Indhold SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 1"

Transkript

1 PERSONALEPOLITIK

2 Indhold Indledning... 4 Delpolitik for rekruttering og ansættelse... 5 Professionalisme, faglighed og kompetence... 5 Rekrutteringsfasen... 5 Ansøgerprofil... 5 Arbejdsområde og jobprofil... 6 Intern rekruttering og mulighed for udvikling på arbejdspladsen... 6 Delpolitik for løn... 7 Aflønningsgrundlag... 7 Nyansættelse... 7 Delpolitik for den mangfoldige arbejdsstyrke... 8 Fastholdelse... 8 Seniorer... 8 Seniordage... 8 Ansatte med nedsat arbejdsevne... 9 Delpolitik for trivsel på arbejdspladsen Arbejdsmiljø Arbejdspladsvurdering Mobning og chikane Vold Delpolitik for sundhed Sygefravær Sygdom i ferier Rygning Alkohol og andre rusmidler Personalegoder Delpolitik for work-life balance Arbejdstid Tidsregistrering SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 1

3 Overarbejde Kørselsgodtgørelse Ferieafholdelse Sommerferie Juleferie Kristi Himmelfart Grundlovsdag maj Tjenestefrihed Kritisk sygdom Deltids arbejdsorganisering Orlov Plejeorlov Delpolitik for kompetenceudvikling Professionel videndeling Kompetenceudviklingsforløb Længerevarende obligatorisk kompetenceudviklingsforløb Andet længerevarende kompetenceudviklingsforløb Kursusdeltagelse og korte kompetenceudviklingsforløb MUS (Medarbejderudviklingssamtale) Delpolitik for personaleomsætning Opsigelse Afskedigelse uansøgt afsked Delpolitik for vejrlige forhold Delpolitik for digitalisering Beskatning af fri telefon Dataroaming Forbrugstakserede tjenester Brugt IT-udstyr Brug af medarbejdertelefonen Aflevering af IT-udstyr SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 2

4 Delpolitik for håndtering af persondata Delpolitik for forplejning Eksterne møder Interne møder inden for normal arbejdstid Interne møder uden for normal arbejdstid Interne kurser, temadage og pædagogiske dage Forplejning i forbindelse med eksamination Forplejning i forbindelse med ansættelsessamtaler Delpolitik for beklædning Servicegruppen Bilag 1: Håndtering af sygemelding for undervisere ved SOSU Nord Raskmelding Bilag 2: Personalegoder på SOSU Nord Personaleforening Kunstforening Psykologbistand Skærmbriller Parkering Leje af lokaler Udlån af lokaler På Sporet 8 til ansatte ved VUC&hf Nordjylland, Aalborg, og SOSU Nord Bilag 3: Tjenestefrihed Frihed ved særlige lejligheder Tjenestefri uden løntab kan efter anmodning hos nærmeste leder ske ved følgende lejligheder: Festligheder: Borgerligt ombud Sygdom Dødsfald og begravelser Fagprøve og eksamen Kosmetiske operationer SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 3

5 Indledning SOSU Nord anskuer sine medarbejdere som organisationens vigtigste ressource. De er forudsætningen for at vi kan imødekomme og opnå vores strategi og organisatoriske mål. SOSU Nord skal navigere i et kontinuerligt foranderligt arbejdsmarkedet, hvor behov og krav hele tiden ændrer sig og brancherne skifter. Dette skal vi som organisation prøve at adoptere og tilpasse os, hvorfor der altid vil være en tæt sammenhæng mellem SOSU Nord s omverden og skolens organisationsstruktur. Dette har indvirkning på medarbejdersammensætningen på skolen, og hvordan vi forholder os til medarbejderne. For at kunne tilpasse sig denne samtid kræver det dygtige medarbejdere og ledere, der sammen tager ansvar, besidder de rette ressourcer og kompetencer og har øje for at skabe og sikre innovative løsninger og tør udfordre gængse arbejdsmetoder. Dette skal afspejle sig i en professionel organisation præget af faglighed og kvalitet i vores arbejde med kerneydelsen. Derfor ser vi det som vores opgave hele tiden at sørge for at tilpasse organisationen til disse nuværende og fremtidige forandringer både gennem organisationstilpasning, men også ved at sørge for at de rette ressourcer hele tiden er tilgængelig i organisationen. Der stilles krav til medarbejderne og der investeres i dem gennem strategisk kompetenceudvikling, der favner sociale og faglige kompetencer. På SOSU Nord løser vi arbejdsopgaverne vertikal og horisontal da det sikrer øget fleksibilitet og styrker organisationens evne til at fastholde og udvikle skolens kerneopgave, hvilket endvidere er i tråd med skolens mål og visioner for organisationen nu og i fremtiden. Med nærværende personalepolitik får du dels en indsigt i, hvordan vi arbejder på SOSU Nord og hvilke forventninger der er til rollen som ledere og medarbejdere på SOSU Nord. Personalepolitikken effektueres i det daglige arbejde mellem leder og medarbejder, hvor skolens Medarbejderindflydelsesorgan (MIO) endvidere spiller en stor rolle i varetagelsen og udførelsen af personalepolitikken og dennes delpolitikker. SOSU Nord er en selvejende statslig institution, og skal derfor på en lang række personalepolitiske områder følge principper for offentlig forvaltning. Personalepolitikken skal ses som den overordnede rammepolitik for vores arbejde med personalepolitik. For en mere specifik uddybning af de forskellige områder henvises til Personalehåndbogens ABC, som findes på skolens fællesdrev, der skal ses som supplement til nærværende personalepolitik. Personalepolitikken er vedtaget og godkendt på MIO-møde den 28. januar SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 4

6 Delpolitik for rekruttering og ansættelse Professionalisme, faglighed og kompetence På SOSU Nord er vi altid på udkig efter dygtige medarbejdere til at understøtte vores arbejde med skolens kerneydelse at uddanne fagligt dygtigt og kompetent personale til social- og sundhedssektoren og det pædagogiske område. Vi ønsker til hver en tid at stille med et hold af dygtige, fagprofessionelle og kompetente medarbejdere der kan nå i mål med skolens strategiske mål og indsatser, hvorfor vi rekrutterer strategisk ud fra denne filosofi. Rekrutteringsfasen Som udgangspunkt skal alle lønnede stillinger og hverv i staten opslås offentligt. Dog er SOSU Nord i forbindelse med besættelse af en stilling som ferieafløser, vikar eller anden kortvarig beskæftigelse der ikke forventes at overstige mere end 1 år, berettiget til at undlade at opslå stillingen såfremt disse krav er tilstede 1. Forlænges ansættelsen til en fast stilling, vil det ske gennem et stillingsopslag, eksternt, internt eller begge samtidig. SOSU Nord nedsætter et ansættelsesudvalg bestående af ledelses- og medarbejderrepræsentanter, der foretager pågældende rekruttering. Medarbejdere der er tidsbegrænset ansat, kan søge interne stillingsopslag på lige fod med fastansatte medarbejdere. De vil dog fortsat være tidsbegrænset ansat i den stilling som de eventuelt rokeres til indtil den tidsbegrænsede ansættelse ophører, hvorefter den aktuelle stilling genopslås eksternt 2. Interne opslag fremgår af skolens intranet. Ansøgerprofil I rekrutteringsfasen har vi primært fokus på faglighed og kompetence, herunder sociale kompetencer som vægtes højt. Vi rekrutterer ikke alene på baggrund af erfaring men lige så meget ud fra din evne til at udvise engagement og motivation og at kunne udfordre på arbejdsopgaver- og felter samt at have et drive for dit fagområde. Vi rekrutterer både gennem interne opslag i organisationen og eksterne opslag på diverse internetbaseret platforme. Som udgangspunkt opslås skolens ledige stillinger på skolens hjemmeside og skolens personaleintranet SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 5

7 Arbejdsområde og jobprofil SOSU Nord er en arbejdsplads med mange forskellige medarbejderfaggrupper. Som ansat indgår du i en af disse grupper, hvor der særskilt for hver gruppe/fagområde foreligger en stillingsbeskrivelse, der specifikt fortæller om hvilke arbejdsområder- og opgaver der er knyttet til pågældende stilling eller faggruppe. Derudover udarbejdes der løbende en handlingsplan for det arbejde der skal nås kollektivt inden for den enkelte faggruppe, som underbyggende for resten af organisationens arbejde. Som medarbejder kan du finde stillingsbeskrivelser og handlingsplaner på skolens fællesdrev som er tilgængelig for alle ansatte på SOSU Nord. Intern rekruttering og mulighed for udvikling på arbejdspladsen På SOSU Nord tilstræbes det at imødekomme medarbejdere der ønsker udvikling, herunder eventuelt nye funktioner i organisationen. Derfor ses der positivt på, hvis en medarbejder f.eks. til sin medarbejderudviklingssamtale tilkender et ønske om andre funktioner i organisationen. Dette kan understøttes af kompetenceudvikling. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 6

8 Delpolitik for løn Aflønningsgrundlag Da SOSU Nord er en selvejende institution inden for det offentlige, er alle medarbejdere aflønnet i henhold til vedkommendes stilling/overenskomst. Hvis den ansatte har kvalifikationer/funktioner der efter forhåndsaftalerne udløser tillæg, tildeles den ansatte disse. Alle medarbejdere har således en basisløn hvortil denne kan suppleres med tillæg. Lønsammensætningen på SOSU Nord tager udgangspunkt i stillingens ansvar, funktion og/eller kompetenceområder og de uddannelsesmæssige krav, personlige kompetencer, specialviden og erfaring stillingen stiller til medarbejderen. Lønpolitikken skal understøtte kompetenceudvikling og fastholdelse af et højt fagligt niveau. Endvidere skal den sikre grundlaget for rekruttering og fastholdelse af velkvalificerede medarbejdere og en balance mellem lønniveauerne i organisationen. For alle ansatte gælder, at den største del af lønnen er overenskomstbestemt, og overenskomsten for de enkelte personalegrupper følges. I forbindelse med lønudbetaling benytter SOSU Nord som hovedregel Medarbejderens hovedkort. Ønskes dette ændret, skal dette meddeles til HR senest en måned før ændringen skal træde i kraft. Nyansættelse En nyansat lønindplaceres i henhold til vedkommendes overenskomst. Hvis den nyansatte har kvalifikationer/funktioner, som efter forhåndsaftalerne udløser tillæg, tildeles den nyansatte disse tillæg. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 7

9 Delpolitik for den mangfoldige arbejdsstyrke Fastholdelse PÅ SOSU Nord har vi en bred arbejdsstyrke med mange forskellige kompetencer og ressourcer, som vi værdsætter højt. Vi strækker os langt og gør en aktiv indsats for at fastholde dygtige medarbejdere gennem varierede tiltag. I løbet af et arbejdsliv kan man opleve perioder hvor det er hensigtsmæssigt og/eller nødvendigt at der sker en større eller mindre ændring i forhold til arbejdsområder- og omfang. Dette forsøger SOSU Nord i vid mulig udstrækning at imødekomme, således at omstændighederne herfor harmonerer i henhold til både medarbejders behov og SOSU Nord s behov. Seniorer Som et led i at fastholde de mange ressourcer som seniorerne på SOSU Nord bidrager med kan der indgås en senioraftale med nærmeste leder, med sigte på at fortsætte arbejdet på SOSU Nord. Fra det år en medarbejder fylder 60 tilbydes medarbejderen, at MUS-samtalen kan indeholde en seniorsamtale hvor en aftale om eventuel ændret arbejdsorganisering kan aftales. Det er dog helt og holdent op til den enkelte medarbejder at vurdere, hvornår tiden er moden til at drøfte og indgå en senioraftale. For medarbejdere der ønsker en seniorsamtale, bruges samtalen til en afklaring omkring arbejdet og mulige tilpasninger herfor og en planlægning med leder i forhold til det fremtidige arbejdsliv på SOSU Nord, så denne giver mest mulig mening for alle parter. Seniordage Fra det fyldte 62 år tildeles medarbejdere 1 årlig seniordag med fuld lønkompensation. Man kan maksimalt have 5 årlige seniordage. Seniordagene skal afvikles inden for det efterfølgende år. Hvis man f.eks. fylder 62 år 4. marts i et givent år, har man ret til 1 seniordag, som skal afholdes senest 3 marts året efter. På SOSU Nord er reglen: 62 år = 1 årlig seniordag 63 år = 2 årlige seniordage 64 år = 3 årlige seniordage 65 år = 4 årlige seniordage 66 år = 5 årlige seniordage Seniordagene kan ikke opspares og overføres fra et optjeningsår til det efterfølgende år. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 8

10 Ved fratrædelse sker der ikke udbetaling af tilgodehavende seniordage. Når en medarbejder har nået efterlønsalderen, har denne mulighed for at få nedsat arbejdstiden med 5-7 timer pr. uge uden lønkompensation. Der ydes fuld pensionsdækning. Ansatte med nedsat arbejdsevne For medarbejdere med nedsat arbejdsevne indtager SOSU Nord en proaktiv strategi og tager ansvar for at medarbejderens arbejdsopgaver- og omfang, om muligt, tilpasses til den enkelte og afdelingens behov. SOSU Nord indtager en aktiv rolle i at fastholde medarbejdere, uanset arbejdsvilkår, hvor dette er muligt, sådan at medarbejdere med nedsat arbejdsevne kan fortsætte i ansættelsesforholdet, men på særlige/ændrede vilkår eksempelvis gennem en fleksjoborganisering. Ligeledes er SOSU Nord åbne over for og villige til at udvide sin arbejdsstyrke ved at integrere personer i organisationen som er i eksempelvis jobtræning, skånejob, job på særlige vilkår, i forskellige tilskudsordninger eller arbejdsmarkedspraktik jf. de sociale kapitler i overenskomsterne. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 9

11 Delpolitik for trivsel på arbejdspladsen Arbejdsmiljø En god arbejdsplads fordrer et sund og godt arbejdsmiljø, fysisk som psykisk. SOSU Nord vil være en attraktiv arbejdsplads med sunde og stærke værdier, hvor medarbejderne trives. Trivsel er med til at skabe en effektiv arbejdsplads, giver øget motivation og arbejdsglæde hvilket kommer alle til gavn. Vi praktiserer ikke systematiske trivselssamtaler, men som en del af det daglige arbejde er lederne i løbende dialog med sine medarbejdere. Det er endvidere altid muligt at få en fastlagt samtale med sin leder, hvis der er behov herfor. Et godt arbejdsmiljø på SOSU Nord betyder bl.a. at medarbejderne har medindflydelse- og medbestemmelse i arbejdsmæssige forhold samt personalemæssige forhold i et vist omfang. Se endvidere skolens virksomhedsaftale for organisering af samarbejde og arbejdsmiljø. Arbejdspladsvurdering Arbejdsmiljøarbejdet udøves på daglig basis på SOSU Nord og minimum hvert 3 år og i forbindelse med væsentlige ændringer på arbejdspladsen foretages der arbejdspladsvurdering (APV) for en systematisk evaluering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Formålet med APV er at afdække de arbejdsmæssige forhold, hvor medarbejdere kan være i risiko for at blive syge, nedslidte eller komme til skade. På SOSU Nord er APV en opdelt i to dele en fysisk og en psykisk. Den fysiske APV afvikles gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt alle ansatte omhandlende indeklima og andre fysiske forhold på arbejdspladsen. Den psykiske APV har tidligere foregået som både en spørgeskemaundersøgelse og som en dialogbaseret APV med fokus på samtale, dialog og kortlægning af de psykiske arbejdsforhold der opleves. Der er således ikke fastlagt en bestemt metode til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på SOSU Nord. Metoden vil i høj grad blive bestemt for nuværende og ud fra hvad der i perioden for APV en giver mest mening i henhold til organisationen og kulturen på stedet. Mobning og chikane SOSU Nord er en mangfoldig organisation, hvor medarbejderne skal udvise respekt for hinandens forskelligheder. For at opretholde en god arbejdsplads hvor vi alle kan trives er det essentielt at bl.a. mobning og chikane på intet tidspunkt finder sted. Alle i organisationen er forpligtet til at gribe ind, hvis de har mistanke om eller overværer mobning og/eller chikane. Alle henvendelser herom kan foregå til arbejdsmiljørepræsentanten, tillidsrepræsentanten eller nærmeste leder, som går videre med sagen. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 10

12 Hvis du er i tvivl, kan du søge råd og vejledning om mobning og/eller chikane hos din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant. Vi definerer mobning og chikane som situationer hvor man regelmæssigt og over tid, eller gentagne gange udsættes for uønsket eller krænkende handlinger. Eller oplever nedværdigende eller sårende behandling af én eller flere personer, sådan at man føler det svært at forsvare sig. Hvis der er tale om enkeltstående episoder blandt ligeværdige medarbejdere, en konflikt samt hvis der er tale om drillerier som af begge parter opfattes som godsindede, er der ikke tale om mobning. I aktuelle episoder omkring mobning og/eller chikane søges trådene redt ud og der kan f.eks. iværksættes mæglingsmøder mellem parterne, med bisidder, uden at den resterende organisation får kenskab hertil. Situationen vil blive vurderet og behandlet i samarbejde med ledelsen, der kan udøve handling i form af individuelle støttende samtaler m.v. Hvis mægling ikke fører til et resultat kan sanktionen være omplacering, advarsel eller opsigelse. Vold Som med mobning og/eller chikane tolererer SOSU Nord ikke vold eller trusler herom. Alle ansatte har et ansvar for at afværge dette. Der henvises til den enkelte afdelings beredskabsplaner hvis der opstår episoder. Sanktion ved vold er ligeledes omplacering, advarsel eller opsigelse. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 11

13 Delpolitik for sundhed Som en del af at trives på arbejdspladsen spiller sundhed ind. På SOSU Nord er sundhed et mangespektret begreb og omhandler ikke kun SOSU Nord s holdning og tilgang til kost, rygning, alkohol og motion, men skal opfattes i sammenhæng med delpolitikkerne for trivsel og work-life balance i nærværende personalepolitik. Sygefravær I forbindelse med sygefravær har SOSU Nord en klar politik om at gribe ind så tidligt i forløbet som muligt. Både kort- og langvarige sygdomsforløb ses som alvorlige, og medarbejders nærmeste leder vil derfor hurtigt gå i dialog med den sygemeldte. Er sygdomsforløbet af en længerevarende karakter, vil du som medarbejder senest 4 uger efter første sygedag blive indkaldt til en sygefraværssamtale med din leder, som du har pligt til at deltage i. Samtalen har som udgangspunkt til formål, at I i fællesskab aftaler rammer for din tilbagevenden til arbejdet, såfremt dette er muligt og ønskværdigt for begge parter. Lederen kan også indkalde medarbejderen til sygefraværssamtale ved kortere sygdomsforløb. I det tilfælde hvor en medarbejders fravær skyldes arbejdsmiljømæssige faktorer, vil arbejdsmiljørepræsentanten blive inddraget i forsøget på at udrede forholdene og søge problemerne løst. Ved sygdom har medarbejder pligt til at orientere sin leder om fraværet samt tidshorisonten herfor og dermed deltage aktivt i processen, uanset udfaldet af sygdomsforløbet. For orientering af sygefraværet sendes en mail til inden kl på sygedagen. Endvidere orienteres nærmeste leder herom enten via telefon, mail eller sms. Ønskes lederens hjælp i forbindelse med aflysning af møder etc. oplyses dette ved sygemeldingen. Såfremt lederen ikke orienteres herom, vil lederen selv bringe dette op. Raskmelding skal ske senest dagen før tilbagevenden inden kl til nærmeste leder via ovennævnte procedure. For underviserne forefindes en specifik procedure ved sygemelding, se bilag 1. Da SOSU Nord udbetaler løn og modtager sygedagpengerefusion under et længerevarende sygdomsforløb forventer vi, at du deltager aktivt i Jobcentrets sygedagpengeopfølgning. Bortfalder sygedagpengerefusionen på grund af manglende medvirken til opfølgning kan der ske løntræk for den manglende refusion. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 12

14 Sygdom i ferier Hvis du bliver syg i din ferie og ønsker erstatningsferie, skal følgende være opfyldt: Første sygedag meddeles til HR-afdelingen. Har skolen ferielukket, sendes en mail SOSU Nord skal have lægeerklæring omkring sygdommen for at kunne give erstatningsferie Rygning SOSU Nord er en røgfri skole, hvorfor alt rygning skal foregå udendørs. Dette gælder for alle ansatte på SOSU Nord samt elever, håndværkere og andre gæster af huset. Som ansat er det tilladt at holde få korte rygepauser i løbet af arbejdsdagen efter behov. Overtrædelse af rygeforbuddet på skolens indendørs arealer kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet. Som udgangspunkt gives der ved overtrædelse en påtale og advarsel. Ved gentagne overtrædelser kan det medføre afskedigelse. Alkohol og andre rusmidler For at sikre professionalisme og en sund arbejdsplads er alkohol og andre rusmidler ikke en naturlig del af hverdagen på SOSU Nord. Det accepteres ikke, at medarbejdere er påvirket af rusmidler i arbejdstiden. Der sælges ikke alkohol i skolens kantiner. Det er muligt at der efter aftale og ved særlige lejligheder kan serveres og indtages alkohol. På SOSU Nord er alle forpligtet til at gribe ind hvis der er formodning om eller faktiske rusmiddelproblemer hos en ansat. SOSU Nord håndterer situationen professionelt og med diskretion og støtter op om medarbejderen under et eventuelt behandlingsforløb. SOSU Nord kræver at et rusmiddelproblem altid afhjælpes. Sker dette ikke kan det medføre afskedigelse. Personalegoder Som en del af det sundhedsfremmende arbejde på SOSU Nord tilbyder vi ansatte forskellige personalegoder i form at diverse behandlinger, terapiforløb, fitnessordning, sund mad i skolens kantine m.v. Se bilag 2 for nærmere uddybning. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 13

15 Delpolitik for work-life balance På SOSU Nord tilstræbes en klar grænse mellem arbejde og fritid, også som en måde at sikre og øge trivslen, motivationen og arbejdsglæden blandt medarbejderne. Skolen tæller mange forskellige faggrupper med hver deres arbejdsopgaver og behov i forbindelse med opgaveudførelsen. Det tilstræbes at alle ansatte, underhensynstagen til arbejdsopgavens karakter, har samme arbejdstid. Dette med henblik på at kunne sikre bedre videndeling på tværs, samarbejde og øget effektivitet i arbejdet med kerneopgaven. Arbejdstid Alle medarbejdere er som udgangspunkt til stede 37 timer om ugen på skolen fordelt på ugedagene mandag til fredag inden for tidsrummet kl Den daglige normale arbejdstid placeres hensigtsmæssigt i forhold til dagens arbejdsopgaver inden for nævnte tidsrum. Der er mulighed for at SOSU Nord s administration tager telefonisk kontakt (alternativt kan skolen indtale telefonbesked) til medarbejderen i SOSU Nord s åbningstid, i tidsrummet på hverdage, for at underrette om eventuelle ændringer i arbejdsopgaver på grund af eksempelvis sygedom m.v. Der er dog ikke pligt til at stå til rådighed i hele dette tidsrum. For alle gælder det at arbejdsopgaverne som udgangspunkt skal løses på arbejdspladsen primært med det formål at styrke den fagprofessionelle videndeling i organisationen. I konkrete tilfælde kan hjemmearbejde forekomme efter aftale med nærmeste leder eller teamkoordinator. Hjemmearbejdsdage kan højest være 2 dage om måneden. For receptionen/information og de andre administrative kontorer gælder følgende bemandingsplan: - Aalborg: her skal være minimum 1 medarbejder i Informationen og 1-2 medarbejdere i administrationen, således at der kan håndteres henvendelser vedrørende både EUD og VEUområdet i henholdsvis Hjørring og Aalborg - Hjørring: her skal være minimum 1 medarbejder på arbejde, som ikke tæller pedel eller omstilling. Tidsregistrering Alle medarbejdere foretager tidsregistrering. Tidsregistreringen skal ses som et redskab til løbende opfølgning på arbejdstid og dermed et grundlag for dialog med nærmeste leder om opgavemængde og tidspres. Tidsregistrering anvendes endvidere til opgørelse af ulempegodtgørelse, weekendopgørelse, ferie, flexog afspadseringstid m.v. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 14

16 Årsnormen bygger på en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Kvartalsvis må der være et spænd fra -10 til + 37 timer på flexen. Kan dette spænd ikke rammes ved kvartalets udgang tages en samtale med teamkoordinator og eventuelt chef om planlægning af afspadsering. Tidsregistreringsskemaet er tilgængelig på skolens intranet. Overarbejde Det daglige arbejde skal så vidt muligt tilrettelægges således at overarbejde undgås. Såfremt overarbejde alligevel måtte forekomme, skal dette altid aftales med nærmeste leder. Godtgørelse for overarbejde gives derfor kun under forudsætning af, at arbejdet har været beordret eller har været nødvendigt af hensyn til en forsvarlig varetagelse af arbejdsopgaverne. Medarbejderen er ansvarlig for at gøre ledelsen opmærksom på nødvendigheden af overarbejde. Pålagte og ikke varslede aktiviteter ud over normal arbejdstid er altid overarbejde. For yderligere information se Moderniseringsstyrelsens hjemmeside for vejledning. Udbetaling af ulempetillæg følger Moderniseringsstyrelsens retningslinjer 3. Kørselsgodtgørelse Hovedreglen er at, der for kørsel i privat bil i tjenesten udbetales godtgørelse efter høj sats. Der kan udbetales kørselsgodtgørelse for merkørsel i egen bil, hvis medarbejderen har udfyldt kørselsblanket og fået kørselsbemyndigelse via underskrift af nærmeste leder. Kørselsblanketter modtaget senere end 3 måneder efter kørselstidspunktet godtgøres ikke. Blanketten til indberetning findes på skolens intranet. Grundet regnskabsårets afslutning skal kørselsblanketter fra oktober, november og december måned afleveres senest 31. december samme år. 3 SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 15

17 Ferieafholdelse Sommerferie På SOSU Nord afholdes der kollektivt sommerferie i visse uger, hvor skolen holder lukket og elever og kursister endvidere har sommerferie. Som hovedregel holder alle medarbejdere sommerferie i ugerne 29, 30 og 31. Undtaget herfor er: Minimumsbemanding af administrativt personale, udviklingskonsulenter og servicemedarbejdere der er nødvendige for at håndtere opgaver i relation til elevoptagelsesprocesser og studievejledning i uge 31. De berørte medarbejdere holder således tre ugers sommerferie i ugerne De tre ugers sommerferie bliver automatisk trukket. Juleferie Mellem jul og nytår holder skolen lukket. For alle medarbejdere gælder det, at der er mulighed for at bruge ferie, flex/afspadsering eller aftale hjemmearbejdsdage med nærmeste leder. Den 24. og 31. december er fridage for alle medarbejdere. Kristi Himmelfart Dagen efter Kristi himmelfart holder skolen lukket, hvorfor alle skal bruge ferie, flex/afspadsering eller aftale en hjemmearbejdsdag med nærmeste leder. Grundlovsdag Grundlovsdag lukker skolen til middag. Alle medarbejdere og ledere holder fri kl maj Personale under HK s lokalaftale går kl Alle andre medarbejdere forventes at være til stede på skolen. Tjenestefrihed SOSU Nord yder frihed uden løntab i forskellige sammenhænge. For udspecificering af vilkårene se bilag. Kritisk sygdom Hvis en medarbejder lider af en livstruende sygdom kan ansættelsesforholdet fortsætte, så længe medarbejderen vurderer sig i stand til at arbejde og ledelsen skønner, at det er i organisationens tarv. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 16

18 Nedsætter sygdommen medarbejderens evne til at bestride sit job kan eventuelt aftales en ændring i arbejdsorganiseringen. Sygdom kan som hovedregel kun medføre afskedigelse, når den forringer den enkeltes medarbejders arbejdsevne i en sådan grad, at tilsvarende forringelse på grund af andre årsager også vil medføre afskedigelse. SOSU Nord yder tjenestefrihed med løn til undersøgelse/behandling af alvorlig eller langvarig sygdom. Deltids arbejdsorganisering Der kan for nogle medarbejdere opstå et behov for at gå ned i arbejdstid med tilsvarende lønreduktion. Muligheden for deltidsarbejde skal drøftes med nærmeste leder. Deltidskvotienten for lærere/undervisere kan normalt ikke være mindre end 0,7 på SOSU Nord. Orlov På SOSU Nord er vi forstående over for at visse medarbejdere i løbet af deres ansættelse ønsker orlov. SOSU Nord er som udgangspunkt positiv indstillet herfor, så længe at dette sigter mod organisationens tarv. Der er mulighed for at få orlov til kortvarige og midlertidige ansættelser (1-6 måneder) andetsteds, hvor sigtet er en tilbagevenden til SOSU Nord. Der gives ikke orlov i forbindelse med skift til ny varig stilling internt såvel som eksternt. Orlov bevilliges af nærmeste leder hvor vilkårene herfor, herunder tilbagevenden til SOSU Nord m.v., aftales med leder. Som medarbejder på orlov er man stadig påvirket af eventuelle organisatoriske strukturændringer på SOSU Nord, og derfor er man ikke beskyttet mod opsigelse. Undtagelsen herfor er medarbejdere på barselsorlov. Plejeorlov Efter gældende regler og aftale med kommune bevilliges der plejeorlov med fuld lønkompensation til pasning af syge og døende nærtstående. Orloven skal aftales med nærmeste leder. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 17

19 Delpolitik for kompetenceudvikling En løbende kompetenceudvikling af skolens medarbejdere og ledere er en forudsætning for en effektiv opgavevaretagelse præget af kvalitet og professionalisme. For at sikre en fortsat udvikling af SOSU Nord og en attraktiv arbejdsplads der er på forkant med udviklingen og tendenser inden for vores kerneområde, skal SOSU Nord være i stand til at fastholde og udvikle dygtige medarbejdere. På SOSU Nord anskues kompetencer både som faglige-, personlige og sociale egenskaber. Af denne grund kan skolens medarbejdere deltage i interne og eksterne kurser og uddannelser af korte eller længerevarende forløb med sigte på at udbygge disse egenskaber og kvaliteter. Professionel videndeling Kompetenceudviklingen på SOSU Nord er strategisk forankret, hvorfor al kompetenceuddannelse er i tråd med skolens strategiske mål og visioner og tilbydes for at styrke dels den enkeltes kvalifikationer, og dels kompetenceløfte SOSU Nord som organisation. Sigtet er på dygtiggørelse og at kunne udnytte nyerhverve kompetencer i organisationen i det daglige arbejde bl.a. gennem kollegial videndeling, udvikling og samarbejder. Kompetenceudviklingsforløb Længerevarende obligatorisk kompetenceudviklingsforløb I forhold til obligatoriske kompetenceudviklingsforløb som bekendtgørelsesmæssigt er defineret som nødvendigt for medarbejderen for at kunne varetage sin jobfunktion, og som bl.a. dækker over den pædagogiske diplomuddannelse som alle undervisere skal have, gør følgende retningslinjer sig gældende: - Undervisere ansat efter 2010 (ministerielt krav) skal som minimum have en erhvervspædagogisk diplomuddannelse indenfor 4 år - Erhvervspædagogisk diplomuddannelse kan tages som modulopdelt fuldtidsstudie, hvor underviserne er fritaget for undervisning i de uger modulet forløber (fuld løn under uddannelsen) - Undervisere kan deltage i erhvervspædagogisk diplomuddannelse som deltidsstuderende. Tidsrammen svarer til et fuldtidsstudie - Tidsrammen for ECTS er følgende: o 240 timer pr. 10 ECTS o 120 timer pr. 5 ECTS o 360 timer pr. 15 ECTS Disse timer er inklusiv forberedelse og eventuel køretid til uddannelsesstedet. Underviserne fratrækkes timerne i årsnormen og planlægningen foregår i samarbejde med teamkoordinator. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 18

20 Andet længerevarende kompetenceudviklingsforløb For deltagelse i andet længerevarende kompetenceudviklingsforløb skal der efter aftale med og anbefaling fra nærmeste leder laves en kursusansøgning, som efterfølgende sendes til indstilling ved ledelsen til det efterfølgende års kompetenceudviklingsbudget. Ansøgningsskema findes på skolens intranet. En forudsætning for økonomiske støtte til længerevarende kompetenceudviklingsforløb er, at forløbet er forankret i den enkelte medarbejders udviklingsplan som eventuelt kan udarbejdes i forbindelse med MUS og at den kan ses i forhold til SOSU Nord s oveordnede strategiindsatser. Til længerevarende individuelle kompetenceudviklingsforløb kan der søges midler til dette gennem Kompetencefonden. Tidsrammen for ECTS til anden længerevarende kompetenceudviklingsforløb er følgende: o o o 120 timer pr. 5 ECTS 240 timer pr. 10 ECTS 360 timer pr. 15 ECTS Disse timer er inklusiv forberedelse samt transporttid. Timerne pr. ECTS er vejledende, hvilket betyder at dette timeantal er et maksimum, der kan bruges på det aftalte uddannelsesforløb. For underviserne fratrækkes timerne årsnormen og planlægningen foregår i samarbejde med teamkoordinator. For det administrative personale ansat under HK-overenskomst samt for personale ansat under akademisk overenskomst uden rådighedstillæg er tiden til uddannelsen en del af arbejdstiden. I tilfælde af timer til uddannelse og almindelige arbejdsopgaver tilsammen overstiger den samlede flexramme kan afspadsering aftales med nærmeste leder. For personale ansat under akademisk overenskomst og som er ansat med rådighedstillæg forudsættes tillægget som udgangspunkt at være en del af den samlede arbejdstid. I tilfælde af timer til uddannelse og almindelige arbejdsopgaver tilsammen overstiger den samlede flexramme kan afspadsering aftales med nærmeste leder. Kursusdeltagelse og korte kompetenceudviklingsforløb For deltagelse i korte kurser samt korte kompetenceudviklingsforløb udarbejdes der ligeledes en kursusansøgning, som sendes til godkendelse ved nærmeste leder. SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 19

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik.

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik. Sprogcenter IAs personalepoltik revid. marts 2008 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier Grundlæggende

Læs mere

Personalepolitik / personalehåndbog

Personalepolitik / personalehåndbog Personalepolitik / personalehåndbog Redigeret pr. 1. juli 2016/Ann 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FOA NORDSJÆLLANDS MÅL OG VÆRDIER... 3 3. OPGAVER, VISIONER, SAMARBEJDE M.V.... 5 4. MEDARBEJDERNES

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra SAMU 11. februar 2016 tilrettet på SAMU den 13. april. Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra Barn syg Fravær ved barns 1. og 2. sygedag Efter anmodning til nærmeste leder kan den ansætte

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

Udgivet 28. april 2017 PERSONALEPOLITIK

Udgivet 28. april 2017 PERSONALEPOLITIK Udgivet 28. april 2017 PERSONALEPOLITIK Indholdsfortegnelse Indhold... 7 Formål... 8 Personalepolitik... 9 Delpolitik for rekruttering og ansættelse... 9 Professionalisme, faglighed og kompetence... 9

Læs mere

Oversigt over typer af regler på det personalepolitiske område

Oversigt over typer af regler på det personalepolitiske område Oversigt over typer af regler på det personalepolitiske område Råderummet for personalepolitiske beslutninger begrænses af lovgivning, generelle aftaler/rammeaftaler, overenskomster, kommunale politikker

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke

Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke Indledning Vor Frelsers Kirkes menighedsråd har vedtaget denne personalepolitik efter drøftelse i personalegruppen, arbejdsmiljøudvalget og i menighedsrådet. Kirkens

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra SAMU 11. februar 2016 Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra Barn syg Fravær ved barns 1. og 2. sygedag Efter anmodning til nærmeste leder kan den ansætte få helt eller delvist tjenestefri

Læs mere

Personalepolitik for Køge Kommune

Personalepolitik for Køge Kommune Personalepolitik for Køge Kommune Forord Vi vil være kendt for vores fokus på faglighed i opgaveløsningen samt et godt arbejdsmiljø præget af samarbejde, dialog og god ledelse. Det er en vigtig drivkraft

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Senior- og fratrædelsesordninger HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden. personalepolitik på Fænøsund Friskole Personalepolitik Det er vores mål, at vores personalepolitik skal afspejle den kultur og de værdier, som vores skole og fritidsordning står for. Overordnet er det

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Personalepolitik Del 1

Personalepolitik Del 1 Personalepolitik Del 1 Indledning Denne personalepolitik indeholder 3 dele: 1. En overordnet personalepolitik 2. en lokal personalepolitik om politik, regler og administrative forhold hos det enkelte menighedsråd

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Den vigtigste ressource for Herningsholm Erhvervsskole er de menneskelige ressourcer i form af medarbejdere og ledere.

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2013 2015 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og AC-organisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent I AU Forskning og Talent (AU-FT) er der stor fokus på brugerne og opgavevaretagelsen, men det må ikke forveksles med at overlade

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde.

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Omsorgspolitik Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Politikken er vedtaget i Økonomiudvalget den 16. maj 2007

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

2012 Arbejdsmiljøregnskab

2012 Arbejdsmiljøregnskab 212 Arbejdsmiljøregnskab DIAKONISSESTIFTELSEN / ARBEJDSMILJØREGNSKAB 212 Arbejdsmiljøregnskab 212 Personalepolitiske fokusområder i 212 Medarbejderudvikling gennem MUS og LUS Bekæmpelse af mobning MED-organisationen

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere