Studie- og ordensregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler"

Transkript

1 Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr af 04/ Formål Studie- og ordensreglernes formål er at understøtte og fremme Kalundborg Gymnasium og HF s mål og dermed underbygge et godt arbejds- og undervisningsmiljø for såvel elever som personale. Kalundborg Gymnasium og HF er et dannelses- og uddannelsessted, hvor vi med udgangspunkt i Undervisningsministeriets love og bekendtgørelser giver eleverne mulighed for at udvikle sig fra folkeskoleelever til fagligt dygtige gymnasieelever og HF-kursister, som er velforberedte studerende, der besidder demokratiske og selvstændige egenskaber. Vi lægger vægt på respekten for det enkelte menneske, evnen og retten til at være nysgerrig og rummeligheden til at afprøve nye initiativer. Undervisningen Interesse og engagement er bærende elementer i undervisningen. Vi ønsker at styrke læring gennem elevernes aktive deltagelse i læringsprocessen, hvor fagligheden understøttes af det pædagogiske og sociale miljø i og omkring undervisningen. Ud over undervisningen Eleverne skal selv være aktive i organiseringen og gennemførelsen af aktiviteter. Ledelsen og personalet skal videreuddanne sig ved at deltage i relevante kurser samt ved at indgå i forskellige samarbejdsrelationer. Elever og personale vedligeholder og udbygger gymnasiets rolle i lokalsamfundet som uddannelsesinstitution og kulturformidler. Skolen tager et uddannelsespolitisk ansvar og ønsker aktivt at deltage i udviklingen af ungdomskulturen og gennem dette styrke dens position i Kalundborg Kommune. Elever og personale vedligeholder og udbygger gymnasiets internationale karakter, bl.a. ved at indgå i lokale og globale samarbejdsrelationer inden for skole-, erhvervs- og kulturlivet, således at der skabes et uddannelsesmiljø, der er tværinstitutionelt orienteret. 1

2 Skolens fysiske rammer Elever og personale bidrager til, at skolens bygninger, inventar og omgivelser holdes i en sådan stand, at alle trives i dem. Den daglige oprydning er et fælles ansvar. Ledelsen, personalet og eleverne udbygger og vedligeholder gymnasiets grønne profil. Reglernes omfang Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse samt bestyrelsen efter høring i skolens SU og elevråd. Reglerne er offentliggjort på skolens hjemmeside og i Personalehåndbogen. Reglerne er gældende for alle elever på Kalundborg Gymnasium og HF. Studie- og ordensreglerne skal overholdes i forbindelse med undervisningstiden på skolen, ekskursioner, studierejser, praktikperioder m.m., og når elever deltager i sammenhænge, hvor elevernes adfærd kan have betydning for skolen. Eleverne skal orienteres om reglerne og om konsekvenserne, hvis reglerne ikke overholdes. Dette sker som en del af introduktionsforløbet og via ledelse, studievejledere og lærerteam. Det er den enkelte elevs pligt at holde sig orienteret om de til enhver tid gældende regler på Kalundborg Gymnasium og HF. Regelsættet er opdelt i 7 afsnit: Regler for orden og samvær Studieregler og krav om studieaktivitet Studierejser og ekskursioner Fravær og procedure ved for meget fravær Eksamen og oprykning Alkohol- og rusmiddelpolitik Sanktioner og klagemuligheder 2

3 1. Regler for orden og samvær På Kalundborg Gymnasium og HF gælder overordnet, at alle skal udvise respekt for den enkelte på og omkring skolen, hvilket indebærer, at man skal behandle andre med ligeværdighed, tolerance og hensyntagen såvel sprogligt som adfærdsmæssigt, så der på skolen er et godt arbejds- og undervisningsmiljø for alle. Der skal passes godt på bygninger herunder lokaler, inventar og udstyr samt de omkringliggende områder, så de gode fysiske rammer, der er til stede på Kalundborg Gymnasium og HF, kan bibeholdes. Alle skal opføre sig, så de ikke er til gene for andre. På skolen er der plads til alle. Mobning accepteres ikke. Eleverne har pligt til at efterkomme personalets anvisninger, herunder de særlige regler, der gælder for studierejser og ekskursioner. Vi forventer eksemplarisk opførsel, når eleverne optræder i sammenhænge, hvor de er eller kan opfattes som repræsentanter for Kalundborg Gymnasium og HF. Rygning er ikke tilladt på skolens matrikel. Alle rydder op efter sig og sætter stolene op efter hver enkelt time. I kantinen er der selvafrydning, og stolene sættes op efter brug. Cykler anbringes bag stakittet foran den gamle Kalundborghal. 1.1 Undervisningsmidler Bøger udlånt af skolen skal bindes ind, og der skal skrives navn, klasse og årstal i dem - intet andet. Beskadigede eller ikke afleverede bøger skal erstattes med nypris. Elever skal henvise til skader på bogen ved udlevering. 1.2 Erstatningspligt Eleverne har erstatningspligt, hvis de ødelægger skolens ejendom herunder også undervisningsmaterialer, ipads eller noget, der tilhører andre elever, personale eller skolen. Erstatningspligten er også gældende i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter uden for skolen. 1.3 Handel og annoncering Handel på skolens område er ikke tilladt. Skolens ledelse kan dog dispensere. Plakater må kun ophænges efter tilladelse fra kontoret og kun på specielt anviste opslagstavler. Overtrædelse af ovennævnte regler kan medføre sanktioner se særskilt afsnit om dette. 3

4 1.4 Computere og netværk Generelt: Mangler og fejl meddeles snarest til IT-afdelingen. Undgå unødvendig udskrivning vær både økonomisk og miljøbevidst. Internettet Der holdes løbende øje med, hvad der sker på skolens net. Enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering er i uoverensstemmelse med god IT-etik, ulovlig eller skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, er forbudt. Enhver bruger har selv ansvaret for de handlinger, som han eller hun foretager. Skolen kan på ingen måde gøres ansvarlig for de handlinger, brugeren foretager. Blandt andet må elever ikke: Hacke eller forsøge at hacke. Udgive sig for en anden person eksisterende eller opdigtet. Sende anonym e-post. Sende og modtage anstødeligt materiale hverken billeder eller tekst af f.eks. racistisk. karakter. Overtrædelse af denne regel kan medføre bortvisning uden yderligere varsel. Skolen har ret til at stoppe en download eller andet, der medfører for stor belastning af skolens sektorforbindelse. 2. Studieregler og krav om studieaktivitet. I gymnasiet sker der en udvikling fra elev til studerende. På Kalundborg Gymnasium og HF prioriterer vi studiekompetencer, faglig progression, kritisk sans og fordybelse højt. Derfor forventer vi, at nedenstående studieregler følges. Skoledagen er for det meste mellem kl Visse øvelser, projektarbejder, lektiebar, endagsekskursioner, frivillige aktiviteter mv. kan ligge uden for dette tidsrum. Skolen kan med dags varsel placere undervisning i ovennævnte tidsrum, hvorfor man som elev ikke kan påregne at kunne påtage sig faste aktiviteter/erhvervsarbejde før kl Da lektier senest kan blive lagt ind i Lectio kl. 16:00 til den efterfølgende dag, skal elever tjekke den efterfølgende dags lektier efter kl. 16. Elever kan ikke regne med at have et fast ugeskema. Det forventes, at elever: Er til stede i undervisningen fra lektionens start. Deltager i prøver og andre planlagte undervisnings- og skoleaktiviteter på og uden for skolen. 4

5 Er fokuseret på, at man har pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Møder velforberedt og medbringer bøger, noter m.m. til alle former for undervisning. Bidrager konstruktivt og tager medansvar for et trygt og godt undervisningsmiljø og undgår unødvendige afbrydelse, uvedkommende snak og støj. Lytter til det, der foregår i undervisningen, og lever op til reglerne for den aktuelle klasserumskultur. Afleverer skriftlige opgaver rettidigt, og disse opgaver skal kvantitativt og kvalitativt følge de krav, der er sat. Afskrift, kopiering fra nettet eller brug af ikke tilladte hjælpemidler betragtes som snyd, og sådanne opgaver tæller ikke som afleveringer. Dette meddeles til klassens lærere, studievejledere og ledelsen, og studievejlederen noterer det under elevnote. Gentagende snyd kan udløse en varsel. Anskaffer i tide det undervisningsmateriale, man selv skal købe. Spiser ikke i undervisningstiden. Har mobiltelefon, ipad og computer slukket og anbragt i tasken i undervisningstiden med mindre, at den skal bruges i en undervisningssammenhæng. Holder sig dagligt orienteret på Lectio, infoskærme, sms m.m. om lektier, eget fravær, meddelelser fra lærere og administrationen, herunder ændringer af den planlagte undervisning, meddelelser om karakterer, eksamen, prøver osv. Skolen kan gribe ind, hvis eleven ikke opfylder pligten til at deltage aktivt og konstruktivt i undervisningen. 2.1 Mødepligt og forsømmelser Alle forsømmelser registreres elektronisk på Lectio time for time og senest mandag kl i den førstkommende uge, herunder for sent fremmøde og skriftlige opgaver, der ikke er afleveret til tiden. Hver mandag kl er samtlige forsømmelsesregistreringer opdateret. Hvis en elev ikke er enig i de registrerede forsømmelser, retter vedkommende kontakt til den pågældende lærer, som inden den førstkommende mandag kl retter op på fejlen. Der kan kun ændres i de registrerede fraværsoplysninger 4 uger tilbage. En elev føres fraværende, når vedkommende ikke er mødt ved undervisningens start. Der findes ingen former for lovligt fravær. Alt fravær er fravær. Men der findes skolerelateret fravær, som kan godskrives såsom elevrådsarbejde, talentprogrammer og studiepraktik. Der kan af studieretningsleder, studievejleder og ledelse godkendes skolerelateret fravær i følgende situationer: Når en elev er fraværende i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter ud ad huset f.eks. idrætsstævner, talentprogrammer og DGS-møder. Elevers deltagelse i introduktion af nye elever, elevrådsmøder, elevrådsture og fællesudvalgsmøder arrangeret af ansatte eller udvalg på KG. Tilladelse fra ledelsen i forbindelse med forberedelse af Stor Fest, Operation Dags- 5

6 værk, og når elever skal øve til optræden i forbindelse med arrangementer på skolen. Deltagelse i Åbent Hus -arrangementer eller studiepraktik på videregående uddannelser arrangeret i samarbejde med studievejledningen. Deltagelse i ekskursioner. Indkaldelse til Forsvarets Dag. Der tages desuden hensyn til fravær i følgende situationer: Når en elev ikke kan deltage i idrætsundervisningen over længere tid, kan ledelsen kræve en lægeerklæring. Når en elev på grund af en synlig fysisk skavank eller skade ikke kan deltage i idrætsundervisningen. Udover sygdom er fravær således noget, som er planlagt eller aftalt med en lærer, studievejleder eller skolens ledelse. Hvis en elev er fraværende, har eleven selv pligt til at orientere sig om klassens arbejde. Er årsagen omfattende på grund af sygdom eller et handicap, kan der eventuelt aftales kompenserende undervisning. Skolen har ret til at stille krav om en lægeerklæring med henblik på at få belyst årsagen til fraværet. Udgiften til lægeerklæring afholdes af eleven. Sygdom kan dog være af et sådant omfang, at der ikke kan gives årskarakterer, og eleven vil blive indstillet til prøve i alle fag og således være selvstuderende. Strækker anmodningen om fritagelse for dele af undervisningen eller hele undervisningen, f.eks. i forbindelse med sygdom, over mere end 4 uger, kræves der i alle tilfælde en lægelig dokumentation. En eventuel udgift til denne afholdes af eleven. 2.2 Anmeldelse af fravær Når en elev har været fraværende, skal vedkommende angive det i Lectio. Angivelsen af fraværsårsag skal ske senest den dag, eleven vender tilbage til skolen. Elever er selv forpligtede til at holde sig orienteret om fravær. Selvstuderende Selvstuderende har ikke pligt til at følge undervisningen eller at aflevere opgaver. Eleven skal søge skolen om at få lov til at komme op til studentereksamen i alle de fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Eleven får ikke standpunktskarakterer og mister retten til SU. Skolens praksis er, at selvstuderende afhængig af den aktuelle situation af ledelsen kan rådes til at følge undervisningen samt at aflevere opgaver eller rådes til helt på egen hånd at håndtere studiet. 6

7 For selvstuderende, der ønsker at aflægge prøve i eksperimentelle fag, afholdes der centralt mindst én gang årligt laboratoriekurser, som den selvstuderende selv skal sørge for at melde sig til og gennemføre. Laboratoriekurserne omfatter de krævede praktiske øvelser i de eksperimentelle fag, og en gennemførelse af disse kurser er en forudsætning for at kunne indstilles til prøven. 3. Studierejser og ekskursioner 3.1 Studierejser Alle klasser tilbydes at komme på en studierejse, og det er studieretningsteamets ansvar at sørge for, at klassen får et tilbud om dette. For HF er det HF-udvalgets ansvar. Hvis en elev ikke har mulighed for at deltage i studierejsen, tilbydes anden undervisning på skolen. Studierejsen er undervisning, der er flyttet uden for skolen og meget ofte til udlandet. Varigheden af studierejsen er som udgangspunkt max. 5 skoledage (dispensation kan søges) uden rejsetiden. Rejsen skal godkendes af rektor/vicerektor, som også skal godkende deltagerlisten, budget og placering af studierejsen. Desuden skal en underskrevet dokumentation fra alle deltagende elever vedrørende gældende forsikringspraksis vedlægges. Undervisningstiden på studierejsen svarer til den samlede undervisning, som eleverne har modtaget i de 5 skoledage. Er der flere rejselærere, aftaler de indbyrdes, hvor mange timer de hver skal undervise eleverne i de 5 dage. Studierejsens faglige indhold planlægges af lærere og elever i fællesskab. For STX skal mindst et af studieretningsfagene indgå i studierejsens faglige indhold. For HF er KS som udgangspunkt basis for studierejsen. Da HF-studieturen er en fællestur for HF eleverne, tilbydes der kun én studierejse for alle 2. HF-klasser for at minimere udgifterne. Studierejsen sammentænkes med de større skriftlige opgaver såsom: SRO, AT-årsprøven i 2.g, SRP og SSO. SRO kan lægge op til studierejsen, årsprøven i AT kan tage udgangspunkt i en synopsis med afsæt i rejsen, og eleverne kan anvende deres viden i forbindelse med SSO og SRP. Dogmeregler for studierejsen: 1. Rejsen skal være integreret i et tematisk undervisningsforløb med arbejde før, under og efter studierejsen. 2. Studierejser skal indeholde indsamling af empiri, som efterfølgende skal indgå i det tematiske undervisningsforløb. 3. Lærere og elever skal i samarbejde aftale og forberede møderelationer med lokale uddannelsesinstitutioner, politiske organisationer, lokale virksomheder, foreninger eller lignende inden afrejsen. 7

8 4. Cirka en måned efter hjemkomst præsenteres studierejsens faglige indhold (5-10 min) for 1. klasses elever til oplysning og inspiration. Da studierejsen både har et fagligt og et socialt formål, skal alle klassens elever som udgangspunkt deltage i studierejsen. Hvis en elev ikke kan deltage i studierejsen, skal der laves en særlig aftale med rektor/vicerektor. Eleven er forpligtet til at følge særligt tilrettelagt undervisning, mens klassen er bortrejst. Ledelsen skal inden afrejsen godkende en oversigt, hvor rejsens opgaver indgår. Er der flere rejselærere, skal det af oversigten fremgå, hvorledes lærerne indbyrdes fordeler opgaverne også i forhold til at være til rådighed for eleverne udenfor undervisningen ved pludseligt opståede situationer. Studierejsen placeres, så det faglige indhold tilgodeses. Studierejsen for 2. HF er placeret i efterårssemestret. Ved øvrige studierejser aftales placeringen med ledelsen. Økonomi En studierejse må maksimalt påføre en STX-elev en udgift på 5500 kr. og en HF-elev en udgift på 3500 kr. Dette beløb omfatter følgende udgifter: Rejse og ophold. Fuld forplejning (3 måltider om dagen). Div. udgifter i forbindelse med turen (transport, entré, mm.). Der kan ekstraordinært ydes hjælp til få elever, der ikke kan betale rejsen. Hjælpen udgør maksimalt 2000 kr. Der skal søges støtte via rektor/vicerektor senest tre måneder før afrejse. Lærernes rejse betales af skolen efter gældende regler. Rejselærerne anvender klassens konto, som oprettes efter aftale med ledelsen. Eleverne sætter penge ind på denne konto, hvorfra alle regninger betales. Lærerne står selv for ind- og udbetalinger samt afstemning af kontoen. Ledelsen kan dispensere for de økonomiske rammer bl.a. ved længerevarende studierejser. Kontakt til forældre Eleverne skal min. 4 uger inden afrejsen have en oversigt over det faglige program med hjem, så forældrene bliver orienteret om fagligheden i studierejsen. Senest 3 uger før afrejse arrangerer lærere gerne i fællesskab med elever - et møde for eleverne samt elevernes forældre, hvor dogmereglerne for studierejsen, det faglige indhold, det endelige program samt rejsens økonomi præsenteres. Desuden præciseres skolens studie- og ordensregler. Samværsregler på studierejse samt indlands- og udlandsekskursioner På studierejse bør elever tænke over, at de af mange bliver opfattet som en repræsentanter for deres skole og land, og at eleverne dermed er med til at præge skolens omdømme. 8

9 Under indkvartering på hotel eller lignende skal eleverne overholde stedets regler for god opførelse. Af hensyn til arrangementerne på turen skal de møde til tiden på de aftalte steder og skal være i stand til at deltage i alle dagens aktiviteter. Når der rejses i et andet land, bør de udvise respekt over for det pågældende lands skikke. Det gælder f.eks. påklædning, pengeforbrug og tiltaleform. Når man er på studierejse i udlandet, skal man overholde gældende toldregler. Skolens almindelige ordensregler er også gældende under studierejsen. Hvis reglerne ikke overholdes, er læreren/lærerne berettiget til at sende eleven hjem for egen regning. 3.2 Ekskursioner Ekskursion er en undervisningsaktivitet, der foregår uden for skolens område, på eller under 3 skoledages varighed. Ekskursioner kan højst strække sig over 5 døgn og må maksimalt berøre 3 skoledage. Man kan søge skolen om tilskud til ekskursioner på max kr. 150,- pr. elev per døgn, dog max 300 kr. pr elev. Beløbet dækker ikke forplejning. Ekskursioner har et fagligt formål og indhold. Alle klassens elever deltager normalt i ekskursionen. Hvis en elev - af den ene eller anden grund - alligevel ikke deltager i ekskursionen, tilbydes eleven anden form for undervisning på skolen. Der deltager én eller flere lærere i ekskursionen. Forsikring: Skolens almindelige forsikringsforhold er gældende. 4. Fravær og procedurer ved for store forsømmelser Den enkelte elevs tilstedeværelse følges af studieretningsteam, studievejleder og ledelse. Der lægges vægt på en hurtig indgriben, hvis en elev har gentagne forsømmelser. Studievejleder og en ledelsesrepræsentant gennemgår alle elevers fravær ca. hver tredje uge, hvorefter samtaler gennemføres, og varsler evt. uddeles. Samtaler og varsler dokumenteres under elevens fraværsnote i Lectio. Elever, der forsømmer meget, vil i reglen ikke kunne deltage i skolens udvalgsarbejde herunder elevrådet og andre skolerelaterede udvalg. Alt fravær, uanset årsag, registreres. Hvornår skolen griber ind over for fravær, beror udelukkende på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Fraværsprocenterne er ikke det eneste, som indgår i overvejelserne om, hvilke sanktioner skolen vil iværksætte. 9

10 Registrering af en elevs fravær gælder normalt for et skoleår ad gangen, men skolen vil være ekstra opmærksom på elever, der har haft et stort fravær det forudgående år. Hvis en lærer har en elev, som har mange forsømmelser/stort fravær kontaktes teamet eller studievejlederen. Studievejlederen kontakter eleven og laver aftaler med denne om at møde til timerne/aflevere opgaver. Alle elever indkaldes automatisk til skriveværkstedet 14 dage, efter at en afleveringsfrist er overskredet. Der skal afleveres mindst en opgave ved skriveværkstedet ellers udløses der fravær, som kan betyde en varsel. Hvis eleven efter samtale med team og/eller studievejleder ikke mindsker sit fravær, vil eleven modtage en mundtlig advarsel. Administrationen underrettes, og advarslen noteres i Lectio. Hvis eleven efter en mundtlig advarsel ikke mindsker sit fysiske fravær betydeligt, eller hvis kontrakten om aflevering af manglende skriftligt arbejde ikke overholdes, indkaldes eleven til samtale med ledelsen, som vil tildele en skriftlig advarsel. Elever over 18 år kvitterer ved modtagelsen. Elever under 18 år vil få meddelelsen om skriftlig advarsel sendt til forældre/værge, som skal kvittere for modtagelsen ved at aflevere den medsendte kopi i underskrevet stand til skolens kontor, som noterer advarslen i Lectio. Hvis eleven stadig ikke får fraværsprocenten ned/afleveret opgaver efter den aftalte kontrakt, indkalder ledelsen til en samtale, hvor en eller flere af følgende sanktionsmuligheder kan blive effektueret: midlertidig stop af SU, aflæggelse af prøver i alle fag, permanent bortvisning fra og udmeldelse af skolen, samt at retten til SU mistes eller at retten til at gå til eksamen tabes. Kontoret underrettes, den valgte sanktion noteres i Lectio, og lærerne underrettes via nyhedsbrev. Sanktioner kan i særlige situationer iværksættes uden forudgående varsel, og en advarsel kan videreføres til et nyt skoleår. Elever skal deltage aktivt i de af skolen arrangerede prøver og aflevere følgende skriftlige opgaver og projekter: For STX: Den afsluttende AP-prøve i 1.g. Projektopgave i NV med den dertilhørende prøve. Dansk-historieopgave i 1.g. AT-synopsis i 2.g + årsprøve. SRO i 2.g. 10

11 For HF: Historieopgave i 1. HF SSO-øvelse. Hvis ovennævnte prøver, opgaver og projekter ikke er gennemført eller afleveret på et niveau, som kan godkendes af den lærer, som har ansvaret for ovennævnte, kan skolen fratage eleven retten til at starte på studieretningsforløbet/rykke op i næste klasse. 5. Eksamen og oprykning 5.1 Eksamen Skolen orienterer alle elever om regler for eksamen. Eleverne har pligt til at sætte sig ind i de regler og de retningslinjer, skolen udarbejder. Det er elevens eget ansvar at være orienteret om skolens regler med hensyn til brug af IT, og hvilke krav der stilles ved brug af computer til skriftlig eksamen. Eleverne har selv ansvaret for at medbringe relevante og tilladte hjælpemidler til prøver og eksaminer. Eleverne skal møde mindst 15 minutter før starten på en skriftlig eksamen eller skriftlig prøve arrangeret af skolen. Eleverne har pligt til at møde i god tid før en mundtlig eksamen. Skolen kan med en dags varsel ændre på tiderne, så eleverne kommer op før eller efter det tidspunkt, der er anført på Lectio og/eller den udleverede eksamensplan. Eleven vil blive kontaktet pr. telefon. I tilfælde af eksamenssnyd vil eleven blive bortvist fra den pågældende eksamen, og eleven kan tidligst afslutte den pågældende eksamen i faget det følgende år. Ved sygdom skal skolen omgående kontaktes pr. telefon, og eleven skal inden for 24 timer skaffe en lægeerklæring for egen regning. Når der foreligger en lægeerklæring, tilbydes eleven en sygeeksamen, som lægges i samme eksamenstermin, hvis det er muligt. Alternativt i førstkommende sygeeksamenstermin. 5.2 Oprykning STX-elever har krav på oprykning til næste klassetrin, når de har opnået mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af skoleåret. Rektor kan nægte en STX-elev oprykning til næste klassetrin, hvis elevens standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleårets slutning er under 2,0. For HF-elever er det ikke alene karaktergennemsnittet ved de afsluttede eksaminer, der afgør, 11

12 om vedkommende kan rykkes op i næste klasse, men en individuel vurdering om modenhed, studieaktivitet og det samlede faglige standpunkt. En elev, der nægtes oprykning, kan efter rektors godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang hvis der er plads i den pågældende studieretning eller HF-klasse. En elev, der nægtes oprykning for anden gang, udmeldes af skolen. 6. Alkohol- og rusmiddelpolitik Skolens alkohol- og rusmiddelpolitik beror på et ønske om at udvikle eleverne fagligt og personligt inden for rammerne af et godt fællesskab. Overdreven brug af alkohol samt enhver form for brug af andre rusmidler stemmer ikke overens med denne politik. Kalundborg Gymnasium og HF arbejder for, at eleverne i løbet af deres gymnasietid får en viden og erfaring, som gør dem i stand til at have et fornuftigt forhold til alkohol og undgå brug af alle andre former for rusmidler. Dette sker i dialog med elever og forældre og understøttes i undervisningen ved afholdelse af fællesarrangementer om alkohol og andre rusmidler. Dette medfører følgende: Elever må ikke indtage alkohol/rusmidler i skoletiden herunder introture. De må ikke møde på skolen og/eller deltage i undervisning i påvirket tilstand. Fredagscaféer skal arrangeres, så de appellerer til alle skolens elever. Man må ikke medbringes egne drikkevarer til fester og fredagscaféer. Der må ikke udskænkes alkohol til stærkt berusede personer. Reglerne for alkohol og brug af rusmidler gælder for alle skolerelaterede aktiviteter: Studierejser, ekskursioner, praktikophold m.m.. Skolen kan ved særlige tilfælde i samarbejde med eleven foretage en rusmiddel- eller alkoholtest. En positiv test giver ikke umiddelbart anledning til udmeldelse, men handlingen og det efterfølgende forløb vurderes individuelt. Ved en positiv rusmiddeltest informeres rusmiddelskonsulenten, som i samarbejde med ledelsen tager stilling til det videre forløb. Testene udføres for at drage omsorg for eleven med fokus på et gunstigt læringsmiljø for alle. Gribes en elev på skolens område i at handle med eller være i besiddelse af ulovlige rusmidler, vil dette medføre politianmeldelse samt bortvisning fra skolen. Skolens ledelse kan i forbindelse med særlige arrangementer dispensere fra forbuddet mod indtagelse af alkohol. Ved faglige ekskursioner/rejser kan læreren indføre totalt alkoholforbud. 12

13 Overdreven indtagelse af alkohol i forbindelse med arrangementer uden for undervisningen er ikke i overensstemmelse med KG s alkoholpolitik. Reglerne skal tales godt igennem med hver enkelt klasse, og på studierejser må der ikke indtages alkohol, før dagens program er slut, og det skal af lærerne påpeges, at der ikke må drikkes i større omfang om aftenen samt at det er alvorligt ment, at man skal møde frisk og veludhvilet til undervisningen, herunder aktiviteter arrangeret om aftenen f.eks. teater og koncerter. I tillid til, at alkohol- og rusmiddelpolitikken kan overholdes uden egentlige forbud, skal indholdet for skolearrangementer uden for undervisningen ikke animere til, at alkoholindtagelse bliver det væsentlige. 7. Sanktioner og klagemuligheder 7.1 Sanktioner Hvis rektor skønner, at en elev tilsidesætter skolens studie- og ordensregler eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, og efter en pædagogisk tilrettevisning fortsætter med ikke at overholde reglerne, iværksættes en af følgende sanktioner: Skriftlig advarsel. Udelukkelse fra konkrete arrangementer, udvalg eller aktiviteter. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 skoledage på et år. Udelukkelsen registreres som fravær. Henvisning til at aflægge prøver i alle fag på det pågældende klassetrin i det konkrete skoleår. Der gives ikke standpunktskarakterer/årskarakterer, og afgivne afsluttende årskarakterer bortfalder i de pågældende fag. Eleven mister retten til at blive indstillet til prøve i det/de fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i ovennævnte fag skal aflægges i det følgende skoleår, hvis rektor træffer beslutning om, at den pågældende elev på trods af manglende prøver alligevel kan oprykkes til næste klassetrin. Udmeldelse/bortvisning. En tilsidesættelse af skolens studie- og ordensregler kan desuden få indflydelse på en elevs SU, da det er en betingelse for at få SU, at en elev er studieaktiv. En elev, der har mistet retten til at modtage SU, vil kunne søge SU igen, når eleven atter erklæres studieaktiv af rektor eller vicerektor. En skriftlig advarsel afleveres til eleven og sendes som brev til elevens forældre, hvis denne ikke er myndig. Kopi af advarslen returneres i underskrevet stand til skolens administration senest 8 dage efter modtagelsen. En advarsel bortfalder normalt ved et nyt skoleårs begyndel- 13

14 se, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Sanktioner i henhold til pkt. 1-6 er forvaltningsretlige afgørelser og er dermed omfattet af forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse, klagevejledning og klageadgang. 7.2 Klagemuligheder Klage over rektors afgørelse om iværksættelse af en sanktion over for en elev, der ikke overholder studie- og ordensreglerne kan af eleven, hvis denne er fyldt 18 år, eller af forældre/værge inden 2 uger fra afgørelsen indgives til Undervisningsministeriet. Klagen afleveres skriftlig til rektor, der videresender klagen til Undervisningsministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal rektor give klageren lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til Undervisningsministeriet. Rektor og/eller Undervisningsministeriet kan i særlige tilfælde træffe beslutninger i forhold til klagen over sanktioner med afsæt i Bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. 14

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF August 2013 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre de bedst mulige betingelser for undervisningen og for skolens andre

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER Indhold GENERELT OM STUDIE- OG ORDENSREGLER... 3 Formålet med studie- og ordensregelsættet... 3 Orienteringsproceduren... 3 Om studie- og ordensregler... 3 STUDIEREGLER

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Punkt. nr. 8 Dagsordenspunkt: Orienteringspunkter Sagsfremstilling: a. Bestyrelsen har modtaget en række invitationer

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Med brugere af huset menes elever, sygeplejestuderende, kursister, eksterne undervisere og medarbejdere

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen, for nuværende 2.g og 3.g elever omfatter den mindst 10 prøver og et studieretningsprojekt, og for

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Studie- og ordensreglement hhx Holstebro

Studie- og ordensreglement hhx Holstebro Studie- og ordensreglement hhx Holstebro 2015-2016 Indhold: 1. Indledning 2. Ordensregler 2.1. Deltagelse i ekskursioner m.v. 2.2. Brug af IT udstyr 2.3. Rygeregler 2.4. Brug af mobiltelefoner 3. Studieaktivitet

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Borupgaard Gymnasiums elevråds vedtægter

Borupgaard Gymnasiums elevråds vedtægter Borupgaard Gymnasiums elevråds vedtægter 1) Navn 1.1 Foreningens navn er Borupgaard Gymnasiums Elevråd forkortet Elevrådet. 2) Formål 2.1 Elevrådets formål er at repræsentere elever på Borupgaard Gymnasium

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere