Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen /Birgitte Christensen

2 Redegørelse om pensionsbeskatningslovens 15 A - pensionsordninger for tidligere selvstændigt er hvervsdrivende Pensionsbeskatningslovens 15 A trådte i kraft den 1. januar Med 15 A indførtes en særlig adgang for personer over 55 år, der havde drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år, til at oprette pensionsordninger i forbindelse med virksomhedsophør. I det lovforslag, hvori 15 A indførtes, afgav den daværende skatteminister løfte om inden udgangen af 2005 at give Folketingets Skatteudvalg en redegørelse for anvendelsen af pensionsordninger for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende i indkomstårene Pensionsordninger for selvstændigt erhvervsdrivende - ophørspension De omfattede personer de selvstændigt erhvervsdrivende - er karakteriseret ved, at de igennem en længere erhvervsaktiv periode har haft erhvervsvirksomheden som økonomisk centrum for deres livsinteresser. De pågældende har typisk prioriteret investeringer i virksomheden over pensionsopsparing i traditionel forstand, og hvis der i det hele taget er foretaget pensionsopsparing, er denne ofte uforholdsmæssigt beskeden sammenlignet med de oparbejdede værdier i virksomheden og med personernes hidtidige indtægtsforhold. Ved erhvervsvirksomhedens ophør står disse personer således dels med en skattepligtig fortjeneste hidrørende fra virksomheden, dels med en meget begrænset eller helt manglende pensionsopsparing. I forhold til de almindelige beskatningsregler for pensionsordninger er det relativt vanskeligt at påbegynde en massiv opsparing til pension i en alder af 55 år eller mere. Fradragsretten for større kapitalindskud til pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensionsordninger skal således fordeles over en periode på 10 år, dog således at der hvert år er mulighed for at fradrage kr. (2006-niveau) - det såkaldte opfyldningsfradrag. Efter de almindelige regler er det endvidere ikke muligt at nyoprette en ratepensionsordning efter det fyldte 60. år. Begge disse regler begrænser de tidligere selvstændiges interesse i at indskyde provenuet ved afståelsen af virksomheden på en pensionsordning. Pensionsbeskatningslovens 15 A forbedrer mulighederne for, at de selvstændigt erhvervsdrivende kan anvende den skattepligtige fortjeneste fra virksomheden til at skaffe sig en efter forholdene mere passende pensionsopsparing. Loven har den virkning, at avancebeskatningen udskydes, så den ikke falder umiddelbart ved virksomhedens ophør, men først Side 2

3 på det tidspunkt, hvor personen vælger at påbegynde sine pensionsudbetalinger. Dette sker i kraft af, at den tidligere erhvervsdrivende kan fradrage indskuddet på en pensionsordning i samme år, som der sker beskatning af fortjenesten fra virksomheden. Reglerne om fordeling af fradrag over 10 år for kapitalindskud gælder således ikke for ophørspensionsordninger efter 15 A. Der er således fuld fradragsret allerede i indbetalingsåret eller -årene for indbetalinger inden for en beløbsramme. Ligeledes er det muligt at oprette ratepensionsordninger, selv om man er fyldt 60 år, og muligt at aftale, at sidste rate skal udbetales, efter at man er fyldt 85 år. Loven har virkning for hel og delvis afståelse af erhvervsmæssig virksomhed, der finder sted i indkomståret 2001 eller senere indkomstår. Betingelserne for at oprette en ophørspension kan i hovedtræk beskrives således: Personer, der i forbindelse med afståelse af deres erhvervsmæssige virksomhed eller en andel af denne opnår en skattepligtig fortjeneste, kan oprette en ophørspension. Tilsvarende gælder en person, der afstår aktier i et selskab, der driver erhvervsmæssig virksomhed, og hvori den pågældende er hovedaktionær. Ordningen kan endvidere i et vist omfang benyttes af medarbejdende ægtefæller. Enhver fortjeneste er omfattet af reglen. Der skal således ikke sondres mellem fortjeneste på anlægsaktiver og fortjeneste på omsætningsaktiver. Personen skal være fyldt 55 år inden afståelsen. Den, der opretter en ophørspension, skal i en periode på mindst 10 år inden for de seneste 15 år forud for det indkomstår, hvori pensionsordningen oprettes, have drevet selvstændig erhvervsmæssig virksomhed eller have været hovedaktionær i et selskab, der driver erhvervsmæssig virksomhed. Det er ikke et krav, at perioden er en sammenhængende periode på mindst 10 år. Den erhvervsmæssige virksomhed må ikke i overvejende grad have bestået af udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende, dvs. i passiv kapitalanbringelse. (Dette gælder dog ikke, når personen eller et selskab, hvori personen har været hovedaktionær, har udøvet næringsvirksomhed ved køb og salg af værdipapirer eller ved finansieringsvirksomhed). Den erhvervsmæssige virksomhed må endvidere ikke have bestået i udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler eller skibe eller have haft mere end 10 ejere, medmindre opretteren af pensionsordningen har deltaget i virksomhedens drift i væsentligt omfang. Pensionsordningen skal være en pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring eller en rateopsparing i pensionsøjemed. For rateforsikringer og rateopsparinger gælder normalt, at de ikke kan oprettes efter det fyldte 60. år. Denne regel gælder ikke for ophørspensioner. Den, der opretter én eller flere ophørspensionsordninger, kan i alt højst indbetale et grundbeløb på kr. (2006-niveau). Indbetalingen til en pensionsordning hidrørende fra en given virksomhed kan dog ikke overstige den fortjeneste opnået Side 3

4 ved afståelsen af virksomheden eller en andel af denne, som medregnes ved personens indkomstopgørelse. Fortjenesten opgøres før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og særligt pensionsbidrag. Beløbet skal indbetales inden for en 10 års periode, der begynder med det år, hvori virksomheden eller en andel af denne er afstået. Indbetaling i de indkomstår, der følger efter afståelsesåret, kan ikke på samme måde neutralisere avancebeskatningen, men giver personer, der har indgået aftale om afdragsvis betaling af afståelsessummen, og som ikke har frie midler til at foretage hele pensionsindbetalingen på én gang, mulighed for at oprette en ophørspension. Ved indbetaling på en ophørspension skal den person, der har oprettet ordningen, dokumentere størrelsen af den skattepligtige avance ved en underskreven erklæring fra en advokat, en statsautoriseret eller registreret revisor, en konsulent i driftsøkonomi, et medlem af Foreningen af Danske Revisorer eller en person, der kan ligestilles hermed. For sidstnævnte gruppes vedkommende skal den pågældende sagkyndige kunne dokumentere personlig uddannelse og praktisk erfaring i behandlingen af skattesager m.v. Ændringer af reglen Siden indførelsen af 15 A er reglen indholdsmæssigt ændret to gange For det første var en af betingelserne for at kunne anvende reglerne om ophørspension oprindeligt, at personen havde drevet virksomhed i en sammenhængende periode på mindst 10 år forud for det indkomstår, hvor pensionsordningen blev oprettet. Det var dog i den forbindelse tilladt, at der kunne ske virksomhedsskift, blot der ikke gik mere end 12 måneder fra den ene erhvervsvirksomhed ophørte, til den anden erhvervsvirksomhed påbegyndtes. Hermed ville en person ikke kunne anvende ordningen, hvis denne kun havde drevet den seneste virksomhed i 9 år. Personen kunne imidlertid sammenlagt have drevet virksomhed i f.eks. 22 år. Først i 13 år og senere med et par års mellemrum i 9 år. Der kunne argumenteres for, at kravet om, at personen skal have drevet virksomhed i en sammenhængende periode på 10 år bortset fra kortvarige afbrydelser var for strengt. Formålet med ordningen er at hjælpe de persongrupper, som i flere år ikke har fået sparet op til pension, fordi de har prioriteret investeringer i virksomheden højere. I den forbindelse burde det være uden betydning, at der f.eks. i et par år ikke har været drevet virksomhed, som i eksemplet ovenfor. Det at personen har drevet virksomhed over en længere årrække her minimum 10 år burde være tilstrækkeligt. Derfor ændredes betingelsen til, at personen blot inden for de seneste 15 år skal have drevet virksomhed i 10 år. Den pågældende person skal herefter således ikke nødvendigvis have drevet virksomhed i en sammenhængende periode på 10 år, f.eks. kan personen inden for de seneste 15 år have drevet virksomhed i to omgange på henholdsvis 4 og 6 år med op til 5 års afbrydelse. For det andet måtte den erhvervsmæssige virksomhed oprindeligt ikke i væsentligt omfang bestå i udlejning af fast ejendom etc. Dette lempedes ved lov nr. 394 af 6. juni 2002 til et Side 4

5 krav om, at erhvervsvirksomheden ikke i overvejende grad må have bestået i virksomhed af den nævnte karakter. Den nye regel for selvstændigt erhvervsdrivende Indførelsen af ophørspension har løst problemet om tilstrækkelig pensionsopsparing for en del selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke i tide har fået påbegyndt en pensionsopsparing, men langt fra alle virksomheder er salgbare, og mange mindre virksomheder giver kun et mindre salgsprovenu. Ved lov nr. 457 af 9. juni 2004 blev det derfor gjort muligt for selvstændigt erhvervsdrivende hvert år at foretage et særligt fradrag for pensionsindbetalinger, som svarer til 30 pct. af virksomhedens overskud for det pågældende år. De selvstændige er således ikke længere overladt til at håbe på salgbarheden af deres virksomhed, men har nu gode vilkår for at påbegynde en pensionsopsparing tidligere, sådan at de nu med større sikkerhed kan nå op på et passende niveau ved pensioneringen. Det særlige fradrag supplerer således nu reglen om ophørspension, sådan at alle typer af selvstændigt erhvervsdrivende både de, der foretrækker at spare op i virksomheden og indskyde fortjenesten på en ophørspension, og de, der foretrækker en løbende opsparing på en almindelig pensionsordning nu har ordentlige vilkår for at sikre en passende økonomi ved pensioneringen. Anvendelsen af reglen om ophørspension Af forarbejderne til pensionsbeskatningslovens 15 A fremgik det, at fremrykningen af fradragstidspunktet for de kapitalindskud, der efter de almindelige regler fordeles over 10 år, skønnedes at øge værdien af fradragene svarende til 15 pct. af indskudsbeløbet. For de nye indskud antoges progressionstabet som følge af forskel mellem skattesatsen på ind- og udbetalingstidspunktet at udgøre 10 pct. af indskudsbeløbet. Af forarbejderne fremgik det desuden, at provenutabet det første år (2001) ville andrage ca. 550 mio. kr., hvis det antoges, at det gennemsnitlige indskud i 2000 udgjorde kr. årligt, og forslaget medførte yderligere indskud på kr. til i alt kr. årligt. Provenutabet skønnedes at være noget mindre de efterfølgende år på grund af fremrykningen af fradraget for pensionsindskud, der i de følgende 9 år medfører reduceret fradrag for pensionsindskud. På længere sigt antoges det, at beskatningen af de højere udbetalinger fra pensionsordninger yderligere ville reducere provenutabet. Det gennemsnitlige tab lå på 13 pct. af et samlet indskud på 1 mia. kr., svarende til et varigt provenutab på 130 mio. kr. Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange skatteydere der i har foretaget indskud på en ophørspension, og hvor store beløb der er indskudt samlet. Side 5

6 Tabel 1. Indskud på ophørspensioner Antal personer Antal ordninger Samlet indskudt beløb i mio. kr Gennemsnitligt indskud i kr Der er i dag godt personer årligt, der indbetaler på en pensionsordning efter 15 A ved virksomhedssalg. Disse personer har indskudt et gennemsnitligt beløb på omkring kr. jf. tabel 1. Der er altså ca. halvt så mange personer, der indskyder, end skønnet i lovforslaget. Til gengæld indskydes ca. 60 pct. mere pr. person end oprindeligt antaget. På baggrund af de ovenstående oplysninger om den nuværende udbredelse anslås det varige provenutab af ordningen nu at udgøre ca. 100 mio. kr. Beregningsforudsætningerne bag dette skøn er præcis de samme som i lovforslaget, på nær at det gennemsnitlige tab ligger lidt lavere nu ca. 12 pct. mod ca. 13 pct. som følge af en lidt anderledes indskudsprofil for indskyderne. Beløbet på ca. 100 mio. kr. skal ses i lyset af, at provenutabet på baggrund af en ren skønsmæssig antagelse om ordningens udbredelse blev anslået til ca. 130 mio. kr. årligt i det oprindelige lovforslag. Side 6

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing Jonas Zielke Skaarup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere