Skolebibliotekerne i Norddjurs NU OG I MORGEN. l d s. T r i. PÅ VEJ MOD ET PÆDAGOGISK udviklings- og læringscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebibliotekerne i Norddjurs NU OG I MORGEN. l d s. T r i. PÅ VEJ MOD ET PÆDAGOGISK udviklings- og læringscenter"

Transkript

1 Skolebibliotekerne i Norddjurs NU OG I MORGEN B A P O M L K J I D E H F G T r i l d s PÅ VEJ MOD ET PÆDAGOGISK udviklings- og læringscenter

2 Formålet med publikationen Med denne publikation ønsker vi at sætte fokus på kommunens skolebiblioteker og skildre mangfoldigheden, som den ser ud i dag. Alle skolers biblioteksteam og ledere har i fællesskab bidraget med tekster, faktuelle oplysninger og fotos om status og visioner på netop deres skolebibliotek. Hensigten er også at formidle information og inspiration til lærere og pædagoger og dermed sætte læringcentret på dagsordenen i skolebestyrelser, hos politikere og blandt skolelederne. Diskussionen om skolebibliotekets tilstand og udvikling ønsker vi holdes varm og levende, så vi sammen kan arbejde os hen mod de kvaliteter, som et moderne skolebibliotek må rumme for bedst muligt at bidrage til udviklingen af fremtidens skole. Lissy Nørgaard Konsulent for skolebiblioteker og it Afdelingen for skole- og dagtilbud Norddjurs Kommune Efteråret 2011 Skolebibliotekskontoret er et servicekontor for Norddjurs Kommunes skolebibliotekarer og it vejledere. Skolebibliotekskontoret har to ansatte på deltid Bente Poulsen og Bente Marie Svendsen, som varetager flg. opgaver: indkøb, registrering og fakturabehandling af skolernes materialebestillinger administration af læsekurser og en fællessamling af analoge og digitale materialer administration af centrale puljer og licenser for skole-it og skolebiblioteks-it support på Dantek Bibliomatik og det elektroniske materialevalg den ugentlige kørselsordning mellem skolerne og folkebibliotekerne Skolebiblioteket samler de mange aktiviteter, der vedrører kultur, medier og læring i skolen i dag. Lissy Nørgaard Konsulent for skolebiblioteker og it er den daglige leder af skolebibliotekskontoret og varetager overordnede opgaver, som vedrører udvikling og implementering af nye tiltag indenfor skolebiblioteker og it. Tlf Træffes: Mandag, tirsdag og onsdag. Arbejder i Ministeriet for Børn og Undersvisning torsdag og fredag. Bente Poulsen Tlf Mobil Træffes: Tirsdag fredag 8 13 Bente Svendsen Tlf Mobil Træffes: Mandag - torsdag Lissy Nørgaard Bente Poulsen Bente Svendsen 2 3

3 Skolebibliotekerne i Norddjurs / De pædagogiske servicecentre Fra bogsamling til pædagogisk udviklingscenter Forandring, udfordring og inspiration. Vejen fra et traditionelt skolebibliotek mod et pædagogisk udviklingscenter kan opleves som både lang og besværlig, men forhåbentlig også spændende og udfordrende. Læringscentertanken er visionen om et skolebibliotek, der i samarbejde med lærere, pædagoger og ledelse skaber nye forudsætninger for undervisning og læring. Når skolebiblioteket indgår som en central del af skolens læringsmiljø og fungerer som skolens innovative, formidlende og pædagogiske læringscenter, er der både nye tænkemåder og mange nye opgaver at forholde sig til. Fra bogsamling med udlån Oprindeligt var skolebiblioteket skolens bogsamling, hvor lærere og elever kunne finde skøn og faglitterære bøger til både frilæsning og læsning i fagene. over det pædagogiske servicecenter Med Folkeskoleloven fra 1993 herunder bekendtgørelsen fra 1995 blev skolebibliotekets funktion defineret som et pædagogisk servicecenter. Skolebiblioteket blev styrket og lokalt blev ansvaret for skolernes læremidler udlagt til skolebibliotekarerne, som nu administrerede og registrerede alle skolens materialer. til skolens pædagogiske udviklings - og læringscenter. I dag fungerer skolens resursepersoner i skolebiblioteket - de pæd. it vejledere og skolebibliotekarer som nogle af skolens interne eksperter. Resursepersoner, som rådgiver og vejleder i alle læremidler konkrete, digitale og analoge. Folkeskoleloven og bekendtgørelsen af 1995 udgør skolebibliotekets lovmæssige grundlag. Fælles Mål 2009 og specielt faghæfte 47 og 48 beskriver tydeligt og klart de opgaver, der forventes løst i et moderne skolebibliotek. Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelsens vedtog i juni måned 2007 en ny struktur for skolebibliotekerne i Norddjurs Kommune, som indebærer flg.: Et stærkt team i skolebiblioteket bidrager til at eleverne dannes og uddannes som mediekompetente mennesker - elevernes alsidige udvikling. rådgiver og vejleder lærere og pædagoger om valg og brug af læremidler i bred forstand sikrer adgang til et hensigtsmæssigt udbud af læremidler medvirker til den generelle pædagogiske udvikling, især indenfor anvendelse af it og medier i undervisningen koordinerer og kanaliserer information viden og erfaringer mellem skolen og omverdenen indgår i relevante faglige fora på og udenfor skolen fx i fagudvalg og i samarbejde med folkebiblioteket deltager i kommunale netværk for at videndele og erfaringsudveksle til gavn for den enkelte skoles udvikling på området. Teamets kompetencer Et velfungerende skolebiblioteksteam/ læringscenterteam må råde over fælles brede mediekompetencer og tilstrækkeligt favnende spidskompetencer til at kunne vejlede og rådgive skolens elever, pædagoger og lærere. Vejlederne i teamet bør være læreruddannede eller have tilsvarende relevant uddannelse. De bør have en relevant efter - eller videreuddannelse og holde sig løbende opdaterede i forhold til områdets udvikling. Skolelederen er den formelle, overordnede leder af skolebiblioteket / det pædagogiske udviklingscenter. Ledelsen og teamet i skolebiblioteket / det pædagogiske udviklingscenter forventes i stigende grad at holde jævnlige møder for i fællesskab at afstemme forventningerne til arbejdet i centret et center, som skal være en aktiv medspiller i elevernes, lærernes og hele skolens udvikling. De 14 skolebiblioteker i Norddjurs Kommune er lige så forskellige som skolerne, men der er også mange ligheder. I den konkrete skolebibliotekshverdag og blandt de opgaver, der venter forude, er der væsentlige fælles træk, der berører alle kommunens skolebiblioteker. De fælles netværksmøder bidrager til videndelingen mellem skolebibliotekerne og til at sætte aktuelle temaer på dagsordenen. Det forbilledlige samarbejde med Folkebiblioteket ex. gennem Børnebibliotekerne styrkes gennem netværket til gavn for alle elever fra småbørnsalderen til eleverne forlader folkeskolen. Den livslange læring praktiseres gennem det tætte samarbejde med Folkebibliotekerne i hverdagen. I denne publikation præsenterer de 13 skolebiblioteker på fastlandet deres skolebiblioteker, som de ser ud i dag og deres ønsker og tanker for dagen i morgen. Rigtig god læsning 19. Stk. 2 Ved hver skole oprettes et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter. Skolebiblioteket er en del af skolens virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Skolebiblioteket stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf. Indholdsfortegnelse Allingåbro Auning Skole Børneby Glesborg Vivild Børneby Mølle kl. Center Djursland Rougsø/Ørsted Søndre Skole Toubro Vestre Skole Voldby Ørum Østre Skole

4 Allingåbro Biblioteket er åbent i hele skoletiden størstedelen af dagen med bemanding. Ud over de traditionelle kerneydelse udlån og vejledning af elever og lærere, benyttes biblioteket som både arbejdssted og som frirum i frikvartererne. På biblioteket er der alle former for bogmaterialer. De er genreinddelt inden for småbørnsbøger, børnebøger, ungdomsbøger og fagbøger. Klasserne kan vælge at have fast bibliotekstid. Her er der for de mindste højtlæsning, og biblioteket hjælper med at finde relevante bøger til de pågældende årgange. Biblioteket er blevet ændret her for nylig. Der er lavet et gruppebord, hvor eleverne selv kan medbringe pc. Derudover er der etableret en pc til netsøgning, pc med printer og en pc til udlån af lydbøger. I løbet af skoleåret foregår der bl.a. følgende ting på skolebiblioteket: oplæsning for de mindre klasser undervisning i Bibliotekskendskab til alle interesserede vejledning i brug af div. it-hjælperedskaber til læsesvage elever samt deres lærere der laves relevante bogkasser på bestilling fra lærere nye bøger præsenteres for relevante klasser og lærere ved udstilling i glasmontre fremvisning af elevproducerede film/projekter årstidernes aktuelle bøger sættes frem, og der pyntes op til jul m.m. hjælp i forbindelse med projektarbejde lydbøger i MP3-format, samt udlån af MP3-afspillere og usb nøgler Ønsker og planer Vi ønsker at skabe bedre fysiske rammer for udstilling af elevarbejder, events og diverse udstillinger. Her vil en del af biblioteket blive brugt til udstillinger af elevarbejde osv. vi vil indføre ungdomsblade og magasiner, som tager udgangspunkt i de unges menneskers liv og interesser vi vil have udstillinger løbende over året Da biblioteket har fået en fastere tilknytning til it afdelingen, ønsker vi at sætte større fokus på de digitale medier og anskaffe flere til udlån. Vi vil udvikle skolebiblioteksmodulerne og forventer at udviklingen fra traditionelt bibliotek mod læringscenter intensiveres. Visionerne om at gøre skolebibliotekets fysiske rammer mere tidssvarende er afhængig af de økonomiske midler, skolebiblioteket råder over. 6 7

5 Auning Skole har 640 elever. Skolebiblioteket har tre medarbejdere: Én skolebibliotekar, én under uddannelse til skolebibliotekar og én ikkeuddannet. Skolen har endvidere to pædagogiske it-vejledere. Skolebibliotekets vigtigste opgaver I klassens udlånstid samt skolebibliotekets åbningstid kan den enkelte elev få hjælp til at finde egnede bøger til frilæsning og læsebånd samt faglitteratur til undervisningsbrug og projektopgaver etc. Eleverne kan også få vejledning i søgning på biblioteket og på nettet samt hjælp til opgaver. Der er en scanner til rådighed til læsesvage elever. Vi tilbyder følgende kurser informationssøgning bibliotekskundskab på mellemtrinnet CD-ord smartboard hjemmearbejdsplads programmer fra skoleaftalen Vi har fokus på at skabe overskuelighed og let tilgængelighed. Auning Skole Vi laver følgende læselystfremmende tiltag oplæsning for 0. og 1. klasse og alle andre årgange efter aftale letlæsningsbøger organiseret efter let-tal seriekasser temareoler ugens bog udstillinger en særlig reol med lette fagbøger præsentation af nye bøger Vi ønsker at udvikle et læringscenterteam bestående af bibliotekarer, it-vejledere og læse- og matematikvejledere med udgangspunkt i skolebiblioteket, hvor vi samarbejder på tværs og supplerer hinanden i fx kursusudbud, vejlederrollerne etc. vejleder- samt inspiratorrolle i forbindelse med skolens digitalisering at opbygge en samling af digitale undervisningsmidler at få overblik over og synliggjort skolens internetbaserede undervisningstjenester flere udfarende funktioner i form af diverse kurser og aktiviteter/temaer for både lærere og elever at få en højere praktisk selvbetjeningsgrad hos brugerne, så vi kan frigøre bibliotekartid til fx at fungere som sparringspartner med fagudvalg i form af at give inspiration til årsplan og vejledning i forbindelse med indkøb af lærebøger, digitale undervisningsmidler samt andre materialer at lave udstillinger i samarbejde med elever og faglærere et samarbejde med ledelsen og kollegaer omkring skolebibliotekets rolle i forbindelse med skolens visionsproces fortsat at gøre biblioteket mere brugervenligt og inspirerende på alle planer Største udfordring skolens digitalisering at få etableret et velfungerende samarbejde mellem skolebibliotekarerne og de pædagogiske it-vejledere at få afklaret skolebibliotekets rolle og struktur i skolens nye tiltag 8 9

6 Børneby Glesborg 10 Glesborg Skolebibliotek er åbent gennem hele skoledagen, dog kun med betjening i 12 ugentlige timer. Det betjener ca. 165 elever foruden lærere og pædagoger. Der er afsat én fast ugentlig bemandet udlånstime pr. klasse. Der er kun én skolebibliotekar. Skolebiblioteket er indrettet med 18 stationære computere foruden arbejdspladser til et klassesæt af bærbare computere. Der gives mulighed for brugernes udstillinger. Der er i hele åbningstiden mulighed for computerarbejde eller for arbejde med bøger, opgaver, faglig sparring med andre årgang.tre dage om ugen er der bemandet åbningstid for årgang i 10-frikvarteret, hvor der kan læses, arbejdes, spilles computer. Bibliotekaren formidler materialer lånt gennem VIA og står for indkøb og klargøring af skolebøger. Skolebiblioteket formidler viden om nye materialer til både børn og voksne. Skolebiblioteket samarbejder med læsevejlederne, pædagogisk og teknisk it-vejleder, folkebiblioteket samt skolens ledelse. Biblioteksteamet tager sig af tilmelding til ex. Basen og forestår derefter undervisning i brugen deraf samt undervisning i CD-ord, Adgang for alle samt scanning. Teamet er ligeledes både børn og deres forældre behjælpelig med at installere relevante skole-it-programmer på børnenes private computere. Også behjælpelig m.h.t. børnenes søgning på nettet. Bibliotekaren er dagligt behjælpelig med at finde den ønskede litteratur til både børn og voksne. Bibliotekaren sammensætter klassekasser indeholdende faglig eller skønlitterær læsning til f.eks. temalæsning, læsebånd, læsetest... Bibliotekaren deltager sammen med klasselæreren, hvis en klasse ønsker at holde læsemarathon natten over. Også oplæsning for de yngste klasser er på dagsordenen. Der er løbende udstillinger af nye bøger, ligesom der laves årstidsbestemte udstillinger. Som noget nyt i år giver bibliotekaren enkeltelever hjælp til at forfatte egne bøger og til at få dem klargjort til alm. udlån. Bibliotekskundskab gives i mindre omfang. at afholde kurser i bibliotekskundskab som en fast procedure at sætte kurser i ex. foto, film, mobil og scanning i faste rammer at arbejde sammen med andre skoler om forfatterbesøg at afholde faste kurser i f.eks. brug af elevintra at få mere gang i brugen at de mange internetbaserede undervisningstjenester at få indrettet et stationært område til elevarbejder at få skrivning af små fagbøger lagt fast på en bestemt årgang 11

7 Vivild På Langhøjskolen har vi 226 elever, hvoraf ca. 35 er fordelt på syv specialklasser. Det er denne blanding af børn med meget forskellige behov, som vi i biblioteksteamet forsøger at tilgodese ved at præsentere dem for en bogsamling, der spænder vidt både i sværhedsgrad, indhold og form, og som hele tiden opdateres og byder ind med noget nyt og appetitvækkende. Skolebibliotekets døre er åbne hele dagen, og vi har rigtig mange besøgende både indenfor og udenfor de 14 udlånstimer, hvor én af de to bibliotekarer er til stede. Skolebiblioteket er et naturligt samlingssted i timer og frikvarterer og bruges til både hygge, gruppearbejde, individuelt arbejde samt et sted, hvor man kan fordybe sig i læsning. Foruden de to skolebibliotekarer er der tilknyttet en pædagogisk it vejleder, som med et par timer om ugen står for at oplære elever i udnyttelse af deres it rygsække samt præsentere børn og voksne for nye programmer og for, hvad der ellers rører sig i it verdenen. Vores fremtidsplaner er at organisere vores beholdning af letlæsningslitteratur i kasser inddelt efter let- eller lixtal for at gøre det mere overskueligt for såvel børn som voksne at finde egnet læsestof og blive bevidst om eget nuværende læseniveau at udvide samarbejdet mellem pædagogisk it vejleder, læsevejledere og bibliotekarer for sammen at give skolebiblioteket et løft hen imod at blive et pædagogisk læringscenter at udvide biblioteket med en ekstra arbejdsplads med tyk klient til bibliotekarerne, således at vi kan arbejde uafhængigt af udlånsmaskinen, når denne bruges af andre og dermed udnytte udlånstiden bedre at arrangere flere aktiviteter på biblioteket såsom udefrakommende fortællere, forfattere eller kunstnere Vores fremtidsønsker er at udvide skolebibliotekets lokale, således at vi får mere luft omkring de mange bøger, der i dag står indeklemt og overses af lånerne at vi får mulighed for at indrette biblioteket på en mere spændende måde, der giver rum til mange former for aktiviteter at anskaffe en læsetrappe, der kan bruges til højtlæsning, optræden, film og lignende Vores udfordringer er at få skaffet den tilstrækkelige tid til udvikling, når det i forvejen er svært at nå at varetage den daglige praksis at udnytte de alt for snævre fysiske rammer, så vores samling kommer til sin ret, og lokalet indbyder til flere og mere alsidige aktiviteter 12 13

8 Børneby Mølle Mølleskolens skolebibliotek er et lille og hyggeligt skolebibliotek, hvor vi yder pædagogisk service for elever og kolleger i almenskolen samt specialcentret. Endvidere bliver skolebiblioteket brugt af Møllehaven (Børnehave), der er en del af den samlede institution. Forældrene modtager ved deres barns start i børne haveklasse pjecen: Skolebiblioteket på Mølleskolen. Heri orienteres de om skolebibliotekets virke og muligheder. Biblioteket er åbent i hele skolens åbningstid, men kun bemandet i 13 lektioner om ugen. Eleverne er ivrige lånere og drager stor nytte af elevweb, hvor de kan orientere sig på kryds og tværs i netop Mølleskolens skolebibliotek. På biblioteket har vi en afdeling med 28 computere, som kan bookes til undervisningen. 1. Elevtal Institutionens samlede elevtal er på 270 elever fordelt således, at der i Møllehaven er 50 børn, i SPM (Specialklasserne på Mølleskolen) 35 elever og i almenskolen (0. kl. 6. kl.) 165 elever. 2. Teamet i skolebiblioteket Skolebiblioteksteamet består af to uddannede skolebibliotekarer samt en pædagogisk og teknisk it vejleder. 3. Opgaverne de vigtigste udlånsvirksomhed forvaltning af bogindkøb forvaltning af bogsamlingen vedligehold og kassation biblioteksorientering vejlede elever og ansatte med materialesøgning / valg oplæsning for bh. 3. kl. udstillinger konkurrencer sammensætte emnekasser og klassesæt til læsekurser m.m. vejledning og hjælp til planlægning/afvikling af undervisningsforløb med fokus på integration af it hjælp til praktiske it-opgaver som fx. scanning eller tømning af kamera vedligehold af de to elektroniske sider om skolebibliotekets ressourcer 1. Ønsker og planer Mølleskolens skolebibliotek trænger til at blive renoveret, og derfor er det et stort ønske, at skolebiblioteket bliver ombygget fra et gammelt skolebibliotek til et nyt pædagogisk læringscenter. 2. De største udfordringer At få økonomi til en ombygning og fornyelse af inventar

9 10 kl. Center Djursland 16 Vores skolebibliotek blev tidligere kaldt det pædagogiske servicecenter, men har de senere år været under udvikling og hedder nu resursecenteret. Det er centralt placeret rent fysisk, og vi forsøger hele tiden med nye tiltag til gavn og glæde for elever og lærere. Vi har i begrænset omfang udlån af bøger. Alle medier, alt AV-udstyr og it er samlet i resursecenteret, hvortil der ydes hjælp og vejledning. Der foregår en bred kulturformidling, ligesom arealet anvendes til forskellige aktiviteter og udstillinger. Vores resursecenter er et læringssted. Resursecenteret er bemandet fast med 10 ugentlige timer, men der er mulighed for en vis grad af flexibilitet. Resursecenteret forvalter også lærerbiblioteket. Resursecenterets opgaver udlån servicering, vejledning og rådgivning af elever, kolleger og fagteams formidling af eksterne kursus og foredragsholdere forvaltning af tekstbank til danske, engelske og matematiske prøver assistance og konsulenter for eleverne i forbindelse med de mundtlige prøver sparring med lærere i forhold til det daglige arbejde, årsplaner og konkret undervisning undervisning af mindre grupper mulighed for undervisning i klasserne forvaltning af bøger, medier, AVudstyr m.m, vedligehold og indkøb varetagelse af funktioner ved udlån fra eksterne samlinger støtte i læseprocessen individuelle samtaler om læsning og læsevaner it-support indsigt og viden om nye materialer vejledning i film og medier vejledning til frilæsning, guidede ture til vores lokale bibliotek Ønsker og planer Vi vil udvikle resursecenteret til at være: et mere synligt lærested, information, vejledning, rådgivning, sparring et mere synligt gørested masser af aktivitet og kommunikation På vej mod et mere synligt/tydeligt resursecenter Vi vil i den kommende tid: De kommende to år vil kvalitativt blive en fortsættelse af ovennævnte tiltag. Vi vil gerne være mere tydelige/ synlige i både elevers, kollegers og fagteams bevidsthed i forhold til vores kompetencer, og hvad vi i det hele taget kan bruges til. Den største udfordring Skolens resursecenter skal være en aktiv deltager i forhold til undervisningen som sparringspartnere, inspiratorer, rådgivere og undervisere. Den største udfordring er at få kollegerne til at udnytte resursecenterets kompetencer i forhold til undervisningen, så resursecenteret i højere grad understøtter læringsprocesserne i forhold til elever og lærere. skal løses ved Information og dialog en synliggørelse er vejen frem. Resurseteamet skal hele tiden opdatere centerets udgivne folder, informere om nye tiltag på pædagogisk rådsmøder og i det hele taget være opsøgende i dagligdagen. 17

10 Biblioteket er åbent det meste af dagen hvoraf ca. 80% af tiden er bemandet. Udover at biblioteket har udlån og vejledning bruges biblioteket som computerrum, grupperum og et værested for skolens elever. Skolen er tosporet fra klasse, og vi har intern læseklasse " Solstrålen". Skolen har godt 250 elever. Skolebiblioteket rummer skøn- og faglitteratur, tegneserier, film, lydbøger, et lærerbibliotek, undervisningsmaterialer, taskebøger og klassesæt. Vi har en afdeling med 10 stationære pc'er og et computerskab med bærbar pc'er, som kan bookes. Gennem hele skoleforløbet tilbydes klasserne udlån med betjening. Man kan booke e 1 time hver anden uge og ½ time hver anden uge I skolens biblioteksteam er der en it-lærer og to skolebibliotekarer. Alle tre har udlånstimer på biblioteket. Rougsø/Ørsted Bibliotekets opgaver udstillinger, f.eks. efterår, påske udlån, med vejledning og oplæsning indkøb og vedligeholdelse af materialer bibliotekskurser for elever it kurser, Publisher, cd-ord lægge hjælpeprogrammer i elevers pc vejlede i cd-pen/ord hjælp til emneopgaver/ skoleopgaver formidle læsekasser til skolens klasser tovholder i forbindelse med "morgenlæs" hjælp til lærerne og pædagoger årlig dag Bogens Dag samarbejde med andre skolebiblioteker samarbejde med Ørsted Bibliotek forældremøder i forbindelse med cd-ord kontakt til forlag fællessamlinger, kommunale og CFU samarbejde med læsevejleder Ønsker og planer større samling mere udannelse af bibliotekspersonalet pc-kørekort til elever De største udfordringer børneby, andre krav fra de nye lånere vi ønsker et fysisk større bibliotek, som passer til den nye børneby 18 19

11 Søndre Skole ligger i Grenå, placeret mellem skov og strand, med 430 elever. Skolebiblioteket på Søndre Skole er et centralt sted, hvor eleverne kan låne bøger, arbejde ved computerne og hvor både elever og lærere kan få vejledning og inspiration. Skolebiblioteket er centralt placeret i skolen, med let adgang fra alle skolens tre fløje. Indretningen tilgodeser mange elevgruppers forskellige behov for fordybelse på samme tid. Vi har gruppeborde, et hyggehjørne, bløde stole og mulighed for, at eleverne kan bruge en computer. Søndre Skole Desuden undervises eleverne i bibliotekskundskab og informationssøgning på elevweb. Eleverne serviceres i forbindelse med tværfaglige projekter og andre større opgaver, ligesom den daglige undervisning understøttes af skolebibliotekarernes vejledning og hjælp til at udvælge relevant undervisningsmateriale. Desuden hjælper vi i forbindelse med opsætning og udlevering af it-rygsæk samt vejledning i brug heraf. Vi udlåner it-materiale ex. bærbare computere, usb stik, høretelefoner m.m til brug i klasserne. Team i udvikling Kerneteamet på skolebiblioteket består af en uddannet skolebibliotekar, to under uddannelse til skolebibliotekar og en it-vejleder. I dette skoleår er der på skolen etableret et ressourcecenter. Målet er, at vi i tæt samarbejde med ressourceteamet kan opnå et etableret læringscenter. Den primære vision er at skabe et dynamisk skolebibliotek, hvor undervisningen ikke kun foregår indenfor bibliotekets fire vægge, men i langt højere grad spredes ud på skolen. Da vi er en ny sammensætning af kollegaer på biblioteket, vil vi i den kommende fremtid bruge tid på, at opbygge et bedre og tættere samarbejde til gavn for både elever og lærere. Ønsket om, at de digitale læringsmidler bliver en større integreret del af undervisningen. Bl.a. med fokus på de smartboards, som bliver etableret på skolen i det kommende skoleår. Ønsker og planer Ønsket på sigt er, at skolebiblioteket bliver et læringscenter i tæt samarbejde med skolens ressourcecenter. Udfordringen bliver, at få oparbejdet et samarbejde omkring opgaverne, så skolebiblioteket dermed bliver skolens navle. De største udfordringer At få vores visioner til at passe med ressourcerne. 20 Skolebiblioteket kaldes DPS, og it-vejledningen foregår også i DPS-regi, og dermed er der er tæt samarbejde mellem skolebibliotekarerne og it-vejlederne. Skolebibliotekets opgaver Skolebiblioteket bliver brugt til både skønlitterær og faglig fordybelse. Alle klasserne i fase 1 og 2 har en ugentlig bibliotekstime. Fase 3 bruger udlånstimen efter behov. I udlånstimen inspireres og vejledes eleverne i relevant og differentieret fritidslæsning, og der præsenteres relevant litteratur, og der er jævnligt oplæsning. Hver uge har vi en ny udstilling med nye skønlitterære og faglige bøger til elever og lærere. Vi har skiftende udstillinger til inspiration og motivation, herunder præsentation af elevernes produkter og bøger. Vi indkøber undervisningsmidler til fagudvalgene, vedligeholder skolens av-udstyr og formidler udlånsmaterialer fra CFU. Vi tilbyder relevante it kurser både til elever og lærere og støtter op omkring de itfaglige aktiviteter. 21

12 Toubro Toubroskolen har ca. 150 elever fordelt på kl. Vi har et lyst, rummeligt og velindrettet skolebibliotek, som er centralt placeret i skolens hjerte med et udvalg af skønlitteratur, faglitteratur, billedbøger, tegneserier m.m. Biblioteket er åbent i hele skolens åbningstid, men kun bemandet i 8 timer om ugen. Skolebibliotekets læsesal benyttes til gruppearbejder og oplæsning i de små klasser. Endvidere bruges lokalet til udstillinger om udvalgte forfattere, præsentation af nyheder, udvalgte emner og elevudstillinger, såsom projekter og billedkunstarbejder. Skolebiblioteket skal være så indbydende, at det inspirerer til læsning, udstillinger m.m. Skolebiblioteket består af en uddannet skolebibliotekar og en pæd. it vejleder, som begge har 7 lektioner pr. uge. Skolebibliotekets opgaver nye materialer præsenteres på PR- møder. Fast punkt: Nyt fra biblioteket for at fremme læselysten er bibliotekaren tovholder for et undervisningsforløb 1 gang årligt pr. klasse i samarbejde med dansklæreren ex. læsemarathon, læsehule m.m. oplæsning prioriteres højt i hele skoleforløbet kursus i brug af elevintra og forældreintra til lærere. It-vejleder har et fast punkt på PR møder it vejleder underviser klasser og lærere i forskellige programmer på PR møder præsenterer faglærere på skift (nye) it programmer for kollegerne it vejleder gennemgår kursus i it (it bogen) for kl. elevintra introduceres for elever i klasse Vi synes, at vi er langt fremme med at udvikle skolebiblioteket til at være et lærested et gørested et værested et trygt frirum. De største udfordringer er de begrænsede ressourcer i forhold til timetal og uddannelse. Vi vil også gerne i fremtiden have et velfungerende skolebibliotek med opdateret personale og fornøden tid til videreudvikling

13 Vestre Skole Skolebiblioteket på Vestre Skole er et dejligt lyst og venligt lokale, som ligger centralt placeret på skolen. Der er åbent i skoletiden det meste af dage med bemanding. Ud over at rumme udlåns- og vejledningsfunktioner benyttes biblioteket som både arbejdsrum, oplevelsesrum, udstillingsrum og frirum af skolens 616 elever og ca. 60 lærere. Skolebiblioteksteamet består af 2 skolebibliotekarer, en pæd. it-vejleder, en it-pedel samt en piccoline. Biblioteket vejleder og deltager ved fx: almindeligt udlån til læsetræning, lystlæsning og opgaveskrivning udlånstimer med oplæsning o.lign. for de yngste klasser bibliotekskundskab læsekurser læsetiltag undervisning i brug af div. it-programmer, Skoleintra, medier mv. rådgivning og vejledning af elever og lærere møder med faglige team/udvalg/ ledelse vedrørende budget og indkøb indkøb af litteratur, taskebøger, klassesæt til skolebiblioteket og it-abonnementer klargøring og vedligehold af taske bøger/ bogsamling kulturformidling: Formidling af teater, udstillinger, skoletjenestebesøg Ønsker og planer Vi ønsker at være en aktiv og udfarende resurse i forhold til læsning og læseindsats udvikle vores generelle samarbejde med klasse-, årgangs- og fagteam m.fl. bidrage i forbindelse med udvikling af særlige fokusområder udvikle vore udbud af korte undervisningsforløb i forhold til biblioteks- og materialekundskab, it og medier På vej mod et læringscenter I bestræbelserne på at udvikle et pædagogisk læringscenter ønsker vi at tilknytte resursepersoner til lærings- centerteamet, som skal være kernen i den faglige og pædagogiske udvikling af skolen. Vi vil arbejde på, at bibliotekets rammer indbyder til minikurser, foredrag og flere udstillinger. Opgaven består i at etablere et læringsrum, hvor de optimale muligheder for videndeling og læring er tilstede. Den største udfordring at kombinere bibliotekets traditionelle kerneydelse med mulighederne for at udvikle og implementere nye idèer, der på sigt fører frem til en aktiv udvikling af det pædagogiske læringscenter

14 Voldby Skole 26 Teamet Skolebibliotekar Lone Braad It vejleder Luise Terkildsen Mediateket ligger midt i skolen og er en aktiv del af undervisningen. Det bliver flittigt brugt til mange formål af skolens 89 elever og ca. 10 lærere. Bibliotekets opgave er at lære børn om kvalitet i litteraturen at møde det enkelte barn hvor det er interessemæssigt og fagligt og støtte op i deres læseproces at give børnene kendskab til danske forfattere og illustratorer at gøre vores børn til litteraturslugere og -elskere at gøre børnene genrebevidste og undervise dem i, hvordan man bruger genrerne at gøre børnene fortrolige med de forskellige medier og deres muligheder og kunne begå sig i forhold til disse at undervise i brug af intra og skolekom at undervise i brugen af bibliotekssystemet fx søgning og reservationer. præsentere Orla-prisen og Orla-bøger at arrangere Salaam at arrangere Læseraketten at arrangere Nordisk Litteratur Festival at arrangere 5. kl s besøg på folke biblioteket og videresende diverse informationer og tilbud at arrangere forfatterbesøg Mediateket fungerer som intro til de it baserede undervisningsmidler som regel med optakt ved smartboard i klassen indkøber litteratur til skolebiblioteket og præsenterer det indkøbte laver udstillinger som vækker interesse for fagene, og hvad der rør sig samarbejder med fagudvalgene omkring indkøb af undervisningsmaterialer og klargøring af det indkøbte samarbejder med fagudvalgene omkring it-abonnementer Skolebiblioteket udmelder hvilke aktiviteter, der løber af stabelen i løbet af skoleåret vejleder i forhold til årsplaner og undervisningsforløb vejleder omkring brug af læsekurser holder lærerne a jour med nyt materiale til undervisning og ny litteratur til undervisningsbrug bruger lærernes årsplaner i forbindelse med bibliotekstimerne, så indholdet i disse støtter op om især danskundervisningen laver læsekasser til morgenlæsning til den enkelte klasse/elev er fast punkt på pæd. rådsmøder med inspiration og indspark vejleder og informerer om brug af skoletjenesten Den største udfordring At nå dét vi, vore elever og vore kolleger har forventninger og intentioner om. 27

15 Ørum Biblioteket på Ørum Skole er et centralt placeret læringsrum, som er åbent i alle skolens timer med bemanding i størstedelen af tiden. Biblioteket blev bygget i 2002 og fremstår nyt, lyst og venligt. Lånerne Skolebiblioteksteamet betjener Ørum skoles elever og personale, pt. 372 elever og 45 lærere og pædagoger. Djurslandsskolen, som er en specialskole, med 170 elever og 54 lærere hører også under Ørum skolebibliotek. Alle elever har en fast, ugentlig udlånstid, hvor der er hjælp fra en bibliotekar. Derudover er biblioteket et åbent arbejdssted i hele skolens åbningstid. Biblioteksteamet Temaet består af en it-vejleder, en medarbejder på bibliotekskontoret og tre bibliotekarer, hvoraf den ene er læsevejleder. Bibliotekspersonalet varetager opgaver omkring udlån, undervisning, materialer, formidling og vejledning. Hver af skolens tre afdelinger har en dag på biblioteket, hvor der er fokus på danskmaterialer. Fokuspunkter 2011/2012 It Som en hjælp til elever med kompenserende it arbejdes der på at opbygge et digitalt bibliotek, hvor skolens undervisningsmateriale ligger digitaliseret. It-vejleder, læsevejledere og skolebibliotekarer samarbejder om vejledningen til disse elever og deres lærere og forældre. Skolebibliotekets medarbejdere er behjælpelig med indskanning af bogmateriale og fremskaffelse af andre digitale lærematerialer. Læsning Skolebiblioteket støtter skolens fokus på læsning. Skolen har tildelt mellemtrinnet en ekstra ugentligt lektion til læsetræning, og i den forbindelse er der dobbelt bemanding på biblioteket, idet både læsevejleder og bibliotekar samarbejder med elever og dansklærere om at finde læsemateriale, der er alderssvarende og læseteknisk passende til den enkelte elev. Derudover er der læsebånd på alle klassetrin 1-2 gange årligt. Her samarbejder biblioteket med de enkelte klassetrin gennem øget hjælp og vejledning til at finde relevante bøger. Kultur Skolebiblioteket forsøger hvert år at arrangere forfatterbesøg samt sætte fokus på aktuelle begivenheder gennem skiftende småudstillinger. Desuden deltager vi i de årlige tilbud omkring læsning fra forskellige organisationer. Samarbejde skolens forskellige fagudvalg skolens læsevejledere skolebiblioteker og folkebiblioteker i Norddjurs skolens ledelse Skolebiblioteket står overfor udfordringen om øget digitalisering, idet skolens overbygning fra august 2011 skal være digitaliseret. Det vil medføre ændret brug af biblioteksmidler, og det vil også blive nødvendigt at overveje, hvordan biblioteket vedbliver at være en kilde til viden og inspiration til gode læseoplevelser. En ny opgave bliver at servicere dagplejere og børne- haver i den nye Børneby Ørum

16 Der er 430 elever på Østre skole. Skolebiblioteket er centralt beliggende på skolen og der foregår mange forskelligartede aktiviteter i løbet af skoledagen ex. arbejde ved computere og smartboard, projektarbejde og udlån af bøger. Teamet i skolebiblioteket består af 2 uddannede skolebibliotekarer. Teamet samarbejder med 2 tekniske it vejledere, læsevejleder, resursecenter og skolens ledelse om udvikling af skolens læse- og læringsmiljø. er de vigtigste pæd. it funktioner vejledning og rådgivning i brug/ integration af it i undervisningen vejledning og rådgivning i læsning med it information og rådgivning om abonnementer på nettet kurser for elever, lærere og forældre implementering af mange forskelligartede digitale resurser for læseusikre elever er de vigtigste boglige funktioner præsentation og udlån af bøger til skolebrug og fritidslæsning Østre Skole digitalisering af tekster og bøger til læseusikre elever indretning af spændende læsemiljøer Vi ved, at udviklingen går i retning af en skole, hvor megen læring kommer til at foregå via digitale medier. Derfor er det afgørende for os, at kunne rådgive og vejlede på bedste vis i brugen af disse. Skolebiblioteket skal videreudvikles og vores kompetencer skal dække brugen af bærbare computere, mobiler/smartphones, smartboards og ipads i undervisningen. Vi vil nemlig gerne kunne integrere det store potentiale i brugen af resurser på nettet (i skyen) ex. Google Docs. Herved udvides elevernes læringsrum betydeligt og deres læring kan foregå via handheld units både på skolen og udenfor skolens mure. Eleverne får mulighed for via ex. handheld units at producere og udtrykke sig i muti- modale tekster, som indeholder både tekst, billede og film. Teksterne kan siden uploades til skyen. De største udfordringer Vi ønsker at skabe et velfungerende og opdateret læringscenter, hvor vi i en løbende proces opbygger og udvikler fremtidens læringsmuligheder til gavn for Østre skoles elever og lærere. Vi er godt på vej og ønsker at udnytte de tildelte resurser til at sætte fokus på it og medier i undervisningen ex. ipads, apps, smartphones og smartboards etablering af projektsamarbejde og netværk med kulturinstitutioner i Nord- og Syddjurs Kommune større udnyttelse af de digitale resurser på nettet ex. Folkebibliotekets netlydbog den internationale dimension opstart af etwinning udvikling af samarbejdet med Vestkenyas venner inklusion Østre skole tager inklusion alvorligt. Det er læringscenteret en vigtig del af. Vi forestiller os læringscenteret og resursecenteret knyttet tættere sammen. Primært til gavn for de støttekrævende elever, så de får undervisning, råd og vejledning i brug af it på læringscenteret. Resursecenteret og læringscenteret får herved centrale roller i arbejdet med inklusion. 31

17 t i dag e er skolebiblioteke rn ve ele til d ol rh I fo s afsæt i seværelse. Der tage as kl e ed vid ud t de errigheden ven stilles og nysg ga op or hv n, se as kl ringscenteret sendes gennem læ e rn ve ele, es kk væ dagogisk vejlederen som pæ gs rin læ al sk r he og brug for i e dem det, de har giv n so er ep rc ou ss re e (digitale analog form af materialer g. in dn rm af vejle konkrete) og i fo 19. Stk. 2 som et s et skolebibliotek tte re op e ol sk er hv Ved teket er en center. Skolebiblio ice rv se k gis go da pæ er med hed og samarbejd om ks vir s en ol sk af del undervisebiblioteket stiller ol Sk t. ke te lio ib eb folk rvisning, ed for skolens unde gh di å r til ler id sm ning tidslæsning, ger til elevernes fri bø så og er nd ru he i brugen heraf. og yder vejledning et en er visionen om Læringscentertank ed m e jd be r i samar skolebobliotek, de nye r og ledelse skaber ge go lærere, pæda læring r undervisning og forudsætninger fo mler de mange Skolebiblioteket sa drører kultur, aktiviteter, der ve i skolen i dag. medier og læring

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen.

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen. Skoles årsplan indeholder emner, tilbud og aktiviteter, som vi gerne vil præsentere i det kommende skoleår, og vi håber mange af jer vil være med og lade jer inspirere. Vi vil i år have særlig fokus på

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

BAKKESKOLEN. et læringscenter

BAKKESKOLEN. et læringscenter BAKKESKOLEN et læringscenter Kolding kommunes vision for læringscentrene: Læringscentertanken er en vision om et skolebibliotek, der i samarbejde med skolens andre vejlederfunktioner skaber nye forudsætninger

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik 1. Pædagogisk status I PISA-undersøgelsen fra 2000 og efterfølgende pressemeddelelse

Læs mere

Skolebibliotekerne i Århus nu - og i morgen

Skolebibliotekerne i Århus nu - og i morgen Skolebibliotekerne i Århus nu - og i morgen På vej mod et pædagogisk læringscenter Udgivet af Skolernes Læringscenter Fællessamlingen Juni 2009 / revideret august 2012 Illustrationer Fotos af skoler og

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT)

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) Skolebiblioteket hæ fte Snedsted skole 2012/13 ns o i at for e rm er r o f læ In Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) 1 Hvor er mellemgruppens og overbygningens depoter? (Indskolingen

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

H A N D L E P L A N 1

H A N D L E P L A N 1 H A N D L E P L A N 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision for PLC 5 Beskrivelse af PLC 6 6 Funktion Didaktisk vejledning Materialehåndtering Skoleudvikling Koordinerede indsatser Fagteam/fagudvalg Kulturformidling

Læs mere

Skolebibliotekerne i skanderborg kommune. på vej mod pædagogiske læringscentre

Skolebibliotekerne i skanderborg kommune. på vej mod pædagogiske læringscentre Skolebibliotekerne i skanderborg kommune på vej mod pædagogiske læringscentre 1 Udgivet af Skolebiblioteksnetværket i Skanderborg Kommune Marts 2010 Illustrationer Fotos: tilsendt fra de respektive skoler

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen Præsentation af skolebiblioteket. De skal orienteres om indretning og bøgernes placering Kendskab til betjening af udlånssystemet (Interaktivt spil)

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Rammerne for udvikling af PLC Indholdet Åbne spørgsmål/ kommentarer Lovgrundlaget: bekendtgøreselen (vejledning fra UVM) Faglig ledelse Bekendtgørelsen

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Læsepolitisk handleplan Horsens kommune 2008. Læsehandleplan Gedved skole 2009

Læsepolitisk handleplan Horsens kommune 2008. Læsehandleplan Gedved skole 2009 Læsepolitisk handleplan Horsens kommune 2008 Læsehandleplan Gedved skole 2009 Indhold Forord Undervisning - Indskolingen - Mellemtrinnet - Udskolingen Særlige læsetiltag - Læseuger - Læsekursus Materialer

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

Udnyt skolebibliotekets service!

Udnyt skolebibliotekets service! Udnyt skolebibliotekets service! I dette inspirationshæfte får du eksempler på, hvordan skolens biblioteksløsning stiller faciliteter til rådighed for eleverne, så de kan få erfaringer med at arbejde med

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Ekstra fokus på læsningen. Februar 2011. Læsepolitiske retningslinjer skal styrke læse - undervisningen Side 1-2

SÅDAN GØR VI. Ekstra fokus på læsningen. Februar 2011. Læsepolitiske retningslinjer skal styrke læse - undervisningen Side 1-2 SÅDAN GØR VI Februar 2011 T E M A : L Æ S N I N G Læsepolitiske retningslinjer skal styrke læse - undervisningen Side 1-2 Praksisrettet materiale om elever i læsevanskeligheder Side 2-3 Frejlev Skole klar

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Bibintro Databaser og Webetik side 6 side 7 Overbygningen Informationssøgning

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Danmarks skolebiblio olebibliotek ekar arer Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Skolebiblioteket fra pædagogisk servicecenter til læringscenter Indhold På vej til at blive et læringscenter...

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 14:

Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Faglige vejledere Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i VIA UC Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune Skoleåret 2012/2013 15-06-2012 Viborg Kommune Indholdsfortegnelse Overgang fra dagtilbud til skole... 3 Indskoling: 0. 3. årgang... 3 Læseudvikling progression... 3 Børnehaveklassen:... 3 1. årgang:...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 10:

Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

Kvalitetsrapport for Ejby Skole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for Ejby Skole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for Ejby Skole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil At lære er at leve Profillinjer Læringscenter Glade

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen

Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen Vores elever skal kunne klare sig i konkurrencen med de bedste i verden Børne- og Skoleudvalget, Lolland Kommune, 2007 NORDVESTSKOLENS HANDLEPLAN OG INDSATS HOVEDINDSATSOMRÅDER:

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt

Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt Dette idékatalog repræsenterer besvarelser fra 23 folkebiblioteker i forbindelse med projektet Koncept for bibliotekernes betjening af læsesvage. Det illustrerer

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Pædagogisk Udviklingscenter Aars Skole

Pædagogisk Udviklingscenter Aars Skole Pædagogisk Udviklingscenter Aars Skole PUC s årsplan bærer præg af, at skolebiblioteket er ramt af nedskæringer, vi er nemlig heller ikke blevet snydt! Det betyder, at vi ikke som ønsket kan være bemandet

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning)

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning) Status - Hvor er vi nu? Målet har indtil nu været at få et velfungerende lokalt netværk, et tilstrækkeligt antal computere i den daglige undervisning og at der i hvert klasse lokale skal forefindes en

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere