Telefon: Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus"

Transkript

1 Kim Simonsen Haugårdvej Møldrup CVR- / SE- nr Haugårdhus Telefon: Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Artikel 20 Artikel 21 Personafgrænsning Ansættelsesbrev Løn Pension Lønudbetaling Arbejdstid Overarbejde Deltagelse i ferieture/rejser Særlige regler for afdelingsledere Ferie og feriefridage Sygdom Fravær ved graviditet, barsel og adoption Frihed på barns første sygedag Ansvar og kompetence Personalepolitik Ved sygdom eller dødsfald Forsikringer Opsigelse af medarbejder Overtrædelse af chartret Tvister Revision af chartret Beredskabsplaner Mission og Vision De 4 værdier Den overordnede pædagogiske målsætning LOS s etiske regelsæt Kontor og administration Haugårdvej 9, 9632 Møldrup tlf fax

2 Artikel 1 Personafgrænsning Alle som er ansat på Haugårdhus, ledere, afdelingsledere, pædagoger, lærere, praktisk pædagogiske medhjælpere, håndværkere med vagt, kontorpersonale, køkken- og rengøringspersonale, pedel, terapeuter, med flere. Artikel 2 Ansættelseskontrakter Der udfærdiges en ansættelseskontrakt til alle medarbejdere ansat på Haugårdhus. Alle medarbejdere som er omfattet af dette charter, skal indenfor første måned have en individuel ansættelseskontrakt og kopi af gældende love og regler på området. Artikel 3 Løn Som hovedregel følger pædagoger SL s løntabel, og lærere følger DLF s løntabel, og ellers i henhold til de af Viborg Kommune godkendte budgetter. Grundløn dækker de funktioner der forventes varetaget af en medarbejder i den pågældende funktion. Funktionsløn ydes ud over grundlønnen. Funktionsløn baseres på de funktioner, der er knyttet til jobbet og begrundes i de arbejds- og ansvarsområder, der er knyttet til den enkelte stilling. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger udover de funktioner, der forudsættes varetaget for gruppens grundløn. Funktionsløn ydes som pensionsgivende tillæg til grundlønnen. Kvalifikationsløn ydes ud over grundløn og eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den enkeltes kvalifikationer. Kriterierne for kvalifikationerne tager udgangspunkt i objektive forhold, som eksempelvis uddannelse og erfaring. Kvalifikationsløn ydes som pensionsgivende tillæg til grundlønnen. Arbejdstidsbestemt tillæg ydes som kompensation for arbejde på ubekvemme tidspunkter, f.eks. arbejde i aften- og nattjeneste, arbejde på lørdage samt søn- og helligdage, delt tjeneste, tilfældigt forekommende merarbejde samt eventuelle ændringer i tjenestens beliggenhed. Det arbejdstidsbestemte tillæg beregnes efter pointsystem udarbejdet af LOS. Lønnen reguleres i henhold til ovenstående og godkendte budgetter. Deltidsansatte For deltidsansatte reduceres lønnen i forhold til arbejdstiden. Deltidsbeskæftigede, som ud over den aftalte faste arbejdstid, udfører arbejde der ikke betragtes som overarbejde, honoreres enten med betaling med normal timeløn (1/1924) eller med tilsvarende frihed. Deltidsansatte, som er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse og med en gennemsnitlig arbejdstid på over 8 timer om ugen har, efter endt prøvetid på 3 måneder, ret til pension. 2

3 Artikel 4 Pension Der udbetales pensionsbidrag til fastansat personale. Pædagogaftale: 4,5 % egenbetaling og 9 % arbejdsgiverbetaling. Læreraftale: 5,7 % egenbetaling og 10,4 % arbejdsgiverbetaling. Der udbetales ikke pension i prøvetiden. Pensionsbidragene indbetales af Haugårdhus, og pension ydes i henhold til pensionsaftalen med PFA. Merarbejde er pensionsgivende. Herudover tilkommer det ikke den ansatte nogen ret til pension eller anden form for understøttelse fra arbejdsgiveren. Artikel 5 Lønudbetaling Lønnen udbetales månedsvis bagud. Den ansatte får udleveret en specificeret oversigt over det udbetalte beløb, samt eventuelle indbetalte pensionsbidrag Artikel 6 Arbejdstid Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udgør for en fuldtidsbeskæftiget 37 timer. Med mindre andet aftales, udgør en normperiode 12 på hinanden følgende måneder. I arbejdstidsopgørelsen indgår nattevagt med ¾ time pr. præsteret time. Det antal timer, som nattevagten udgør, fremgår af vagtplanen. I særlige tilfælde kan der laves aftaler med afdelingslederen i den enkelte afdeling. Øvrige timer, herunder timer på søn- og helligdage og aktive timer under rådighedsvagt, indgår med en vægt på 1 time. For en fuldtidsansat udregnes det samlede timetal der forudsættes præsteret i normperioden efter følgende: Årsnorm brutto 1924,0 timer Søgnehelligdage -76,0 timer Halve fridage 3,7 x 2-7,4 timer Ferie og feriefridage -222,0 timer Årsnorm netto 1618,6 timer Som søgnehelligdage, jf. ovenstående, betragtes følgende dage: Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 2. Pinsedag, Juleaftensdag, 1. Juledag, 2. Juledag samt Nytårsaftensdag. Som halve fridage betragtes 1. maj og Grundlovsdag. Antallet af søgnehelligdagstimer svinger fra år til år. I stedet for at lave en udregning på hvor mange af disse dage, der ligger udenfor lørdag-søndag hvert år, bruger vi et gennemsnit på 76 timer. 3

4 Artikel 7 Overarbejde Pålagt overarbejde afspadseres eller aflønnes med almindelig timeløn efter nærmere forudgående aftale med ledelsen. Hvis overarbejdstimetallet overstiger 50 timer, udbetales der timer, så man højst har 30 overarbejdstimer. Artikel 8 Deltagelse i ferieture/rejser Ved deltagelse i ture og ferierejser på 3 døgn (3 overnatninger) og derover med beboere, tælles 10 timer + diæter ifølge Skats satser. På udrejse- og hjemrejsedage får man det reelle timetal, dog max. 10 timer. Ved deltagelse i ture fra 0 til 3 døgn (2 overnatninger) aftales timetallet individuelt med ledelsen. Ved deltagelse i personalekursusture under 7,4 times varighed pr. døgn, tælles det reelle timetal. Over 7,4 timers varighed udbetales 8 timer pr. døgn. Behandlingsture for enkelte beboere med specielt sigte, aftales antal timer pr. døgn pr. opgave med ledelsen. Der honoreres med en timeløn på 220,- kr. alt incl. (2008 takst) Artikel 9 Særlige regler for afdelingsledere Møder, kurser mv. indgår i arbejdstiden. Det er aftalt, at overarbejde på grund af stillingens karakter, i et vist omfang må påregnes, hvilket der ved lønfastsættelsen er taget højde for. Arbejdstiden fordeler sig mellem dag-, aften- og døgnarbejde, herunder søn- og helligdage. Der indgår også bagvagter. Der udbetales pension efter 3 måneders prøvetid. Lederaftale: 4,5 % egenbetaling 10 % arbejdsgiverbetaling. Der skal optjenes ret til løn under ferie. Ferien er på i alt 5 uger. Ferietillæg udgør 1 % og udbetales med maj lønnen til disposition 1. juni. Afdelingslederen fastsætter selv, under hensyntagen til virksomhedens interesser, tidspunktet for afholdelse af ferie og underretter foresatte herom. Opsigelse sker iht. Funktionærloven Artikel 10 Ferie og feriefridage Ferieloven finder anvendelse. 4

5 Ferie: Ferie afholdes i timer (time til time). Feriedage for ansatte på 37 timer afholdes med 7,4 time. Medarbejderen skal, til afdelingslederen, varsle ønske om hele ferieuger 8 uger før. Vær opmærksom på, hvis der f.eks. afholdes 2 feriedage i en uge og resten af ugen er fridage på vagtplanen, kan man kaldes ind på fridagene. Ferien optjenes med 2,08 feriedag pr. måned. Ferie optjenes i perioden 1/1 31/12 til afholdelse i perioden 1/5 30/4 året efter. Der optjenes ferie under hele ansættelsesforholdet, både fuldtids- og deltidsarbejde, hvor der betales hel eller delvis løn, forholdsmæssigt til ansættelsesgraden. Der optjenes ikke ferie ved syge- eller barselsperioder, hvor der ikke udbetales løn fra arbejdsstedet. Ferien starter ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag. Hvis lønmodtageren, på grund af sygdom, ikke ønsker at holde ferie og melder sig syg, skal lønmodtageren påbegynde arbejdet, når sygdommen er ovre. Hvis lønmodtageren ikke melder sig syg og heller ikke møder på arbejdet, når sygdommen er ovre, men fortsætter med at afholde den planlagte ferie, er ferien holdt som oprindeligt planlagt. Sygdommen forudsætter en sædvanlig sygemelding. Ved sygdom under afvikling af ferie, betragtes ferien som afholdt. Ferietillæg gives til ansatte der oppebærer ferie med løn. Det udgør 1 % og udbetales med maj lønnen til disposition 1. juni. Feriefridage: Feriefridage omfatter månedslønnede og optjenes med 3,08 time pr. måned for en fuldtidsansat. Aftalen omfatter ikke: - personer i jobtræning - timelønnede Arbejdsgiver kan bestemme hvornår feriefridage skal afholdes. Feriefridage optjent i optjeningsåret 1/1-31/12 kan afholdes i perioden 1/5 til 30/4 i førstkommende ferieår. Udbetaling af ferie/fridagstimer Medarbejderen kan anmode om at få feriefridage udbetalt eller overført til næstkommende kalenderår. Feriefridage udbetales med timelønnen. Timelønnen beregnes som 1/1924 af den årlige nettoløn, dvs. excl. særlige arbejdstidsbestemte tillæg. Har man været ansat i et andet årligt timetal, beregnes timelønnen i overensstemmelse hermed. Sygdom under afvikling af feriefridagstimer betragtes som afholdte feriefridagstimer. Hvis lønmodtageren på grund af sygdom ikke har mulighed for at holde feriefridage, skal lønmodtageren påbegynde arbejdet, når sygdommen er ovre. Hvis lønmodtageren ikke melder sig syg og heller ikke møder på arbejdet, når sygdommen er ovre, men fortsætter med at afholde de planlagte feriefridage, er feriefridagene holdt som oprindeligt planlagt. Sygdommen forudsætter en sædvanlig sygemelding. 5

6 Sygdom op til og før afvikling af planlagte feriefridagstimer berettiger medarbejderen til at flytte feriefridagstimerne til afholdelse på et andet tidspunkt. Når arbejdsforholdet ophører udbetales optjente feriefridage med sidste lønudbetaling. Vedr. Studerende er der lavet overenskomstaftale med SL. Artikel 11 Sygdom Ved sygdom ydes fuld løn i de første 3 måneder, hvorefter medarbejderen overgår til dagpenge. I forbindelse med tilbagevendende klatvis sygdom afholder arbejdsgiver en samtale med medarbejderen for at få opklaret grunden til den tilbagevendende sygdom. I tilfælde af længerevarende sygdomsforløb, afholdes en samtale, arbejdsgiver og medarbejder imellem, efter 2 uger. Ved længerevarende sygemelding, dvs. mere end 30 dage, kan arbejdsgiver søge refusion fra kommunen. I den forbindelse skal medarbejderen underskrive en refusionsblanket, som bliver tilsendt fra arbejdsgiver. Overholdes tidsfristen til indsendelse til kommunen ikke, trækkes medarbejderen den for arbejdsgiver tabte refusion. Fravær i forbindelse med sygdom skal ske telefonisk til afdelingsleder/institutionsleder senest en time før arbejdstids begyndelse, dog senest kl samme dag. Man kan ikke sygemelde sig pr. sms eller mail. Raskmelding meddeles hurtigst muligt telefonisk til afdelingsleder/institutionsleder. Fravær ved sygdom tæller 7,4 (7,1 time) pr. dag man er tilsagt vagt. Er den planlagte vagt på under 7,4 (7,1) times varighed tæller det reelle timetal. Hos lærere tæller dagsnormen ved sygdom. Er den planlagte vagt på under dagsnormen, tæller det reelle timetal. Arbejdsgiver kan anmode om, at han/hun sammen med en syg medarbejder udfylder en mulighedserklæring allerede fra sygdommens dag 2, hvor det skal fremgå, hvilke funktionsnedsættelser medarbejderen har, og hvilke skånehensyn der skal tages. Denne mulighedserklæring medbringer den sygemeldte til lægen, som kan komme med forslag til skåneinitiativer og forventet varighed af den periode, hvor arbejdet skal tilpasses eller helt eller delvist fravær fra arbejdet anses som påkrævet. Artikel 12 Fravær ved graviditet, barsel og adoption Når du holder barsel: Løn under barsel er den der på lønsedlen betegnes som grundløn og funktionstillæg. Som kvinde har du ret til at gå fra med løn 8 uger før forventet fødsel (ifølge vandrejournal fra lægen), samt 14 uger efter fødslen, hvorefter du overgår til barselsdagpenge fra kommunen. Yderligere brug af barselsmuligheder aftales med ledelsen. 6

7 Som mand får du løn i 14 dage, som afholdes indenfor de første 14 uger efter fødslen, hvorefter du overgår til barselsdagpenge fra kommunen. I tilfælde af sygemelding p.g.a. graviditet: I loven om dagpenge 12, står der: En kvinde er berettiget til dagpenge fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen. stk. 2 Kvinden er berettiget til dagpenge inden 4-ugersperioden før fødslen, hvis: 1) det efter en lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens helbred eller fostret, eller 2) arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret, eller graviditeten på grund af offentligt fastsatte bestemmelser forhindrer hende i at varetage sit arbejde, og arbejdsgiveren ikke har tilbudt hende anden passende beskæftigelse. Derfor anbefaler vi, at du i god tid får en snak med din læge og jordemoder om dit arbejde, og at I i fællesskab finder ud af, om arbejdet indebærer en risiko for moder og barn. Besked til arbejdsgiveren om graviditet og orlov. - udarbejdet i overensstemmelse med dagpengeloven og ligebehandlingsloven. (se også vejledning om barselsorlov og barselsdagpenge fra arbejdsdirektoratet af den 8. maj 2003.) Nedenstående skema viser diverse lovmæssige varsler for, hvornår arbejdsgiveren senest skal have besked. Med henblik på planlægning og eventuel ansættelse af vikar, ønsker vi i alle tilfælde at få besked hurtigst muligt. Senest 8 uger efter fødslen, skal der foreligge en skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager, om hvordan barslen afholdes. Denne underskrives af begge parter. I tilfælde af ændringer, kan den tages op til genforhandling med arbejdsgiveren. Hvem Besked om Hvornår Moderen Forventet fødselstidspunkt 3 mdr. før forventet fødsel Faderen Moderen Tidspunkt for genoptagelse af arbejdet Inden 8 uger efter fødslen Faderen Tidspunkt for 2 ugers fravær indenfor de første Med 4 ugers varsel 14 uger Begge Tidspunkt for fraværets begyndelse, længden af Inden 8 uger efter fødslen orlov og udnyttelse af retten til at udskyde orlov efter den 14. uge efter fødslen Faderen Tidspunkt for anvendelse af dele af 32 ugers Med 4 ugers varsel perioden inden for de første 14 uger efter fødslen Begge Tidspunkt for udnyttelse af retten til udskudt Med 16 ugers varsel fravær i mindst 8 og højst 13 uger og længden heraf Begge Tidspunkt for udskudt fravær i op til 32 uger Med 8 ugers varsel efter aftale med arbejdsgiver og længden heraf Begge At barnet er indlagt inden for 46 uger efter fødslen eller modtagelse i hjemmet Uden ugrundet ophold 7

8 Begge At barnet er modtaget i hjemmet efter indlæggelse Uden ugrundet ophold Ved barnets indlæggelse på hospital Hvis barnet indlægges på hospital inden for de første 46 uger efter fødslen eller modtagelsen af et adoptivbarn, kan forældrene få perioden med ret til dagpenge under orloven og selve fraværsretten forlænget eller udsat. Hvis barnet er dødfødt, eller dør inden den 32. uge efter fødslen, har moderen ret til løn i 14 uger efter barnets død. Kvindelige lønmodtagere har ret til fravær i forbindelse med graviditetsundersøgelser. Det bør i videst muligt omfang ligge udenfor planlagt arbejdstid. Studerende, der er i lønnet praktik, har ret til barselsdagpenge i orlovsperioden og får ikke udbetalt løn. Artikel 13 Frihed på barns første sygedag Den ansatte har, efter anmodning i det enkelte tilfælde, adgang til hel eller delvis tjenestefrihed med løn på et barns første sygedag, dog højst 7,4 (7,1) time, når følgende betingelser vurderes opfyldt: 1. barnet er under 18 år og har ophold hos den ansatte 2. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet 3. tjenestefrihed er foreneligt med forholdene på tjenestestedet Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages I vurderingen af, om anmodning om tjenestefrihed skal imødekommes, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Man kan højest anmode om tjenestefrihed til barnets 1. sygedag 8 gange pr. år. Ved længerevarende behov for frihed i forbindelse med barns sygdom, kan der anmodes om feriefridage eller afspadsering efter aftale med afdelingslederen. Artikel 14 Ansvar og kompetence Ansvar og kompetence er beskrevet i den ansættelseskontrakt, der foreligger for hver enkelt medarbejder. Medarbejderen har, forinden tiltrædelse af ansættelseskontrakten, modtaget og gjort sig bekendt med følgende materiale: En genpart af ansættelseskontrakten Rekvisition af Børneattest Magtanvendelsescirkulæret, Socialministeriets bekendtgørelse nr. 308 af 28/05/1998 Tavshedspligt, Forvaltningslovens 27-32, samt straffelovens og 264d og Lov om offentlighed 1,4,6,15 og 16 En guide til nyt personale. LOS`s etiske regelsæt 8

9 Oplysningsseddel vedr. lønoplysninger Tilmelding til personaleforeningen Mission,Vision og værdier for Haugårdhus Haugårdhus beredskabsplaner Medarbejderen har, i forbindelse med tiltrædelse, adgang og pligt til at bruge følgende materialer: medarbejdercharter Planner4you Medarbejderudviklingssamtaler Der afholdes 1 medarbejderudviklingssamtale senest 8 uger efter ansættelse og derefter mindst 1 medarbejderudviklingssamtale om året. Supervision Medarbejdere ansat på Haugårdhus har mødepligt til supervision. Ledelsen forpligter sig til at stille supervision til rådighed. Uddannelse Inden for det første års ansættelse på Haugårdhus, skal der udarbejdes en kompetenceplan for medarbejderen, som indeholder udvikling og vedligeholdelse af medarbejderkvalifikationer og ressourcer. Medarbejderrepræsentanter Institutionslederen samt en medarbejder på hver afdeling er udpeget som arbejdsmiljørepræsentant, ifølge arbejdsmiljølovens krav. Hver afdeling udpeger en repræsentant til Samarbejdsudvalget. Formanden for samarbejdsudvalget sidder i Haugårdhus bestyrelse. Seniorpolitik Målet med seniorpolitikken er, at seniormedarbejdere ved Haugårdhus kan fastholde et godt arbejdsliv på Haugårdhus samt medvirke til, at overgangen mellem arbejdsliv og pensionisttilværelse bliver tilrettelagt ud fra den enkelte medarbejders ønsker og behov, sammenholdt med Haugårdhus generelle muligheder. Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder kan slutte arbejdslivet på Haugårdhus på en værdig måde. Det vil være individuelt, hvornår den enkelte medarbejder oplever sig som senior. Ledelsen er forpligtet til, for medarbejdere der er fyldt 50 år, at give tilbud om en seniorsamtale. Seniormedarbejderen har, på lige fod med andre medarbejdere ved Haugårdhus, krav på at tilegne sig ny viden via efteruddannelse, kurser, læring på jobbet m.v., indenfor de rammer det er muligt på Haugårdhus. Følgende faktorer skal indgå i en seniorsamtale: mulighed for nedsat arbejdstid mulighed for at varetage andre arbejdsopgaver mulighed for, på en anderledes måde, at udnytte/bruge erhvervet viden mulighed for skånehensyn 9

10 Haugårdhus politik i tilfælde af trusler og vold: Det er et overordnet mål for personalepolitikken på Haugårdhus at forebygge voldsepisoder. Ansættelsespolitikken, uddannelsespolitikken og arbejdet i sikkerhedsudvalget generelt, har også som målsætning at forebygge vold. I de situationer, hvor det kan blive nødvendigt at fastholde børn, unge og voksne klienter, er der helt særlige lovbundne regler for, hvordan der skal handles. Denne voldspolitik omhandler således primært de situationer, hvor en medarbejder bliver udsat for fysisk eller psykisk vold af en bruger. Voldspolitikken har som målsætning at støtte/hjælpe den medarbejder, der bliver udsat for vold på en sådan måde, at medarbejderen ikke får varige mén af voldsepisoden. I tilfælde af vold og trusler på arbejdspladsen, det være sig på opholdsstedet, på hjemmebesøg eller ved opsøgende arbejde, skal du være opmærksom på følgende: Vurder situationen. Er du / I klædt på til at tage en konfrontation. Kan du / I dæmpe eller afværge situationen. Sørg altid for at beskytte dig selv og i videst muligt omfang din kollega. Løb hellere din vej, end at gå i direkte slagsmål med modparten. Lås dig evt. inde på kontoret og tilkald politiet. Alarm 114. Tilkald afdelingsleder/institutionsleder Tilkald terapeut eller psykolog SE BEREDSKABSPLANERNE BAGERST I CHARTRET Personlig beredskabsplan Alle medarbejdere skal have opbevaret en let tilgængelig liste med oplysninger om kollegaer eller familiemedlemmer, der ønskes kontaktet i tilfælde af fysisk eller psykiske voldsepisoder. Listen opbevares på pædagogkontoret og lederkontoret. Handleplan efter en voldsepisode Afdelingsledere registrerer alle tilfælde, hvor børn truer eller udøver vold mod personalet på Haugårdhus. Ligeledes registrerer afdelingsledere alle tilfælde af vold børnene imellem. Institutionslederen sender disse registreringer til sagsbehandlere for de børn og unge, som fremsætter trusler eller udøver vold. Afdelingsledere og institutionsleder er ansvarlige for at gennemføre samtaler med de børn, som er involveret i episoder. Afdelingsledere er ansvarlige for, at de involverede børns forældre/nærmeste omsorgsperson orienteres. Ved tilfælde af vold/trusler mod personale er konsekvensen, at det barn, som har udøvet volden, sendes i sommerhus. Længden af opholdet er individuelt og afhænger af barn og episode. Institutionsleder beslutter dette sammen med afdelingslederen i det hus, hvor barnet bor. Haugårdhus forlanger, at medarbejdere som er udsat for vold, henvender sig til egen læge, så evt. fysiske og psykiske skader bliver anmeldt til Arbejdstilsynet. Når der sker vold mod en medarbejder, skal der i hvert enkelt tilfælde være en samtale mellem medarbejder og leder om, hvorvidt volden skal anmeldes til politiet. Den voldsramte skal tage den endelige beslutning. 10

11 Artikel 15 Personalepolitik Misbrugspolitik Misbrugspolitikkens formål er klart at markere holdning til indtagelse af alkohol i arbejdstiden. Målsætningen med personalepolitiske retningslinjer er at forebygge arbejdsbetingede lidelser/sygdomme, således også, at en medarbejder kommer ud i misbrug og må afskediges. Indtagelse af alkohol eller euforiserende stoffer i arbejdstiden er uforeneligt med at arbejde på Haugårdhus. Ligeledes er alkohol og/eller stofafhængighed uforeneligt med at arbejde på Haugårdhus. Det forventes, at kollegaer og ledelse i tilfælde af, at en medarbejder mistænkes for at være ude i et misbrug, reagerer og konfronterer vedkommende med mistanken, før det påvirker arbejdssituationen. Lederen skal vurdere, om arbejdssituationen er påvirket. Lederen afholder en samtale med vedkommende, hvor der laves aftaler om evt. individuel tilpasset behandling. Arbejdspladsen betaler for behandlingen, hvis man er fastansat, og der f.eks. er tale om et kortere ambulant forløb. Medarbejderen vil hermed blive sygemeldt, og vedkommendes stilling bestræbes så vidt muligt sikret ved tilbagekomst. Der aftales en tidsramme, inden for hvilken der skal ske en ændring af misbruget. Overholdes dette ikke, opsiges medarbejderen. Hvis behandling/aftale ikke indgås, bliver medarbejderen opsagt. Ved særlige begivenheder som f.eks. jubilæum, afsked og lignende, kan der, ifølge aftale med ledelsen, serveres alkohol. Møder man beruset på arbejde vil der ske øjeblikkelig bortvisning. Ved indtagelse af alkohol i arbejdstiden, uden ledelsens tilladelse, vil der ske øjeblikkelig bortvisning. Rygepolitik: Det er kun tilladt at ryge udenfor eller i de dertil indrettede rum. Voksne som ryger, må ikke opfordre børn og unge til at gå med ud for at ryge, det er dog i orden at ryge sammen med dem, hvis det er dem der inviterer. Vi skal huske, at vi altid er rollemodeller for vores børn og unge. Denne rygepolitik er gældende på alle afdelinger af Haugårdhus, også for gæster. Brug af Computere og Internet: Udleverede computere eller computere der er opsat på medarbejderkontorerne må KUN benyttes af personalet. Brug af Internet må udelukkende være arbejdsrelateret, og man må ikke gå på facebook eller andre sociale medier i privat øjemed. Man må under ingen omstændigheder gå på sider der indeholder pornografisk materiale. Hvis dette sker, medfører det øjeblikkelig bortvisning. Mobiltelefon: Brug af privat mobiltelefon må ikke finde sted på fællesarealer. 11

12 Hvis man, mens man er på arbejde, har behov for at tjekke sin private telefon eller har behov for at ringe i privat øjemed, skal man gå i enrum. Dankort: På administrationskontoret på Haugårdvej 9 ligger der et dankort til 8 eren og et dankort til 9 eren. Når man får udleveret dankortet, hæfter man personligt for de køb som er foretaget på dankortet indtil kortet er returneret til administrationskontoret. En dankortnota hvorpå der kun står køb, er ikke gældende som kvittering, da det skal fremgå af kvitteringen hvad der er købt. Hvis man ikke har kvitteringer for købene, vil man blive trukket i løn. Alle kvitteringer skal underskrives af den voksne og de børn, der har deltaget. Udlægspenge: Hvis man ikke vil udlægge private penge, kan man få udleveret et udlægsbeløb på kr fra administrationskontoret. En dankortnota hvorpå der kun står køb, er ikke gældende som kvittering, da det skal fremgå af kvitteringen hvad der er købt. De kr bliver trukket i ens løn ved fratrædelse, hvis man ikke har afregnet dem inden fratrædelse. Afdelingsleder skal altid underskrive udlægsbonner inden udbetaling. Brobizz: På administrationskontoret ligger der en brobizz som kan benyttes i arbejdsmæssigt ærinde. Der skal kvitteres for udlån. Man hæfter for brug af brobizzen indtil den er afleveret på administrationskontoret. Misbrug af Haugårdhus`s midler vil føre til øjeblikkelig bortvisning. Artikel 16 Ved sygdom eller dødsfald Ved ægtefælle/samlevers eller børns død, aftales frihed/orlov efter behov. Endvidere skal der skabes mulighed for at afholde feriefridage eller afspadsering i forbindelse med sygdom, dødsfald eller begravelser. Artikel 17 Forsikringer Som medarbejder på Haugårdhus er du forsikret gennem en erhvervsansvarsforsikring, en kollektiv fritidsulykkesforsikring samt en helbredsforsikring. Vi dækker ikke tyveri af ejendele eller beskadigelse af tøj. Artikel 18 Opsigelse af medarbejder Der er 3 måneders prøvetid, inden for hvilken ansættelsesforholdet kan ophæves med 14 dages varsel. Det vil sige, at opsigelsen i givet fald skal ske inden 2 måneder og 7 dage. Opsigelse kan ske i tilfælde af vigende belægningsgrad 12

13 Opsigelser gives altid på skrift. Ved opsigelse efter prøvetiden følges følgende procedure: 1. indkaldelse på skrift til tjenstlig samtale, hvor man har ret til at tage en bisidder med. 2. her tages skriftligt referat, hvoraf det skal fremgå, at det er skriftlig advarsel nr Hvis ikke de aftaler, der er lavet til den tjenstlige samtale er overholdt, vil medarbejderen blive afskediget. Bortvisning sker på baggrund af en væsentlig misligholdelse af arbejdsopgaver, arbejdsvægring, pligtforsømmelse, udeblivelse uden gyldig grund og overtrædelse af personalepolitikker. Bortvisning indebærer, at ansættelseskontrakten ophæves med øjeblikkelig virkning, samt at der ikke oppebæres løn. Medarbejdere, som arbejder med pædagogisk arbejde, er udtrykkeligt undtaget Funktionærloven og har derfor ikke krav på rettigheder efter denne lov. Bogholdere, souschefer og ledere er omfattet af Funktionærloven. Artikel 19 Overtrædelse af chartret Straffelovsovertrædelser, såsom tyveri og vold mod kollegaer/beboere medfører bortvisning. Artikel 20 Tvister I forbindelse med tvister omkring det generelle samarbejde på stedet, og fortolkning af stedets charter, inddrages en ekstern mægler, som begge parter har tillid til. Artikel 21 Revision af charteret Chartret bruges i den løbende udvikling af Haugårdhus og gennemgås i Samarbejdsudvalget 1 gang om året til godkendelse i ledelsen og bestyrelsen. Opdateret maj

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje Overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde 2014 FOA Fag og Arbejde Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje 1 Indhold Kapitel I Overenskomstens dækningsområde... 4 1. Dækningsområde...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger OVERENSKOMST 2014 2017 mellem BL Danmarks Almene Boliger og Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforeningen i Danmark Jordbrugsakademikerne Kommunikation og

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING 1 INDLEDNING... 5 1.1 Formål med håndbogen... 5 1.2 Betingelser for at få en hjælperordning 96 efter stk. 1+2... 5 1.3 Arbejdsleder og arbejdsgiver...

Læs mere

Lægesekretærer i lægepraksis

Lægesekretærer i lægepraksis Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis mellem HK/Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område...3 2 Ansættelsens grundlag...3

Læs mere

verenskomst pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag og Arbejde Indgået mellem DI nr. 794646

verenskomst pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag og Arbejde Indgået mellem DI nr. 794646 overenskomst 2012 2014 pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag og Arbejde DI nr. 794646 verenskomst 2012 2014 OVERENSKOMST 2012-2014 for Pædagogmedhjælpere

Læs mere

Overenskomst. med tilhørende protokollater og aftaler. mellem. Foreningen af små teatre i Danmark (FAST) samt Børneteatersammenslutningen (BTS)

Overenskomst. med tilhørende protokollater og aftaler. mellem. Foreningen af små teatre i Danmark (FAST) samt Børneteatersammenslutningen (BTS) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Foreningen af små teatre i Danmark (FAST) samt Børneteatersammenslutningen (BTS) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. januar 2007 1. juli 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem PædagOgisk PersOnale OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Indhold 1 Overenskomstens dækningsområde..................... 3 2 Ansættelsesbreve...................................

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere