Telefon: Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus"

Transkript

1 Kim Simonsen Haugårdvej Møldrup CVR- / SE- nr Haugårdhus Telefon: Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Artikel 20 Artikel 21 Personafgrænsning Ansættelsesbrev Løn Pension Lønudbetaling Arbejdstid Overarbejde Deltagelse i ferieture/rejser Særlige regler for afdelingsledere Ferie og feriefridage Sygdom Fravær ved graviditet, barsel og adoption Frihed på barns første sygedag Ansvar og kompetence Personalepolitik Ved sygdom eller dødsfald Forsikringer Opsigelse af medarbejder Overtrædelse af chartret Tvister Revision af chartret Beredskabsplaner Mission og Vision De 4 værdier Den overordnede pædagogiske målsætning LOS s etiske regelsæt Kontor og administration Haugårdvej 9, 9632 Møldrup tlf fax

2 Artikel 1 Personafgrænsning Alle som er ansat på Haugårdhus, ledere, afdelingsledere, pædagoger, lærere, praktisk pædagogiske medhjælpere, håndværkere med vagt, kontorpersonale, køkken- og rengøringspersonale, pedel, terapeuter, med flere. Artikel 2 Ansættelseskontrakter Der udfærdiges en ansættelseskontrakt til alle medarbejdere ansat på Haugårdhus. Alle medarbejdere som er omfattet af dette charter, skal indenfor første måned have en individuel ansættelseskontrakt og kopi af gældende love og regler på området. Artikel 3 Løn Som hovedregel følger pædagoger SL s løntabel, og lærere følger DLF s løntabel, og ellers i henhold til de af Viborg Kommune godkendte budgetter. Grundløn dækker de funktioner der forventes varetaget af en medarbejder i den pågældende funktion. Funktionsløn ydes ud over grundlønnen. Funktionsløn baseres på de funktioner, der er knyttet til jobbet og begrundes i de arbejds- og ansvarsområder, der er knyttet til den enkelte stilling. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger udover de funktioner, der forudsættes varetaget for gruppens grundløn. Funktionsløn ydes som pensionsgivende tillæg til grundlønnen. Kvalifikationsløn ydes ud over grundløn og eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den enkeltes kvalifikationer. Kriterierne for kvalifikationerne tager udgangspunkt i objektive forhold, som eksempelvis uddannelse og erfaring. Kvalifikationsløn ydes som pensionsgivende tillæg til grundlønnen. Arbejdstidsbestemt tillæg ydes som kompensation for arbejde på ubekvemme tidspunkter, f.eks. arbejde i aften- og nattjeneste, arbejde på lørdage samt søn- og helligdage, delt tjeneste, tilfældigt forekommende merarbejde samt eventuelle ændringer i tjenestens beliggenhed. Det arbejdstidsbestemte tillæg beregnes efter pointsystem udarbejdet af LOS. Lønnen reguleres i henhold til ovenstående og godkendte budgetter. Deltidsansatte For deltidsansatte reduceres lønnen i forhold til arbejdstiden. Deltidsbeskæftigede, som ud over den aftalte faste arbejdstid, udfører arbejde der ikke betragtes som overarbejde, honoreres enten med betaling med normal timeløn (1/1924) eller med tilsvarende frihed. Deltidsansatte, som er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse og med en gennemsnitlig arbejdstid på over 8 timer om ugen har, efter endt prøvetid på 3 måneder, ret til pension. 2

3 Artikel 4 Pension Der udbetales pensionsbidrag til fastansat personale. Pædagogaftale: 4,5 % egenbetaling og 9 % arbejdsgiverbetaling. Læreraftale: 5,7 % egenbetaling og 10,4 % arbejdsgiverbetaling. Der udbetales ikke pension i prøvetiden. Pensionsbidragene indbetales af Haugårdhus, og pension ydes i henhold til pensionsaftalen med PFA. Merarbejde er pensionsgivende. Herudover tilkommer det ikke den ansatte nogen ret til pension eller anden form for understøttelse fra arbejdsgiveren. Artikel 5 Lønudbetaling Lønnen udbetales månedsvis bagud. Den ansatte får udleveret en specificeret oversigt over det udbetalte beløb, samt eventuelle indbetalte pensionsbidrag Artikel 6 Arbejdstid Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udgør for en fuldtidsbeskæftiget 37 timer. Med mindre andet aftales, udgør en normperiode 12 på hinanden følgende måneder. I arbejdstidsopgørelsen indgår nattevagt med ¾ time pr. præsteret time. Det antal timer, som nattevagten udgør, fremgår af vagtplanen. I særlige tilfælde kan der laves aftaler med afdelingslederen i den enkelte afdeling. Øvrige timer, herunder timer på søn- og helligdage og aktive timer under rådighedsvagt, indgår med en vægt på 1 time. For en fuldtidsansat udregnes det samlede timetal der forudsættes præsteret i normperioden efter følgende: Årsnorm brutto 1924,0 timer Søgnehelligdage -76,0 timer Halve fridage 3,7 x 2-7,4 timer Ferie og feriefridage -222,0 timer Årsnorm netto 1618,6 timer Som søgnehelligdage, jf. ovenstående, betragtes følgende dage: Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 2. Pinsedag, Juleaftensdag, 1. Juledag, 2. Juledag samt Nytårsaftensdag. Som halve fridage betragtes 1. maj og Grundlovsdag. Antallet af søgnehelligdagstimer svinger fra år til år. I stedet for at lave en udregning på hvor mange af disse dage, der ligger udenfor lørdag-søndag hvert år, bruger vi et gennemsnit på 76 timer. 3

4 Artikel 7 Overarbejde Pålagt overarbejde afspadseres eller aflønnes med almindelig timeløn efter nærmere forudgående aftale med ledelsen. Hvis overarbejdstimetallet overstiger 50 timer, udbetales der timer, så man højst har 30 overarbejdstimer. Artikel 8 Deltagelse i ferieture/rejser Ved deltagelse i ture og ferierejser på 3 døgn (3 overnatninger) og derover med beboere, tælles 10 timer + diæter ifølge Skats satser. På udrejse- og hjemrejsedage får man det reelle timetal, dog max. 10 timer. Ved deltagelse i ture fra 0 til 3 døgn (2 overnatninger) aftales timetallet individuelt med ledelsen. Ved deltagelse i personalekursusture under 7,4 times varighed pr. døgn, tælles det reelle timetal. Over 7,4 timers varighed udbetales 8 timer pr. døgn. Behandlingsture for enkelte beboere med specielt sigte, aftales antal timer pr. døgn pr. opgave med ledelsen. Der honoreres med en timeløn på 220,- kr. alt incl. (2008 takst) Artikel 9 Særlige regler for afdelingsledere Møder, kurser mv. indgår i arbejdstiden. Det er aftalt, at overarbejde på grund af stillingens karakter, i et vist omfang må påregnes, hvilket der ved lønfastsættelsen er taget højde for. Arbejdstiden fordeler sig mellem dag-, aften- og døgnarbejde, herunder søn- og helligdage. Der indgår også bagvagter. Der udbetales pension efter 3 måneders prøvetid. Lederaftale: 4,5 % egenbetaling 10 % arbejdsgiverbetaling. Der skal optjenes ret til løn under ferie. Ferien er på i alt 5 uger. Ferietillæg udgør 1 % og udbetales med maj lønnen til disposition 1. juni. Afdelingslederen fastsætter selv, under hensyntagen til virksomhedens interesser, tidspunktet for afholdelse af ferie og underretter foresatte herom. Opsigelse sker iht. Funktionærloven Artikel 10 Ferie og feriefridage Ferieloven finder anvendelse. 4

5 Ferie: Ferie afholdes i timer (time til time). Feriedage for ansatte på 37 timer afholdes med 7,4 time. Medarbejderen skal, til afdelingslederen, varsle ønske om hele ferieuger 8 uger før. Vær opmærksom på, hvis der f.eks. afholdes 2 feriedage i en uge og resten af ugen er fridage på vagtplanen, kan man kaldes ind på fridagene. Ferien optjenes med 2,08 feriedag pr. måned. Ferie optjenes i perioden 1/1 31/12 til afholdelse i perioden 1/5 30/4 året efter. Der optjenes ferie under hele ansættelsesforholdet, både fuldtids- og deltidsarbejde, hvor der betales hel eller delvis løn, forholdsmæssigt til ansættelsesgraden. Der optjenes ikke ferie ved syge- eller barselsperioder, hvor der ikke udbetales løn fra arbejdsstedet. Ferien starter ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag. Hvis lønmodtageren, på grund af sygdom, ikke ønsker at holde ferie og melder sig syg, skal lønmodtageren påbegynde arbejdet, når sygdommen er ovre. Hvis lønmodtageren ikke melder sig syg og heller ikke møder på arbejdet, når sygdommen er ovre, men fortsætter med at afholde den planlagte ferie, er ferien holdt som oprindeligt planlagt. Sygdommen forudsætter en sædvanlig sygemelding. Ved sygdom under afvikling af ferie, betragtes ferien som afholdt. Ferietillæg gives til ansatte der oppebærer ferie med løn. Det udgør 1 % og udbetales med maj lønnen til disposition 1. juni. Feriefridage: Feriefridage omfatter månedslønnede og optjenes med 3,08 time pr. måned for en fuldtidsansat. Aftalen omfatter ikke: - personer i jobtræning - timelønnede Arbejdsgiver kan bestemme hvornår feriefridage skal afholdes. Feriefridage optjent i optjeningsåret 1/1-31/12 kan afholdes i perioden 1/5 til 30/4 i førstkommende ferieår. Udbetaling af ferie/fridagstimer Medarbejderen kan anmode om at få feriefridage udbetalt eller overført til næstkommende kalenderår. Feriefridage udbetales med timelønnen. Timelønnen beregnes som 1/1924 af den årlige nettoløn, dvs. excl. særlige arbejdstidsbestemte tillæg. Har man været ansat i et andet årligt timetal, beregnes timelønnen i overensstemmelse hermed. Sygdom under afvikling af feriefridagstimer betragtes som afholdte feriefridagstimer. Hvis lønmodtageren på grund af sygdom ikke har mulighed for at holde feriefridage, skal lønmodtageren påbegynde arbejdet, når sygdommen er ovre. Hvis lønmodtageren ikke melder sig syg og heller ikke møder på arbejdet, når sygdommen er ovre, men fortsætter med at afholde de planlagte feriefridage, er feriefridagene holdt som oprindeligt planlagt. Sygdommen forudsætter en sædvanlig sygemelding. 5

6 Sygdom op til og før afvikling af planlagte feriefridagstimer berettiger medarbejderen til at flytte feriefridagstimerne til afholdelse på et andet tidspunkt. Når arbejdsforholdet ophører udbetales optjente feriefridage med sidste lønudbetaling. Vedr. Studerende er der lavet overenskomstaftale med SL. Artikel 11 Sygdom Ved sygdom ydes fuld løn i de første 3 måneder, hvorefter medarbejderen overgår til dagpenge. I forbindelse med tilbagevendende klatvis sygdom afholder arbejdsgiver en samtale med medarbejderen for at få opklaret grunden til den tilbagevendende sygdom. I tilfælde af længerevarende sygdomsforløb, afholdes en samtale, arbejdsgiver og medarbejder imellem, efter 2 uger. Ved længerevarende sygemelding, dvs. mere end 30 dage, kan arbejdsgiver søge refusion fra kommunen. I den forbindelse skal medarbejderen underskrive en refusionsblanket, som bliver tilsendt fra arbejdsgiver. Overholdes tidsfristen til indsendelse til kommunen ikke, trækkes medarbejderen den for arbejdsgiver tabte refusion. Fravær i forbindelse med sygdom skal ske telefonisk til afdelingsleder/institutionsleder senest en time før arbejdstids begyndelse, dog senest kl samme dag. Man kan ikke sygemelde sig pr. sms eller mail. Raskmelding meddeles hurtigst muligt telefonisk til afdelingsleder/institutionsleder. Fravær ved sygdom tæller 7,4 (7,1 time) pr. dag man er tilsagt vagt. Er den planlagte vagt på under 7,4 (7,1) times varighed tæller det reelle timetal. Hos lærere tæller dagsnormen ved sygdom. Er den planlagte vagt på under dagsnormen, tæller det reelle timetal. Arbejdsgiver kan anmode om, at han/hun sammen med en syg medarbejder udfylder en mulighedserklæring allerede fra sygdommens dag 2, hvor det skal fremgå, hvilke funktionsnedsættelser medarbejderen har, og hvilke skånehensyn der skal tages. Denne mulighedserklæring medbringer den sygemeldte til lægen, som kan komme med forslag til skåneinitiativer og forventet varighed af den periode, hvor arbejdet skal tilpasses eller helt eller delvist fravær fra arbejdet anses som påkrævet. Artikel 12 Fravær ved graviditet, barsel og adoption Når du holder barsel: Løn under barsel er den der på lønsedlen betegnes som grundløn og funktionstillæg. Som kvinde har du ret til at gå fra med løn 8 uger før forventet fødsel (ifølge vandrejournal fra lægen), samt 14 uger efter fødslen, hvorefter du overgår til barselsdagpenge fra kommunen. Yderligere brug af barselsmuligheder aftales med ledelsen. 6

7 Som mand får du løn i 14 dage, som afholdes indenfor de første 14 uger efter fødslen, hvorefter du overgår til barselsdagpenge fra kommunen. I tilfælde af sygemelding p.g.a. graviditet: I loven om dagpenge 12, står der: En kvinde er berettiget til dagpenge fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen. stk. 2 Kvinden er berettiget til dagpenge inden 4-ugersperioden før fødslen, hvis: 1) det efter en lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens helbred eller fostret, eller 2) arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret, eller graviditeten på grund af offentligt fastsatte bestemmelser forhindrer hende i at varetage sit arbejde, og arbejdsgiveren ikke har tilbudt hende anden passende beskæftigelse. Derfor anbefaler vi, at du i god tid får en snak med din læge og jordemoder om dit arbejde, og at I i fællesskab finder ud af, om arbejdet indebærer en risiko for moder og barn. Besked til arbejdsgiveren om graviditet og orlov. - udarbejdet i overensstemmelse med dagpengeloven og ligebehandlingsloven. (se også vejledning om barselsorlov og barselsdagpenge fra arbejdsdirektoratet af den 8. maj 2003.) Nedenstående skema viser diverse lovmæssige varsler for, hvornår arbejdsgiveren senest skal have besked. Med henblik på planlægning og eventuel ansættelse af vikar, ønsker vi i alle tilfælde at få besked hurtigst muligt. Senest 8 uger efter fødslen, skal der foreligge en skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager, om hvordan barslen afholdes. Denne underskrives af begge parter. I tilfælde af ændringer, kan den tages op til genforhandling med arbejdsgiveren. Hvem Besked om Hvornår Moderen Forventet fødselstidspunkt 3 mdr. før forventet fødsel Faderen Moderen Tidspunkt for genoptagelse af arbejdet Inden 8 uger efter fødslen Faderen Tidspunkt for 2 ugers fravær indenfor de første Med 4 ugers varsel 14 uger Begge Tidspunkt for fraværets begyndelse, længden af Inden 8 uger efter fødslen orlov og udnyttelse af retten til at udskyde orlov efter den 14. uge efter fødslen Faderen Tidspunkt for anvendelse af dele af 32 ugers Med 4 ugers varsel perioden inden for de første 14 uger efter fødslen Begge Tidspunkt for udnyttelse af retten til udskudt Med 16 ugers varsel fravær i mindst 8 og højst 13 uger og længden heraf Begge Tidspunkt for udskudt fravær i op til 32 uger Med 8 ugers varsel efter aftale med arbejdsgiver og længden heraf Begge At barnet er indlagt inden for 46 uger efter fødslen eller modtagelse i hjemmet Uden ugrundet ophold 7

8 Begge At barnet er modtaget i hjemmet efter indlæggelse Uden ugrundet ophold Ved barnets indlæggelse på hospital Hvis barnet indlægges på hospital inden for de første 46 uger efter fødslen eller modtagelsen af et adoptivbarn, kan forældrene få perioden med ret til dagpenge under orloven og selve fraværsretten forlænget eller udsat. Hvis barnet er dødfødt, eller dør inden den 32. uge efter fødslen, har moderen ret til løn i 14 uger efter barnets død. Kvindelige lønmodtagere har ret til fravær i forbindelse med graviditetsundersøgelser. Det bør i videst muligt omfang ligge udenfor planlagt arbejdstid. Studerende, der er i lønnet praktik, har ret til barselsdagpenge i orlovsperioden og får ikke udbetalt løn. Artikel 13 Frihed på barns første sygedag Den ansatte har, efter anmodning i det enkelte tilfælde, adgang til hel eller delvis tjenestefrihed med løn på et barns første sygedag, dog højst 7,4 (7,1) time, når følgende betingelser vurderes opfyldt: 1. barnet er under 18 år og har ophold hos den ansatte 2. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet 3. tjenestefrihed er foreneligt med forholdene på tjenestestedet Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages I vurderingen af, om anmodning om tjenestefrihed skal imødekommes, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Man kan højest anmode om tjenestefrihed til barnets 1. sygedag 8 gange pr. år. Ved længerevarende behov for frihed i forbindelse med barns sygdom, kan der anmodes om feriefridage eller afspadsering efter aftale med afdelingslederen. Artikel 14 Ansvar og kompetence Ansvar og kompetence er beskrevet i den ansættelseskontrakt, der foreligger for hver enkelt medarbejder. Medarbejderen har, forinden tiltrædelse af ansættelseskontrakten, modtaget og gjort sig bekendt med følgende materiale: En genpart af ansættelseskontrakten Rekvisition af Børneattest Magtanvendelsescirkulæret, Socialministeriets bekendtgørelse nr. 308 af 28/05/1998 Tavshedspligt, Forvaltningslovens 27-32, samt straffelovens og 264d og Lov om offentlighed 1,4,6,15 og 16 En guide til nyt personale. LOS`s etiske regelsæt 8

9 Oplysningsseddel vedr. lønoplysninger Tilmelding til personaleforeningen Mission,Vision og værdier for Haugårdhus Haugårdhus beredskabsplaner Medarbejderen har, i forbindelse med tiltrædelse, adgang og pligt til at bruge følgende materialer: medarbejdercharter Planner4you Medarbejderudviklingssamtaler Der afholdes 1 medarbejderudviklingssamtale senest 8 uger efter ansættelse og derefter mindst 1 medarbejderudviklingssamtale om året. Supervision Medarbejdere ansat på Haugårdhus har mødepligt til supervision. Ledelsen forpligter sig til at stille supervision til rådighed. Uddannelse Inden for det første års ansættelse på Haugårdhus, skal der udarbejdes en kompetenceplan for medarbejderen, som indeholder udvikling og vedligeholdelse af medarbejderkvalifikationer og ressourcer. Medarbejderrepræsentanter Institutionslederen samt en medarbejder på hver afdeling er udpeget som arbejdsmiljørepræsentant, ifølge arbejdsmiljølovens krav. Hver afdeling udpeger en repræsentant til Samarbejdsudvalget. Formanden for samarbejdsudvalget sidder i Haugårdhus bestyrelse. Seniorpolitik Målet med seniorpolitikken er, at seniormedarbejdere ved Haugårdhus kan fastholde et godt arbejdsliv på Haugårdhus samt medvirke til, at overgangen mellem arbejdsliv og pensionisttilværelse bliver tilrettelagt ud fra den enkelte medarbejders ønsker og behov, sammenholdt med Haugårdhus generelle muligheder. Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder kan slutte arbejdslivet på Haugårdhus på en værdig måde. Det vil være individuelt, hvornår den enkelte medarbejder oplever sig som senior. Ledelsen er forpligtet til, for medarbejdere der er fyldt 50 år, at give tilbud om en seniorsamtale. Seniormedarbejderen har, på lige fod med andre medarbejdere ved Haugårdhus, krav på at tilegne sig ny viden via efteruddannelse, kurser, læring på jobbet m.v., indenfor de rammer det er muligt på Haugårdhus. Følgende faktorer skal indgå i en seniorsamtale: mulighed for nedsat arbejdstid mulighed for at varetage andre arbejdsopgaver mulighed for, på en anderledes måde, at udnytte/bruge erhvervet viden mulighed for skånehensyn 9

10 Haugårdhus politik i tilfælde af trusler og vold: Det er et overordnet mål for personalepolitikken på Haugårdhus at forebygge voldsepisoder. Ansættelsespolitikken, uddannelsespolitikken og arbejdet i sikkerhedsudvalget generelt, har også som målsætning at forebygge vold. I de situationer, hvor det kan blive nødvendigt at fastholde børn, unge og voksne klienter, er der helt særlige lovbundne regler for, hvordan der skal handles. Denne voldspolitik omhandler således primært de situationer, hvor en medarbejder bliver udsat for fysisk eller psykisk vold af en bruger. Voldspolitikken har som målsætning at støtte/hjælpe den medarbejder, der bliver udsat for vold på en sådan måde, at medarbejderen ikke får varige mén af voldsepisoden. I tilfælde af vold og trusler på arbejdspladsen, det være sig på opholdsstedet, på hjemmebesøg eller ved opsøgende arbejde, skal du være opmærksom på følgende: Vurder situationen. Er du / I klædt på til at tage en konfrontation. Kan du / I dæmpe eller afværge situationen. Sørg altid for at beskytte dig selv og i videst muligt omfang din kollega. Løb hellere din vej, end at gå i direkte slagsmål med modparten. Lås dig evt. inde på kontoret og tilkald politiet. Alarm 114. Tilkald afdelingsleder/institutionsleder Tilkald terapeut eller psykolog SE BEREDSKABSPLANERNE BAGERST I CHARTRET Personlig beredskabsplan Alle medarbejdere skal have opbevaret en let tilgængelig liste med oplysninger om kollegaer eller familiemedlemmer, der ønskes kontaktet i tilfælde af fysisk eller psykiske voldsepisoder. Listen opbevares på pædagogkontoret og lederkontoret. Handleplan efter en voldsepisode Afdelingsledere registrerer alle tilfælde, hvor børn truer eller udøver vold mod personalet på Haugårdhus. Ligeledes registrerer afdelingsledere alle tilfælde af vold børnene imellem. Institutionslederen sender disse registreringer til sagsbehandlere for de børn og unge, som fremsætter trusler eller udøver vold. Afdelingsledere og institutionsleder er ansvarlige for at gennemføre samtaler med de børn, som er involveret i episoder. Afdelingsledere er ansvarlige for, at de involverede børns forældre/nærmeste omsorgsperson orienteres. Ved tilfælde af vold/trusler mod personale er konsekvensen, at det barn, som har udøvet volden, sendes i sommerhus. Længden af opholdet er individuelt og afhænger af barn og episode. Institutionsleder beslutter dette sammen med afdelingslederen i det hus, hvor barnet bor. Haugårdhus forlanger, at medarbejdere som er udsat for vold, henvender sig til egen læge, så evt. fysiske og psykiske skader bliver anmeldt til Arbejdstilsynet. Når der sker vold mod en medarbejder, skal der i hvert enkelt tilfælde være en samtale mellem medarbejder og leder om, hvorvidt volden skal anmeldes til politiet. Den voldsramte skal tage den endelige beslutning. 10

11 Artikel 15 Personalepolitik Misbrugspolitik Misbrugspolitikkens formål er klart at markere holdning til indtagelse af alkohol i arbejdstiden. Målsætningen med personalepolitiske retningslinjer er at forebygge arbejdsbetingede lidelser/sygdomme, således også, at en medarbejder kommer ud i misbrug og må afskediges. Indtagelse af alkohol eller euforiserende stoffer i arbejdstiden er uforeneligt med at arbejde på Haugårdhus. Ligeledes er alkohol og/eller stofafhængighed uforeneligt med at arbejde på Haugårdhus. Det forventes, at kollegaer og ledelse i tilfælde af, at en medarbejder mistænkes for at være ude i et misbrug, reagerer og konfronterer vedkommende med mistanken, før det påvirker arbejdssituationen. Lederen skal vurdere, om arbejdssituationen er påvirket. Lederen afholder en samtale med vedkommende, hvor der laves aftaler om evt. individuel tilpasset behandling. Arbejdspladsen betaler for behandlingen, hvis man er fastansat, og der f.eks. er tale om et kortere ambulant forløb. Medarbejderen vil hermed blive sygemeldt, og vedkommendes stilling bestræbes så vidt muligt sikret ved tilbagekomst. Der aftales en tidsramme, inden for hvilken der skal ske en ændring af misbruget. Overholdes dette ikke, opsiges medarbejderen. Hvis behandling/aftale ikke indgås, bliver medarbejderen opsagt. Ved særlige begivenheder som f.eks. jubilæum, afsked og lignende, kan der, ifølge aftale med ledelsen, serveres alkohol. Møder man beruset på arbejde vil der ske øjeblikkelig bortvisning. Ved indtagelse af alkohol i arbejdstiden, uden ledelsens tilladelse, vil der ske øjeblikkelig bortvisning. Rygepolitik: Det er kun tilladt at ryge udenfor eller i de dertil indrettede rum. Voksne som ryger, må ikke opfordre børn og unge til at gå med ud for at ryge, det er dog i orden at ryge sammen med dem, hvis det er dem der inviterer. Vi skal huske, at vi altid er rollemodeller for vores børn og unge. Denne rygepolitik er gældende på alle afdelinger af Haugårdhus, også for gæster. Brug af Computere og Internet: Udleverede computere eller computere der er opsat på medarbejderkontorerne må KUN benyttes af personalet. Brug af Internet må udelukkende være arbejdsrelateret, og man må ikke gå på facebook eller andre sociale medier i privat øjemed. Man må under ingen omstændigheder gå på sider der indeholder pornografisk materiale. Hvis dette sker, medfører det øjeblikkelig bortvisning. Mobiltelefon: Brug af privat mobiltelefon må ikke finde sted på fællesarealer. 11

12 Hvis man, mens man er på arbejde, har behov for at tjekke sin private telefon eller har behov for at ringe i privat øjemed, skal man gå i enrum. Dankort: På administrationskontoret på Haugårdvej 9 ligger der et dankort til 8 eren og et dankort til 9 eren. Når man får udleveret dankortet, hæfter man personligt for de køb som er foretaget på dankortet indtil kortet er returneret til administrationskontoret. En dankortnota hvorpå der kun står køb, er ikke gældende som kvittering, da det skal fremgå af kvitteringen hvad der er købt. Hvis man ikke har kvitteringer for købene, vil man blive trukket i løn. Alle kvitteringer skal underskrives af den voksne og de børn, der har deltaget. Udlægspenge: Hvis man ikke vil udlægge private penge, kan man få udleveret et udlægsbeløb på kr fra administrationskontoret. En dankortnota hvorpå der kun står køb, er ikke gældende som kvittering, da det skal fremgå af kvitteringen hvad der er købt. De kr bliver trukket i ens løn ved fratrædelse, hvis man ikke har afregnet dem inden fratrædelse. Afdelingsleder skal altid underskrive udlægsbonner inden udbetaling. Brobizz: På administrationskontoret ligger der en brobizz som kan benyttes i arbejdsmæssigt ærinde. Der skal kvitteres for udlån. Man hæfter for brug af brobizzen indtil den er afleveret på administrationskontoret. Misbrug af Haugårdhus`s midler vil føre til øjeblikkelig bortvisning. Artikel 16 Ved sygdom eller dødsfald Ved ægtefælle/samlevers eller børns død, aftales frihed/orlov efter behov. Endvidere skal der skabes mulighed for at afholde feriefridage eller afspadsering i forbindelse med sygdom, dødsfald eller begravelser. Artikel 17 Forsikringer Som medarbejder på Haugårdhus er du forsikret gennem en erhvervsansvarsforsikring, en kollektiv fritidsulykkesforsikring samt en helbredsforsikring. Vi dækker ikke tyveri af ejendele eller beskadigelse af tøj. Artikel 18 Opsigelse af medarbejder Der er 3 måneders prøvetid, inden for hvilken ansættelsesforholdet kan ophæves med 14 dages varsel. Det vil sige, at opsigelsen i givet fald skal ske inden 2 måneder og 7 dage. Opsigelse kan ske i tilfælde af vigende belægningsgrad 12

13 Opsigelser gives altid på skrift. Ved opsigelse efter prøvetiden følges følgende procedure: 1. indkaldelse på skrift til tjenstlig samtale, hvor man har ret til at tage en bisidder med. 2. her tages skriftligt referat, hvoraf det skal fremgå, at det er skriftlig advarsel nr Hvis ikke de aftaler, der er lavet til den tjenstlige samtale er overholdt, vil medarbejderen blive afskediget. Bortvisning sker på baggrund af en væsentlig misligholdelse af arbejdsopgaver, arbejdsvægring, pligtforsømmelse, udeblivelse uden gyldig grund og overtrædelse af personalepolitikker. Bortvisning indebærer, at ansættelseskontrakten ophæves med øjeblikkelig virkning, samt at der ikke oppebæres løn. Medarbejdere, som arbejder med pædagogisk arbejde, er udtrykkeligt undtaget Funktionærloven og har derfor ikke krav på rettigheder efter denne lov. Bogholdere, souschefer og ledere er omfattet af Funktionærloven. Artikel 19 Overtrædelse af chartret Straffelovsovertrædelser, såsom tyveri og vold mod kollegaer/beboere medfører bortvisning. Artikel 20 Tvister I forbindelse med tvister omkring det generelle samarbejde på stedet, og fortolkning af stedets charter, inddrages en ekstern mægler, som begge parter har tillid til. Artikel 21 Revision af charteret Chartret bruges i den løbende udvikling af Haugårdhus og gennemgås i Samarbejdsudvalget 1 gang om året til godkendelse i ledelsen og bestyrelsen. Opdateret maj

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE ARBEJDSMARKED DANSKE REGIONER, KL OG FORHANDLINGSFÆLLESSKABET SEPTEMBER 2016 INDHOLD KEND DINE RETTIGHEDER OG PLIGTER....3 DEN DANSKE MODEL....4 DIN

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017 OPLÆG om Studerendes overenskomst i OK 2018 lønnet praktik Studerende i lønnet praktik 8. maj 2017 Overenskomsten: Er indgået mellem KL og Socialpædagogerne (BUPL) Er en del af Døgnoverenskomsten (og PFF)

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere