Monterings- och skötselanvisning Installation and operating instructions. Monterings- og driftsvejledning Notice de montage et de mise en service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- och skötselanvisning Installation and operating instructions. Monterings- og driftsvejledning Notice de montage et de mise en service"

Transkript

1 Wilo-Star-Z 15 TT D Einbau- und Betriebsanleitung S Monterings- och skötselanvisning GB Installation and operating instructions DK Monterings- og driftsvejledning F Notice de montage et de mise en service H Beépítési és üzemeltetési utasítás NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften PL Instrukcja montażu i obsługi E Instrucciones de instalación y funcionamiento CZ Návod k montáži a obsluze I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации P Manual de instalação e funcionamento LV Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας SLO Navodila za vgradnjo in obratovanje Ed.04 / Wilo

2

3 D Einbau- und Betriebsanleitung GB Installation and operating instructions F Notice de montage et de mise en service NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften E Instrucciones de instalación y funcionamiento I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione P Manual de instalação e funcionamento GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας S Monterings- och skötselanvisning DK Monterings- og driftsvejledning H Beépítési és üzemeltetési utasítás PL Instrukcja montażu i obsługi CZ Návod k montáži a obsluze RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации LV Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija SLO Navodila za vgradnjo in obratovanje

4 Overblik 1 Overblik Monterings- og driftsvejledning Drej motorhovedet eller tag det af Side 118 Tilslutninger Side 114 Ventiler Side 116 Problemer Side 122 Menuen Side 116 Typekode Side 114 Indstilling af aktuelt klokkeslæt Side 119 Indstilling af tænd-sluk-funktionen Side 119 Indstilling af permanent drift Side 121 Indstilling af temperaturstyringen Side 120 Thermal disinfection on off Slå den termiske desinfektion til hhv. fra. Side 120 Tilslutning Side 118 Standardbillede (menuen forlades) Side 117 Den røde knap Side 116 Indstillinger Side 119 Elektrisk tilslutning Side 118 Sikkerhed Side 113 Funktionsmåde Side 115 Installation Side /2010

5 Sikkerhed 2 Sikkerhed Om denne vejledning Hele denne vejledning skal læses inden installationen påbegyndes. Hvis denne vejledning ikke overholdes, kan det medføre alvorlige kvæstelser eller beskadigelser af udstyret. Giv vejledningen videre til brugeren efter installationen. Vejledningen skal opbevares i nærheden af pumpen. Den bruges som hjælp hvis der senere skulle opstå problemer. Vi hæfter ikke for skader der skyldes tilsidesættelse af denne vejledning. Advarsler Vigtige sikkerhedsanvisninger er markeret på følgende måde: Fare: Henviser til livsfare som følge af elektrisk strøm. Advarsel: Henviser til mulig livsfare eller fare for kvæstelser. Forsigtig: Henviser til mulige farer for pumpen eller andre genstande. Note: Fremhæver tips og informationer. Kvalifikation Forskrifter Ombygning, reservedele Transport Pumpen må kun installeres af kvalificeret fagpersonale. Den elektriske tilslutning må kun udføres af en faguddannet elektriker. Overhold følgende forskrifter i den gældende udgave under i forbindelse med installationen: Forskrifter til forebyggelse af ulykker DVGW Arbeitsblatt W551 (i Tyskland) VDE 0370/del 1 andre lokale forskrifter (fx IEC, VDE, etc.) Der må ikke foretages tekniske ændringer eller ombygninger af pumpen. Brug kun originale reservedele. Pak pumpen og det komplette tilbehør ud straks efter modtagelsen og kontrollér det. Meld eventuelle transportskader omgående. Send kun pumpen i den originale emballage. Monterings- og driftsvejledning Wilo-Star-Z 15 TT 113

6 Tekniske data Elektrisk strøm Når der håndteres med elektrisk strøm, er der fare for at få elektrisk stød, derfor skal følgende overholdes: Inden arbejdet på pumpen påbegyndes, skal strømmen slås fra og sikres mod at kunne blive slået til igen. Strømkablerne må ikke bukkes, klemmes fast eller komme i berøring med varmekilder. Pumpen er stænktæt iht. kapslingsklasse IP 42. Beskyt pumpen mod stænkvand, sænk den ikke ned i vand eller andre væsker. 3 Tekniske data 3.1 Typekode Star-Z Serie: Standardcirkulationspumpe til drikkevand, vådløber 15 Lysning DN i tilslutningsledningen (mm) TT Timer, termostat Press Med Viega presfitting Star-Z 15 TT Star-Z 15 TTPress 3.2 Tilslutninger Skruefitting: 20 (R1) Viega presfitting 15 mm 3.3 Data Star-Z 15 TT Flere data, se typeskiltet eller Wilo-kataloget. Star-Z 15 TTPress Netspænding 1 ~ 230 V / 50 Hz Kapslingsklasse IP 42 Tilslutningsrørenes lysning R1 15 mm Monteringslængde 140 mm 164 mm Maks. tilladt driftstryk 10 bar Pumpemediets tilladte temperaturområde 20 C til 65 C, i kortvarig drift op til 2 timer 70 C Leveringsomfang 1 Pumpe, klar til tilslutning med 1,8 m kabel og netstik med jordforbindelse 1 2 Isoleringskappe 3 2 fladpakninger 4 Monterings- og driftsvejledning (ikke vist) /2010

7 Funktionsmåde 4 Funktionsmåde 4.1 Anvendelse Pumpen er beregnet til at pumpe drikkevand eller brugsvand i et cirkulationssystem. 4.2 Funktioner Tænd-sluk-funktion Temperaturstyring Med tænd-sluk-funktionen kan der programmeres op til 3 tændog sluktider. Fabriksindstilling: 24 timers permanent drift. Med temperaturstyringen holdes vandets temperatur på den indstillede værdi under returløbet. Dette gøres ved at tænde og slukke automatisk for pumpen. Med denne funktion reduceres faren for kimdannelse i cirkulationssystemet fra en indstillet temperatur over 55 C (krav i DVGW (forskrifter fra den tyske VVS-branche)). reduceres tilkalkningen. reduceres strømforbruget. Fabriksindstilling: Temperaturstyring slået fra. Note: Tænd-sluk-funktionen og temperaturstyringen kan køre samtidig. Tænd-sluk-funktionen har højeste prioritet. Når begge funktioner er aktiveret, foretages der ingen temperaturstyring, så længe pumpen er slukket med tænd-slukfunktionen. Termisk desinfektion Ved en termisk desinfektion opvarmes kedlen periodisk til ca. 70 C. Når den termiske desinfektion er slået til, registrerer pumpen dette ved hjælp af en temperaturstigning til over 68 C. I så fald kører pumpen - uafhængigt af tænd-sluk-funktionen - i permanent drift i ca. 2 timer hvorefter den slukkes. Note: Når den termiske desinfektion er blevet aktiveret, starter en indlæringsfase. Under denne fase starter pumpen i 10 minutter hvert 20. minut. Når der sker en temperaturstigning, gemmes tidspunktet og pumpen fortsætter med at køre indtil næste temperaturstigning. Tidsintervallet mellem disse to temperaturstigninger gemmes som frekvens for den termiske desinfektion. Ændringer af tiderne registreres automatisk. Fabriksindstilling: Termisk desinfektion slået fra. Beskyttelse ved strømafbrydelse Ved en strømafbrydelse bevares pumpens indstillinger i op til 3timer. Monterings- og driftsvejledning Wilo-Star-Z 15 TT 115

8 Funktionsmåde Ved første installation kan der dog kun garanteres for dette efter 24 timers drift Ventiler Pumpen er udstyret med en kontraventil (1) på tryksiden og en afspærringsventil (2) på indsugningssiden. Når motorhovedet (3) skal skiftes ud, behøver man kun at lukke afspærringsventilen på kærven (4). Derefter kan motorhovedet nemt skrues af Side Blokeringsbeskyttelse Når pumpen er slukket ved hjælp af tænd-sluk-funktionen, tændes pumpen automatisk i 10 sekunder hvert 60. minut. Denne automatiske funktion kan ikke slås til eller fra. 4.3 Menuen Den røde knap Alle indstillinger i menuen foretages med den røde knap: Tryk > 5 sekunder menuen hentes. Korte tryk Valg af menupunkter og bekræftelse af indtastede parametre. Drejning Valg af menupunkter og indstilling af parametre. Symboler Der vises følgende symboler i menuen: Menu-ur Indstilling af det aktuelle klokkeslæt Menu - tænd-sluk-funktion Indstilling af parametrene. - Indstilling af de 3 mulige starttider. - Indstilling af de 3 mulige sluktider. - Tænd-sluk-funktionen er slået fra /2010

9 Installation - Tænd-sluk-funktionen er slået til. Menu - temperaturstyring Indstilling af parametrene. - Til- og frakobling af den termiske desinfektion. Standardbillede (menuen forlades) I standardbilledet vises: - Skiftevis klokkeslættet og den temperatur der er indstillet i temperaturstyringen. - Termisk desinfektion Til (vises ikke når den termiske desinfektion er slået fra) 11: C 5 Installation Monteringssted Fare: Inden arbejdet påbegyndes, skal man sikre sig at strømforsyningen til pumpen er blevet afbrudt. 5.1 Mekanisk installation Pumpen skal monteres i et vejrbeskyttet, frostsikkert, støvfrit og godt ventileret rum. Vælg et monteringssted der er god adgang til. Forsigtig: Snavs kan gøre pumpen funktionsudygtig. Skyl rørsystemet inden installationen. A B Note: Afspærringsventilen og kontraventilen er formonteret. Det er ikke nødvendigt med yderligere afspærringsventiler. 1. Forbered monteringsstedet, så pumpen kan monteres uden mekaniske spændinger. 2. Vælg en korrekt monteringsstilling - kun som vist i (fig. A). Pilen på bagsiden af huset viser strømningsretningen. Monterings- og driftsvejledning Wilo-Star-Z 15 TT 117

10 Installation Drej motorhovedet eller tag det af 3. Skru omløbermøtrikken løs, eller skru den helt af hvis det er nødvendigt. Forsigtig: Undgå at beskadige huset og pakningen. Hvis pakningen er beskadiget, skal den udskiftes. 4. Drej motorhovedet, så kabelforskruningen vender nedad. Forsigtig: Hvis kabelforskruningen sidder forkert, kan der trænge vand ind i pumpen, hvorved motoren eller elektronikken kan blive ødelagt. 5. Stram omløbermøtrikken igen. Åbn afspærringsventilen 6. Drej kærven (1) med en skruetrækker, så den står parallelt med strømningsretningen. Note: Luk ventilen ved at stille kærven på tværs af strømningsretningen Anbring isoleringskapperne. Tilslutning 8. Tilslut anlægsrørværket. 1 Forsigtig: Ved konstruktioner med afspærrings- og kontraventil er disse allerede formonteret med et startmoment på 15 Nm (håndfast) lukket. Et for højt startmoment ved sammenskruning ødelægger ventilsammenskruningen og O-ringen. Ved montering af ventilen skal den sikres mod vridning med en gaffelnøgle! Til TTPress-versionen må der kun anvendes Viega presfittings. Andre presfittings vil ødelægge pumpen. 5.2 Elektrisk tilslutning Fare: Arbejde på den elektriske tilslutning må kun udføres af en faguddannet elektriker. Inden tilslutningen skal det sikres, at tilslutningsledningen er strømløs. Note: Pumpen har brug for en permanent strømforsyning for at pumpefunktionerne kan udnyttes fuldt ud. Tilslut ikke pumpen til en kedelstyring /2010

11 Indstillinger Pumpen er klar til tilslutning og udstyret med kabler og stik med jordforbindelse. Hvis et tilslutningskabel skal udskiftes, skal det gøres på følgende måde: 1. Installér en fast tilslutningsledning med 5-8 mm udvendig diameter med en stikanordning eller en afbryder tilsluttet med alle poler (med en kontaktåbning på mindst 3 mm). 2. Åbn klemkassen. 3. Før tilslutningsledningen gennem kabelforskruningen og afisolér ca. 5 mm. 4. Fastgør lederne med kabelklemmerne. L fase, N nulleder, jord 5. Skru kabelforskruningen godt fast. 6. Luk klemkassen. 7. Indstil parametrene Side Påfyldning og udluftning 1. Påfyld anlægget. 2. Pumpen udluftes automatisk. Kortvarigt tørløb skader ikke pumpen. 6 Indstillinger 6.1 Indstilling af aktuelt klokkeslæt Vælg uret (blinker). + 12: :45 3. Indstil timerne Indstil minutterne Vælg standardbilledet Indstilling af tænd-sluk-funktionen Note: Der skiftes ikke automatisk mellem sommer- og vintertid Vælg tænd-sluk-funktionen + (blinker). 3. Vælg (blinker). + Monterings- og driftsvejledning Wilo-Star-Z 15 TT 119

12 Indstillinger -- : Indstil timetallet for den første tilkoblingstid. Betyder: Tilkoblingstid slået fra. + AA 2 5. Indstil minuttallet for den første tilkoblingstid. 6. Indstil timetallet for den første frakoblingstid. 7. Indstil minuttallet for den første frakoblingstid. Advarsel om en indstilling der ikke er konform med DVGW; vises når frakoblingstiden er længere end 8 timer. 8. Gentag trin 4 til 7 for til- og frakoblingstiderne 2 og Vælg standardbilledet Indstilling af temperaturstyringen Vælg temperaturstyringen (blinker). + 65?8C O8 AA 1 3. Indstil temperaturen. Indstillingsområde C. Betyder at temperaturstyringen er + slået fra. Pumpen kører permanent uafhængigt af returtemperaturen. Advarsel om en indstilling der ikke er konform med DVGW; vises når temperaturen er mindre end 55 C. 4. Slå den termiske desinfektion til + hhv. fra. 5. Vælg standardbilledet /2010

13 Service 6.4 Indstilling af permanent drift Vælg tænd-sluk-funktionen (blinker) Vælg (blinker), for at slå tændsluk-funktionen fra Vælg temperaturstyringen (blinker). + O8 5. Vælg for at slå temperaturstyringen fra. 6. Vælg "off (blinker), for at slå den + termiske desinfektion fra. 7. Vælg standardbilledet. + 7 Service Rengøring Rengør kun pumpen udvendigt med en let fugtig klud uden rengøringsmiddel. Forsigtig: Rengør aldrig displayet med aggressive væsker, det kan blive ridset eller uigennemsigtigt. Udskiftning af motorhoved Advarsel: Når motorhovedet afmonteres, kan der strømme varm pumpevæske ud under højt tryk. Lad først pumpen afkøle. Luk afspærringsventilerne inden motorhovedet afmonteres. Udskiftning af motorhovedet Side Reservedele Bestil en servicemotor hos specialhåndværkeren. Monterings- og driftsvejledning Wilo-Star-Z 15 TT 121

14 Problemer 9 Problemer Problemer, Årsager Afhjælpning displayvisninger 00:00 Der er ikke indstillet noget klokkeslæt. Indstil klokkeslættet. Strømsvigt i over 3 timer. Indstil klokkeslættet, opret evt. en sikret strømforsyning. E36 Elektronikfejl, defekt modul. Lad en fagmand udskifte motorhovedet Side 118. E38 Defekt temperatursensor. Lad en fagmand udskifte motorhovedet Side 118. AA 1 Temperaturstyringens indstilling er Indstil en temperatur over 55 C. ikke konform med DVGW. AA 2 Frakoblingstiden er ikke konform Indstil en frakoblingstid under 8 med DVGW. timer. Displayet er tomt. Strømforsyningen er afbrudt. Genopret strømforsyningen. Der vises yderligere symboler i Frekvensoverlapning ved drift i industrimiljøer eller i nærheden af Dette problem påvirker ikke pumpens funktion. displayet. radiosendere. Pumpen starter ikke. Afbrydelse i strømtilførslen, kortslutning eller defekte sikringer. Få en el-fagmand til at kontrollere strømforsyningen. Tænd-sluk-funktionen har slukket automatisk. Kontrollér tænd-sluk-funktionens indstilling Side 119. Pumpen støjer. Motoren er blokeret fx pga. aflejringer fra vandkredsløbet. Motoren slæber fx pga. aflejringer fra vandkredsløbet. Tørløb, for lidt vand. Få en fagmand til at afmontere pumpen Side 118. Gør løbehjulet letløbende igen ved at dreje det og skylle snavset ud. Kontrollér afspærringsarmaturerne, de skal være helt åbne. Note: Hvis problemet ikke kan afhjælpes, skal du kontakte en fagmand /2010

15

16 D GB F EG - Konformitätserklärung EC Declaration of conformity Déclaration de conformité CE (gemäß 2004/108/EG Anhang IV,2 und 2006/95/EG Anhang III,B, according 2004/108/EC annex IV,2 and 2006/95/EC annex III,B, conforme 2004/108/CE appendice IV,2 et 2006/95/CE appendice III B) Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : Star-Z 15 TT Herewith, we declare that this product: Par le présent, nous déclarons que cet agrégat : in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state complies with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivants dont il relève: Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie Electromagnetic compatibility - directive Compatibilité électromagnétique- directive Niederspannungsrichtlinie Low voltage directive Directive basse-tension 2004/108/EG 2006/95/EG und entsprechender nationaler Gesetzgebung. and with the relevant national legislation. et aux législations nationales les transposant. Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN Applied harmonized standards, in particular: EN Normes harmonisées, notamment: EN Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. Dortmund, Document: Erwin Prieß Quality Manager Nortkirchenstraße Dortmund Germany

17 NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina E Declaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG Directiva sobre equipos de baja tensión 2006/95/EG normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior S CE- försäkran Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: EG Elektromagnetisk kompatibilitet riktlinje 2004/108/EG EG Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida FIN CE-standardinmukaisuusseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu. H EK-megfelel ségi nyilatkozat Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek: Elektromágneses összeférhet ség irányelv: 2004/108/EK Kisfeszültségü berendezések irányelv: 2006/95/EK alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az el z oldalt PL Deklaracja Zgodno ci WE Niniejszym deklarujemy z pe n odpowiedzialno ci, e dostarczony wyrób jest zgodny z nast puj cymi dokumentami: dyrektyw dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej 2004/108/WE dyrektyw niskonapi ciow 2006/95/WE stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci: patrz poprzednia strona I Dichiarazione di conformità CE Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Direttiva bassa tensione 2006/95/EG norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente P Declaração de Conformidade CE Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior N EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG EG Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side DK EF-overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser: Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Lavvolts-direktiv 2006/95/EG anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side CZ Prohlášení o shod ES Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím p íslušným ustanovením: Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES Sm rnice pro nízké nap tí 2006/95/ES použité harmoniza ní normy, zejména: viz p edchozí strana RUS, : 2004/108/EG 2006/95/EG, :.

18 GR : E -2004/108/E E 2006/95/E, : RO EC-Declara ie de conformitate Prin prezenta declar m c acest produs a a cum este livrat, corespunde cu urm toarele prevederi aplicabile: Compatibilitatea electromagnetic directiva 2004/108/EG Directiva privind tensiunea joas 2006/95/EG standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedent LV EC - atbilst bas deklar cija Ar šo m s apliecin m, ka šis izstr d jums atbilst sekojošiem noteikumiem: TR CE Uygunluk Teyid Belgesi Bu cihaz n teslim edildi i ekliyle a a daki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Alçak gerilim yönetmeli i 2006/95/EG k smen kullan lan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa EST EÜ vastavusdeklaratsioon Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk LT EB atitikties deklaracija Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas: Elektromagn tisk s savietojam bas direkt va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv 2004/108/EB Zemsprieguma direkt va 2006/95/EK Žemos tampos direktyv 2006/95/EB piem roti harmoniz ti standarti, ti tai skait : pritaikytus ik t vieningus i standartus, t o b tent: t skat t iepriekš jo lappusi žr. ankstesniame puslapyje SK ES vyhlásenie o zhode Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštruk nej série v dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam: Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Nízkonapä ové zariadenia - smernica 2006/95/ES používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu BG E -, : E 2004/108/E 2006/95/E :. SLO ES izjava o skladnosti Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede im zadevnim dolo ilom: Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran M Dikjarazzjoni ta konformità KE B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw iddispo izzjonijiet relevanti li ejjin: Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Vulta baxx - Direttiva 2006/95/KE kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: ara l-pa na ta' qabel Nortkirchenstraße Dortmund Germany

19 Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo International (Subsidiaries) Argentina WILO SALMSON Argentina S.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T Austria WILO Pumpen Österreich GmbH 1230 Wien T Azerbaijan WILO Caspian LLC 1065 Baku T Belarus WILO Bel OOO Minsk T Belgium WILO SA/NV 1083 Ganshoren T Bulgaria WILO Bulgaria Ltd Sofia T Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T China WILO China Ltd Beijing T Croatia WILO Hrvatska d.o.o Zagreb T Czech Republic WILO Praha s.r.o Cestlice T Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T Estonia WILO Eesti OÜ Tallinn T Finland WILO Finland OY Espoo T France WILO S.A.S Bois d'arcy T Great Britain WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton- Upon-Trent T Greece WILO Hellas AG Anixi (Attika) T Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T India WILO India Mather and Platt Pumps Ltd. Pune T pun.matherplatt.co.in Indonesia WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan T Ireland WILO Engineering Ltd. Limerick T Italy WILO Italia s.r.l Peschiera Borromeo (Milano) T Kazakhstan WILO Central Asia Almaty T Korea WILO Pumps Ltd Gimhae Gyeongnam T Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T Lebanon WILO SALMSON Lebanon El Metn T Lithuania WILO Lietuva UAB Vilnius T The Netherlands WILO Nederland b.v NA Westzaan T Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T Poland WILO Polska Sp. z.o.o Raszyn T Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda Porto T Romania WILO Romania s.r.l Com. Chiajna Jud. Ilfov T Russia WILO Rus ooo Moscow T Saudi Arabia WILO ME - Riyadh Riyadh T Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o Beograd T Slovakia WILO Slovakia s.r.o Bratislava 28 T Slovenia WILO Adriatic d.o.o Ljubljana T South Africa Salmson South Africa 1610 Edenvale T salmson.co.za Spain WILO Ibérica S.A Alcalá de Henares (Madrid) T Sweden WILO Sverige AB Växjö T Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T Taiwan WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T wiloemutaiwan.com.tw Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş Istanbul T Ukraina WILO Ukraina t.o.w Kiew T United Arab Emirates WILO Middle East FZE Jebel Ali - Dubai T USA WILO-EMU USA LLC Thomasville, Georgia T WILO USA LLC Melrose Park, Illinois T wilo-na.com Vietnam WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T Wilo International (Representation offices) Algeria Bad Ezzouar, Dar El Beida T salmson.fr Bosnia and Herzegovina Sarajevo T Macedonia 1000 Skopje T wilo.com.mk Moldova 2012 Chisinau T wilo.md Tajikistan Dushanbe T wilo.tj Uzbekistan Tashkent T Armenia Yerevan T Georgia 0179 Tbilisi T Mexico Mexico T wilo.com.mx Rep. Mongolia Ulaanbaatar T Turkmenistan Ashgabad T November 2009

20 Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland G1 Nord Vertriebsbüro Hamburg Beim Strohhause Hamburg T F G3 Ost Vertriebsbüro Dresden Frankenring Kesselsdorf T F G5 Süd-West Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße Leonberg T F G7 West Vertriebsbüro Düsseldorf Westring Hilden T F G2 Nord-Ost Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße Berlin-Neukölln T F G4 Süd-Ost Vertriebsbüro München Adams-Lehmann-Straße München T F G6 Mitte Vertriebsbüro Frankfurt An den drei Hasen Oberursel/Ts. T F Kompetenz-Team Gebäudetechnik Nortkirchenstraße Dortmund T T R U F W I L O* F Erreichbar Mo Fr von 7 18 Uhr. Kompetenz-Team Kommune Bau + Bergbau WILO EMU GmbH Heimgartenstraße Hof T F Antworten auf Produkt- und Anwendungsfragen Liefertermine und Lieferzeiten Informationen über Ansprechpartner vor Ort Versand von Informationsunterlagen * 0,14 /Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 /Min. Werkskundendienst Gebäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie Nortkirchenstraße Dortmund T T W I L O K D* F Erreichbar Mo So von 7 18 Uhr. In Notfällen täglich auch von 18 7 Uhr. Kundendienst- Anforderung Werksreparaturen Ersatzteilfragen Inbetriebnahme Inspektion Technische Service- Beratung Qualitätsanalyse Wilo-International Österreich Zentrale Wien: WILO Pumpen Österreich GmbH Eitnergasse Wien T F Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße Salzburg T F Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße Grieskirchen T F Schweiz EMB Pumpen AG Gerstenweg Rheinfelden T F Standorte weiterer Tochter gesellschaften Argentinien, Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Kanada, Kasachstan, Korea, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam Die Adressen finden Sie unter Stand Januar 2010

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Brugsvejledning Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk E 130.2 / E 140.2 / E 145.2 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3

Læs mere

Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462

Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462 Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462 CA 462 (09/2014) Installationsvejledning www.sulzer.com Copyright 2014 Sulzer. All rights reserved. Den manual og softwaren, der beskrives i den, er beskyttet

Læs mere

UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual

UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 en... 4 1.2 Teknologisk baggrund... 4 2. Anlæggets opbygning... 6 2.1 Tekniske data... 6 3. VVS montage... 8 3.1 Installationsdiagram... 8 3.2 Rørtilslutninger...

Læs mere

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 0086...with people in mind Dansk Indhold Generel sikkerhed..................................................

Læs mere

Sonos BRIDGE. Produktguide

Sonos BRIDGE. Produktguide Sonos BRIDGE Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

Sonos PLAY:5. Produktguide

Sonos PLAY:5. Produktguide Sonos PLAY:5 Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM

Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM Egetforbrugsoptimering med SUNNY ISLAND 3.0M / 4.4M / 6.0H / 8.0H og SUNNY HOME MANAGER FSS-IS-da-40 Version 4.0 DANSK Juridiske bestemmelser

Læs mere

Sonos PLAY:1. Produktguide

Sonos PLAY:1. Produktguide Sonos PLAY:1 Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT POSEIDON 2-19 X POSEIDON 2-21, 2-21 XT POSEIDON 2-24, 2-24 XT POSEIDON 2-28, 2-28 XT Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-26 Betriebsanleitung... 27-32

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Flygt ENM-10-niveauregulator. Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesman ual

Flygt ENM-10-niveauregulator. Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesman ual Flygt ENM-10-niveauregulator Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesman ual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formålet med denne manual... 2 Kontrol af leveringen...2 Produktgaranti...

Læs mere

99 873.DK.80I.0 LION 3000 LION 3001. (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 873.DK.80I.0 LION 3000 LION 3001. (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 873..80I.0 LION 3000 LION 3001 (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

Drev SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM Driftsvejledning

Drev SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM Driftsvejledning Drev SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 Driftsvejledning Drev SA 07.1 - SA 48.1 / SAR 07.1 - SAR 30.1 Driftsvejledning Gyldighedsområde for denne vejledning: Denne vejledning gælder for drev beregnet

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 261.DK.80I.0

TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 261.DK.80I.0 99 261..80I.0 TOP 420 N (Type SK 261 : +.. 01001) EUROTOP 420 N (Type SK 261 : +.. 04591) EUROTOP 421 N (Type SK 261 : +.. 05211) Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere