Sundhedspolitik Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx"

Transkript

1 Sundhedspolitik Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe

2 Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester Side 2 af 9

3 Vision og værdier for sundhed i Rebild Kommune I forbindelse med strukturreformen fik kommunerne et øget ansvar på sundhedsområdet, og dermed fik Rebild Kommune sin første Sundhedspolitik i Ifølge sundhedslovens 119 har kommunerne ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og den del af den patient rettede forebyggelse, der finder sted, når patienten ikke er i behandling på sygehus eller hos den praktiserende læge. Rebild Kommune har arbejdet med den eksisterende sundhedspolitik i 5 år og fået en række erfaringer indenfor sundhedsfeltet. Tiden er kommet til at revidere sundhedspolitikken og bygge videre på de eksisterende indsatser. Vision I juni 2010 vedtog byrådet en række visioner og visionen for sundhedspolitikken er: Rebild Kommune skal søge at skabe optimale rammer for borgernes trivsel. Serviceydelserne skal indrettes med blik for at gøre det lettere og mere oplagt for kommunens borgere at vælge et sundt og aktivt liv med gode sociale relationer som forebygger forekomsten af livsstilssygdomme. Mulighederne for at styrke sundheden med naturen som ramme er mangfoldige. Naturen står til rådighed, når den enkelte har tid og lyst og passer derfor godt ind i hverdagen for borgere, der i stadig større grad er fysisk aktive på egen hånd frem for i mere organiserede tilbud. Værdier Rebild Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af denne sundhedspolitik, besluttet at følgende seks værdier skal være det holdningsmæssige fundament for sundhedsarbejdet: Sundhed skal være en mulighed for alle Det skal være muligt at leve et sundt og aktivt liv hele livet. Rebild Kommune vægter lighed i sundhed. Opmærksomhed på det hele menneske En bred og helhedsorienteret forståelse af sundhed og sygdom er en forudsætning for god kvalitet og dette inkluderer fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Der skal tænkes i helheder og sammenhængende forløb. Fokus på tidlig indsats Der er både menneskelige og samfundsøkonomiske grunde til at sætte ind med forebyggelse og sundhedsfremme. Målet er at bevare det sunde sundt og hindre, at problemer opstår eller når at vokse sig store med sygdom og forringet livskvalitet til følge. Særlige indsatser Kritisk syge mennesker og deres pårørende har brug for særlig rehabiliterende indsats, såvel under som efter sygdomsbehandlingen. I forhold til borgere med kroniske lidelser er det vigtigt, at sikre en tidlig opsporing, samt et sammenhængende forløb, der gør dem i stand til at leve bedst muligt med deres sygdom. Side 3 af 9

4 Samarbejde på tværs Der skal være fokus på samarbejde på tværs internt i kommunen, mellem sektorer, med frivillige og andre aktører herunder erhvervslivet. Sundhed skal være en integreret del af alle politikker og samarbejdet på tværs af niveauer, således der sikres høj faglig kvalitet i ydelsen og at borgerne efter behov modtager den rette indsats til rette tid på rette niveau. Sundhed er fælles ansvar Borgeren skal opleve at der er balance mellem den enkeltes ansvar for egen sundhed og kommunens ansvar for at skabe sunde rammer og betingelser. Formålet med sundhedspolitikken Formålet med sundhedspolitikken er på baggrund af visionen og værdier: at tydeliggøre retning og ambitionsniveau for de kommende års sundhedsarbejde at synliggøre kommunale sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne at øge det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde at skabe gode rammer for fastholdelse og udvikling af sundheden for borgerne og ansatte. Målsætninger Nedenfor er alle målsætninger for de 5 fokusområder samlet. Rebild Kommune vil skabe rammer, som inspirerer borgerne til at bevæge sig mere. Rebild Kommune vil sikre klar rådgivning og vejledning til borgere og ansatte om motions betydning for helbred og trivsel. Rebild Kommune vil sikre let tilgængelig information og vejledning om sund levevis til borgerne. Rebild Kommune vil understøtte tiltag, der kan fremme borgernes mentale sundhed. Rebild Kommune vil understøtte at naturen inddrages aktivt i forebyggelsestiltag. Rebild Kommune vil sikre formidling af hvilke aktivitetstilbud der er tilgængelige. Rebild Kommune skaber opmærksomhed og udbreder viden om de sundhedsmæssige og sociale problemer ved rusmiddelmisbrug herunder mulighederne for behandling og rådgivning. Rebild Kommune vil sikre en systematisk opsporing og tidlig rådgivning af borgere med misbrugs- og trivselsproblemer sikres. Rebild kommune vil skabe sammenhæng mellem kommune, almen praksis og sygehusvæsenet for at sikre sammenhængende patientforløb. Rebild Kommune vil inspireret af og i samarbejde med andre aktører styrke det vidensbaserede og kvalitetsorienterede arbejde på sundhedsområdet. Side 4 af 9

5 Sundhed er mange ting Sundhed er ikke en kerneydelse i sig selv. Sundhed er i høj grad en del af alle de kerneydelser, som kommunen leverer. Indsatserne på sundhedsområdet skal dermed understøtte, at borgeren i videst muligt omfang kan leve det liv, borgeren selv ønsker. En række politikker, strategier og handlingsplaner for Rebild Kommune omhandler områder, hvor sundhed er en væsentlig faktor. Her nævnes nogle eksempler: Den sammenhængende børne- og ungepolitik; Rusmiddelpolitikken; Mad- og måltidspolitik, Skolepolitik og Frivilligpolitikken. "En tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom og svækkelse" WHO's Ottawa Charter Sundhedspolitikken har fokus på det brede sundhedsbegreb, der omfatter såvel sundhedsfremmende som forebyggende initiativer. Forebyggelse handler om at sikre, at sygdom ikke opstår, forværres eller medfører varige skader. Sundhedsfremme har fokus på at fastholde sunde vaner og ændre usunde vaner. Der tages udgangspunkt i den enkeltes mulighed for og evne til at træffe sunde valg. WHO "Sundhed skabes af mennesker inden for de rammer, hvor de til daglig lærer, arbejder, leger og elsker. Sundhed skabes ved at yde omsorg for sig selv og andre, ved at kunne tage beslutninger og være herre over sine livsvilkår og ved at sikre, at det samfund, man lever i, skaber betingelse, som giver alle mulighed for at opnå sundhed." Sundhed er at have et liv, der er så godt som muligt indenfor den enkeltes egne muligheder. Med andre ord er sundhed at have det godt fysisk, psykisk og socialt. Livsglæde, livskvalitet og livsmod er derfor tæt knyttet til sundhed. Sundhed er at være tilfreds med sig selv, sine omgivelser og sin dagligdag at den enkelte oplever at have ressourcerne til at håndtere livets glæder og sorger. Man kan derfor godt være sund selvom man har en sygdom. Fokusområder Rebild Kommune har fokus på KRAM-faktorerne, (kost, rygning, alkohol, motion) men arbejder bredere end det. Der er også fokus på den mentale og psykiske trivsel, som hænger sammen med det fysiske helbred. Derudover så forpligter Rebild Kommune sig i forhold til de nationalt anbefalede forebyggelsespakker. Sundhedsstyrelsen har i 2012 og 2013 udarbejdet en række forebyggelsespakker, i hvilke de anbefaler sundhedsindsatser indenfor områderne: Alkohol, fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skoler, mad & måltider, mental sundhed, overvægt, seksuel sundhed, solbeskyttelse, stoffer og tobak og euforiserende stoffer. I Rebild Kommune er valgt 5 fokusområder, der skal danne ramme om Sundhedspolitikken: Bevægelse Trivsel og velvære Det fysiske rum Rusmidler Sund i sammenhæng Rebild i sund bevægelse Bevægelse er grundlæggende for et sundt liv. Vi skal derfor søge at styrke rammerne og motivationen for at vi alle bevæger os mere i hverdagen. Hvad enten det er i daginstitutionen, skolen, fritiden, på vej til eller fra arbejde, så kan vi som kommune være med til at forbedre muligheden for fysisk aktivitet og bevægelse. Side 5 af 9

6 Fysisk aktivitet har positive fysiske effekter på menneskers helbred samt deres psykiske og fysiske velvære. Endvidere har fysisk aktivitet en forebyggende effekt på en række sygdomme f.eks. hjerte karsygdomme, type 2 diabetes, depression og visse former for kræft. Der er også store psykiske og sociale gevinster i forbindelse med at være fysisk aktiv. Regelmæssig motion giver øget energi, trivsel og livsglæde. Det er vigtigt at understrege, at alle former for bevægelse tæller med. Lige fra idræt, sport og hård motion til hverdagsaktiviteter som leg, havearbejde, en gåtur, cykling som transport, at tage trappen i stedet for elevatoren til de mere anstrengende udfoldelser. I god tråd hermed sikrer Skolereformen som træder i kraft august 2014, at alle børn i alderen 6-16 år får bevægelse mindst 45 min. om dagen i gennemsnit. Kommunen har en særlig forpligtelse i forhold til børn og unge. Rebild Kommune er i kontakt med børn og unge under 16 år. Det giver mulighed for at vejlede eller henvise de børn, der er sundhedsmæssigt udsatte til relevante tilbud. De frivillige foreninger- og organisationer gør et stort stykke arbejde allerede og er en naturlig samarbejdspartner for kommunale interessenter. Samarbejdet mellem kommunen og de frivillige organisationer fremmer borgernes muligheder for at leve et sundt og aktivt - og ikke mindst sjovt og givtigt liv. Her understøtter og supplerer frivillige organisationer og fritidsforeninger kommunens indsatser og tilbud til gavn for det hele menneske - det vil sige, både borgernes psykiske, fysiske og sociale velvære. Rebild Kommune vil skabe rammer, som inspirerer borgerne til at bevæge sig mere. Rebild Kommune vil sikre klar rådgivning og vejledning til borgere og ansatte om motions betydning for helbred og trivsel. Rebild i trivsel For både børn, unge, voksne og ældre handler sundhed om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere dagligdagens udfordringer og indgå i fællesskaber med andre mennesker. Trivsel og velvære handler med andre ord om fysisk, psykisk, mentalt og socialt velbefindende. Det er livsmod, livsglæde og følelsen af at kunne mestre livets mange forskellige situationer. Den mentale sundhed kan påvirke den fysiske tilstand ligesom den fysiske tilstand kan have indflydelse på den psykiske tilstand og oplevelsen af livskvalitet. Den fysiske sundhed påvirkes udover fysisk aktivitet også af sunde mad- og måltidsvaner, om vi ryger og om, vi drikker for meget alkohol. Fysisk aktivitet samt sunde mad- og måltidsvaner spiller en betydelig rolle i forhold til udvikling af overvægt og en række livsstilssygdomme som diabetes, hjertekarsygdom, kræft samt muskel- og skeletlidelser (Who2003). Sunde mad- og måltidsvaner spiller derudover en central rolle i forhold til tandsundheden. Kost er særdeles vigtig for børn og unge, fordi sunde kostvaner har en væsentlig betydning for børns vækst, trivsel, samt deres fysiske og psykiske præstationsniveau. Men kosten er ligeledes vigtig for andre borgergrupper, fordi vi ved f.eks. at det er højest vigtigt for gravide kvinder, de ældre og borgere med diabetes, at de får en sund og varieret kost. Indsatser til forbedring af mental sundhed rummer f.eks. håndtering af stress, psykiske lidelser, sygefravær, ensomhed og deltagelse i fællesskaber. Psykiske lidelser og stress er de hyppigste årsager Side 6 af 9

7 til, at borgere forlader arbejdsmarkedet i utide og overgår til førtidspension. Stress er endvidere årsag til et stort antal sygemeldinger i både den offentlige og private sektor. Rebild Kommune vil sikre let tilgængelig information og vejledning om værdierne for sund levevis til borgerne. Rebild Kommune vil understøtte tiltag der kan fremme borgernes mentale sundhed. Det fysiske rum Det samfund og miljø, der omgiver os, har stor indflydelse på vores sundhed. Der er mange faktorer, der har betydning for vores levevilkår. Adgang til sunde fødevarer og rent vand er basale behov for mennesker, men også uddannelse, arbejde og arbejdsmiljø, boligforhold og adgang til sundhedsydelser er væsentlige faktorer, der påvirker sundheden. Friluftslivet og adgang til naturen er en væsentlig del af det moderne menneskes opfattelse af livskvalitet. Rebild Kommune er beliggende i en enestående smuk natur, som udgør en hjørnesten i kommunens profilering. Det er derfor oplagt at tage udgangspunkt i potentialet mellem natur og sundhed i Rebild Kommune. Naturen i Rebild Kommune er afvekslende og byder på mange gode oplevelser i åbne landskaber, grønne skove, ved søer og langs vandløb. Naturen er en god ramme for afslapning, eftertænksomhed og rekreation og kan derfor give et pusterum fra en hektisk hverdag. Naturens mangfoldighed byder på attraktive oplevelser for alle mennesker uanset alder og livssituation, uanset om man er alene eller en del af en sammenhæng. Naturen giver grundlag for fælles oplevelser og deltagelse i fællesskaber i mange forskellige former og størrelser. Samtidig udgør naturen en oplagt ramme for fysisk aktivitet og leg. Alt i alt er naturen på mange måder tæt forbundet med livsglæde, velvære og socialt samvær, som er væsentlige faktorer for et godt og sundt liv. Potentialet for styrkelse af sundheden gennem kontakt med naturen er mangfoldigt. En anden styrke ved naturen er, at den som udgangspunkt står til rådighed, når den enkelte har tid og lyst. Dermed passer naturen godt ind i hverdagen for borgere, der i højere grad er fysisk aktive på egen hånd frem for organiserede aktiviteter. Rebild Kommune vil understøtte at naturen inddrages aktivt i forebyggelsestiltag. Rebild Kommune vil sikre formidling af hvilke aktivitetstilbud der er tilgængelige. Rusmidler Der kan være mange forskellige opfattelser af, hvornår der er tale om et misbrug. Når der tages udgangspunkt i verdenssundhedsorganisationen WHO s definition, forstås misbrug som et forbrug af rusmidler, der har et omfang og sker på en sådan måde, at det medfører fysiske, psykiske og/eller sociale skader for den misbrugende eller dennes omgivelser. Der kan f.eks. være tale om problematisk forbrug af alkohol, hash, euforiserende stoffer eller medicin. Rygning har betydning for sundhed. Rygning medvirker i høj grad til, at mange får hjertekarsygdomme, Side 7 af 9

8 kræft og kroniske lungesygdomme, så rygere i gennemsnit dør mellem 5-10 år før ikke-rygere. Alkohol er et af de rusmidler, der har størst konsekvenser for sundheden i Danmark, både samfundsøkonomisk og menneskeligt. Et overforbrug af alkohol øger risikoen for udviklingen af flere alvorlige sygdomme. Det kan også medføre alvorlige negative sociale konsekvenser, både for den som drikker og de pårørende. Alkoholforbrug øger risikoen til 60 forskellige fysiske og psykiske sygdomme og lidelser, heriblandt hjerte-karsygdomme, mave-tarm-sygedomme, forskellige kræftsygdomme, samt angst, søvnbesvær og depression. Eksperimenter med euforiserende stoffer er primært et ungdomsfænomen. Eksperimenterende brug af stoffer medfører risiko for ulykker, for at komme ud i stofmisbrug samt risiko for forgiftning, i nogle tilfælde med døden til følge. Rebild Kommune arbejder samlet med rusmidler som ét overordnet indsatsområde. Dette gør vi for at samle størst mulig viden og kompetence indenfor nogle områder, hvor konsekvenser og problemstillinger er nært beslægtede. Rebild Kommune skaber opmærksomhed og udbreder viden om de sundhedsmæssige og sociale problemer ved rusmiddelmisbrug samt om mulighederne for behandling og rådgivning. Rebild Kommune vil sikre en systematisk opsporing og tidlig rådgivning af borgere med misbrugs- og trivselsproblemer sikres. Sundhed i sammenhæng Der er mange aktører på sundhedsområdet, og det er vigtigt, at der skabes sammenhængende forløb for borgerne både i relation til forebyggelse, behandling og rehabilitering. Borgeren skal være i centrum og inddrages ud fra devisen mere borger mindre patient. Rebild Kommune vil styrke det nære sundhedsvæsen og sikre at borgerne oplever sammenhæng i indsatsen også når indsatsen varetages mellem forskellige aktører eksempelvis sygehuset, kommunen og de praktiserende læger. Rebild Kommune vil søge at styrke det eksisterende samarbejdet med de praktiserende læger og Region Nordjylland ved aktivt at deltage i dialogen og indgå konkrete aftaler, der sikre sammenhængende forløb. Det vil blandt andet ske i regi af de lovbestemte sundhedsaftaler, via det Kommunal Lægelige Udvalg, i samarbejde med patientforeninger, frivillige organisationer, erhvervslivet, privatpraktiserende og på tværs internt i kommunen. Der sker hele tiden udvikling og inddragelse af ny teknologi på sundhedsområdet. Rebild Kommune vil aktivt og i samarbejde med andre følge udviklingen tæt og deltage i relevante udviklingsprojekter. Rebild Kommune vil løbende justerer og udvikle både samarbejde og ydelser i det nære sundhedsvæsen. Rebild kommune vil skabe sammenhæng mellem kommune, almen praksis og sygehusvæsenet for at sikre sammenhængende patientforløb. Rebild Kommune vil inspireret af og i samarbejde med andre aktører at styrke det vidensbaserede og kvalitetsorienterede arbejde på sundhedsområdet. Side 8 af 9

9 Fra politik til handling Forankring af sundhedspolitikken Sundhedspolitikken beskriver visionen og de grundlæggende værdier og principper, der skal gennemsyre sundhedsarbejdet samt de overordnede fokusområder og målsætninger, der skal være trædesten frem mod realiseringen af visionen. Sundhedspolitikken udmøntes i en handleplan i foråret 2014 blandt med baggrund i data fra forebyggelsespakkerne og Rebild Kommunes sundhedsprofil. Handleplanen er et konkret og dynamisk redskab, som beskriver mål og delmål mht. hvor kommunes indsatser bevæger sig hen, og hvilke områder, der prioriteres. Derfor vil de dele af handleplanen, der omhandler hvad vi gør, og hvad vi vil, løbende blive tilpassset og udviklet i takt med at handlinger og aktiviteter gennemføres, nye aktiviteter sættes i gang og nye idéer opstår. Med Sundhedspolitikken og handleplanen i hånden, bliver det muligt at tydeliggøre retning og ambitionsniveau for de kommende års sundhedsarbejde, at synliggøre kommunale sundhedsfremmende tilbud til borgerne og igangsætte en række udviklingstiltag med afsæt i de valgte fokusområder. Opfølgning og evaluering I Rebild kommune er der stor fokus på, at sikre at der tænkes, planlægges og samarbejdes på tværs i kommunen. hertil er der etableret et forum med særlig fokus på sundhed på ledelsesniveau Sundhedsgruppen, som skal være med til at sikre og understøtte sammenhæng og samarbejde på tværs. Sundhedsgruppen følger og koordinerer sundhedspolitikken. Derudover tager Sundhedsgruppen initiativ til tværsektorielle projekter, temamøder og tværgående kompetenceudvikling. Der vil blive gennemført løbende evalueringer af de igangsatte tiltag Revision Sundhedspolitikken gælder for perioden Politikken revideres i sin helhed hvert fjerde år i hver byrådsperiode. Politikken revideres endvidere i tilfælde af, at der bliver vedtaget lovændringer, der har betydning for målsætningerne og indholdet i politikken. Tidsplan Handling Politikken træder i kraft 1. januar marts offentliggøres Sundhedsprofil 2014 ved en temadag Handleplanen behandles i alle fagudvalg og byråd senest juni 2014 De nye endelige sundhedsaftaler foreligger februar 2015 I marts 2017 offentliggøres den nye sundhedsprofil. I 2017 udarbejdes en ny sundhedspolitik og handleplan for en ny 4-årig periode. Politik + handleplan godkendes i BY senest dec Side 9 af 9

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sundhedspolitikken 2011-2014 - Version 7- Dato: 24-05-2011 Sagsnr.: 563-2011-1697 Doknr.: 563-2011-33197 Indholdsfortegnelse Forord...side Læsevejledning...side Sundhedsfremme,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Sundhedspolitik 2007 2010

Sundhedspolitik 2007 2010 Sundhedspolitik 2007 2010 UDKAST Drøftet i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2007 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den Udarbejdet af tværsektoriel arbejdsgruppe februar - juni 2007 Flemming Lassen, leder af

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Sundhedsplan 2015-16

Sundhedsplan 2015-16 Sundhedsplan 2015-16 FORORD Kære læser! Denne sundhedsplan beskriver de konkrete prioriteringer og indsatser, der i 2015 og 2016 skal gøre Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik 2012-2020 til virkelighed. Sundhedsplan

Læs mere

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere