Betænkning. Forslag til lov om spil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om spil"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 202 Folketinget Ændringsforslag Skatteministeren har stillet 19 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2010 og var til 1. behandling den 23. april Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget. Udvalget har anmodet om, at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling efter 2. behandling. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 5 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og Skatteministeriet sendte den 12. februar 2010 dette udkast til udvalget, jf. SAU alm. del bilag 133. Den 26. marts 2010 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: Betfair, Bwin, Compu-Game A/S og Dansk Automat Expert A/S, Coop Danmark A/S, Dansk Automat Brancheforening, Dansk Backgammon Forbund, Dansk Erhverv, Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund, Danske Mediers Forum, Danske Spil A/S, De Samvirkende Købmænd, DGI og DIF, European Online Bingo Coalition, HORESTA, IT-Branchen, Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om spil [af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)] Mahjong Danmark, Nærbutikkernes Landsforening, Nikolaj Winther Olsen, Aalborg, Royal Casino, Stanleybet v/advokatfirma Plesner og Telekommunikationsindustrien i Danmark. Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser. Deputationer Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget: Bech-Bruun Advokatfirma, Bet24, Ladbrokes og Unibet, Compu-Game A/S og Dansk Automat Expert A/S, Dansk Automat Brancheforening, Dansk Backgammon Forbund, Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund, DGI og DIF, European Online Bingo Coalition, HORESTA v/ Dansk Erhverv, IT-Branchen, Nærbutikkernes Landsforening, Royal Casino, Stanleybet v/advokatfirma Plesner og Telekommunikationsindustrien i Danmark. Spørgsmål Udvalget har stillet 19 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag. Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget udtaler, at partierne er glade for at være en del af forliget bag en ny regulering af spillemarkedet i Danmark. For Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti er det vigtigt at have et velreguleret spillemarked, som skaber sikre forhold for spillerne og forpligter spiludbyderne til at udbyde AX012386

2 2 deres ydelser etisk forsvarligt og til at bidrage til statens indtægter og tipsmidlerne. Det er Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis opfattelse, at forliget og de deraf følgende lovforslag lever op til de formål. Det har længe været klart, at den gældende tilstand på spilleområdet var uholdbar. Den eksisterende regulering var hullet, og resultatet var en slags anarki, hvor det var umuligt at stoppe lovbrud og håndhæve reglerne. Udenlandske spiludbydere slap for at betale skat og afgift til skade for statens indtægter og tipsmidlerne. Derfor var det afgørende at få indrammet og lavet klare regler for det samlede spillemarked. Ludomaniforebyggelse og -behandling var samtidig en af Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis store prioriteringer i en ny regulering, og Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti er tilfredse med den øgede prioritering, som bliver en klar forbedring i forhold til den gældende tilstand. Der bliver skabt en bedre finansiering af forebyggelse og behandling. Ludomani er en trussel for den enkelte og familien, og alle også stat og udbydere skal gøre en aktiv indsats for at forebygge og behandle. Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti glæder sig over viljen til at lægge de nødvendige begrænsninger på spil, f.eks. ved at forbyde spil på kredit og lignende ordninger, som risikerer at fastholde spillere. Spiludbyderne vil med bekendtgørelserne blive pålagt forskellige krav til indretning af spillene, markedsføring m.m. De to partier vil følge dette tæt og arbejde for forebyggelse af ludomani også ved dette aspekt. For Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti har det været vigtigt at sikre en fortsat tilstrækkelig finansiering fra tipsmidlerne til det frivillige foreningsliv, ungdomsorganisationer, kulturelle foreninger og aktiviteter og andre almennyttige formål. Derved bidrager tipsmidlerne til et sundt og aktivt organisations- og kulturmiljø både lokalt og på landsplan til gavn for demokratiet, folkesundheden, samfundsbevidstheden og integrationen. De to partier havde gerne set en mulighed for et endnu højere beløb til overskudsmodtagerne, men er tilfredse med forligets fastlæggelse af beløb og fordeling af risici. Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti noterer sig, at forliget giver en bedre indhegning af spillemarkedet og dermed bedre grundlag for at opkræve korrekte afgifter. Det er nødvendigt med en sådan indhegning for at beskytte det lovlige marked, og derfor støtter de to partier de foranstaltninger, der kan træffes over for spiludbydere uden licens. Det har været vigtigt for Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti, at der bliver vedtaget en model for internetblokering, der giver den fornødne retssikkerhed, og at ansvaret for at håndhæve loven ikke placeres hos internetudbyderen med en henstillingsmodel, men at det er fra myndighederne, at kravet om bremsning af en hjemmeside kommer. Vedrørende afgiften på bruttospilleindtægten konstaterer de to partier, at Skatteministeriets vurdering er, at de vedtagne 20 pct. er så højt, afgiften på nuværende tidspunkt kan sættes for at opnå en god incitamentsstruktur, så udbyderne holder sig inden for det lovlige marked. Ved en kommende evaluering ønsker Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti, at denne afgifts størrelse også vurderes. Som en del af aftalen holdes der i overgangsperioden særlig øje med omfanget af ulovligt spil, dvs. fra lovens vedtagelse og frem til den træder i kraft, formentlig den 1. januar Også dette er Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti tilfredse med, og de to partier noterer sig, at gældende dansk lovgivning selvfølgelig skal overholdes til hver en tid. Med de bemærkninger kan Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti støtte lovforslagene og de stillede ændringsforslag til lovforslagene i pakken om en ny spillovgivning. Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 12 Af skatteministeren, tiltrådt af udvalget: 1) Som stk. 2 indsættes:»stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvis med skatteministerens godkendelse overdrages til et af Danske Spil A/S helejet datterselskab.«[korrektion] Ny paragraf 2) Efter 23 indsættes som ny paragraf med tilhørende overskrift:»backgammon 01. Der kan gives tilladelse til afholdelse af offentlige backgammonturneringer efter samme regler, som gælder for afholdelse af offentlige hasardspilsturneringer i medfør af 2, 3, 5, stk. 2, 6-26 og 28 i lov om offentligt hasardspil. Stk. 2. Der skal være mindst otte deltagere i en offentlig backgammonturnering.«[tilladelse til backgammon i turneringsform] Til 26 3) Stk. 1, nr. 3, affattes således:»3) ikke har anmeldt betalingsstandsning, indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering eller er i betalingsstandsning, under konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord,«[præcisering af bestemmelsen] Til 41 4) Efter»der anvendes til afvikling af spil«indsættes:», informationsforpligtelser, registrering af spillere, opbevaring af

3 3 data, foranstaltninger til beskyttelse af spillernes penge, krav til klagesagsbehandling, tilladelsesindehaverens personales deltagelse i spil«. [Udvidelse af bemyndigelse til skatteministeren til at udstede regler] 5) Som stk. 2 indsættes:»stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse eller anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om forhold omfattet af denne lov.«[bemyndigelse til skatteministeren til at udstede regler med henblik på implementering af EU-retsakter] Til 42 6) I stk. 1 ændres»til spillemyndigheden.«til:»til spillemyndigheden, jf. dog stk. 5.«[Konsekvens af den foreslåede ændring af gebyrsammensætningen, jf. ændringsforslag nr. 8] 7) I stk. 2 ændres»til spillemyndigheden.«til:»til spillemyndigheden, jf. dog stk. 5. Gebyret skal betales samtidig med indgivelse af ansøgningen.«[konsekvens af den foreslåede ændring af gebyrsammensætningen samt præcisering af betalingstidspunktet, jf. ændringsforslag nr. 8] 8) Stk. 3 affattes således:»stk. 3. For tilladelser udstedt til udbud af væddemål eller onlinekasino betales et gebyr afhængigt af et kalenderårs afgiftspligtige spilleindtægt, jf. lov om afgifter af spil 6 og 11, til spillemyndigheden, jf. dog stk. 5. Gebyret skal betales, senest 1 måned efter tilladelsen træder i kraft, og efter følgende skala: Spilleindtægtens størrelse Under kr kr. indtil kr kr. indtil kr kr. indtil kr kr. indtil kr. Over kr. Gebyr kr kr kr kr kr kr. «[Ny gebyrordning, som afspejler tilladelsesindehaverens omsætning] 9) Efter stk. 3 indsættes som nye stykker:»stk. 4. Hvis den realiserede spilleindtægt overstiger det grundlag, der er betalt gebyr for i henhold til stk. 3, opkræves et beløb svarende til forskellen mellem det betalte gebyr og det faktiske gebyr, der skal betales. Gebyret skal betales senest 1 måned efter opkrævning. Er den realiserede spilleindtægt for et kalenderår lavere end grundlaget for det betalte gebyr i medfør af stk. 3, tilbagebetales et beløb svarende til forskellen mellem det betalte gebyr og det faktiske gebyr, der skal betales. Stk. 5. For tilladelser af maksimalt 1 års varighed udstedt til udbud af væddemål eller onlinekasino, hvor den afgiftspligtige spilleindtægt ikke må overstige kr., betales et gebyr på kr. til spillemyndigheden til dækning af de samlede omkostninger ved behandling af ansøgningen, udstedelse af tilladelse og tilsyn med tilladelsesindehaveren.«stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og 7. [Præcisering af fastsættelsen af gebyrets endelige størrelse og ny gebyrordning, som afspejler tilladelsesindehaverens omsætning] 10) Stk. 5, der bliver til stk. 7, affattes således:»stk. 7. Gebyrerne i stk. 1-3 og 5 reguleres efter 20 i lov om indkomstskat for personer m.v.«[regulering af gebyrerne efter den generelle indkomstudvikling i samfundet] Til 59 11) I stk. 2 udgår 2. pkt. [Betalingsformidling og internetformidling er ikke længere strafbar formidling erstattes af en fogedforbudsmodel] 12) I stk. 4 indsættes som 2. pkt.:»strafansvaret efter 1. pkt. gælder også for udbud, der finder sted i udlandet, i det omfang udbyderen og de personer, spillet udbydes til, er bosat i Danmark.«[Korrektion] Ny paragraf 13) Efter 64 indsættes i kapitel 12 som ny paragraf:» 02. Betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem er ikke tilladt.«[betyder, at der kan nedlægges et fogedforbud efter retsplejelovens regler] Til 65 14) Stk. 1 affattes således:»skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2 og 3.«[Skatteministeren bemyndiges til at sætte loven i kraft efter afsluttet notifikation efter statsstøttereglerne] 15) Stk. 2 affattes således:»stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af 67.«[Skatteministeren bemyndiges til at sætte 67 i kraft efter afsluttet notifikation efter informationsproceduredirektivet] Til 66 16) Nr. 7 udgår. Nr. 8 bliver herefter nr. 7. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 17] Ny paragraf 17) Efter 66 indsættes som ny paragraf:

4 4» 03. I lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 6. juni 2006, foretages følgende ændring: 1. 5 a og 6, stk. 2 og 3, ophæves.«[lovteknisk korrektion] Til 67 18) Nr. 1 udgår. [Undladelse af indsættelse af et nyt stk. 2 i lov om visse spil, lotterier og væddemål, således at transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem ikke betragtes som formidling] 19) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:» affattes således:» 15. Transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem er ikke tilladt.««[betyder, at der kan nedlægges et fogedforbud efter retsplejelovens regler] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 Den foreslåede 12, stk. 2, svarer til 6, stk. 2, og 8, stk. 2, for henholdsvis Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S. Bestemmelsen giver mulighed for at organisere Danske Spil A/S s selskabsretlige struktur mest hensigtsmæssigt. Til nr. 2 Efter det foreslåede stk. 1 kan der gives tilladelse til offentlige backgammonturneringer efter samme regler som de regler, der gælder for afholdelse af offentlige hasardspilsturneringer i 2, 3, 5, stk. 2, 6-26 og 28 i lov om offentligt hasardspil, jf. lov nr af 27. december Der foreslås en ordning, hvorefter turneringsbackgammon om penge kan spilles offentligt efter samme regler, der gælder for afholdelse af offentlige pokerturneringer. Det foreslås, at reglerne i 2, 3, 5, stk. 2, 6-26 og 28 i lov om offentligt hasardspil finder tilsvarende anvendelse på offentligt turneringsbackgammon. Den foreslåede ordning gør det muligt at afholde offentlige backgammonturneringer om begrænsede beløb. Personer, selskaber og foreninger kan få bevilling til at afvikle offentlige backgammonturneringer. En bevilling gives for et nærmere angivet sted, på hvilket der må afholdes op til fem backgammonturneringer om ugen. Bevilling kan gives for indtil 2 år ad gangen. Det forslåede indeholder en række krav, der skal sikre, at spillet foregår på betryggende måde. Det er bl.a. en betingelse, at der ikke må gives personer under 18 år adgang til at overvære eller deltage i en offentlig backgammonturnering, og at den enkelte deltagers indskud i den enkelte turneringspulje højst må udgøre 300 kr., som skal være betalt via kontooverførsel senest dagen før. Den samlede turneringspulje må som udgangspunkt højst udgøre kr., højst en fjerdedel af turneringspuljen må anvendes til administrationsomkostninger, og den samlede gevinst til en enkelt deltager i turneringen må højst udgøre halvdelen af turneringspuljen. Administration af loven er henlagt til Spillemyndigheden, og der skal betales et gebyr på kr. for indgivelse af ansøgning om bevilling til at afvikle offentligt turneringsbackgammon. Der henvises til bemærkningerne til forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform for yderligere uddybning af bestemmelserne i 2, 3, 5, stk. 2, 6-26 og 28 i lov om offentligt hasardspil. Backgammon, der afholdes uden gevinster eller indsats, er ikke omfattet af loven og vil derfor kunne afholdes uden tilladelse. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 2 herom. Det foreslås i stk. 2, at der skal være mindst otte deltagende spillere i en offentlig backgammonturnering. Bestemmelsen skal forstås således, at der skal være mindst otte spillere, der deltager i spillet fra påbegyndelsen af den offentlige backgammonturnering. Kravet om mindst otte deltagende spillere fra spillets begyndelse gælder ligeledes holdturneringer. Der vil således efter forslaget f.eks. kunne spilles med to hold a fire spillere. Til nr. 3 Den foreslåede 26, stk. 1, nr. 3, er en præcisering af den oprindelig foreslåede bestemmelse. Den foreslåede bestemmelse skal sikre, at personer, der har anmeldt betalingsstandsning eller indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering eller er i betalingsstandsning eller under konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord, er omfattet af bestemmelsen, uanset på hvilket stadium i betalingsstandsningen eller de respektive insolvensbehandlinger vedkommende befinder sig. Bestemmelsen svarer til 64 i lov om finansiel virksomhed og 62 i lov om arbejdsskadesikring. Til nr. 4 Tilføjelsen i 41, stk. 1, betyder, at skatteministeren bemyndiges til at udstede regler om informationsforpligtelser for tilladelsesindehavere, registrering af spillere (etablering af spilkonto), opbevaring af data i forhold til bl.a. spillernes etablering af en spilkonto/registrering af spillerne, foranstaltninger til beskyttelse af spillernes penge, krav til klagesagsbehandling hos tilladelsesindehaverne samt deltagelse i tilladelsesindehaverens udbudte spil for tilladelsesindehaverens ansatte, leverandører og andre personer, der er tilknyttet udviklingen af spillet. Til nr. 5 I den foreslåede 41, stk. 2, bemyndiges skatteministeren til at implementere De Europæiske Fællesskabers retsakter i relation til lovforslagets område, herunder direktiver om hvidvask (senest Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/ EF af 26. oktober 2005 med senere ændringer om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme). Til nr Det foreslås i stk. 3, at det foreslåede årlige gebyr på kr. pr. tilladelse ændres til et årligt gebyr, der betales

5 5 i henhold til tilladelsesindehaverens spilleindtægt. Spilleindtægten svarer til afgiftsgrundlaget, jf. forslag til lov om afgifter af spil 6 og 11. Indførelsen af en differentieret skala for betaling af det årlige gebyr betyder eksempelvis, at en tilladelsesindehaver med en årlig spilleindtægt på 8 mio. kr. skal betale et årligt gebyr på kr., svarende til en nedsættelse af gebyret med kr. For en tilladelsesindehaver med en årlig spilleindtægt på 75 mio. kr. betyder ændringen, at gebyret stiger til kr., svarende til en stigning på kr. Den foreslåede differentiering af det årlige gebyr vil medvirke til, at de små og mindre spiludbydere får en nemmere adgang til markedet for væddemål og online kasinospil. I stk. 4 foreslås det, at hvis den realiserede årlige spilleindtægt bliver større eller mindre end det i stk. 3 betalte gebyr og det medfører et niveauspring i gebyrstørrelsen, reguleres det efter stk. 3 betalte beløb. Reguleringen skal ske umiddelbart efter konstatering af, at spilleindtægten har oversteget eller er under det oprindelig betalte niveau. Tilbagebetaling af for meget indbetalt årligt gebyr kan først ske efter kalenderårets udløb. Har tilladelsesindehaveren f.eks. anført den forventede spilleindtægt i intervallet 5 mio. kr. indtil 10 mio. kr. ( kr.) og når spilleindtægten 10 mio. kr. (og under 25 mio. kr.) i kalenderåret, opkræves differencen ( kr. minus kr.) på kr. umiddelbart efter konstateringen. Såfremt tilladelsesindehaveren ophører med at udbyde spil, sker der ingen regulering af gebyret. Det følgende kalenderårs gebyr skal svare til det forgangne års faktiske spilleindtægt, så det svarer til et fuldt kalenderår. Det betyder, at har tilladelsesindehaveren f.eks. i det forgangne år kun udbudt spil 6 måneder, skal spilleindtægten ganges med to, før gebyrniveauet fastlægges. Der vil altid ske regulering af gebyret, hvis den faktiske spilleindtægt ændrer sig i forhold til den, der var lagt til grund for indbetalingen af gebyret. Det foreslås i stk. 5, at såfremt ansøgerens årlige spilleindtægt er under 1 mio. kr., betales der et gebyr på kr. til dækning af de samlede omkostninger ved behandling af ansøgningen, udstedelse af tilladelsen og tilsyn. Tilladelsesperioden er maksimalt 1 år. Der vil i forbindelse med den 1-årige tilladelse blive fastsat et vilkår (jf. lovforslagets 32) om, at spilleindtægten ikke må overstige 1 mio. kr. En overtrædelse af vilkåret herom er strafbart, jf. lovforslagets 59, stk. 5, nr. 3, og der kan i forbindelse med straffesagen nedlægges påstand om konfiskation af det ulovlige udbytte, jf. straffelovens bestemmelser herom. Dette er for at sikre, at en omgåelse af kravet om betaling af et ansøgningsgebyr ikke er lønsomt. Gebyrerne reguleres efter 20 i lov om indkomstskat for personer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september Til nr. 11 Som konsekvens af fogedforbudsmodellen udgår betalingsformidling og internetformidling som strafbar formidling. Der henvises til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 13. Til nr. 12 Tilføjelsen i 59, stk. 4, svarer til den tilsvarende bestemmelse i lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil 6, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 6. juni 2006, som ophæves i forbindelse med lovforslagets ikrafttræden. Der henvises til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 17. Til nr. 13 Det foreslås at fastsætte, at betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem ikke er tilladt. Bestemmelsen omfatter f.eks. en internetudbyder, der stiller en DNS-server til rådighed for egne slutbrugere eller andre udbyderes slutbrugere (herefter internetudbydere) ved at transmittere information (levere internetgang) til et bestemt internetdomæne med et ulovligt spilsystem. Sådan transmission vil være i strid med den foreslåede bestemmelse. Det er hensigten med bestemmelsen at omfatte internetudbydere, der udbyder internet til en bredere kreds af kunder. Det er derimod ikke hensigten at omfatte virksomheder, der udbyder internet til en begrænset eller lukket kreds af personer herunder hoteller, restaurationer, uddannelsesinstitutioner m.v. Bestemmelsen omfatter endvidere udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge, som formidler betalinger af indsatser og gevinster til og fra en bestemt konto tilhørende en ulovlig spiludbyder. Ved udbydere af betalingstjenester forstås udbydere af betalingstjenester som omfattet af bilag 1 til lov nr. 385 om betalingstjenester, og ved udstedere af elektroniske penge forstås begrebet som anvendt i kapitel 19 i lovbekendtgørelse nr. 467 om finansiel virksomhed. Spillemyndigheden vil i henhold til den foreslåede ordning kunne informere internetudbyderne eller betalingstjenesteudbyderne om, hvilke internetdomæner der efter spillemyndighedens opfattelse indeholder ulovlige spilsystemer, eller hvilke konti der ikke må overføres betaling af indsats og gevinst til og fra. Informationen vil have form af en henstilling. Baggrunden for spillemyndighedens henstilling til internetudbyderne og betalingstjenesteudbyderne er, at de normalt ikke har kendskab til, hvilke spiludbydere der er ulovlige, og de har ikke en pligt til løbende at kontrollere, hvorvidt der formidles internetadgang eller betalinger af indsats og gevinst til og fra en spiludbyder, der overtræder dansk lov. Henstillingen skal alene tjene det formål at give internetudbyderne og betalingstjenesteudbyderne oplysning om, fra hvilke internetdomæner der efter spillemyndighedens opfattelse udbydes ulovlige spilsystemer på, eller hvilke konti der efter spillemyndighedens opfattelse ikke må overføres betaling af indsats til og gevinst fra. I de tilfælde, hvor en internetudbyder eller en udbyder af betalingstjenester har modtaget en henstilling af den omhandlede karakter fra spillemyndigheden, kan internetudbyderen eller betalingstjenesteudbyderen i henhold til den foreslåede bestemmelse undgå at overtræde loven ved at etablere en DNS-blokering (internetblokering) i forhold til det pågælden-

6 6 de internetdomæne eller ved at blokere for betalinger til de pågældende konti. Såfremt en henstilling til en internetudbyder eller en betalingstjenesteudbyder ikke følges, kan spillemyndigheden søge bestemmelsen håndhævet ved nedlæggelse af forbud i fogedretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 57. Ifølge retsplejelovens 641, stk. 1, kan fogedretten ved forbud pålægge parter i private retsforhold at undlade handlinger, som strider mod rekvirentens ret. I henhold til 651 i samme kapitel fremgår det, at det kan straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder forsætligt at overtræde et fogedforbud. Bestemmelsen skal i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF notificeres Kommissionen. Til nr. 14 Udbydere af spil på gevinstgivende spilleautomater og landbaserede kasinoer har anført, at den foreslåede afgiftsforskel på de fysiske spil og onlinespil udgør statsstøtte til fordel for online spiludbydere. Det er oplyst, at en kritisk henvendelse herom er modtaget i Kommissionen. Det er Skatteministeriets opfattelse, at der er tale om forskellige og adskilte spillemarkeder, som ikke vurderes at være i direkte konkurrence med hinanden, hvorfor de foreslåede afgifter ikke udgør statsstøtte. På baggrund af den fremførte kritik, herunder den konkrete henvendelse til Kommissionen, er det imidlertid besluttet at notificere de foreslåede afgifter med henblik på at få Kommissionens bekræftelse af, at der ikke er tale om statsstøtte. Indtil Kommissionens bekræftelse foreligger, kan de foreslåede regler ikke sættes i kraft, og i stedet for den oprindelige faste dato for ikrafttræden (den 1. januar 2011) foreslås det, at skatteministeren bemyndiges til at sætte loven i kraft. Det er hensigten, at loven sættes i kraft som planlagt den 1. januar 2011, hvis Kommissionens bekræftelse foreligger før den 1. november Såfremt Kommissionens bekræftelse foreligger efter den 1. november 2010, er det hensigten, at loven sættes i kraft hurtigst muligt, idet der dog skal fastsættes en ikrafttrædelsesdato, der findes hensigtsmæssig for alle fire love i spillepakken (spilleloven (L 202), spilleafgiftsloven (L 203), udlodningsloven (L 193) og ejerskabsloven (L 191)). Til nr. 15 Den foreslåede ændring i tips- og lottoloven, hvorefter transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem ikke er tilladt, skal i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF notificeres Kommissionen. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 19. Da tidsforløbet i de to notifikationsprocesser (statsstøtte contra informationsproceduren) ikke er sammenfaldende, indeholder forslaget en selvstændig hjemmel til at sætte den forslåede bestemmelse i tips- og lottoloven i kraft, så snart notifikationen efter informationsproceduren er afsluttet. Til nr. 16 Af lovtekniske grunde flyttes 66, nr. 7, til en selvstændig paragraf, idet der i realiteten er tale om en ændring af lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil og ikke en generel ophævelse af loven. Der henvises til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 17. Til nr a og 6, stk. 2 og 3, i lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 6. juni 2006, skal, som følge af at en række love og bestemmelser om spil samles, ophæves i forbindelse med lovforslagets ikrafttræden. Til nr. 18 Indsættelsen af et nyt stk. 2 i lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008, udgår som konsekvens af ændringsforslaget i forhold til formidlingsbestemmelsen, hvorefter betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem ikke betragtes som formidling. I stedet for et formidlingsansvar indføres en fogedforbudsmodel. Der henvises til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 13. Til nr. 19 Det foreslås, at der i tips- og lottoloven indsættes en ny 15, hvorefter transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem ikke er tilladt. Dette betyder, at der kan nedlægges et fogedforbud efter retsplejelovens regler. Der henvises til bemærkninger til ændringsforslag nr. 13. Bestemmelsen skal i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF notificeres Kommissionen. Torsten Schack Pedersen (V) Karsten Lauritzen (V) Mads Rørvig (V) Jacob Jensen (V) Mikkel Dencker (DF) Pia Adelsteen (DF) Mike Legarth (KF) Rasmus Jarlov (KF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Nick Hækkerup (S) John Dyrby Paulsen (S) Klaus Hækkerup (S) René Skau Björnsson (S) Thomas Jensen (S) Jesper Petersen (SF) Niels Helveg Petersen (RV) fmd. Frank Aaen (EL) Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 3

7 Socialdemokratiet (S) 45 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Dansk Folkeparti (DF) 24 Siumut (SIU) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 17 Sambandsflokkurin (SP) 1 Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne 3 Enhedslisten (EL) 4 (UFG) 7

8 8 Oversigt over bilag vedrørende L 202 Bilagsnr. Titel 1 Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren 2 Henvendelse af 11/2-10 fra Nærbutikkernes Landsforening 3 Henvendelse af 7/2-10 fra Nikolaj Winther Olsen, Aalborg 4 Henvendelse af 10/4-10 fra Bwin 5 Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren 6 Henvendelse af 19/4-10 fra Telekommunikationsindustrien i Danmark 7 Henvendelse af 20/4-10 fra Advokatfirma Plesner 8 Henvendelse af 21/4-10 fra Danske Mediers Forum 9 Henvendelse af 23/4-10 fra Dansk Backgammon Forbund 10 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 11/2-10 fra Nærbutikkernes Landsforening 11 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 19/4-10 fra Telekommunikationsindustrien i Danmark 12 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 13 Materiale udleveret af Nærbutikkernes Landsforening ved foretræde den 28. april Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 15 Henvendelse af 28/4-10 fra De Samvirkende Købmænd 16 Henvendelse af 28/4-10 fra HORESTA 17 Henvendelse af 29/4-10 fra European Online Bingo Coalition 18 Henvendelse af 29/4-10 fra Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund 19 Henvendelse af 29/4-10 fra Compu-Game A/S og Dansk Automat Expert A/S 20 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 10/4-10 fra Bwin 21 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 20/4-10 fra Advokatfirma Plesner 22 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 23/4-10 fra Dansk Backgammon Forbund 23 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 21/4-10 fra Danske Mediers Forum 24 Henvendelse af 29/4-10 fra Advokatfirma Plesner 25 Præsentationsmateriale udleveret af Dansk Backgammon Forbund til brug for deres foretræde den 4. maj Henvendelse af 30/4-10 fra Dansk Erhverv 27 Materiale udleveret af IT-Branchen ved foretræde den 4. maj Materiale udleveret af DGI og DIF ved foretræde den 4. maj Materiale udleveret af Royal Casino ved foretræde den 4. maj Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/4-10 fra Compu-Game A/S og Dansk Automat Expert A/S Bilag 1

9 9 Bilagsnr. Titel 31 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 3/5-10 fra Dansk Backgammon Forbund 32 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/4-10 fra Advokatfirma Plesner 33 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/4-10 fra Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund 34 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/4-10 fra Dansk Erhverv 35 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/4-10 fra European Online Bingo Coalition 36 Materiale udleveret af Dansk Automat Brancheforening ved foretræde den 5. maj Henvendelse af 6/5-10 fra IT-Branchen 38 Henvendelse af 28/4-10 fra Danske Spil A/S udkast til betænkning 40 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 4/5-10 fra IT-branchen 41 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/4-10 fra HORESTA 42 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/4-10 fra De Samvirkende Købmand 43 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/4-10 fra Nærbutikkernes Landsforening 44 Henvendelse af 12/5-10 fra Danske Spil A/S 45 Henvendelse af 12/5-10 fra Mahjong Danmark 46 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/4-10 fra Danske Spil A/S 47 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 6/5-10 fra IT-Branchen 48 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 4/5-10 fra DGI og DIF 49 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 7/2-10 fra Nikolaj Winther Olsen 50 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 5/5-10 fra Dansk Automat Brancheforening 51 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 4/5-10 fra Royal Casino 52 Henvendelse af 17/5-10 fra Coop Danmark A/S 53 Henvendelse af 17/5-10 fra HORESTA 54 Henvendelse af 17/5-10 fra Betfair 55 Materiale udleveret af Bech-Bruun Advokatfirma ved foretræde den 19. maj Meddelelse om, at betænkningsafgivelse er udskudt til den 26. maj Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 17/5-10 fra Betfair 58 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 17/5-10 fra Coop Danmark A/S 59 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 12/5-10 fra Mahjong Danmark

10 10 Bilagsnr. Titel 60 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 12/5-10 fra Danske Spil A/S 61 Ændringsforslag, fra skatteministeren 62 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 17/5-10 fra HORESTA 63 Henvendelse af 19/5-10 fra Dansk Automat Brancheforening 64 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 19/5-10 fra Bech-Bruun Advokatfirma 65 Ændringsforslag, fra skatteministeren 66 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 19/5-10 fra Dansk Automat Brancheforening udkast til betænkning Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 202 Spm.nr. Titel 1 Spm. om muligheden for at gøre det årlige administrationsgebyr, jf. 42, afhængigt af omsætningen, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 2 Spm., om Skatteministeriet har undersøgt muligheden for at reducere det samlede årlige administrationsgebyr for spiludbydere, der både udbyder væddemål og online kasino, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 3 Spm. om begrundelsen for de facto at ville stoppe udbuddet af gættekonkurrencer med en deltagerpris på op til 10 kr., til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå 4 Spm., om der i udarbejdelsen af den nye spillelov har været foretaget en vurdering af, hvor store indtægter danske medier (trykte og elektroniske) vil gå glip af, som følge af at der nu kræves en spilletilladelse til alle de gættekonkurrencer for småbeløb (op til 10 kr.), som disse medier udbyder til deres kunder via sms og 900-telefonnumre, til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå 5 Spm., om ministeren har undersøgt, hvilke negative økonomiske konsekvenser den nye restriktive lovgivning på spilområdet har for de danske virksomheder, som arbejder med udvikling af mobilkommunikative tjenester, f.eks. i form af færre arbejdspladser, trangere vilkår for tv-stationer og teleselskaber, til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå 6 Spm., om ministeren mener, at gættekonkurrencer i trykte og elektroniske medier til en deltagerpris på 10 kr. eller derunder er med til at true Danske Spils position, fordi folk stopper med at spille f.eks. lotto, fordi de deltager i en gættekonkurrence på tv, til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå 7 Spm. om begrundelsen for ikke at indføre en bagatelgrænse på eksempelvis 10 kr. for deltagelse i gættekonkurrencer, så disse konkurrencer ikke falder ind under lovens afgifts- og tilladelsesregler, henholdsvis at lave en generel undtagelse for gættekonkurrencer, der indgår som en integreret del af radioog tv-programmer, til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå

11 8 Spm. om, hvad baggrunden er for vurderingen af nødvendighed, jf. høringsskemaet vedrørende Danske Mediers Forums høringssvar, hvor det er anført, at Skatteministeriet ikke mener, at det bør være nødvendigt for radioog TV-stationer at afholde spil i forbindelse med programmerne m.v., til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå 9 Spm. om at redegøre for, hvordan styrkelsen af Danske Spils monopol harmonerer med den igangværende liberalisering af spilområdet i EU, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 10 Spm. om, hvorfor det vurderes nødvendigt at spærre for adgang til hjemmesider, der udbyder spil uden licens i Danmark, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 11 Spm. om at redegøre for, om der ikke findes andre måder at begrænse spil uden licens end indførelse af en retstilstand, hvor hjemmesider kan spærres administrativt, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 12 Spm. om, på hvilke andre områder der er hjemmel til administrativt at spærre for adgang til hjemmesider eller der i øvrigt fra myndighedernes side henstilles til internetudbydere, at adgang til hjemmesider spærres, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 13 Spm., om ministeren vil redegøre for det tab i annonceindtægter, som de skærpede bestemmelser i tips- og lottoloven med ikrafttræden allerede pr. 1. juli 2010 vil påføre danske dagblade og medier generelt, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 14 Spm., om ministeren nærmere vil begrunde, hvorfor de skærpede bestemmelser om ulovlig formidling i tips- og lottoloven indføres med virkning fra den 1. juli 2010, i lyset af at øvrige bestemmelser i lov om spil først træder i kraft pr. 1. januar 2011, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 15 Spm. om, hvorledes de nye skærpede bestemmelser i tips- og lottolovens 10 kan have virkning allerede fra den 1. juli 2010, når det i dag er regeringens vurdering, jf. de indledende bemærkninger til lovforslaget, at der er tvivl om lovligheden i forhold til EU-retten, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 16 Spm., om ministeren vil tage initiativ til at sikre, at de online udbydere, der søger om licens, behandles, som om de har licens, indtil licensen har virkning (tidligst) fra 1. januar 2011, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 17 Spm. om nærmere at vurdere den af Bech-Bruun foreslåede dispensationsordning for spilleselskaber, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 18 Spm. om at redegøre for, om overgangsordningen er i overensstemmelse med EU-retten, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 19 Spm. om, hvornår de nødvendige bilaterale udleverings- og kontrolaftaler med andre landes spillemyndigheder forventes at være på plads m.v., til skatteministeren, og ministerens svar herpå 11

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 61 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Ny paragraf

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Ny paragraf Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 65 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri og heste- og hundevæddemål

Betænkning. Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri og heste- og hundevæddemål 2009/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om udlodning af overskud

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om afgifter af spil

Betænkning. Forslag til lov om afgifter af spil Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 1. Ændringsforslag Skatteministeren har stillet 5 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2010 og var til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om spil

Betænkning. Forslag til lov om spil Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 67 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om afgifter af spil

Betænkning. Forslag til lov om afgifter af spil Skatteudvalget 2009-10 L 203 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

2009/1 BTL 20 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning.

2009/1 BTL 20 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning. 2009/1 BTL 20 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 203 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 50 Offentligt Til lovforslag nr. L 13 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 47 - Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. januar 2006 Betænkning over Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. april 2014 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning.

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning. 2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

2008/1 BTL 24 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. november Betænkning.

2008/1 BTL 24 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. november Betænkning. 2008/1 BTL 24 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. november 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 24 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 98 - Bilag 7 O Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning.

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning. 2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2014 3. udkast (Supplerende ændringsforslag fra skatteministeren)

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over Erhvervsudvalget (2. samling) L 45 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj 2005 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Tillægsbetænkning

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven Skatteudvalget 2010-11 L 31 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af toldloven

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af momsloven

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af momsloven Skatteudvalget 2014-15 L 123 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den [11. marts 2015] 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

4. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven

4. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven Skatteudvalget 2010-11 L 31 Bilag 9 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 4. udkast (Justering af forslagsstiller til ændringsforslag nr. 2) Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven Skatteudvalget L 55 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 7. december 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven 2012/1 BTL 216 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 0. maj 2013 1. udkast til

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2015/1 BTL 132 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 24. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk Skatteudvalget (2. samling) L 94 - Bilag 16 Offentligt Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2004-05 (2. samling) Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2005 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

Skatteudvalget L 41 - Bilag 18 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008. Betænkning. over

Skatteudvalget L 41 - Bilag 18 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008. Betænkning. over Skatteudvalget L 41 - Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning Til lovforslag nr. L 167 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 2010/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 10. februar 2011 Betænkning over Forslag

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 11. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009. 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning

Boligudvalget L 92 - Bilag 11. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009. 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning Boligudvalget L 92 - Bilag 11 Offentligt OMTRYK Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar Betænkning.

2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar Betænkning. 2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar 2008 Betænkning over Forslag til lov om bemyndigelse

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven 2013/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om finansielle rådgivere [af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2011-12 L 30 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 20111-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2011 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2010/1 BTL 152 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 12. april 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse Skatteudvalget L 78 - Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om den skattemæssige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven (Justering af tonnageskatteordningen) [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven (Justering af tonnageskatteordningen) [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget L 211 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2010/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2015 2. udkast (Ændringsforslag, fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

2007/2 BTL 115 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj Betænkning. over

2007/2 BTL 115 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj Betænkning. over 2007/2 BTL 115 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om indgåelse af skatteaftaler

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) L 165 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 1. juni

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 149 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2009. Betænkning. over. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2009. Betænkning. over. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m. Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015. Betænkning. over

2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015. Betænkning. over 2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste (Nyordning af Statens Istjeneste

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter 2011/1 BTL 122 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere