Indhold SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 1"

Transkript

1 PERSONALEPOLITIK

2 Indhold Indledning... 4 Delpolitik for rekruttering og ansættelse... 5 Professionalisme, faglighed og kompetence... 5 Rekrutteringsfasen... 5 Ansøgerprofil... 5 Arbejdsområde og jobprofil... 6 Intern rekruttering og mulighed for udvikling på arbejdspladsen... 6 Delpolitik for løn... 7 Aflønningsgrundlag... 7 Nyansættelse... 7 Delpolitik for den mangfoldige arbejdsstyrke... 8 Fastholdelse... 8 Seniorer... 8 Seniordage... 8 Ansatte med nedsat arbejdsevne... 9 Delpolitik for trivsel på arbejdspladsen Arbejdsmiljø Arbejdspladsvurdering Mobning og chikane Vold Delpolitik for sundhed Sygefravær Sygdom i ferier Rygning Alkohol og andre rusmidler Personalegoder Delpolitik for work-life balance Arbejdstid Tidsregistrering SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 1

3 Overarbejde Kørselsgodtgørelse Ferieafholdelse Sommerferie Juleferie Kristi Himmelfart Grundlovsdag maj Tjenestefrihed Kritisk sygdom Deltids arbejdsorganisering Orlov Plejeorlov Delpolitik for kompetenceudvikling Professionel videndeling Kompetenceudviklingsforløb Længerevarende obligatorisk kompetenceudviklingsforløb Andet længerevarende kompetenceudviklingsforløb Kursusdeltagelse og korte kompetenceudviklingsforløb MUS (Medarbejderudviklingssamtale) Delpolitik for personaleomsætning Opsigelse Afskedigelse uansøgt afsked Delpolitik for vejrlige forhold Delpolitik for digitalisering Beskatning af fri telefon Dataroaming Forbrugstakserede tjenester Brugt IT-udstyr Brug af medarbejdertelefonen Aflevering af IT-udstyr SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 2

4 Delpolitik for håndtering af persondata Delpolitik for forplejning Eksterne møder Interne møder inden for normal arbejdstid Interne møder uden for normal arbejdstid Interne kurser, temadage og pædagogiske dage Forplejning i forbindelse med eksamination Forplejning i forbindelse med ansættelsessamtaler Delpolitik for beklædning Servicegruppen Bilag 1: Håndtering af sygemelding for undervisere ved SOSU Nord Raskmelding Bilag 2: Personalegoder på SOSU Nord Personaleforening Kunstforening Psykologbistand Skærmbriller Parkering Leje af lokaler Udlån af lokaler På Sporet 8 til ansatte ved VUC&hf Nordjylland, Aalborg, og SOSU Nord Bilag 3: Tjenestefrihed Frihed ved særlige lejligheder Tjenestefri uden løntab kan efter anmodning hos nærmeste leder ske ved følgende lejligheder: Festligheder: Borgerligt ombud Sygdom Dødsfald og begravelser Fagprøve og eksamen Kosmetiske operationer SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 3

5 Indledning SOSU Nord anskuer sine medarbejdere som organisationens vigtigste ressource. De er forudsætningen for at vi kan imødekomme og opnå vores strategi og organisatoriske mål. SOSU Nord skal navigere i et kontinuerligt foranderligt arbejdsmarkedet, hvor behov og krav hele tiden ændrer sig og brancherne skifter. Dette skal vi som organisation prøve at adoptere og tilpasse os, hvorfor der altid vil være en tæt sammenhæng mellem SOSU Nord s omverden og skolens organisationsstruktur. Dette har indvirkning på medarbejdersammensætningen på skolen, og hvordan vi forholder os til medarbejderne. For at kunne tilpasse sig denne samtid kræver det dygtige medarbejdere og ledere, der sammen tager ansvar, besidder de rette ressourcer og kompetencer og har øje for at skabe og sikre innovative løsninger og tør udfordre gængse arbejdsmetoder. Dette skal afspejle sig i en professionel organisation præget af faglighed og kvalitet i vores arbejde med kerneydelsen. Derfor ser vi det som vores opgave hele tiden at sørge for at tilpasse organisationen til disse nuværende og fremtidige forandringer både gennem organisationstilpasning, men også ved at sørge for at de rette ressourcer hele tiden er tilgængelig i organisationen. Der stilles krav til medarbejderne og der investeres i dem gennem strategisk kompetenceudvikling, der favner sociale og faglige kompetencer. På SOSU Nord løser vi arbejdsopgaverne vertikal og horisontal da det sikrer øget fleksibilitet og styrker organisationens evne til at fastholde og udvikle skolens kerneopgave, hvilket endvidere er i tråd med skolens mål og visioner for organisationen nu og i fremtiden. Med nærværende personalepolitik får du dels en indsigt i, hvordan vi arbejder på SOSU Nord og hvilke forventninger der er til rollen som ledere og medarbejdere på SOSU Nord. Personalepolitikken effektueres i det daglige arbejde mellem leder og medarbejder, hvor skolens Medarbejderindflydelsesorgan (MIO) endvidere spiller en stor rolle i varetagelsen og udførelsen af personalepolitikken og dennes delpolitikker. SOSU Nord er en selvejende statslig institution, og skal derfor på en lang række personalepolitiske områder følge principper for offentlig forvaltning. Personalepolitikken skal ses som den overordnede rammepolitik for vores arbejde med personalepolitik. For en mere specifik uddybning af de forskellige områder henvises til Personalehåndbogens ABC, som findes på skolens fællesdrev, der skal ses som supplement til nærværende personalepolitik. Personalepolitikken er vedtaget og godkendt på MIO-møde den 28. januar SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 4

6 Delpolitik for rekruttering og ansættelse Professionalisme, faglighed og kompetence På SOSU Nord er vi altid på udkig efter dygtige medarbejdere til at understøtte vores arbejde med skolens kerneydelse at uddanne fagligt dygtigt og kompetent personale til social- og sundhedssektoren og det pædagogiske område. Vi ønsker til hver en tid at stille med et hold af dygtige, fagprofessionelle og kompetente medarbejdere der kan nå i mål med skolens strategiske mål og indsatser, hvorfor vi rekrutterer strategisk ud fra denne filosofi. Rekrutteringsfasen Som udgangspunkt skal alle lønnede stillinger og hverv i staten opslås offentligt. Dog er SOSU Nord i forbindelse med besættelse af en stilling som ferieafløser, vikar eller anden kortvarig beskæftigelse der ikke forventes at overstige mere end 1 år, berettiget til at undlade at opslå stillingen såfremt disse krav er tilstede 1. Forlænges ansættelsen til en fast stilling, vil det ske gennem et stillingsopslag, eksternt, internt eller begge samtidig. SOSU Nord nedsætter et ansættelsesudvalg bestående af ledelses- og medarbejderrepræsentanter, der foretager pågældende rekruttering. Medarbejdere der er tidsbegrænset ansat, kan søge interne stillingsopslag på lige fod med fastansatte medarbejdere. De vil dog fortsat være tidsbegrænset ansat i den stilling som de eventuelt rokeres til indtil den tidsbegrænsede ansættelse ophører, hvorefter den aktuelle stilling genopslås eksternt 2. Interne opslag fremgår af skolens intranet. Ansøgerprofil I rekrutteringsfasen har vi primært fokus på faglighed og kompetence, herunder sociale kompetencer som vægtes højt. Vi rekrutterer ikke alene på baggrund af erfaring men lige så meget ud fra din evne til at udvise engagement og motivation og at kunne udfordre på arbejdsopgaver- og felter samt at have et drive for dit fagområde. Vi rekrutterer både gennem interne opslag i organisationen og eksterne opslag på diverse internetbaseret platforme. Som udgangspunkt opslås skolens ledige stillinger på skolens hjemmeside og skolens personaleintranet SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 5

7 Arbejdsområde og jobprofil SOSU Nord er en arbejdsplads med mange forskellige medarbejderfaggrupper. Som ansat indgår du i en af disse grupper, hvor der særskilt for hver gruppe/fagområde foreligger en stillingsbeskrivelse, der specifikt fortæller om hvilke arbejdsområder- og opgaver der er knyttet til pågældende stilling eller faggruppe. Derudover udarbejdes der løbende en handlingsplan for det arbejde der skal nås kollektivt inden for den enkelte faggruppe, som underbyggende for resten af organisationens arbejde. Som medarbejder kan du finde stillingsbeskrivelser og handlingsplaner på skolens fællesdrev som er tilgængelig for alle ansatte på SOSU Nord. Intern rekruttering og mulighed for udvikling på arbejdspladsen På SOSU Nord tilstræbes det at imødekomme medarbejdere der ønsker udvikling, herunder eventuelt nye funktioner i organisationen. Derfor ses der positivt på, hvis en medarbejder f.eks. til sin medarbejderudviklingssamtale tilkender et ønske om andre funktioner i organisationen. Dette kan understøttes af kompetenceudvikling. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 6

8 Delpolitik for løn Aflønningsgrundlag Da SOSU Nord er en selvejende institution inden for det offentlige, er alle medarbejdere aflønnet i henhold til vedkommendes stilling/overenskomst. Hvis den ansatte har kvalifikationer/funktioner der efter forhåndsaftalerne udløser tillæg, tildeles den ansatte disse. Alle medarbejdere har således en basisløn hvortil denne kan suppleres med tillæg. Lønsammensætningen på SOSU Nord tager udgangspunkt i stillingens ansvar, funktion og/eller kompetenceområder og de uddannelsesmæssige krav, personlige kompetencer, specialviden og erfaring stillingen stiller til medarbejderen. Lønpolitikken skal understøtte kompetenceudvikling og fastholdelse af et højt fagligt niveau. Endvidere skal den sikre grundlaget for rekruttering og fastholdelse af velkvalificerede medarbejdere og en balance mellem lønniveauerne i organisationen. For alle ansatte gælder, at den største del af lønnen er overenskomstbestemt, og overenskomsten for de enkelte personalegrupper følges. I forbindelse med lønudbetaling benytter SOSU Nord som hovedregel Medarbejderens hovedkort. Ønskes dette ændret, skal dette meddeles til HR senest en måned før ændringen skal træde i kraft. Nyansættelse En nyansat lønindplaceres i henhold til vedkommendes overenskomst. Hvis den nyansatte har kvalifikationer/funktioner, som efter forhåndsaftalerne udløser tillæg, tildeles den nyansatte disse tillæg. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 7

9 Delpolitik for den mangfoldige arbejdsstyrke Fastholdelse PÅ SOSU Nord har vi en bred arbejdsstyrke med mange forskellige kompetencer og ressourcer, som vi værdsætter højt. Vi strækker os langt og gør en aktiv indsats for at fastholde dygtige medarbejdere gennem varierede tiltag. I løbet af et arbejdsliv kan man opleve perioder hvor det er hensigtsmæssigt og/eller nødvendigt at der sker en større eller mindre ændring i forhold til arbejdsområder- og omfang. Dette forsøger SOSU Nord i vid mulig udstrækning at imødekomme, således at omstændighederne herfor harmonerer i henhold til både medarbejders behov og SOSU Nord s behov. Seniorer Som et led i at fastholde de mange ressourcer som seniorerne på SOSU Nord bidrager med kan der indgås en senioraftale med nærmeste leder, med sigte på at fortsætte arbejdet på SOSU Nord. Fra det år en medarbejder fylder 60 tilbydes medarbejderen, at MUS-samtalen kan indeholde en seniorsamtale hvor en aftale om eventuel ændret arbejdsorganisering kan aftales. Det er dog helt og holdent op til den enkelte medarbejder at vurdere, hvornår tiden er moden til at drøfte og indgå en senioraftale. For medarbejdere der ønsker en seniorsamtale, bruges samtalen til en afklaring omkring arbejdet og mulige tilpasninger herfor og en planlægning med leder i forhold til det fremtidige arbejdsliv på SOSU Nord, så denne giver mest mulig mening for alle parter. Seniordage Fra det fyldte 62 år tildeles medarbejdere 1 årlig seniordag med fuld lønkompensation. Man kan maksimalt have 5 årlige seniordage. Seniordagene skal afvikles inden for det efterfølgende år. Hvis man f.eks. fylder 62 år 4. marts i et givent år, har man ret til 1 seniordag, som skal afholdes senest 3 marts året efter. På SOSU Nord er reglen: 62 år = 1 årlig seniordag 63 år = 2 årlige seniordage 64 år = 3 årlige seniordage 65 år = 4 årlige seniordage 66 år = 5 årlige seniordage Seniordagene kan ikke opspares og overføres fra et optjeningsår til det efterfølgende år. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 8

10 Ved fratrædelse sker der ikke udbetaling af tilgodehavende seniordage. Når en medarbejder har nået efterlønsalderen, har denne mulighed for at få nedsat arbejdstiden med 5-7 timer pr. uge uden lønkompensation. Der ydes fuld pensionsdækning. Ansatte med nedsat arbejdsevne For medarbejdere med nedsat arbejdsevne indtager SOSU Nord en proaktiv strategi og tager ansvar for at medarbejderens arbejdsopgaver- og omfang, om muligt, tilpasses til den enkelte og afdelingens behov. SOSU Nord indtager en aktiv rolle i at fastholde medarbejdere, uanset arbejdsvilkår, hvor dette er muligt, sådan at medarbejdere med nedsat arbejdsevne kan fortsætte i ansættelsesforholdet, men på særlige/ændrede vilkår eksempelvis gennem en fleksjoborganisering. Ligeledes er SOSU Nord åbne over for og villige til at udvide sin arbejdsstyrke ved at integrere personer i organisationen som er i eksempelvis jobtræning, skånejob, job på særlige vilkår, i forskellige tilskudsordninger eller arbejdsmarkedspraktik jf. de sociale kapitler i overenskomsterne. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 9

11 Delpolitik for trivsel på arbejdspladsen Arbejdsmiljø En god arbejdsplads fordrer et sund og godt arbejdsmiljø, fysisk som psykisk. SOSU Nord vil være en attraktiv arbejdsplads med sunde og stærke værdier, hvor medarbejderne trives. Trivsel er med til at skabe en effektiv arbejdsplads, giver øget motivation og arbejdsglæde hvilket kommer alle til gavn. Vi praktiserer ikke systematiske trivselssamtaler, men som en del af det daglige arbejde er lederne i løbende dialog med sine medarbejdere. Det er endvidere altid muligt at få en fastlagt samtale med sin leder, hvis der er behov herfor. Et godt arbejdsmiljø på SOSU Nord betyder bl.a. at medarbejderne har medindflydelse- og medbestemmelse i arbejdsmæssige forhold samt personalemæssige forhold i et vist omfang. Se endvidere skolens virksomhedsaftale for organisering af samarbejde og arbejdsmiljø. Arbejdspladsvurdering Arbejdsmiljøarbejdet udøves på daglig basis på SOSU Nord og minimum hvert 3 år og i forbindelse med væsentlige ændringer på arbejdspladsen foretages der arbejdspladsvurdering (APV) for en systematisk evaluering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Formålet med APV er at afdække de arbejdsmæssige forhold, hvor medarbejdere kan være i risiko for at blive syge, nedslidte eller komme til skade. På SOSU Nord er APV en opdelt i to dele en fysisk og en psykisk. Den fysiske APV afvikles gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt alle ansatte omhandlende indeklima og andre fysiske forhold på arbejdspladsen. Den psykiske APV har tidligere foregået som både en spørgeskemaundersøgelse og som en dialogbaseret APV med fokus på samtale, dialog og kortlægning af de psykiske arbejdsforhold der opleves. Der er således ikke fastlagt en bestemt metode til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på SOSU Nord. Metoden vil i høj grad blive bestemt for nuværende og ud fra hvad der i perioden for APV en giver mest mening i henhold til organisationen og kulturen på stedet. Mobning og chikane SOSU Nord er en mangfoldig organisation, hvor medarbejderne skal udvise respekt for hinandens forskelligheder. For at opretholde en god arbejdsplads hvor vi alle kan trives er det essentielt at bl.a. mobning og chikane på intet tidspunkt finder sted. Alle i organisationen er forpligtet til at gribe ind, hvis de har mistanke om eller overværer mobning og/eller chikane. Alle henvendelser herom kan foregå til arbejdsmiljørepræsentanten, tillidsrepræsentanten eller nærmeste leder, som går videre med sagen. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 10

12 Hvis du er i tvivl, kan du søge råd og vejledning om mobning og/eller chikane hos din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant. Vi definerer mobning og chikane som situationer hvor man regelmæssigt og over tid, eller gentagne gange udsættes for uønsket eller krænkende handlinger. Eller oplever nedværdigende eller sårende behandling af én eller flere personer, sådan at man føler det svært at forsvare sig. Hvis der er tale om enkeltstående episoder blandt ligeværdige medarbejdere, en konflikt samt hvis der er tale om drillerier som af begge parter opfattes som godsindede, er der ikke tale om mobning. I aktuelle episoder omkring mobning og/eller chikane søges trådene redt ud og der kan f.eks. iværksættes mæglingsmøder mellem parterne, med bisidder, uden at den resterende organisation får kenskab hertil. Situationen vil blive vurderet og behandlet i samarbejde med ledelsen, der kan udøve handling i form af individuelle støttende samtaler m.v. Hvis mægling ikke fører til et resultat kan sanktionen være omplacering, advarsel eller opsigelse. Vold Som med mobning og/eller chikane tolererer SOSU Nord ikke vold eller trusler herom. Alle ansatte har et ansvar for at afværge dette. Der henvises til den enkelte afdelings beredskabsplaner hvis der opstår episoder. Sanktion ved vold er ligeledes omplacering, advarsel eller opsigelse. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 11

13 Delpolitik for sundhed Som en del af at trives på arbejdspladsen spiller sundhed ind. På SOSU Nord er sundhed et mangespektret begreb og omhandler ikke kun SOSU Nord s holdning og tilgang til kost, rygning, alkohol og motion, men skal opfattes i sammenhæng med delpolitikkerne for trivsel og work-life balance i nærværende personalepolitik. Sygefravær I forbindelse med sygefravær har SOSU Nord en klar politik om at gribe ind så tidligt i forløbet som muligt. Både kort- og langvarige sygdomsforløb ses som alvorlige, og medarbejders nærmeste leder vil derfor hurtigt gå i dialog med den sygemeldte. Er sygdomsforløbet af en længerevarende karakter, vil du som medarbejder senest 4 uger efter første sygedag blive indkaldt til en sygefraværssamtale med din leder, som du har pligt til at deltage i. Samtalen har som udgangspunkt til formål, at I i fællesskab aftaler rammer for din tilbagevenden til arbejdet, såfremt dette er muligt og ønskværdigt for begge parter. Lederen kan også indkalde medarbejderen til sygefraværssamtale ved kortere sygdomsforløb. I det tilfælde hvor en medarbejders fravær skyldes arbejdsmiljømæssige faktorer, vil arbejdsmiljørepræsentanten blive inddraget i forsøget på at udrede forholdene og søge problemerne løst. Ved sygdom har medarbejder pligt til at orientere sin leder om fraværet samt tidshorisonten herfor og dermed deltage aktivt i processen, uanset udfaldet af sygdomsforløbet. For orientering af sygefraværet sendes en mail til inden kl på sygedagen. Endvidere orienteres nærmeste leder herom enten via telefon, mail eller sms. Ønskes lederens hjælp i forbindelse med aflysning af møder etc. oplyses dette ved sygemeldingen. Såfremt lederen ikke orienteres herom, vil lederen selv bringe dette op. Raskmelding skal ske senest dagen før tilbagevenden inden kl til nærmeste leder via ovennævnte procedure. For underviserne forefindes en specifik procedure ved sygemelding, se bilag 1. Da SOSU Nord udbetaler løn og modtager sygedagpengerefusion under et længerevarende sygdomsforløb forventer vi, at du deltager aktivt i Jobcentrets sygedagpengeopfølgning. Bortfalder sygedagpengerefusionen på grund af manglende medvirken til opfølgning kan der ske løntræk for den manglende refusion. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 12

14 Sygdom i ferier Hvis du bliver syg i din ferie og ønsker erstatningsferie, skal følgende være opfyldt: Første sygedag meddeles til HR-afdelingen. Har skolen ferielukket, sendes en mail SOSU Nord skal have lægeerklæring omkring sygdommen for at kunne give erstatningsferie Rygning SOSU Nord er en røgfri skole, hvorfor alt rygning skal foregå udendørs. Dette gælder for alle ansatte på SOSU Nord samt elever, håndværkere og andre gæster af huset. Som ansat er det tilladt at holde få korte rygepauser i løbet af arbejdsdagen efter behov. Overtrædelse af rygeforbuddet på skolens indendørs arealer kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet. Som udgangspunkt gives der ved overtrædelse en påtale og advarsel. Ved gentagne overtrædelser kan det medføre afskedigelse. Alkohol og andre rusmidler For at sikre professionalisme og en sund arbejdsplads er alkohol og andre rusmidler ikke en naturlig del af hverdagen på SOSU Nord. Det accepteres ikke, at medarbejdere er påvirket af rusmidler i arbejdstiden. Der sælges ikke alkohol i skolens kantiner. Det er muligt at der efter aftale og ved særlige lejligheder kan serveres og indtages alkohol. På SOSU Nord er alle forpligtet til at gribe ind hvis der er formodning om eller faktiske rusmiddelproblemer hos en ansat. SOSU Nord håndterer situationen professionelt og med diskretion og støtter op om medarbejderen under et eventuelt behandlingsforløb. SOSU Nord kræver at et rusmiddelproblem altid afhjælpes. Sker dette ikke kan det medføre afskedigelse. Personalegoder Som en del af det sundhedsfremmende arbejde på SOSU Nord tilbyder vi ansatte forskellige personalegoder i form at diverse behandlinger, terapiforløb, fitnessordning, sund mad i skolens kantine m.v. Se bilag 2 for nærmere uddybning. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 13

15 Delpolitik for work-life balance På SOSU Nord tilstræbes en klar grænse mellem arbejde og fritid, også som en måde at sikre og øge trivslen, motivationen og arbejdsglæden blandt medarbejderne. Skolen tæller mange forskellige faggrupper med hver deres arbejdsopgaver og behov i forbindelse med opgaveudførelsen. Det tilstræbes at alle ansatte, underhensynstagen til arbejdsopgavens karakter, har samme arbejdstid. Dette med henblik på at kunne sikre bedre videndeling på tværs, samarbejde og øget effektivitet i arbejdet med kerneopgaven. Arbejdstid Alle medarbejdere er som udgangspunkt til stede 37 timer om ugen på skolen fordelt på ugedagene mandag til fredag inden for tidsrummet kl Den daglige normale arbejdstid placeres hensigtsmæssigt i forhold til dagens arbejdsopgaver inden for nævnte tidsrum. Der er mulighed for at SOSU Nord s administration tager telefonisk kontakt (alternativt kan skolen indtale telefonbesked) til medarbejderen i SOSU Nord s åbningstid, i tidsrummet på hverdage, for at underrette om eventuelle ændringer i arbejdsopgaver på grund af eksempelvis sygedom m.v. Der er dog ikke pligt til at stå til rådighed i hele dette tidsrum. For alle gælder det at arbejdsopgaverne som udgangspunkt skal løses på arbejdspladsen primært med det formål at styrke den fagprofessionelle videndeling i organisationen. I konkrete tilfælde kan hjemmearbejde forekomme efter aftale med nærmeste leder eller teamkoordinator. Hjemmearbejdsdage kan højest være 2 dage om måneden. For receptionen/information og de andre administrative kontorer gælder følgende bemandingsplan: - Aalborg: her skal være minimum 1 medarbejder i Informationen og 1-2 medarbejdere i administrationen, således at der kan håndteres henvendelser vedrørende både EUD og VEUområdet i henholdsvis Hjørring og Aalborg - Hjørring: her skal være minimum 1 medarbejder på arbejde, som ikke tæller pedel eller omstilling. Tidsregistrering Alle medarbejdere foretager tidsregistrering. Tidsregistreringen skal ses som et redskab til løbende opfølgning på arbejdstid og dermed et grundlag for dialog med nærmeste leder om opgavemængde og tidspres. Tidsregistrering anvendes endvidere til opgørelse af ulempegodtgørelse, weekendopgørelse, ferie, flexog afspadseringstid m.v. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 14

16 Årsnormen bygger på en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Kvartalsvis må der være et spænd fra -10 til + 37 timer på flexen. Kan dette spænd ikke rammes ved kvartalets udgang tages en samtale med teamkoordinator og eventuelt chef om planlægning af afspadsering. Tidsregistreringsskemaet er tilgængelig på skolens intranet. Overarbejde Det daglige arbejde skal så vidt muligt tilrettelægges således at overarbejde undgås. Såfremt overarbejde alligevel måtte forekomme, skal dette altid aftales med nærmeste leder. Godtgørelse for overarbejde gives derfor kun under forudsætning af, at arbejdet har været beordret eller har været nødvendigt af hensyn til en forsvarlig varetagelse af arbejdsopgaverne. Medarbejderen er ansvarlig for at gøre ledelsen opmærksom på nødvendigheden af overarbejde. Pålagte og ikke varslede aktiviteter ud over normal arbejdstid er altid overarbejde. For yderligere information se Moderniseringsstyrelsens hjemmeside for vejledning. Udbetaling af ulempetillæg følger Moderniseringsstyrelsens retningslinjer 3. Kørselsgodtgørelse Hovedreglen er at, der for kørsel i privat bil i tjenesten udbetales godtgørelse efter høj sats. Der kan udbetales kørselsgodtgørelse for merkørsel i egen bil, hvis medarbejderen har udfyldt kørselsblanket og fået kørselsbemyndigelse via underskrift af nærmeste leder. Kørselsblanketter modtaget senere end 3 måneder efter kørselstidspunktet godtgøres ikke. Blanketten til indberetning findes på skolens intranet. Grundet regnskabsårets afslutning skal kørselsblanketter fra oktober, november og december måned afleveres senest 31. december samme år. 3 SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 15

17 Ferieafholdelse Sommerferie På SOSU Nord afholdes der kollektivt sommerferie i visse uger, hvor skolen holder lukket og elever og kursister endvidere har sommerferie. Som hovedregel holder alle medarbejdere sommerferie i ugerne 29, 30 og 31. Undtaget herfor er: Minimumsbemanding af administrativt personale, udviklingskonsulenter og servicemedarbejdere der er nødvendige for at håndtere opgaver i relation til elevoptagelsesprocesser og studievejledning i uge 31. De berørte medarbejdere holder således tre ugers sommerferie i ugerne De tre ugers sommerferie bliver automatisk trukket. Juleferie Mellem jul og nytår holder skolen lukket. For alle medarbejdere gælder det, at der er mulighed for at bruge ferie, flex/afspadsering eller aftale hjemmearbejdsdage med nærmeste leder. Den 24. og 31. december er fridage for alle medarbejdere. Kristi Himmelfart Dagen efter Kristi himmelfart holder skolen lukket, hvorfor alle skal bruge ferie, flex/afspadsering eller aftale en hjemmearbejdsdag med nærmeste leder. Grundlovsdag Grundlovsdag lukker skolen til middag. Alle medarbejdere og ledere holder fri kl maj Personale under HK s lokalaftale går kl Alle andre medarbejdere forventes at være til stede på skolen. Tjenestefrihed SOSU Nord yder frihed uden løntab i forskellige sammenhænge. For udspecificering af vilkårene se bilag. Kritisk sygdom Hvis en medarbejder lider af en livstruende sygdom kan ansættelsesforholdet fortsætte, så længe medarbejderen vurderer sig i stand til at arbejde og ledelsen skønner, at det er i organisationens tarv. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 16

18 Nedsætter sygdommen medarbejderens evne til at bestride sit job kan eventuelt aftales en ændring i arbejdsorganiseringen. Sygdom kan som hovedregel kun medføre afskedigelse, når den forringer den enkeltes medarbejders arbejdsevne i en sådan grad, at tilsvarende forringelse på grund af andre årsager også vil medføre afskedigelse. SOSU Nord yder tjenestefrihed med løn til undersøgelse/behandling af alvorlig eller langvarig sygdom. Deltids arbejdsorganisering Der kan for nogle medarbejdere opstå et behov for at gå ned i arbejdstid med tilsvarende lønreduktion. Muligheden for deltidsarbejde skal drøftes med nærmeste leder. Deltidskvotienten for lærere/undervisere kan normalt ikke være mindre end 0,7 på SOSU Nord. Orlov På SOSU Nord er vi forstående over for at visse medarbejdere i løbet af deres ansættelse ønsker orlov. SOSU Nord er som udgangspunkt positiv indstillet herfor, så længe at dette sigter mod organisationens tarv. Der er mulighed for at få orlov til kortvarige og midlertidige ansættelser (1-6 måneder) andetsteds, hvor sigtet er en tilbagevenden til SOSU Nord. Der gives ikke orlov i forbindelse med skift til ny varig stilling internt såvel som eksternt. Orlov bevilliges af nærmeste leder hvor vilkårene herfor, herunder tilbagevenden til SOSU Nord m.v., aftales med leder. Som medarbejder på orlov er man stadig påvirket af eventuelle organisatoriske strukturændringer på SOSU Nord, og derfor er man ikke beskyttet mod opsigelse. Undtagelsen herfor er medarbejdere på barselsorlov. Plejeorlov Efter gældende regler og aftale med kommune bevilliges der plejeorlov med fuld lønkompensation til pasning af syge og døende nærtstående. Orloven skal aftales med nærmeste leder. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 17

19 Delpolitik for kompetenceudvikling En løbende kompetenceudvikling af skolens medarbejdere og ledere er en forudsætning for en effektiv opgavevaretagelse præget af kvalitet og professionalisme. For at sikre en fortsat udvikling af SOSU Nord og en attraktiv arbejdsplads der er på forkant med udviklingen og tendenser inden for vores kerneområde, skal SOSU Nord være i stand til at fastholde og udvikle dygtige medarbejdere. På SOSU Nord anskues kompetencer både som faglige-, personlige og sociale egenskaber. Af denne grund kan skolens medarbejdere deltage i interne og eksterne kurser og uddannelser af korte eller længerevarende forløb med sigte på at udbygge disse egenskaber og kvaliteter. Professionel videndeling Kompetenceudviklingen på SOSU Nord er strategisk forankret, hvorfor al kompetenceuddannelse er i tråd med skolens strategiske mål og visioner og tilbydes for at styrke dels den enkeltes kvalifikationer, og dels kompetenceløfte SOSU Nord som organisation. Sigtet er på dygtiggørelse og at kunne udnytte nyerhverve kompetencer i organisationen i det daglige arbejde bl.a. gennem kollegial videndeling, udvikling og samarbejder. Kompetenceudviklingsforløb Længerevarende obligatorisk kompetenceudviklingsforløb I forhold til obligatoriske kompetenceudviklingsforløb som bekendtgørelsesmæssigt er defineret som nødvendigt for medarbejderen for at kunne varetage sin jobfunktion, og som bl.a. dækker over den pædagogiske diplomuddannelse som alle undervisere skal have, gør følgende retningslinjer sig gældende: - Undervisere ansat efter 2010 (ministerielt krav) skal som minimum have en erhvervspædagogisk diplomuddannelse indenfor 4 år - Erhvervspædagogisk diplomuddannelse kan tages som modulopdelt fuldtidsstudie, hvor underviserne er fritaget for undervisning i de uger modulet forløber (fuld løn under uddannelsen) - Undervisere kan deltage i erhvervspædagogisk diplomuddannelse som deltidsstuderende. Tidsrammen svarer til et fuldtidsstudie - Tidsrammen for ECTS er følgende: o 240 timer pr. 10 ECTS o 120 timer pr. 5 ECTS o 360 timer pr. 15 ECTS Disse timer er inklusiv forberedelse og eventuel køretid til uddannelsesstedet. Underviserne fratrækkes timerne i årsnormen og planlægningen foregår i samarbejde med teamkoordinator. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 18

20 Andet længerevarende kompetenceudviklingsforløb For deltagelse i andet længerevarende kompetenceudviklingsforløb skal der efter aftale med og anbefaling fra nærmeste leder laves en kursusansøgning, som efterfølgende sendes til indstilling ved ledelsen til det efterfølgende års kompetenceudviklingsbudget. Ansøgningsskema findes på skolens intranet. En forudsætning for økonomiske støtte til længerevarende kompetenceudviklingsforløb er, at forløbet er forankret i den enkelte medarbejders udviklingsplan som eventuelt kan udarbejdes i forbindelse med MUS og at den kan ses i forhold til SOSU Nord s oveordnede strategiindsatser. Til længerevarende individuelle kompetenceudviklingsforløb kan der søges midler til dette gennem Kompetencefonden. Tidsrammen for ECTS til anden længerevarende kompetenceudviklingsforløb er følgende: o o o 120 timer pr. 5 ECTS 240 timer pr. 10 ECTS 360 timer pr. 15 ECTS Disse timer er inklusiv forberedelse samt transporttid. Timerne pr. ECTS er vejledende, hvilket betyder at dette timeantal er et maksimum, der kan bruges på det aftalte uddannelsesforløb. For underviserne fratrækkes timerne årsnormen og planlægningen foregår i samarbejde med teamkoordinator. For det administrative personale ansat under HK-overenskomst samt for personale ansat under akademisk overenskomst uden rådighedstillæg er tiden til uddannelsen en del af arbejdstiden. I tilfælde af timer til uddannelse og almindelige arbejdsopgaver tilsammen overstiger den samlede flexramme kan afspadsering aftales med nærmeste leder. For personale ansat under akademisk overenskomst og som er ansat med rådighedstillæg forudsættes tillægget som udgangspunkt at være en del af den samlede arbejdstid. I tilfælde af timer til uddannelse og almindelige arbejdsopgaver tilsammen overstiger den samlede flexramme kan afspadsering aftales med nærmeste leder. Kursusdeltagelse og korte kompetenceudviklingsforløb For deltagelse i korte kurser samt korte kompetenceudviklingsforløb udarbejdes der ligeledes en kursusansøgning, som sendes til godkendelse ved nærmeste leder. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 19

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST PERSONALEPOLITIK for BO-VEST Juni 2013 Juni 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Oversigt... 4 Mission, vision og målsætninger... 5 Personalepolitiske målsætninger... 5 1. At tiltrække medarbejdere...

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole 1 Indhold Formål... 3 Målgruppe... 3 Målsætning... 3 Rekruttering og ansættelse... 3 Rekrutteringsproces... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Ansættelser i begrænset

Læs mere

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland:

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: PERSONALEHÅNDBOG AOF CENTER MIDTJYLLAND Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: AOF MIDT AOF TrivselsGruppen A/S AOF Daghøjskolen i Aarhus AOF Silkeborg-Viborg

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Personalehåndbogen beskriver en lang række praktiske forhold på arbejdspladsen, der kan være relevante for dig under din ansættelse.

Personalehåndbogen beskriver en lang række praktiske forhold på arbejdspladsen, der kan være relevante for dig under din ansættelse. Personalehåndbog Personalehåndbogen er et opslagsværk for alle ansatte i Stevns Kommune. Personalehåndbogen beskriver en lang række praktiske forhold på arbejdspladsen, der kan være relevante for dig under

Læs mere

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd PERSONALEHÅNDBOG for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE v/horne-asdal Menighedsråd Godkendt i Horne-Asdal menighedsråd den 23. september 2014 [1] Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG - FOR BOFÆLLESSKABERNE INGE OG SOFIE MARIE

PERSONALEHÅNDBOG - FOR BOFÆLLESSKABERNE INGE OG SOFIE MARIE PERSONALEHÅNDBOG - FOR BOFÆLLESSKABERNE INGE OG SOFIE MARIE - VEJVISEREN PÅ SKANSEN 2014 2 Indhold Indhold... 3 MÅLSÆTNING... 6 ORGANISATIONSPLAN... 7 FONDEN MARIEHJEMMENE... 8 BESTYRELSEN FOR BOFÆLLESSKABERNE:...

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere