Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning"

Transkript

1 Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter Katalog Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning

2 W O R KSH O P S

3 Forord Fjordskolens Viden- og Kompetencecenter (FVKC) er en del af Aabenraa Kommunes specialskole og vi henvender os til alle både almenmiljøer samt specialmiljøer, der arbejder med børn, unge og/eller voksne med særlige behov. I FVKC er vi optaget af at medvirke til størst mulig grad af trivsel og udvikling for børn og unge med særlige behov. Uanset hvor barnet eller den unge befinder sig. Inklusion er den gode praksis, som finder sted i samværet med børn, uanset om det er i en undervisningssituation eller i de andre arenaer, hvor børns læring finder sted. FVKC medvirker til udvikling af de ledere og medarbejdere, der skal varetage opgaven at sikre børnenes og de unges trivsel og udvikling. På Fjordskolen varetages undervisning for børn med diagnoser/betegnelser eller lignende problematikker. For at varetage det arbejde, har Fjordskolen en meget høj faglighed og en stor specialistviden om bl.a. metoder og diagnoser. På skolen arbejder mange faggrupper side om side i bestræbelserne på at give eleven den bedst mulige skolegang. Mangfoldigheden af faglig viden og forskellige kompetencer gør, at FVKC har meget at bidrage med. Vores viden udvikler sig konstant, og vi har fokus på at tilegne os den faglighed, der er brug for også når det gælder inklusion af børn med særlige behov. Vi arbejder målrettet med inklusion og de processer, der skal sættes i værk, for at tilstræbe en højere grad af deltagelse for barnet. Vi mener, at vi kan være en del af løsningen i forhold til, hvordan elever med udfordringer kan opnå højere grad af deltagelse i folkeskolen. En indsats, der kan give mening helt ind i klasseværelset. I det følgende materiale kan du læse om hvilke muligheder, der er for at udvikle kompetencerne hos dig eller dine medarbejdere. Hvis du har ønsker, som du ikke finder i kataloget, så kontakt os endelig. Måske kan vi hjælpe eller henvise til nogen, der kan. Velkommen vi glæder os til samarbejdet!! Med venlig hilsen Ditte Ellehauge Fjord-Larsen Skoleleder, Fjordskolen og leder af FVKC 3

4 Indholdsfortegnelse n Vejledning ift. skoler og institutioner... 5 n PAS (Pædagogisk Analyse System)... 6 n Sensorisk Profil... 6 Workshops n Autismekursus... 7 n Autisme og læsning... 8 n Smartboard et didaktisk og specialpædagogisk værktøj... 9 n Viden om ADHD fra teori til praksis...10 n Brug af KAT-kassen til børnesamtaler...11 n Introduktion til PAS testen/afdækning...12 n Sensorisk profil...12 n Skrivedans...13 n Tegneseriesamtaler og sociale historier et visuelt værktøj...14 n Symbolskrivning og Kommuniker på Tryk Tekstbehandlingsprogrammer med symboler...15 n ipad som læse- skrive støtte i undervisningen...16 n Elever med lavt funktionsniveau og udfordrende adfærd...17 n Kompenserende tiltag for elever med bevægehandicap...18 Oplæg/foredrag n Inklusion også på skolebiblioteket...19 n Hvordan børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse/ADHD påvirkes af deres sansebearbejdningsmønstre i forbindelse med leg og læring...20 n Hvordan forstår og støtter vi børn med særlige behov, så der kan opnås bedre vilkår for inklusion?...21 n Unge med autisme kan få flotte karakterer...22 n Når barnet / den unge har en Autismespektrumsforstyrrelse (ASF)-diagnose, - hvordan kan vi arbejde med udviklingen af den selvforståelse og selvindsigt?...23 n Tilmelding...24 n Kontakt os...24 n Vores kompetencer

5 Vejledning ift. skoler og institutioner Ønskes der vejledning fra FVKC tager du/i blot konktakt til FVKC, hvorefter der vil blive aftalt et kontraktmøde til afklaring af ønsker for vejledning. Kontraktmødet en dialog om de udfordringer, der måtte være og hvordan FVKC mener at kunne give et kvalificeret bud på at komme i ønsket retning. Derefter skitseres vejledningsforløbet og fremsendes. Alle møder i forbindelse med vejledning bliver fulgt op af et referat, som samtidig også indeholder de fokuspunkter og anvisninger, der skal arbejdes med af det personale, der bliver vejledt. Skulle vejledningsforløbet også fx indeholde en PAS-afdækning ( se s. 6)eller en sanse/sensorisk profil (se s. 6) vil dette indgå som en skriftlig og mundtlig gennemgang som en naturlig del af vejledning. Vejledningsforløbet kan også indeholde mere specifikke ting fx læsning og autisme, brug af ipad som støtte til læsning og skrivning, indretning/tilpasning af læringsmiljøer ift. børn med bevægehandicap. Vejledning kan omhandle et konkret barn eller en elev ift. til særlige behov/diagnose, en specialklasse med behov for vejledning til specifikke områder. Vejledning kan også være henvendt til specialinstitutioner. Vejledning i alternativ kommunikation herunder TTT og PODD bøger samt hjælp og støtte i udarbejdelsen af materiale til alternativ kommunikation. Referencer ift. hvad der gav mening i et vejledningsforløb: VEJLEDNING Ift. vejledning på skoler og institutioner i almenområdet er inklusionen noget alle er forpligtet på. Med vores viden om specifikke diagnoser støtter vi fagpersonalet til bedre forståelse af de særlige behov, der måtte være på spil. Dermed skabes mulighed for ændringer i miljø og relationer gennem de metoder/redskaber, der passer ind og er udviklende for barn og miljø mod højere grad af deltagelse ift. læring og udvikling hos barnet. Et vejledningsforløb i almenområdet vil typisk indeholde en observation af barn/elev og miljø, fokus på refleksion og viden, så der skabes bedre forståelse for hvilke muligheder der skal til for at komme i ønsket retning. Vejledningsforløbet vil være praksisrelateret med konkrete metoder som afprøves under vejledningsforløbet. I forståelsen af det at være forældre til et barn med særlige behov, har vi også erfaring og bidrager gerne med denne viden i vejledningsforløbet. Vi tager gerne en samtale med forældrene undervejs i vejledningsforløbet, hvis der er behov. At få hjælp til relevante materialer og udveksling af pædagogiske løsningsmodeller til at varetage undervisning af mine elever generelt, men især min elev med autisme Lærer, Hærvejsskolen At små ændringer i ens undervisning har stor betydning for eleven med særlige vanskeligheder, således eleven bliver inkluderet på en god måde for alle parter. Lærer, Hjordkær Skole 5

6 PAS (Pædagogisk Analyse System) - afdækning PAS/SENSORISK PROFIL PAS er et kognitivt neurologisk redskab der kan bidrage til at analysere elevens måde at løse opgaver på. Ved hjælp af PAS, som er et pædagogisk vurderingssystem, skabes der indsigt i elevens kompetencer (det eleven kan selvstændigt) og potentialer (det eleven kan med hjælp). Sensorisk Profil Sensorisk profil er et sensorisk-neurologisk redskab, der kan bidrage til at analysere sansernes indflydelse på menneskelige relationer og hverdagsliv. Ved hjælp af en Sensorisk Profil skabes indsigt i elevens sensoriske bearbejdningsmønstre, og hvordan sanseindtryk fra egen krop og omgivelser påvirker eleven i forbindelse med leg og læring. Sensorisk profil beskriver fire overordnede sansemønstre/ sansestile, som har betydning for, hvordan vi fungerer i hverdagen, uden at vi nødvendigvis er bevidste om det. Disse sansemønstre hænger sammen med individuelle forskelle i, hvor mange sanseindtryk, vi har brug for, for at kunne fungere om vores neurologiske tærskelværdi er En PAS-analyse udføres af en uddannet PAS-konsulent og testen er opdelt i opgaver, hvor der bl.a. observeres på elevens opmærksomhed, tempo, hukommelse, analysemetoder og strategi. I forløbet skabes støttende dynamisk tilgang til læring og udvikling ud fra tesen om, at vi tilegner os viden forskelligt. Informationen fra en PAS-afdækning vil være et redskab til det pædagogiske personale. PAS giver konkrete bud på, hvordan eleven kan støttes i udvikling og læring. høj eller lav, og om vores selvreguleringsstrategi er aktiv eller passiv. Krydses disse dimensioner opstår fire forskellige sansemønstre, som benævnes: tilskuer, søger, sensor og fravælger. Hvert af de fire sansemønstre er karakteriseret ved, at eleven har særlige ressourcer og udfordringer i forhold til bl.a. læring og socialt samvær. Elevens individuelle sensoriske profil udarbejdes af ergoeller fysioterapeut med specialviden om sanseintegration. Herudfra tilrettelæggessærlige tiltag i samarbejde med det pædagogiske personale omkring eleven. 6

7 Autismekursus Tilmeldingsfristen er: mandag den 1. september 2014 FVKC tilbyder et Autismekursus som henvender sig til fagpersoner der i deres arbejde er i berøring med børn/ unge med autismespektrumsforstyrrelser (ASF). Kurset er både for dem, som har noget viden indenfor autismeområdet og ønsker et Brush Up ift. den nyeste viden samt for fagpersoner, for hvem det er helt nyt at arbejde med børn/ unge med ASF. Kurset er fordelt på 4 kursusgange og der udstedes kursusbevis ved deltagelse 3 gange. Alle kursusgange ligger fra kl og finder sted på torsdage. Deltagere: Max. 40 : Fjordskolen, Posekærvej 8, Pris: 1600 kr. inkl. kaffe og brød Udtalelse fra deltager: Det var lærerigt og meget vedkommende at deltage i de fire kursusgange om autisme. Jeg fik en grundig baggrundsviden, samt værktøjer til at klare mange af de situationer, som jeg står i hver eneste dag ude i klassen - en ganske alm. folkeskoleklasse med 29 elever, hvoraf en del har særlige behov. Forløbet var bygget op over mange konkrete situationer og eksempler, som man let kunne relatere til. Et virkeligt Guld-kursus. Lærer, Hjordkær Skole, indhold og kursusafholder: Torsdag den 25. september 2014 Introduktion til Autismespektrumsforstyrrelser (ASF) v/ Mette Hennelund (Psykolog, PPR Aabenraa) Hvilke grundlæggende vanskeligheder og kognitive udfordringer har børn/unge med ASF? Hvilke kompetencer knytter sig til dette spektrum? Torsdag den 2. oktober 2014 ASF i forhold til sanseindtryk og motoriske planlægningsproblemer v/ Gitte Nørregaard (Fysioterapeut) og Ulla Sparholt (Ergoterapeut) Hvordan sanseindtryk og motoriske planlægningsproblemer kan påvirke børn og unge med ASF i udførelsen af hverdagens aktiviteter? Torsdag den 9. oktober 2014 Autismepædagogik, struktur (TEACCH), kommunikation og kontakt v/ Karin G. Hansen (Lærer) Hvordan skabes der successikring af skoledagen ved hjælp af autismepædagogik Torsdag den 23. oktober 2014 ASF og stress v/ Lill Bredo Schrøder (Pædagogisk konsulent) Hvordan kan vi som professionelle forstå børn og unge med ASF som stress-sårbare? Hvordan kan vi bruge denne viden i pædagogisk praksis? WORKSHOPS 7

8 Autisme og læsning WORKSHOPS De grundlæggende forudsætninger for en god læseforståelse er oftest reducerede hos børn med autisme. Det er derfor vigtigt, at benytte og fokusere på styrkesiderne i planlægningen af en undervisning i læseforståelse. Lærere Fjordskolen, Posekærvej 8, Underviser(e) Læsevejleder Karin Gehrke Hansen Torsdag den 30. oktober 2014 Max. 12 deltagere Pris pr deltager Tilmeldingsfrist: Mandag den 22. september 2014 Kursus nr.: FVKC- B-01 8

9 Smartboard et didaktisk og specialpædagogisk værktøj Workshoppen tager udgangspunkt i de basale værktøjer, samt de udvidede funktioner i arbejdet med Smartboardet i undervisningen. Workshoppen henvender sig til undervisere på»normalområdet«og i specialpædagogisk regi. Formålet med workshoppen er, at give den enkelte bruger kendskab til de mange muligheder og funktioner ved Smartboard, som gør formidlingen inspirerende og engagerende. At give deltagerne en indsigt i, hvordan Notebook softwaren åbner op for en masse spændende og fagrettede muligheder. Samtidig giver denne software, samt arbejdet med Smartboardet i klassen, yderligere mulighed for at inspirere og engagere eleverne i klasselokalet. Indholdet vil have fokus på både didaktiske og specialpædagogiske metoder, samt hvordan man kan gøre undervisningen endnu mere visuel, struktureret og levende. Institutioner/skoler, hvor der arbejdes med Smartboard i praksis. Fjordskolen, Posekærvej 8, Underviser(e) Lærer. Uddannet Smart Træner & Superbruger Anders Gertsen Torsdag den 13. november 2014 Max. 12 deltagere Pris pr deltager Tilmeldingsfrist Mandag den 6. oktober 2014 Workshop nr.: FVKC- B-02 9WORKSHOPS

10 Viden om ADHD fra teori til praksis WORKSHOPS Der melder sig et hav af spørgsmål, når man støder på børn, unge og voksne med ADHD. Hvad er ADHD? Hvor kommer det fra? Hvordan ser det ud. Hvem er det der får ADHD? Og sidst men ikke mindst hvordan kan vi i hverdagen arbejde pædagogisk med børn/unge, der har ADHD Lærere, pædagoger og andet pædagogisk personale Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Speciallærer Mette Kramer Torsdag den 20. november 2014 Max. 12 deltagere Pris pr. deltager Tilmeldingsfrist Mandag den 6. oktober 2014 Workshop nr.: FVKC- B-03 10

11 Brug af KAT-kassen til børnesamtaler På workshoppen introduceres KAT-kassen, som er et redskab til at understøtte samtaler med børn. KAT-kassen består af en række konkrete elementer, der alle er udviklet med det formål at fremme barnets mulighed for at kommunikere og forstå egne og andres tanker og følelser. Der vil i workshoppen være fokus på: Kort teoretisk gennemgang Præsentation af KAT-kassens elementer og hvordan de kan bruges i praksis Fokus på samtalestrategi med udgangspunkt i KATmodellen og KAT-samtalebladet. Reference fra deltagere: Vi er her fra Kliplev Skole enige om, at eftermiddagen var meget informativ. Dagens indhold var meget konkret med mange praktiske eksempler. Det var en rigtig god eftermiddag og vi er kommet godt i gang. Lærere og pædagoger fra Kliplev Skole Støttepersoner, ressourcepersoner og AKT Fjordskolen, Posekærvej 8, Underviser(e) Lærer, Pd. i specialpædagogik Kisse Bork Thams og lærer, Pd. i specialpædagogik Helle Krogh Torsdag den 27. november 2014 Max. 12 deltagere WORKSHOPS Pris pr. person Tilmeldingsfrist Mandag den 20. oktober 2014 Workshop nr.: FVKC- B-04 11

12 Introduktion til PAS testen/afdækning WORKSHOPS Hvad er PAS? Et kognitivt neurologisk redskab, der kan bidrage til at analysere elevens måde at løse opgaver på, og som afdækker elevens kompetencer og potentialer. Vi vil give en indføring i PAS systemets opbygning med praktiske eksempler og komme ind på, hvornår det er relevant at foretage en PAS afdækning? Hvordan kan man omsætte sin viden fra PAS til den pædagogiske virkelighed? Vi leder ikke efter det eleven ikke kan, men efter det eleven kan selvstændigt, og det eleven kan med hjælp. Lærere og pædagoger eller andet personale, der arbejder med undervisning af børn, unge eller voksne med særlige behov. Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Speciallærer og PAS-konsulent Eva Hartvig Thomsen Torsdag den 15. januar 2015 Max. 12 deltagere Pris pr. deltager Tilmeldingsfrist Mandag den 24. november 2014 Workshop nr.: FVKC- B-06 12

13 Skrivedans Skrivedans er bevægelser til musik med hele kroppen både de vilde og de rolige. På en legende og kreativ måde forbedres barnets forudsætninger for at skrive i hånden og få en sammenhængende håndskrift. Fra grovmotoriske, abstrakte bevægelser til konkrete linjer lærer børnene at udtrykke sig gennem bevægelser i luften og på store stykker papir, med hånden, farveblyanten og hele kroppen. Metoden omfatter ni arbejdsuger med ét musik- og bevægelsestema om ugen. På denne workshop får du en introduktion til skrivedans, hvor vi bl.a. kommer ind på opbygning af forløb samt indhold. Ligeledes skal vi afprøve nogle af temaerne i praksis. Fagpersonale der arbejder med aldersgruppen 5-8 år. Også velegnet til brug for ældre elever med motoriske vanskeligheder. Fjordskolen, Skolevænget 33 Underviser(e) Fysioterapeut Gitte Nørregaard WORKSHOPS Torsdag den 22. januar 2015 Max. 12 deltagere Pris Tilmeldingsfrist Mandag den 1. december 2014 Workshop nr.: FVKC- B-07 13

14 WORKSHOPS Tegneseriesamtaler og sociale historier et visuelt værktøj Tegneseriesamtaler og sociale historier kan støtte elever med bl.a. autisme og ADHD. Tegneseriesamtalen er en metode der kan anvendes i»her og nu«situationer. Sociale historier kan hjælpe den enkelte elev med: at få viden om sociale situationer at forstå sociale situationer at give handlemuligheder medvirke til en udvikling af en mere hensigtsmæssig social adfærd. Der vil blive givet eksempler på, hvorledes disse metoder kan bruges i hverdagen, samt være praktiske øvelser. Lærere, pædagoger, støttepersoner, AKT Fjordskolen, Posekærvej 8, Underviser(e) Lærer Karin Gehrke Hansen Torsdag den 29. januar 2015 Max. 12 deltagere Pris pr. person Tilmeldingsfrist Mandag den 8. december 2014 Workshop nr.: FVKC- B-08 14

15 Symbolskrivning og Kommuniker på Tryk Tekstbehandlingsprogrammer med symboler Præsentation af programmerne. Vi viser eksempler på materialer og fortæller om, hvordan det kan bruges i bl.a. dansk-undervisningen, til de elever der har store læse ogskrivevanskeligheder. Der vil være mulighed for at arbejde praktisk med programmet. Undervisere der arbejder med elever med læse- og skrivevanskeligheder. Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Lærer, Pd. i specialpædagogik Hanne Fink og speciallærer Eva Hartvig Thomsen WORKSHOPS Torsdag den 5. februar 2015 Max. 12 deltagere Pris pr. deltager Tilmeldingsfrist Mandag den 15. december 2014 Workshop nr.: FVKC- B-09 15

16 ipad som læse- skrive støtte i undervisningen WORKSHOPS Workshoppen giver deltagerne kendskab til forskellige app s der kan bruges som støtte i læse og skrive processen. Der veksles mellem oplæg og selvstændigt arbejde. Medbring din egen ipad - evt. installer IntoWords inden workshoppen. Indhold på workshoppen: Indstilling af ipad en så tekst kan læses op Oplæsning, skrivestøtte og OCR funktion i Intoword Hvordan bliver tale til tekst Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage. Lærere og andet personale der arbejder med elever som har læse- og skrive vanskeligheder. Fjordskolen, Skolevænget 33, Undervisere: Lærer, PD. I specialpædagogik Hanne Fink og speciallærer Eva Hartvig Thomsen Torsdag den 12. marts 2015 Max. 12 deltagere Pris Tilmeldingsfrist Mandag den 26. januar 2015 Workshop nr.: FVKC- B-10 16

17 Elever med lavt funktionsniveau og udfordrende adfærd Hvilken betydning har stress for den udfordrende adfærd og hvordan afdækkes stressfaktorer hos elever med sanseproblemer og svære kognitive vanskeligheder. Hvordan tilrettelægges det fysiske miljø og det pædagogiske arbejde så stressniveauet sænkes og den udfordrende adfærd derved minimeres. Lærere og pædagoger på specialskoler, beskyttede værksteder og døgninstitutioner. Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Specialergoterapuet for børn Susanne Sørensen og speciallærer Hanne Bech WORKSHOPS Torsdag den 16. april 2015 Max. 12 deltagere Pris Tilmeldingsfrist Mandag den 2. marts 2015 Kursus nr.: FVKC- B-11 17

18 Kompenserende tiltag for elever med bevægehandicap WORKSHOPS Kort beskrivelse af forskellige karakteristika i diagnoserne Cerebral parese (spastisk lammelse), muskelsvind og rygmarvsbrok. Med udgangspunkt i tre cases vil vi vise, hvordan kompenserende tiltag kan sikre eleverne optimale muligheder for at deltage i undervisningen. Der vil være mulighed for at se og afprøve forskellige hjælpemidler og undervisningsprogrammer. Lærere og pædagoger der arbejder med elever med bevægehandicap. Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Specialergoterapeut for børn Susanne Hygum Sørensen og lærer, Pd. i specialpædagogik Hanne Fink Kl Torsdag den 26. marts 2015 Max. 12 deltagere Pris pr. person Tilmeldingsfrist Mandag den 16. februar 2015 Workshop nr.: FVKC- B-15 18

19 Inklusion også på skolebiblioteket Skolebibliotekarerne og skolebiblioteket kan få en central rolle i opgaven med at skabe større inklusion. Skolebiblioteket rummer sammen med skolens ressourcepersoner mange funktioner og muligheder, som kan bidrage til at skabe et inkluderende rum og læringsmiljø. Jeg vil i mit oplæg bl.a. komme ind på: Hvordan kan skolebiblioteket understøtte lærerne/personalet med den nyeste viden om undervisningsmidler og pædagogik? Skolebibliotekets rolle i forhold til formidling af viden om digitale læremidler. Dette suppleret med gennemgang af udvalgte digitale læremidler. Hvordan kan skolebiblioteket skabe læringsrum/ miljøer/støtteforanstaltninger for eleverne, som skal inkluderes? Med udgangspunkt i ovenstående punkter vil jeg give konkrete eksempler på inklusion på skolebiblioteket. Primært skolebiblioteksteamet men andre målgrupper er også velkomne Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Lærer og skolebibliotekar Runa Barbara Petersen Torsdag den 8. januar 2015 Max. 40 deltagere Pris Tilmeldingsfrist Mandag den 1. december 2014 Oplæg/foredrag nr.: FVKC- B-05 19OPLÆG/FOREDRAG

20 OPLÆG/FOREDRAG Hvordan børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse/ADHD påvirkes af deres sansebearbejdningsmønstre i forbindelse med leg og læring Oplægget tager udgangspunkt i Sensory Profile testen, der beskriver 4 sanseprofiler, som på forskellig måde påvirker barnet med autisme i forbindelse med udførelsen af daglige aktiviteter. Testen tager udgangspunkt i, at der er sammenhæng mellem neurologisk tærskelværdi og adfærd. Barnets individuelle sanseprofil påvirker barnets mulighed for at være opmærksom, lege og lære. Samtidig lægges der i oplægget vægt på, at alle mennesker har en sanseprofil, også de professionelle der arbejder med børn og unge med Autisme Spektrum forstyrrelser/adhd. Når vi bliver klar over, hvordan vores sanseprofil påvirker os selv og de børn vi arbejder med, så kan vi tilpasse omgivelserne, så børn og voksne kan opnå en bedre hverdag sammen. Oplægget indeholder filmklip og resultatet af en dansk undersøgelse. Professionelle der arbejder med børn og unge med Autisme Spektrum forstyrrelser /ADHD Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Ergoterapeut, Pd. i psykologi, MLP studerende Ulla Sparholt Torsdag den 5. marts 2015 Max. 40 deltagere Pris pr. deltager Tilmeldingsfrist Mandag den 19. januar 2015 Oplæg/foredrag nr.: FVKC- B-12 20

21 Hvordan forstår og støtter vi børn med særlige behov, så der kan opnås bedre vilkår for inklusion? Børn med særlige behov har en anderledes tænkning der gør, at de i højere grad bl.a. er infleksible, stresssårbare, sansesårbare. Vi vil i vores oplæg/foredrag komme ind på de signaler og adfærdsmæssige kendetegn, der kan vise sig hos disse børn. Derudover vil vi se på, hvordan man med denne forståelse som lærer eller pædagog kan skabe beskyttende faktorer i relation/miljø. Fagpersonale som arbejder med børn med særlige behov i børnehaver, normalklasser, specialklasser, specialskoler. Specielt henvendt til dem, eller de personer, der arbejder med børn i alderen fra 3-12 år. Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Børneneuropsykolog Mette Hennelund (PPR, Aabenraa) og lærer, Pd. i special-pædagogik Lill Bredo Schrøder Torsdag den 19. marts 2015 Max. 40 deltagere Pris pr. deltager Tilmeldingsfrist Mandag den 2. februar 2015 Oplæg/foredrag nr.: FVKC- B-13 21OPLÆG/FOREDRAG

22 Unge med autisme kan få flotte karakterer OPLÆG/FOREDRAG Oplægget vil handle om, hvordan der skabes de bedste rammer og betingelser således, at de unge med autisme kan udfolde deres fulde faglige potentiale f.eks. i forbindelse med folkeskolens afgangsprøver. Vi vil vægte årgang, men samtidig inddrage fokuspunkter fra de øvrige skoleår. Lærere og pædagoger i overbygningen Fjordskolen, Posekærvej 8, Underviser(e) Lærer Lili Nielsen og pædagog Mette Christensen Torsdag den 19. februar 2015 Max. 40 deltagere Pris Tilmeldingsfrist Mandag den 15. december 2014 Kursus nr.: FVKC- B-14 22

23 Når barnet / den unge har en Autismespektrumsforstyrrelse (ASF)-diagnose, - hvordan kan vi arbejde med udviklingen af selvforståelse og selvindsigt? Når man underviser børn og unge med en diagnose inden for det autistiske spektrum, er det en vigtig, at der også tales med den unge om de udfordringer og styrker, som diagnosen indebærer. Vi vil med udgangspunkt i de erfaringer vi har fra Fjordskolen, komme med vores bud på, hvorledes der arbejdes med de unge menneskers selvindsigt. Udgangspunkt for workshoppen vil være: forståelse for egen diagnose, eksistentiel forståelse, samfundets indvirkning, kendskab til egne kompetencer/begrænsninger samt hvordan der arbejdes med refleksion/balance mellem krav og ressourcer. Hvilke emner og samtaler, er aktuelle for eleverne, hvorfor og hvordan kan vi som fagpersoner støtte udviklingen af de unges selvforståelse og selvindsigt. Hvordan kan der arbejdes med elevernes individuelle og personlige mål. Personale der er i berøring med unge der har en ASF-diagnose Fjordskolen, Posekærvej 8, Undervisere Lærer, Anders Gertsen Børneneuropsykolog, Mette Hennelund(PPR, Aabenraa) Torsdag den 9. april 2015 Deltager antal Max. 40 deltagere Pris Tilmeldingsfrist: Mandag 23. februar 2015 Kursus nr.: FVKC- B-16 23OPLÆG/FOREDRAG

24 Tilmelding til kursus, workshops eller oplæg/foredrag: TILMELDING Ønsker du at tilmelde dig til et eller flere af vores tilbud vedrørende kursus, workshops og/eller oplæg/foredrag, så gå ind på vores hjemmeside Tilmeldingerne sker elektronisk via Find kurset, den workshop eller det oplæg/foredrag du ønsker og tilmeld dig direkte fra denne side. Kontakt os Workshop eller oplæg/foredrag hos jer? Kunne én eller flere af de nævnte workshops eller oplæg/ foredrag være interessante at få ud til netop jeres institution eller skole, så kontakt os for nærmere information og pris. Vær også opmærksom på vores elektroniske flyer på vores hjemmeside. Vi tilbyder også 2 workshops, der henvender sig til personale, der arbejder i specialbørnehaver, specialgrupper og bo-institutioner med børn/unge uden verbalsprog og med multiple funktionsnedsættelser. Ring eller send en mail til: Skoleleder: Ditte Ellehauge Fjord-Larsen Tlf / Mail: Pædagogisk konsulent: Lill Bredo Schrøder Tlf / Mail: Du kan se vores flyer på vores hjemmeside af samspil«for mere viden. Kontakt os gerne for yderligere information. 24

25 Vores kompetencer I forbindelse med at FVKC udbyder workshops, oplæg/foredrag og vejledning er der på de følgende sider givet et indblik i, hvilke afdelinger/ fagområder, elevtyper, pædagogiske metoder og viden der er en del af vores dagligdag på Fjordskolen. Det er ud fra denne praksisnære virkelighed og høj faglighed, at FVKC står til rådighed. Afdeling A På Fjordskolens afdeling A bliver elever med diagnoser indenfor autisme-spektrumsforstyrrelser (ASF) eller elever, som har behov for den forudsigelige og visuelle pædagogik, undervist. Elevgruppen er på funktionsniveau fra svagt fungerende til meget velfungerende hvor flere tager afgangseksamen i udvalgte fag. Pædagogikken og de pædagogiske metoder tager afsæt i aktuel viden og forskning på autismeområdet. Indsatsen omkring den enkelte elev planlægges i samarbejde med forældrene med udgangspunkt i elevens særlige behov og forudsætninger. Afdeling B Afdeling B er Fjordskolens afdeling for elever med multiple funktionsnedsættelser og uden et verbalt sprog. I Afdeling B arbejder de tværfaglige teams bestående af lærere, pædagoger og social- og sundhedsassistenter ud fra en relations- og ressourceorienteret pædagogik, hvor afsættet er elevens kompetencer og potentialer. Den gode relation er udgangspunkt for undervisningen, der er tilrettelagt med både klasseundervisning og individuelle forløb. I undervisningen bliver der anvendt alternativ kommunikation i form af PSAS, tegn til tale, Boardmaker symbolkort, talemaskiner, ipads, taktil- og haptisk kommunikation. Ud over undervisningen i Folkeskolens fag i klasser af fem-seks elever, er der fast årlig tematisk undervisning i de forskellige kulturelle og kirkelige højtider. Arbejdet med elever, metoder og viden gør, at vi som speciallærere tilbyder ekstern rådgivning, vejledning og sparring i forhold til pædagogisk og psykologisk intervention. Se nærmere på om vores vejledningsmuligheder. KOMPETENCER Den pædagogiske indsats der præger elevernes dag er: struktureret visuel pædagogik der hjælper den enkelte og støtter de sårbarheder, der ofte er omkring opmærksomhed, hukommelse, kommunikation, aflæsning af sociale relationer, selvforståelse og opbygning af strategier. Arbejdet med vores elever, metoder og viden gør, at vi kan tilbyde vejledning på skoler og institutioner. 25

26 KOMPETENCER Afdeling D Afdeling D er Fjordskolens afdeling for elever der har vanskeligheder med kommunikation, motorik og indlæring. Afdeling D huser en blandet elevgruppe med forskellige diagnoser. Her er elever med Downs syndrom, muskelsvind, cerebral parese, social- og følelsesmæssigt skadede børn, forskellige syndromer samt elever med store opmærksomheds- og indlæringsvanskeligheder. Arbejdet med vores elever gør, at vi har en stor viden om inddragelse af kompenserende hjælpemidler i undervisningen samt alternativ kommunikation. Vi er gode til at skabe en struktureret hverdag og give eleven visuel støtte. Har eleverne store indlæringsvanskeligheder, er vi i stand til at tænke alternative indlæringsveje. Har eleven brug for indføring i CD-ord, symbolskrivning eller apps til ipad, kan vi give indblik i programmerne og vise, hvordan det kan bruges i dagligdagen. Undervisere som har elever med store indlærings- eller kommunikations-vanskeligheder, elever med fysisk handicap eksempelvis cerebral parese eller muskelsvind, kan vi være sparringspartner i at få eleverne inkluderet i undervisningen. Afdeling E Afdeling E rummer børn med socio/emotionelle vanskeligheder inden for ADHD problematik, opmærksomhedsforstyrrelser og tidlig frustration. Undervisningen og de pædagogiske metoder er baseret på forskning og aktuel viden om denne elevtype. brug af sociale historier, med stor vægt på det sociale/følelsesmæssige aspekt og høj grad af samtaler og konflikthåndtering med den enkelte og i gruppen. Vi tilstræber en høj grad af selvhjulpenhed hos eleverne blandt andet gennem praktisk musiske fag og konkret vejledning. Fysio- og ergoterapi som medspillere Nogle af de spørgsmål som vi i Terapien på Fjordskolen er med til at afdække er: Hvorfor har Lukas svært ved at lytte? Hvorfor bliver Marie frustreret, når hun skal klippe med en saks eller male med farve? Hvorfor kan Jonas ikke sidde stille og hvorfor falder Josefine over sine egne ben? Der er mange forhold i hverdagen, der har indflydelse på børns muligheder for at deltage i undervisning, leg og socialt samspil. Hvis børn forstyrres af sanseindtryk fra egen krop og/eller omgivelser, kan Fjordskolens fysio- og ergoterapeuter hjælpe med at afdække, hvordan det kan være det enkelte elev/ barn har vanskeligheder med deltagelse. Børn i skole og institution udsættes for et massivt bombardement fra alle sanser syn, lugt, lyd, smag, berøring, balance og muskel/ledsans. Når hjernen ikke kan bearbejde informationerne på den rigtige måde, kan den have svært ved at finde ud af, hvad den skal stille op med informationen. Det kan bevirke, at barnet bliver uorganiseret og forvirret. Nogle børn overreagerer på sanseindtryk andre reagerer ikke nok. Begge dele gør, at det bliver svært for barnet at deltage i undervisning, leg og socialt samspil. 26 Skoledagen er struktureret og forudsigelig bygget op gennem tydelige voksne, visuel struktur og individuelle behov. Dette tilgodeses gennem faste, visuelle støttesystemer, faste dagsprogrammer, faste ugeskemaer, konkrete materialer, anvendelse af boardmaker symboler, Med vores store viden i forhold til sensoriske og motoriske problemstillinger og erfaring med tværfagligt samarbejde, inddrages vi ofte som en naturlig del af et vejledningsforløb.

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD kursus avis Fælles 2012-2013 Autismespektrum forstyrrelser ADHD Foran dig ligger fælles kursuskatalog 2012-2013, Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er det sjette år i træk, vi udgiver et fælles kursuskatalog

Læs mere

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2011 2012 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

25. Nationale Autismekonference. Odense den 29. og 30. april 2013. Ros Blackburn Jed Baker Sofie Stagaard Larsen. Sue Mulcahy

25. Nationale Autismekonference. Odense den 29. og 30. april 2013. Ros Blackburn Jed Baker Sofie Stagaard Larsen. Sue Mulcahy 25. Sue Mulcahy Nationale Autismekonference Odense den 29. og 30. april 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Ros Blackburn Jed Baker Sofie Stagaard Larsen Camilla Pape Anne-Marie Dahl 25 år med Den Nationale

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2014

Ydelseskatalog IKH 2014 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2014 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Grobund. - for indlæring, udvikling og selvstændighed

Grobund. - for indlæring, udvikling og selvstændighed Grobund - for indlæring, udvikling og selvstændighed Forord Overordnet målsætning for Egebakken AST TEACCH Gennem Bakkerne 5 Gennem Bakkerne 3 Agernhuset Specialkonsulenterne overordnet Beskrivelse af

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Odense den 19. og 20. maj 2014 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Christopher Gillberg Peter Vermeulen Dean Beadle Benny Andersen Charlotte Holmer Før var det godt,

Læs mere

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen Uddannelseskatalog UUC Maglemosen 2011-2012 2 Uddannelseskatalog 2011-2012 UUC Maglemosen ønsker, at sikre og udvikle den faglige kvalitet i vores opgaveløsning til gavn for elever og pårørende på UUC

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk Tilknytning tanker følelser sanser 2015 Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk 1 INVITATION TIL SPECIALPÆDAGOGISK LANDSKONFERENCE 2015 Det er en fornøjelse for styregruppen

Læs mere

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE VISPU Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE Indledning...2 Del 1: Baggrund og formål for etablering af videncentret...2 Inklusionsopgaven...2

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk CFU KURSER daginstitutionsområdet CFU 2015-16 Pædagoger KURSER University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde Og Andre interesserede

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

UDVIKLINGSKATALOG MOD MERE INKLUSION DEN FÆLLES SKOLEUDVIKLING I RINGSTED 2010 11

UDVIKLINGSKATALOG MOD MERE INKLUSION DEN FÆLLES SKOLEUDVIKLING I RINGSTED 2010 11 UDVIKLINGSKATALOG MOD MERE INKLUSION DEN FÆLLES SKOLEUDVIKLING I RINGSTED 2010 11 1 INDLEDNING PAMPÆDIA FÆLLES SKOLEUDVIKLING I RINGSTED KOMMUNE Pampædia bygger på visionerne og målene i Børne og Ungepolitikken.

Læs mere

Tjørnelyskolen for dygtige børn

Tjørnelyskolen for dygtige børn Tjørnelyskolen for dygtige børn Et udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-2010 1 Tjørnelyskolen for dygtige børn Udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-10 Oktober 2010 Redaktionsudvalg: Vinie Hansen, pædagogisk

Læs mere