Børneinfo. - En satspuljebevilling til Børnerådet. Dokumentation Resultater Anbefalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børneinfo. - En satspuljebevilling til Børnerådet. Dokumentation Resultater Anbefalinger"

Transkript

1 Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger Udarbejdet for Børnerådet af UdviklingsForum september 2009

2 Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger UdviklingsForum september 2009 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej Højbjerg tlf Pjecen er udarbejdet for Børnerådet af UdviklingsForum v/john Andersen, Søren Gundelach og Kjeld Rasmussen Børnerådet, Vesterbrogade 35A 1620 København V tlf Udgivet i København 2009 Layout: Tegn og Hund Kopiering er tilladt med tydelig kildeangivelse Kan downloades på og på ISBN-nr UdviklingsForum er et konsulentfirma, der er specialiseret inden for det pædagogiske, psykologiske og sociale område. UdviklingsForum arbejder både for ministerier, kommuner, organisationer og institutioner med en lang række opgaver inden for evaluering, dokumentation, brugerundersøgelser, metodeudvikling, pædagogiske forløb og undervisning. Udviklingsforum har stor erfaring i dataindsamling, analyser, rapporteringer. Se også 2 Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger

3 Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger Udarbejdet for Børnerådet af UdviklingsForum september 2009 Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger 3

4 Indhold Resumé...5 Børnerådet...7 Børnerådets lovgrundlag Børnerådet og FN s Børnekonvention Projekt Børneinfo....9 Formålet med projekt Børneinfo...9 Dokumentation og evaluering af projekt Børneinfo...9 Metode og datagrundlag Projekt Børneinfo - en hjemmeside og mange andre aktiviteter Børn og unge på banen Sammen mod mobning...11 Stilekonkurrence...12 Fokus på Mærker for livet og hjemmesiden Børneinfo...13 Dokumentation af Mærker for livet...13 Retlige og etiske spørgsmål Debatdag i juni 2007 Kroppen hvem bestemmer? Henvendelse til sundhedsministeren med ønske om lovregulering af tatovering og piercing...14 Udarbejdelse af undervisningsmaterialet Mærker for livet...14 Afholdelse af Etisk Forum for Unge med debat om tatovering, piercing, omskæring...15 Omskæring af drenge...15 Sammenfatning af Mærker for livet Anbefalinger til Børnerådet om Mærker for livet Dokumentation af Børneinfo Hjemmesidens formål...17 Hjemmesidens budskaber Hjemmesidens målgruppe Hjemmesidens overskuelighed og navigation Relevansen af informationen på hjemmesiden Interaktivitet på hjemmesiden Hjemmesidens læsbarhed Hjemmesidens tilgængelighed Børnerådets samarbejdsflader i forbindelse udarbejdelse af hjemmesiden Klikfrekvens og brugerhyppighed Eksternt samarbejde om markedsføring af hjemmesiden Sammenfatning af boerneinfo.dk Anbefalinger til Børnerådet om boerneinfo.dk Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger

5 Resumé Om projekt Børneinfo Projekt Børneinfo er finansieret af satspuljemidler ved bevilling i på i alt kr. 4.5 mio. Formålet med projektet er dels at oplyse børn og unge om deres rettigheder, dels at motivere dem til at benytte sig af disse rettigheder. Under projektet har Børnerådet gennemført en lang række aktiviteter, herunder bl.a. : etablering og drift af en hjemmeside for og til børn og unge om rettigheder. Mærker for livet undervisningsmateriale, ungdomskonference og debatdag om rettigheder på sundhedsområdet. Børn og unge på banen en oplysnings- og inspirationskampagne om, hvordan børn og unge kan inddrages i de kommunale beslutningsprocesser. Sammen mod mobning en landsdækkende kampagne i samarbejde med Undervisningsministeriet og de flere andre organisationer på området. Dilemmaspil/ Rettigheder på spil Stilekonkurrence Evalueringen ser nærmere på de to først nævnte aktiviteter. Hjemmesiden Med boerneinfo.dk er der etableret en omfattende informationsvirksomhed over for børn og unge i aldersgruppen år. Hjemmesidens budskab er, at børn er aktører i deres eget liv. Med det udgangspunkt formidles konkret, handlingsorienteret information om børns rettigheder, både generelt og i temaer f.eks. angående problemer i skolen, i familien eller andet. Hjemmesiden er tilrettelagt, så oplysningerne kan anvendes, når man som barn og ung ønsker oplysninger om børns rettigheder. Boerneinfo.dk har et velfungerende layout, der sammen med tilbud om interaktivitet umiddelbart giver brugeren lyst til at blive hængende og udforske siden. På nogle områder kan navigation, sprog og tematisering optimeres, men generelt vurderes siden positivt. Markedsføring er central for besøgstrafikken. Annoncering hos kommercielle aktører har således medført stærkt stigende besøgstal. Mærker for livet Mærker for livet er titlen på et samarbejde mellem Det Etiske Råd og Børnerådet. Med projektet ønskede de to råd at skabe debat om piercing, tatovering, omskæring af drenge osv. med fokus på børns ret til selv at bestemme over deres egen krop. Under projektet afholdt man en debatdag for eksperter i 2007, man udarbejdede et undervisningsmateriale for klasse, og man afholdt en ungdomskonference med titlen Etisk Forum for Unge i januar Projektet har haft et markant gennemslag blandt børn og unge. Undervisningsmaterialet er blevet anvendt i omtrent halvdelen af alle skoleklasser i målgruppen. Den offentlige debat har været omfattende om de emner, som projektet fokuserer på, ikke mindst om en evt. lovreguleringsindsats vedr. piercing og i særlig grad om skæring af drenge. Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger 5

6 Konklusion Det anbefales, at projekt Børneinfo gives en øget og varig bevilling med henblik på at videreføre oplysningsarbejdet over for børn og unge. En forøgelse af bevillingen skal dels sigte på at udvide målgruppen til også at omfatte børn fra otte år, dels på at videreføre og udvikle arbejdet med boerneinfo.dk Boerneinfo.dk bør således i højere grad anvende interaktive dialogformer, og man bør i endnu højere grad end i dag anvende målgruppens eget sprog og billeder. Endelig anbefales det, at Børnerådet effektiviserer samarbejdet med for eksempel DR, og at Børneinfo jævnligt prioriterer at lave målrettede kampagner for at brande Det er ikke muligt at øge markedsføringen af hjemmesiden og foretage en udvidelse af målgruppen inden for rammerne af den nuværende beviling. 6 Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger

7 Børnerådet I denne rapport dokumenteres Børnerådets arbejde med Børneinfo. I en anden rapport (UdviklingsForum og Børnerådet september 2009) dokumenteres Børnerådets arbejde med Børne- og Ungepanelet. Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder. Børnerådet blev etableret i 1994, og i 1997 besluttede Folketinget at gøre Børnerådet permanent. Børnerådet er tværfagligt sammensat og består af en formand og seks medlemmer. Tilsammen repræsenterer rådet en bred indsigt i børns opvækst og udvikling. Børnerådets lovgrundlag Børnerådets arbejde bygger på Bekendtgørelse om et Børneråd, Bekendtgørelse nr. 458 af 15. maj 2006, hvori der står, at der skal nedsættes et børneråd, der skal arbejde på at sikre børns rettigheder samt sætte fokus på og informere om børns forhold i samfundet. Rådet skal kunne yde rådgivning til myndigheder om spørgsmål, der vedrører børns vilkår. Rådet skal inddrage børns synspunkter i arbejdet. Rådet skal endvidere vurdere de forhold, børn i Danmark lever under, set i lyset af bestemmelserne og intentionerne i FN s Konvention om Barnets Rettigheder. Det hedder endvidere, at det påhviler Børnerådet: at vurdere og påpege forhold i samfundsudviklingen generelt, som kan have en uhensigtsmæssig indvirkning på børns udviklingsmuligheder, at følge og synliggøre udviklingen i børns opvækstvilkår, herunder påpege forhold i lovgivning og administrativ praksis, hvor børns behov og rettigheder ikke i tilstrækkelig grad tilgodeses eller direkte tilsidesættes, eller som er uhensigtsmæssige i forhold til sikring af gode opvækstvilkår, at formidle information om børn, at sætte aktuelle spørgsmål til debat og at tale børnenes sag i den offentlige debat, og at arbejde for at give børn bedre muligheder for at deltage i debatten og påvirke samfundsudviklingen. Som et led i opfyldelsen af det overordnede formål med Børnerådets arbejde er projekt Børneinfo oprettet herunder etablering af en hjemmeside for børn og unge Børnerådet og FN s Børnekonvention Børnerådets arbejde hviler på FN s Børnekonvention. Konventionen blev vedtaget på FN s generalforsamling i 1989 og ratificeret af Danmark i Ratifikation indebærer, at landene er forpligtet til at leve op til konventionens krav ved at implementere dem i lovgivningen. Konventionens 54 artikler kan naturligvis ikke detailregulere alle livets forhold for børn og unge. Den fastslår en række overordnede principper om barnets ret til bl.a. at blive beskyttet mod alle former for overgreb og som det radikalt nyskabende retten til at blive hørt og medinddraget i alle forhold, der vedrører barnet. På institutions- og undervisningsområdet etablerer konventionens artikel 18, 19 og 28 en forpligtelse for medlemsstaterne til at yde det bedste, landet formår, både hvad angår de fysiske og de psykiske forhold. Børnekonventionen er en del af den internationale folkeret, men handlinger, som er uforenelige med konventionen, kan ikke forfølges ved nogen international domstol, som det er tilfældet med for eksempel Den Europæiske Menneskeretskonvention. Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger 7

8 Kritik og påtale er reelt de eneste mulige sanktioner, når et land ikke lever op til konventionen. For at overvåge medlemsstaterne har FN i Geneve nedsat en Børnekomité for barnets rettigheder. Hvert 5. år skal alle medlemsstater afrapportere til komiteen om situationen for børn i landet. Danmark har ikke inkorporeret konventionen. Dette betyder, at konventionen ikke har status som lov ved landets domstole, og at al ny lovgivning ikke bliver aktivt vurderet i forhold til Børnekonventionen. FN s Børnekomité har flere gange opfordret Danmark til at inkorporere den i lovgivningen. Den danske regering besluttede i 2002 at vente med at inkorporere Børnekonventionen bl.a. med henvisning til konventionens forholdsvis upræcise formuleringer om børns rettigheder og til det forhold, at der ikke er etableret en klageadgang for enkeltpersoner, som ville kunne præcisere barnets rettigheder og medlemsstaternes forpligtelser. 8 Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger

9 Projekt Børneinfo Ved satspuljeforhandlingerne i oktober 2005 fik Børnerådet bevilget 1,0 mio. kr. årligt i en 4-årig periode. Det svarer til 1,5 årsværk i denne periode. Bevillingen omfattede også 0,2 mio. kr. i etableringsudgifter og 0,3 mio kr. til evaluering. I begrundelsen for at etablere projekt Børneinfo hedder det blandt andet: Børn og unge får stadig flere rettigheder i samfundet, hvilket stiller nye og større krav til en informationsvirksomhed rettet mod børn og unge. Skal børn og unge kunne udnytte deres rettigheder, må de kende til dem og til de konkrete handlemuligheder, der findes ikke mindst, når deres rettigheder overtrædes. Formålet med projekt Børneinfo Ved etableringen af projekt Børneinfo i 2006 var det formålet at etablere en informationsvirksomhed om børns rettigheder. I bevillingen fra satspuljeforhandlingerne hedder det blandt andet: Børneinfo skal sikre informationer til børn og unge på et fagligt kompetent grundlag. Indsatsen skal også bidrage til at udbrede og styrke kendskabet til børns rettigheder og Børnekonventionen blandt børn og unge i samfundet, således som Danmark har forpligtet sig til i henhold til FN s Børnekonvention. Informationsvirksomheden skal indeholde følgende aktiviteter: At samle viden om børns rettigheder i henhold til national lovgivning og om praksis med at effektuere disse rettigheder samt at samle viden om børn og unges rettigheder i henhold til internationale regler og konventioner. At informere børn og unge om deres rettigheder. At rådgive børn og unge om adgang til klage/handlemuligheder i såvel personlige som kollektive spørgsmål. At opsamle og formilde viden om børns henvendelser og karakteren heraf. Informationsvirksomheden skal betjene børn og unge, som både har et personligt, kollektivt og uddannelsesmæssigt motiv til at søge information. Informationsvirksomheden skal målrettes børn og unge, og der skal derfor lægges vægt på tilgængeligheden for denne målgruppe. Børnerådets Børneinfo vil sætte særligt fokus på udsatte børn og børn med handicap og deres behov for information og rådgivning. Dokumentation og evaluering af projekt Børneinfo I forbindelse med bevillingen ved satspuljeforhandlingerne i 2005 blev der afsat midler til evaluering af Børneinfo. Det er denne dokumentation og evaluering, der præsenteres i nærværende rapport. Dokumentationen og evalueringen omfatter aktiviteter til og med juni I sidste halvår af 2009 gennemføres blandt andet interviews på forskellige skoler og ved Folketingets åbning udgives en publikation til Folketinget med børnenes stemmer. Disse aktiviteter berøres ikke yderligere i denne rapport.. Formålet med dokumentationen og evalueringen er dels at give en status over det, der er gennemført i projektet, dels komme med anbefalinger til videreudvikling. Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger 9

10 Metode og datagrundlag Dokumentationen og evalueringen er udført for Børnerådet af UdviklingsForum I/S. UdviklingsForums dokumentations- og evalueringsopgave af projekt Børneinfo har bestået i at kortlægge, hvilke aktiviteter der har fundet sted i projekt Børneinfo, og at indsamle de tilgængelige materialer herom. Projekt Børneinfo s materialer er gennemgået og systematiseret således, at der er skabt et samlet billede af projektets aktiviteter med udgangspunkt i projekt Børneinfos formålsbeskrivelse. Der er udvalgt to nedslagspunkter i projektet, som bliver grundigt belyst. De to nedslag er Mærker for livet og hjemmesiden boerneinfo.dk Ved gennemgangen af materialerne er der foretaget en tekst-, billed- og webanalyse samt en analyse af projekt Børneinfo s baggrundsmateriale. Der er endvidere foretaget interview med medlemmer af Børnerådet og med de ansatte i Børnerådets sekretariat. interview med to eksperter i brug af IT i formidling og dialog med børn og unge Karin Levinsen, lektor, ph.d., Institut for Didaktik, DPU. Hun arbejder med universitetspædagogik og IKT med fokus på samspillet mellem det lærende individ/kollektiv, teknologi og samfundet. Har indsigt i kommunikation, Human Computer Interaction, interaktionsdesign, informationsarkitektur og brugergrænseflader og IT-teknologi med processer, mennesker og læring som omdrejningspunkt. Ph.d. i 2005 med en afhandling om Virtuel Undervisningspraksis på universitetsniveau. Lisbet Vestergaard, cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling, børnebibliotekskonsulent, Styrelsen for Bibliotek og Medier. Hun har været børnekulturkonsulent i Rødovre Kommune og har arbejdet med børnekultur, kulturarrangementer og hjemmesiden dk i Gentofte Kommune samt den landsdækkende læsedyst Smart Parat Svar. Har været fuldmægtig i Kunststyrelsen i Kunstrådets sekretariat og arbejdet med Kunstrådets huskunstnerordning, der fremmer børn og unges møde med den professionelle kunst, samt redigeret Kunstrådets hjemmeside Afprøvning af boerneinfo.dk og interview med i alt 14 piger og drenge i alderen år. Medierådets undersøgelse Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 (Medierådet For Børn og Unge Februar 2009) er blevet inddraget i forståelserne af børn og unges medieforbrug, ligesom der er anvendt data fra boerneinfo.dk s klik- og brugerstatistik. 10 Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger

11 Projekt Børneinfo - en hjemmeside og mange andre aktiviteter Under projekt Børneinfo har Børnerådet siden 2006 drevet og afviklet en lang række aktiviteter. Disse aktiviteter er: Etablering, vedligeholdelse, redesign, markedsføring og drift af hjemmesiden boerneinfo.dk - herunder samarbejde med Integrationsministeriet om genopdragelsesrejser. Udarbejdelse af de interaktive dilemmaspil Rettigheder på spil om privatliv, handicap, mobning, familieliv, vold, fritidsarbejde samt dilemmaspillet Din ungdom på spil og en dokumentarfilm om ungdom og kriminalitet. Udarbejdelse af inspirationsmaterialet Børn og unge på banen målrettet kommuner med henblik på at inddrage børn og unge i lokale beslutningsprocesser. Herunder følgegruppe, workshop, årsmøde i Børnerådet. Deltagelse i kampagnen Sammen mod mobning i samarbejde med Undervisningsministeriet og en lang række organisationer. Herunder etablering af Ungepanel og besøg på en række skoler. Afholdelse af konferencen Kroppen hvem bestemmer? og udgivelse af Mærker for livet et undervisningsmateriale til de ældste klasser. I samarbejde med Det Etiske Råd. Stilekonkurrence herunder dommerkomite, præmieoverrækkelse. Børn og unge på banen Børn og unge på banen omfatter en workshop for børn og unge i december 2007, udgivelse af inspirationsmaterialet Børn og unge på banen i 2008 og en konference i maj Konferencen Børn og unge på banen - som aktive lokale medborgere havde 132 deltagere, og konferencen var målrettet politikere, direktører, chefer og konsulenter, som til daglig tager beslutninger på vegne af børn og unge i kommunen. Der var indlæg fra Sveriges børneombudsmand samt andre oplægsholdere fra ind- og udland. Der var også en lang række forskellige workshopper med eksempler og konkrete metoder til at få børn og unge på banen. Blandt andet blev belyst, hvordan borgmesteren kommer i dialog med børnene, og hvad vi kan lære fra Norge og Sverige. Hvordan kan de unge blive involveret ved anbringelse? Har minoritetsbaggrund en betydning for metoderne? Hvad kan børnehavebørn fortælle om miljø? Hvordan bliver børn og unge samfundsopbyggere? Sammen mod mobning Den nationale kampagne Sammen mod mobning for trivsel, tolerance og tryghed samler alle folkeskolens parter kommuner, lærere, ledere, pædagoger, forældre og elever til en indsats for trivsel og mod mobning i skolen. Formålet med kampagnen Sammen mod mobning for trivsel, tolerance og tryghed er at få flere skoler til at formulere en effektiv mobbepolitik og arbejde løbende og systematisk med den, blandt andet skabe debat og øget bevidsthed om, at mobning er et fælles ansvar, at engagere kommuner, skoleledere, lærere, SFO-pædagoger, forældre og elever i at deltage aktivt i at reducere mobning og at synliggøre værktøjer, der kan reducere mobning blandt elever. Undervisningsministeriet har afsat omkring 4 millioner kroner til kampagnen. Portalen er et centralt omdrejningspunkt. Her formidles handlings-muligheder og gode råd til folkeskolens parter, så alle ved, hvad de kan gøre, og hvor de kan få hjælp. Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger 11

12 Kampagnen er iværksat af Undervisningsministeriet og Skolestyrelsen i samarbejde med BUPL, Børnerådet, Børns Vilkår, Danmarks Lærerforening, DR, Dansk Center for Undervisningsmiljø, Danske Skoleelever, KL, Mary Fonden, Red Barnet, Red Barnet Ungdom, Skolelederne samt Skole og Samfund. Stilekonkurrence Børnerådet har i 2009 afholdt en landsdækkende stilekonkurrence for elever i 7. og 8. klasse over hele landet. I stilekonkurrencen deltog knapt 300 med bidrag. Dommerkomiteens fire medlemmer udvalgte tre stile, som vandt henholdsvis kr , kr og kr til deres klassers klassekasser. Vinderen var Hvis jeg var klimaminister.... Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann overrakte præmierne til de tre vindere i juni 2009 ved et arrangement på Planetariet i København. 12 Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger

13 Fokus på Mærker for livet og hjemmesiden Børneinfo Børnerådet har ønsket, at dokumentationen af projekt Børneinfo omhandler to af projektets centrale aktiviteter. UdviklingsForum har således ikke forholdt sig til de øvrige aktiviteter, der tilsvarende er finansieret af satspuljemidlerne. Mærker for livet tatovering, piercing, omskæring er et forløb, der er gennemført i samarbejde mellem Det Etiske Råd og Børnerådet. Det omfatter blandt andet en konference og udarbejdelse af undervisningsmateriale. Hjemmesiden Børneinfo, der er Børnerådets hjemmeside målrettet børn. Den kan ses på www. boerneinfo.dk Dokumentation af Mærker for livet Projektet Mærker for livet er et samarbejde mellem Det Etiske Råd og Børnerådet. Samarbejdet består af afholdelse af en debatdag i maj 2007 Kroppen hvem bestemmer? samt en henvendelse til sundhedsministeren februar 2008 med ønske om behov for lov regulering af tatovering og piercing. Herudover er der udarbejdet undervisningsmateriale målrettet klasse Mærker for livet juni 2008, og der er afholdt et etisk forum for unge med debat om tatovering, piercing, omskæring januar Herudover har Børnerådet i november 2008 udsendt en erklæring om omskæring af drenge. Retlige og etiske spørgsmål Indgreb i kroppen rejser en række retlige og etiske spørgsmål. Et særligt aspekt er indgreb foretaget på børn og unge under 18 år. Nogle indgreb sker med forældrenes ønske eller accept, andre indgreb er ønsket af barnet/den unge eventuelt mod forældrenes ønske - og undertiden i protest mod forældrene. Antallet af unge, der lader deres krop udsmykke, er større end nogensinde. For eksempel høres der om tunge- og navlepiercinger foretaget på børn helt ned til 12-årsalderen. Det rejser spørgsmålet, om forældrene magter at sætte relevante grænser for deres børn, og det rejser spørgsmålet, om staten skal sætte grænser ved at forbyde visse former for udsmykning på børn. Det er forbudt at tatovere børn under 18 år i Danmark. Der er også fokus på omskæring af børn. For pigers vedkommende er det forbudt. Omskæring af drengebørn foretages imidlertid i vid udstrækning, og man kan blandt andet stille spørgsmålet, om det er i orden, at forældre træffer sådanne beslutninger på deres børns vegne? Spørgsmålet er, i hvilket omfang det er acceptabelt, at forældre påfører deres børn lidelser for at gøre dem til deltagere i en bestemt kultur? Kosmetiske indgreb foretages også på børn. Ofte efter forældrenes ønske på baggrund af deres opfattelse af, hvad der er bedst for deres barn. Andre kosmetiske operationer foretages efter ønske fra den unge selv. Disse problemstillinger udfordrer de lægefaglige og juridiske grænser. Fælles for de omtalte indgreb er, at der er tale om ikke lægefagligt begrundede indgreb. Formålet med indgrebet er ikke at forbedre personens helbredsmæssige tilstand, men at ændre kroppens naturlige udseende og tilstand. Når det drejer sig om børn, er det forældrenes afgørelse. Visse indgreb kræver ikke forældrenes accept, men kan udføres efter den unges eget ønske - et ønske, som ud fra en objektiv vurdering måske snarere er til skade for den unge. Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger 13

14 Debatdag i juni 2007 Kroppen hvem bestemmer? På denne baggrund afholdt Det Etiske Råd og Børnerådet i fællesskab debatdagen Kroppen hvem bestemmer? Hovedtemaet for dagen var indgreb i kroppen uden medicinske formål. Emnerne var blandt andet omskæring af drenge, piercing og tatovering samt kosmetiske operationer. Debatdagens mål var at sætte fokus på de grunde, der kan være til, at et indgreb i kroppen foretages. Spørgsmålet er, om der skal sættes grænser - og hvem skal i så fald sætte disse grænser? Skal det overlades til forældrene? Eventuelt barnet selv? Skal samfundet overlade grænsedragningen til de professionelle aktører på området? Eller skal samfundet sætte grænser for barnets/familiens autonomi i form af lovgivning? I alt var der 131, der havde tilmeldt sig dagen. Mange var børne- og ungdomsprofessionelle samt studerende med interesse i emnet. Formiddagen bestod af oplæg, og eftermiddagen blev brugt til debat. Formiddagens mål var at formidle faglig viden og bestod af oplæg, som viste forskellige religiøse, antropologiske, juridiske, kirurgiske, idehistoriske og ungdomsteoretiske aspekter af debatdagens emner. De holdningsprægede og politiske debatter kom frem under eftermiddagens diskussion. Eftermiddagen bestod af en diskussion mellem panel og salen. Paneldeltagerne var: Pia Boisen, Enhedslisten, Lars Martinsen, formand for Dansk Piercing Laug, professor Kirsten Ketscher, ungdomsforsker Anette Dina Sørensen, sognepræst Michael Wagner Brautsch samt gynækolog og sexolog Amneh Hawwa. Debatdagen blev omtalt i en lang række dagblade, Ritzau, TV2. Henvendelse til sundhedsministeren med ønske om lovregulering af tatovering og piercing I februar 2008 henvendte Det Etiske Råd og Børnerådet sig til sundhedsministeren. Børnerådet og Det Etiske Råd opfordrede her ministeren til at overveje behovet for retlig regulering af visse former for udsmykning af kroppen, som indebærer indgreb i kroppen, særligt hos børn og unge. I henvendelsen til sundhedsministeren nævnte Børnerådet og Det Etiske Råd, at karakteren og det stigende omfang af disse indgreb medfører et behov for at rette fokus mod udøvelsen af denne virksomhed, som i dag ikke er underlagt sundhedsmyndighedernes regulering og kontrol. Udarbejdelse af undervisningsmaterialet Mærker for livet Børnerådet og Det Etiske Råd udarbejdede i 2008 et undervisningshæfte, som stiller skarpt på indgreb i børn og unges kroppe, indgreb, som ikke tjener et medicinsk formål. Undervisningsmaterialet er en udløber af konferencen Kroppen - hvem bestemmer? Det centrale spørgsmål er: Hvem skal bestemme over mærker for livet? Er det børnene selv, der skal bestemme over dem, eller skal samfundet tage vare på deres sundhed? Og hvor meget skal forældre have lov at bestemme over deres børns mærker for livet? I undervisningshæftet var også en invitation til skolerne om at sende en repræsentant til Etisk Forum for Unge. Undervisningshæftet er trykt i eksemplarer og er udsendt i over eksemplarer. Cirka halvdelen af landets 9. og 10. klasser har arbejdet med emnet. 14 Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger

15 Afholdelse af Etisk Forum for Unge med debat om tatovering, piercing, omskæring I januar 2009 afholdt Det Etiske Råd og Børnerådet et etisk forum for unge. 17 unge blev gennem en stilekonkurrence udvalgt til Etisk Forum for Unge 2009 blandt dem, der havde anvendt Børnerådets og Det Etiske Råds undervisningsmateriale. Mærker for livet tatovering, piercing og omskæring. 17 unge fra hele landet var samlet, og sammen med medlemmer af Det Etiske Råd og Børnerådet drøftede de unge spørgsmålene om tatovering, piercing og omskæring. På Etisk Forum for Unge drøftede de unge tatovering, piercing og omskæring. Herunder aldersgrænserne for tatovering og piercing inklusive intimpiercing. Må man blive tatoveret alle steder på kroppen? Bør der være en autorisationsordning for tatovører og piercere? Resultatet af Etisk Forum for Unge blev en udtalelse om tatovering, piercing og omskæring. Udtalelserne former sig som udsagn fra både et flertal og et mindretal af de unge. Udtalelsen er udformet som et undervisnings-materiale, der også rummer videoklip fra Etisk Forum for Unge om temaerne: Hvor gammel skal man være? Hvor på kroppen må indgrebet finde sted? Skal de, der udfører piercingen, have en autoririsation? Omskæring af drenge I november 2008 udsendte Børnerådet erklæring om omskæring af drenge. Her hedder det blandt andet at ethvert indgreb i et barns krop uden medicinsk formål udgør en krænkelse af de rettigheder og friheder, alle børn har, og som bl.a. er beskrevet i FN s Konvention om Barnets Rettigheder. Det drejer sig om retten til at bestemme over sin egen krop, ret til beskyttelse mod vold og overgreb og ret til sundhed og liv. Børnerådet opfordrer alle voksne til nøje at overveje betimeligheden i at tillade og at foretage disse indgreb i barnets krop. Børnerådet anbefaler, at der gøres en grundig oplysningsindsats om dette og beslægtede emner (piercing, tatovering etc.), der rettes mod såvel børn som voksne. Børnerådet anbefaler, at omskæring af drengebørn fremover alene tillades fra barnets fyldte 15. år, og at indgrebet i overensstemmelse med sundhedslovens bestemmelser gøres afhængigt af et informeret samtykke. Denne erklæring satte omfattende debat i gang - både i lægefaglige kredse, blandt trossamfund og i den offentlige debat. Børnerådets udmelding vakte stor interesse i medierne, og Børnerådet har deltaget i debatter i flere sammenhænge, bl.a. i DR2s Deadline og i DR P1s Religionsdebat. I dagspressen har der være en massiv dækning af sagen med en lang række artikler, debatindlæg, blogs, og læserkommentarer m.v. Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger 15

16 Sammenfatning af Mærker for livet Projekt Mærker for livet har bestået af afholdelse af en debatdag i maj 2007 Kroppen hvem bestemmer? en henvendelse til sundhedsministeren i februar 2008 med ønske om behov for lov, øget regulering og kontrol af tatovering og piercing, udarbejdelse af undervisningsmateriale målrettet klasse Mærker for livet juni 2008, afholdelse af Etisk Forum for Unge med debat om tatovering, piercing, omskæring januar Projekt Mærker for livet er et samarbejde mellem Det Etiske Råd og Børnerådet. Der er her tale om et dynamisk samarbejde med et andet statsligt råd, der har særlige kompetencer. Udarbejdelse og udbredelse af undervisningsmaterialet har bevirket, at projektet har givet gennemslag i den offentlige debat og er ramt ind i noget, som optager både børn og unge samt deres forældre, lærere m.v. Børnerådet har i november 2008 udsendt en erklæring om omskæring af drenge. Denne erklæring satte omfattende debat i gang - både i lægefaglige kredse, blandt trossamfund og i den offentlige debat. Børnerådets udmelding vakte stor interesse i medierne, og Børnerådet har deltaget i debatter i flere sammenhænge, bl.a. i DR2s Deadline og i DR P1s Religionsdebat. I dagspressen har der være en massiv dækning af sagen med en lang række artikler, debatindlæg, blogs, læserkommentarer m.v. Anbefalinger til Børnerådet om Mærker for livet Da denne arbejdsform er en meget anvendelig metode til at nå målgruppen, kan der med fordel gennemføres tilsvarende sammenhængende aktivitetsforløb om lignende centrale emner. En videreførelse af konceptet kan for eksempel omhandle emnerne udsatte unge, børn og unges brug af medier, børn og unges oplevelse af livet i sammenbragte familier. Det tætte forpligtende samarbejde med andre offentlige institutioner om tilsvarende aktivitetsforløb bør fortsætte og eventuelt udvides. 16 Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger

17 Dokumentation af Børneinfo Børn og unge får flere og flere rettigheder i samfundet. Det stiller store krav til informationsvirksomhed rettet mod børn og unge. For at børn kan udnytte deres rettigheder, må de kende til dem og til de handlemuligheder, de har som børn og unge. Ikke mindst, når deres rettigheder overtrædes. Hjemmesidens formål Det primære formål med Børnerådets hjemmeside er informationsvirksomhed om børns rettigheder, der skal sikre information til børn og unge på et fagligt kompetent grundlag. Børneinfo skal udbrede og styrke kendskabet både til børns rettigheder og til FN s Børnekonvention. Det skal ske gennem udbredelse blandt børn og unge samt blandt forældre, lærere, pædagoger og andre, der i deres virke har ansvaret for børn og unge. Denne informationsvirksomhed har Danmark forpligtet sig til i henhold til FN s Børnekonvention. I starten af Børnerådets arbejde med boerneinfo.dk blev der taget en grundig drøftelse af, hvilken aldersgruppe boerneinfo.dk skal henvende sig til. Set i lyset af de ressourcer, som Børnerådet har til rådighed, blev det besluttet, at målgruppen afgrænses til de årige. Hjemmesidens budskaber I gennemgangen af hjemmesiden har UdviklingsForum fundet, at der er følgende centrale budskaber: Barnet som aktør Oplysning til børn og unge om deres rettigheder Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har problemer? Opdragelse af børn/unge til at gøre det rigtige Hvis et barn/ung skal skrive en opgave Formidlingen af disse budskaber er på hjemmesiden organiseret dels i en blå menu (vandret) og i en regnbuefarvet menu (lodret). Figur 1. Børneinfo s startside Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger 17

18 Barnet som aktør I de seneste ca. 25 år er der kommet mere og mere fokus på, at børn ikke kun er umyndige børn, der opdrages og passes på af myndige voksne. Børn ses i dag som aktører i deres eget liv, og de betragtes som kompetente medborgere alt efter deres alder og modenhed. Dette baserer sig blandt andet på nyere psykologisk viden om, at børn fødes med evner til at kommunikere og med interesse i at tænke og forstå omverdenen og handle hensigtsmæssigt i forhold til den. I boerneinfo.dk ligger det som en klar og tydelig underliggende præmis, at børn er aktører i deres eget liv, og at både de nære voksne omkring barnet og system-samfundet har en forpligtelse til at anskue verden ud fra barnets perspektiv. Oplysning til børn/unge om deres rettigheder Boerneinfo.dk har fokus på børns rettigheder. Det gælder for eksempel ret til skolegang, ret til at cykle alene, se film i biografen, medbestemmelse ved adoption, fritidsjob, seksuel lavalder, kriminel lavalder, bankkort, penge, indkøb af tobak og alkohol o.m.a. Figur 2. Udsnit af boerneinfo.dk s oversigt over børns rettigheder I den regnbuefarvede menu kan man læse om børns rettigheder i forhold til Alkohol, Mobning, Arbejde, Kriminalitet, Privatliv, Vold, Skole, Skilsmisse, Anbringelse, Handicap og Sex. Alle disse temaer kan man finde inde under den regnbuefarvede menu, der går igen både på forsiden og på alle undersider. Figur 3. Den regnbuefarvede menu på boerneinfo.dk Hele boerneinfo.dk er bygget op omkring børns rettigheder. Både forstået som oplysning om børns eksplicitte rettigheder og som oplysning om det, der kan ske, når/hvis barnet eller barnets voksne overskrider eller ikke overholder barnets rettigheder. 18 Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger

19 Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har problemer I starten af Børnerådets arbejde med boerneinfo.dk i 2006 blev der taget en grundig drøftelse af, på hvilken måde Børnerådet mest optimalt kunne løse sin vejledningsforpligtelse over for børn og unge, der har problemer. Denne drøftelse indeholdt blandt andet overvejelser om at etablere et konkret samarbejde med rådgivningshjemmesider, der henvender sig til målgruppen. Set i lyset af de ressourcer, som Børnerådet har til rådighed til boerneinfo.dk konkluderede Børnerådet, at man ikke havde mulighed for på et fagligt kvalitativt grundlag at yde personlig rådgivning og vejledning til børn og unge. I stedet henviser boerneinfo.dk til telefonrådgivning og chatrådgivning hos en lang række organisationer inden for de relevante emner. Børnerådet vurderer stadig, at det er et problem, at det ikke er muligt for børn og unge at henvende sig ét sted, hvor man kan få rådgivning og vejledning i forhold til en konkret rettighedsproblemstilling. Derfor arbejder rådet for, at der kan etableres en national Børnetalsmand. Boerneinfo.dk tilbyder generel information til børn og unge om, hvad de kan gøre, hvis de har problemer for eksempel i skolen, i familien, blandt kammerater, på fritidsjob osv. Målgruppen er også børn, hvor deres kammerater har et problem, som de gerne vil læse om med henblik på måske at hjælpe den kammerat, der har brug for det. Under hvert menupunkt er der yderligere en række menupunkter/indgange, hvor barnet kan klikke ind og læse mere om handlemuligheder, hvis barnet har behov for støtte. Figur 4. Oversigt over hvilken rådgivningsinstans der foreslås for hvert emne i den regnbuefarvede menu Baglandet i Ålborg, Kbh. og Århus BørneBrevkassen BørneChatten Børnesagkyndig rådgivning BørneTelefonen Børnetinget Cyberhus Danske skoleelever DCUM De 4 årstider De drikker derhjemme (Kbh.) Debatten Din læge Etnisk ung i krise Familievold Find din kommune Gift eller ugift Hotline for voldsramte kvinder Jobguide Jobpatruljen Netdoktor Rigshospitalets team for seksuelt misbrugte børn Sexlinien Sexlinien for unge Sikker chat SISO Skole og samfund SOS Helpline SSP Stop overgreb Sundhedsplejersken på din skole Sundhedsstyrelsen TUBA Ung online Ung på Linie Åben anonym rådgivning i din kommune Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger 19

20 Figur 5. Eksempel på menupunktet Vold på Boerneinfo.dk Barnet kan klikke ind på Rådgivning og her læse, hvor man konkret kan henvende sig, hvis man er udsat for vold for eksempel i hjemmet. Støtte til børn/unge Boerneinfo.dk omhandler også støtte og vejledning til børn og unge. Det kan for eksempel være i forbindelse med sex. Her får barnet/den unge nogle gode råd med på vejen for eksempel om Den første gang Figur 6. Tekst fra menupunktet Sex på boerneinfo.dk Den første gang skal være rar, tryg og også helst lidt sjov. Det skal være sammen med en, som man kan sige til og fra overfor. Det er vigtigt at beskytte sig selv og den anden. Både for at undgå at blive gravid og for at undgå seksuelt overførte sygdomme som fx klamydia. Den eneste prævention der effektivt beskytter mod både graviditet og sexsygdomme er kondom. Når man skal i seng med en for første gang, er det en god idé at gøre sig klart, hvad man har lyst til, og hvad man ikke har lyst til. Især hvis man skal være sammen med en, der er mere erfaren. Selvom man har aftalt, at det skal ske nu, har man altid ret til at stoppe og sige fra, hvis man alligevel ikke har lyst eller føler sig klar. Ingen må presse andre til sex, og du må altid sige stop! I forbindelse med kriminalitet kan barnet/den unge finde en række meget relevante oplysninger. Under menupunktet Din ungdom på spil finder man i alt syv interaktive spil: Din ungdom på spil samt spillene Rettigheder på spil og en dokumentarfilm. Der er tale om interaktive filmspil. Spillene eller simulationen består af en række filmsekvenser, hvor det er barnet/den unge, der bestemmer handlingen i kraft af de valg, han/hun træffer undervejs. Det læringsmæssige perspektiv bygger grundlæggende på, at man som spiller er hovedperson (point of view) i en simulation, hvor de enkelte valg er med til at konstruere spillerens virtuelle virkelighed og er afgørende for spillets videre handling. Ideen er, at spilleren gennem denne simulation vil tænke over lignende situationer i virkeligheden, og derved opnå en vis handlekompetence ved at arbejde i simulatoren. Den unge præsenteres for et handlingsforløb, for eksempel at tre veninder går i butikker og laver butikstyveri. Undervejs stopper filmen, og den unge præsenteres for eksempel for to valgmuligheder. Figur 7. Valgmulighed i det interaktive spil Din ungdom på spil Spillet varer ca. 15 minutter. 20 Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger

Børne- og Ungepanelet

Børne- og Ungepanelet Børne- og Ungepanelet - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger Udarbejdet for Børnerådet af UdviklingsForum september 2009 Børne- og Ungepanelet - En satspuljebevilling

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Hjælp til børn og unge også for voksne/undervisere

Hjælp til børn og unge også for voksne/undervisere Hjælp til børn og unge også for voksne/undervisere Alkohol De drikker derhjemme http://www.dedrikkerderhjemme.dk/# København Kommunes (tilbyder børn og unge op til 20 år, der påvirkes af forældres alkoholproblemer)

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Børn - omsorg, tryghed og trivsel fra et rettighedsperspektiv. Vinterkonference Per Schultz Jørgensen 21. november 2012

Børn - omsorg, tryghed og trivsel fra et rettighedsperspektiv. Vinterkonference Per Schultz Jørgensen 21. november 2012 Børn - omsorg, tryghed og trivsel fra et rettighedsperspektiv Vinterkonference Per Schultz Jørgensen 21. november 2012 Hvad handler det om? Et godt liv Opvækst med relationer til voksne Kammerater Indflydelse

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014

Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014 Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014 Uddybende bilag til Ballerup Kommune Udvikling i antal henvendelser i rådgivningen 2001-2012 Antallet af børn og unge som henvender sig til Børns Vilkårs

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Trivselslæseplan for 9. klasse

Trivselslæseplan for 9. klasse Trivselslæseplan for 9. klasse Selvstændig stillingtagen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen?

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Workshop i Undervisningsministeriet 24. juni 2010 Formål med workshop Workshopdeltagerne skulle sammen se

Læs mere

DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ...

DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ... DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ... Rapport om børnenes svar på det TALENDE spørgeskema i forbindelse med BørneMiljøVurdering november 8 UdviklingsForum og Århus Kommune november 8 UdviklingsForum

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Oktober 2009. STOP mobning

Oktober 2009. STOP mobning Oktober 2009 STOP mobning Formidling og fastholdelse af gode resultater i forlængelse af projekter om forebyggelse og håndtering af mobning på danske arbejdspladser Afsluttende notat: Status og projekterfaringer

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Potentialer og muligheder i online rådgivning

Potentialer og muligheder i online rådgivning Potentialer og muligheder i online rådgivning Børne- og Kulturchefforeningens fællesmøde og netværksmøde Fredag den 20. april 2012 Anni Marquard Initiativtager og Centerleder Center for Digital Pædagogik

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Trivselslæseplan for 10. klasse

Trivselslæseplan for 10. klasse Trivselslæseplan for 10. klasse Voksen næsten! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes trivsel.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg på workshop 19. august 2014 Forskning i skole i forandring Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Forældre. Sociale medier

Forældre. Sociale medier Forældre Sociale medier Din søn har i nogen tid været uvenner med Morten fra klassen. En dag kommer han hjem og fortæller, at han glemte at logge af Facebook på skolens computer, da de lavede opgaver.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om Forældre samarbejde I forhold til trivsel og læring Hornsyld Skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland,

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse DIALOGSPIL: Generel beskrivelse Der findes mange forskellige udgaver af dialogspillet. De fleste arbejdsmiljøkonsulenter, som arbejder med psykisk arbejdsmiljø, kender denne metode og vil kunne skræddersy

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Tlf. 39 65 02 28 www.gentofte-skole.dk. 50 skoler knækker mobbekurven

Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Tlf. 39 65 02 28 www.gentofte-skole.dk. 50 skoler knækker mobbekurven Dagsorden Gentofte Skole Spørgeskemaundersøgelser på 4., 6. og 8. årgang Den videre proces Målsætning Gentofte Skole At give 50 skoler 6-8 konkrete antimobbemetoder, som skal implementeres i skolernes

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere