Betænkning. Forslag til lov om spil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om spil"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 202 Folketinget Ændringsforslag Skatteministeren har stillet 19 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2010 og var til 1. behandling den 23. april Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget. Udvalget har anmodet om, at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling efter 2. behandling. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 5 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og Skatteministeriet sendte den 12. februar 2010 dette udkast til udvalget, jf. SAU alm. del bilag 133. Den 26. marts 2010 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: Betfair, Bwin, Compu-Game A/S og Dansk Automat Expert A/S, Coop Danmark A/S, Dansk Automat Brancheforening, Dansk Backgammon Forbund, Dansk Erhverv, Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund, Danske Mediers Forum, Danske Spil A/S, De Samvirkende Købmænd, DGI og DIF, European Online Bingo Coalition, HORESTA, IT-Branchen, Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om spil [af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)] Mahjong Danmark, Nærbutikkernes Landsforening, Nikolaj Winther Olsen, Aalborg, Royal Casino, Stanleybet v/advokatfirma Plesner og Telekommunikationsindustrien i Danmark. Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser. Deputationer Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget: Bech-Bruun Advokatfirma, Bet24, Ladbrokes og Unibet, Compu-Game A/S og Dansk Automat Expert A/S, Dansk Automat Brancheforening, Dansk Backgammon Forbund, Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund, DGI og DIF, European Online Bingo Coalition, HORESTA v/ Dansk Erhverv, IT-Branchen, Nærbutikkernes Landsforening, Royal Casino, Stanleybet v/advokatfirma Plesner og Telekommunikationsindustrien i Danmark. Spørgsmål Udvalget har stillet 19 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag. Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget udtaler, at partierne er glade for at være en del af forliget bag en ny regulering af spillemarkedet i Danmark. For Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti er det vigtigt at have et velreguleret spillemarked, som skaber sikre forhold for spillerne og forpligter spiludbyderne til at udbyde AX012386

2 2 deres ydelser etisk forsvarligt og til at bidrage til statens indtægter og tipsmidlerne. Det er Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis opfattelse, at forliget og de deraf følgende lovforslag lever op til de formål. Det har længe været klart, at den gældende tilstand på spilleområdet var uholdbar. Den eksisterende regulering var hullet, og resultatet var en slags anarki, hvor det var umuligt at stoppe lovbrud og håndhæve reglerne. Udenlandske spiludbydere slap for at betale skat og afgift til skade for statens indtægter og tipsmidlerne. Derfor var det afgørende at få indrammet og lavet klare regler for det samlede spillemarked. Ludomaniforebyggelse og -behandling var samtidig en af Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis store prioriteringer i en ny regulering, og Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti er tilfredse med den øgede prioritering, som bliver en klar forbedring i forhold til den gældende tilstand. Der bliver skabt en bedre finansiering af forebyggelse og behandling. Ludomani er en trussel for den enkelte og familien, og alle også stat og udbydere skal gøre en aktiv indsats for at forebygge og behandle. Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti glæder sig over viljen til at lægge de nødvendige begrænsninger på spil, f.eks. ved at forbyde spil på kredit og lignende ordninger, som risikerer at fastholde spillere. Spiludbyderne vil med bekendtgørelserne blive pålagt forskellige krav til indretning af spillene, markedsføring m.m. De to partier vil følge dette tæt og arbejde for forebyggelse af ludomani også ved dette aspekt. For Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti har det været vigtigt at sikre en fortsat tilstrækkelig finansiering fra tipsmidlerne til det frivillige foreningsliv, ungdomsorganisationer, kulturelle foreninger og aktiviteter og andre almennyttige formål. Derved bidrager tipsmidlerne til et sundt og aktivt organisations- og kulturmiljø både lokalt og på landsplan til gavn for demokratiet, folkesundheden, samfundsbevidstheden og integrationen. De to partier havde gerne set en mulighed for et endnu højere beløb til overskudsmodtagerne, men er tilfredse med forligets fastlæggelse af beløb og fordeling af risici. Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti noterer sig, at forliget giver en bedre indhegning af spillemarkedet og dermed bedre grundlag for at opkræve korrekte afgifter. Det er nødvendigt med en sådan indhegning for at beskytte det lovlige marked, og derfor støtter de to partier de foranstaltninger, der kan træffes over for spiludbydere uden licens. Det har været vigtigt for Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti, at der bliver vedtaget en model for internetblokering, der giver den fornødne retssikkerhed, og at ansvaret for at håndhæve loven ikke placeres hos internetudbyderen med en henstillingsmodel, men at det er fra myndighederne, at kravet om bremsning af en hjemmeside kommer. Vedrørende afgiften på bruttospilleindtægten konstaterer de to partier, at Skatteministeriets vurdering er, at de vedtagne 20 pct. er så højt, afgiften på nuværende tidspunkt kan sættes for at opnå en god incitamentsstruktur, så udbyderne holder sig inden for det lovlige marked. Ved en kommende evaluering ønsker Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti, at denne afgifts størrelse også vurderes. Som en del af aftalen holdes der i overgangsperioden særlig øje med omfanget af ulovligt spil, dvs. fra lovens vedtagelse og frem til den træder i kraft, formentlig den 1. januar Også dette er Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti tilfredse med, og de to partier noterer sig, at gældende dansk lovgivning selvfølgelig skal overholdes til hver en tid. Med de bemærkninger kan Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti støtte lovforslagene og de stillede ændringsforslag til lovforslagene i pakken om en ny spillovgivning. Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 12 Af skatteministeren, tiltrådt af udvalget: 1) Som stk. 2 indsættes:»stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvis med skatteministerens godkendelse overdrages til et af Danske Spil A/S helejet datterselskab.«[korrektion] Ny paragraf 2) Efter 23 indsættes som ny paragraf med tilhørende overskrift:»backgammon 01. Der kan gives tilladelse til afholdelse af offentlige backgammonturneringer efter samme regler, som gælder for afholdelse af offentlige hasardspilsturneringer i medfør af 2, 3, 5, stk. 2, 6-26 og 28 i lov om offentligt hasardspil. Stk. 2. Der skal være mindst otte deltagere i en offentlig backgammonturnering.«[tilladelse til backgammon i turneringsform] Til 26 3) Stk. 1, nr. 3, affattes således:»3) ikke har anmeldt betalingsstandsning, indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering eller er i betalingsstandsning, under konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord,«[præcisering af bestemmelsen] Til 41 4) Efter»der anvendes til afvikling af spil«indsættes:», informationsforpligtelser, registrering af spillere, opbevaring af

3 3 data, foranstaltninger til beskyttelse af spillernes penge, krav til klagesagsbehandling, tilladelsesindehaverens personales deltagelse i spil«. [Udvidelse af bemyndigelse til skatteministeren til at udstede regler] 5) Som stk. 2 indsættes:»stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse eller anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om forhold omfattet af denne lov.«[bemyndigelse til skatteministeren til at udstede regler med henblik på implementering af EU-retsakter] Til 42 6) I stk. 1 ændres»til spillemyndigheden.«til:»til spillemyndigheden, jf. dog stk. 5.«[Konsekvens af den foreslåede ændring af gebyrsammensætningen, jf. ændringsforslag nr. 8] 7) I stk. 2 ændres»til spillemyndigheden.«til:»til spillemyndigheden, jf. dog stk. 5. Gebyret skal betales samtidig med indgivelse af ansøgningen.«[konsekvens af den foreslåede ændring af gebyrsammensætningen samt præcisering af betalingstidspunktet, jf. ændringsforslag nr. 8] 8) Stk. 3 affattes således:»stk. 3. For tilladelser udstedt til udbud af væddemål eller onlinekasino betales et gebyr afhængigt af et kalenderårs afgiftspligtige spilleindtægt, jf. lov om afgifter af spil 6 og 11, til spillemyndigheden, jf. dog stk. 5. Gebyret skal betales, senest 1 måned efter tilladelsen træder i kraft, og efter følgende skala: Spilleindtægtens størrelse Under kr kr. indtil kr kr. indtil kr kr. indtil kr kr. indtil kr. Over kr. Gebyr kr kr kr kr kr kr. «[Ny gebyrordning, som afspejler tilladelsesindehaverens omsætning] 9) Efter stk. 3 indsættes som nye stykker:»stk. 4. Hvis den realiserede spilleindtægt overstiger det grundlag, der er betalt gebyr for i henhold til stk. 3, opkræves et beløb svarende til forskellen mellem det betalte gebyr og det faktiske gebyr, der skal betales. Gebyret skal betales senest 1 måned efter opkrævning. Er den realiserede spilleindtægt for et kalenderår lavere end grundlaget for det betalte gebyr i medfør af stk. 3, tilbagebetales et beløb svarende til forskellen mellem det betalte gebyr og det faktiske gebyr, der skal betales. Stk. 5. For tilladelser af maksimalt 1 års varighed udstedt til udbud af væddemål eller onlinekasino, hvor den afgiftspligtige spilleindtægt ikke må overstige kr., betales et gebyr på kr. til spillemyndigheden til dækning af de samlede omkostninger ved behandling af ansøgningen, udstedelse af tilladelse og tilsyn med tilladelsesindehaveren.«stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og 7. [Præcisering af fastsættelsen af gebyrets endelige størrelse og ny gebyrordning, som afspejler tilladelsesindehaverens omsætning] 10) Stk. 5, der bliver til stk. 7, affattes således:»stk. 7. Gebyrerne i stk. 1-3 og 5 reguleres efter 20 i lov om indkomstskat for personer m.v.«[regulering af gebyrerne efter den generelle indkomstudvikling i samfundet] Til 59 11) I stk. 2 udgår 2. pkt. [Betalingsformidling og internetformidling er ikke længere strafbar formidling erstattes af en fogedforbudsmodel] 12) I stk. 4 indsættes som 2. pkt.:»strafansvaret efter 1. pkt. gælder også for udbud, der finder sted i udlandet, i det omfang udbyderen og de personer, spillet udbydes til, er bosat i Danmark.«[Korrektion] Ny paragraf 13) Efter 64 indsættes i kapitel 12 som ny paragraf:» 02. Betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem er ikke tilladt.«[betyder, at der kan nedlægges et fogedforbud efter retsplejelovens regler] Til 65 14) Stk. 1 affattes således:»skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2 og 3.«[Skatteministeren bemyndiges til at sætte loven i kraft efter afsluttet notifikation efter statsstøttereglerne] 15) Stk. 2 affattes således:»stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af 67.«[Skatteministeren bemyndiges til at sætte 67 i kraft efter afsluttet notifikation efter informationsproceduredirektivet] Til 66 16) Nr. 7 udgår. Nr. 8 bliver herefter nr. 7. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 17] Ny paragraf 17) Efter 66 indsættes som ny paragraf:

4 4» 03. I lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 6. juni 2006, foretages følgende ændring: 1. 5 a og 6, stk. 2 og 3, ophæves.«[lovteknisk korrektion] Til 67 18) Nr. 1 udgår. [Undladelse af indsættelse af et nyt stk. 2 i lov om visse spil, lotterier og væddemål, således at transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem ikke betragtes som formidling] 19) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:» affattes således:» 15. Transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem er ikke tilladt.««[betyder, at der kan nedlægges et fogedforbud efter retsplejelovens regler] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 Den foreslåede 12, stk. 2, svarer til 6, stk. 2, og 8, stk. 2, for henholdsvis Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S. Bestemmelsen giver mulighed for at organisere Danske Spil A/S s selskabsretlige struktur mest hensigtsmæssigt. Til nr. 2 Efter det foreslåede stk. 1 kan der gives tilladelse til offentlige backgammonturneringer efter samme regler som de regler, der gælder for afholdelse af offentlige hasardspilsturneringer i 2, 3, 5, stk. 2, 6-26 og 28 i lov om offentligt hasardspil, jf. lov nr af 27. december Der foreslås en ordning, hvorefter turneringsbackgammon om penge kan spilles offentligt efter samme regler, der gælder for afholdelse af offentlige pokerturneringer. Det foreslås, at reglerne i 2, 3, 5, stk. 2, 6-26 og 28 i lov om offentligt hasardspil finder tilsvarende anvendelse på offentligt turneringsbackgammon. Den foreslåede ordning gør det muligt at afholde offentlige backgammonturneringer om begrænsede beløb. Personer, selskaber og foreninger kan få bevilling til at afvikle offentlige backgammonturneringer. En bevilling gives for et nærmere angivet sted, på hvilket der må afholdes op til fem backgammonturneringer om ugen. Bevilling kan gives for indtil 2 år ad gangen. Det forslåede indeholder en række krav, der skal sikre, at spillet foregår på betryggende måde. Det er bl.a. en betingelse, at der ikke må gives personer under 18 år adgang til at overvære eller deltage i en offentlig backgammonturnering, og at den enkelte deltagers indskud i den enkelte turneringspulje højst må udgøre 300 kr., som skal være betalt via kontooverførsel senest dagen før. Den samlede turneringspulje må som udgangspunkt højst udgøre kr., højst en fjerdedel af turneringspuljen må anvendes til administrationsomkostninger, og den samlede gevinst til en enkelt deltager i turneringen må højst udgøre halvdelen af turneringspuljen. Administration af loven er henlagt til Spillemyndigheden, og der skal betales et gebyr på kr. for indgivelse af ansøgning om bevilling til at afvikle offentligt turneringsbackgammon. Der henvises til bemærkningerne til forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform for yderligere uddybning af bestemmelserne i 2, 3, 5, stk. 2, 6-26 og 28 i lov om offentligt hasardspil. Backgammon, der afholdes uden gevinster eller indsats, er ikke omfattet af loven og vil derfor kunne afholdes uden tilladelse. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 2 herom. Det foreslås i stk. 2, at der skal være mindst otte deltagende spillere i en offentlig backgammonturnering. Bestemmelsen skal forstås således, at der skal være mindst otte spillere, der deltager i spillet fra påbegyndelsen af den offentlige backgammonturnering. Kravet om mindst otte deltagende spillere fra spillets begyndelse gælder ligeledes holdturneringer. Der vil således efter forslaget f.eks. kunne spilles med to hold a fire spillere. Til nr. 3 Den foreslåede 26, stk. 1, nr. 3, er en præcisering af den oprindelig foreslåede bestemmelse. Den foreslåede bestemmelse skal sikre, at personer, der har anmeldt betalingsstandsning eller indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering eller er i betalingsstandsning eller under konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord, er omfattet af bestemmelsen, uanset på hvilket stadium i betalingsstandsningen eller de respektive insolvensbehandlinger vedkommende befinder sig. Bestemmelsen svarer til 64 i lov om finansiel virksomhed og 62 i lov om arbejdsskadesikring. Til nr. 4 Tilføjelsen i 41, stk. 1, betyder, at skatteministeren bemyndiges til at udstede regler om informationsforpligtelser for tilladelsesindehavere, registrering af spillere (etablering af spilkonto), opbevaring af data i forhold til bl.a. spillernes etablering af en spilkonto/registrering af spillerne, foranstaltninger til beskyttelse af spillernes penge, krav til klagesagsbehandling hos tilladelsesindehaverne samt deltagelse i tilladelsesindehaverens udbudte spil for tilladelsesindehaverens ansatte, leverandører og andre personer, der er tilknyttet udviklingen af spillet. Til nr. 5 I den foreslåede 41, stk. 2, bemyndiges skatteministeren til at implementere De Europæiske Fællesskabers retsakter i relation til lovforslagets område, herunder direktiver om hvidvask (senest Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/ EF af 26. oktober 2005 med senere ændringer om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme). Til nr Det foreslås i stk. 3, at det foreslåede årlige gebyr på kr. pr. tilladelse ændres til et årligt gebyr, der betales

5 5 i henhold til tilladelsesindehaverens spilleindtægt. Spilleindtægten svarer til afgiftsgrundlaget, jf. forslag til lov om afgifter af spil 6 og 11. Indførelsen af en differentieret skala for betaling af det årlige gebyr betyder eksempelvis, at en tilladelsesindehaver med en årlig spilleindtægt på 8 mio. kr. skal betale et årligt gebyr på kr., svarende til en nedsættelse af gebyret med kr. For en tilladelsesindehaver med en årlig spilleindtægt på 75 mio. kr. betyder ændringen, at gebyret stiger til kr., svarende til en stigning på kr. Den foreslåede differentiering af det årlige gebyr vil medvirke til, at de små og mindre spiludbydere får en nemmere adgang til markedet for væddemål og online kasinospil. I stk. 4 foreslås det, at hvis den realiserede årlige spilleindtægt bliver større eller mindre end det i stk. 3 betalte gebyr og det medfører et niveauspring i gebyrstørrelsen, reguleres det efter stk. 3 betalte beløb. Reguleringen skal ske umiddelbart efter konstatering af, at spilleindtægten har oversteget eller er under det oprindelig betalte niveau. Tilbagebetaling af for meget indbetalt årligt gebyr kan først ske efter kalenderårets udløb. Har tilladelsesindehaveren f.eks. anført den forventede spilleindtægt i intervallet 5 mio. kr. indtil 10 mio. kr. ( kr.) og når spilleindtægten 10 mio. kr. (og under 25 mio. kr.) i kalenderåret, opkræves differencen ( kr. minus kr.) på kr. umiddelbart efter konstateringen. Såfremt tilladelsesindehaveren ophører med at udbyde spil, sker der ingen regulering af gebyret. Det følgende kalenderårs gebyr skal svare til det forgangne års faktiske spilleindtægt, så det svarer til et fuldt kalenderår. Det betyder, at har tilladelsesindehaveren f.eks. i det forgangne år kun udbudt spil 6 måneder, skal spilleindtægten ganges med to, før gebyrniveauet fastlægges. Der vil altid ske regulering af gebyret, hvis den faktiske spilleindtægt ændrer sig i forhold til den, der var lagt til grund for indbetalingen af gebyret. Det foreslås i stk. 5, at såfremt ansøgerens årlige spilleindtægt er under 1 mio. kr., betales der et gebyr på kr. til dækning af de samlede omkostninger ved behandling af ansøgningen, udstedelse af tilladelsen og tilsyn. Tilladelsesperioden er maksimalt 1 år. Der vil i forbindelse med den 1-årige tilladelse blive fastsat et vilkår (jf. lovforslagets 32) om, at spilleindtægten ikke må overstige 1 mio. kr. En overtrædelse af vilkåret herom er strafbart, jf. lovforslagets 59, stk. 5, nr. 3, og der kan i forbindelse med straffesagen nedlægges påstand om konfiskation af det ulovlige udbytte, jf. straffelovens bestemmelser herom. Dette er for at sikre, at en omgåelse af kravet om betaling af et ansøgningsgebyr ikke er lønsomt. Gebyrerne reguleres efter 20 i lov om indkomstskat for personer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september Til nr. 11 Som konsekvens af fogedforbudsmodellen udgår betalingsformidling og internetformidling som strafbar formidling. Der henvises til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 13. Til nr. 12 Tilføjelsen i 59, stk. 4, svarer til den tilsvarende bestemmelse i lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil 6, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 6. juni 2006, som ophæves i forbindelse med lovforslagets ikrafttræden. Der henvises til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 17. Til nr. 13 Det foreslås at fastsætte, at betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem ikke er tilladt. Bestemmelsen omfatter f.eks. en internetudbyder, der stiller en DNS-server til rådighed for egne slutbrugere eller andre udbyderes slutbrugere (herefter internetudbydere) ved at transmittere information (levere internetgang) til et bestemt internetdomæne med et ulovligt spilsystem. Sådan transmission vil være i strid med den foreslåede bestemmelse. Det er hensigten med bestemmelsen at omfatte internetudbydere, der udbyder internet til en bredere kreds af kunder. Det er derimod ikke hensigten at omfatte virksomheder, der udbyder internet til en begrænset eller lukket kreds af personer herunder hoteller, restaurationer, uddannelsesinstitutioner m.v. Bestemmelsen omfatter endvidere udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge, som formidler betalinger af indsatser og gevinster til og fra en bestemt konto tilhørende en ulovlig spiludbyder. Ved udbydere af betalingstjenester forstås udbydere af betalingstjenester som omfattet af bilag 1 til lov nr. 385 om betalingstjenester, og ved udstedere af elektroniske penge forstås begrebet som anvendt i kapitel 19 i lovbekendtgørelse nr. 467 om finansiel virksomhed. Spillemyndigheden vil i henhold til den foreslåede ordning kunne informere internetudbyderne eller betalingstjenesteudbyderne om, hvilke internetdomæner der efter spillemyndighedens opfattelse indeholder ulovlige spilsystemer, eller hvilke konti der ikke må overføres betaling af indsats og gevinst til og fra. Informationen vil have form af en henstilling. Baggrunden for spillemyndighedens henstilling til internetudbyderne og betalingstjenesteudbyderne er, at de normalt ikke har kendskab til, hvilke spiludbydere der er ulovlige, og de har ikke en pligt til løbende at kontrollere, hvorvidt der formidles internetadgang eller betalinger af indsats og gevinst til og fra en spiludbyder, der overtræder dansk lov. Henstillingen skal alene tjene det formål at give internetudbyderne og betalingstjenesteudbyderne oplysning om, fra hvilke internetdomæner der efter spillemyndighedens opfattelse udbydes ulovlige spilsystemer på, eller hvilke konti der efter spillemyndighedens opfattelse ikke må overføres betaling af indsats til og gevinst fra. I de tilfælde, hvor en internetudbyder eller en udbyder af betalingstjenester har modtaget en henstilling af den omhandlede karakter fra spillemyndigheden, kan internetudbyderen eller betalingstjenesteudbyderen i henhold til den foreslåede bestemmelse undgå at overtræde loven ved at etablere en DNS-blokering (internetblokering) i forhold til det pågælden-

6 6 de internetdomæne eller ved at blokere for betalinger til de pågældende konti. Såfremt en henstilling til en internetudbyder eller en betalingstjenesteudbyder ikke følges, kan spillemyndigheden søge bestemmelsen håndhævet ved nedlæggelse af forbud i fogedretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 57. Ifølge retsplejelovens 641, stk. 1, kan fogedretten ved forbud pålægge parter i private retsforhold at undlade handlinger, som strider mod rekvirentens ret. I henhold til 651 i samme kapitel fremgår det, at det kan straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder forsætligt at overtræde et fogedforbud. Bestemmelsen skal i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF notificeres Kommissionen. Til nr. 14 Udbydere af spil på gevinstgivende spilleautomater og landbaserede kasinoer har anført, at den foreslåede afgiftsforskel på de fysiske spil og onlinespil udgør statsstøtte til fordel for online spiludbydere. Det er oplyst, at en kritisk henvendelse herom er modtaget i Kommissionen. Det er Skatteministeriets opfattelse, at der er tale om forskellige og adskilte spillemarkeder, som ikke vurderes at være i direkte konkurrence med hinanden, hvorfor de foreslåede afgifter ikke udgør statsstøtte. På baggrund af den fremførte kritik, herunder den konkrete henvendelse til Kommissionen, er det imidlertid besluttet at notificere de foreslåede afgifter med henblik på at få Kommissionens bekræftelse af, at der ikke er tale om statsstøtte. Indtil Kommissionens bekræftelse foreligger, kan de foreslåede regler ikke sættes i kraft, og i stedet for den oprindelige faste dato for ikrafttræden (den 1. januar 2011) foreslås det, at skatteministeren bemyndiges til at sætte loven i kraft. Det er hensigten, at loven sættes i kraft som planlagt den 1. januar 2011, hvis Kommissionens bekræftelse foreligger før den 1. november Såfremt Kommissionens bekræftelse foreligger efter den 1. november 2010, er det hensigten, at loven sættes i kraft hurtigst muligt, idet der dog skal fastsættes en ikrafttrædelsesdato, der findes hensigtsmæssig for alle fire love i spillepakken (spilleloven (L 202), spilleafgiftsloven (L 203), udlodningsloven (L 193) og ejerskabsloven (L 191)). Til nr. 15 Den foreslåede ændring i tips- og lottoloven, hvorefter transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem ikke er tilladt, skal i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF notificeres Kommissionen. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 19. Da tidsforløbet i de to notifikationsprocesser (statsstøtte contra informationsproceduren) ikke er sammenfaldende, indeholder forslaget en selvstændig hjemmel til at sætte den forslåede bestemmelse i tips- og lottoloven i kraft, så snart notifikationen efter informationsproceduren er afsluttet. Til nr. 16 Af lovtekniske grunde flyttes 66, nr. 7, til en selvstændig paragraf, idet der i realiteten er tale om en ændring af lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil og ikke en generel ophævelse af loven. Der henvises til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 17. Til nr a og 6, stk. 2 og 3, i lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 6. juni 2006, skal, som følge af at en række love og bestemmelser om spil samles, ophæves i forbindelse med lovforslagets ikrafttræden. Til nr. 18 Indsættelsen af et nyt stk. 2 i lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008, udgår som konsekvens af ændringsforslaget i forhold til formidlingsbestemmelsen, hvorefter betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem ikke betragtes som formidling. I stedet for et formidlingsansvar indføres en fogedforbudsmodel. Der henvises til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 13. Til nr. 19 Det foreslås, at der i tips- og lottoloven indsættes en ny 15, hvorefter transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem ikke er tilladt. Dette betyder, at der kan nedlægges et fogedforbud efter retsplejelovens regler. Der henvises til bemærkninger til ændringsforslag nr. 13. Bestemmelsen skal i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF notificeres Kommissionen. Torsten Schack Pedersen (V) Karsten Lauritzen (V) Mads Rørvig (V) Jacob Jensen (V) Mikkel Dencker (DF) Pia Adelsteen (DF) Mike Legarth (KF) Rasmus Jarlov (KF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Nick Hækkerup (S) John Dyrby Paulsen (S) Klaus Hækkerup (S) René Skau Björnsson (S) Thomas Jensen (S) Jesper Petersen (SF) Niels Helveg Petersen (RV) fmd. Frank Aaen (EL) Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 3

7 Socialdemokratiet (S) 45 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Dansk Folkeparti (DF) 24 Siumut (SIU) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 17 Sambandsflokkurin (SP) 1 Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne 3 Enhedslisten (EL) 4 (UFG) 7

8 8 Oversigt over bilag vedrørende L 202 Bilagsnr. Titel 1 Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren 2 Henvendelse af 11/2-10 fra Nærbutikkernes Landsforening 3 Henvendelse af 7/2-10 fra Nikolaj Winther Olsen, Aalborg 4 Henvendelse af 10/4-10 fra Bwin 5 Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren 6 Henvendelse af 19/4-10 fra Telekommunikationsindustrien i Danmark 7 Henvendelse af 20/4-10 fra Advokatfirma Plesner 8 Henvendelse af 21/4-10 fra Danske Mediers Forum 9 Henvendelse af 23/4-10 fra Dansk Backgammon Forbund 10 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 11/2-10 fra Nærbutikkernes Landsforening 11 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 19/4-10 fra Telekommunikationsindustrien i Danmark 12 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 13 Materiale udleveret af Nærbutikkernes Landsforening ved foretræde den 28. april Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 15 Henvendelse af 28/4-10 fra De Samvirkende Købmænd 16 Henvendelse af 28/4-10 fra HORESTA 17 Henvendelse af 29/4-10 fra European Online Bingo Coalition 18 Henvendelse af 29/4-10 fra Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund 19 Henvendelse af 29/4-10 fra Compu-Game A/S og Dansk Automat Expert A/S 20 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 10/4-10 fra Bwin 21 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 20/4-10 fra Advokatfirma Plesner 22 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 23/4-10 fra Dansk Backgammon Forbund 23 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 21/4-10 fra Danske Mediers Forum 24 Henvendelse af 29/4-10 fra Advokatfirma Plesner 25 Præsentationsmateriale udleveret af Dansk Backgammon Forbund til brug for deres foretræde den 4. maj Henvendelse af 30/4-10 fra Dansk Erhverv 27 Materiale udleveret af IT-Branchen ved foretræde den 4. maj Materiale udleveret af DGI og DIF ved foretræde den 4. maj Materiale udleveret af Royal Casino ved foretræde den 4. maj Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/4-10 fra Compu-Game A/S og Dansk Automat Expert A/S Bilag 1

9 9 Bilagsnr. Titel 31 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 3/5-10 fra Dansk Backgammon Forbund 32 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/4-10 fra Advokatfirma Plesner 33 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/4-10 fra Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund 34 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/4-10 fra Dansk Erhverv 35 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/4-10 fra European Online Bingo Coalition 36 Materiale udleveret af Dansk Automat Brancheforening ved foretræde den 5. maj Henvendelse af 6/5-10 fra IT-Branchen 38 Henvendelse af 28/4-10 fra Danske Spil A/S udkast til betænkning 40 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 4/5-10 fra IT-branchen 41 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/4-10 fra HORESTA 42 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/4-10 fra De Samvirkende Købmand 43 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/4-10 fra Nærbutikkernes Landsforening 44 Henvendelse af 12/5-10 fra Danske Spil A/S 45 Henvendelse af 12/5-10 fra Mahjong Danmark 46 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/4-10 fra Danske Spil A/S 47 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 6/5-10 fra IT-Branchen 48 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 4/5-10 fra DGI og DIF 49 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 7/2-10 fra Nikolaj Winther Olsen 50 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 5/5-10 fra Dansk Automat Brancheforening 51 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 4/5-10 fra Royal Casino 52 Henvendelse af 17/5-10 fra Coop Danmark A/S 53 Henvendelse af 17/5-10 fra HORESTA 54 Henvendelse af 17/5-10 fra Betfair 55 Materiale udleveret af Bech-Bruun Advokatfirma ved foretræde den 19. maj Meddelelse om, at betænkningsafgivelse er udskudt til den 26. maj Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 17/5-10 fra Betfair 58 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 17/5-10 fra Coop Danmark A/S 59 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 12/5-10 fra Mahjong Danmark

10 10 Bilagsnr. Titel 60 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 12/5-10 fra Danske Spil A/S 61 Ændringsforslag, fra skatteministeren 62 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 17/5-10 fra HORESTA 63 Henvendelse af 19/5-10 fra Dansk Automat Brancheforening 64 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 19/5-10 fra Bech-Bruun Advokatfirma 65 Ændringsforslag, fra skatteministeren 66 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 19/5-10 fra Dansk Automat Brancheforening udkast til betænkning Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 202 Spm.nr. Titel 1 Spm. om muligheden for at gøre det årlige administrationsgebyr, jf. 42, afhængigt af omsætningen, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 2 Spm., om Skatteministeriet har undersøgt muligheden for at reducere det samlede årlige administrationsgebyr for spiludbydere, der både udbyder væddemål og online kasino, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 3 Spm. om begrundelsen for de facto at ville stoppe udbuddet af gættekonkurrencer med en deltagerpris på op til 10 kr., til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå 4 Spm., om der i udarbejdelsen af den nye spillelov har været foretaget en vurdering af, hvor store indtægter danske medier (trykte og elektroniske) vil gå glip af, som følge af at der nu kræves en spilletilladelse til alle de gættekonkurrencer for småbeløb (op til 10 kr.), som disse medier udbyder til deres kunder via sms og 900-telefonnumre, til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå 5 Spm., om ministeren har undersøgt, hvilke negative økonomiske konsekvenser den nye restriktive lovgivning på spilområdet har for de danske virksomheder, som arbejder med udvikling af mobilkommunikative tjenester, f.eks. i form af færre arbejdspladser, trangere vilkår for tv-stationer og teleselskaber, til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå 6 Spm., om ministeren mener, at gættekonkurrencer i trykte og elektroniske medier til en deltagerpris på 10 kr. eller derunder er med til at true Danske Spils position, fordi folk stopper med at spille f.eks. lotto, fordi de deltager i en gættekonkurrence på tv, til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå 7 Spm. om begrundelsen for ikke at indføre en bagatelgrænse på eksempelvis 10 kr. for deltagelse i gættekonkurrencer, så disse konkurrencer ikke falder ind under lovens afgifts- og tilladelsesregler, henholdsvis at lave en generel undtagelse for gættekonkurrencer, der indgår som en integreret del af radioog tv-programmer, til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå

11 8 Spm. om, hvad baggrunden er for vurderingen af nødvendighed, jf. høringsskemaet vedrørende Danske Mediers Forums høringssvar, hvor det er anført, at Skatteministeriet ikke mener, at det bør være nødvendigt for radioog TV-stationer at afholde spil i forbindelse med programmerne m.v., til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå 9 Spm. om at redegøre for, hvordan styrkelsen af Danske Spils monopol harmonerer med den igangværende liberalisering af spilområdet i EU, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 10 Spm. om, hvorfor det vurderes nødvendigt at spærre for adgang til hjemmesider, der udbyder spil uden licens i Danmark, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 11 Spm. om at redegøre for, om der ikke findes andre måder at begrænse spil uden licens end indførelse af en retstilstand, hvor hjemmesider kan spærres administrativt, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 12 Spm. om, på hvilke andre områder der er hjemmel til administrativt at spærre for adgang til hjemmesider eller der i øvrigt fra myndighedernes side henstilles til internetudbydere, at adgang til hjemmesider spærres, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 13 Spm., om ministeren vil redegøre for det tab i annonceindtægter, som de skærpede bestemmelser i tips- og lottoloven med ikrafttræden allerede pr. 1. juli 2010 vil påføre danske dagblade og medier generelt, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 14 Spm., om ministeren nærmere vil begrunde, hvorfor de skærpede bestemmelser om ulovlig formidling i tips- og lottoloven indføres med virkning fra den 1. juli 2010, i lyset af at øvrige bestemmelser i lov om spil først træder i kraft pr. 1. januar 2011, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 15 Spm. om, hvorledes de nye skærpede bestemmelser i tips- og lottolovens 10 kan have virkning allerede fra den 1. juli 2010, når det i dag er regeringens vurdering, jf. de indledende bemærkninger til lovforslaget, at der er tvivl om lovligheden i forhold til EU-retten, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 16 Spm., om ministeren vil tage initiativ til at sikre, at de online udbydere, der søger om licens, behandles, som om de har licens, indtil licensen har virkning (tidligst) fra 1. januar 2011, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 17 Spm. om nærmere at vurdere den af Bech-Bruun foreslåede dispensationsordning for spilleselskaber, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 18 Spm. om at redegøre for, om overgangsordningen er i overensstemmelse med EU-retten, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 19 Spm. om, hvornår de nødvendige bilaterale udleverings- og kontrolaftaler med andre landes spillemyndigheder forventes at være på plads m.v., til skatteministeren, og ministerens svar herpå 11

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven Skatteudvalget 2010-11 L 31 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af toldloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 14 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 19. januar 2010 Betænkning over Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF)

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF) Til lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2009-10 L 113 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 24. december 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26.

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Korrektion af henvisning i 42, stk. 3 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over

Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 201 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret. Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret. Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 2. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 24 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt 25. marts 2015 J.nr. 13-0127997 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

L 202 Forslag til lov om spil.

L 202 Forslag til lov om spil. Page 1 of 78 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 202 Forslag til lov om spil. Af skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling: 2009-10 Status:

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S)

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S) Til beslutningsforslag nr. B 11 Folketinget 2012-13 Tilføjelse til betænkning afgivet af Transportudvalget den 28. maj 2013 Tilføjelse til betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortolkning

Læs mere

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer om udbud af gættekonkurrencer Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer i Danmark Vejledning 30. oktober 2014 Vejledning om udbud af gættekonkurrencer

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011.

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011 Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 222 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. juni 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 51 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 0. december 2013 Udkast til Betænkning

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004. Betænkning

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004. Betænkning Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2003-04 Retsudvalget (L 55 - bilag 53) (Offentligt) OMTRYKT (Rettelse i indstillinger) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004 Betænkning over Forslag

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1.

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.]

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.] Trafikudvalget B 54 - Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 54 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 10. maj 2007 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøg

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008. Betænkning. over Boligudvalget (2. samling) L 62 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 62 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Ændringsforslag med bemærkninger Til 35 1) I stk. 2, 1. pkt., ændres»købsaftalen«til:»salgsopstillingen«. [Fremrykkelse af tidspunktet

Læs mere

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt SPIL I DANMARK Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt Situationen omkring spillelovgivningen i Danmark kan beskrives ud fra fire vinkler: Jura Håndhævelse af loven EU-politik Politik

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven Retsudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 28. april 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Folketinget 2002-03. Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 21. maj 2003. Betænkning. over

Folketinget 2002-03. Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 21. maj 2003. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2002-03 Udvalget for Videnskab og Teknologi (L 143 - bilag 17) (Offentligt) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 21. maj 2003 Betænkning over

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Forslag til Lov om Danske Spil A/S

Forslag til Lov om Danske Spil A/S Finansministeriet 12. februar 2010 Forslag til Lov om Danske Spil A/S Selskabets formål mv. 1. Danske Spil A/S formål er at foranstalte lotterier, væddemål og øvrige spil samt anden virksomhed i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007. Betænkning. over

Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007. Betænkning. over Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt Til lovforslag nr. L 177 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af byggeloven, lov

Læs mere

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark www.pwc.dk December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked

Læs mere