STUDIE- OG ORDENSREGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIE- OG ORDENSREGLER"

Transkript

1 STUDIE- OG ORDENSREGLER

2 Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende bærbar pc er og mobiltelefoner... 6 Sociale medier... 7 Bedømmelse og evaluering... 7 Rygning, spiritus, euforiserende stoffer m.m... 7 Sanktioner... 9 Klagemuligheder... 9 Sorg og krise... 9 Studierejser... 9 Specifikke regler for uddannelserne... 9 Specifikke regler for hhx og htx Specifikke regler for hg (de merkantile erhvervsuddannelser) Specifikke regler for de tekniske erhvervsuddannelser... 13

3 FORORD Vores skole skal være et godt sted at være og lære, og et sted, som vi er stolte af. Derfor er det nødvendigt med fælles regler, som alle følger. Vores skolekultur skal være et spændende sted at udvikle os i sammen, hvor der er medbestemmelse og medansvar. Vi har faciliteter, hvor du har mulighed for en faglig, almen, social og personlig udvikling. Når du deltager aktivt, vil du opleve de mange muligheder, vi har at tilbyde dig. Derfor forventer vi også, at du vil være med til at skabe et positivt og rart miljø. Vi lærer bedst, når vi har det godt med hinanden, og rammerne bidrager til en god atmosfære omkring os. Den gode trivsel fremmes gennem fælles regler for samvær og hensyntagen til hinanden og de fysiske rammer. Derfor forventer vi, at alle udviser respekt for hinanden både eleverne imellem og mellem eleverne og underviserne og det tekniskadministrative personale. A. Neil Jacobsen direktør 3

4 GENERELLE ORDENSREGLER Klasserne har ansvaret for, at der er ryddeligt i klasselokaler, øvrige lokaler og på gangarealerne. Det sidste hold i lokalet skal sørge for, at der er ryddet op og stolene sat op. Rengøringspersonalet skal gøre rent ikke rydde op. Vores kantiner er baseret på selvbetjening. Derfor skal brugt service sættes på afrydningsvognene, og stolene hænges op efter brug. Forlad kantinen i samme stand, som du ønsker at finde den. Service og bestik må ikke medbringes i klasselokalerne. EUC Nord er en røgfri skole. Rygning er derfor forbudt - både ude og inde. Forbuddet gælder for alle, der opholder sig på EUC Nords områder og omhandler alle former for rygning, herunder elektroniske cigaretter. Ved skolens områder forstås alle indendørs arealer, som skolen råder over, alle udendørs arealer på skolens matrikler herunder gårdhaver, parkeringspladser, sportspladser mv. samt skolens biler. Undtaget fra det generelle rygeforbud er skolens områder på Jørgen H. Jensens Vej, Hjørring og Knivholtvej, Frederikshavn, idet der på disse adresser fortrinsvis optages kursister over 18 år. Her vil det fortsat være tilladt at ryge på de afmærkede udendørs rygeområder. For at sikre gode fysiske rammer og et godt arbejdsmiljø for alle, skal der være personale til stede, når elever opholder sig i laboratorier og værksteder i forbindelse med undervisning. For at forebygge arbejdsulykker skal der i laboratorierne og i værkstederne anvendes hensigtsmæssigt arbejdstøj og eventuel hårbeskyttelse, og arbejdspladsinstruktionerne skal følges. Du vil blive orienteret om krav til sikkerhed ved uddannelsens start. Alle regler kan i sagens natur ikke skrives ned. Det er derfor vigtigt at bruge din sunde fornuft. Vi tilstræber, at skoledagen kommer til at forløbe så gnidningsløst og konstruktivt som muligt. Der må ikke udøves skader på lokaler og inventar med forsæt. Skolen vil ikke acceptere vold eller trusler om vold, og det vil altid medføre udelukkelse fra undervisningen og kan efter konkret vurdering medføre bortvisning fra skolen. Andre grove overtrædelser af ordensreglerne kan medføre udelukkelse fra fortsat undervisning. 4

5 FORSIKRING Kommer du ud for en ulykke på skolen, gælder følgende: Hvis ulykken sker i forbindelse med praktiske øvelser i et værksted, edb-, fysik- eller kemilokale, er du sikret ved lov om arbejdsskadeforsikring Hvis ulykken sker i teoriundervisning eller friperioder (frikvarter og mellemtimer), er du kun dækket af egen personlig ulykkesforsikring, hvis du er over 18 år. Hvis du er under 18 år, dækkes du af familiens ulykkesforsikring. Du bør undersøge, om du er dækket af en ulykkesforsikring I tilfælde af tyveri fra aflåste skabe og lignende har skolen intet ansvar. Tyveriet skal anmeldes til politiet I evt. praktikperioder er du sikret ved lov om arbejdsskadeforsikring 5 REGLER OM MØDEPLIGT, FRAVÆR OG SYGDOM På hele EUC Nord gælder det: Der er mødepligt til alle timer Du skal være aktiv i undervisningen Alt fravær bliver registreret Du har selv pligt til at registrere årsagen Udover de normale ferie- og fridage giver skolen ikke fri for undervisning. Du og dine forældre bør derfor planlægge jeres ferier efter skolens feriekalender, som kan findes på eucnord.dk, således at ferierejser planlægges uden for skolens undervisningstid. Du giver skolen meddelelse om fravær på følgende måde: Læreren registrerer dit fravær, og du skal selv angive årsagen dertil i Lectio/Elevplan Går du på teknisk eud skal du kontakte skolen

6 på og afgive sygemelding mellem kl og kl eller gå ind i og registrere dig som fraværende Går du på htx, hhx eller hg skal du sygemelde dig på Hvis du bliver nødt til at forlade skolen før skoledagens afslutning, skal du afvente, at læreren har registreret dig fraværende, hvorefter du registrerer fraværsårsag i Lectio/Elevplan Ved længerevarende eller hyppig sygdom kan du blive bedt om at aflevere en lægeerklæring. Hvis du af andre grunde er nødt til at forsømme fra undervisningen, kan du også blive bedt om at levere dokumentation. En evt. lægeerklæring betales af dig. Fravær i forbindelse med busforsinkelser, sygdom, læge- eller tandlægebesøg, session, barsel mv. samt ferie og fridage uden for skolens ferieplan tæller med ved den objektive registrering af fravær. Dit samlede fravær vil til hver en tid fremgå af Lectio/Elevplan. Er du under 18 år, kan karaktermeddelelse samt fraværsopgørelse sendes på anmodning til indehaveren af forældremyndigheden. Er du tilknyttet en virksomhed, vil fraværsopgørelsen blive fremsendt dertil. Du har selv ansvaret for at kontrollere, om dit fravær er ført korrekt og give besked, hvis der skulle være sket en fejl. Fra 1. skoledag vil du kunne se dit skema i Lectio/ Elevplan, men der kan ske ændringer pga. læreres kurser, sygdom eller andet. REGLER VEDRØRENDE UDMELDELSE Såfremt du ønsker at forlade uddannelsen, må du rette henvendelse til uddannelses- og erhvervsvejlederen. Enhver udmeldelse skal begrundes og underskrives af dig, og hvis du er under 18 år, skal dine forældre/værge også underskrive. PLAGIAT Ved hel eller delvis afskrift af en almindelig opgave betragtes din opgave som ikke afleveret. Ved hel eller delvis afskrift af opgave, der skal anvendes i eksamensøjemed, bortvises du, og du indstilles til omprøve. Eksamensreglementet findes på skolens hjemmeside på eucnord.dk se under de enkelte uddannelser. PÆDAGOGISK REGLEMENT VEDRØRENDE BÆRBARE PC ER OG MOBILTELEFONER 1. Ved timens start skal al pc-aktivitet, der ikke vedrører undervisningen, afsluttes, ligesom mobiltelefoner skal være slukket og lagt væk 2. Musikaflytning under arbejde i klassen kræver lærerens tilladelse 3. Spil og downloads af ikke-undervisningsrelateret materiale er ikke tilladt i timerne 6

7 4. Elektronisk kommunikation såvel internt som eksternt er ikke tilladt i timerne 5. Det er læreren, der beslutter evt. sanktioner, og disse kan ikke appelleres SOCIALE MEDIER Det er ikke tilladt at hænge elever eller personale ud på sociale medier eller at mobbe elever og lærere på de sociale medier. Vi ønsker en skole, hvor man ikke gør hinanden fortræd. BEDØMMELSE OG EVALUERING Vi henviser til skolens reglement om Bedømmelse og evaluering, som findes på eucnord.dk. Se under de enkelte uddannelser. RYGNING, SPIRITUS, EUFORISERENDE STOFFER M.M. EUC Nord vil kunne tilbyde alle medarbejdere og elever/kursister/studerende et godt indeklima. Derfor skal alle kunne færdes i skolens bygninger uden at blive udsat for passiv rygning. Rygning er derfor ikke tilladt på EUC Nords område. Undtaget fra det generelle rygeforbud er skolens områder på Jørgen H. Jensens Vej, Hjørring og Knivholtvej, Frederikshavn, idet der på disse adresser fortrinsvis optages kursister over 18 år. Her er det tilladt at ryge på de afmærkede udendørs rygeområder Du skal overholde gældende lovgivning omkring rusmidler Du må ikke indtage alkohol og euforiserende stoffer i skoletiden, og du må ikke være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer. Skolen kan i særlige tilfælde (fx elevfester) ved stikprøvekontrol sikre, at reglerne for alkohol og rusmidler overholdes I forbindelse med undervisning på andre lokaliteter end skolens område, fx i forbindelse med rejser, gælder skolens studie og ordensregler også. Hvis du optræder på steder eller situationer, der klart associerer dig med EUC Nord, forventes det, at du overholder skolens studie og ordensregler Introturen på de gymnasiale uddannelser er alkoholfri På studieture for elever over 18 år er det tilladt at indtage alkohol uden for den fastlagte undervisningstid, dog kun således at det ikke har indflydelse på afviklingen af det efterfølgende program. Endvidere gælder der specifikke regler på de enkelte studieture Du skal til enhver tid følge lærernes anvisninger. Overtrædelse af reglerne kan medføre hjemsendelsel På udvekslingsrejser må der, uden for den fastlagte undervisningstid, indtages alkohol under hensyntagen til de begrænsninger, som værtsfa- 7

8 8

9 milien, værtsskolen og værtslandets kultur sætter. Du skal rette dig efter lærernes anvisninger, og upassende beruselse kan medføre hjemsendelse Sociale og kulturelle arrangementer på skolen uden for uddannelsestiden finder sted under former, hvor indtagelse af alkohol begrænses Elevfester arrangeres efter retningslinjer, der er aftalt mellem rektor og elevråd Det er forbudt selv at medbringe drikkevarer til skolens fester. Vagter ved indgangen kan kontrollere, om der medbringes drikkevarer Der udskænkes ikke alkohol til berusede elever ved fester på skolen. Berusede elever afvises ved indgangen, og der træffes foranstaltninger for de pågældende elever med henblik på hjemsendelse SANKTIONER Skolen kan iværksætte følgende foranstaltninger over for elever og kursister, der tilsidesætter skolens studie- og ordensregler: 1. overtrædelse: tilrettevisning 2. overtrædelse: skriftlig advarsel 3. overtrædelse: udelukkelse fra arrangementer, aktiviteter eller undervisning i indtil 10 dage 4. overtrædelse: bortvisning = udskrivning af skolen 9 KLAGEMULIGHEDER Du har mulighed for at klage over sanktioner i forbindelse med overtrædelse af studie- og ordensreglementet. Ved henvendelse til studievejleder, elevinspector eller uddannelseschef kan du høre nærmere herom. I overensstemmelse med almindelig praksis i den offentlige forvaltning er der 2 klageinstanser: 1. instans er altid skolen, og 2. instans er Undervisningsministeriet, og klagefristen er normalt 2 uger. Klagen indgives skriftligt til skolen, der videregiver klagen til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal skolen give dig lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Dine eventuelle kommentarer skal medsendes til ministeriet. SORG OG KRISE Skolen har et beredskab, der håndterer sorg og krisesituationer blandt ansatte og elever på EUC Nord. Såfremt der opstår sorg eller krise i hjemmet, som kan påvirke din hverdag, kan du kontakte studievejlederne på din uddannelse. STUDIEREJSER Der vil blive udleveret en folder til alle studierejser og ekskursioner, som du deltager i under din uddannelse. Læs mere på skolens hjemmeside på eucnord.dk. SPECIFIKKE REGLER FOR UDDANNELSERNE Som nævnt har du mødepligt til undervisningen. Der gælder forskellige regler for de forskellige uddannelser.

10 SPECIFIKKE REGLER FOR HHX OG HTX Fravær Hvis dit samlede fravær i timer overstiger 30 lektioner, vil du modtage 1. advarsel Hvis dit samlede fravær i timer overstiger 50 lektioner, vil du modtage 2. advarsel Hvis dit fravær herefter stiger yderligere, vil skolen efter en konkret vurdering meddele dig, hvilke sanktioner, der iværksættes Skriftlige evalueringer Vi forventer, at du afleverer krævede skriftlige opgaver rettidigt. For at en opgave kan betragtes som afleveret, skal den bedømmes både for kvalitet og kvantitet. Manglende afleveringer og ikke rettidig aflevering af påkrævede skriftlige opgaver registreres i Lectio ( Ved yderligere 1 registrering, vil skolen efter en konkret vurdering og samtale meddele dig, hvilke sanktioner der iværksættes Er en opgave ikke afleveret til tiden pga. sygdom, har du pligt til at aflevere opgaven senest dagen efter, at du igen er mødt i skole. Opgaven afleveres til læreren, der så registrerer afleveringen i Lectio. Sanktioner Der er ikke centralt fastsatte regler for, hvornår skolen skal gribe ind over for tilsidesættelse af studie- og ordensreglerne, herunder pligten til at deltage aktivt i undervisningen. Det beror på en konkret vurdering i de enkelte tilfælde. Uddannelseschefen/elevinspektor kan meddele en elev en pædagogisk tilrettevisning for overtrædelse af studie- og ordensreglerne af mindre alvorlig karakter. Ved i alt 3 registrerede manglende og/eller ikkerettidige afleveringer vil du modtage 1. pædagogiske tilrettevisning ved en samtale med elevinspektor Ved yderligere 2 registreringer, vil du modtage 2. pædagogiske tilrettevisning ved en samtale med elevinspektor Ved yderligere 1 registrering, vil du modtage en skriftlig advarsel om påtænkte sanktioner ved en samtale med elevinspektor 10 Finder uddannelseschefen/elevinspektor, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, der har tilsidesat skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan yderligere sanktioner iværksættes: 1. Advarsel 2. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter 3. Udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage

11 på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær 4. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år 5. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis uddannelseschefen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin 6. Bortvisning (udskrivning af skolen) 7. Hvis du beskadiger skolens ejendele, vil du blive stillet over for et erstatningskrav Sanktionerne i henhold til pkt. 2-6 vil først blive iværksat efter forudgående samtale(r) med studievejleder/elevinspektor og skriftlig advarsel fra elevinspektor. Hvis du er under 18 år, sender skolen tillige et anbefalet brev til indehaveren af forældremyndigheden. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionen dog iværksættes uden forudgående advarsel. En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse med mindre, at særlige forhold gør sig gældende. Sygdom i forbindelse med eksamen Du vil kunne se i Lectio, hvad du skal til eksamen i på datoer fastsat af ministeriet. Ved afslutningen af såvel 1.g som 2.g holdes der eksaminer/årsprøver i udvalgte fag. Ved prøver gælder samme regler om mødepligt som ved eksamen. Det er en forudsætning for deltagelse i prøver og eksaminer, at du har overholdt skolens studie- og ordensreglement mht. møde- og afleveringspligt. Oprykning Som elev har du krav på oprykning, hvis du har 2,0 eller derover i vægtet gennemsnit af de karakterer, du har opnået ved afslutningen på skoleåret og tillige har aflagt de krævede prøver, herunder årsprøver samt større skriftlig opgave, projektopgaver og lignende. Standpunktskaraktererne ved skoleårets afslutning medregnes. Omvendt kan skolen nægte dig oprykning, hvis du ikke opnår et vægtet karaktergennemsnit på min. 2,0 ved skoleårets afslutning, og hvis skolen samtidig vurderer, at dit udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt. Hvis du bliver nægtet oprykning, kan du én gang anmode skolen om at få lov til at gå det pågældende 11

12 klassetrin om. Hvis du nægtes oprykning for 2. gang på samme klassetrin, udskrives du af skolen. Advarsler Der gives advarsler for følgende: Fravær Manglende aflevering af opgaver Manglende aktiv deltagelse i undervisningen Forstyrrende adfærd i timerne Udpræget fravær i enkelte fag Udeblivelse fra undervisningen i løbet af skoledagen Opsætning af plakater o.l. samt omdeling af flyers, go cards og andet tilsvarende materiale fra beværtninger, diskoteker, politiske organisationer eller andet Plagiat (fx afskrift eller kopiering fra andre elevers opgaver eller fra Internettet) i forbindelse med aflevering af opgaver eller projekter. Hvis der er tale om projekter, der indgår som eksaminationsgrundlag, kan snyd medføre bortvisning fra eksamen SPECIFIKKE REGLER FOR HG (DE MERKAN- TILE ERHVERVSUDDANNELSER) Manglende studieaktivitet samt ulovligt fravær medfører en advarsel og kan i sidste instans føre til, at du bliver udelukket fra undervisningen. Den enkelte faglærer fører løbende kontrol med såvel fravær som med manglende skriftlige afleveringer i Lectio. Advarsler anføres også her. 12 Der gives 2 advarsler: 1. advarsel vil være en påmindelse til dig om at øge adfærden og/eller studieaktiviteten 2. advarsel gives ved uacceptabel studieaktivitet dvs., at du ikke har formået at overholde den aftale, der blev indgået ved 1. advarsel. NB! Der gøres opmærksom på, at skolen forud for 2. advarsel vil tage din studieegnethed op til overvejelse og vurdere, om du er SU-berettiget. Såfremt aftalerne i 2. advarsel ikke bliver overholdt, vil du blive udmeldt. Det overordnede ansvar for advarsler ligger hos elevinspektor. I samråd med kontaktlæreren og klassens øvrige lærere, vurderer elevinspektor, hvornår en advarsel er påkrævet. Supplerende undervisning Skønnes det, at du har mistet for megen undervisningstid, arrangerer skolen supplerende undervisning på skolen i tidsrummet kl Elevinspektor/klasselærer vurderer, hvornår du har brug for supplerende undervisning og i hvilket omfang.

13 Hvis du ikke benytter tilbuddet om supplerende undervisning, betragter vi dig som udmeldt. SPECIFIKKE REGLER FOR DE TEKNISKE ERHVERVSUDDANNELSER Værnemidler Sikkerhedsfodtøj og andre værnemidler kræves i værksteder inden for følgende indgange: Bil, Fly og andre transportmidler Produktion og udvikling Bygge og anlæg Mad til Mennesker Bygnings- og brugerservice Studieaktivitet Skolen forventer, at du er studieaktiv, når du er tilmeldt uddannelsen, og vi bruger 12 mål omkring personlige og sociale kompetencer som rettesnor for den forventelige adfærd: 1. Du er med til at skabe et godt miljø og en god omgangstone 2. Du retter dig efter fagets standarder, regler og normer 3. Du overholder indgåede aftaler 4. Du har respekt for andre, og hjælper når der er behov 5. Du kan samarbejde med andre elever og indgå i sjak/teams 6. Du kan modtage konstruktiv kritik og vejledning og søger hjælp, hvis du har problemer 7. Du kan planlægge og gennemføre en opgave, så den bliver løst 8. Du rydder op efter dig 9. Du melder afbud, hvis du er syg 10. Du deltager aktivt i timerne 11. Du møder udhvilet, velforberedt og klar til undervisningen 12. Du møder til tiden Minimum hver 5. uge bliver du indkaldt til en personlig samtale omkring de personlige og sociale mål samt andre uddannelsesmål. Samtalen munder ud i aftaler om, hvad du hhv. din lærer vil gøre i forhold til forbedring og udvikling. Aftalerne gemmes i Elevplan. Du bliver endvidere indkaldt til samtale, hvis du ikke lever op til de indgåede aftaler, ikke udvikler dig positivt eller ikke er kontaktbar. Hvis der efter anden samtale ikke sker en udvikling i forhold til målene indkaldes du til en samtale med kontaktlæreren, studievejlederen og UU. Her bliver der fulgt op på tidligere samtaler samt en snak om dine egne tanker om fremtiden. Hvis du ikke er kontaktbar ved telefon 3 gange og via brevindkaldelse, udskrives du af skolen hurtigst muligt, da du så ikke anses som værende studieaktiv. 13

14 Er du under 18 år vil dine forældre blive orienteret om samtaler og blive inviteret til at deltage i samtalerne. Hvis du er startet i uddannelse efter et forløb på Jobcentret vil din sagsbehandler bliver inddraget. Fravær Du har til enhver tid ansvaret for at holde dig orienteret om dit fravær. Din kontaktlærer vil kontakte dig vedrørende dine forsømmelser. Arbejdsgiverne vil blive informeret om forsømmelserne. Når du vender tilbage til skolen efter en sygdomsperiode, skal der udfyldes en blanket som dokumentation for fraværet. Blanketten skal være skolen i hænde senest 3 dage efter fraværets ophør. Hvis du er under 18 år, skal blanketten underskrives af forældre eller værge, eller evt. din mester, hvis du har en uddannelsesaftale. Proceduren er indsat på skolens hjemmeside under kvalitet sammen med ordensreglerne Om_eucnord/Dokumenter/Gennemfoerelsesprocedure_-_09_12_2013.pdf Sygdom i forbindelse med eksamen I en eksamenssituation skal sygdom omgående meddeles til skolen. I tilfælde af dokumenteret sygdom/ fravær (fx lægeerklæring), har du stadig mulighed for at deltage i op til 2 eksaminer i det pågældende fag. Din uddannelsesbog Alle elever skal have en uddannelsesbog. Uddannelsesbogen er elektronisk og er integreret i elevplan. Uddannelsesbogen er din egen, og du har pligt til at vedligeholde uddannelsesbogen med udstedte beviser og evt. revision af uddannelsesplanen. Skolen har pligt til at følge op herpå og evt. bistå dig. Uddannelsesbogen skal indeholde: dokumentation for den allerede gennemførte del af den obligatoriske uddannelse i form af grundforløbsbevis, udstedte skolevejledninger, praktikerklæringer, andre beviser for undervisning, godskrivning af undervisning og evt. uddannelsesaftale. Det er din pligt at informere arbejdsgiveren om indholdet i uddannelsesbogen. Uddannelsesbogen og de beviser og anden dokumentation, som indgår i uddannelsesbogen, må ikke indeholde oplysninger om fravær eller oplysninger om sociale forhold eller andre følsomme personlige oplysninger om dig. Regler for projektarbejde, hjemmearbejde og opgaveaflevering I nogle fag er der krav om, at du afleverer et bestemt 14

15 antal opgaver eller projekter, for at læreren kan godkende, at du kan indstilles til eksamen på det valgte niveau. Bliver disse opgaver/projekter ikke afleveret, kan du ikke indstilles til eksamen. Du vil efterfølgende få mulighed for at lave opgaven og blive indstillet til eksamen. Du vil inden 14 dage blive orienteret om dette. I forbindelse med projektarbejde foregår arbejdet på skolens adresse. I tilfælde, hvor projektarbejdet foregår uden for skolens adresse, udarbejder læreren en plan med tid og sted for dit arbejde. Hvis du ikke overholder aftalen, vil du få en skriftlig afløsningsopgave til aflevering. Sanktioner Udebliver du fra undervisningen uden lovlig grund, eller overtræder du groft skolens ordensregler, vil der først blive iværksat mindre vidtgående foranstaltninger, fx midlertidig udelukkelse fra undervisningen, samtale med mestre/forældre. En mere vidtgående sanktion kan være, at du bliver udelukket fra fortsat undervisning. Har du en uddannelsesaftale, vil det ved særlige grove overtrædelser kunne betyde, at din uddannelsesaftale ophæves. Virksomhedsforlagt undervisning Ved virksomhedsforlagt undervisning gælder de samme regler om tilstedeværelse som på skolen, og at du skal være aktiv i forløbet. Der er altid en kontaktperson tilknyttet elev og virksomhed, som løbende følger op på forløbet. 15

16 ErhvervsUddannelsesCenter Nord M.P. Koefoeds Vej 10 Box Hjørring Telefon Fax eucnord.dk eucnord.dk/hej januar 2014

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Revideret april 2016 Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 7 Pædagogisk

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Revideret juli 2017 Forord... 3 Trivsel og undervisningsmiljø... 4 Omgangstone... 4 Mobning... 4 Etisk kodeks mod deling af krænkende materiale... 4 Generelle ordensregler... 5

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLEMENT

STUDIE- OG ORDENSREGLEMENT STUDIE- OG ORDENSREGLEMENT 2016/2017 Indhold ET GODT STUDIEMILJØ... 3 OMGANGSTONE... 3 OPRYDNING... 3 MØDEPLIGT... 3 FRI FOR UNDERVISNING... 4 Retningslinjer for skriftlige afleveringer... 4 ELEVTID...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2016-2017 Indhold Almindelig orden og samvær 4 Rygning, snus, skrå m.m.... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg 1 zbc.dk Tlf. 55788888 Studie- og ordensreglerne bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier og på Bekendtgørelse om studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business

Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business Studie- og ordensregler UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX Uddannelsesplan... 4 Fremmøde/fravær... 4 Aflevering af opgaver og overholdelse

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 2, og 72, stk. 2, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM A. Fraværsprocedure Pædagogisk Assistent Uddannelsen Bornholm 20. august 2015 Skolen er forpligtet til at udarbejde regler om fravær i henhold til Bekendtgørelse nr. 834 af

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010.

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen.

Læs mere

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER 1 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret november 2016 Opdateret november 2016 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

b. REGLER OM FRAVÆR OG OM REGISTRERING AF FRAVÆR, HERUNDER OM FRAVÆRET HAR HAFT LOVLIG GRUND

b. REGLER OM FRAVÆR OG OM REGISTRERING AF FRAVÆR, HERUNDER OM FRAVÆRET HAR HAFT LOVLIG GRUND Skolens ordensregler Skolen er forpligtet på at fastsætte ordensregler for elever på den pædagogiske assistentuddannelse, jf. bek. 1010 af 22/9/2014, 47. Eleverne informeres om ordensreglerne ved uddannelsens

Læs mere

1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen

1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen 1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen TØNDER HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER 2017 2018 TØNDER HANDELSSKOLE STUDIE-

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord

Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da, du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere