Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget"

Transkript

1 Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere, der tør tage et ansvar. Personalepolitikken for Børnehaven Kornvænget udvikles og revideres løbende gennem et samarbejde mellem leder og medarbejdere. Personalepolitikken godkendes af bestyrelsen. 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 Retningslinier ved rekruttering og udvælgelse af personale...side 2 Introduktion af nye medarbejder.side 3 Ansættelsesvilkår.side 4 Information..side 4 Personaleudvikling...side 5 Godkendt tjenestefrihed med løn. side 6 Andre forhold...side 7 Uddannelsespolitik...side 8 Alkoholpolitik..side 9 Rygepolitik..side 10 Mobiltelefoner.side 10 Omplacering af medarbejdere.side 10 Sygdom, barsel, adoption side 11 Omsorgsdage, barn sygedage..side 12 Ansøgt/uansøgt afsked. side 13 Bilag 1.side 2

3 Retningslinier ved rekruttering og udvælgelse af personale. Stillingsopslag: Der laves et stillingsopslag, når der skal søges en ny kollega. Dette gælder især, når der skal søges en pædagog. Når det drejer sig om en medhjælper, er der mulighed for at finde en i egne rækker, altså er det her ikke nødvendigt med et stillingsopslag. I annoncen skal det fremgå tydeligt, hvilken slags person, man søger: Ansøgningen skal være personlig. Annoncen skrives i jeg form.. Type, hvilken persontype er der brug for. Personlighedstræk. Hvad er det, som institutionen har brug for, hvor er der et hul, der skal dækkes. Ansættelseskrav: At kunne være fleksibel i sit job. At kunne være positiv. At have en god indgangsvinkel til børn og familie. At have situationsfornemmelse. At turde komme frem med sine synspunkter. At have gjort op med sig selv hvilke fordele og ulemper der er ved at arbejde i en mindre institution. At have gjort sig tanker om at arbejde i en selvejende institution. Ansættelsesudvalg: Der nedsættes et udvalg til henholdsvis ansættelse af pædagoger og medhjælpere. Vikarer bliver ansat ved et kort præsentation for leder og en enkelt medarbejder. Ansættelsesudvalg til pædagoger: Leder, to repræsentanter fra bestyrelsen, medarbejderen fra den afdeling, hvor der er en ledig stilling samt en medarbejder fra den anden afdeling. Ansættelsesudvalg til pædagogmedhjælper. Leder samt medarbejdere fra den relevante afdeling. Opfølgning: Det er lederens opgave at fortage en opfølgning af enhver ansættelse. De gensidige forventninger til ansættelsesforholdet vurderes i god tid inden prøvetidens udløb og i god tid inden udløbet af første ansættelses år. Hensigten hermed er i videst muligt omfang at støtte medarbejderen til, at fungere hensigtsmæssigt. Den samme vurdering gentages inden udløbet af det andet ansættelses år. 3

4 Introduktion af ny medarbejder. Ansvar: Det er vigtigt, at den nye medarbejder indsluses i institutionen på en positiv og effektiv måde. Den nyansatte har skiftet miljø og det skal der være en forståelse for. Det er en betydningsfuld omvæltning. Den nyansatte har behov for tryghed og sikkerhed, da vedkommende ikke kender arbejdspladsen. Lederen skal sørge for, at arbejdspladsen er klar til at modtage den nyansatte og at der er relevante opgaver, der skal løses. Det er vigtigt, at den nyansatte føler sig ventet og velkommen. Der bør sættes tid af til de tvivlsspørgsmål, der næsten altid vil dukke op i løbet af den første dag. Den første dag er det vigtigt, at give en kort og klar oversigt over dagens opgaver. Den første dag skal der ikke gives for store mængder af oplysninger, da det er helt nyt og det er begrænset hvor meget man kan huske. Den nyansatte skal præsenteres for kollegaerne. Der udvælges en medarbejder på den stue, hvor den nyansatte skal starte. Medarbejderen har ansvaret for at vise rundt og sørge for, at den nyansatte føler tryghed i jobbet. Opfølgning samt introduktionsplan: Opfølgningssamtale med den nyansatte skal tilbydes i løbet af de første par dage og udføres af den medarbejder, der har modtaget den nyansatte eller af lederen. Her skal der vises rundt på kontoret, i kælderen, mm. Dette for at den nyansatte hurtigere kan komme ind i arbejdsrutinerne. Se bilag 1 vedr. introduktionsplan. Pædofili: Politikken vedr. pædofili er for at passe på medarbejder og børn. Vær opmærksom på børnenes grænser ved berøring og respektere disse. Medarbejderen er aldrig i kælderen alene med et barn. Medarbejderen sørger for at tage en gruppe børn med. En nyansat må ikke tage på tur ud af huset alene med børn, men skal på de første mange ture følges med en kollega. Denne forholdsregel skal ses i betragtning af det begrænsede kendskab til børnene, men også i forhold til pædofili. Det vurderes herefter alt efter forholdene, om der er mulighed for, at kunne tage på ture alene med en mindre gruppe børn. 4

5 Ansættelsesvilkår. Arbejdstidens placering: Arbejdstiden ligger i institutionens åbningstid, dog skal der påregnes en del møder om aftenen i forbindelse med personalemøder, forældremøder samt anden relevant mødefunktion. Åbningstid: Åbningstiden i institutionen er i tidsrummet, 6:30 til Fredage 7:00-16:30 Mødetid: Der er mødepligt til den mødetid, der er udstukket af lederen. Hvis der skal tages særlige hensyn vedr. mødetider, aftales dette med lederen. Hvis der opstår problemer og man kan se, at man kommer for sent på arbejde, ringes der til institutionen, så kollegaer bliver varslet. Information. Det er et mål at samtlige medarbejdere er informeret om alle de forhold, der har betydning for arbejdets udførelse og kvalitet. Det er et mål, at medarbejderne orienteres om politiske vedtagelser der vedrører institutionen før eller mindst samtidig med offentligheden. Drejer det sig om beslutninger, der direkte vedrører medarbejdernes arbejdsforhold, orienteres medarbejderne altid først. Et højt informationsniveau opnås kun ved aktiv indsats. Informationer er noget man aktivt søger og modtager, og det sker i forståelse af, at det er et lederansvar og en medarbejderforpligtigelse. 5

6 Personaleudvikling. Udviklingssamtaler: Sidst på året afholdes der en udviklingssamtale for alle medarbejdere. Det er lederen der indkalder til samtalen. Leder og medarbejder er forpligtiget til at forberede sig til samtalen, der varsles 14 dage før afholdelse. Fælles udviklingssamtaler: Først på året afholdes der en fælles udviklingssamtale. Deltagerne til denne samtale, er dem der er på samme stue. Det er lederen, der indkalder til samtalen. Leder og medarbejderne er forpligtiget til, at forberede sig til samtalen, der varsles 14 dage før afholdelse. For begge samtaleformer uddeles der retningslinjer og spørgsmål. Udviklingssamtalerne har til formål: At medarbejdere og leder for afstemt deres forventninger til hinanden. At medvirke til at medarbejder og leder for størst mulig tilfredshed i stillingen. At skabe god mulighed for planlægning af individuel personaleudvikling til fordel for institutionen. At give den enkelte medarbejder mulighed for at påvirke egen arbejdssituation. Fælles udviklingssamtaler har til formål: At kollegaer og leder for afstemt deres forventninger til hinanden. At medvirke til at kollegaer og leder i den enkelte afdeling får størst mulig tilfredshed i samarbejdet. At skabe god mulighed for at planlægge samarbejdet og udviklingen af dette både for afdelingen og institutionen. At give den enkelte medarbejder mulighed for at påvirke samarbejdet i afdelingen. 6

7 Godkendt tjenestefrihed med løn. Falder dagen, der skal fejres, på en weekend eller helligdag, er der ingen frihed. Eget 25, 40 og 50 års jubilæum: Fri på dagen. Egen 30, 40, 50 og 60 års fødselsdag: Fri på dagen. Eget bryllup: Fri på dagen samt en dag i forbindelse med dagen. Eget kobberbryllup: Fri på dagen. Eget sølvbryllup: Fri på dagen samt en dag i forbindelse med dagen. Alvorlig sygdom, død og begravelse, relateret til familiemedlemmer: Fornøden frihed i forbindelse med ovennævnte inden for den nærmeste familie gives efter aftale med lederen. Ved nærmeste familie forstås: ægtefælle/samlever, børn, svigerbørn, forældre, stedforældre, svigerforældre, bedsteforældre, søskende og børnebørn. Ved kollegas begravelse: Fornøden frihed på dagen. Faglige kurser, interne uddannelser: Fri på dagen, såfremt det er relevante kurser der ligger inden for vores fagområde. Egen flytning: Så vidt det er muligt i forhold til institutionen, gives der fri på dagen. Borgerligt ombud: Fornøden tjenestefrihed gives til at medvirke ved udøvelse af hverv eller påbud, som det offentlige måtte pålægge. Eksamen: Fri på selve dagen. Ved køreprøve gives fri indtil prøven er overstået. 7

8 Andre forhold. Tilskadekomst, arbejdsskade: Kommer du til skade i arbejdstiden, skal det omgående meddeles til lederen af institutionen samt til sikkerhedsrepræsentanten således, at sagen kan indberettes til arbejdstilsynet. Private breve og telefonsamtaler: Private breve bør adresseres til din bopæl. Du må forvente, at private breve, som er adresseret til din arbejdsplads, bliver åbnet. Private telefonsamtaler bør så vidt muligt undgås. Lønforhandlinger: Lønforhandlinger varetages af lederen i institutionen. Der er lønforhandlinger ca. en gang om året. Herudover kan lederen eller medarbejderen indkalde til en samtale vedr. lønforhandling. 8

9 Uddannelsespolitik. I en tid hvor udviklingen på alle områder går stærkt, er det vigtigt, at uddannelsespolitikkens formål afspejler Børnehaven Kornvængets visioner og behov, hvor nøgleord er kvalitet, mangfoldighed, rummelighed, forandringsvillighed, skabende dialog mm. Formålet er, at samtlige medarbejdere skal være i besiddelse af en høj faglig viden samt være effektive, kvalitetsbevidste, fleksible og servicemindede over for den enkelte familie såvel som over for hinanden. Uddannelsespolitikken skal sikre, at alle medarbejdere er motiverede, engagerede og gode samarbejdspartnere, så de bliver i stand til at udvikle sig i forhold til de opgaver, som fremtiden måtte stille. Der er mulighed for, at den interne uddannelse suppleres med temadage eller kurser, når dette skønnes nødvendigt. Alle uddannelsesaktiviteter skal gennemføres på basis af institutionens og den enkelte medarbejders behov og udvikling. Uddannelsesplanen udarbejdes årligt af leder og medarbejder som en del af udviklingssamtalen. 9

10 Alkoholpolitik. Børnehaven Kornvænget har den holdning, at arbejde og alkohol ikke hører sammen. Der serveres derfor ikke alkohol ved møder. Det forventes af alle ansatte, at de omgås alkohol på en sådan måde, at det hverken direkte eller indirekte belaster deres arbejdsindsats eller sikkerheden og trivslen i institutionen. Efter fælles beslutning mellem leder og medarbejder kan der fastsættes nærmere retningslinjer for omgang med alkohol for eksempel i forbindelse med: Aktiviteter efter normal arbejdstid. Jubilæer, runde fødselsdage, fratrædelse og lignende. Det er Børnehaven Kornvængets forventninger, at alkoholpolitikken overholdes uden problemer. Ansatte der fremtræder beruset på arbejdspladsen, vil blive sendt hjem og senere indkaldt til møde med lederen. Det er alles ansvar at tage alkohol problemer op til behandling. Dette gælder især leder og tillidsrepræsentant. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt. Medarbejdere, der søger hjælp i form af rådgivning, vejledning med videre kan tilbydes tjenestefrihed med løn efter lederens godkendelse. Hvis ikke andre forhold gør sig gældende vil medarbejderen kunne bevare sin ansættelse i Børnehaven Kornvænget. Iværksættelse af sagkyndig rådgivning og professionel bistand til medarbejdere med alkoholproblemer sker efter medarbejderens helt eget valg og for egen regning. 10

11 Rygepolitik. Børnehaven Kornvænget er en røgfri institution. Dette gælder på hele matriklen og området omkring matriklen. Rygning til arrangementer med forældre og andre familiemedlemmer er således heller ikke tilladt i huset eller på legepladsen. Mobiltelefoner. Personale må gerne have telefoner med på arbejde, men de skal være slukket i arbejdstiden og må kun åbnes i pausen. Omplacering af medarbejdere. Skal der ske en omplacering, skal tillidsrepræsentanten orienteres samtidig med den indkaldte medarbejder. Tillidsrepræsentanten medvirker under hele sagsforløbet, med mindre andet aftales med denne i det konkrete tilfælde. 11

12 Sygdom, barsel, adoption. Læge og tandlægebesøg. Ved akut læge besøg gives der maks. to timers frihed i forbindelse med lægebesøg. Så vidt det er muligt planlægges lægebesøg uden for arbejdstiden. Sygdom: Alle ansatte i Børnehaven Kornvænget skal anmelde sygefravær. Det skal ske til arbejdsstedet hurtigst muligt og før kl. 7:00. Hvis du ikke selv anmelder fraværet men får en anden til at gøre det, har du ansvaret for, at pågældende anmelder fraværet rettidigt. Du skal på lederens forlangende deltage i en sygeomsorgssamtale, hvor der udfyldes en mulighedserklæring. Det sker som hovedregel efter 14 dages sygdom. Mulighedserklæringen skal være arbejdsstedet i hænde senest 3 hverdage efter lederens forlangende og skal indeholde lægens vurdering af, hvor lang tid sygdommen forventes at ville vare. Kortere varighed gælder 2 uger og længere varighed gælder 4 uger. Når mulighedserklæringen er udløbet, vil du, hvis du fortsat er syg, blive indkaldt til endnu en sygeomsorgssamtale, hvor der udfyldes en ny mulighedserklæring. Den nye mulighedserklæring skal være på arbejdsstedet senest 3 hverdage efter udløbet af den tidligere mulighedserklæring og skal, som den tidligere, indeholde lægens vurdering af, hvor lang tid sygdommen forventes at ville vare. Når særlige omstændigheder foreligger, kan lederen kræve mulighedserklæring fra 1. sygedag. Dette vil ske skriftligt til dig og din læge. Et sådan pålæg kan kun gælde for en kortere periode, det vil sige højest 1 år. Når lederen forlanger mulighedserklæring, betales udgiften af arbejdsstedet. Lederen har pligt til at oplyse sygefravær udover 4 uger til din bopælskommune. Dette vil ske ved, at lederen sender et dagpengeskema til din bopælskommune. Lederen har behov for en dialog om dit fravær, da det har indflydelse på planlægningen af arbejdet, derfor kan du i sygdomsperioden forvente henvendelser fra din leder. Hvis du ikke overholder disse retningslinjer, kan det medføre at ansættelsesforholdet ophører. Under sygdomsforløbet skal du løbende underrette arbejdspladsen om sygdomsforløbet. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at lederen jævnligt vurderer fraværets indflydelse på arbejdsstedets drift, med henblik på nødvendigheden af, om en afskedigelsessag skal indledes. 12

13 Barselsorlov med løn. De gældende overenskomstregler. Fravær i forbindelse med graviditet og adoption. De gældende overenskomstregler. Omsorgsdage. Der er ret til 2 omsorgsdage pr. barn pr. år, indtil det kalenderår hvor barnet fylder 7 år. Omsorgsåret løber fra januar til januar. Omsorgsdagene kan ikke overføres fra år til år, undtaget er, når omsorgsdagene ikke kan afholdes på grund af fødsel. Biologiske forældre samt familier hvor barnet er adopteret, har ret til omsorgsdage. Der er ikke omsorgsdage til stedforældre. Omsorgsdagene kan afvikles som hele eller halve dage. Det er op til den enkelte medarbejder, at dokumentere hvor mange omsorgsdage der er til rest. Dette gælder særligt ved ny ansættelse. Barn sygedage. Det er ikke en rettighed men en mulighed. Der ringes om morgenen og i samarbejde med kollegaer, findes ud af, om det kan lade sig gøre at holde fri. Ved indlæggelse af mor og barn er den første sygedag barns sygedag. For de resterende dage skal der bruges afspadsering, ferie eller omsorgsdage. Børnehaven er fleksibel, alt efter husets situation. 13

14 Ansøgt/uansøgt afsked: Fratrædelsessamtaler. Der afholdes en fratrædelsessamtale med den, der har ansøgt om aftrædelse. Samtalen afholdes indenfor de sidste to måneder. Udeblivelse fra arbejde. Ved udeblivelse fra arbejde indkalder lederen straks til en alvorlig samtale. Der gives en advarsel og ved gentagende udeblivelser indledes der en fyringssag. 14

15 Bilag 1. Introduktionsplan: Giv uddybende orientering om institutionens almindelige forhold. Tilmeld eventuelt medarbejderen til et introduktions kursus. Hillerød Kommune afholder disse, så man på den måde kan få et indblik i kommunen. Giv rigelig instruks og hold en tæt kontakt til den nyansatte. Det er vigtigt, at følgende bliver vist og pointeret: Et skab gives til den nyansatte. Kælderen, hvad den indeholder og hvad den kan bruges til samt hvilke regler, der er gældende, når man arbejder med børnene i kælderen. Den nyansatte vises rundt på legepladsen og får fortalt hvilke regler, der forefindes der. Kontoret vises frem, og den nyansatte får information om relevant viden. Her påpeges særligt vigtigheden af, at man får læst dagligt i vores lille besked bog. Personalepolitikken vises frem og det, der er mest relevant, tages op, blandt andet rygepolitik, alkoholpolitik, sygdom og regler om mobiltelefon

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk 2 Introduktion til Børnehuset Troldemosen: Børnehuset Troldemosen er en specialbørnehave

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd PERSONALEHÅNDBOG for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE v/horne-asdal Menighedsråd Godkendt i Horne-Asdal menighedsråd den 23. september 2014 [1] Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST PERSONALEPOLITIK for BO-VEST Juni 2013 Juni 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Oversigt... 4 Mission, vision og målsætninger... 5 Personalepolitiske målsætninger... 5 1. At tiltrække medarbejdere...

Læs mere

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S Personalehåndbog for Vestegnens Brandvæsen I/S Indhold - oversigt 1. Brandchefen byder velkommen... 1 2. Vores vision... 3 3. Vores mission... 3 4. Vores værdigrundlag... 3 5. Menneskesyn... 5 6. Vores

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier 5. Arbejdsmiljø 6.

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

Personalehåndbog Københavns Fængsler

Personalehåndbog Københavns Fængsler Københavns Fængsler Indhold Formålet med håndbogen... 4 Københavns Fængsler... 5 Organisation... 7 Intranettet... 8 Samarbejdsudvalg... 8 Vision og værdigrundlag... 9 Hovedopgave... 10 Principprogram...

Læs mere

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole 1 Indhold Formål... 3 Målgruppe... 3 Målsætning... 3 Rekruttering og ansættelse... 3 Rekrutteringsproces... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Ansættelser i begrænset

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere