Kvalitetsrapport for. for skoleårene. 2011/2012 og 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport for. for skoleårene. 2011/2012 og 2012/2013"

Transkript

1 Kvalitetsrapport for for skoleårene 2011/2012 og 2012/2013 Acadre 13/6081

2 Indhold Skolens virke 2 1. Virke og rammer 2 2. De politisk udmeldte indsatsområder mål for mål 3 3. Selvvalgte indsatsområder Evalueringskultur Områder som skolebestyrelsen har fastsat principper for 17 Skolens drift Fordeling af elever på skolens afdelinger Timetal Økonomi og ressourceanvendelse fordelt på skolens afdelinger Lærerkompetencer fordelt på afdelinger Fravær Personale fordelt på afdelinger Vikardækning fordelt på afdelinger Elevadfærd fordelt på afdelinger Specialpædagogisk indsats fordelt på afdelinger Vurdering af effekten af undervisningen i dansk som andetsprog Vurdering af effekten af skolens egne familieklasser og Familiecentret Løvdal Elevernes sundhed Elevernes tandsundhed Undervisningsmiljø Arbejdsmiljø 51 Skolens resultater Opfyldelse af trinmål for 2, 3, 6 og 7. klassetrin fordelt på afdelinger Læseprøver og udviklingen i læsningen Nationale test fordelt på afdelinger Folkeskolens afgangsprøver for alle skolens elever Fordelt på afdelinger Folkeskolens afgangsprøver for elever der har modtaget specialundervisning 67 og/eller undervisning i dansk som andetsprog i løbet af deres skolegang fordelt på afdelinger Samlet vurdering af skolens resultater Opfølgning på handleplaner og byrådets beslutning om at styrke fagligheden 71 Skolens overvejelser om de kommende års udfordringer Ønsker eller forslag til fremtidige fælleskommunale indsatsområder Udfordringer i det kommende skoleår Skolens selvvalgte indsatsområder for det kommende skoleår Hvad har projekt Forbedring af skolernes læringsmiljø indtil videre betydet for skolen? Siden til politikerne og Centeret 74 1

3 Skolens virke 1. Virke og rammer Aktiviteterne i skoleåret 2012/2013 har været præget af den kommunale skolestrukturændring, både i forhold til organisering og i forhold til kulturdannelse. Skolestrukturen gjorde Helsingør Skole til Danmarks næst største skole. Helsingør Skole (Afd. GU, Afd. KO, Afd. MA, Afd. NV, Afd. NY) blev grundlagt 1. august 2012 i en tid præget af hastige forandringer. Det eneste sikre holdepunkt er, at man ikke er sikker på hvad morgendagen bringer. Forandring er en præmis. Samfundsstrukturer, økonomiske vilkår, lovgivning, teknologi og elevsammensætning bevæger og udvikler sig fra skoleår til skoleår. Alene derfor giver det ikke megen mening at tale om skolens grundlæggelse. Større perspektiver giver det at sige, at skolen er blevet søsat. Vel at mærke ikke som den supertanker folkeskolen så ofte bliver sammenlignet med. Men som en flåde af skibe, der i kraft af både evnen til selv at navigere og samtidig sætte sig fælles mål, styrer sikkert og nysgerrigt rundt i forandringernes tidsalder. Skibet sejler ikke i rutefart, men på ekspedition i hjemlige farvande og på store verdenshave. Helsingør Skole anerkender at frihed til at handle er et af de vigtigste elementer for at undervisning og læring lykkes. Den enkelte afdeling; det enkelte team; den enkelte voksne har altafgørende indflydelse på det, som skolen skal: Gennem undervisning og pædagogisk virke at skabe rammer for børns læring og leg, så de dannes til livsduelige individer. Voksnes indflydelse på børn kan ikke overvurderes. Hverken i private eller professionelle relationer. Derfor er det naturligt, at der på flåden af skibe er mange styrmænd. At præge og sætte retning i sit team eller på sin afdeling er ikke en ret det er en pligt. Alle veje fører til Rom også søveje. På Helsingør Skole er målet ikke Rom, men at alle børn opnår succesfuld læring. Det kan og skal ske ad mange veje. Men ikke vilkårligt. Undervisningen på Helsingør Skole tager udgangspunkt i, at hver enkelt barns læring bedst finder sted i fællesskaber. Afdelinger, klasser, teams, årgange, netværk, fag. I fællesskab beslutter man hvilke pejlemærker, styrmændene skal navigere efter. Og så sejler man! Skolens pejlemærker er konkrete. De bliver vedtaget og formuleret løbende. Både skolens ansatte, børn og forældre skal kende og anerkende dem. Alle skal have medejerskab og indflydelse. Og orienterer sig efter dem dagligt. Som et fyrtårn, der lyser pejlemærkerne op, arbejder alle skolens ansatte på at gøre Helsingør Skole til en Ordentlig skole hvor alle behandler hinanden respektfuldt og voksne er foregangsbilleder for børn. Kommunikerende skole som til hinanden og omverden fortæller de gode, opbyggende historier fra og om skolen. Udadvendt og entreprenant skole som opsøger samarbejde og netværksdannelse internt på tværs af afdelinger, personale- og faggrupper eksternt med erhvervs- og kulturliv Eksperimenterende skole som med afsæt i det kendte hele tiden er på udkig efter nye og bedre måder at gøre tingene på. Fagligt ambitiøs skole som konstant sætter sig mål og går efter guld i disciplinerne læring og leg. I skolens første år, skoleåret 2012/2013 har vi arbejdet med kommunikation på alle niveauer. Dette er konkret sket ved: At tilknytte en kommunikationskonsulent 1 dg. ugentlig til Helsingør Skole, med fokus på at kvalificere processen omkring kommunikation Fokusgruppeinterview med forældre, elever, medarbejdere og ansatte fra alle områder om hvilke ønsker og behov der var til det nye og fælles intra Bearbejdelse af den kommunikative platform Udarbejdelse af ny og fælles hjemmeside, med bl.a. filmklip og blog Udarbejdelse af nyt og fælles intra Mobilesite til intra (til smartphones) 2

4 Udarbejdelse af folder mv. Men at samle 5 skoler under en administrativ hat, med det mål og formål at det skal give mening og bedre læring for eleverne, er en proces hvor udvikling af en fælles kultur er i fokus. Medarbejderne har været positive medspillere i processen, og vi kan derfor gøre status og sige, at kulturarbejdet i forhold til en fælles kultur og sparring med kolleger, er kommet langt længere end vi havde turde drømme om. I medarbejdergruppen har vi målrettet arbejdet med temaet samarbejde i bred forstand. Resultatet efter første år som Helsingør Skole er, at bl.a. lærergruppen kun ønskede at der blev oprettet et samlet fagudvalg i de enkelte fag, for Helsingør Skole, da værdien af kollegial sparring ud over egen afdeling opleves som værdifuld. I vores SFO (fire afdelinger fordelt på flere adresser) har vi haft fokus på de Kreative fællesskaber. Dette har dannet grobund for samarbejde på tværs af afdelingerne, men har også sat fokus på egen praksis og hvordan denne kan udfordres og justeres. Samarbejde og optimering af arbejdsgange, har været fokuspunkt i sekretærteamet. Vi har målrettet arbejdet på, hvordan vi udnytter de enkelte sekretærers kompetencer bedst muligt. Skolebestyrelsen har primært beskæftiget sig med: Principper for Helsingør Skole Forældresamarbejdet både overordnet og lokalt på den enkelte afdeling Fremtidens Helsingør Skole Elevrødderne på de enkelte afdelinger, har ønsket et fælles elevråd for Helsingør Skole, hvilket bliver oprettet ved næste skoleårs start (2013/2014). 2. De politisk udmeldte indsatsområder mål for mål Afdeling Gurrevej 2011 Mål Det pædagogiske læringsmiljø skal udvikles Resultatkrav 1 I forbindelse med fysiske ændringer på skolerne skal både det udvendige og indvendige pædagogiske miljø udnyttes optimalt Helsingør skole, afd. Gurrevej har fået optimeret læringsmiljøet på væsentlige punkter ved hjælp af dens del af de 120 mio. kroner. På alle gange er der etableret arbejdspladser og fællesrum, som gør det muligt at arbejde langt mere fleksibelt end hidtil. Både elever og lærere har taget områderne til sig. Hvor undervisningen tidligere var præget af megen klasserumsundervisning, oplever man nu dagligt at elever, specielt fra mellemtrin og udskoling, vælger læringsrammer, der tilpasses individuelt til læringsaktiviteten. Der er desuden lavet en såkaldt junglesti, der kan benyttes både i fritid og undervisning enten til idræt eller hvis eleverne har brug for et lille break. Endelig har vi fået etableret et meget fint natur/teknik område udendørs, så der kan arbejdes med ting, der griser eller undervisningen kan trækkes ud, hvis vejret er til det. I skoleåret er afdelingens billedkunst blevet renoveret. Med renoveringen har afdelingen fået et rum, der inspirerer til kreativitet og faget har ændret status til at blive attraktivt for både elever og lærere. Inspirationen rækker ud over faggrænser og har bl.a. været brugt til nye fremlæggelsesformer i projektopgaven. 3

5 Mål IT skal indgå som fast del i undervisningen i alle fag Resultatkrav 2 I forbindelse med tilførsel af IT-udstyr på alle skoler skal brug af IT være et gennemgående undervisningsmiddel. IT er et gennemgående undervisningsmiddel i undervisningen på afd. GU. I alle lokaler benyttes smartboardet i alle lektioner og elevernes notebook anvendes på daglig basis. Lærerne er alle aktive brugere af smartboard, deres notebooks og kommunikerer med hinanden, med eleverne og med familierne via Skoleintra. Mål Det pædagogiske personales kompetencer skal opgraderes Resultatkrav 3 Underviserne skal efteruddannes og have opgraderet deres kompetencer Gennem de kommunale kurser på IT området, der blev tilrettelagt som kurser ifht. lærernes fag, er alle lærere blevet opgraderet i IT og deres fagområder. Skolen har desuden haft fokus på praksisnære oplæg på diverse lærer- og udviklingsmøder. Dette har foregået bl.a gennem ooperative learning - strukturer og ved at lave seancer for best practice. Dette har personalet været optagede af og har haft en oplevelse af at kunne bruge de lærte og hinandens viden til noget konkret Mål Færre unge ryger og drikker alkohol Resultatkrav 1 Antallet af unge i 9. klasse, som ryger er faldet med 10. Antallet af unge i 9. klasse, der har prøvet at være fulde mere end 0-3 gange er faldet med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Klasselærerne i skolens udskolingsklasser har fokus på trivslen hos den enkelte elev. Fælles drøftelser i klassens regi er tilbagevendende, ligesom biologilæreren har opmærksomhed på den faglige viden om kroppens reaktion på rygningens og alkoholens skadelige virkninger. Vi har som skole skabt en stærk tradition for et tæt samarbejde mellem den enkelte klasselærer, Daglig pædagogisk leder, sundhedsplejeske og skolens SSPK-medarbejder. Dette har bl.a. haft stor betydning i konkrete sager med rygning og Hash. Sundhedsplejersken på skolen har stort fokus på området i sine udskolingssamtaler med eleverne, hvor der bl.a. tilbydes rygestopkurser. 4

6 Mål Flere børn og unge årige dyrker motion i foreningslivet Resultatkrav børn/unge har taget imod tilbud om fritidspas og holdt ved i 6 måneder. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Skolens SSPK-mand og idrætslærer har gjort et stort opfølgende arbejde ifht. at formidle og opstarte en sådan indsats. Der har ikke været mange pas udleveret, men de elever der har fået, har holdt ved Mål Færre fraværsdage i dagtilbud og skoler grundet sygdom. Resultatkrav 1 Fraværet reduceres med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. GU har som et af sine fokuspunkter altid at være opmærksom på for meget fravær hos eleverne. På skolen er det aftalt at klasselærer reagerer efter elevfravær på 15 dage. Desuden er der iværksat en administrativ proces, hvor DPL og sekretær 4 gange årligt ser elevfraværet igennem. Når elevfraværet overstiger 15 dage, indkaldes forældrene til samtale, såfremt fraværet ikke skyldes ekstraordinære omstændigheder. Skolen har været flittig bruger af kommunens Morgenfrue-ordning, i de fleste tilfælde med en god udgang, men i en del tilfælde, har morgenfruen opgivet efter meget langstrakte forløb. Mål Færre børn og unge ekskluderes til særlige tilbud. Resultatkrav 2 Antallet af børn og unge som ekskluderes til særlige tilbud, reduceres med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Helsingør skole, afd. Gurrevej huser Helsingør skoles familieklassetilbud. Dette er et velfungerende sted for børn og deres forældre. De fleste forløb afsluttes succesfuldt, mens få kræver en anden indsats. I en del tilfælde har et særlig tæt samarbejde med familien været nødvendigt, hvilket har kunne skabe en ændret relation mellem skole og elev, der har sikret fortsat skolegang på afd. GU. I andre tilfælde har vi som skole skabt kontakt til andre folkeskoler, og på denne måde sikret en god overgang for eleven, til en ny skolegang og en ny ramme og rolle for den unge. Skolen har et frugtbart samarbejde med SFO, hvilket vi ønsker at styrke yderligere. Dette samarbejde sikrer de bedst mulige rammer og relationer for indskolingsbarnet, så vi som skole får afsøgt alle miligheder, før andre tilbud overvejes. Skolen inkluderer mange elever, der kunne have været i specialklasse, men hvor forældrene ikke har ønsket at tage imod tilbuddet. 5

7 Mål Økonomi i balance. Resultatkrav 3 Der er indgået aftale om afdrag på gæld. Helsingør skole, afd. Gurrevej har i forbindelse med skoleårets planlægning sommeren 2012 sikret mulighed for nedbringelse af gæld gennem en kraftig reduktion i lærerstaben Mål Udbytte af undervisning i dansk og matematik stiger. Resultatkrav 4 Dansk, læsning og matematisk problemløsning stiger med ½ karakter i gennemsnit. For skoleåret : På 9. årgang har der været stort fokus på holddeling, idet denne årgang har været ganske særlig. På årgangen med 2 afgangsklasser her der været 8 elever med særlige vanskeligheder (Heraf flere med specialklasseprofil) og deraf tildelte enkeltintegrerede timer. Foruden disse elever rummede årgangen en større gruppe svage elever, foruden en gruppe af meget fagligt stærke elever. Dette har krævet undervisningsdifferentiering i udpræget grad. Elevernes sammensætning på denne årgang, samt den foregående årgangs flotte resultater bevirker at vi ikke kan aflæse den ønskede effekt ved at hæve den gennemsnitlige karaktér med ½. Det er imidlertid lykkedes os at få (næsten)alle elever på årgangen til prøve og i de fleste tilfælde med et rimeligt resultat. På den lange bane: Skolens brug af læsekonferencer har sat fokus på handleplaner for den enkelte elev og deres danskkompetencer. Konferencerne ledes af læsevejlederne og ledelsen er repræsenteret. Konferencerne foregår på årgangen for at sikre videndeling og samarbejde. Skolen har i skoleåret fra 20-puljen modtaget timer til et minilæsehus. Tillagt ressourcer fra Specialundervisningen og dansk-2, har grupper af elever på mellemtrinnet modtaget målrettet undervisning i en mindre gruppe fra 8-12 hver dag gennem en 7 ugers periode. Fokus var på de tre hovedfag Dansk, matematik og engelsk. Modellen gav gode resultater og afprøves i indeværende skoleår i en mindre udgave. Skolens matematikvejleder og danskvejleder har haft særligt fokus på vejledning af kollegerne ifht. de opsatte mål om at hæve karakteren med ½. Mål Højere gennemsnit på afgangsprøver på Helsingør skole. Resultatkrav 5 Ligger i 2013 over landsgennemsnittet. På 9. årgang har der været stort fokus på holddeling, idet denne årgang har været ganske særlig. På årgangen med 2 afgangsklasser her der været 8 elever med 6

8 særlige vanskeligheder (Heraf flere med specialklasseprofil) og deraf tildelte enkeltintegrerede timer. Foruden disse elever rummede årgangen en større gruppe svage elever, foruden en gruppe af meget fagligt stærke elever. Dette har krævet undervisningsdifferentiering i udpræget grad. Elevernes sammensætning på denne årgang, samt den foregående årgangs flotte resultater bevirker at vi ikke kan aflæse den ønskede effekt ved at hæve den gennemsnitlige karaktér med ½. Det er imidlertid lykkedes os at få (næsten)alle elever på årgangen til prøve og i de fleste tilfælde med et rimeligt resultat. På den lange bane: Skolens brug af læsekonferencer har sat fokus på handleplaner for den enkelte elev og deres danskkompetencer. Konferencerne ledes af læsevejlederne og ledelsen er repræsenteret. Konferencerne foregår på årgangen for at sikre videndeling og samarbejde. Skolen har i skoleåret fra 20-puljen modtaget timer til et minilæsehus. Tillagt ressourcer fra Specialundervisningen og dansk-2, har grupper af elever på mellemtrinnet modtaget målrettet undervisning i en mindre gruppe fra 8-12 hver dag gennem en 7 ugers periode. Fokus var på de tre hovedfag Dansk, matematik og engelsk. Modellen gav gode resultater og afprøves i indeværende skoleår i en mindre udgave. Skolens matematikvejleder og danskvejleder har haft særligt fokus på vejledning af kollegerne ifht. de opsatte mål om at hæve karakteren med ½. Ledelsen tilskynder til tættere samarbejde på årgangene og gennem parallellagte fagtimer, primært på årgange med inklusionslærertimer, for at skabe mulighed for fuld udbytte af ressourcen for at sikre den enkeltes læring. Afdeling Kongevej 2011 Mål Det pædagogiske læringsmiljø skal udvikles Resultatkrav 1 På afd. KO har der i skoleåret pågået en stor forbedring af det ydre læringsmiljø. I en god proces mellem kommune, medarbejdere, elever og ledelse er der udviklet et nyt Ydre læringsmiljø, hvor fokus har været at skabe muligheder for indlæring gennem leg. Projektet har været et stort kvalitetsløft til de fysiske og læringsmæssige muligheder skolen nu kan udfylde. Mål IT skal indgå som fast del i undervisningen i alle fag Resultatkrav 2 I forbindelse med tilførsel af IT-udstyr på alle skoler skal brug af IT være et gennemgående undervisningsmiddel. På afd. KO er det lykkedes at indfører IT som en naturlig del af elevernes undervisning. 7

9 Alle elever bruger deres Notebook som et digitalt penalhus, og lærerne indtænker og bruger it i deres didaktiske tilrettelæggelse og udførsel af undervisningen. Mål Det pædagogiske personales kompetencer skal opgraderes Resultatkrav 3 Underviserne skal efteruddannes og have opgraderet deres kompetencer Medarbejderne har deltaget i de kommunalt tilrettelagte It- kompetenceudviklingskurser, hvor fokus har været at løfte den it-didaktiske forståelse til konkret praktiskanvendelse i fagene Mål Færre unge ryger og drikker alkohol Resultatkrav 1 Antallet af unge i 9. klasse, som ryger er faldet med 10. Antallet af unge i 9. klasse, der har prøvet at være fulde mere end 0-3 gange er faldet med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Klassens lærer drøfter sundhed herunder alkohol og rygevaner på forældremøder. Desuden er der et tæt samarbejde med sundhedsplejeske. Klasselærer arbejder sammen med skolens SSPK-lærer om forebyggende indsatser i forhold til rygning og alkohol. Mål Flere børn og unge årige dyrker motion i foreningslivet Resultatkrav børn/unge har taget imod tilbud om fritidspas og holdt ved i 6 måneder. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Skolens SSPK-lærer er tovholder på tilbud om fritidspas og har været meget aktiv med at udbrede tilbuddet til de unge der ikke i forvejen er tilknyttet den foreningsorganiserede motion Mål Færre fraværsdage i dagtilbud og skoler grundet sygdom. Resultatkrav 1 Fraværet reduceres med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Der er fast procedure vedrørende sygesamtaler. Vi har desuden i Arbejdsmiljøgruppen lavet analyse gennem et skoleår, for at se om der var tendenser i personalegruppen, i forhold til tidspunkter i løbet af året hvor der var mere medarbejderfravær grundet sygdom. Der tegner sig ikke entydigt billede, men italesættelsen om dette fokuspunkt har løftet personalets opmærksomhed på 8

10 sygefravær. Mål Færre børn og unge ekskluderes til særlige tilbud. Resultatkrav 2 Antallet af børn og unge som ekskluderes til særlige tilbud, reduceres med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Vi har som en del af arbejdet med inklusion arbejdet hen mod et ressourcesyn på barnet, hvilket har været med til at se på hvilke muligheder eleven har for at være en fortsat del af skole- og klassemiljøet. Desuden har vi et rigtig godt samarbejde med Familiecenter Løvdal, og Helsingør skoles eget Familieklassetilbud, hvilket har været med til at fastholde elever i normalskoleforløbet. Mål Økonomi i balance. Resultatkrav 3 Der er indgået aftale om afdrag på gæld. På afd. KO er der en manglende ressourcetildeling på specialklasseområdet, hvilket giver et forkert billede af afdelingens økonomi. Generelt set har afd. KO en sund økonomi. Mål Udbytte af undervisning i dansk og matematik stiger. Resultatkrav 4 Dansk, læsning og matematisk problemløsning stiger med ½ karakter i gennemsnit. Ved at have fokus på elevernes læring og ved hjælp af de muligheder der ligger i ITanvendelse, ser vi en fremgang i de faglige resultater. Mål Højere gennemsnit på afgangsprøver på Helsingør skole. Resultatkrav 5 Ligger i 2013 over landsgennemsnittet. Ved at lave udfordringer for alle elevgrupper, og herunder arbejde strategisk med holddeling, undervisningsdifferentiering og holde fokus på den enkelte elev, forventes det at afgangsprøveresultaterne højnes. Afdeling Marienlyst 2. De politisk udmeldte indsatsområder mål for mål

11 Mål Det pædagogiske læringsmiljø skal udvikles Resultatkrav 1 I forbindelse med fysiske ændringer på skolerne skal både det udvendige og indvendige pædagogiske miljø udnyttes optimalt Afdeling Marienlyst har ikke været en del af dette mål, da der ikke har været stillet midler til rådig, grundet projekt Skolen i bymidten. Mål IT skal indgå som fast del i undervisningen i alle fag Resultatkrav 2 I forbindelse med tilførsel af IT-udstyr på alle skoler skal brug af IT være et gennemgående undervisningsmiddel. Alle elever fra klasse har netbooks. Der er Smartboards i alle undervisningslokaler. Lærere og pædagoger har fået kursus i brug af Smartboards og netbooks samt haft kurser i brugen af div. ITprogrammer. Mål Det pædagogiske personales kompetencer skal opgraderes Resultatkrav 3 Underviserne skal efteruddannes og have opgraderet deres kompetencer Lærere og pædagoger har deltaget i fælles kompetenceudvikling af IT-kompetencer. Både i brugen af Smartboards og IT-programmer i forhold til de enkelte fag Mål Færre unge ryger og drikker alkohol Resultatkrav 1 Antallet af unge i 9. klasse, som ryger er faldet med 10. Antallet af unge i 9. klasse, der har prøvet at være fulde mere end 0-3 gange er faldet med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Der arbejdes konsekvent med materialet Tackling (udskolingsundervisningsmateriale),hvori temaerne behandles grundigt. Faget biologi har pensumområder omhandlende rygning og alkohol. SSPK har forældreaftener hvor rygning og alkohol er temaer. Ofte laver forældre i udskolingen(7.- 9.kl.) fælles aftaler om fester og indtagelse af alkohol. Mål Flere børn og unge årige dyrker motion i foreningslivet Resultatkrav børn/unge har taget imod tilbud om fritidspas og holdt ved i 6 måneder. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. 10

12 2013 Mål Færre fraværsdage i dagtilbud og skoler grundet sygdom. Resultatkrav 1 Fraværet reduceres med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Der arbejdes med at forbedre dialogen med forældre til børn med meget fravær. Der er udarbejdet retningslinier og procedure til pædagogisk personale, der beskriver hvornår og hvordan de skal reagere i forbindelse med elevernes fravær. Skærper fokus på underretning i forbindelse med implementeringen af den nye børnelineal. Mål Færre børn og unge ekskluderes til særlige tilbud. Resultatkrav 2 Antallet af børn og unge som ekskluderes til særlige tilbud, reduceres med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Samarbejdet i mellem specialklasser og almenområdet er blevet intensiveret. Elever fra specialklasser kommer i praktik i almenklasserne for at kvalificere vurderingen af et evt. skift. Revurdering og retestning af gråzonebørn. Inklusionstimer(tidligere enkeltintegrerede timer) bruges i forsøget på at inkludere elever, der tidligere blev visiteret til div. specialtilbud. Mål Økonomi i balance. Resultatkrav 3 Der er indgået aftale om afdrag på gæld. Gælden på afd. Marienlyst er reduceret med kr ,00. Mål Udbytte af undervisning i dansk og matematik stiger. Resultatkrav 4 Dansk, læsning og matematisk problemløsning stiger med ½ karakter i gennemsnit. AFD. Marienlyst: Mål opfyldt i dansk(stigning 1,3), Ikke opfyldt i læsning(karaktergennemsnit uændret), ikke opfyldt i matematik, problemdel(stigning 0,3) Mål Højere gennemsnit på afgangsprøver på Helsingør skole. Resultatkrav 5 Ligger i 2013 over landsgennemsnittet. Afd. Marienlyst ligger over landsgennemsnit i danskprøver, engelskprøve. Underlandsgennemsnit i matematikprøver(skriftlige) og F/K Afdeling Nordvest 11

13 2011 Mål Det pædagogiske læringsmiljø skal udvikles Resultatkrav 1 I forbindelse med fysiske ændringer på skolerne skal både det udvendige og indvendige pædagogiske miljø udnyttes optimalt Afdeling Nordvest indviede i den tidlige sommer 2012 det udvendige læringsmiljø. Med bl.a. traditionelle fysisk udfordrende legeredskaber, interaktive legeredskaber samt et vandland tiltænkt primært den naturfaglige indlæring. I foråret 2013 møblerede og indrettede vi vores tre store fællesrum med henblik på at skabe mulighed for varierede læringsmiljøer og specifikke rum i rummet til gruppearbejder mv. Overordnet set har både det ydre og indre læringsmiljø betydet en øget mulighed og fokus på at variere undervisningen og bevægelsesindlæringen. I praksis kan vi iagttage at dette i høj grad også har været tilfældet og har betydet bedre undervisnings- og arbejdsmiljø. Desværre er afdelingens gode ide med det naturfaglige vandland ikke blevet udfoldet. Der har således været så massive problemer med den tekniske og opbygningsmæssige del af vandlandet, at det, stort set, har stået ubrugeligt hen siden indvielsen. Vi samarbejder med Center for Ejendomme på at løse problemerne så vi omsider kan drage nytte af vandlandets mange muligheder. Mål IT skal indgå som fast del i undervisningen i alle fag Resultatkrav 2 I forbindelse med tilførsel af IT-udstyr på alle skoler skal brug af IT være et gennemgående undervisningsmiddel. Afdelingen har i lighed med andre skoler i kommunen fået Smartboards i alle lokaler. Derudover har vi indkøbt notebooks så alle afdelingens elever låner en sådan. Mediepatruljer/It patruljer er en del af skolens dagligdag. Som afdeling betragter vi os som frontunners på området, hvilket betyder at It i høj grad er en del af elevernes daglige undervisning i alle fag, når det giver mening. Mål Det pædagogiske personales kompetencer skal opgraderes Resultatkrav 3 Underviserne skal efteruddannes og have opgraderet deres kompetencer Skolens personale har alle været igennem It-kurser, dermed er målet nået

14 Mål Færre unge ryger og drikker alkohol Resultatkrav 1 Antallet af unge i 9. klasse, som ryger er faldet med 10. Antallet af unge i 9. klasse, der har prøvet at være fulde mere end 0-3 gange er faldet med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Der er primært i udskolingen talt meget sundhed og bevægelse og betydningen af dette for et godt liv. Vi kan dog her som på så mange parametre iagttage en social slagside. Mål Flere børn og unge årige dyrker motion i foreningslivet Resultatkrav børn/unge har taget imod tilbud om fritidspas og holdt ved i 6 måneder. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Der er aktivt blevet opfordret til at benytte muligheden for at få sundhedspas Mål Færre fraværsdage i dagtilbud og skoler grundet sygdom. Resultatkrav 1 Fraværet reduceres med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Skærpet fokus på fravær generelt, indkaldelse af forældre og elever til en eller flere bekymringssamtaler samt daglig morgen mødepligt på afdelingens kontor for visse elever. Mål Færre børn og unge ekskluderes til særlige tilbud. Resultatkrav 2 Antallet af børn og unge som ekskluderes til særlige tilbud, reduceres med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Afdelingen har arbejdet med inklusion og fastholdelse i almen Mål Økonomi i balance. Resultatkrav 3 Der er indgået aftale om afdrag på gæld. Med udgangen af 2012 balancerede afdeling NV s regnskab og endda med et lille plus. Hermed var det umiddelbare mål om en økonomi i balance nået. 13

15 Mål Udbytte af undervisning i dansk og matematik stiger. Resultatkrav 4 Dansk, læsning og matematisk problemløsning stiger med ½ karakter i gennemsnit. Afdeling Nordvest har ikke magtet at forbedre standpunktet for eleverne ni dansk læsning og matematisk problemløsning trods stærk fokus på dette og fagligt kompetente lærere som undervisere. Vi mener årsagen kan findes i et eller begge af følgende forhold. Lockouten har uden tvivl været sværest at kapere læringsmæssigt for vores (for mange) fagligt svage elever, som i højere grad mangler den vedvarende træning som skolegangen normalt vil give. Om årgangen har været svagere end tidligere er svært at vurdere men der er måske en svag tendens til at der har været flere fagligt endog meget svage eleveri skoleåret Mål Højere gennemsnit på afgangsprøver på Helsingør skole. Resultatkrav 5 Ligger i 2013 over landsgennemsnittet. Fælles for HS. 3. Selvvalgte indsatsområder Afdeling Gurrevej Det fysiske arbejdsmiljø: Udover de forbedringer Helsingør skole afd. Gurrevej har oplevet ifm. det fysiske læringsmiljø har afdelingen haft fokus på det fysiske arbejdsmiljø. Specielt i denne forbindelse skal fremhæves en udbedrelse af akustikforholdene i afdelingens indskolingsbygning. Det øgede fokus har ydermere medført en tiltrængt oprydning af afdelingens teatergarderobe, reparation af gardiner i samtlige klasseværelser samt gymnastikhal, oprydning og ny-indretning af pause- og møderum, samt igangsættelse af forbedring og udvidelse af lærernes forberedelsesmuligheder på afdelingen. Det psykiske arbejdsmiljø: Som konsekvens af flere år med skiftende ledelser samt personalereduktion på lærerpersonalet har det psykiske arbejdsmiljø krævet en ekstra fokus. Specielt har der været behov for forventningsafstemning og en forbedret kommunikation ml. ledelse og personale, men også i lærergruppen indbyrdes, har der været behov for at ændre en, i perioder, negativ kultur til en positiv. Ovennævnte har medført en forbedring af kommunikationen, en større tydelighed i forventninger, nedskrivelse af årshjul med klarhed over traditioner og tilbagevendende arbejdsopgaver. Til opgaven med udvikling af skolens kultur, samt til sparring og supervision af ledelsen, har afdelingen indgået et samarbejde med konsulenterne Ole Resen og Ole Ingstrup. Spilbaseret undervisning Afdeling Gurrevej deltog i i et unikt forskningsprojekt, om spilbaseret 14

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kapitel 1: Indledning...2 Baggrund og formål...2 Proces og dokumentation...2 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...2 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport 2007...5 Vurdering

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN

HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET: 2006/07 KVALITETSRAPPORT for Grydemoseskolen 1 STATUSDEL: Beskrivelse af skolen Grydemoseskolen er en såkaldt to-sporet folkeskole (team I III) med en specialklasserække

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Sønderborg Kommunale Skolevæsen Forvaltning Børn og Uddannelse Uddannelse Jyllandsgade 36 6400 Sønderborg Forord... 4 Resumé... 4 Skolerne... 4 Indikatorer (5.3)... 5 Ahlmann-Skolen...

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 6 7 7 11 16 18 21 21 23 24 25 25 26 27 28 28 29 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14 Opfølgning

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2007/08

Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 5 Børn- og Ungepolitikken... 5 Skolepolitiske mål... 5 Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau... 5 Konklusion fagligt niveau...

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere