11. Sex og risikoadfærd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11. Sex og risikoadfærd"

Transkript

1 11. Sex og risikoadfærd Forfatter: Ronny Tikkanen 1 Seksuel risikoadfærd hvad viser forskningen? Inden for hiv-præventionen har diskursen teoriuddannelse og diskussion bevæget sig fra risikogrupper til risikoadfærd. Hvad er disse adfærd så? Hvilke faktorer er vigtige at tage med i betragtning, når man forsøger at forstå seksuel risikoadfærd? Findes der teoretiske modeller, der kan forklare seksuel risikoadfærd? I teksten bruger jeg begreber som risiko, seksuel risikoadfærd eller hiv-risikoadfærd til at beskrive ubeskyttet samleje. Jeg vil allerede nu gøre opmærksom på, at dette risikobegreb er problematisk, da der kræves mere viden om de specifikke individer og de specifikke seksuelle situationer for at kunne kategorisere en seksuel handling som risikofyldt eller ej. Det er mere korrekt at benævne handlingerne som f.eks. ubeskyttet samleje eller ubeskyttet sex, da denne benævnelse ikke indeholder en stillingtagen angående de potentielle risici, som individet udsætter sig for. Fordi de fleste af de studier, som jeg henviser til, lige netop bruger begreberne risiko eller usikker sex, har jeg i min gennemgang valgt at beholde de benævnelser, som forskerne selv bruger. Jeg vil i slutningen problematisere risikobegrebet og diskutere et andet begreb, der efter min opfattelse bedre beskriver en måde at forholde sig til risici for at blive smittet med hiv eller andre seksuelt overførte sygdomme. Forklaringsmodeller På trods af at der er gennemført meget adfærdsvidenskabelig forskning, så er der ikke fremkommet nogen klar model, der på en god måde kan forklare seksuel risikoadfærd. Det betyder dog ikke, at der mangler forsøg på i en sammenhængende model at forklare, hvorfor visse individer udsætter sig for seksuelle risici og andre ikke. Når man studerer amerikansk litteratur fremtræder visse forklaringsmodeller som mere dominante i forhold til lige netop at forklare seksuel risikoadfærd. Desuden anvendes disse modeller ofte til at udforme hiv-præventive indsatser. Jeg har valgt at præsentere to af disse modeller, The Health Belief Model samt Social Cognitive Theory. Der findes andre teoretiske modeller, som f.eks. Theory of Reasoned Action og Theory og Planned Behavior, der på samme måde som Health Belief Model forsøger at forklare seksuel handling. The Health Belief Model skal i denne tekst repræsentere den type af forklaringsmodeller, da de i det store og hele er opbygget på samme måde med kausale forbindelseskæder. Social Cognitive Theory adskiller sig fra de andre teoretiske modeller på den måde, at den ikke forsøger at forklare risikoadfærd men i stedet forsøger at vise, på hvilken måde man succesfuldt kan arbejde præventivt. Vi vil også redegøre for den kritik, der er blevet rettet mod disse forklaringsmodeller. En væsentlig del af forskningen om hiv-risikoadfærd er udført blandt mænd, der har sex med mænd (forkortes i det hiv-præventive arbejde ofte til MSM). På trods af, at denne forskning først og fremmest er rettet mod mænd, der har sex med mænd, så har den en gyldighed i forhold til forståelsen af seksuel risikoadfærd generelt. The Health Belief Model Amerikanske psykologer udviklede i 1950 erne en teoretisk model til at forstå og forklare, hvorfor individer ikke tog præventive budskaber til sig angående dårligt helbred, eller hvorfor man ikke søgte hjælp på trods af, at man viste sygdomstegn. Modellen kaldes The Health Belief Model og er blevet anvendt i mange undersøgelser til at forklare forskellige slags risikoadfærd. Modellen er også

2 blevet anvendt på hiv-risikoadfærd samt til at udforme hiv-præventive indsatser. The Health Belief Model (HBM) består af to faktorer, der bruges til at forklare risikoadfærd. Den første faktor er oplevet sårbarhed og den anden er oplevede forventninger. Den oplevede sårbarhed er afhængig af, hvordan individet bedømmer risikoen for at rammes af sygdommen, samt hvor alvorlig sygdommen opfattes at være. Den oplevede sårbarhed kan derfor være forskellig fra individ til individ. Hvis man befinder sig i en sammenhæng, hvor man oplever, at sygdommen ikke kan ramme en selv, eller hvis man er socialt og geografisk distanceret fra sygdommen, kan man opleve sig selv som mindre sårbar i forhold til sygdommen. Unge heteroseksuelle mennesker kan f.eks. føle sig som mindre sårbare overfor hiv, da det er relativt få heteroseksuelle unge i Danmark, der rammes af hiv. En homoseksuel, midaldrende mand, der har venner, som er ramt af hiv, kan derimod føle sig selv mere udsat for at få sygdommen. På den måde kan det faktum, at personer, som ligner en selv, er ramt af sygdommen, påvirke, hvor sårbar man føler sig. Udover nærhed til sygdommen så påvirkes sårbarheden af, hvor alvorligt man oplever sygdommen at være. Er sygdommen livstruende, noget, man kan leve med, eller nem at kurere? Når det gælder seksuelt overførte sygdomme, kan nogle kureres med antibiotika, mens andre er sværere at behandle eller lige frem umulige at kurere. Dette burde påvirke, hvor alvorligt man opfatter lige netop denne sygdom. Når det gælder hiv, kan faktorer som kombinationsbehandlinger og faldende dødstal påvirke, hvor alvorligt man opfatter hiv at være. Desuden går der lang tid fra, at man smittes til man opviser symptomer, hvilket også kan påvirke indstillingen. Den anden faktor i modellen, de oplevede forventninger, handler om de sundhedsfremmende handlinger, som individerne kan tage for at mindske risiciene for at rammes af sygdommen. De oplevede forventninger af de sundhedsfremmende handlinger påvirkes dels af individernes tro på, at man kan udføre handlingerne, dels på en afvejning af fordele og ulemper af denne adfærd. Individets tro på selv at kunne klare at beskytte sig mod seksuelt overførte sygdomme ved at bruge kondom afhænger til dels af de erfaringer, som man har fra tidligere situationer. Har man formået at bruge kondom, når man egentlig ville det? De fordele og ulemper, der er forbundet med at udføre de sundhedsfremmede handlinger kan påvirkes af fysiske, psykiske, psykologiske og økonomiske faktorer. Ifølge denne teoretiske model bør fordelene overgå ulemperne for at individet skal udføre de sundhedsfremmende handlinger. Med hensyn til seksuelt overførte sygdomme findes der fordele og ulemper i forhold til f.eks. at bruge kondom ved samleje. Fordelen er selvfølgelig, at det beskytter mod disse sygdomme. De negative konsekvenser kan være, at man oplever mindre fysisk følsomhed, og at det beskyttede samleje medfører en mindre følelse af intimitet. Social Cognitive Theory Som tidligere nævnt bruges Social Cognitive Theory mere til at skabe sundhedsfremmende interventioner end til at forklare risikoadfærd. Modellen består af fire komponenter: information, risikoreducerende viden, selvformåen og social støtte. Den første komponent, information, handler om at den information, der gives om risikofyldt adfærd, og hvordan man undgår risici, skal være let at forstå. Informationen skal også være tilpasset den målgruppe, man forsøger at nå. Det betyder, at man indimellem skal skræddersy informationen. Det kan derfor være nødvendigt, at informationen om hiv og sikker sex ser forskellig ud, alt efter om man f.eks. henvender sig til unge teenagepiger eller til midaldrende, homoseksuelle mænd. Den anden komponent, risikoreducerende viden, handler om, at individerne opnår viden om og forståelse for, hvilke situationer der kan medføre, at man udsætter sig for risici. Det handler f.eks. om, at man indser, at når man er kraftigt beruset, så er risikoen større for, at man ikke bruger kondom. Risikoreducerende viden omfatter også, at man lærer, hvordan man minimerer risici, når man er i visse situationer. Det kan f.eks. handle om, at man lærer at kræve og bruge kondom eller sige nej til sex. Den tredje komponent,

3 selvformåen, handler om individets opfattelse af sin egen evne til med succes at kunne gennemføre sundhedsfremmende foranstaltninger. Selvformåen er koblet til den risikoreducerende viden på den måde, at man internaliserer en opfattelse af sig selv som kompetent til at udføre de risikoreducerende handlinger og at man er tilfreds med udfaldet af handlingerne. Når det gælder præventivt arbejde, handler det ifølge denne model om at styrke og støtte de handlinger, der medfører mindre risiko. Hvis individet støttes i sine positive handlinger, styrkes individets opfattelse af sig selv og sin selvformåen. Den sidste komponent, social støtte, handler netop om, at det er vigtigt, at individet får støtte fra sine omgivelser til at fortsætte med de sundhedsfremmende foranstaltninger. Kritik af forklaringsmodellerne Kritik af HBM og andre behavioristiske forklaringsmodeller er fremført af flere forskere, der forsker i adfærdsvidenskabelige aspekter af hiv. Man mener bl.a. at disse teoretiske modeller i for høj grad fokuserer på, at individerne rationelt beslutter sig for, hvordan de skal handle ud fra forskellige faktorer, og at man dermed ser bort fra den sociale og kulturelle kontekst, som individerne lever i. At individer tager rationelle beslutninger ud fra information og forestillinger, ser bort fra den kompleksitet, som seksuel interaktion faktisk indebærer. Ved at reducere menneskelig adfærd til målelige delkomponenter risikerer man at patologisere adfærd, der ud fra modellen skulle være irrationelle. Ubeskyttet samleje er en sådan adfærd, der på den måde nemt kan patologiseres. Inden for den adfærdsvidenskabelige forskning i hiv bruges begrebet relapse (tilbagefald) indimellem til at beskrive, når individer dyrker ubeskyttet samleje. Dette er en terminologi, som vi kender fra diskussioner om misbrug og kriminalitet. Indbygget i begrebet tilbagefald findes der en forestilling om, hvad der er det normale og rationelle. Når det gælder misbrug og kriminalitet er det stoffrihed eller et hæderligt liv. Hvad er så det rationelle og normale, når det handler om seksuel interaktion? Et samleje med kondom? Hvis man bruger begrebet tilbagefald til at beskrive ubeskyttet samleje, så burde det følgelig betyde, at det normale og rationelle altid er at bruge kondom, når man har samleje. Hvis man gennemgår de undersøgelser, der er lavet om forekomsten af ubeskyttet samleje, forstår man, at et så udbredt fænomen som ubeskyttet samleje ikke så nemt kan afskrives som et tilbagefald til irrationel adfærd. Tværtimod er der grund til at antage, at der er en rationalitet i forhold til hvem og i hvilke situationer, man dyrker ubeskyttet samleje. Peter Davies, der er en britisk forsker inden for hiv-prævention, sammenfatter det som: Usikker sex er ikke irrationelt, det er bare en anden slags rationalitet. Hvis vi i stedet opfatter individer som aktive agenter, der handler ud fra en individuel rationalitet, opstår der andre muligheder for at forklare seksuel risikoadfærd. Dette bliver dog mere komplekst og sværere at sammenfatte i klare teoretiske modeller, der kan forklare al seksuel risikoadfærd. Vi skal her forsøge at belyse forskellige faktorer, der kan bidrage til at forstå seksuel risikoadfærd ud fra gennemførte undersøgelser. Vi har valgt at inddele disse faktorer i tre kategorier: individuelle faktorer, interpersonelle faktorer samt situationelle faktorer. Alle kategoriseringer har sine brister, så også denne. Naturligvis findes der undersøgelser, som fremhæver faktorer, der falder i mere end en af kategorierne, lige så vel som man kan diskutere, hvorvidt en faktor er af individuel, interpersonel eller situationel karakter. Individuelle risikofaktorer Hvilken betydning har individuelle faktorer som f.eks. alder og viden for seksuel risikoadfærd? Hvis vi ser på MSM, så har de fleste internationale undersøgelser vist, at den største individuelle risikofaktor er alderen. Unge mænd har i større udstrækning end ældre mænd haft ubeskyttet samleje. Undersøgelser gennemført i starten af hiv-epedemien viste, at ældre mænd, som var

4 seksuelt aktive inden hiv-epedemien, drastisk ændrede adfærd, så de undgik ubeskyttet samleje. Også i skandinaviske undersøgelser finder vi, at andelen af mænd, der har haft ubeskyttet sex, er større blandt yngre mænd end ældre. Amerikanske forskere fandt gennem undersøgelser relativt tidligt i hiv-epedemien, at yngre mænd vurderede det som sikkert ud fra et hiv-synspunkt at have ubeskyttet samleje med en person, som også var ung, da hiv/aids i deres bevidsthed blev forbundet med de ældre. Jeg fandt frem til et lignende resultat i den undersøgelse, som jeg gennemførte i En forklaring kan være, at færre yngre har personlige erfaringer med hiv/aids. Sandsynligheden for at man har en bekendt eller en partner, der er ramt at hiv og blev syg eller døde af aids, er mindre sammenlignet med de ældre mænd. I det præventive arbejde er behovet for viden blevet understreget. Bag dette findes der en antagelse om, at hvis man har tilstrækkelig og god viden om seksuelt overførte sygdomme, så beskytter man sig også, når man har sex. Det virker dog ikke til at være helt så enkelt. Der er selvfølgelig behov for viden om smitteveje, og hvordan man beskytter sig for med succes at undgå hiv og andre seksuelt overførte sygdomme. På trods af god viden beskytter mennesker sig dog ikke i alle situationer. Det betyder dog ikke, at man ikke har gjort brug af den viden, man har. Men man har omsat sin viden på en anden måde, end man måske kunne have forventet sig. I stedet bruger man sin viden om, hvordan kønssygdomme overføres, eller hvordan man kan beskytte sig, til at beregne risikoen for at blive smittet eller blive uønsket gravid. F.eks. kan viden om, hvordan hiv overføres gøre, at man vurderer risikoen for hiv-smitte som mindre, når man penetrerer, end hvis man bliver penetreret. Eller man holder op med at bruge kondom, men undgår ejakulation ved ubeskyttet analt samleje. Dette kan naturligvis affærdiges som en uvidenhed hos disse mennesker, men sandsynligvis handler det om, at de bruger deres viden til at vurdere risikoen for at blive smittet. Interpersonelle faktorer Det kræves mindst to personer, for at hiv eller andre seksuelt overførte sygdomme skal overføres seksuelt. Man kan derfor gå ud fra, at de interpersonelle faktorer har en betydelig indvirkning på den individuelle adfærd. Den vigtigste interpersonelle faktor, der fremhæves i de fleste undersøgelser af mænd, der har sex med mænd, er den relationstype, som mændene har til sexpartneren. Flere undersøgelser har vist, at ubeskyttet samleje er mere forekommende inden for faste forhold sammenlignet med tilfældige forhold. Det bekræftes også i undersøgelser af heteroseksuelle forhold. Jo længere man har holdt sammen, jo lavere er frekvensen af kondombrug og jo højere er frekvensen af p-pillebrug. Det vil sige, at man fortsætter med at beskytte sig mod uønsket graviditet men ophører med at beskytte sig mod kønssygdomme. Begrebet negotiated safety (forhandlet sikkerhed) blev introduceret i 90 erne af australske forskere inden for hiv-prævention. Det henviser til, at parterne i et fast forhold praktiserer ubeskyttet samleje, efter at de har forsikret sig om hinandens hiv-negative status samt er blevet enige om at undgå usikker sex uden for forholdet. Forskerne mener, at denne strategi kan være holdbar over en længere periode, da den er udviklet af individerne selv ud fra deres egen beslutning om at praktisere ubeskyttet sex i forholdet. Der findes dog faktorer, som påvirker den forhandlede sikkerhed i et forhold, som f.eks. kommunikationsmønsteret mellem parterne, magtforholdet i forholdet samt den emotionelle betydning af ubeskyttet samleje. En åben verbal kommunikation er f.eks. en forudsætning for forhandlet sikkerhed. Udover kommunikationen spiller magtforholdet i forholdet en stor rolle for, hvorvidt strategien kan praktiseres med succes eller ej. Udover økonomiske ressourcer kan magt i et forhold handle om attraktivitet, aldersforskel, relationserfaring og forelskelse. Den ene parts frygt for at blive afvist kan f.eks. medføre, at denne ikke insisterer på

5 at få at vide, hvad den anden eventuelt gør uden for forholdet. Den emotionelle betydning, som individer inden for parforholdet tilskriver ubeskyttet samleje, påvirker også praktiseringen. Forskning i MSM har vist at en symbolsk følelse af intimitet og tillid er knyttet til ubeskyttet samleje, og at brug af kondom kan have en betydning af emotionel distance. Der er grund til at tro, at ubeskyttet samleje og kondombrug har en lignende betydning for heteroseksuelle. På samme måde synes forelskelse ifølge visse undersøgelser at øge risikoen for ubeskyttet samleje i forhold til tilfældige seksuelle kontakter. Disse interpersonelle faktorer har selvfølgelig betydning i andre møder end dem, der forekommer i et fast forhold, ikke mindst hvilket magtforhold (åbenlys magt så vel som mindre åbenlys magt), der råder mellem parterne, noget der måske bliver ekstra tydeligt i ungdomsårene. Situationelle faktorer Der findes en række faktorer, der kan kategoriseres som situationelle som f.eks. alkohol, stoffer, rejser samt den faktiske situation, hvor man har sex. Den faktor, der er blevet mest belyst i hivpræventionen er alkohol og stoffer. Hvilken betydning har alkohol og narkotika så for den seksuelle risikoadfærd? Mange forskere har vist en forbindelse mellem alkohol- og stofpåvirkning og en øget seksuel risikoadfærd. Andre forskere hævder, at der ikke findes en direkte kausal forbindelse mellem alkohol eller stoffer og risikoadfærd. Derimod er der mellemliggende faktorer, som har en betydning for forholdet mellem alkohol- og stofbrug og seksuel risikoadfærd. På samme tid som alkohol påvirker dømmekraften, så er der positive effekter af moderate mængder alkohol. Alkohol bruges til at forstærke den seksuelle lyst og den seksuelle oplevelse. Alkohol bruges desuden også til at overkomme seksuelle og sociale hæmninger. Forskerne mener dog, at alkoholpåvirkning indimellem også bruges som en måde at forklare usikker sex på bagefter. Mats Hilte, der er forsker ved Lunds Universitet, mener, at for at forstå den rolle, som alkohol og stoffer spiller i den seksuelle risikoadfærd, så skal man skelne mellem de fysiologiske effekter og de oplevede effekter af rusmidlerne. Det er de oplevede effekter, der er interessante for at forstå, hvordan stoffer påvirker seksuel adfærd. Nogle oplever en øget seksuel lyst, mens andre oplever det helt modsatte. Hilte mener, at oplevelsen af rusen skal forstås på baggrund af brugerens motiv til at drikke eller tage stoffer samt de forventninger, der er til resultatet af denne brug. Desuden skal man se på den faktiske situation, hvor rusmidlet tages i samt den ruskultur, som brugeren befinder sig i. Hilte mener, at den kompleksitet, som omgærder alkohol og stoffers konsekvenser på menneskelig handlen, gør, at der ikke findes noget entydigt svar på, hvordan alkohol eller stofbrug påvirker den seksuelle risikoadfærd, men at det handler om et sammensat og varieret samspil mellem farmakologiske, psykologiske og kulturelle faktorer. I den spørgeundersøgelse, som jeg gennemførte i 1998, blev der stillet spørgsmål om alkohol og andre stoffers påvirkning på seksualiteten. I undersøgelsen havde cirka syv ud af ti mænd haft sex under alkoholpåvirkning i løbet af det sidste år (en lille andel af mændene, fem procent, havde haft sex under påvirkning af andre stoffer end alkohol). Af de mænd, der havde haft sex, mens de var alkoholpåvirkede, anførte en fjerdedel, at det havde påvirket deres seksuelle adfærd. De fleste anså således, at alkoholen ikke havde nogen indvirkning på de seksuelle handlinger. Mændene skulle i et åbent spørgsmål beskrive, hvordan alkoholen påvirkede de seksuelle handlinger, og der kunne udskilles to grupper. En gruppe mænd beskrev, at alkoholpåvirkningen resulterede i ubeskyttet analt samleje. Størstedelen af disse mænd angav, at risikoadfærden formodentlig ikke ville være sket, hvis de havde været ædru. De andre beskrivelser handlede om, at de sociale og seksuelle hæmninger ophører ved alkoholpåvirkning. Alkoholrusen gør, at man overhovedet tør knytte

6 seksuelle kontakter og udføre visse seksuelle handlinger, som f.eks. analt samleje, gruppesex eller ubeskyttet oralsex med tilfældige partnere. Der er visse aldersforskelle mellem beskrivelserne af alkoholens påvirkning. De yngre mænd beskriver i betydelig større udstrækning i positive vendinger, hvordan alkoholen letter på hæmningerne og gør det muligt for mændene at prøve sig frem seksuelt. Kognitive aspekter har også vist sig at påvirke, hvorvidt man praktiserer ubeskyttet samleje, og at disse aspekter er forbundet til den specifikke situation, som et seksuelt møde er. Undersøgelser viser, at dem, der har ubeskyttet sex, foretager vurderinger ud fra partnerens udseende, hvorvidt personen vurderes som risikofyldt eller ej, og at sådanne kalkuler baseres på partnerens alder, udseende, adfærd og/eller kendte seksuelle baggrundshistorie. De risikovurderinger, man foretager ud fra partnerens udseende osv., adskiller sig i den faktiske seksuelle situation fra den ikkeseksuelle situation. Den australske forsker Ron Gold har konstateret en forskel på, hvordan individer kognitivt forholder sig til risici for hiv-smitte i den faktiske seksuelle situation (kaldet the heat of the moment af forskeren) sammenlignet med, når de ikke befinder sig i en seksuel situation (kaldet in the cold light of day af forskeren). Beslutningen om at afstå fra ejakulation ved ubeskyttet samleje er et resultat af en sådan risikovurdering, som kan tages i den faktiske seksuelle situation. Ron Gold mener, at individerne vurderer denne risiko anderledes (mere risikofyldt), når de ikke befinder sig i en faktisk seksuel situation. For at forstå, hvordan vi forholder os til risici, er der således også behov for at betragte den faktiske seksuelle situation. Risikoadfærd eller risikohåndtering? Kan alle ubeskyttede samlejer kategoriseres som en risiko? Den amerikanske forsker Michael Wright mener, at vi alle er i stand til at tage seksuelle risici alt efter hvilken situation, vi befinder os i. Dette kan synes indlysende, men sandheden er, at vore forestillinger om personer, der udsætter sig for seksuelle risici, trods dette nemt kan falde ind i kategoritænkning, som f.eks. at vi er fornuftige nok til at beskytte os modsat dem, der udsætter sig for risici. Det er min overbevisning, at det præventive arbejde taber ved at tænke i risikogrupper. Det svenske hiv-præventive arbejde forsøger også at undgå at bruge risikogrupper i sit ræsonnement men at tale om risikoadfærd i stedet for. Men så er spørgsmålet om, hvad risiko er, og hvem der definerer, hvorvidt en seksuel handling skal kategoriseres som risiko eller ej, dog tilbage. Jeg har i min gennemgang talt om risiko på trods af, at der i mange tilfælde mangler tilstrækkelig med information for at kunne kategorisere, hvorvidt en seksuel interaktion/handling er risikofyldt eller ej. Det de fleste forskere inden for området har gjort, er at sætte lighedstegn mellem ubeskyttet samleje og risikoadfærd. Jeg er i mine interviews med svenske homo- og biseksuelle mænd sjældent stødt på mænd, som bevidst har haft ubeskyttet samleje med mænd, hvis hiv-status, de har været totalt uvidende om. Det betyder ikke, at mændene eksplicit har talt med partneren om hiv-testresultatet eller endda berørt spørgsmålet om hiv, men at mændene selv har foretaget en vurdering af partnerens hiv-status. Mange af mændene, som jeg har interviewet, fortæller, at de undgår mænd, som de opfatter som risikofyldte, dvs. at de ikke kan foretage en vurdering af personens hiv-status. Det fører så til, at man i de fleste tilfælde ikke har sex, eller at man praktiserer sikker sex. Der eksisterer således en slags rationalitet hos mændene angående, hvorvidt man praktiserer sikker sex eller ej. Denne rationalitet bygger på mændenes egne vurderinger og forestillinger. Hvis man som udenforstående forsker gennemgår disse handlinger, kan de dog fremstå som irrationelle. I stedet for at bruge begrebet risikoadfærd kan man bruge begrebet risikohåndtering til at forklare, hvordan individer forholder sig til risici for at blive smittet af en seksuelt overført sygdom. Der er

7 individuelle måder at forholde sig til de risici, som en seksuel interaktion kan indebære. Disse individuelle holdninger kan spænde fra at foretage vurderinger ud fra ydre egenskaber af sandsynligheden for, at partneren skulle have en seksuelt overført sygdom eller til sammen at blive testet for hiv til at praktisere sikker sex. Begrebet risikohåndtering er ikke lige så stigmatiserende som risikoadfærd og ændrer også det enkelte individs position fra objekt til handlende subjekt. Det bliver meget lettere i det præventive arbejde at tale om, hvordan individer på forskellig vis håndterer risiko, i stedet for at de udsætter sig for risiko. Desuden viser begrebet også hen på den kompleksitet, som risikovurderinger ved seksuel interaktion indebærer. Udover at tage hensyn til individets opfattelse om, hvad der er risikofyldt eller ej, skal man også tage hensyn til den faktiske seksuelle situation samt samspillet mellem de personer, der har sex. I det moderne samfund skal vi dagligt håndtere risici både i form af sundhedsrisici, sociale og økonomiske risici. For at kunne leve i det moderne samfund kræves det, at man finder en måde at forholde sig til risici snarere end helt at undgå risici. Præventionsarbejdet ville sandsynligvis tjene på at tilegne sig denne måde at se på, hvordan individer forholder sig til risici. Det er svært at skabe teoretiske modeller, der overordnet kan forklare, hvordan individer håndterer seksuelle risici. Den kompleksitet, som seksuel interaktion og menneskelig handlen medfører, kræver ganske enkelt en andet teoretisk angrebsmåde. Vi kan netop finde svarene i det komplekse. For at forstå, hvordan individer håndterer risici som f.eks. hiv, skal en række faktorer betragtes, som f.eks. individets egen erfaring af og forestillinger om hiv, samspillet mellem personerne, der har sex, konteksten og situationen i hvilken den seksuelle interaktion sker. Den relativt lave forekomst af hiv i Sverige samt de fremskridt, der er sket i forhold til behandlingen af hiv-infektionen, kan antages at påvirke, hvor alvorligt og hvor tæt på en selv sygdommen opfattes at være. Vi skal være forsigtige, når vi tolker resultaterne fra kvantitative undersøgelser af seksuel risikoadfærd. Disse resultater kan naturligvis bruges og har en værdi, når man på et individuelt plan forsøger at forstå, hvordan individer håndterer risici. Den første og største fejl, man kan gøre, er allerede fra begyndelsen at dømme dem, der har haft ubeskyttet samleje som risikotagere ud fra den forestilling, at det er det beskyttede samleje, der er normen og det sunde. Derfor er forklaringsmodeller som The Health Belief Model ikke tilstrækkelige, da der underforstået findes en forestilling om, at alle altid bør bruge kondom, når de har samleje. Modellerne ser bort fra meget af den kompleksitet, som det medfører at være menneske.

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN?

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? I Danmark kan man på 6 af landets offentlige sygehuse få foretaget indirekte prænatale gentests. Dette er eksempelvis muligt,

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd. Sammenfatning

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd. Sammenfatning UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Sammenfatning De 15-24-åriges seksualitet De vigtigste resultater fra undersøgelsen Ung2006 af unges viden, holdninger og adfærd De 15-24-åriges

Læs mere

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket En gruppe hiv-smittede spøger i mørket 1000 mennesker i Danmark anslås at være hiv-smittede uden at være blevet testet. De udgør mørketallet` blandt hiv smittede. Kan man få dem i behandling, kan man bremse

Læs mere

Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter

Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter Hiv infektioner Anmeldte hiv tilfælde 1997-27 35 3 25 2 15 1 5 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 I 25 afslørede inførelsen af soundex-koder 1%

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

Seksuel sundhed for hiv smittede og MSM (mænd der har sex med mænd) behov og muligheder for en kommunal indsats

Seksuel sundhed for hiv smittede og MSM (mænd der har sex med mænd) behov og muligheder for en kommunal indsats Seksuel sundhed i Danmark 2009 2013 National konference, Nyborg 20. 21. april 2009 Seksuel sundhed for hiv smittede og MSM (mænd der har sex med mænd) behov og muligheder for en kommunal indsats Jakob

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold 1 Hadforbrydelser og homofobi Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø Indhold På baggrund af en brainstorm om skældsord skal eleverne reflektere over, hvordan almindeligt brugte skældsord som

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV POSITIV KVINDE

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV POSITIV KVINDE INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

Bilagsoversigt. Det er muligt, at du ved log ind skal indtaste nogle tal, som vises på et billede under felterne username og password.

Bilagsoversigt. Det er muligt, at du ved log ind skal indtaste nogle tal, som vises på et billede under felterne username og password. Bilagsoversigt Bilag 1: Begrebsliste Bilag 2: Q-set Bilag 3: Q-interview procesbilleder Bilag 4: Spørgeskema Bilag 5: PQmethod databehandlingsproces Bilag 6: Beskrivelse af 4-factor-model Bilag 7: 4-factor-modeludregninger

Læs mere

Hver fjerde frygter hiv fra et toiletbræt

Hver fjerde frygter hiv fra et toiletbræt Hver fjerde frygter hiv fra et toiletbræt Selvom de fleste af os godt ved, at det ikke kan lade sig gøre, så er hver fjerde dansker usikker på, om man kan blive smittet med hiv gennem tårer eller ved at

Læs mere

Myter øger risiko for hiv

Myter øger risiko for hiv Myter øger risiko for hiv Hiv nyheder Hivzonen den 5. februar 2012 Magasinet Sundhed, som bliver distribueret i et større antal til apotekere, sygehuse, lægeventeværelser, tandlægeklinikker og enkelte

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV POSITIV MAND

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV POSITIV MAND INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Motivation kan være nøglen Hvornår er nok, nok? Thomas Bredahl, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet,

Motivation kan være nøglen Hvornår er nok, nok? Thomas Bredahl, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Motivation kan være nøglen Hvornår er nok, nok? Thomas Bredahl, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, tbredahl@health.sdu.dk Hvem er jeg? Thomas Gjelstrup Bredahl - Lektor i Fysisk aktivitet

Læs mere

AIDS i Afrika den velkendte katastrofe?

AIDS i Afrika den velkendte katastrofe? AIDS i Afrika den velkendte katastrofe? af Jens Kovsted, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, jak@econ.ku.dk Hvorfor findes 70 procent af verdens HIV/AIDS smittede mennesker i Afrika et kontinent

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

kognitiv center Misbrug

kognitiv center Misbrug Misbrug Kognitiv adfærdsterapi er en behandlingsform, der er baseret på forskning. Misbrug kan være mange ting: Alt fra overforbrug af alkohol, dagligt forbrug af amfetamin, extacy, hash, heroin m.m. Men

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Nichlas Permin Berger Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Sammenfatning af speciale AKF-notatet Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen kan downloades

Læs mere

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen?

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Reden København Christina Wind, akademisk projektmedarbejder i Reden København. Har tidligere arbejdet med forebyggelse i bl.a.

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks Seksualitet og sygepleje Seksualitet og sygepleje Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker Landskursus den 13.marts 2010 Hvad er seksualitet for en størrelse? Syn på seksualitet Sygepleje og seksualitet

Læs mere

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende HIV, liv & behandling Om hiv og aids til pårørende Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der ønsker, at deres pårørende får information om hiv, aids og sikker sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND INSTRUKTION TIL PERSONALET: Ved de opfølgende studiebesøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende

Læs mere

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE INSTRUKTION TIL PERSONALET: Ved de opfølgende studiebesøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Biologiske risikofaktorer, såsom svær overvægt, har stor betydning for både mænd og kvinder.

Biologiske risikofaktorer, såsom svær overvægt, har stor betydning for både mænd og kvinder. 1 SAMMENFATNING En lang række byrdemål for dødelighed, hospitalskontakter, lægekontakter, sygefravær, førtidspensioner og økonomiske konsekvenser er beregnet for 12 risikofaktorer. Risikofaktorerne er

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d.

Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d. Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d. Seksuel forebyggelse Dagsorden Hvad? Hvorfor? Hvordan? Seksualiteten rummer * Biologiske aspekter * Psykologiske

Læs mere

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer Risikoungdom v/rådgivende Sociologer SSP samarbejdet og social kapital SSP-samarbejdet er et samarbejde mellem forvaltningsområdet for børn & unge med særligebehov, skole og politiet. Formålet med SSP-samarbejdet

Læs mere

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV POSITIV MAND

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV POSITIV MAND INSTRUKTION TIL PERSONALET: Ved de opfølgende studiebesøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING Kapitel 5 Sexlivet 99 104 106 107 111 112 115 117 118 119 124 Hiv påvirker sexlivet Bekymringen i forbindelse med sex At vælge hiv-smittede partnere Opsummering Seksuelle vanskeligheder Opsummering Usikker

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Forsidehenvisning. Flere får kræft af sex i mund og endetarm

Forsidehenvisning. Flere får kræft af sex i mund og endetarm 5 10 15 20 25 Forsidehenvisning Flere får kræft af sex i mund og endetarm Dobbelt så mange danskere får konstateret analkræft som for godt 30 år siden. Tidligere var sygdommen mest almindelig blandt bøsser,

Læs mere

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Sheila Jones Fordele og udfordringer ved diagnosticering af psykiske lidelser, eksemplificeret gennem ADHD diagnosen og hvad det betyder for selvforståelsen

Læs mere

Alkoholforebyggelse blandt danske skoleelever

Alkoholforebyggelse blandt danske skoleelever Alkoholforebyggelse blandt danske skoleelever Ph.d.-studerende, Lotte Vallentin-Holbech Forskningsassistent, Birthe Rasmussen Lektor, Ph.d., Christiane Stock Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Bilag 4. Interview med Kasper

Bilag 4. Interview med Kasper Bilag 4 Interview med Kasper Intro I: Jamen jeg skal starte med at fortælle dig, at vi er en gruppe på fem piger, der studerer kommunikation og skriver det her projekt på baggrund af den aktuelle debat

Læs mere

strukturel forebyggelse forebyggelse, der sker igennem lovgivning, organisering, styring og regulering

strukturel forebyggelse forebyggelse, der sker igennem lovgivning, organisering, styring og regulering Mar 18 2011 12:45:46 - Helle Wittrup-Jensen 34 artikler. forebyggelse aktivitet, der søger at forhindre opståen og udvikling af sygdom, funktionsnedsættelse, sociale problemer eller ulykker 'At forhindre

Læs mere

Kan børnehaven hjælpe udsatte børn?

Kan børnehaven hjælpe udsatte børn? Kan børnehaven hjælpe udsatte børn? - Ny viden om udsatte børn og unge Alva Albæk Nielsen, Forskningsassistent Det Nationale Forskningscenter for velfærd (SFI) Dagsorden Introduktion til emnet Diskussion

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

Unge og rusmidler. At balancere mellem fællesskab og mistrivsel. Jens Christian Nielsen jcn@dpu.dk Center for Ungdomsforskning www.cefu.

Unge og rusmidler. At balancere mellem fællesskab og mistrivsel. Jens Christian Nielsen jcn@dpu.dk Center for Ungdomsforskning www.cefu. Unge og rusmidler At balancere mellem fællesskab og mistrivsel Jens Christian Nielsen jcn@dpu.dk Center for Ungdomsforskning www.cefu.dk Intet ungdomsliv uden rusmidler Umuligt at gennemleve teenageårene

Læs mere

Stort hår og endnu større øreringe. Opsmøgede ærmer, cowboyjakker og en bar mandenumse på hvide lagner.

Stort hår og endnu større øreringe. Opsmøgede ærmer, cowboyjakker og en bar mandenumse på hvide lagner. Sygdommen uden ansigt Der er sket meget siden starten af 1980 erne, hvor hiv og aids for alvor brød ud i Vesten. I dag kan hiv behandles så godt, at virussen i blodet holdes nede, og hiv er en sygdom,

Læs mere

Brug kondom! Det er den bedste måde at beskytte sig mod uønsket graviditet og mod kønssygdomme.

Brug kondom! Det er den bedste måde at beskytte sig mod uønsket graviditet og mod kønssygdomme. 2. Kondomsnak Forfatter: Erik Centerwall Brug kondom! Det er den bedste måde at beskytte sig mod uønsket graviditet og mod kønssygdomme. Så har vi opfordret især de unge mænd. Men unge kvinder forventes

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed 2015 FAKTAARK Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed Hvorfor tema om unge mænds sundhed? Fordi unge mænd har en dødelighed der er over dobbelt så stor som unge kvinders. Hver gang der dør 100 kvinder

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-positive partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Familier med sameksisterende alkohol/stofproblemer og vold

Familier med sameksisterende alkohol/stofproblemer og vold Familier med sameksisterende alkohol/stofproblemer og vold Den relationsorienterede, systemiske tilgang i alkohol- og stofbehandling har medført et øget fokus på de øvrige dysfunktioner i familien, herunder

Læs mere

Kondom er en effektiv præventionsmetode

Kondom er en effektiv præventionsmetode Kondom K L A R B E S K E D Kondom Kondom er en nem præventionsmetode, der kan bruges af alle. Kondomet er lavet af meget tyndt naturgummi og formet som et langt hylster, der rulles på mandens rejste penis

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A NR E P O R T S S A F E T Y SIKKER ARBEJDSADFÆRD Rapport for: John Doe ID: HA154821 Dato: 30 Marts 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S Y S T E M S, I N

Læs mere

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv Page 1 of 7 Artikler 34 artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv forebyggelse Generel definition: aktivitet, der søger at forhindre opståen og udvikling af sygdom, funktionsnedsættelse,

Læs mere

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder 1 Kønsroller Materiele Time Age B8 45 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Refleksionsøvelse, hvor eleverne reflekterer over samfundsbestemte kønsnormer, kønsroller, kønsidentitet og

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS De studerende har mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

1. Ældregruppens omfang

1. Ældregruppens omfang 1. Ældregruppens omfang Gruppen af ældre på 60 år og derover stiger frem mod 2050, og samtidig lever vi danskere længere. I første kvartal 2015 var der 1.387.946 registrerede personer over 60 år i Danmark

Læs mere

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet En pjece til almen praksis At tale om overvægt med din mandlige patient Rigshospitalet Indledning Den praktiserende læge er vigtig i indsatsen mod svær overvægt. Både i det forebyggende arbejde og i behandling

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Unges sundhedsvaner. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling & Institut for Psykologi, Syddansk Universitet

Unges sundhedsvaner. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling & Institut for Psykologi, Syddansk Universitet Unges sundhedsvaner Mathias Lasgaard Seniorforsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling & Institut for Psykologi, Syddansk Universitet www.regionmidtjylland.dk UNGES SUNDHEDSVANER - 2013 a) Flere

Læs mere

Forskningsmetodik og principper for økologisk jordbrug

Forskningsmetodik og principper for økologisk jordbrug Forskningsmetodik og principper for økologisk jordbrug Hugo F. Alrøe Forskningscenter for Økologisk Jordbrug www.foejo.dk Email: hugo.alroe{a}agrsci.dk www.alroe.dk/hugo Oversigt Er forskning i økologisk

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Identifikation af højrisikosituationer

Identifikation af højrisikosituationer Recke & Hesse 2003 Kapitel 4 Identifikation af højrisikosituationer I dette kapitel skal vi beskæftige os med kortlægningen af de personlige højrisikosituationer. Som vi tidligere har beskrevet, opfatter

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ. Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning

SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ. Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning De seneste års medicinske fremskridt i bekæmpelse af HIV/AIDS har ført til, at udsigterne

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere