Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for klasse?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse?"

Transkript

1 Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for klasse? Fri for Mobberi sætter omsorg og gode børne- og voksenfællesskaber på dagsordenen. Det sker gennem bevidst og systematisk arbejde med at skabe handle- og deltagelsesmuligheder for alle børn i fællesskaberne. Fri for Mobberi indeholder forslag til aktiviteter, der kan styrke tolerance, respekt, omsorg og mod i børnefællesskaber. Forenklede fælles mål indføres med folkeskoleskolereformen med virkning fra august Forenklede fælles mål gælder for alle folkeskolens fag og for 0. klasse. Forenklede fælles mål er bygget omkring kompetenceområder, der består af færdigheds- og vidensmål. Tankegangen er, at for at blive kompetent på et område, skal barnet kunne noget og vide noget. Fri for Mobberi har børnegruppen og mulighederne for dannelse og socialisering gennem deltagelse i gruppen i centrum. Forenklede fælles mål har individet og individets muligheder for læring i centrum. Når disse to måder at arbejde med børn i fællesskaber på kombineres, optræder sociale og dannelsesmæssige muligheder, hvor begge dele kan udvikle hinanden gennem fællesskabende didaktik. Fællesskabende didaktik er et begreb, der samtænker undervisning og fællesskabsopbyggende processer i skoleklassen. 1 I Fri for Mobberi forstås mobning som en social praksis, hvor deltagerne forsøger at skabe en mening med det, de gør. Mobning bliver en form for social aktivitet, der samler deltagerne, som oplever tilknytning og mening gennem deltagelse i den sociale udstødelsesaktivitet mobning. Undervisning kan forstås på samme måde. Gennem deltagelse i undervisning forsøger elever at skabe tilknytning til gruppen og finde en mening i det, som undervisningen handler om. Påstanden er, at mobning kan tillæres i klassefællesskaber, ligesom arbejde med skolens faglige områder i forenklede fælles mål kan tillæres i klassefællesskaber. Fri for Mobberi indeholder anbefalinger til aktiviteter, der samler og inddrager eleverne gennem deltagelse. Neden for er listet områder af forenklede fælles mål fra klasse, som knytter antimobbepraksisser til skolegang og undervisning og derved medvirker til fællesskabelse af værdige deltagelsesformer for alle børn. Brug listen til at finde inspiration. Listen er kronologisk ordnet for klasse. I arbejdet med Fri for Mobberi vil der dog være inspiration at finde på samtlige oplistede klassetrin. Fri for Mobberis skolematerialer er udarbejdet til forløbet klasse og kan bruges fleksibelt i forhold til klassens interesse, udvikling og udfordringer. Det anbefales at orientere sig i kompetenceområder for både børnehaveklasse og klasse for at få overblik over Fri for Mobberis materialer og indblik i, hvordan materialerne kan medvirke til at arbejde med kompetenceområder i fælles forenklede mål. Listen er ikke udtømmende, find selv yderligere inspiration på og på Neden for er klasse og kompetenceområder markeret med fed og anbefalinger fra Fri for Mobberi er skrevet under hver fed underskrift. 1 Læs mere om fællesskabende didaktikker under Ph.d. Helle Rabøl Hansen. 1

2 Fælles forenklede mål og Fri for Mobberi Kompetenceområder for 0. klasse Sprog Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på. Fri for Mobberi indeholder sociale praksisser, som i særlig grad har fokus på sprog og udvikling af sprog. Elevmødet har en mødeform, hvor børn og voksne taler om, hvad mobning er, om social trivsel og om hvordan det går med fællesskabet i klassen. De voksne er ansvarlige for, at mødeformen er anerkendende og handlingsanvisende for, hvordan børn og voksne kan udvikle stærke og bæredygtige klassefællesskaber. På elevmøder kan man tale om hvornår er jeg glad i skolen?, hvornår er jeg ked af det i skolen?, hvad kan jeg gøre, som gør mine klassekammerater glade?, hvordan kan vi sige stop til hinanden?. Elevmøder har ofte en fast form. Fx Bamseven fortæller om en hændelse, som børnegruppen kan identificere sig med en samtaletavle om hændelsens tematik tages i brug massage Elevmøder medvirker til at uddanne og danne børnene til at tage vare på hinanden og sig selv i fællesskaber, samtidig med at børnene får blik for deres aktive rolle i udvikling af fællesskaber. Kreative og musiske udtryksformer Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama. Fri for Mobberi indeholder sociale praksisser, som har fokus på kreative musiske udtryksformer. Tematikker i klassens sociale trivsel kan bearbejdes gennem billeder, musik og drama. Børnene kan lave deres egne sange og spille dramastykker, som har fokus på temaer i klassens arbejde med social trivsel. Og børnene kan lave deres egne samtaletavler. Samtaletavler bruges som afsæt for samtaler om social trivsel i klassen. Samtaletavler viser genkendelige situationer fra børns skoleliv. På bagsiden af alle samtaletavler er spørgsmål, som samtalen kan tage udgangspunkt i. Børnene kan også lave deres egne samtaletavler, hvor den voksne giver børnene en overskrift, som tavlen skal handle om. Fx En god leg, Uvenner, Hjælpe hinanden, Invitation til leg, At være modig. Det digitale materiale Fri for Mobberi Universet indeholder rytmik og sange. Gennem lette rytmer og enkle sangtekster lærer børnene om mobning og social trivsel. I den tilhørende vejledning beskrives ideer til det rytmiske arbejde med sangene. Gennem brug af rytmik og sange, der handler om social trivsel og mobning, får børnene dels viden og færdigheder om mobning, social trivsel dels viden og færdigheder i musik og drama. 2

3 Krop og bevægelse Eleven kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen. Fri for Mobberi indeholder sociale praksisser, hvor barnet gennem leg og bevægelse styrker og udvikler kroppen. Aktivitetshæftet Fælles i Det Fri. Et natur- og aktivitetshæfte indeholder forslag til lege, der styrker kroppen og udvikler kroppen, samtidig med at omdrejningspunktet for alle legene er sammenhængskraft gennem deltagelse for alle. Massageprogrammet Den, man rører ved, mobber man ikke medvirker til at styrke børnenes fornemmelse for egen krop og til at styrke fællesskabet mellem børnene. Det sker gennem opbygning af et fællesskab, hvor tolerance, respekt, omsorg og mod omsættes til handlinger gennem massage. Nærhed, tæthed og stilhed i massageprogrammet medvirker til, at der etableres positive relationer mellem børnene og til at styrke og udvikle det enkelte barns kropsbevidsthed. Engagement og fællesskab Eleverne kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for hinanden. Fri for Mobberi giver konkrete værktøjer til fagprofessionelle til at samtale med børn om de fællesskaber, de indgår i. Gennem samtale og gennem deltagelse i sociale praksisser får børnene blik for egne og andres perspektiver i fællesskabet og udvikler dermed deres refleksionsevne. Fri for Mobberi bygger på værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod, som sættes i spil gennem aktiviteter, samtaler og lege. Samtaletavler rummer mangfoldige identifikationsmuligheder om fællesskab, følelser og engagement, som kan medvirke til at styrke børnenes blik for hinanden og sig selv som vigtige bidragsydere i børnefællesskabet. Bamseven, som er Fri for Mobberis maskot, bruges blandt andet som barnets stemme, hvor Bamseven kan være repræsentant for det, der skal gøres til genstand for undervisning i engagement og fællesskab i skolen. Bamseven kan gennem historiefortælling bringe væsentlige bidrag til fællesskabelse i arbejdet med engagement i klassen. Aktivitetshæftet Fælles i det Fri indeholder en række aktivitetsforslag og lege. Når lege skaber det handlende læringsfællesskab, viser legens grundpræmisser retning for, hvad der giver mening i deltagelsen. I samtlige lege i Fælles i det Fri -hæftet er grundpræmisserne, at legen fungerer gennem deltagelse og fællesskabelse. Dette medvirker til at skabe et fælles vi for deltagerne i legen. Undervisning i kompetenceområdet engagement og fællesskab medvirker til at skabe et fælles vi, hvor undervisningens indhold bliver det, der samler klassen, fremfor at det samlende er mobning og udstødelseshandlinger. Kompetenceområder for klasse Dansk, kommunikation Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer. 3

4 Fri for Mobberi indeholder sociale praksisser, som træner og udvikler sproglige kompetencer hos børnene, samtidig med at samtalernes omdrejningspunkt i Fri for Mobberis materialer har fokus på det nære fællesskab. Gennem brug af sprog om nære hverdagssituationer udvikler barnets kognition og tænkning sig, så barnet bliver bedre i stand til at håndtere egne og andres evt. udfordrede deltagelse i fællesskabet. Børns betingelser for deltagelse i fællesskaber er altid de fagprofessionelles ansvar, og arbejdet med at indhente perspektiver på børns deltagelse i fællesskaber er ligeledes de voksnes ansvar. For at voksne kan indhente børneperspektiver på deltagelsesmuligheder i klassens fællesskab, skal der kommunikeres med børn om hverdagssituationer. Fri for Mobberi anbefaler, at der bruges forskellige sociale praksisser til at indhente barnets perspektiver. Fx gennem brug af tegninger, drama og rollelege. Samtaletavlerne kan bruges som inspiration i dette arbejde. Her inddrages børnene og sætter ord på, hvordan de oplever situationen på en samtaletavle, der kan minde om situationer fra barnets hverdag i skolen. Gennem højtlæsning af bøger med fællesskab som tema gives et fælles afsæt for samtale om, hvad der skaber fællesskaber, hvordan det kan føles at længes efter at høre til et fællesskab, og hvordan børnene gennem handlinger og invitationer kan inddrage hinanden i fællesskabet mv. I kufferten findes bogen Hemmelige venner og på i det digitale materiale Fri for Mobberi Universet 2 findes e-bøgerne Hemmelige venner og Hvem vil lege med Gustav?. Begge bøger handler om børn i 1. klasse, som gennem oplevelser i skolens hverdag oplever frygten for ikke at høre til, glæden ved at høre til, at kunne hjælpe hinanden og gennem handlinger skabe invitationer for hinandens deltagelse i fællesskabet. Temaerne præsenteres i bøgerne på måder, som de fleste børn kan identificere sig med. Billedkunst/billedfremstilling, billedanalyse, billedkommunikation Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder. Eleven kan samtale om egne og andres billeder. Eleven kan kommunikere gennem billeder. Fri for Mobberi anbefaler, at der laves en tegneevent og produceres egne samtaletavler, som kan gå ind og støtte op omkring det arbejde, som kvalificerer klassens arbejde med fokus på fællesskab og antimobning. De fagprofessionelle kan vælge fokusområde som afsæt for aktiviteter. Fx kan børnene gennem billedkunst arbejde med modsætningspar: uden for/inden for, afvise/invitere, tryghed/utryghed. Eller der kan gennem billedskabelse arbejdes med Fri for Mobberis fire værdier: tolerance, respekt, omsorg og mod. Når det faglige omdrejningspunkt i undervisningen indeholder deltagelsesmuligheder, der medvirker til at skabe et værdigt fællesskab blandt børnene, vil den potentielle fare for marginalisering og udstødelse af fællesskabet blive nedtonet. 2 Fri for Mobberi Universet er et digitalt materiale, som tilgås fra universet.friformobberi.dk. Det er udviklet til indskolingen til brug på ipads, smartboard og computere. Det digitale univers indeholder fx samtaletavler, massageprogram, indre styrketræning, e-bøger, ryste sammen-lege, rytmik og faghæfte om materialet Fri for Mobberi. 4

5 Idræt Idrætskultur og relation. Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter og lege. Fri for Mobberi har fokus på, at børn gennem aktiviteter i undervisningen får deltagelsesmuligheder i det fælles projekt, som klassen rummer mulighed for. Gennem krop og bevægelseslege skabes muligheder for, at børn får øje på nye sider af sig selv og hinanden. Kroppens sprog kan bidrage med vigtige stemmer i fællesskabet. Fri for Mobberi anbefaler aktiviteter som fremmer ligeværdige deltagelsesformer gennem fx Fælles i det Fri. Et natur- og aktivitetshæfte. Det digitale materiale Fri for Mobberi Universet indeholder ryste sammen-lege, hvor børnene leger med, hvad det vil sige at være en del af forskellige fællesskaber. Musik og tid sætter rammer for aktiviteter, hvor børnene gennem opgaveløsninger får øje for det fælles i gruppen. Ryste sammen-legene følger principper om, at børnene gennem nye gruppekonstellationer får nye erfaringer med hinanden, der medvirker til at løsne op for lukkede og måske ensidige relationer i klassens fællesskaber. Ryste sammen-legene kan dermed medvirke til at skabe nye relationer i klassens fællesskaber. Idræt Alsidig idrætsudøvelse. Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg. I klasse skal børn opøve fornemmelse for krop, afspænding og spænding. I det digitale materiale Fri for Mobberi Universet er der Indre Styrketræning, som er tre mindfulnessøvelser, hvor klassen får en pause fra hverdagen og kan øve sig i at finde ro, mærke efter hos sig selv og koncentrere sig om kroppen og sindet. Mindfulness, meditation og lignende metoder har vist gode resultater i forhold til børns og voksnes koncentration og nærvær. Mindfulness og lignende metoder har også vist at have en positiv påvirkning på stemningen og på støjniveauet i en gruppe. Man kan mindske forekomsten af konflikter og opnå en mere positiv børnegruppe ved at vende børns fokus indad. Musik/musikudøvelse, musikalsk skaben, musikforståelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter. Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik. Det digitale materiale Fri for Mobberi Universet indeholder rytmik og sange. Gennem lette rytmer og enkle sangtekster lærer børnene om mobning og social trivsel. I den tilhørende vejledning beskrives ideer til det rytmiske arbejde med sangene. Gennem brug af rytmik og sange, der handler om social trivsel og mobning, får børnene dels viden og færdigheder om mobning og social trivsel dels viden og færdigheder i musik og drama. 5

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Indledning... 3 Modellens bærende

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Oplæg til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO-området Til: Børneudvalget og Byrådet Dato: Version 5. oktober 2009 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

Læs mere

1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

1.halvår 2014/2015. Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: 1 af 16 RAMMEPLAN FOR RØD 1.halvår 2014/2015 Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2013/14 Pædagoguddannelsen i Thisted

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2013/14 Pædagoguddannelsen i Thisted Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2013/14 Pædagoguddannelsen i Thisted Titel Frirum eller skolereform Titel (på Free space or school reform engelsk) Gruppenr. 7 Anslag 69 674 Vejleder Thomas Linde-Bech

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering Skolens Sociale Liv Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering 1 Indhold: Isbjergsmodellen...3 Isbjergets enkelte lag og kompetenceområder...5

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere