Studie- og ordensregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler"

Transkript

1 Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr af 04/ Formål Studie- og ordensreglernes formål er at understøtte og fremme Kalundborg Gymnasium og HF s mål og dermed underbygge et godt arbejds- og undervisningsmiljø for såvel elever som personale. Kalundborg Gymnasium og HF er et dannelses- og uddannelsessted, hvor vi med udgangspunkt i Undervisningsministeriets love og bekendtgørelser giver eleverne mulighed for at udvikle sig fra folkeskoleelever til fagligt dygtige gymnasieelever og HF-kursister, som er velforberedte studerende, der besidder demokratiske og selvstændige egenskaber. Vi lægger vægt på respekten for det enkelte menneske, evnen og retten til at være nysgerrig og rummeligheden til at afprøve nye initiativer. Undervisningen Interesse og engagement er bærende elementer i undervisningen. Vi ønsker at styrke læring gennem elevernes aktive deltagelse i læringsprocessen, hvor fagligheden understøttes af det pædagogiske og sociale miljø i og omkring undervisningen. Ud over undervisningen Eleverne skal selv være aktive i organiseringen og gennemførelsen af aktiviteter. Ledelsen og personalet skal videreuddanne sig ved at deltage i relevante kurser samt ved at indgå i forskellige samarbejdsrelationer. Elever og personale vedligeholder og udbygger gymnasiets rolle i lokalsamfundet som uddannelsesinstitution og kulturformidler. Skolen tager et uddannelsespolitisk ansvar og ønsker aktivt at deltage i udviklingen af ungdomskulturen og gennem dette styrke dens position i Kalundborg Kommune. Elever og personale vedligeholder og udbygger gymnasiets internationale karakter, bl.a. ved at indgå i lokale og globale samarbejdsrelationer inden for skole-, erhvervs- og kulturlivet, således at der skabes et uddannelsesmiljø, der er tværinstitutionelt orienteret. 1

2 Skolens fysiske rammer Elever og personale bidrager til, at skolens bygninger, inventar og omgivelser holdes i en sådan stand, at alle trives i dem. Den daglige oprydning er et fælles ansvar. Ledelsen, personalet og eleverne udbygger og vedligeholder gymnasiets grønne profil. Reglernes omfang Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse samt bestyrelsen efter høring i skolens SU og elevråd. Reglerne er offentliggjort på skolens hjemmeside og i Personalehåndbogen. Reglerne er gældende for alle elever på Kalundborg Gymnasium og HF. Studie- og ordensreglerne skal overholdes i forbindelse med undervisningstiden på skolen, ekskursioner, studierejser, praktikperioder m.m., og når elever deltager i sammenhænge, hvor elevernes adfærd kan have betydning for skolen. Eleverne skal orienteres om reglerne og om konsekvenserne, hvis reglerne ikke overholdes. Dette sker som en del af introduktionsforløbet og via ledelse, studievejledere og lærerteam. Det er den enkelte elevs pligt at holde sig orienteret om de til enhver tid gældende regler på Kalundborg Gymnasium og HF. Regelsættet er opdelt i 7 afsnit: Regler for orden og samvær Studieregler og krav om studieaktivitet Studierejser og ekskursioner Fravær og procedure ved for meget fravær Eksamen og oprykning Alkohol- og rusmiddelpolitik Sanktioner og klagemuligheder 2

3 1. Regler for orden og samvær På Kalundborg Gymnasium og HF gælder overordnet, at alle skal udvise respekt for den enkelte på og omkring skolen, hvilket indebærer, at man skal behandle andre med ligeværdighed, tolerance og hensyntagen såvel sprogligt som adfærdsmæssigt, så der på skolen er et godt arbejds- og undervisningsmiljø for alle. Der skal passes godt på bygninger herunder lokaler, inventar og udstyr samt de omkringliggende områder, så de gode fysiske rammer, der er til stede på Kalundborg Gymnasium og HF, kan bibeholdes. Alle skal opføre sig, så de ikke er til gene for andre. På skolen er der plads til alle. Mobning accepteres ikke. Eleverne har pligt til at efterkomme personalets anvisninger, herunder de særlige regler, der gælder for studierejser og ekskursioner. Vi forventer eksemplarisk opførsel, når eleverne optræder i sammenhænge, hvor de er eller kan opfattes som repræsentanter for Kalundborg Gymnasium og HF. Rygning er ikke tilladt på skolens matrikel. Alle rydder op efter sig og sætter stolene op efter hver enkelt time. I kantinen er der selvafrydning, og stolene sættes op efter brug. Cykler anbringes bag stakittet foran den gamle Kalundborghal. 1.1 Undervisningsmidler Bøger udlånt af skolen skal bindes ind, og der skal skrives navn, klasse og årstal i dem - intet andet. Beskadigede eller ikke afleverede bøger skal erstattes med nypris. Elever skal henvise til skader på bogen ved udlevering. 1.2 Erstatningspligt Eleverne har erstatningspligt, hvis de ødelægger skolens ejendom herunder også undervisningsmaterialer, ipads eller noget, der tilhører andre elever, personale eller skolen. Erstatningspligten er også gældende i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter uden for skolen. 1.3 Handel og annoncering Handel på skolens område er ikke tilladt. Skolens ledelse kan dog dispensere. Plakater må kun ophænges efter tilladelse fra kontoret og kun på specielt anviste opslagstavler. Overtrædelse af ovennævnte regler kan medføre sanktioner se særskilt afsnit om dette. 3

4 1.4 Computere og netværk Generelt: Mangler og fejl meddeles snarest til IT-afdelingen. Undgå unødvendig udskrivning vær både økonomisk og miljøbevidst. Internettet Der holdes løbende øje med, hvad der sker på skolens net. Enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering er i uoverensstemmelse med god IT-etik, ulovlig eller skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, er forbudt. Enhver bruger har selv ansvaret for de handlinger, som han eller hun foretager. Skolen kan på ingen måde gøres ansvarlig for de handlinger, brugeren foretager. Blandt andet må elever ikke: Hacke eller forsøge at hacke. Udgive sig for en anden person eksisterende eller opdigtet. Sende anonym e-post. Sende og modtage anstødeligt materiale hverken billeder eller tekst af f.eks. racistisk. karakter. Overtrædelse af denne regel kan medføre bortvisning uden yderligere varsel. Skolen har ret til at stoppe en download eller andet, der medfører for stor belastning af skolens sektorforbindelse. 2. Studieregler og krav om studieaktivitet. I gymnasiet sker der en udvikling fra elev til studerende. På Kalundborg Gymnasium og HF prioriterer vi studiekompetencer, faglig progression, kritisk sans og fordybelse højt. Derfor forventer vi, at nedenstående studieregler følges. Skoledagen er for det meste mellem kl Visse øvelser, projektarbejder, lektiebar, endagsekskursioner, frivillige aktiviteter mv. kan ligge uden for dette tidsrum. Skolen kan med dags varsel placere undervisning i ovennævnte tidsrum, hvorfor man som elev ikke kan påregne at kunne påtage sig faste aktiviteter/erhvervsarbejde før kl Da lektier senest kan blive lagt ind i Lectio kl. 16:00 til den efterfølgende dag, skal elever tjekke den efterfølgende dags lektier efter kl. 16. Elever kan ikke regne med at have et fast ugeskema. Det forventes, at elever: Er til stede i undervisningen fra lektionens start. Deltager i prøver og andre planlagte undervisnings- og skoleaktiviteter på og uden for skolen. 4

5 Er fokuseret på, at man har pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Møder velforberedt og medbringer bøger, noter m.m. til alle former for undervisning. Bidrager konstruktivt og tager medansvar for et trygt og godt undervisningsmiljø og undgår unødvendige afbrydelse, uvedkommende snak og støj. Lytter til det, der foregår i undervisningen, og lever op til reglerne for den aktuelle klasserumskultur. Afleverer skriftlige opgaver rettidigt, og disse opgaver skal kvantitativt og kvalitativt følge de krav, der er sat. Afskrift, kopiering fra nettet eller brug af ikke tilladte hjælpemidler betragtes som snyd, og sådanne opgaver tæller ikke som afleveringer. Dette meddeles til klassens lærere, studievejledere og ledelsen, og studievejlederen noterer det under elevnote. Gentagende snyd kan udløse en varsel. Anskaffer i tide det undervisningsmateriale, man selv skal købe. Spiser ikke i undervisningstiden. Har mobiltelefon, ipad og computer slukket og anbragt i tasken i undervisningstiden med mindre, at den skal bruges i en undervisningssammenhæng. Holder sig dagligt orienteret på Lectio, infoskærme, sms m.m. om lektier, eget fravær, meddelelser fra lærere og administrationen, herunder ændringer af den planlagte undervisning, meddelelser om karakterer, eksamen, prøver osv. Skolen kan gribe ind, hvis eleven ikke opfylder pligten til at deltage aktivt og konstruktivt i undervisningen. 2.1 Mødepligt og forsømmelser Alle forsømmelser registreres elektronisk på Lectio time for time og senest mandag kl i den førstkommende uge, herunder for sent fremmøde og skriftlige opgaver, der ikke er afleveret til tiden. Hver mandag kl er samtlige forsømmelsesregistreringer opdateret. Hvis en elev ikke er enig i de registrerede forsømmelser, retter vedkommende kontakt til den pågældende lærer, som inden den førstkommende mandag kl retter op på fejlen. Der kan kun ændres i de registrerede fraværsoplysninger 4 uger tilbage. En elev føres fraværende, når vedkommende ikke er mødt ved undervisningens start. Der findes ingen former for lovligt fravær. Alt fravær er fravær. Men der findes skolerelateret fravær, som kan godskrives såsom elevrådsarbejde, talentprogrammer og studiepraktik. Der kan af studieretningsleder, studievejleder og ledelse godkendes skolerelateret fravær i følgende situationer: Når en elev er fraværende i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter ud ad huset f.eks. idrætsstævner, talentprogrammer og DGS-møder. Elevers deltagelse i introduktion af nye elever, elevrådsmøder, elevrådsture og fællesudvalgsmøder arrangeret af ansatte eller udvalg på KG. Tilladelse fra ledelsen i forbindelse med forberedelse af Stor Fest, Operation Dags- 5

6 værk, og når elever skal øve til optræden i forbindelse med arrangementer på skolen. Deltagelse i Åbent Hus -arrangementer eller studiepraktik på videregående uddannelser arrangeret i samarbejde med studievejledningen. Deltagelse i ekskursioner. Indkaldelse til Forsvarets Dag. Der tages desuden hensyn til fravær i følgende situationer: Når en elev ikke kan deltage i idrætsundervisningen over længere tid, kan ledelsen kræve en lægeerklæring. Når en elev på grund af en synlig fysisk skavank eller skade ikke kan deltage i idrætsundervisningen. Udover sygdom er fravær således noget, som er planlagt eller aftalt med en lærer, studievejleder eller skolens ledelse. Hvis en elev er fraværende, har eleven selv pligt til at orientere sig om klassens arbejde. Er årsagen omfattende på grund af sygdom eller et handicap, kan der eventuelt aftales kompenserende undervisning. Skolen har ret til at stille krav om en lægeerklæring med henblik på at få belyst årsagen til fraværet. Udgiften til lægeerklæring afholdes af eleven. Sygdom kan dog være af et sådant omfang, at der ikke kan gives årskarakterer, og eleven vil blive indstillet til prøve i alle fag og således være selvstuderende. Strækker anmodningen om fritagelse for dele af undervisningen eller hele undervisningen, f.eks. i forbindelse med sygdom, over mere end 4 uger, kræves der i alle tilfælde en lægelig dokumentation. En eventuel udgift til denne afholdes af eleven. 2.2 Anmeldelse af fravær Når en elev har været fraværende, skal vedkommende angive det i Lectio. Angivelsen af fraværsårsag skal ske senest den dag, eleven vender tilbage til skolen. Elever er selv forpligtede til at holde sig orienteret om fravær. Selvstuderende Selvstuderende har ikke pligt til at følge undervisningen eller at aflevere opgaver. Eleven skal søge skolen om at få lov til at komme op til studentereksamen i alle de fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Eleven får ikke standpunktskarakterer og mister retten til SU. Skolens praksis er, at selvstuderende afhængig af den aktuelle situation af ledelsen kan rådes til at følge undervisningen samt at aflevere opgaver eller rådes til helt på egen hånd at håndtere studiet. 6

7 For selvstuderende, der ønsker at aflægge prøve i eksperimentelle fag, afholdes der centralt mindst én gang årligt laboratoriekurser, som den selvstuderende selv skal sørge for at melde sig til og gennemføre. Laboratoriekurserne omfatter de krævede praktiske øvelser i de eksperimentelle fag, og en gennemførelse af disse kurser er en forudsætning for at kunne indstilles til prøven. 3. Studierejser og ekskursioner 3.1 Studierejser Alle klasser tilbydes at komme på en studierejse, og det er studieretningsteamets ansvar at sørge for, at klassen får et tilbud om dette. For HF er det HF-udvalgets ansvar. Hvis en elev ikke har mulighed for at deltage i studierejsen, tilbydes anden undervisning på skolen. Studierejsen er undervisning, der er flyttet uden for skolen og meget ofte til udlandet. Varigheden af studierejsen er som udgangspunkt max. 5 skoledage (dispensation kan søges) uden rejsetiden. Rejsen skal godkendes af rektor/vicerektor, som også skal godkende deltagerlisten, budget og placering af studierejsen. Desuden skal en underskrevet dokumentation fra alle deltagende elever vedrørende gældende forsikringspraksis vedlægges. Undervisningstiden på studierejsen svarer til den samlede undervisning, som eleverne har modtaget i de 5 skoledage. Er der flere rejselærere, aftaler de indbyrdes, hvor mange timer de hver skal undervise eleverne i de 5 dage. Studierejsens faglige indhold planlægges af lærere og elever i fællesskab. For STX skal mindst et af studieretningsfagene indgå i studierejsens faglige indhold. For HF er KS som udgangspunkt basis for studierejsen. Da HF-studieturen er en fællestur for HF eleverne, tilbydes der kun én studierejse for alle 2. HF-klasser for at minimere udgifterne. Studierejsen sammentænkes med de større skriftlige opgaver såsom: SRO, AT-årsprøven i 2.g, SRP og SSO. SRO kan lægge op til studierejsen, årsprøven i AT kan tage udgangspunkt i en synopsis med afsæt i rejsen, og eleverne kan anvende deres viden i forbindelse med SSO og SRP. Dogmeregler for studierejsen: 1. Rejsen skal være integreret i et tematisk undervisningsforløb med arbejde før, under og efter studierejsen. 2. Studierejser skal indeholde indsamling af empiri, som efterfølgende skal indgå i det tematiske undervisningsforløb. 3. Lærere og elever skal i samarbejde aftale og forberede møderelationer med lokale uddannelsesinstitutioner, politiske organisationer, lokale virksomheder, foreninger eller lignende inden afrejsen. 7

8 4. Cirka en måned efter hjemkomst præsenteres studierejsens faglige indhold (5-10 min) for 1. klasses elever til oplysning og inspiration. Da studierejsen både har et fagligt og et socialt formål, skal alle klassens elever som udgangspunkt deltage i studierejsen. Hvis en elev ikke kan deltage i studierejsen, skal der laves en særlig aftale med rektor/vicerektor. Eleven er forpligtet til at følge særligt tilrettelagt undervisning, mens klassen er bortrejst. Ledelsen skal inden afrejsen godkende en oversigt, hvor rejsens opgaver indgår. Er der flere rejselærere, skal det af oversigten fremgå, hvorledes lærerne indbyrdes fordeler opgaverne også i forhold til at være til rådighed for eleverne udenfor undervisningen ved pludseligt opståede situationer. Studierejsen placeres, så det faglige indhold tilgodeses. Studierejsen for 2. HF er placeret i efterårssemestret. Ved øvrige studierejser aftales placeringen med ledelsen. Økonomi En studierejse må maksimalt påføre en STX-elev en udgift på 5500 kr. og en HF-elev en udgift på 3500 kr. Dette beløb omfatter følgende udgifter: Rejse og ophold. Fuld forplejning (3 måltider om dagen). Div. udgifter i forbindelse med turen (transport, entré, mm.). Der kan ekstraordinært ydes hjælp til få elever, der ikke kan betale rejsen. Hjælpen udgør maksimalt 2000 kr. Der skal søges støtte via rektor/vicerektor senest tre måneder før afrejse. Lærernes rejse betales af skolen efter gældende regler. Rejselærerne anvender klassens konto, som oprettes efter aftale med ledelsen. Eleverne sætter penge ind på denne konto, hvorfra alle regninger betales. Lærerne står selv for ind- og udbetalinger samt afstemning af kontoen. Ledelsen kan dispensere for de økonomiske rammer bl.a. ved længerevarende studierejser. Kontakt til forældre Eleverne skal min. 4 uger inden afrejsen have en oversigt over det faglige program med hjem, så forældrene bliver orienteret om fagligheden i studierejsen. Senest 3 uger før afrejse arrangerer lærere gerne i fællesskab med elever - et møde for eleverne samt elevernes forældre, hvor dogmereglerne for studierejsen, det faglige indhold, det endelige program samt rejsens økonomi præsenteres. Desuden præciseres skolens studie- og ordensregler. Samværsregler på studierejse samt indlands- og udlandsekskursioner På studierejse bør elever tænke over, at de af mange bliver opfattet som en repræsentanter for deres skole og land, og at eleverne dermed er med til at præge skolens omdømme. 8

9 Under indkvartering på hotel eller lignende skal eleverne overholde stedets regler for god opførelse. Af hensyn til arrangementerne på turen skal de møde til tiden på de aftalte steder og skal være i stand til at deltage i alle dagens aktiviteter. Når der rejses i et andet land, bør de udvise respekt over for det pågældende lands skikke. Det gælder f.eks. påklædning, pengeforbrug og tiltaleform. Når man er på studierejse i udlandet, skal man overholde gældende toldregler. Skolens almindelige ordensregler er også gældende under studierejsen. Hvis reglerne ikke overholdes, er læreren/lærerne berettiget til at sende eleven hjem for egen regning. 3.2 Ekskursioner Ekskursion er en undervisningsaktivitet, der foregår uden for skolens område, på eller under 3 skoledages varighed. Ekskursioner kan højst strække sig over 5 døgn og må maksimalt berøre 3 skoledage. Man kan søge skolen om tilskud til ekskursioner på max kr. 150,- pr. elev per døgn, dog max 300 kr. pr elev. Beløbet dækker ikke forplejning. Ekskursioner har et fagligt formål og indhold. Alle klassens elever deltager normalt i ekskursionen. Hvis en elev - af den ene eller anden grund - alligevel ikke deltager i ekskursionen, tilbydes eleven anden form for undervisning på skolen. Der deltager én eller flere lærere i ekskursionen. Forsikring: Skolens almindelige forsikringsforhold er gældende. 4. Fravær og procedurer ved for store forsømmelser Den enkelte elevs tilstedeværelse følges af studieretningsteam, studievejleder og ledelse. Der lægges vægt på en hurtig indgriben, hvis en elev har gentagne forsømmelser. Studievejleder og en ledelsesrepræsentant gennemgår alle elevers fravær ca. hver tredje uge, hvorefter samtaler gennemføres, og varsler evt. uddeles. Samtaler og varsler dokumenteres under elevens fraværsnote i Lectio. Elever, der forsømmer meget, vil i reglen ikke kunne deltage i skolens udvalgsarbejde herunder elevrådet og andre skolerelaterede udvalg. Alt fravær, uanset årsag, registreres. Hvornår skolen griber ind over for fravær, beror udelukkende på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Fraværsprocenterne er ikke det eneste, som indgår i overvejelserne om, hvilke sanktioner skolen vil iværksætte. 9

10 Registrering af en elevs fravær gælder normalt for et skoleår ad gangen, men skolen vil være ekstra opmærksom på elever, der har haft et stort fravær det forudgående år. Hvis en lærer har en elev, som har mange forsømmelser/stort fravær kontaktes teamet eller studievejlederen. Studievejlederen kontakter eleven og laver aftaler med denne om at møde til timerne/aflevere opgaver. Alle elever indkaldes automatisk til skriveværkstedet 14 dage, efter at en afleveringsfrist er overskredet. Der skal afleveres mindst en opgave ved skriveværkstedet ellers udløses der fravær, som kan betyde en varsel. Hvis eleven efter samtale med team og/eller studievejleder ikke mindsker sit fravær, vil eleven modtage en mundtlig advarsel. Administrationen underrettes, og advarslen noteres i Lectio. Hvis eleven efter en mundtlig advarsel ikke mindsker sit fysiske fravær betydeligt, eller hvis kontrakten om aflevering af manglende skriftligt arbejde ikke overholdes, indkaldes eleven til samtale med ledelsen, som vil tildele en skriftlig advarsel. Elever over 18 år kvitterer ved modtagelsen. Elever under 18 år vil få meddelelsen om skriftlig advarsel sendt til forældre/værge, som skal kvittere for modtagelsen ved at aflevere den medsendte kopi i underskrevet stand til skolens kontor, som noterer advarslen i Lectio. Hvis eleven stadig ikke får fraværsprocenten ned/afleveret opgaver efter den aftalte kontrakt, indkalder ledelsen til en samtale, hvor en eller flere af følgende sanktionsmuligheder kan blive effektueret: midlertidig stop af SU, aflæggelse af prøver i alle fag, permanent bortvisning fra og udmeldelse af skolen, samt at retten til SU mistes eller at retten til at gå til eksamen tabes. Kontoret underrettes, den valgte sanktion noteres i Lectio, og lærerne underrettes via nyhedsbrev. Sanktioner kan i særlige situationer iværksættes uden forudgående varsel, og en advarsel kan videreføres til et nyt skoleår. Elever skal deltage aktivt i de af skolen arrangerede prøver og aflevere følgende skriftlige opgaver og projekter: For STX: Den afsluttende AP-prøve i 1.g. Projektopgave i NV med den dertilhørende prøve. Dansk-historieopgave i 1.g. AT-synopsis i 2.g + årsprøve. SRO i 2.g. 10

11 For HF: Historieopgave i 1. HF SSO-øvelse. Hvis ovennævnte prøver, opgaver og projekter ikke er gennemført eller afleveret på et niveau, som kan godkendes af den lærer, som har ansvaret for ovennævnte, kan skolen fratage eleven retten til at starte på studieretningsforløbet/rykke op i næste klasse. 5. Eksamen og oprykning 5.1 Eksamen Skolen orienterer alle elever om regler for eksamen. Eleverne har pligt til at sætte sig ind i de regler og de retningslinjer, skolen udarbejder. Det er elevens eget ansvar at være orienteret om skolens regler med hensyn til brug af IT, og hvilke krav der stilles ved brug af computer til skriftlig eksamen. Eleverne har selv ansvaret for at medbringe relevante og tilladte hjælpemidler til prøver og eksaminer. Eleverne skal møde mindst 15 minutter før starten på en skriftlig eksamen eller skriftlig prøve arrangeret af skolen. Eleverne har pligt til at møde i god tid før en mundtlig eksamen. Skolen kan med en dags varsel ændre på tiderne, så eleverne kommer op før eller efter det tidspunkt, der er anført på Lectio og/eller den udleverede eksamensplan. Eleven vil blive kontaktet pr. telefon. I tilfælde af eksamenssnyd vil eleven blive bortvist fra den pågældende eksamen, og eleven kan tidligst afslutte den pågældende eksamen i faget det følgende år. Ved sygdom skal skolen omgående kontaktes pr. telefon, og eleven skal inden for 24 timer skaffe en lægeerklæring for egen regning. Når der foreligger en lægeerklæring, tilbydes eleven en sygeeksamen, som lægges i samme eksamenstermin, hvis det er muligt. Alternativt i førstkommende sygeeksamenstermin. 5.2 Oprykning STX-elever har krav på oprykning til næste klassetrin, når de har opnået mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af skoleåret. Rektor kan nægte en STX-elev oprykning til næste klassetrin, hvis elevens standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleårets slutning er under 2,0. For HF-elever er det ikke alene karaktergennemsnittet ved de afsluttede eksaminer, der afgør, 11

12 om vedkommende kan rykkes op i næste klasse, men en individuel vurdering om modenhed, studieaktivitet og det samlede faglige standpunkt. En elev, der nægtes oprykning, kan efter rektors godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang hvis der er plads i den pågældende studieretning eller HF-klasse. En elev, der nægtes oprykning for anden gang, udmeldes af skolen. 6. Alkohol- og rusmiddelpolitik Skolens alkohol- og rusmiddelpolitik beror på et ønske om at udvikle eleverne fagligt og personligt inden for rammerne af et godt fællesskab. Overdreven brug af alkohol samt enhver form for brug af andre rusmidler stemmer ikke overens med denne politik. Kalundborg Gymnasium og HF arbejder for, at eleverne i løbet af deres gymnasietid får en viden og erfaring, som gør dem i stand til at have et fornuftigt forhold til alkohol og undgå brug af alle andre former for rusmidler. Dette sker i dialog med elever og forældre og understøttes i undervisningen ved afholdelse af fællesarrangementer om alkohol og andre rusmidler. Dette medfører følgende: Elever må ikke indtage alkohol/rusmidler i skoletiden herunder introture. De må ikke møde på skolen og/eller deltage i undervisning i påvirket tilstand. Fredagscaféer skal arrangeres, så de appellerer til alle skolens elever. Man må ikke medbringes egne drikkevarer til fester og fredagscaféer. Der må ikke udskænkes alkohol til stærkt berusede personer. Reglerne for alkohol og brug af rusmidler gælder for alle skolerelaterede aktiviteter: Studierejser, ekskursioner, praktikophold m.m.. Skolen kan ved særlige tilfælde i samarbejde med eleven foretage en rusmiddel- eller alkoholtest. En positiv test giver ikke umiddelbart anledning til udmeldelse, men handlingen og det efterfølgende forløb vurderes individuelt. Ved en positiv rusmiddeltest informeres rusmiddelskonsulenten, som i samarbejde med ledelsen tager stilling til det videre forløb. Testene udføres for at drage omsorg for eleven med fokus på et gunstigt læringsmiljø for alle. Gribes en elev på skolens område i at handle med eller være i besiddelse af ulovlige rusmidler, vil dette medføre politianmeldelse samt bortvisning fra skolen. Skolens ledelse kan i forbindelse med særlige arrangementer dispensere fra forbuddet mod indtagelse af alkohol. Ved faglige ekskursioner/rejser kan læreren indføre totalt alkoholforbud. 12

13 Overdreven indtagelse af alkohol i forbindelse med arrangementer uden for undervisningen er ikke i overensstemmelse med KG s alkoholpolitik. Reglerne skal tales godt igennem med hver enkelt klasse, og på studierejser må der ikke indtages alkohol, før dagens program er slut, og det skal af lærerne påpeges, at der ikke må drikkes i større omfang om aftenen samt at det er alvorligt ment, at man skal møde frisk og veludhvilet til undervisningen, herunder aktiviteter arrangeret om aftenen f.eks. teater og koncerter. I tillid til, at alkohol- og rusmiddelpolitikken kan overholdes uden egentlige forbud, skal indholdet for skolearrangementer uden for undervisningen ikke animere til, at alkoholindtagelse bliver det væsentlige. 7. Sanktioner og klagemuligheder 7.1 Sanktioner Hvis rektor skønner, at en elev tilsidesætter skolens studie- og ordensregler eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, og efter en pædagogisk tilrettevisning fortsætter med ikke at overholde reglerne, iværksættes en af følgende sanktioner: Skriftlig advarsel. Udelukkelse fra konkrete arrangementer, udvalg eller aktiviteter. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 skoledage på et år. Udelukkelsen registreres som fravær. Henvisning til at aflægge prøver i alle fag på det pågældende klassetrin i det konkrete skoleår. Der gives ikke standpunktskarakterer/årskarakterer, og afgivne afsluttende årskarakterer bortfalder i de pågældende fag. Eleven mister retten til at blive indstillet til prøve i det/de fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i ovennævnte fag skal aflægges i det følgende skoleår, hvis rektor træffer beslutning om, at den pågældende elev på trods af manglende prøver alligevel kan oprykkes til næste klassetrin. Udmeldelse/bortvisning. En tilsidesættelse af skolens studie- og ordensregler kan desuden få indflydelse på en elevs SU, da det er en betingelse for at få SU, at en elev er studieaktiv. En elev, der har mistet retten til at modtage SU, vil kunne søge SU igen, når eleven atter erklæres studieaktiv af rektor eller vicerektor. En skriftlig advarsel afleveres til eleven og sendes som brev til elevens forældre, hvis denne ikke er myndig. Kopi af advarslen returneres i underskrevet stand til skolens administration senest 8 dage efter modtagelsen. En advarsel bortfalder normalt ved et nyt skoleårs begyndel- 13

14 se, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Sanktioner i henhold til pkt. 1-6 er forvaltningsretlige afgørelser og er dermed omfattet af forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse, klagevejledning og klageadgang. 7.2 Klagemuligheder Klage over rektors afgørelse om iværksættelse af en sanktion over for en elev, der ikke overholder studie- og ordensreglerne kan af eleven, hvis denne er fyldt 18 år, eller af forældre/værge inden 2 uger fra afgørelsen indgives til Undervisningsministeriet. Klagen afleveres skriftlig til rektor, der videresender klagen til Undervisningsministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal rektor give klageren lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til Undervisningsministeriet. Rektor og/eller Undervisningsministeriet kan i særlige tilfælde træffe beslutninger i forhold til klagen over sanktioner med afsæt i Bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. 14

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 2, og 72, stk. 2, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Studie- og ordensregler gældende fra 15.8.2012: Ud over lovgivningens

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010.

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg 1 zbc.dk Tlf. 55788888 Studie- og ordensreglerne bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier og på Bekendtgørelse om studie-

Læs mere

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF 1 Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet er, at Svendborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange mennesker. Den enkeltes

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

Studieregler. Ordensregler. Studie- Ordensregler SAG 15/16. Sanktioner: Sanktioner:

Studieregler. Ordensregler. Studie- Ordensregler SAG 15/16. Sanktioner: Sanktioner: Studie- Ordensregler SAG 15/16 Studieregler Det forventes at alle lærere og elever i gymnasiet bidrager til, at der sikres et frugtbart undervisningsmiljø, hvor alle får det størst mulige udbytte. For

Læs mere

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER 1 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2016-2017 Indhold Almindelig orden og samvær 4 Rygning, snus, skrå m.m.... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014 Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole 1. december 2014 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Fraværspolitik 2015/2016 Tidlig og målrettet indsats

Fraværspolitik 2015/2016 Tidlig og målrettet indsats Fraværspolitik 2015/2016 Tidlig og målrettet indsats Mål Rungsteds Gymnasiums fraværspolitik skal bidrage til: 1. En så høj gennemførselsprocent som muligt 2. At eleverne bliver bevidste om, at de går

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Ikast Brande Gymnasium

Studie- og ordensregler for Ikast Brande Gymnasium Skolens værdigrundlag Ikast-Brande Gymnasium tilbyder to gymnasiale uddannelser, som giver eleverne de mest optimale muligheder for at studere videre og som samtidig er et frugtbart vækstmiljø for personlig

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen

1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen 1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen TØNDER HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER 2017 2018 TØNDER HANDELSSKOLE STUDIE-

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Bilag 4 Støtte- og sanktionspolitik

Bilag 4 Støtte- og sanktionspolitik Bilag 4 Støtte- og sanktionspolitik Udgangspunktet for Mariagerfjord Gymnasiums støtte- og sanktionspolitik er: at der er en direkte sammenhæng mellem elevernes tilstedeværelse i undervisningen og deres

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM Indledning Retsgrundlaget I "Lov nr. 95 af 18. februar 2004 om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasie-loven)" er det bestemt, at rektor efter høring

Læs mere