STUDIE- OG ORDENSREGLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIE- OG ORDENSREGLER"

Transkript

1 STUDIE- OG ORDENSREGLER

2 Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende bærbar pc er og mobiltelefoner... 6 Sociale medier... 7 Bedømmelse og evaluering... 7 Rygning, spiritus, euforiserende stoffer m.m... 7 Sanktioner... 9 Klagemuligheder... 9 Sorg og krise... 9 Studierejser... 9 Specifikke regler for uddannelserne... 9 Specifikke regler for hhx og htx Specifikke regler for hg (de merkantile erhvervsuddannelser) Specifikke regler for de tekniske erhvervsuddannelser... 13

3 FORORD Vores skole skal være et godt sted at være og lære, og et sted, som vi er stolte af. Derfor er det nødvendigt med fælles regler, som alle følger. Vores skolekultur skal være et spændende sted at udvikle os i sammen, hvor der er medbestemmelse og medansvar. Vi har faciliteter, hvor du har mulighed for en faglig, almen, social og personlig udvikling. Når du deltager aktivt, vil du opleve de mange muligheder, vi har at tilbyde dig. Derfor forventer vi også, at du vil være med til at skabe et positivt og rart miljø. Vi lærer bedst, når vi har det godt med hinanden, og rammerne bidrager til en god atmosfære omkring os. Den gode trivsel fremmes gennem fælles regler for samvær og hensyntagen til hinanden og de fysiske rammer. Derfor forventer vi, at alle udviser respekt for hinanden både eleverne imellem og mellem eleverne og underviserne og det tekniskadministrative personale. A. Neil Jacobsen direktør 3

4 GENERELLE ORDENSREGLER Klasserne har ansvaret for, at der er ryddeligt i klasselokaler, øvrige lokaler og på gangarealerne. Det sidste hold i lokalet skal sørge for, at der er ryddet op og stolene sat op. Rengøringspersonalet skal gøre rent ikke rydde op. Vores kantiner er baseret på selvbetjening. Derfor skal brugt service sættes på afrydningsvognene, og stolene hænges op efter brug. Forlad kantinen i samme stand, som du ønsker at finde den. Service og bestik må ikke medbringes i klasselokalerne. EUC Nord er en røgfri skole. Rygning er derfor forbudt - både ude og inde. Forbuddet gælder for alle, der opholder sig på EUC Nords områder og omhandler alle former for rygning, herunder elektroniske cigaretter. Ved skolens områder forstås alle indendørs arealer, som skolen råder over, alle udendørs arealer på skolens matrikler herunder gårdhaver, parkeringspladser, sportspladser mv. samt skolens biler. Undtaget fra det generelle rygeforbud er skolens områder på Jørgen H. Jensens Vej, Hjørring og Knivholtvej, Frederikshavn, idet der på disse adresser fortrinsvis optages kursister over 18 år. Her vil det fortsat være tilladt at ryge på de afmærkede udendørs rygeområder. For at sikre gode fysiske rammer og et godt arbejdsmiljø for alle, skal der være personale til stede, når elever opholder sig i laboratorier og værksteder i forbindelse med undervisning. For at forebygge arbejdsulykker skal der i laboratorierne og i værkstederne anvendes hensigtsmæssigt arbejdstøj og eventuel hårbeskyttelse, og arbejdspladsinstruktionerne skal følges. Du vil blive orienteret om krav til sikkerhed ved uddannelsens start. Alle regler kan i sagens natur ikke skrives ned. Det er derfor vigtigt at bruge din sunde fornuft. Vi tilstræber, at skoledagen kommer til at forløbe så gnidningsløst og konstruktivt som muligt. Der må ikke udøves skader på lokaler og inventar med forsæt. Skolen vil ikke acceptere vold eller trusler om vold, og det vil altid medføre udelukkelse fra undervisningen og kan efter konkret vurdering medføre bortvisning fra skolen. Andre grove overtrædelser af ordensreglerne kan medføre udelukkelse fra fortsat undervisning. 4

5 FORSIKRING Kommer du ud for en ulykke på skolen, gælder følgende: Hvis ulykken sker i forbindelse med praktiske øvelser i et værksted, edb-, fysik- eller kemilokale, er du sikret ved lov om arbejdsskadeforsikring Hvis ulykken sker i teoriundervisning eller friperioder (frikvarter og mellemtimer), er du kun dækket af egen personlig ulykkesforsikring, hvis du er over 18 år. Hvis du er under 18 år, dækkes du af familiens ulykkesforsikring. Du bør undersøge, om du er dækket af en ulykkesforsikring I tilfælde af tyveri fra aflåste skabe og lignende har skolen intet ansvar. Tyveriet skal anmeldes til politiet I evt. praktikperioder er du sikret ved lov om arbejdsskadeforsikring 5 REGLER OM MØDEPLIGT, FRAVÆR OG SYGDOM På hele EUC Nord gælder det: Der er mødepligt til alle timer Du skal være aktiv i undervisningen Alt fravær bliver registreret Du har selv pligt til at registrere årsagen Udover de normale ferie- og fridage giver skolen ikke fri for undervisning. Du og dine forældre bør derfor planlægge jeres ferier efter skolens feriekalender, som kan findes på eucnord.dk, således at ferierejser planlægges uden for skolens undervisningstid. Du giver skolen meddelelse om fravær på følgende måde: Læreren registrerer dit fravær, og du skal selv angive årsagen dertil i Lectio/Elevplan Går du på teknisk eud skal du kontakte skolen

6 på og afgive sygemelding mellem kl og kl eller gå ind i og registrere dig som fraværende Går du på htx, hhx eller hg skal du sygemelde dig på Hvis du bliver nødt til at forlade skolen før skoledagens afslutning, skal du afvente, at læreren har registreret dig fraværende, hvorefter du registrerer fraværsårsag i Lectio/Elevplan Ved længerevarende eller hyppig sygdom kan du blive bedt om at aflevere en lægeerklæring. Hvis du af andre grunde er nødt til at forsømme fra undervisningen, kan du også blive bedt om at levere dokumentation. En evt. lægeerklæring betales af dig. Fravær i forbindelse med busforsinkelser, sygdom, læge- eller tandlægebesøg, session, barsel mv. samt ferie og fridage uden for skolens ferieplan tæller med ved den objektive registrering af fravær. Dit samlede fravær vil til hver en tid fremgå af Lectio/Elevplan. Er du under 18 år, kan karaktermeddelelse samt fraværsopgørelse sendes på anmodning til indehaveren af forældremyndigheden. Er du tilknyttet en virksomhed, vil fraværsopgørelsen blive fremsendt dertil. Du har selv ansvaret for at kontrollere, om dit fravær er ført korrekt og give besked, hvis der skulle være sket en fejl. Fra 1. skoledag vil du kunne se dit skema i Lectio/ Elevplan, men der kan ske ændringer pga. læreres kurser, sygdom eller andet. REGLER VEDRØRENDE UDMELDELSE Såfremt du ønsker at forlade uddannelsen, må du rette henvendelse til uddannelses- og erhvervsvejlederen. Enhver udmeldelse skal begrundes og underskrives af dig, og hvis du er under 18 år, skal dine forældre/værge også underskrive. PLAGIAT Ved hel eller delvis afskrift af en almindelig opgave betragtes din opgave som ikke afleveret. Ved hel eller delvis afskrift af opgave, der skal anvendes i eksamensøjemed, bortvises du, og du indstilles til omprøve. Eksamensreglementet findes på skolens hjemmeside på eucnord.dk se under de enkelte uddannelser. PÆDAGOGISK REGLEMENT VEDRØRENDE BÆRBARE PC ER OG MOBILTELEFONER 1. Ved timens start skal al pc-aktivitet, der ikke vedrører undervisningen, afsluttes, ligesom mobiltelefoner skal være slukket og lagt væk 2. Musikaflytning under arbejde i klassen kræver lærerens tilladelse 3. Spil og downloads af ikke-undervisningsrelateret materiale er ikke tilladt i timerne 6

7 4. Elektronisk kommunikation såvel internt som eksternt er ikke tilladt i timerne 5. Det er læreren, der beslutter evt. sanktioner, og disse kan ikke appelleres SOCIALE MEDIER Det er ikke tilladt at hænge elever eller personale ud på sociale medier eller at mobbe elever og lærere på de sociale medier. Vi ønsker en skole, hvor man ikke gør hinanden fortræd. BEDØMMELSE OG EVALUERING Vi henviser til skolens reglement om Bedømmelse og evaluering, som findes på eucnord.dk. Se under de enkelte uddannelser. RYGNING, SPIRITUS, EUFORISERENDE STOFFER M.M. EUC Nord vil kunne tilbyde alle medarbejdere og elever/kursister/studerende et godt indeklima. Derfor skal alle kunne færdes i skolens bygninger uden at blive udsat for passiv rygning. Rygning er derfor ikke tilladt på EUC Nords område. Undtaget fra det generelle rygeforbud er skolens områder på Jørgen H. Jensens Vej, Hjørring og Knivholtvej, Frederikshavn, idet der på disse adresser fortrinsvis optages kursister over 18 år. Her er det tilladt at ryge på de afmærkede udendørs rygeområder Du skal overholde gældende lovgivning omkring rusmidler Du må ikke indtage alkohol og euforiserende stoffer i skoletiden, og du må ikke være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer. Skolen kan i særlige tilfælde (fx elevfester) ved stikprøvekontrol sikre, at reglerne for alkohol og rusmidler overholdes I forbindelse med undervisning på andre lokaliteter end skolens område, fx i forbindelse med rejser, gælder skolens studie og ordensregler også. Hvis du optræder på steder eller situationer, der klart associerer dig med EUC Nord, forventes det, at du overholder skolens studie og ordensregler Introturen på de gymnasiale uddannelser er alkoholfri På studieture for elever over 18 år er det tilladt at indtage alkohol uden for den fastlagte undervisningstid, dog kun således at det ikke har indflydelse på afviklingen af det efterfølgende program. Endvidere gælder der specifikke regler på de enkelte studieture Du skal til enhver tid følge lærernes anvisninger. Overtrædelse af reglerne kan medføre hjemsendelsel På udvekslingsrejser må der, uden for den fastlagte undervisningstid, indtages alkohol under hensyntagen til de begrænsninger, som værtsfa- 7

8 8

9 milien, værtsskolen og værtslandets kultur sætter. Du skal rette dig efter lærernes anvisninger, og upassende beruselse kan medføre hjemsendelse Sociale og kulturelle arrangementer på skolen uden for uddannelsestiden finder sted under former, hvor indtagelse af alkohol begrænses Elevfester arrangeres efter retningslinjer, der er aftalt mellem rektor og elevråd Det er forbudt selv at medbringe drikkevarer til skolens fester. Vagter ved indgangen kan kontrollere, om der medbringes drikkevarer Der udskænkes ikke alkohol til berusede elever ved fester på skolen. Berusede elever afvises ved indgangen, og der træffes foranstaltninger for de pågældende elever med henblik på hjemsendelse SANKTIONER Skolen kan iværksætte følgende foranstaltninger over for elever og kursister, der tilsidesætter skolens studie- og ordensregler: 1. overtrædelse: tilrettevisning 2. overtrædelse: skriftlig advarsel 3. overtrædelse: udelukkelse fra arrangementer, aktiviteter eller undervisning i indtil 10 dage 4. overtrædelse: bortvisning = udskrivning af skolen 9 KLAGEMULIGHEDER Du har mulighed for at klage over sanktioner i forbindelse med overtrædelse af studie- og ordensreglementet. Ved henvendelse til studievejleder, elevinspector eller uddannelseschef kan du høre nærmere herom. I overensstemmelse med almindelig praksis i den offentlige forvaltning er der 2 klageinstanser: 1. instans er altid skolen, og 2. instans er Undervisningsministeriet, og klagefristen er normalt 2 uger. Klagen indgives skriftligt til skolen, der videregiver klagen til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal skolen give dig lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Dine eventuelle kommentarer skal medsendes til ministeriet. SORG OG KRISE Skolen har et beredskab, der håndterer sorg og krisesituationer blandt ansatte og elever på EUC Nord. Såfremt der opstår sorg eller krise i hjemmet, som kan påvirke din hverdag, kan du kontakte studievejlederne på din uddannelse. STUDIEREJSER Der vil blive udleveret en folder til alle studierejser og ekskursioner, som du deltager i under din uddannelse. Læs mere på skolens hjemmeside på eucnord.dk. SPECIFIKKE REGLER FOR UDDANNELSERNE Som nævnt har du mødepligt til undervisningen. Der gælder forskellige regler for de forskellige uddannelser.

10 SPECIFIKKE REGLER FOR HHX OG HTX Fravær Hvis dit samlede fravær i timer overstiger 30 lektioner, vil du modtage 1. advarsel Hvis dit samlede fravær i timer overstiger 50 lektioner, vil du modtage 2. advarsel Hvis dit fravær herefter stiger yderligere, vil skolen efter en konkret vurdering meddele dig, hvilke sanktioner, der iværksættes Skriftlige evalueringer Vi forventer, at du afleverer krævede skriftlige opgaver rettidigt. For at en opgave kan betragtes som afleveret, skal den bedømmes både for kvalitet og kvantitet. Manglende afleveringer og ikke rettidig aflevering af påkrævede skriftlige opgaver registreres i Lectio (www.lectio.dk). Ved yderligere 1 registrering, vil skolen efter en konkret vurdering og samtale meddele dig, hvilke sanktioner der iværksættes Er en opgave ikke afleveret til tiden pga. sygdom, har du pligt til at aflevere opgaven senest dagen efter, at du igen er mødt i skole. Opgaven afleveres til læreren, der så registrerer afleveringen i Lectio. Sanktioner Der er ikke centralt fastsatte regler for, hvornår skolen skal gribe ind over for tilsidesættelse af studie- og ordensreglerne, herunder pligten til at deltage aktivt i undervisningen. Det beror på en konkret vurdering i de enkelte tilfælde. Uddannelseschefen/elevinspektor kan meddele en elev en pædagogisk tilrettevisning for overtrædelse af studie- og ordensreglerne af mindre alvorlig karakter. Ved i alt 3 registrerede manglende og/eller ikkerettidige afleveringer vil du modtage 1. pædagogiske tilrettevisning ved en samtale med elevinspektor Ved yderligere 2 registreringer, vil du modtage 2. pædagogiske tilrettevisning ved en samtale med elevinspektor Ved yderligere 1 registrering, vil du modtage en skriftlig advarsel om påtænkte sanktioner ved en samtale med elevinspektor 10 Finder uddannelseschefen/elevinspektor, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, der har tilsidesat skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan yderligere sanktioner iværksættes: 1. Advarsel 2. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter 3. Udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage

11 på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær 4. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år 5. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis uddannelseschefen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin 6. Bortvisning (udskrivning af skolen) 7. Hvis du beskadiger skolens ejendele, vil du blive stillet over for et erstatningskrav Sanktionerne i henhold til pkt. 2-6 vil først blive iværksat efter forudgående samtale(r) med studievejleder/elevinspektor og skriftlig advarsel fra elevinspektor. Hvis du er under 18 år, sender skolen tillige et anbefalet brev til indehaveren af forældremyndigheden. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionen dog iværksættes uden forudgående advarsel. En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse med mindre, at særlige forhold gør sig gældende. Sygdom i forbindelse med eksamen Du vil kunne se i Lectio, hvad du skal til eksamen i på datoer fastsat af ministeriet. Ved afslutningen af såvel 1.g som 2.g holdes der eksaminer/årsprøver i udvalgte fag. Ved prøver gælder samme regler om mødepligt som ved eksamen. Det er en forudsætning for deltagelse i prøver og eksaminer, at du har overholdt skolens studie- og ordensreglement mht. møde- og afleveringspligt. Oprykning Som elev har du krav på oprykning, hvis du har 2,0 eller derover i vægtet gennemsnit af de karakterer, du har opnået ved afslutningen på skoleåret og tillige har aflagt de krævede prøver, herunder årsprøver samt større skriftlig opgave, projektopgaver og lignende. Standpunktskaraktererne ved skoleårets afslutning medregnes. Omvendt kan skolen nægte dig oprykning, hvis du ikke opnår et vægtet karaktergennemsnit på min. 2,0 ved skoleårets afslutning, og hvis skolen samtidig vurderer, at dit udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt. Hvis du bliver nægtet oprykning, kan du én gang anmode skolen om at få lov til at gå det pågældende 11

12 klassetrin om. Hvis du nægtes oprykning for 2. gang på samme klassetrin, udskrives du af skolen. Advarsler Der gives advarsler for følgende: Fravær Manglende aflevering af opgaver Manglende aktiv deltagelse i undervisningen Forstyrrende adfærd i timerne Udpræget fravær i enkelte fag Udeblivelse fra undervisningen i løbet af skoledagen Opsætning af plakater o.l. samt omdeling af flyers, go cards og andet tilsvarende materiale fra beværtninger, diskoteker, politiske organisationer eller andet Plagiat (fx afskrift eller kopiering fra andre elevers opgaver eller fra Internettet) i forbindelse med aflevering af opgaver eller projekter. Hvis der er tale om projekter, der indgår som eksaminationsgrundlag, kan snyd medføre bortvisning fra eksamen SPECIFIKKE REGLER FOR HG (DE MERKAN- TILE ERHVERVSUDDANNELSER) Manglende studieaktivitet samt ulovligt fravær medfører en advarsel og kan i sidste instans føre til, at du bliver udelukket fra undervisningen. Den enkelte faglærer fører løbende kontrol med såvel fravær som med manglende skriftlige afleveringer i Lectio. Advarsler anføres også her. 12 Der gives 2 advarsler: 1. advarsel vil være en påmindelse til dig om at øge adfærden og/eller studieaktiviteten 2. advarsel gives ved uacceptabel studieaktivitet dvs., at du ikke har formået at overholde den aftale, der blev indgået ved 1. advarsel. NB! Der gøres opmærksom på, at skolen forud for 2. advarsel vil tage din studieegnethed op til overvejelse og vurdere, om du er SU-berettiget. Såfremt aftalerne i 2. advarsel ikke bliver overholdt, vil du blive udmeldt. Det overordnede ansvar for advarsler ligger hos elevinspektor. I samråd med kontaktlæreren og klassens øvrige lærere, vurderer elevinspektor, hvornår en advarsel er påkrævet. Supplerende undervisning Skønnes det, at du har mistet for megen undervisningstid, arrangerer skolen supplerende undervisning på skolen i tidsrummet kl Elevinspektor/klasselærer vurderer, hvornår du har brug for supplerende undervisning og i hvilket omfang.

13 Hvis du ikke benytter tilbuddet om supplerende undervisning, betragter vi dig som udmeldt. SPECIFIKKE REGLER FOR DE TEKNISKE ERHVERVSUDDANNELSER Værnemidler Sikkerhedsfodtøj og andre værnemidler kræves i værksteder inden for følgende indgange: Bil, Fly og andre transportmidler Produktion og udvikling Bygge og anlæg Mad til Mennesker Bygnings- og brugerservice Studieaktivitet Skolen forventer, at du er studieaktiv, når du er tilmeldt uddannelsen, og vi bruger 12 mål omkring personlige og sociale kompetencer som rettesnor for den forventelige adfærd: 1. Du er med til at skabe et godt miljø og en god omgangstone 2. Du retter dig efter fagets standarder, regler og normer 3. Du overholder indgåede aftaler 4. Du har respekt for andre, og hjælper når der er behov 5. Du kan samarbejde med andre elever og indgå i sjak/teams 6. Du kan modtage konstruktiv kritik og vejledning og søger hjælp, hvis du har problemer 7. Du kan planlægge og gennemføre en opgave, så den bliver løst 8. Du rydder op efter dig 9. Du melder afbud, hvis du er syg 10. Du deltager aktivt i timerne 11. Du møder udhvilet, velforberedt og klar til undervisningen 12. Du møder til tiden Minimum hver 5. uge bliver du indkaldt til en personlig samtale omkring de personlige og sociale mål samt andre uddannelsesmål. Samtalen munder ud i aftaler om, hvad du hhv. din lærer vil gøre i forhold til forbedring og udvikling. Aftalerne gemmes i Elevplan. Du bliver endvidere indkaldt til samtale, hvis du ikke lever op til de indgåede aftaler, ikke udvikler dig positivt eller ikke er kontaktbar. Hvis der efter anden samtale ikke sker en udvikling i forhold til målene indkaldes du til en samtale med kontaktlæreren, studievejlederen og UU. Her bliver der fulgt op på tidligere samtaler samt en snak om dine egne tanker om fremtiden. Hvis du ikke er kontaktbar ved telefon 3 gange og via brevindkaldelse, udskrives du af skolen hurtigst muligt, da du så ikke anses som værende studieaktiv. 13

14 Er du under 18 år vil dine forældre blive orienteret om samtaler og blive inviteret til at deltage i samtalerne. Hvis du er startet i uddannelse efter et forløb på Jobcentret vil din sagsbehandler bliver inddraget. Fravær Du har til enhver tid ansvaret for at holde dig orienteret om dit fravær. Din kontaktlærer vil kontakte dig vedrørende dine forsømmelser. Arbejdsgiverne vil blive informeret om forsømmelserne. Når du vender tilbage til skolen efter en sygdomsperiode, skal der udfyldes en blanket som dokumentation for fraværet. Blanketten skal være skolen i hænde senest 3 dage efter fraværets ophør. Hvis du er under 18 år, skal blanketten underskrives af forældre eller værge, eller evt. din mester, hvis du har en uddannelsesaftale. Proceduren er indsat på skolens hjemmeside under kvalitet sammen med ordensreglerne Om_eucnord/Dokumenter/Gennemfoerelsesprocedure_-_09_12_2013.pdf Sygdom i forbindelse med eksamen I en eksamenssituation skal sygdom omgående meddeles til skolen. I tilfælde af dokumenteret sygdom/ fravær (fx lægeerklæring), har du stadig mulighed for at deltage i op til 2 eksaminer i det pågældende fag. Din uddannelsesbog Alle elever skal have en uddannelsesbog. Uddannelsesbogen er elektronisk og er integreret i elevplan. Uddannelsesbogen er din egen, og du har pligt til at vedligeholde uddannelsesbogen med udstedte beviser og evt. revision af uddannelsesplanen. Skolen har pligt til at følge op herpå og evt. bistå dig. Uddannelsesbogen skal indeholde: dokumentation for den allerede gennemførte del af den obligatoriske uddannelse i form af grundforløbsbevis, udstedte skolevejledninger, praktikerklæringer, andre beviser for undervisning, godskrivning af undervisning og evt. uddannelsesaftale. Det er din pligt at informere arbejdsgiveren om indholdet i uddannelsesbogen. Uddannelsesbogen og de beviser og anden dokumentation, som indgår i uddannelsesbogen, må ikke indeholde oplysninger om fravær eller oplysninger om sociale forhold eller andre følsomme personlige oplysninger om dig. Regler for projektarbejde, hjemmearbejde og opgaveaflevering I nogle fag er der krav om, at du afleverer et bestemt 14

15 antal opgaver eller projekter, for at læreren kan godkende, at du kan indstilles til eksamen på det valgte niveau. Bliver disse opgaver/projekter ikke afleveret, kan du ikke indstilles til eksamen. Du vil efterfølgende få mulighed for at lave opgaven og blive indstillet til eksamen. Du vil inden 14 dage blive orienteret om dette. I forbindelse med projektarbejde foregår arbejdet på skolens adresse. I tilfælde, hvor projektarbejdet foregår uden for skolens adresse, udarbejder læreren en plan med tid og sted for dit arbejde. Hvis du ikke overholder aftalen, vil du få en skriftlig afløsningsopgave til aflevering. Sanktioner Udebliver du fra undervisningen uden lovlig grund, eller overtræder du groft skolens ordensregler, vil der først blive iværksat mindre vidtgående foranstaltninger, fx midlertidig udelukkelse fra undervisningen, samtale med mestre/forældre. En mere vidtgående sanktion kan være, at du bliver udelukket fra fortsat undervisning. Har du en uddannelsesaftale, vil det ved særlige grove overtrædelser kunne betyde, at din uddannelsesaftale ophæves. Virksomhedsforlagt undervisning Ved virksomhedsforlagt undervisning gælder de samme regler om tilstedeværelse som på skolen, og at du skal være aktiv i forløbet. Der er altid en kontaktperson tilknyttet elev og virksomhed, som løbende følger op på forløbet. 15

16 ErhvervsUddannelsesCenter Nord M.P. Koefoeds Vej 10 Box Hjørring Telefon Fax eucnord.dk eucnord.dk/hej januar 2014

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende.

Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. STUDIEBOG tømrer Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny EUX-elev på Den jydske Haandværkerskole (DjH) opleve, at der er meget, du skal sætte dig ind i. Du skal lære skolen at kende,

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere