Heden Vantinge Skole årsberetning 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Heden Vantinge Skole årsberetning 2007"

Transkript

1 Heden Vantinge Skole årsberetning 2007

2 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og dialog. Derfor er det naturlig at alle aftaleholdere udformer en årsberetning og resultatopfølgning på aftalen for Formålet med årsberetningen er bl.a. At styrke opfølgningen på mål og indsatser og dermed bidrage til kvalitetsudviklingen af vores serviceydelser At opfølgningen danner grundlag for en konstruktiv dialog og refleksion om årets resultater med relevante aktører, (medarbejdere, brugerbestyrelser, fagchefer, direktionen, politikere mv.) At skabe et overblik over aftaleholderens resultater på mål og indsatser samt organisationen set under et. At synliggøre de mange gode resultater og sikre sammenhæng mellem det vi siger vi vil og det vi gør. Målet er altså et fælles afsæt for dialog om resultaterne for de mange spændende mål og indsatser. Kom vi i mål hvad gjorde at det lykkedes og fik vi fejret succeserne. Hvilke læringspointer tager vi med ind i det nye år og hvordan kan vi forankre disse i hverdagen og videreformidle vores erfaringer til omverdenen. Årsberetning aftaleholder - Dialog og inddragelse Det forventes at den enkelte leder forelægger årsberetningen for personalet og MED-udvalget samt evt. bestyrelse sammen med et årsregnskab udtrukket fra mål- og midler. Årsberetningen indsendes til staben for Evaluering, Projekt og Organisation (EPO) den. 17. marts som videreformidler den til fagchefen og offentliggør den på kommunens hjemmeside. Årsberetning for fagområdet Staben for Evaluering, Projekt og Organisation (EPO)opsummere aftaleholdernes resultater inden for fagområderne i en årsberetning for fagområdet. Fagchefen udarbejder efterfølgende en kort beretning om resultaterne på mål og indsatser på tværs af fagområdet. Årsberetningen for fagområderne forelægges direktionen, fag- og stabscheferne, lederforum samt det relevante politiske udvalg. Med venlig hilsen Projektleder for Dialogbaseret Aftalestyring Steen Hoeck Klausen, Staben for Evaluering, Projekt, Organisation (EPO) 1

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål med årsberetningen...1 Indholdsfortegnelse...2 Generel vejledning i udfyldelsen af resultatopfølgningen og årsberetningen Aftaleholder og fagsekretariat Resultatopfølgning på driften i Resultatopfølgning på indsatser i aftalen for Årsberetning...7 Generel vejledning i udfyldelsen af resultatopfølgningen og årsberetningen Resultat-opfølgningen bliver til som et produkt af udfyldelsen af et status spørgsmål vedrørende driften samt de politiske, faglige og egne indsatsområder i Udfyldelsen består af en skala fra 1 5, hvor man dels forholder sig til betydningen af indsatsområdet, dels angiver, hvor tæt man er på gennemførelsen af indsatsen. Der kan skrives korte kommentarer. Lederen kan f.eks. anføre hvilke forhold der er lagt særlig vægt på i forbindelse med vurderingen. Lederne har afslutningsvis mulighed for at skrive en generel tekst om året der gik, jf. afsnit 4.0. årsberetning. Bemærk Der skal kun foretages resultat-opfølgning på de indsatser, som nævnt i bilagene/skabelonerne til aftalerne. Generelle politiske og egne målsætninger samt aktiviteter for året 2007 kan kommenteres kort sidst i dokumentet under årsberetning Institutionerne/afdelingerne skal i deres vurdering af politiske og faglige indsatser fokusere på resultater opnået på eget aftaleområde Fagchefen skal i vurderingen fokusere på indsatsens samlede gennemførelse på tværs af aftaleholderne. For at lette aftaleholderne mest muligt er kommentarer og vurderinger fra status-opfølgningen indsat på forhånd. Aftaleholderen tilpasser disse i forhold til det opnåede årsresultat. Denne opfølgningsform erstatter tidligere skabeloner for f.eks. virksomhedsplaner, dialogoplæg, årsberetninger mv. 2

4 1.0 Aftaleholder og fagsekretariat. Aftaleholderens navn Annie Uhd Områdets fagsekretariat Undervisning 2.0 Resultatopfølgning på driften i 2007 Stabil og sikker drift på aftaleområdet I hvor høj grad har du formået at sikre stabil og sikre drift på en skala fra =lav grad 5= i høj grad. I vurderingen kan i går f.eks. økonomi, personale, faglige udfordringer mv. indgå. Kommentarer fra Økonomien hænger sammen. Elev- og børnetal er stabilt derfor er personalesituationen stabil. Vi omsætter faglige udfordringer i konkrete mål, som vi synes, vi når på et kvalificeret niveau såvel i skole som i børnehus. Resultat på driften 2007 Sæt kun et X. 3

5 3.0 Resultatopfølgning på indsatser i aftalen for 2007 Betydning: hvor stor betydning tillægger du indsatsområdet for dit aftaleområde på en skala fra 1-5 1= ingen betydning. 5= stor betydning Resultat: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. Politisk indsats Kommentarer Betydning 2007 jf. bilag 1. Specialundervisning (bilag 1) Indsatsen evalueres løbende i specialteamet. Vi er meget hurtige til at Sæt kun et X Sæt kun et X påbegynde nødvendige specialpædagogiske indsatser efter analyse af behovet på såvel det faglige som på det sociale område. Vi mangler skriftliggørelse af tids-og handleplan men arbejdet er meget synligt for alle, da vi er en lille personalegruppe med meget regelmæssig mødevirksomhed og gensidig udveksling af informationer og evaluering af indsatsområder. 2. Faglig indsats jf. bilag 1. Udvikling af skolernes evalueringskultur (bilag 2) Kommentarer fra Heden Vantinge Skole Betydning 2007 Vi arbejder med mange forskellige evalueringsformer. Se hjemmesiden under evaluering og elevplaner 2. Skoleledelse (bilag 3) Ledelsesteamet, som består af skoleleder og leder og souschef i børnehuset, er etableret. Teammøde afholdes hver 14. dag. Personalet informeres via kvartalsvise P-møder og en tilgængelig mappe med vore politikker og resultatet af ledelsesteamets arbejde. Der er løbende evaluering på P-møder, lærermøder og MED-udvalgsmøde, hvor vi drøfter, hvordan beslutninger bliver implementeret. 3. Skolens faglighed (bilag 4) 1 lærer er i gang med uddannelse til læsevejleder. Undervisningen i naturfag, matematik og engelsk varetages hovedsageligt af linieuddannede lærere. PD i skoleledelse er fravalgt pga alder Sæt kun et X Sæt kun et X 4

6 Egen indsats jf. bilag 1. [skriv navnet] Elevplan 2. Skoleintra Indtil videre går alt efter planen Kommentarer Betydning 2007 Alle delmål er nået. Succeskriterierne er til en vis grad opnået. Der bruges meget tid til udarbejdelse af elevplaner. Det diskuteres meget i personalegruppen om indsatsen står i et rimeligt forhold til udbyttet. Elevplanerne opleves af nogle som meget styrende i.f.t. forældresamtaler. Det kræver øvelse at formulere sig skriftligt, så forældre og børn kan forstå og ikke misforstå meningen. Forældrene har taget meget positivt imod planerne og giver udtryk for, at det har givet en bedre struktur på samtalerne. Sæt kun et X Sæt kun et X 3. Multimedie herunder smartboard Alt går efter planen 4. Junior-pc kørekort Målsætningen skal først nås i indeværende skoleår, men allerede nu er vi meget tæt på målopfyldelse. 5 Internationalt samarbejde i engelsk Arbejdet er påbegyndt. Målsætning opfyldes inden skoleårets udgang 5

7 6. Børnehuset Statusopfølgning på indsatser for 2007 : 1. Sproglig stimulering gennem musik og drama I foråret havde vi et forløb med musikpædagogen fra den kommunale musikskole, hvilket vi stadig følger op på med en ugentlig fælles sang og musik samling for hele børnehaven. Desuden havde vi i foråret et teaterprojekt over en måned, der kulminerede i en stor forestilling dels for skolen og for familierne om aftenen. Det gentager vi igen i Vi oplever i det daglige flere børn, der spontant går og synger, mens de leger og mange små skuespil bliver opført på børnenes eget initiativ. 2. Social kompetence/konfliktløsning. Hele personalegruppen har været på pædagogisk dag med undervisning i anerkendende relationer børn og voksne imellem, hvilket vores daglige omgangstone er præget af. Vi søger ikke at løse børnenes indbyrdes konflikter, men støtter dem i stedet i selv at finde løsningsmuligheder og/eller kompromiser. Resultatet udmønter sig i færre konflikter børnene i mellem,og at større børn hjælper mindre børn med konfliktløsning. Børnene leger generelt rigtigt godt sammen. 3. Krop og bevægelse. Alle børn er ude hver dag. Vi er i gymnastiksalen minimum en gang om ugen og bestræber os på,at alle grupper er ude at gå fast en gang om ugen. Vi har indrettet et tumlerum indenfor og har etableret tarzanbane på legepladsen. På legepladsen har vi bålhus, så vi kan spise udenfor i tørvejr hele året rundt. Vi har mange børn, der selv søger ud fra morgenstunden af. Institutionen har kun haft brug for ergoterapeuten til et barn gennem de sidste fem år. 90% af vores børn går enten til fodbold eller gymnastik i fritiden. 6

8 4.0 Årsberetning Politikker, mål og indsatser for 2007 Her beskrives kort erfaringerne/ resultaterne i forhold kommunens overordnede politik og målsætninger på området. Heden-Vantinge Skole og Børnehuset ligger på en lang række områder højere end kommunens visioner og overordnede målsætning sigter efter. Eksempelvis har vi en klar opfattelse af, at den målrettede satsning på sundhed og trivsel har sat sine tydelige spor i indlæringen og selve undervisningens afvikling. Resultater ses efter flere års arbejde tydeligt i det stærke sociale fællesskab i børnegruppen. Derfor vil vi - under forudsætning af at kommunens overordnede målsætninger gøres målbare gerne deltage i en konkret evaluering og få vores opfattelse eftervist. Årets væsentligste begivenheder Her orienteres om årets væsentligste aktiviteter/begivenheder. Det er en god ide, at have fokus på hvilke ting som gjorde det muligt at opnå de positive resultater, samt hvad der skal til for, at jeres erfaringer forbliver levende til gavn for medarbejdere, brugere mv. I dag ligger vi på et elevtal på knap 80 børn og 7 fuldtidsbeskæftigede lærere. Vi arbejder ihærdigt på at øge elevtallet, dels ved at efterstræbe resultater som er attraktive for børn og forældre og dels gennem udvidelse af skoledistriktet. Skolebestyrelsen og pædagogisk råd har opstillet fælles mål for Heden-Vantinge Skole og Børnehus. Specielt har vi arbejdet med den røde tråd fra børnehaven til skolen og SFO. Sundhed og trivsel med fokus på krop og bevægelse har været udgangspunktet for disse mål. I dette skoleår har vi satset på en udvikling af følgende 6 områder for skolen : 1. Elevplaner 2. Skoleintra 3. Multimedie, smartboard 4. Junior pc-kørekort 5. Det internationale samarbejde 6. Børnehuset På baggrund af vore udviklingsorienterede traditioner på stedet er det lykkedes at komme endog meget godt fra start: 7

9 Elevplanerne har været et nyttigt værktøj til præcisering og koordinering af alle indsatsområder især via den tætte dialog under udarbejdelsen både i lærerteams og med skolens ledelse. Med elevplanerne har vi langt nemmere ved at fastholde fokus på børnenes sociale og faglige kunnen og læringsmuligheder. De har også udviklet forældresamarbejdet. Brugen af skoleintra er i sin vorden og mange resultater ses allerede. Der er masser af gode muligheder, men der er tale om en langsigtet indsats. Derfor vil det være et område, vi satser målrettet på at udvikle de kommende år. Vi har smartboard i halvdelen af klasseværelserne og de bliver brugt flittigt i en stærk kombination med det IT-miljø, vi har bygget op på skolen gennem de sidste 5-10 år. Vore smartboards er et godt pædagogisk værktøj og er et godt værktøj til ansporing til og stimulering i brugen af digitale læremidler. I forbindelse med det internationale arbejde og samarbejde viser vort IT-miljø sig at være et særdeles nyttigt værktøj. Vi er kommet godt fra start i samarbejdet med skolepartnerne i Grækenland og England. Det udvikler både elever og lærere. Arbejdet fortsættes i Sideløbende har vi haft et e-twinning samarbejde med en skole i Polen. I den forbindelse vandt vi et smartboard som præmie for landet bedste e-twinning projekt. Sideløbende med vore indsatsområder lægger vi stor vægt på en langsigtet udvikling af en række traditioner omkring sundhed og trivsel : Morgensamlingen med fælles sang, gennemgang af dagens eller morgendagens særlige opgaver, mulighed for at tale sammen om store og små problemer eller en kreativ fremlæggelse for hele skolen. Her mødes alle børn og voksne hver dag. Markedsdagen hvert efterår, hvor elever og forældre er med til at samle penge ind til den årlige lejrskole, hvor hele skolen deltager. Denne dag og ugen op til- indeholder også en række kulturelle aktiviteter med drama, musik og sang. Den fælles lejrskole op til sommerferien er en anden meget vigtig begivenhed på skolen, som vi fastholder på trods af nye aftaler om tjenestetid for den ansatte og de økonomiske rammer i kommunen. Sidste år var natur og teknik en væsentlig del af lejrskolen, idet vi besøgte Danfoss Universe. Vores daglige udendørs morgenidræt i den første time på dagen er en anden fasttømret tradition med en flersidet effekt. For det første ligger vi med dette tiltag 60 % over kommunens norm for idrætstimer. At idrætten afvikles udendørs stimulerer i høj grad børnenes bevidsthed om værdierne i fysiske aktiviteter. For det andet har morgenidrætten stor indflydelse på børnenes evne til læring og samspil det ses tydeligt de dage, hvor aktiviteten af en eller anden grund er aflyst. For det tredje styrkes børnenes evne til og bevidsthed om de sociale aspekter. Eksempelvis nedtones tilbøjeligheder til mobning synligt. Dette skyldes bl.a., at morgenidrætten foregår samlæst med grupper på 3-4 årgange. Vi ser tydeligt den sociale effekt bl.a. ved den årlige cykelkampagne, triatlon og løbeturen Nørresø rundt. 8

10 Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Her beskrives f.eks. organisatoriske og aktivitetsmæssige udfordringer og planer for det kommende år samt de væsentligste udfordringer og udviklingstendenser på aftaleområdet. Forslag til politisk indsats : Heden-Vantinge skole har i det forløbne år været lukningstruet. Denne trussel er umiddelbart drevet over. Netop nu, hvor Ringe by vokser meget og mod vest og mod vort skoledistrikt, må det være nærliggende at imødekomme vores anmodning om udvidelse af skoledistriktet. De fysiske rammer er til stede for en udvidelse af elevtallet. Ligeledes arbejdes der på stedet med etablering af en vuggestue. Både lokalrådet og vi ser gode muligheder i nogle eksisterende ejendomme og bygninger. Med en sådan satsning vil lokalområdet i langt højere grad kunne fungere som et bæredygtigt grundlag for børns opvækst i lokalsamfundet. I forbindelse med det specialpædagogiske arbejde på skolen finder vi af og til, at en del af problemstillingerne har rod i familien, og at indsatsen bør rettes imod familien. I den situation savner vi muligheden for i samarbejde med BUR at henvise børn og familier til et familiehus med et tværfagligt funderet personale, der kan afdække ressourcer i familierne og gennem målrettet samarbejde skabe positive udviklingsspiraler til gavn for de symptombærende børn. 9

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Version 07.04.08. Fagområdet Plan og kultur årsberetning 2007

Version 07.04.08. Fagområdet Plan og kultur årsberetning 2007 Version 07.04.08 Fagområdet Plan og kultur årsberetning 2007 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Skoleplan 2012 for Klarup Skole

Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skole- og Kulturforvaltningen KLARUP SKOLE Hellasvej 17 Tlf. 9636 5500 E-mailadresse: Hjemmeside: 9270 Klarup Fax 9831 9477 klarupskole@aalborg.dk www.klarupskole.dk 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere