Beskyttelse af spil og koncepter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskyttelse af spil og koncepter"

Transkript

1 Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken beskyttelse der ydes, og hvad du kan gøre for at opnå beskyttelsen. 1

2 Indhold Ophavsret... 3 Patent... 4 Varemærke... 5 Domænenavn... 6 Design... 7 Jeg har fået en idé til et spil. Kan ideen beskyttes?... 9 Jeg har fået en idé til et tv-program. Kan programkonceptet beskyttes? Hemmeligholdelseserklæring og notarstempel Læs mere

3 Ophavsret Ophavsretten beskytter ikke ideer, men derimod den konkrete udformning af ideer. Fx beskyttes ideen til en bog om et bestemt emne ikke, hvorimod en konkret bog om samme emne beskyttes. Det betyder, at den første, der får ideen til en bog, ikke har eneret til bogens emne, og andre må derfor gerne skrive bøger om samme emne; de må bare ikke kopiere den første forfatters bog. Det er en betingelse for beskyttelse efter ophavsretsloven, at dit produkt har såkaldt værkshøjde, dvs. at det skal være et resultat af ophavsmandens selvstændigt skabende indsats. Domspraksis viser, at der ikke stilles strenge krav, for at et produkt kan beskyttes. Ophavsretten opstår i og med, at værket bliver skabt. Fx opstår ophavsretten til en bog, mens den skrives. Der er ingen krav om ansøgning, stempel, registrering eller betaling, ligesom det ikke er en del af det ophavsretlige system at udstede officielle beviser for beskyttelse. -mærket har ingen juridisk betydning i Danmark; beskyttelsen er den samme, uanset om mærket anvendes eller ej. Du kan derfor bruge -mærket uden tilladelse. Produkter, som ikke er beskyttede efter ophavsretsloven, kan være beskyttede imod illoyale efterligninger efter markedsføringsloven. Et produkt er dog kun beskyttet efter markedsføringsloven, hvis det har særpræg. 3

4 Patent Patentretten beskytter en teknisk nyskabelse. Dvs. at du skal vise, hvordan et teknisk problem løses på en ny måde. Et eksempel kunne være ideen om at lave et nyt bordhockeyspil. Selve ideen til spillet kan du ikke patentere, men en bestemt måde at få hockeypucken til at svæve på med en luftpude, kan blive patenteret. Der er 3 hovedbetingelser, som skal opfyldes, for at en opfindelse kan patenteres. Opfindelsen skal: være ny. Dvs. at opfindelsen ikke på nogen måde må have været offentliggjort noget sted i verden fx via foredrag eller på udstillinger. have opfindelseshøjde. Dvs. at opfindelsen skal adskille sig væsentligt fra, hvad der er kendt på det tidspunkt, ansøgningen indleveres. kunne udnyttes industrielt. Patentretten opstår ikke automatisk, men ved at du indgiver en ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen, som behandler ansøgningen og udsteder patent, hvis opfindelsen lever op til patenteringskravene. Patentet vil alene være gyldigt for Danmark. Hvis du ønsker patentbeskyttelse i andre lande end Danmark, skal du også søge i de pågældende lande. 4

5 Varemærke Varemærkeretten beskytter det kendetegn, som en erhvervsdrivende markedsfører sine varer eller tjenesteydelser under. Varemærket er varens eller tjenesteydelsens helt specielle navn det navn, som over for køberen viser, at varen eller tjenesteydelsen kommer fra en bestemt producent eller udbyder. Et varemærke kan fx bestå af et eller flere ord, et logo, en kombination af disse eller en meget specielt udformet emballage. Kun fantasien sætter grænser for, hvordan man kan udforme sit varemærke. Som eksempler kan nævnes: Figurmærker: Ordmærke: VR MONOPOLY <w> VR MONOPOLY <fig> VR GÆT & FORM MED STORM <fig> Varemærkeretten opstår enten ved, at varemærket tages i brug eller ved at lade mærket registrere ved Patent- og Varemærkestyrelsen. Når et varemærke er registreret, har indehaveren eneret til at benytte mærket i Danmark. Eneret betyder, at andre er udelukkede fra at bruge eller få registreret det samme eller et lignende mærke for de samme eller lignende varer og tjenesteydelser. 5

6 Domænenavn Domænenavnsretten beskytter en given adresse på internettet, som angives ved et navn fx Hvert navn skal være unikt. To identiske domænenavne kan derfor ikke registreres side om side. Et domænenavn består af 3 led: 1. www eller http som angiver, at der er tale om en internetadresse 2. et navn eller ord fx dkpto eller infokiosk 3. et topdomæne i form af enten en landekode som fx.dk eller en generisk betegnelse som fx.com eller.int. Retten til et domænenavn opstår ved, at det registreres via en registrator, som er godkendt af DK Hostmaster. Du kan se en liste over godkendte registratorer på 6

7 Design Designretten beskytter en formgivning eller et udseende på et produkt. Det kan være emballager, legetøj, ikoner eller skærmbilleder på en computer. Der er 2 hovedbetingelser, som skal opfyldes, for at du kan få designbeskyttelse: Designet skal være nyt. Det betyder, at designet ikke må have været offentliggjort, før der søges om designbeskyttelse. Designet skal have en "individuel karakter". Dvs. at helhedsindtrykket af det ansøgte design skal adskille sig klart fra helhedsindtrykket af andre kendte designs. Det kræver derfor en vis kreativitet i forhold til allerede kendte produkters udseende og formgivning, hvis du ønsker at opnå retten til designet af dit produkt. Eksempler på registrerede designs: DR Et spillebræt og folder til spilleregler 7

8 DR Et spillebræt med spillebrikker Designretten opstår ved, at du indgiver en ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen, som registrerer designet. Designet vil alene være gyldigt for Danmark. Hvis du ønsker designbeskyttelse i andre lande end Danmark, skal du søge i de pågældende lande. Når et design er blevet registreret, er det muligt både for indehaveren selv og for andre at få prøvet, om designretten er holdbar. Det kan fx være begrundet i, at det registrerede design krænker en ældre rettighed. Sagen om prøvning kan ske ved domstolene, men det vil dog typisk være hurtigere og billigere at få foretaget en administrativ prøvning i Patent- og Varemærkestyrelsen. 8

9 Jeg har fået en idé til et spil. Kan ideen beskyttes? Ophavsret Du kan ikke få ophavsretlig beskyttelse af din idé, men konkret udformede dele af din idé kan være beskyttede. Hvis du fx har udtænkt et kortspil og beskrevet reglerne i en tekst, kan denne tekst være beskyttet. Det betyder, at andre ikke må kopiere din tekst. De må derimod gerne beskrive de samme regler i en anden tekst, da selve ideen til kortspillet ikke er beskyttet. Det samme gælder fx et brætspil. Hvis du har udviklet et brætspil og designet bræt og brikker, kan brættet og brikkerne være beskyttede som kunstværker. Andre må ikke kopiere dit bræt 9

10 eller dine brikker, men det er i orden at udforme et andet bræt og andre brikker ud fra samme idé. Hvis du har udtænkt et computerspil og udviklet et styreprogram, tegnet billeder og komponeret musik, kan disse dele være beskyttede. Andre må derimod gerne udforme et andet styreprogram, andre billeder og anden musik ud fra samme idé, da selve ideen til computerspillet ikke er beskyttet. Beskyttelsen opstår i og med den konkrete udformning, fx når teksten skrives, eller brikkerne designes. Det er hverken et krav eller en mulighed i det ophavsretlige system at få et officielt bevis for beskyttelsen. Dit produkt er med andre ord beskyttet automatisk. Det kan være forbudt at efterligne andres ideer efter markedsføringsloven. Grænsen mellem tilladte og forbudte efterligninger bliver fastlagt af domstolene. Det afgørende er typisk, om der er tale om en illoyal markedsfortrængning eller lignende. Patentret Du kan ikke som sådan få patent på ideen til et spil, men det kan være, at der er enkeltdele af spillet, som kan patenteres. Fx kunne opfinderen af bordhockey ikke patentere selve ideen med at lave et spillebord med en luftpude. Derimod kunne han patentere det bord, som faktisk førte hans idé ud i livet. Du kan også patentere en bestemt fremstillingsmetode, som anvendes til at producere dele til brug for dit spil. Det kunne fx være en metode til at fremstille en særligt holdbar hockeypuck. En idé til et computerspil er ikke en patenterbar størrelse, da ideen jo ikke løser et teknisk problem. På samme måde som ved andre spil vil tekniske løsninger dog kunne patenteres, hvis de opfylder de almindelige vilkår. Således vil ideen om at lave et spil, hvor man skyder efter figurer på en skærm, ikke være patenterbar. Derimod vil en teknisk løsning på, hvordan skud fra en lyspistol registreres på en skærm, kunne danne grundlag for en patentansøgning. På samme måde vil skaberne af Trivial Pursuit ikke kunne patentere ideen bag spillet. Derimod ville de kunne patentere fx en teknisk fremgangsmåde til at producere spillepladen. Beskyttelsen opstår først, når der er indgivet en patentansøgning, og den er registreret ved Patent- og Varemærkestyrelsen. Det er derfor vigtigt ikke at fortælle andre om et spil, før du har overvejet, om det indeholder dele, som er egnet til patentering, og har ansøgt om det. 10

11 Varemærkeret Varemærkeretten kan ikke beskytte ideen til et spil, men navnet på spillet vil kunne beskyttes efter varemærkeretten. Det kan heller ikke udelukkes, at emballagen, hvis den har en særlig udformning, vil kunne beskyttes efter varemærkeretten. Designret Designretten kan ikke beskytte ideen til et spil, men den konkrete udformning af spillet kan eventuelt designbeskyttes. Eksempelvis vil udformningen af brættet og brikkerne i et brætspil kunne beskyttes som et design. Det er et krav for at opnå designbeskyttelse, at udformningen af spillet er nyt, og at det adskiller sig tilstrækkeligt fra allerede kendte spil. Beskyttelsen opstår, når du indgiver en ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen. 11

12 Jeg har fået en idé til et tv-program. Kan programkonceptet beskyttes? Ophavsret Du kan ikke få ophavsretlig beskyttelse af din idé, men den konkrete udformning af din idé eller dele af den kan være beskyttet. Hvis du fx har fået en idé til en tv-quiz og beskrevet deltagerne, reglerne, præmierne og kulisserne i tekst og billeder, kan denne beskrivelse være ophavsretligt beskyttet. Det betyder, at andre ikke må kopiere din tekst eller dine billeder. De må derimod gerne producere en anden tv-quiz ud fra samme grundidé, da selve ideen til tv-quizzen ikke er beskyttet. Eksempelvis kan man ikke kræve eneret til ideen om en tv-quiz, hvor kendte personer besvarer spørgsmål om kongehuset. Et færdigt quiz-program er ophavsretligt beskyttet, men det er ikke muligt at opnå eneret til tv-quizzer generelt. Mellem disse yderpunkter er det vanskeligt at give et entydigt svar på, hvad der er beskyttet, da det afhænger af en helhedsvurdering af de konkrete omstændigheder. Beskyttelsen opstår først på det tidspunkt, hvor ideen tager en konkret form med en detaljeret beskrivelse af tv-programmet i sin helhed, som kan danne grundlag for tilrettelæggelse af programmet. 12

13 Beskyttelsen opstår i og med den konkrete udformning, fx når teksten skrives, og billederne tegnes. Det er hverken et krav eller en mulighed i det ophavsretlige system at få et officielt bevis for beskyttelsen. Det kan være forbudt at efterligne andres ideer efter markedsføringsloven. Grænsen mellem tilladte og forbudte efterligninger bliver fastlagt af domstolene. Det afgørende er typisk, om der er tale om en illoyal markedsfortrængning eller lignende. Patentret En idé til et tv-program eller format kan som sådan ikke patenteres. Patenter beskytter konkrete tekniske opfindelser og ikke mere abstrakte ideer. Det betyder dog ikke, at man helt skal afskrive muligheden for at patentere. Hvis det er nødvendigt at skabe ny teknologi til brug i tv-programmet, kan denne teknologi patenteres, hvis den opfylder de almindelige patenteringskrav. Som eksempel kan nævnes et system, som skal kunne måle deltagernes reaktionstid meget nøjagtigt i et tv-program. Hvis denne opgave løses på en teknisk ny måde, kan man vælge at søge denne måde patenteret. Varemærkeret Varemærkeretten kan ikke beskytte ideen til et tv-program, men navnet eller logoet på programmet vil kunne beskyttes efter varemærkeretten. Det samme gælder i et begrænset omfang bevægelige ikoner, der fungerer som kendetegn for programmet og jingles eller andre kendingslyde, der ikke har en længde som reelle musikstykker. Designret En idé til et tv-program kan ikke designbeskyttes. I det omfang tv-programmet giver sig udslag i konkrete udformninger, vil disse kunne beskyttes. Derfor kan kulisser, dekorationer og særlige genstande, der bruges i programmet, beskyttes selvstændigt. 13

14 Hemmeligholdelseserklæring og notarstempel Personer, der udtænker ideer til nye spil eller koncepter, er ofte bange for, at producenten stjæler ideen ved en præsentation. Markedsføringslovens 10, stk. 3, indeholder et konkret forbud mod ubeføjet udnyttelse af ideer i forbindelse med en konkret præsentation. For at opnå beskyttelse mod ubeføjet udnyttelse af ideen, kan det anbefales at lade producenten underskrive en hemmeligholdelseserklæring, inden ideen præsenteres. Hvad angår rådgivning om hemmeligholdelseserklæringer kan det anbefales, at du henvender dig til en advokat. På Patent- og Varemærkestyrelsen hjemmeside kan du under fanebladet blanketter finde et eksempel på en hemmeligholdelseserklæring. En anden mulighed er, at du får en notar til at skrive under på fx en beskrivelse af et spil eller et programkoncept; notaren bekræfter ved sin daterede underskrift identiteten på den, der kommer med dokumentet. Notarens underskrift, som du kan få på det lokale dommerkontor mod betaling af et gebyr, giver dig en vis sikkerhed i form af en officiel datering. 14

15 Læs mere om ophavsret og Kulturministeriet, telefonnummer om patentret Kundecenter, telefonnummer om varemærkeret Kundecenter, telefonnummer om designret Kundecenter, telefonnummer om domænenavne og Dansk Internet Forum, telefonnummer

16 Udgivet december 2004 af Kulturministeriet Nybrogade 2 Postboks København K hjemmeside: og Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé Tåstrup hjemmeside: Illustrationer ved T. Thorhauge Rettighederne til denne brochure tilhører Kulturministeriet og Patent- og Varemærkestyrelsen. Brochuren må imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse. Dog må brochuren ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. 16 Layout: Lis Skou - Tryk: Print&Kopi/PVS

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

IMMATERIELLE RETTIGHEDER IMMATERIELLE RETTIGHEDER Patenter, Brugsmodeller, Varemærker, Designbeskyttelse og Ophavsret DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

vejledning til ansøgning om patent

vejledning til ansøgning om patent vejledning til ansøgning om patent In d h o l d Hvad kan patenteres - hvornår og hvordan?... 1 Sådan søger du patent i Danmark... 3 6 praktiske eksempler... 6 Hvordan behandles ansøgningen?... 49 Patentbeskyttelse

Læs mere

patentområdet for opfindere og iværksættere

patentområdet for opfindere og iværksættere Kort om Chas. Hude Ebbe Johansen er uddannet civilingeniør (K) i 1965 ved Danmarks Tekniske Universitet. I sin karriere har han blandt andet beskæftiget sig med udvikling og innovation hos Radiometer A/S,

Læs mere

Søgning i patentlitteraturen

Søgning i patentlitteraturen Søgning i patentlitteraturen Espacenet Espacenet er en international patentdatabase, der indeholder informationer om 50 mio. patentskrifter og litteraturreferencer helt tilbage til 1920. Vil du vide mere

Læs mere

PIRATER I SIGTE FORRETNINGSVÆRKTØJER

PIRATER I SIGTE FORRETNINGSVÆRKTØJER FORRETNINGSVÆRKTØJER PIRATER I SIGTE En praktisk guide om piratkopier, der kopierer andre produkters udseende, og de våben, virksomhederne kan tage i brug imod piraterne Britta K. Thomsen JurisConsult

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse Industriel ejendomsret i bevægelse Tæt på erhvervspolitikken Indhold Indhold: Forord................................................ 5 Sammenfatning med forslag og initiativer............ 7 Kapitel 1:

Læs mere

IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker

IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker Indledning IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker Oversigt over immaterialretten Virksomhedsoverdragelse Produkt: VML, MFL 5 jf. 1 Kendetegnsbeskyttelse Virksomhed: selskabslove, MFL

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

FRA IDÉ TIL KOMMERCIEL SUCCES

FRA IDÉ TIL KOMMERCIEL SUCCES FORRETNINGSVÆRKTØJER FRA IDÉ TIL KOMMERCIEL SUCCES En praktisk guide om, hvordan du kommer fra idé til kommerciel succes og undgår kostbare fejl undervejs Britta K. Thomsen JurisConsult Fra idé til kommerciel

Læs mere

Icom Data overtog domænenavnet i IP-RET. Højesterets første domænenavnsafgørelse AKTUEL

Icom Data overtog domænenavnet i IP-RET. Højesterets første domænenavnsafgørelse AKTUEL AKTUEL IP-RET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE IP-RETTIGHEDER JUNI 2004 Højesterets første domænenavnsafgørelse Af advokat dr. jur. Per Håkon Schmidt og advokatfuldmægtig Jesper Lykkesfeldt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0194 Klager: Christina Nielsen Kenny Drews Vej 85, 1. tv. 2450 København SV v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: Digitoy Interactive (Smyks.dk) v/martin

Læs mere

Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax: E-mail:

Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax: E-mail: Designansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Patent- og Helgeshøj Allé 81 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax : 43 50 80 01 E-mail : pvs@dkpto.dk Web : www.dkpto.dk CVR-nr. : 17

Læs mere

Ophavsretten på biblioteket

Ophavsretten på biblioteket BIBLIOTEKSSTYRELSEN Ophavsretten på biblioteket BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN 2002 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Ophavsretten på biblioteket Biblioteksstyrelsen 2002 1 Ophavsretten på Biblioteket 2. reviderede

Læs mere

Få din. idé. til at. vokse. - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer.

Få din. idé. til at. vokse. - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer. Få din idé til at vokse - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer. Realiser dine idéer med IPR En opfindelse eller en god idé kan være mange

Læs mere

SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING. Hjælp til brug ved ansøgning om patent

SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING. Hjælp til brug ved ansøgning om patent SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING Hjælp til brug ved ansøgning om patent Indhold Sådan skrives en patentansøgning... 1 Den nemme måde... 2 Blanket til patentansøgning... 3 Disposition og kladde... 5 Gode

Læs mere

Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC. Skolejuraens. En guide i ophavsret og persondataret?

Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC. Skolejuraens. En guide i ophavsret og persondataret? Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC Skolejuraens En guide i ophavsret og persondataret? 1 Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC Kapitel 2 - Når jeg underviser...9

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår Non-use of domain names containing a third party s trademark rights af TIMM BRAUN I specialet behandles, hvilken virkning manglende

Læs mere

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2010 00903 1:1 . Indsiger gjorde gældende, at der gennem tidligere

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

Skolejura ABC Forfatter: Hanne Bender, advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted

Skolejura ABC Forfatter: Hanne Bender, advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted Skolejura ABC Skolejura ABC Forfatter: Hanne Bender, advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted Forsidebillede: Scanpix Billeder fra Scanpix: side 1,14,16,19,25,28,33, 35,38,41,43,44,62,64,66 Billeder fra

Læs mere