/relevant efteruddannelse og/eller kompetencer opnået via anden uddannelse. Angiv om linjefagsdækningen jfr. ovenstående har givet anledning til nærmere ledelsesmæssige dispositioner. Angiv skolelederens samlede vurdering af skolens arbejde med specialområdet og hvorledes eleverne klarer sig i forhold til skolens elever set under et. I indskolingen og på mellemtrinnet varetages næsten al undervisning af børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, af en lærer med specialpædagogisk grundkursus. I overbygningen er denne undervisning de senere år blevet varetaget af faglærerne, da det er skolens vurdering, at dette giver det bedste udbytte for eleverne. Det er skolelederens vurdering, at den forebyggende indsats har en positiv virkning, således færre elever vil forblive en del af specialområdet. Skolens andel af elever til specialklasser er øget det sidste år. Dette skyldes bl.a. tilflyttere, som i forvejen gik i specialklasse Nedlæggelsen af Skovlund Skole betyder også, at specialklasseelever fra dette distrikt nu tæller med i Ansager Skoles distrikt og dermed andel i specialklasse. Rubrik 13: Kompetenceudvikling Vejledning: Angiv på hvilke områder og i hvilket omfang skolen har anvendt midler på efteruddannelse/kompetenceudvikling af lærerne. Ansager Skole har haft et 2 dages kompetenceudviklingsforløb i CL (Cooperative Learning) op til skolestarten 2012/13. Målet med CL er, at arbejdsmetoderne i CL kan skabe ny og anderledes aktivitet og dynamik i klasselokalerne vha. de strukturerede samarbejdsprocesser og hermed skabe bedre forudsætninger for trivsel og læring. Næste skoleår planlægges der med et kompetenceudviklingsforløb vedr. positiv psykologi for alle lærere og pædagoger. Dette forløb vil fokusere på, hvordan vi kan skabe et arbejds- og læringsmiljø præget af anerkendelse, respekt og tryghed et miljø som fremmer læring, inklusion,vækst og glæde for børn og voksne. Rubrik 14: Fagligt niveau Fra Aftalestyringen januar 2013 : Det er et mål, at der hos den enkelte elev kan dokumenteres øget faglig fremgang i dansk, matematik og engelsk i forhold til elevens eget niveau Vejledning: Ud over en status på skolens arbejde med implementering og dokumentation af

7 ovenstående mål fra Aftalestyringen indgår skolelederens samlede vurdering af det faglige niveau på skolen samt eventuelle områder, hvor der vurderes behov for forbedringer. I forbindelse med målene for aftalestyringen vil Ansager Skole fra næste skoleår indføre holddeling på tværs af årgangene i alle 3 afdelinger i matematik og dansk. Målet er at øge den faglige progression ved yderligere at målrette de faglige udfordringer til den enkelte elev. Resultatet af de nationale test viser, at alle klassegennemsnit for samtlige test ligger på middel og over middel. På den baggrund samt karaktererne fra afgangsprøverne er det skolelederens vurdering, at elevernes gennemsnitlige faglige niveau ligger rigtig godt - på den gode side af middel. Skoleledelsen har på baggrund af de nationale test hvert år samtaler med de enkelte faglærere for at følge op på den faglige progression. Ansager Skole arbejder til stadighed målrettet med at videreudvikle og styrke fagligheden i skolen bl.a. gennem holddeling på tværs af årgangene og fagteam, hvor der sættes fokus på selve undervisningsopgaven. En meget høj procentdel af undervisningen varetages af lærere med linjefagsuddannelse eller kompetencer svarende hertil. De enkelte lærere er således i besiddelse af et højt fagligt niveau og engagement i de fag, de underviser i. Skolen har for nuværende 5 elever, der benytter IT-rygsæk. Rubrik 15: Andet Vejledning: Er der andre områder / forhold som skolen vil henlede opmærksomheden på. Sidste frist for udfyldelse og indsendelse af oplysninger er fredag d. 28. juni 2013

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Bestillingsparametre. Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram. Rapporttitel: Rapporttype:

Bestillingsparametre. Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram. Rapporttitel: Rapporttype: Bestillingsparametre Rapporttitel: Rapporttype: Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram Skoler i Ikast-Brande Kommune Kva.rapport 11-12 Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Sønderborg Kommunale Skolevæsen Forvaltning Børn og Uddannelse Uddannelse Jyllandsgade 36 6400 Sønderborg Forord... 4 Resumé... 4 Skolerne... 4 Indikatorer (5.3)... 5 Ahlmann-Skolen...

Læs mere

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 6 7 7 11 16 18 21 21 23 24 25 25 26 27 28 28 29 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14 Opfølgning

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen Kvalitetsrapport for Holbergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Kvalitetsrapporten, skoleåret 2012-13

Kvalitetsrapporten, skoleåret 2012-13 2013 Kvalitetsrapporten, skoleåret 2012-13 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune 2 Indhold Indhold... 2 Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen(kort tekst)...

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2007/08

Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere