VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom"

Transkript

1 VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel, velvære og sundhed og ikke blot overholder gældende lovgivning, Formålet med politikken Formålet med denne politik er at sikre, at VIA er en arbejdsplads, hvor der arbejdes med trivsel, sundhed og forebyggelse af arbejdsbetinget sygdom. Desuden stræbes efter balance for den enkelte medarbejder mellem krav i jobbet og den enkeltes ressourcer. I denne positive opmærksomhed omkring sundhed og arbejdsmiljø er dialogen mellem ledelse og medarbejdere samt mellem kollegaer et vigtigt omdrejningspunkt. I VIA er der stor opmærksomhed på at fremme medarbejdernes sundhed, men også forebyggelse af stress og andre negative påvirkninger fra arbejdsmiljøet er i fokus. Ligeledes er der positiv opmærksomhed på indsatsen og problematikker omkring fravær og tilbagevenden til arbejdet efter fravær, hvad enten fraværet kan tilskrives forhold i arbejdet, misbrugsproblemer, personlige kriser, sygdom eller andet. Politikkens opbygning Ud over mål og formål indeholder indledningen til denne politik et afsnit om de krav og forventninger, som ledere og medarbejdere i VIA forventes at honorere i forbindelse med efterlevelse af denne politik. Selve politikken indeholder tre hovedafsnit med en række underafsnit: A. Sundhed og sundhedsfremme I. Indledning II. Motion og Fitness III. Rygning IV. Alkohol V. Kost B. Arbejdsmiljø I. Arbejdsmiljøarbejdet II. Arbejdspladsvurdering III. Vejledning mv. IV. Stress C. Sygdom, misbrug og personlige kriser I. Sygefravær II. Tilskud til behandling III. Personlige kriser IV. Misbrugsproblemer Ovenstående afsnitsinddeling, som er valgt for overskuelighedens skyld, er ikke udtryk for en prioriteret rækkefølge. Alle områder og faktorer anses for lige vigtige og skal ses i et indbyrdes og kompliceret dynamisk samspil. Krav til VIA og den enkelte medarbejder: VIA ønsker at yde en aktiv indsats for at fremme sundheden hos medarbejderne og forebygge arbejdsrelateret sygdom og vil gerne igangsætte og støtte initiativer, der kan fremme sundhed og forebygge arbejdsrelateret sygdom. 1

2 Dialogen ses som en forudsætning for et positivt, udviklende miljø, hvor alle trives. Såvel ledelse som medarbejdere, er ansvarlige for at indgå åbent og positivt i dialogen en sund og sikker arbejdsplads med høj grad af trivsel er et fælles ansvar. Sundhed og sundhedsfremme i VIA I. Indledning Det er holdningen i VIA, at det er en privat sag at sikre et sundt liv, men VIA ønsker at give mulighed for og opbakning til de medarbejdere, som ønsker at tage sundhedsfremmende initiativer. II. Motion og Fitness VIA ønsker at bakke op omkring sundhedstiltag i organisationen, hvorfor der kan søges mindre økonomiske tilskud til arrangementer, som fremmer sundheden i hele VIA eller evt. i enkelte enheder. Motiveret ansøgning fremsendes i god tid før arrangementet til sikkerhedslederen. Beslutning om evt. tilskud træffes i Hovedsikkerhedsudvalget. Af hensyn til de medarbejdere, der vælger en fysisk krævende transportform til arbejde, skal der tilstræbes mulighed for bad og omklædning på arbejdspladsen. III. Rygning VIA er som udgangspunkt røgfrit område. Der må kun ryges i særligt indrettede rygelokaler og udendørs, hvis røgen ikke generer andre. Overtrædelse af ovenstående rygepolitik medfører indkaldelse til en samtale med nærmeste leder. VIA bakker op omkring og giver tilskud til individuelle eller arbejdspladsbaserede rygestopkurser. Henvendelse omkring dette til sikkerhedslederen. IV. Alkohol Den grundlæggende holdning i VIA er, at alkohol og arbejde ikke hører sammen, hvorfor alkohol som udgangspunkt ikke må nydes i arbejdstiden. Dog gælder det, at ved særlige lejligheder som fx jubilæer, receptioner og lignende kan der nydes alkohol i begrænset omfang. V. Kost VIA opfordrer til og bakker op omkring, at der altid tilbydes sund og nærende mad og drikke. Der vil blive udarbejdet en kostpolitik for VIA. Arbejdsmiljø I. Arbejdsmiljøarbejdet I VIA er arbejdsmiljøarbejdet organiseret således, at der minimum er en sikkerhedsgruppe på hver adresse. På nogle adresser er der flere sikkerhedsgrupper og sikkerhedsudvalg. Enkelte steder er der en daglig sikkerhedsleder. Denne del af sikkerhedsorganisationen har til opgave at udføre det daglige lokale arbejde omkring arbejdsmiljø mv. VIA bakker op omkring dette arbejde ved at give medlemmerne af sikkerhedsorganisationen tid og uddannelse, så de kan løfte opgaven. Sikkerhedsorganisationen i VIA består desuden af et Hovedsikkerhedsudvalg valgt blandt medlemmerne af sikkerhedsorganisationen. Hovedsikkerhedsudvalget har til opgave at arbejde med arbejdsmiljøet på det strategiske plan, bl.a. gennem fastlæggelse af indsatsområder. 2

3 Endelig er der i VIA en sikkerhedsleder, som har det overordnede ansvar, og som er koordinerende og rådgivende omkring arbejdsmiljøforhold med mv. i hele VIA. Det er en grundholdning i VIA, at arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet er vigtigt, hvorfor sikkerhedsorganisationen inddrages i forbindelse med overvejelser og beslutninger, som har indflydelse på eller vedrører arbejdsmiljø og trivsel. Det er de involverede lederes ansvar, at denne inddragelse sker. II. Arbejdspladsvurdering I VIA ses arbejdspladsvurdering som et vigtigt redskab i det fortsatte arbejde med arbejdsmiljø, trivsel og sundhed i organisationen. Der foretages en arbejdspladsvurdering i hele VIA minimum hvert tredje år. Sikkerhedslederen og hovedsikkerhedsudvalget er ansvarlige for denne proces. Den fælles arbejdspladsvurderingen for hele VIA resulterer i en handlingsplan på et overordnet niveau fx omkring fælles indsatsområder i den næste 3 års periode. Arbejdspladsvurderingen og afrapporteringen af denne danner desuden grundlag for mere specifikke kortlægningsindsatser og opfølgende initiativer i de enkelte enheder. Denne indsats kan evt. planlægges i samarbejde med sikkerhedslederen. Sikkerhedslederen skal som minimum have tilsendt de lokale handlingsplaner. III. Vejledning omkring arbejdsmiljø mv. Der er i VIA mulighed for vejledning omkring arbejdsmiljøforhold og trivsel for såvel de enkelte medarbejdere som afdelinger eller enheder. Henvendelse omkring vejledning mv. rettes til sikkerhedslederen, som så formidler kontakt til studerende, interne eksperter (fx HR-afdelingen) eller eksterne eksperter. IV. Stress Stress er et udbredt problem i nutidens arbejdsliv et problem som kan have store konsekvenser for den enkelte, hvorfor der i VIA er megen opmærksomhed på emnet. Holdningen i VIA er, at stress ikke er en sygdom i sig selv, men personer kan blive syge af stress. Stress opfattes i VIA som en ubalance mellem de krav, der stilles til den enkelte, og de ressourcer den enkelte har til rådighed på et givent tidspunkt. Stress, der har indflydelse på arbejdet og arbejdspladsen, opfattes i VIA ikke som en privat sag. I forbindelse med forebyggelse af stress er politikken i VIA følgende: Arbejdsopgaver bør som udgangspunkt stemme overens med ressourcerne hos den enkelte medarbejder. I kortere spidsbelastningsperioder eller ekstraordinære situationer kan den enkelte medarbejder belastes mere end normalt. Dette foregår altid efter aftale og kræver ekstra opmærksomhed på medarbejderens trivsel. Det er nærmeste leder, som er ansvarlig for overensstemmelsen mellem krav og ressourcer. Det er legalt at sige fra, hvis en medarbejder oplever en arbejdsbelastning, der overstiger de ressourcer, som medarbejderen har til rådighed på et givet tidspunkt. Alle medarbejdere er moralsk forpligtigede til at gøre opmærksom på, hvis en kollega er udsat for en arbejdsbelastning, som ser ud til at påvirke vedkommendes sundhed og trivsel i negativ retning. Henvendelse bør i første omgang ske til kollegaen selv. Hvis situationen fortsat er uændret, bør tillidsrepræsentanten og /eller sikkerhedsrepræsentanten og nærmeste ledelse kontaktes. Den enkelte medarbejder bør være opmærksom på kroppens signaler og reagere, hvis der viser sig tegn, der kan være stressrelaterede såsom manglende arbejdsglæde gennem længere tid, træthed i relation til udførelse af arbejdet mv. Som medarbejder skal man informere sin leder og/eller kollegaer om situationen. 3

4 I forbindelse med håndtering af situationer hvor medarbejdere er stressramte, er politikken i VIA: Når en medarbejder udviser tegn og/eller symptomer på stress tilbyder lederen medarbejderen en samtale. Tillidsrepræsentanten, sikkerhedsrepræsentanten eller anden bisidder, kan deltage i samtalen hvis medarbejderen ønsker det. Samtalen omhandler flg: Hvad er årsagen til tegnene på stress? Hvad kan lederen gøre for at afhjælpe situationen? Hvad kan kollegaerne gøre for at afhjælpe situationen? Hvad kan medarbejderen selv gøre for at afhjælpe situationen? Aftale af tid for ny samtale, hvor der følges op på situationen. Hvis en medarbejder er sygemeldt pga. af stress, er lederen forpligtiget til at holde løbende kontakt med medarbejderen. Når medarbejderen igen føler sig i stand til at genoptage arbejdet, afholdes minimum 2 uger før tilbagevenden til arbejdet, et møde mellem ledelse og medarbejder. Tillidsrepræsentanten og /eller sikkerhedsrepræsentanten kan deltage i dette møde, hvis medarbejderen ønsker det. På mødet aftales eventuelle ændringer af arbejdsopgaver samt andre forholdsregler for at undgå stress i fremtiden. Der kan evt. aftales: Deltidsraskmelding. Mentorordning (en kollega har som opgave at drage omsorg for den stressramtes situation). Supervision Interval for efterfølgende møder mellem ledelse og medarbejder Sygdom, misbrug og personlige kriser I. Sygefravær VIA ønsker i størst muligt omfang at støtte medarbejdere, der bliver ramt af sygdom, og derfor er der i VIA fokus på sygefraværet og hurtig tilbagevenden til jobbet. Fra 2009 vil der jævnligt blive lavet rapporteringer af fraværet. Det er løn- og personaleafdelingens ansvar, at disse rapporteringer udarbejdes, mens det er sikkerhedslederens ansvar, at der sker opfølgning i det omfang, det skønnes nødvendigt. I forbindelse med håndtering af sygefravær hos den enkelte medarbejder er nøgleordene tryghed, tillid og åbenhed. Hvis en medarbejder er sygemeldt i længere tid, er ledelsen ansvarlig for, at der løbende holdes kontakt med medarbejderen. Når medarbejderen igen føler sig i stand til at genoptage arbejdet, afholdes minimum 2 uger før tilbagevenden til arbejdet, et møde mellem ledelse og medarbejder. Tillidsrepræsentanten og /eller sikkerhedsrepræsentanten kan deltage i dette møde, hvis medarbej- 4

5 deren ønsker det. På mødet aftales eventuelle ændringer af arbejdsopgaver samt andre forholdsregler som måtte være nødvendig i forhold til medarbejderens helbredsproblemer. Der kan evt. aftales: Deltidsraskmelding. Mentorordning (en kollega har som opgave at drage omsorg for den stressramtes situation). Supervision Interval for efterfølgende møder mellem ledelse og medarbejder II. Tilskud til behandling Der ydes efter ansøgning til nærmeste leder hel eller delvis dækning af honorarudgifter i forbindelse med behandling, der skønnes at have en helbredende eller forebyggende virkning i forhold til reduktion af sygefravær. Der kan fx ydes tilskud til lægelig behandling, kiropraktik, fysioterapi, psykolog, massage mv. Ved lægelig dokumenteret og anbefalet behandling ydes 100 % støtte, som hovedregel dog max kr. pr medarbejder i et kalenderår. Ved øvrig behandling dækker VIA de første 2000 kr. samt 50 % af de øvrige udgifter, som hovedregel dog samlet max kr. pr. medarbejder i et kalenderår. III. Personlige kriser Hvis en medarbejder ansat i VIA kommer ud for en personlig krise fx i form af skilsmisse, dødsfald i nærmeste familie, alvorlig sygdom i nærmeste familie eller livs- og identitetskrise, ønsker VIA at yde så høj grad af støtte som muligt. Der bør i sådanne tilfælde udvises høj grad af individuelle hensyn, forståelse og fleksibilitet fra ledelse og kolleger. IV. Misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer Hvis en medarbejder ansat i VIA har problemer med misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer, ønsker VIA at støtte og hjælpe i størst muligt omfang. Såvel ledelse som kollegaer er forpligtigede til at reagere ved mistanke om misbrug. Ledelsen bør tage kontakt til medarbejderen, mens kollegaer bør kontakte tillidsrepræsentanten og/eller sikkerhedsrepræsentanten. Hvis et misbrugsproblem er konstateret, skal ledelsen og den berørte medarbejder, evt. i samarbejde med tillidsrepræsentanten og/eller sikerhedsrepræsentanten, diskutere problemet og hvis det skønnes nødvendigt, skabes en fleksibilitet i arbejdstid og arbejdsvilkår, som giver mulighed for evt. samtidig behandling af misbrugsproblemet. Der er opnået enighed om denne politik på HSU-mødet den 29. august 2008 med ikrafttrædelse den 1. september

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland:

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: PERSONALEHÅNDBOG AOF CENTER MIDTJYLLAND Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: AOF MIDT AOF TrivselsGruppen A/S AOF Daghøjskolen i Aarhus AOF Silkeborg-Viborg

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere