Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning"

Transkript

1 Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter Katalog Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning

2 W O R KSH O P S

3 Forord Fjordskolens Viden- og Kompetencecenter (FVKC) er en del af Aabenraa Kommunes specialskole og vi henvender os til alle både almenmiljøer samt specialmiljøer, der arbejder med børn, unge og/eller voksne med særlige behov. I FVKC er vi optaget af at medvirke til størst mulig grad af trivsel og udvikling for børn og unge med særlige behov. Uanset hvor barnet eller den unge befinder sig. Inklusion er den gode praksis, som finder sted i samværet med børn, uanset om det er i en undervisningssituation eller i de andre arenaer, hvor børns læring finder sted. FVKC medvirker til udvikling af de ledere og medarbejdere, der skal varetage opgaven at sikre børnenes og de unges trivsel og udvikling. På Fjordskolen varetages undervisning for børn med diagnoser/betegnelser eller lignende problematikker. For at varetage det arbejde, har Fjordskolen en meget høj faglighed og en stor specialistviden om bl.a. metoder og diagnoser. På skolen arbejder mange faggrupper side om side i bestræbelserne på at give eleven den bedst mulige skolegang. Mangfoldigheden af faglig viden og forskellige kompetencer gør, at FVKC har meget at bidrage med. Vores viden udvikler sig konstant, og vi har fokus på at tilegne os den faglighed, der er brug for også når det gælder inklusion af børn med særlige behov. Vi arbejder målrettet med inklusion og de processer, der skal sættes i værk, for at tilstræbe en højere grad af deltagelse for barnet. Vi mener, at vi kan være en del af løsningen i forhold til, hvordan elever med udfordringer kan opnå højere grad af deltagelse i folkeskolen. En indsats, der kan give mening helt ind i klasseværelset. I det følgende materiale kan du læse om hvilke muligheder, der er for at udvikle kompetencerne hos dig eller dine medarbejdere. Hvis du har ønsker, som du ikke finder i kataloget, så kontakt os endelig. Måske kan vi hjælpe eller henvise til nogen, der kan. Velkommen vi glæder os til samarbejdet!! Med venlig hilsen Ditte Ellehauge Fjord-Larsen Skoleleder, Fjordskolen og leder af FVKC 3

4 Indholdsfortegnelse n Vejledning ift. skoler og institutioner... 5 n PAS (Pædagogisk Analyse System)... 6 n Sensorisk Profil... 6 Workshops n Autismekursus... 7 n Autisme og læsning... 8 n Smartboard et didaktisk og specialpædagogisk værktøj... 9 n Viden om ADHD fra teori til praksis...10 n Brug af KAT-kassen til børnesamtaler...11 n Introduktion til PAS testen/afdækning...12 n Sensorisk profil...12 n Skrivedans...13 n Tegneseriesamtaler og sociale historier et visuelt værktøj...14 n Symbolskrivning og Kommuniker på Tryk Tekstbehandlingsprogrammer med symboler...15 n ipad som læse- skrive støtte i undervisningen...16 n Elever med lavt funktionsniveau og udfordrende adfærd...17 n Kompenserende tiltag for elever med bevægehandicap...18 Oplæg/foredrag n Inklusion også på skolebiblioteket...19 n Hvordan børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse/ADHD påvirkes af deres sansebearbejdningsmønstre i forbindelse med leg og læring...20 n Hvordan forstår og støtter vi børn med særlige behov, så der kan opnås bedre vilkår for inklusion?...21 n Unge med autisme kan få flotte karakterer...22 n Når barnet / den unge har en Autismespektrumsforstyrrelse (ASF)-diagnose, - hvordan kan vi arbejde med udviklingen af den selvforståelse og selvindsigt?...23 n Tilmelding...24 n Kontakt os...24 n Vores kompetencer

5 Vejledning ift. skoler og institutioner Ønskes der vejledning fra FVKC tager du/i blot konktakt til FVKC, hvorefter der vil blive aftalt et kontraktmøde til afklaring af ønsker for vejledning. Kontraktmødet en dialog om de udfordringer, der måtte være og hvordan FVKC mener at kunne give et kvalificeret bud på at komme i ønsket retning. Derefter skitseres vejledningsforløbet og fremsendes. Alle møder i forbindelse med vejledning bliver fulgt op af et referat, som samtidig også indeholder de fokuspunkter og anvisninger, der skal arbejdes med af det personale, der bliver vejledt. Skulle vejledningsforløbet også fx indeholde en PAS-afdækning ( se s. 6)eller en sanse/sensorisk profil (se s. 6) vil dette indgå som en skriftlig og mundtlig gennemgang som en naturlig del af vejledning. Vejledningsforløbet kan også indeholde mere specifikke ting fx læsning og autisme, brug af ipad som støtte til læsning og skrivning, indretning/tilpasning af læringsmiljøer ift. børn med bevægehandicap. Vejledning kan omhandle et konkret barn eller en elev ift. til særlige behov/diagnose, en specialklasse med behov for vejledning til specifikke områder. Vejledning kan også være henvendt til specialinstitutioner. Vejledning i alternativ kommunikation herunder TTT og PODD bøger samt hjælp og støtte i udarbejdelsen af materiale til alternativ kommunikation. Referencer ift. hvad der gav mening i et vejledningsforløb: VEJLEDNING Ift. vejledning på skoler og institutioner i almenområdet er inklusionen noget alle er forpligtet på. Med vores viden om specifikke diagnoser støtter vi fagpersonalet til bedre forståelse af de særlige behov, der måtte være på spil. Dermed skabes mulighed for ændringer i miljø og relationer gennem de metoder/redskaber, der passer ind og er udviklende for barn og miljø mod højere grad af deltagelse ift. læring og udvikling hos barnet. Et vejledningsforløb i almenområdet vil typisk indeholde en observation af barn/elev og miljø, fokus på refleksion og viden, så der skabes bedre forståelse for hvilke muligheder der skal til for at komme i ønsket retning. Vejledningsforløbet vil være praksisrelateret med konkrete metoder som afprøves under vejledningsforløbet. I forståelsen af det at være forældre til et barn med særlige behov, har vi også erfaring og bidrager gerne med denne viden i vejledningsforløbet. Vi tager gerne en samtale med forældrene undervejs i vejledningsforløbet, hvis der er behov. At få hjælp til relevante materialer og udveksling af pædagogiske løsningsmodeller til at varetage undervisning af mine elever generelt, men især min elev med autisme Lærer, Hærvejsskolen At små ændringer i ens undervisning har stor betydning for eleven med særlige vanskeligheder, således eleven bliver inkluderet på en god måde for alle parter. Lærer, Hjordkær Skole 5

6 PAS (Pædagogisk Analyse System) - afdækning PAS/SENSORISK PROFIL PAS er et kognitivt neurologisk redskab der kan bidrage til at analysere elevens måde at løse opgaver på. Ved hjælp af PAS, som er et pædagogisk vurderingssystem, skabes der indsigt i elevens kompetencer (det eleven kan selvstændigt) og potentialer (det eleven kan med hjælp). Sensorisk Profil Sensorisk profil er et sensorisk-neurologisk redskab, der kan bidrage til at analysere sansernes indflydelse på menneskelige relationer og hverdagsliv. Ved hjælp af en Sensorisk Profil skabes indsigt i elevens sensoriske bearbejdningsmønstre, og hvordan sanseindtryk fra egen krop og omgivelser påvirker eleven i forbindelse med leg og læring. Sensorisk profil beskriver fire overordnede sansemønstre/ sansestile, som har betydning for, hvordan vi fungerer i hverdagen, uden at vi nødvendigvis er bevidste om det. Disse sansemønstre hænger sammen med individuelle forskelle i, hvor mange sanseindtryk, vi har brug for, for at kunne fungere om vores neurologiske tærskelværdi er En PAS-analyse udføres af en uddannet PAS-konsulent og testen er opdelt i opgaver, hvor der bl.a. observeres på elevens opmærksomhed, tempo, hukommelse, analysemetoder og strategi. I forløbet skabes støttende dynamisk tilgang til læring og udvikling ud fra tesen om, at vi tilegner os viden forskelligt. Informationen fra en PAS-afdækning vil være et redskab til det pædagogiske personale. PAS giver konkrete bud på, hvordan eleven kan støttes i udvikling og læring. høj eller lav, og om vores selvreguleringsstrategi er aktiv eller passiv. Krydses disse dimensioner opstår fire forskellige sansemønstre, som benævnes: tilskuer, søger, sensor og fravælger. Hvert af de fire sansemønstre er karakteriseret ved, at eleven har særlige ressourcer og udfordringer i forhold til bl.a. læring og socialt samvær. Elevens individuelle sensoriske profil udarbejdes af ergoeller fysioterapeut med specialviden om sanseintegration. Herudfra tilrettelæggessærlige tiltag i samarbejde med det pædagogiske personale omkring eleven. 6

7 Autismekursus Tilmeldingsfristen er: mandag den 1. september 2014 FVKC tilbyder et Autismekursus som henvender sig til fagpersoner der i deres arbejde er i berøring med børn/ unge med autismespektrumsforstyrrelser (ASF). Kurset er både for dem, som har noget viden indenfor autismeområdet og ønsker et Brush Up ift. den nyeste viden samt for fagpersoner, for hvem det er helt nyt at arbejde med børn/ unge med ASF. Kurset er fordelt på 4 kursusgange og der udstedes kursusbevis ved deltagelse 3 gange. Alle kursusgange ligger fra kl og finder sted på torsdage. Deltagere: Max. 40 : Fjordskolen, Posekærvej 8, Pris: 1600 kr. inkl. kaffe og brød Udtalelse fra deltager: Det var lærerigt og meget vedkommende at deltage i de fire kursusgange om autisme. Jeg fik en grundig baggrundsviden, samt værktøjer til at klare mange af de situationer, som jeg står i hver eneste dag ude i klassen - en ganske alm. folkeskoleklasse med 29 elever, hvoraf en del har særlige behov. Forløbet var bygget op over mange konkrete situationer og eksempler, som man let kunne relatere til. Et virkeligt Guld-kursus. Lærer, Hjordkær Skole, indhold og kursusafholder: Torsdag den 25. september 2014 Introduktion til Autismespektrumsforstyrrelser (ASF) v/ Mette Hennelund (Psykolog, PPR Aabenraa) Hvilke grundlæggende vanskeligheder og kognitive udfordringer har børn/unge med ASF? Hvilke kompetencer knytter sig til dette spektrum? Torsdag den 2. oktober 2014 ASF i forhold til sanseindtryk og motoriske planlægningsproblemer v/ Gitte Nørregaard (Fysioterapeut) og Ulla Sparholt (Ergoterapeut) Hvordan sanseindtryk og motoriske planlægningsproblemer kan påvirke børn og unge med ASF i udførelsen af hverdagens aktiviteter? Torsdag den 9. oktober 2014 Autismepædagogik, struktur (TEACCH), kommunikation og kontakt v/ Karin G. Hansen (Lærer) Hvordan skabes der successikring af skoledagen ved hjælp af autismepædagogik Torsdag den 23. oktober 2014 ASF og stress v/ Lill Bredo Schrøder (Pædagogisk konsulent) Hvordan kan vi som professionelle forstå børn og unge med ASF som stress-sårbare? Hvordan kan vi bruge denne viden i pædagogisk praksis? WORKSHOPS 7

8 Autisme og læsning WORKSHOPS De grundlæggende forudsætninger for en god læseforståelse er oftest reducerede hos børn med autisme. Det er derfor vigtigt, at benytte og fokusere på styrkesiderne i planlægningen af en undervisning i læseforståelse. Lærere Fjordskolen, Posekærvej 8, Underviser(e) Læsevejleder Karin Gehrke Hansen Torsdag den 30. oktober 2014 Max. 12 deltagere Pris pr deltager Tilmeldingsfrist: Mandag den 22. september 2014 Kursus nr.: FVKC- B-01 8

9 Smartboard et didaktisk og specialpædagogisk værktøj Workshoppen tager udgangspunkt i de basale værktøjer, samt de udvidede funktioner i arbejdet med Smartboardet i undervisningen. Workshoppen henvender sig til undervisere på»normalområdet«og i specialpædagogisk regi. Formålet med workshoppen er, at give den enkelte bruger kendskab til de mange muligheder og funktioner ved Smartboard, som gør formidlingen inspirerende og engagerende. At give deltagerne en indsigt i, hvordan Notebook softwaren åbner op for en masse spændende og fagrettede muligheder. Samtidig giver denne software, samt arbejdet med Smartboardet i klassen, yderligere mulighed for at inspirere og engagere eleverne i klasselokalet. Indholdet vil have fokus på både didaktiske og specialpædagogiske metoder, samt hvordan man kan gøre undervisningen endnu mere visuel, struktureret og levende. Institutioner/skoler, hvor der arbejdes med Smartboard i praksis. Fjordskolen, Posekærvej 8, Underviser(e) Lærer. Uddannet Smart Træner & Superbruger Anders Gertsen Torsdag den 13. november 2014 Max. 12 deltagere Pris pr deltager Tilmeldingsfrist Mandag den 6. oktober 2014 Workshop nr.: FVKC- B-02 9WORKSHOPS

10 Viden om ADHD fra teori til praksis WORKSHOPS Der melder sig et hav af spørgsmål, når man støder på børn, unge og voksne med ADHD. Hvad er ADHD? Hvor kommer det fra? Hvordan ser det ud. Hvem er det der får ADHD? Og sidst men ikke mindst hvordan kan vi i hverdagen arbejde pædagogisk med børn/unge, der har ADHD Lærere, pædagoger og andet pædagogisk personale Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Speciallærer Mette Kramer Torsdag den 20. november 2014 Max. 12 deltagere Pris pr. deltager Tilmeldingsfrist Mandag den 6. oktober 2014 Workshop nr.: FVKC- B-03 10

11 Brug af KAT-kassen til børnesamtaler På workshoppen introduceres KAT-kassen, som er et redskab til at understøtte samtaler med børn. KAT-kassen består af en række konkrete elementer, der alle er udviklet med det formål at fremme barnets mulighed for at kommunikere og forstå egne og andres tanker og følelser. Der vil i workshoppen være fokus på: Kort teoretisk gennemgang Præsentation af KAT-kassens elementer og hvordan de kan bruges i praksis Fokus på samtalestrategi med udgangspunkt i KATmodellen og KAT-samtalebladet. Reference fra deltagere: Vi er her fra Kliplev Skole enige om, at eftermiddagen var meget informativ. Dagens indhold var meget konkret med mange praktiske eksempler. Det var en rigtig god eftermiddag og vi er kommet godt i gang. Lærere og pædagoger fra Kliplev Skole Støttepersoner, ressourcepersoner og AKT Fjordskolen, Posekærvej 8, Underviser(e) Lærer, Pd. i specialpædagogik Kisse Bork Thams og lærer, Pd. i specialpædagogik Helle Krogh Torsdag den 27. november 2014 Max. 12 deltagere WORKSHOPS Pris pr. person Tilmeldingsfrist Mandag den 20. oktober 2014 Workshop nr.: FVKC- B-04 11

12 Introduktion til PAS testen/afdækning WORKSHOPS Hvad er PAS? Et kognitivt neurologisk redskab, der kan bidrage til at analysere elevens måde at løse opgaver på, og som afdækker elevens kompetencer og potentialer. Vi vil give en indføring i PAS systemets opbygning med praktiske eksempler og komme ind på, hvornår det er relevant at foretage en PAS afdækning? Hvordan kan man omsætte sin viden fra PAS til den pædagogiske virkelighed? Vi leder ikke efter det eleven ikke kan, men efter det eleven kan selvstændigt, og det eleven kan med hjælp. Lærere og pædagoger eller andet personale, der arbejder med undervisning af børn, unge eller voksne med særlige behov. Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Speciallærer og PAS-konsulent Eva Hartvig Thomsen Torsdag den 15. januar 2015 Max. 12 deltagere Pris pr. deltager Tilmeldingsfrist Mandag den 24. november 2014 Workshop nr.: FVKC- B-06 12

13 Skrivedans Skrivedans er bevægelser til musik med hele kroppen både de vilde og de rolige. På en legende og kreativ måde forbedres barnets forudsætninger for at skrive i hånden og få en sammenhængende håndskrift. Fra grovmotoriske, abstrakte bevægelser til konkrete linjer lærer børnene at udtrykke sig gennem bevægelser i luften og på store stykker papir, med hånden, farveblyanten og hele kroppen. Metoden omfatter ni arbejdsuger med ét musik- og bevægelsestema om ugen. På denne workshop får du en introduktion til skrivedans, hvor vi bl.a. kommer ind på opbygning af forløb samt indhold. Ligeledes skal vi afprøve nogle af temaerne i praksis. Fagpersonale der arbejder med aldersgruppen 5-8 år. Også velegnet til brug for ældre elever med motoriske vanskeligheder. Fjordskolen, Skolevænget 33 Underviser(e) Fysioterapeut Gitte Nørregaard WORKSHOPS Torsdag den 22. januar 2015 Max. 12 deltagere Pris Tilmeldingsfrist Mandag den 1. december 2014 Workshop nr.: FVKC- B-07 13

14 WORKSHOPS Tegneseriesamtaler og sociale historier et visuelt værktøj Tegneseriesamtaler og sociale historier kan støtte elever med bl.a. autisme og ADHD. Tegneseriesamtalen er en metode der kan anvendes i»her og nu«situationer. Sociale historier kan hjælpe den enkelte elev med: at få viden om sociale situationer at forstå sociale situationer at give handlemuligheder medvirke til en udvikling af en mere hensigtsmæssig social adfærd. Der vil blive givet eksempler på, hvorledes disse metoder kan bruges i hverdagen, samt være praktiske øvelser. Lærere, pædagoger, støttepersoner, AKT Fjordskolen, Posekærvej 8, Underviser(e) Lærer Karin Gehrke Hansen Torsdag den 29. januar 2015 Max. 12 deltagere Pris pr. person Tilmeldingsfrist Mandag den 8. december 2014 Workshop nr.: FVKC- B-08 14

15 Symbolskrivning og Kommuniker på Tryk Tekstbehandlingsprogrammer med symboler Præsentation af programmerne. Vi viser eksempler på materialer og fortæller om, hvordan det kan bruges i bl.a. dansk-undervisningen, til de elever der har store læse ogskrivevanskeligheder. Der vil være mulighed for at arbejde praktisk med programmet. Undervisere der arbejder med elever med læse- og skrivevanskeligheder. Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Lærer, Pd. i specialpædagogik Hanne Fink og speciallærer Eva Hartvig Thomsen WORKSHOPS Torsdag den 5. februar 2015 Max. 12 deltagere Pris pr. deltager Tilmeldingsfrist Mandag den 15. december 2014 Workshop nr.: FVKC- B-09 15

16 ipad som læse- skrive støtte i undervisningen WORKSHOPS Workshoppen giver deltagerne kendskab til forskellige app s der kan bruges som støtte i læse og skrive processen. Der veksles mellem oplæg og selvstændigt arbejde. Medbring din egen ipad - evt. installer IntoWords inden workshoppen. Indhold på workshoppen: Indstilling af ipad en så tekst kan læses op Oplæsning, skrivestøtte og OCR funktion i Intoword Hvordan bliver tale til tekst Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage. Lærere og andet personale der arbejder med elever som har læse- og skrive vanskeligheder. Fjordskolen, Skolevænget 33, Undervisere: Lærer, PD. I specialpædagogik Hanne Fink og speciallærer Eva Hartvig Thomsen Torsdag den 12. marts 2015 Max. 12 deltagere Pris Tilmeldingsfrist Mandag den 26. januar 2015 Workshop nr.: FVKC- B-10 16

17 Elever med lavt funktionsniveau og udfordrende adfærd Hvilken betydning har stress for den udfordrende adfærd og hvordan afdækkes stressfaktorer hos elever med sanseproblemer og svære kognitive vanskeligheder. Hvordan tilrettelægges det fysiske miljø og det pædagogiske arbejde så stressniveauet sænkes og den udfordrende adfærd derved minimeres. Lærere og pædagoger på specialskoler, beskyttede værksteder og døgninstitutioner. Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Specialergoterapuet for børn Susanne Sørensen og speciallærer Hanne Bech WORKSHOPS Torsdag den 16. april 2015 Max. 12 deltagere Pris Tilmeldingsfrist Mandag den 2. marts 2015 Kursus nr.: FVKC- B-11 17

18 Kompenserende tiltag for elever med bevægehandicap WORKSHOPS Kort beskrivelse af forskellige karakteristika i diagnoserne Cerebral parese (spastisk lammelse), muskelsvind og rygmarvsbrok. Med udgangspunkt i tre cases vil vi vise, hvordan kompenserende tiltag kan sikre eleverne optimale muligheder for at deltage i undervisningen. Der vil være mulighed for at se og afprøve forskellige hjælpemidler og undervisningsprogrammer. Lærere og pædagoger der arbejder med elever med bevægehandicap. Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Specialergoterapeut for børn Susanne Hygum Sørensen og lærer, Pd. i specialpædagogik Hanne Fink Kl Torsdag den 26. marts 2015 Max. 12 deltagere Pris pr. person Tilmeldingsfrist Mandag den 16. februar 2015 Workshop nr.: FVKC- B-15 18

19 Inklusion også på skolebiblioteket Skolebibliotekarerne og skolebiblioteket kan få en central rolle i opgaven med at skabe større inklusion. Skolebiblioteket rummer sammen med skolens ressourcepersoner mange funktioner og muligheder, som kan bidrage til at skabe et inkluderende rum og læringsmiljø. Jeg vil i mit oplæg bl.a. komme ind på: Hvordan kan skolebiblioteket understøtte lærerne/personalet med den nyeste viden om undervisningsmidler og pædagogik? Skolebibliotekets rolle i forhold til formidling af viden om digitale læremidler. Dette suppleret med gennemgang af udvalgte digitale læremidler. Hvordan kan skolebiblioteket skabe læringsrum/ miljøer/støtteforanstaltninger for eleverne, som skal inkluderes? Med udgangspunkt i ovenstående punkter vil jeg give konkrete eksempler på inklusion på skolebiblioteket. Primært skolebiblioteksteamet men andre målgrupper er også velkomne Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Lærer og skolebibliotekar Runa Barbara Petersen Torsdag den 8. januar 2015 Max. 40 deltagere Pris Tilmeldingsfrist Mandag den 1. december 2014 Oplæg/foredrag nr.: FVKC- B-05 19OPLÆG/FOREDRAG

20 OPLÆG/FOREDRAG Hvordan børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse/ADHD påvirkes af deres sansebearbejdningsmønstre i forbindelse med leg og læring Oplægget tager udgangspunkt i Sensory Profile testen, der beskriver 4 sanseprofiler, som på forskellig måde påvirker barnet med autisme i forbindelse med udførelsen af daglige aktiviteter. Testen tager udgangspunkt i, at der er sammenhæng mellem neurologisk tærskelværdi og adfærd. Barnets individuelle sanseprofil påvirker barnets mulighed for at være opmærksom, lege og lære. Samtidig lægges der i oplægget vægt på, at alle mennesker har en sanseprofil, også de professionelle der arbejder med børn og unge med Autisme Spektrum forstyrrelser/adhd. Når vi bliver klar over, hvordan vores sanseprofil påvirker os selv og de børn vi arbejder med, så kan vi tilpasse omgivelserne, så børn og voksne kan opnå en bedre hverdag sammen. Oplægget indeholder filmklip og resultatet af en dansk undersøgelse. Professionelle der arbejder med børn og unge med Autisme Spektrum forstyrrelser /ADHD Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Ergoterapeut, Pd. i psykologi, MLP studerende Ulla Sparholt Torsdag den 5. marts 2015 Max. 40 deltagere Pris pr. deltager Tilmeldingsfrist Mandag den 19. januar 2015 Oplæg/foredrag nr.: FVKC- B-12 20

21 Hvordan forstår og støtter vi børn med særlige behov, så der kan opnås bedre vilkår for inklusion? Børn med særlige behov har en anderledes tænkning der gør, at de i højere grad bl.a. er infleksible, stresssårbare, sansesårbare. Vi vil i vores oplæg/foredrag komme ind på de signaler og adfærdsmæssige kendetegn, der kan vise sig hos disse børn. Derudover vil vi se på, hvordan man med denne forståelse som lærer eller pædagog kan skabe beskyttende faktorer i relation/miljø. Fagpersonale som arbejder med børn med særlige behov i børnehaver, normalklasser, specialklasser, specialskoler. Specielt henvendt til dem, eller de personer, der arbejder med børn i alderen fra 3-12 år. Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Børneneuropsykolog Mette Hennelund (PPR, Aabenraa) og lærer, Pd. i special-pædagogik Lill Bredo Schrøder Torsdag den 19. marts 2015 Max. 40 deltagere Pris pr. deltager Tilmeldingsfrist Mandag den 2. februar 2015 Oplæg/foredrag nr.: FVKC- B-13 21OPLÆG/FOREDRAG

22 Unge med autisme kan få flotte karakterer OPLÆG/FOREDRAG Oplægget vil handle om, hvordan der skabes de bedste rammer og betingelser således, at de unge med autisme kan udfolde deres fulde faglige potentiale f.eks. i forbindelse med folkeskolens afgangsprøver. Vi vil vægte årgang, men samtidig inddrage fokuspunkter fra de øvrige skoleår. Lærere og pædagoger i overbygningen Fjordskolen, Posekærvej 8, Underviser(e) Lærer Lili Nielsen og pædagog Mette Christensen Torsdag den 19. februar 2015 Max. 40 deltagere Pris Tilmeldingsfrist Mandag den 15. december 2014 Kursus nr.: FVKC- B-14 22

23 Når barnet / den unge har en Autismespektrumsforstyrrelse (ASF)-diagnose, - hvordan kan vi arbejde med udviklingen af selvforståelse og selvindsigt? Når man underviser børn og unge med en diagnose inden for det autistiske spektrum, er det en vigtig, at der også tales med den unge om de udfordringer og styrker, som diagnosen indebærer. Vi vil med udgangspunkt i de erfaringer vi har fra Fjordskolen, komme med vores bud på, hvorledes der arbejdes med de unge menneskers selvindsigt. Udgangspunkt for workshoppen vil være: forståelse for egen diagnose, eksistentiel forståelse, samfundets indvirkning, kendskab til egne kompetencer/begrænsninger samt hvordan der arbejdes med refleksion/balance mellem krav og ressourcer. Hvilke emner og samtaler, er aktuelle for eleverne, hvorfor og hvordan kan vi som fagpersoner støtte udviklingen af de unges selvforståelse og selvindsigt. Hvordan kan der arbejdes med elevernes individuelle og personlige mål. Personale der er i berøring med unge der har en ASF-diagnose Fjordskolen, Posekærvej 8, Undervisere Lærer, Anders Gertsen Børneneuropsykolog, Mette Hennelund(PPR, Aabenraa) Torsdag den 9. april 2015 Deltager antal Max. 40 deltagere Pris Tilmeldingsfrist: Mandag 23. februar 2015 Kursus nr.: FVKC- B-16 23OPLÆG/FOREDRAG

24 Tilmelding til kursus, workshops eller oplæg/foredrag: TILMELDING Ønsker du at tilmelde dig til et eller flere af vores tilbud vedrørende kursus, workshops og/eller oplæg/foredrag, så gå ind på vores hjemmeside Tilmeldingerne sker elektronisk via Find kurset, den workshop eller det oplæg/foredrag du ønsker og tilmeld dig direkte fra denne side. Kontakt os Workshop eller oplæg/foredrag hos jer? Kunne én eller flere af de nævnte workshops eller oplæg/ foredrag være interessante at få ud til netop jeres institution eller skole, så kontakt os for nærmere information og pris. Vær også opmærksom på vores elektroniske flyer på vores hjemmeside. Vi tilbyder også 2 workshops, der henvender sig til personale, der arbejder i specialbørnehaver, specialgrupper og bo-institutioner med børn/unge uden verbalsprog og med multiple funktionsnedsættelser. Ring eller send en mail til: Skoleleder: Ditte Ellehauge Fjord-Larsen Tlf / Mail: Pædagogisk konsulent: Lill Bredo Schrøder Tlf / Mail: Du kan se vores flyer på vores hjemmeside af samspil«for mere viden. Kontakt os gerne for yderligere information. 24

25 Vores kompetencer I forbindelse med at FVKC udbyder workshops, oplæg/foredrag og vejledning er der på de følgende sider givet et indblik i, hvilke afdelinger/ fagområder, elevtyper, pædagogiske metoder og viden der er en del af vores dagligdag på Fjordskolen. Det er ud fra denne praksisnære virkelighed og høj faglighed, at FVKC står til rådighed. Afdeling A På Fjordskolens afdeling A bliver elever med diagnoser indenfor autisme-spektrumsforstyrrelser (ASF) eller elever, som har behov for den forudsigelige og visuelle pædagogik, undervist. Elevgruppen er på funktionsniveau fra svagt fungerende til meget velfungerende hvor flere tager afgangseksamen i udvalgte fag. Pædagogikken og de pædagogiske metoder tager afsæt i aktuel viden og forskning på autismeområdet. Indsatsen omkring den enkelte elev planlægges i samarbejde med forældrene med udgangspunkt i elevens særlige behov og forudsætninger. Afdeling B Afdeling B er Fjordskolens afdeling for elever med multiple funktionsnedsættelser og uden et verbalt sprog. I Afdeling B arbejder de tværfaglige teams bestående af lærere, pædagoger og social- og sundhedsassistenter ud fra en relations- og ressourceorienteret pædagogik, hvor afsættet er elevens kompetencer og potentialer. Den gode relation er udgangspunkt for undervisningen, der er tilrettelagt med både klasseundervisning og individuelle forløb. I undervisningen bliver der anvendt alternativ kommunikation i form af PSAS, tegn til tale, Boardmaker symbolkort, talemaskiner, ipads, taktil- og haptisk kommunikation. Ud over undervisningen i Folkeskolens fag i klasser af fem-seks elever, er der fast årlig tematisk undervisning i de forskellige kulturelle og kirkelige højtider. Arbejdet med elever, metoder og viden gør, at vi som speciallærere tilbyder ekstern rådgivning, vejledning og sparring i forhold til pædagogisk og psykologisk intervention. Se nærmere på om vores vejledningsmuligheder. KOMPETENCER Den pædagogiske indsats der præger elevernes dag er: struktureret visuel pædagogik der hjælper den enkelte og støtter de sårbarheder, der ofte er omkring opmærksomhed, hukommelse, kommunikation, aflæsning af sociale relationer, selvforståelse og opbygning af strategier. Arbejdet med vores elever, metoder og viden gør, at vi kan tilbyde vejledning på skoler og institutioner. 25

26 KOMPETENCER Afdeling D Afdeling D er Fjordskolens afdeling for elever der har vanskeligheder med kommunikation, motorik og indlæring. Afdeling D huser en blandet elevgruppe med forskellige diagnoser. Her er elever med Downs syndrom, muskelsvind, cerebral parese, social- og følelsesmæssigt skadede børn, forskellige syndromer samt elever med store opmærksomheds- og indlæringsvanskeligheder. Arbejdet med vores elever gør, at vi har en stor viden om inddragelse af kompenserende hjælpemidler i undervisningen samt alternativ kommunikation. Vi er gode til at skabe en struktureret hverdag og give eleven visuel støtte. Har eleverne store indlæringsvanskeligheder, er vi i stand til at tænke alternative indlæringsveje. Har eleven brug for indføring i CD-ord, symbolskrivning eller apps til ipad, kan vi give indblik i programmerne og vise, hvordan det kan bruges i dagligdagen. Undervisere som har elever med store indlærings- eller kommunikations-vanskeligheder, elever med fysisk handicap eksempelvis cerebral parese eller muskelsvind, kan vi være sparringspartner i at få eleverne inkluderet i undervisningen. Afdeling E Afdeling E rummer børn med socio/emotionelle vanskeligheder inden for ADHD problematik, opmærksomhedsforstyrrelser og tidlig frustration. Undervisningen og de pædagogiske metoder er baseret på forskning og aktuel viden om denne elevtype. brug af sociale historier, med stor vægt på det sociale/følelsesmæssige aspekt og høj grad af samtaler og konflikthåndtering med den enkelte og i gruppen. Vi tilstræber en høj grad af selvhjulpenhed hos eleverne blandt andet gennem praktisk musiske fag og konkret vejledning. Fysio- og ergoterapi som medspillere Nogle af de spørgsmål som vi i Terapien på Fjordskolen er med til at afdække er: Hvorfor har Lukas svært ved at lytte? Hvorfor bliver Marie frustreret, når hun skal klippe med en saks eller male med farve? Hvorfor kan Jonas ikke sidde stille og hvorfor falder Josefine over sine egne ben? Der er mange forhold i hverdagen, der har indflydelse på børns muligheder for at deltage i undervisning, leg og socialt samspil. Hvis børn forstyrres af sanseindtryk fra egen krop og/eller omgivelser, kan Fjordskolens fysio- og ergoterapeuter hjælpe med at afdække, hvordan det kan være det enkelte elev/ barn har vanskeligheder med deltagelse. Børn i skole og institution udsættes for et massivt bombardement fra alle sanser syn, lugt, lyd, smag, berøring, balance og muskel/ledsans. Når hjernen ikke kan bearbejde informationerne på den rigtige måde, kan den have svært ved at finde ud af, hvad den skal stille op med informationen. Det kan bevirke, at barnet bliver uorganiseret og forvirret. Nogle børn overreagerer på sanseindtryk andre reagerer ikke nok. Begge dele gør, at det bliver svært for barnet at deltage i undervisning, leg og socialt samspil. 26 Skoledagen er struktureret og forudsigelig bygget op gennem tydelige voksne, visuel struktur og individuelle behov. Dette tilgodeses gennem faste, visuelle støttesystemer, faste dagsprogrammer, faste ugeskemaer, konkrete materialer, anvendelse af boardmaker symboler, Med vores store viden i forhold til sensoriske og motoriske problemstillinger og erfaring med tværfagligt samarbejde, inddrages vi ofte som en naturlig del af et vejledningsforløb.

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P

2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P 2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P Sådan fi nder du Kasperskolen: Ballerup station P Gangsti til skolen Kasperskolen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER RÆVEBAKKESKOLEN Smukke omgivelser nær skov og strand Kontakt og

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne?

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne? Temadage Forår 2014 Temadage: o Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Lær om apps til aktivitet/tidsfordriv, kognitiv træning og støtte, samt støtte ved læseog skrivevanskeligheder

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt Henrik Okbøl Cand. psych.aut. Specialist i børneneuropsykologi WWW.ICF-PROJEKTET.DK Om Geelsgårdskolen Geelsgårdskolen er Region Hovedstadens landsdelsdækkende

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Kursus og konferenceoversigt

Kursus og konferenceoversigt 2014 Kursus og konferenceoversigt Vilkår præmatures...født for tidligt Indledning Det er med stor glæde at vi her præsenterer Landsforeningen Præmatures Vilkårs kursus og konferenceprogram for 2014. Vi

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Fjordskolen Lysholm & Hedevang

Fjordskolen Lysholm & Hedevang SpecialCenterRoskilde Fjordskolen Lysholm & Hedevang Roskilde kommunes specialskole for elever med fysiske og psykiske handicap, svære generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Fjordskolen,

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013 Kursuskatalog Ringkøbing skole Skoleåret 2012-2013 Massage i skolen Massage i skolen Når børn lærer at massere hinanden i skolen, får de meget bedre forudsætninger for at udvikle naturlig tryghed og for

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK ABA KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram der retter sig mod børn med autisme FTERUDDANNEL UDDANNELSE KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Oplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning

Oplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning Oplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning d. 28. Oktober kl. 14.00-16.00 1 Program 1. Velkommen, formål og program v. Inge 2. Inklusion 3. Organisering af inklusionsarbejdet

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Djurslandsskolen. Fritidsordningen. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Fritidsordningen. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Fritidsordningen En kommunal specialskole Skolefritidsordning Formål og indhold Skolefritidsordningen er et frivilligt tilbud til alle skolens elever. Målet er at børnene lærer at forvalte

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst.

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Overskrift 2013 FFF Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Den inkluderende skole Evt. sted/arrangement,

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Forældrenetværksgruppe

Forældrenetværksgruppe Der lægges vægt på at I selv søger sammen og danner netværk, så i har mulighed for at mødes og støtte hinanden, efter det aktuelle forløb. En netværksgruppe kan, bestå af 3-4 forældrepar som vælger hinanden

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent en indsigt i at skabe optimeret læring og befordre personlig social udvikling for barnet en udvikling af dine egne pædagogiske modeller, så du til dine

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Specialklasser i Hedensted Kommune

Specialklasser i Hedensted Kommune Specialklasser i Hedensted Kommune Oktober 2014 Sag nr.: 17.01.00-P22-1-14 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. Indledning Dette er en status på Hedensted kommunes egne specialtilbud den fysiske

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov Specialtilbud til børn og unge med særlige behov INDHOLD 2 3 4 4 5 6 8 8 9 10 11 12 13 14 16 18 18 INDHOLD FORORD DAGINSTITUTIONER Specialgruppen Månerne i børnehuset Elvergården Specialgruppen i børnehaven

Læs mere

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune Børnehandicapområdet Aabenraa Posekærvej 20 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 8590 E-mail: posekaer@aabenraa.dk www.boernehandicapomraadet.dk Dato 10. juli 2014 Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER.

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER JANUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER SKOVMOSESKOLEN Hvad kan vi? FYSIOTERAPEUTER OG ERGOTERAPEUTER FYSIOTERAPI Som fysioterapeuter på Skovmoseskolen vurderer vi elevens bevægelser og motoriske funktionsevne. Børn lærer vigtige færdigheder

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2015

SVENDBORG KOMMUNE 2015 SVENDBORG KOMMUNE 2015 KURSUSKATALOG FOR Døgnplejefamilier, aflastningsfamilier netværksfamilier samt akutplejefamilier INDLEDNING VIGTIG INFORMATION Det er med stor fornøjelse, at Familieplejeteamet i

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Specialpædagogik. I praksis-fællesskaber! Vingstedkurset 2012. Vingstedcentret 31. oktober 1. november 2012

Specialpædagogik. I praksis-fællesskaber! Vingstedkurset 2012. Vingstedcentret 31. oktober 1. november 2012 Vingstedkurset 2012 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik I praksis-fællesskaber! Vingstedcentret 31. oktober 1. november 2012 Økonomisk støttet af www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Velkommen til Nørrebjergskolen Funktionsklasser

Velkommen til Nørrebjergskolen Funktionsklasser Velkommen til Nørrebjergskolen Funktionsklasser Indledning Nørrebjergskolen er en specialskole for børn med særlige behov. På skolen ser vi det som vores opgave at møde eleverne med positive forventninger

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere