Årsrapport - Kodeks efter et år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport - Kodeks efter et år"

Transkript

1 Årsrapport - Kodeks efter et år Juni 2009 Kodeks for Fødevarereklamer

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Parterne bag Forum... 4 Baggrund... 5 Frivillighed virker... 6 Hjemmesiden... 7 Aldersgrænse... 8 Åben for henvendelser... 9 Dialog der virker Kodeks virker! Kodeks i udvikling!

3 Indledning Forum for Fødevarereklamer er et partnerskab mellem mediebranchen og afsendere af fødevarereklamer. Vi står bag et frivilligt kodeks om at undgå reklamer for fødevarer med et højt indhold af sukker, fedt og salt i medier målrettet børn. Parterne bag initiativet ønsker at tage et aktivt medansvar for at bekæmpe, at flere børn bliver overvægtige. Selvom vi ikke mener, at fødevarereklamer er en væsentlig del af børns opdragelse i kostvaner, skal børn ikke direkte opfordres til at spise fødevarer med et højt indhold af sukker, fedt og salt gennem reklamer målrettet dem. Reklameområdet udvikler sig konstant og finder hele tiden nye veje. Derfor er det et vanskeligt område at lovgive om, for lovgivning bliver hurtigt utidssvarende. Et frivilligt kodeks kan bedre følge med udviklingen og skaber et større engagement og forpligtelse hos de erhvervsdrivende, fordi branchen tager ejerskab på retningslinjerne, når de selv har været med til at udforme dem. Vi offentliggjorde kodekset i januar Dette er vores første årsberetning. På de næste sider kan du læse mere om, hvem vi er, hvordan vi arbejder, hvorfor frivillighed virker, hvordan man kan kontakte Forum for Fødevarereklamer, og hvordan vi sikrer efterlevelsen af Kodeks i praksis. God fornøjelse! 3

4 Parterne bag Forum Forum for Fødevarereklamer er et samarbejde mellem alle led i reklamekæden - lige fra fødevareindustrien, over dagligvarehandlen, til reklame/mediabureauerne til medierne. Parterne er typisk repræsenterede via deres respektive brancheforeninger. Bag Forum for Fødevarereklamer står DI Fødevarer, Dansk Erhverv, Bryggeriforeningen, De Samvirkende Købmænd, TV 2 DANMARK A/S, Danske Dagblades Forening, Dansk Annoncørforening, Foreningen af Danske Interaktive Medier (FDIM), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) samt Dansk Magasinpresses Udgiverforening. 4

5 Baggrund Efter næsten et års forarbejde trådte det frivillige Kodeks for Fødevarereklamer i kraft den 1. januar i Det frivillige kodeks er et supplement til den eksisterende lovgivning om beskyttelse af børn. Den findes i Markedsføringsloven og radio- og fjernsynslovgivningen. Kodeks indeholder bestemmelser om det etiske grundlag, definition af medier til børn samt ansvarsfordelingen. Det centrale budskab i Kodeks er en aftale om ikke at reklamere eller sponsorere for fødevarer med højt indhold af sukker, fedt eller salt i medier eller dele af medier til børn under 13 år. For forum er det vigtigt at give børn et frirum for reklamer, og derfor har fokus på børnemedier været hovedprioriteten, herunder fokus på de situationer, hvor børn sidder alene med mediet, hvad enten der er tale om børne-tv, et børneblad, mobiltelefoner og hjemmesider med børnespil. Der er udarbejdet en vejledning i tilknytning til det frivillige Kodeks for Fødevarereklamer. Her redegøres for kriterierne for indhold af fedt, salt og sukker, og hvornår fødevarer er omfattet af kodeks. Kriterierne er fastsat efter de officielle retningslinjer for ernæringsvejledning. Vejledningen definerer desuden, hvilke fødevarer, medier og typer af markedsføring der er omfattet. Det er væsentligt at understrege, at Kodeks omfatter alle medier målrettet børn, det være sig børneprogrammer i TV, sider på Internettet, seriehæfter til børn og mobiltjenester rettet mod børn. 5

6 Frivillighed virker! Frivillige aftaler er karakteriseret ved fravær af statslig styring. Det vil sige, at de deltagende parter selv definerer rammerne, indholdet, forankringen og opfølgningen af arbejdet og målsætningerne. Styrken ved frivillige aftaler er, at de skaber et større engagement hos de involverede parter end håndhævelsen af en lov gør, fordi branchen tager ejerskab af de etiske retningslinjer, som de har udformet. Frivillige aftaler er forpligtende for én selv og overfor de øvrige aftalepartnere. Et frivilligt initiativ forpligter naturligvis kun de parter, der tilslutter sig et givet etisk grundlag. Det har dog ofte afsmittende virkning i markedet, således at flere føler sig forpligtet til at overholde samme etik. En frivillig aftale er desuden mere fleksibel end en lov, idet det frivillige grundlag gør det muligt at handle hurtigt i forhold til ændringer i markedet. Det har især betydning for de nye former for medier. I EU direktivet for audiovisuelle medietjenester, der regulerer de europæiske landes tvmedier, opfordres medlemslandene til at anerkende den rolle, som frivillige aftaler eller selvregulering, som det hedder i direktivet - kan spille som supplement til en gældende lovgivning. Medlemslandene opfordres konkret til at overveje, hvorvidt selvregulering - i en bestemt sektor for et bestemt problem - kan være en mere hensigtsmæssig reguleringsmetode end lovgivning. I direktivet gives der samtidig udtryk for, at selvregulering kan spille en væsentlig rolle for realiseringen af en højere grad af forbrugerbeskyttelse. Forum for Fødevarereklamer har med det frivillige kodeks fulgt opfordringen fra EU såvel som fra regering og Folketing i Danmark. 6

7 Hjemmesiden Forum for Fødevarereklamer har udarbejdet en hjemmeside, hvor man kan finde relevant information om Kodeks, om partnerskabet bag, samt vejledning i hvordan Kodeks overholdes. Målet med hjemmesiden er at bidrage til, at udbydere af fødevarereklamer kan få den fornødne indsigt og vejledning til at vurdere, hvorvidt en påtænkt annonce vil stride mod Kodeks. På hjemmesiden kan journalister og andre interesserede orientere sig om det frivillige regelsæt, ligesom de kan finde links til andre regler, der vedrører fødevarereklamer og børn. På hjemmesidens nyhedsrubrik og linket Spot på findes oplysninger om sund kost, relevante undersøgelser m.v. Endelig er det muligt at indberette reklamer i børnemedier, som man mener overtræder Kodeks. Denne indberetningsmulighed findes på hjemmesidens forside under rubrikken Jeg har set en reklame. 7

8 Aldersgrænse Forum for Fødevarereklamer har valgt en aldersgrænse for børn under 13 år. Der opereres i Danmark som i Europa med forskellige aldersgrænser alt efter, om målgruppen er børn alene eller børn og unge. Det er almindeligt anerkendt, at 13 år er grænsen mellem "tweens" og teenager. Tweens dækker typisk børn i alderen 8-13 år. Det er Forum for Fødevarereklames vurdering, at tvivl om fortolkning bedst undgås ved at have en fast aldersgrænse for, hvornår børn er børn. Derfor er 13 års-afgrænsningen valgt som rettesnor for fortolkningen af Kodeks bestemmelser. En aldersgrænse på 13 år har endvidere sikret tilslutning fra en meget bred partnerkreds. Dette hensyn har Forum for Fødevarereklame prioriteret højt, fordi netop en bred repræsentation af producenter, organisationer og medier sikrer en stor effekt af Kodeks. 13 års-afgrænsningen skal opfattes som en minimumsgrænse, idet udbydere af reklamer for fødevarer med et højt indhold af sukker, fedt og salt generelt opfordres til at markedsføre deres produkter med omtanke også over for teenagere og voksne. 8

9 Åben for henvendelser Forum for Fødevarereklamer har siden ikrafttrædelsen ført en løbende dialog med en lang række interessenter, herunder politikere, organisationer, myndigheder, forskere og forbrugere. Vi ønsker at være på forkant med udviklingen og få alle relevante input til det videre arbejde med kodeks. Alle har mulighed for at henvende sig til Forum for Fødevarereklamer via hjemmesiden, hvis man mener, at en reklame overtræder Kodeks for Fødevarereklamer. Det faktum, at alle kan henvende sig til Forum for Fødevarereklamer, bidrager til at sikre effekten af Kodeks, ved at Forum bliver gjort opmærksom på observationer i markedet. Forum for Fødevarereklamer ønsker en åben dialog og fri adgang til at melde et markedsføringstiltag. Når pressen og forbrugere tager kritisk stilling til virksomhedernes markedsføring, bliver virksomhederne mere bevidste om, at deres markedsføring bliver vurderet af offentligheden på godt og ondt. 9

10 Dialog der virker Forum for Fødevarereklamer mødes løbende og udveksler information om aktuelle markedsføringstiltag. Udover vores egne observationer af Kodeks, følger vi også op på henvendelser fra omverden og på input fra Forums hjemmeside. Siden starten i januar 2008 har vi afholdt informationsmøder med annoncører og reklameog mediebureauer for at informere om kodekset. Vi vejleder virksomheder og reklamebureauer om, hvordan de kan indrette deres reklamer og hjemmesider, så de er i overensstemmelse med kodeks. Det vil typisk være den organisation, som er tættest på virksomheden, der tager kontakten. Så snart vi bliver opmærksomme på at kodeks overtrædes eller er på vej til at blive det, tager vi kontakt til den pågældende virksomhed, reklamebureau eller annoncør. Indtil nu har alle henvendelser medført, at virksomhederne har valgt at ændre deres reklamer, hjemmesider m.v. så de lever op til Kodeks. Dialogen har været positiv og konstruktiv, og virksomhederne har været glade for den, selvom den nogle gange har betydet, at de har måttet nedlægge en hjemmeside eller ændre placeringen af en reklame. For os er det afgørende at fastholde den tætte og konstruktive dialog med virksomhederne for at sikre efterlevelse af Kodeks. Vi tror ikke på offentlige gabestokke, ligesom vi ikke fortæller hvem, der har ændret deres markedsføring efter vores råd. Vi tror på dialog og samarbejde, for vi kan se, at det giver resultater. Derfor bistår vi de virksomheder, der ønsker at tage et medansvar for at efterleve Kodeks og det har indtil nu været alle, vi har henvendt os til. Det kan ske, at der på et tidspunkt kommer en virksomhed, der ikke vil indrette sin markedsføring efter kodeks. Skulle det ske, vil den pågældende opleve lige så stor kritik fra os, som fra omverdenen, og det vil være en negativ omtale de færreste virksomheder kan leve med. 10

11 Kodeks virker! DRRB har på vegne af Forum for Fødevarereklamer foretaget en stikprøve blandt deres medlemmer, der er mediabureauer. Undersøgelsen har afdækket kendskabet til og effekten af Kodeks for Fødevarereklamer til børn. Stikprøven har vist, at mediabureauernes oplever, at annoncørerne er interesserede i at høre om og efterleve Kodeksets bestemmelser, og at de finder, at det er let at vurdere, om en reklame er omfattet af Kodeks. Undersøgelsen viser også, at en overvejende del mener, at Kodeks har haft betydning for antallet af fødevarereklamer til børnemedier i løbet af Analyse af børn og TV-reklamer Mediesekretariatet under Styrelsen for Bibliotek og Medier har siden 2005 udgivet rapporten Oplysninger om TV-reklamer og børn. Heri belyses blandt andet børns eksponering til reklamer for udvalgte fødevarer med relevans for børn. Mediesekretariatet konkluderer følgende i rapporten for 2008: I 2006 og 2007 skete et bemærkelsesværdigt fald i børnenes eksponering for reklamespots for varegrupperne læskedrikke (meget cola) og hotel og restaurant (meget McDonald s). Det fald er fastholdt i 2008, ligesom surmælksprodukter og slik (lakrids/pastiller/vingummi) fortsat ligger lavt. Reklamer for chokolade faldt ikke i 2006 og 2007, men faldet er indtrådt i Kilden for Mediesekretariatets analyse er Gallups TV-metersystem. Analysen er bred, idet den måler børns tv-forbrug på alle tv-kanaler, der sender til Danmark, og på alle tidsrum over døgnet. Der skelnes heller ikke mellem, om fødevarerne er mere eller mindre sunde. TV 2 analyse af børn og fødevarereklamer TV 2 har efterfølgende udarbejdet en selvstændig undersøgelse af markedsføringen af fødevarer omkring TV 2 s udsendelser til børn. Analysen er ligeledes baseret på tal fra Gallups TV-metersystem. Tilsvarende ovenfor, er der ikke skelnet imellem, om der er tale om mere eller mindre sunde fødevarer. Børn og usunde fødevarer Antallet af TRPere med usunde fødevarer er faldet markant i TV 2s børneslot Kilde: Gallup TV-Meter Målgruppe: Børn 3-11 år Periode: Helår Børneslot: Mandag-fredag kl , lørdag/søndag kl *TRP er en forkortelse af Target Rating Point. En TRP er, tv stationernes valuta når annoncører køber reklametid. Som annoncør køber man ikke spots eller visninger, men TRP i den målgruppe man ønsker at ramme. Én TRP svarer til, at 1 % af den målgruppe man ønsker at ramme har set en reklamespot. 11

12 Analysen viser, at der er sket et markant fald i reklamer for produktkategorier som chokolade, desserter, is, lakrids, pastiller, vingummi, hotel og restaurant samt læskedrikke i TV 2 s børnesendeflade. De eneste kategorier, der er steget en smule i forhold til 2007, er ost og surmælksprodukter. Det kan forklares med, at kodekset blev indkørt i første halvår af Det kan desuden forklares med, at et par store annoncører inden for området, ikke havde tilsluttet sig kodeks bestemmelser. Forum for Fødevarereklamer har haft dialog med disse, hvilket indtil videre har resulteret i, at den ene annoncør har tilsluttet sig Kodeks i september Annoncering i børnemedier på internettet Foreningen af Danske Interaktive Medier (FDIM), der organiserer alle betydende danskbaserede hjemmesider, har i maj 2009 udført en rundspørge blandt medlemsvirksomheder, der udgiver medier, der kan karakteriseres som rettet mod børn under 13 år. Hvad angår kendskab til kodeks, viste rundspørgen at alle adspurgte uopfordret kendte kodeks og dets anvendelsesområde. Blandt andet spillesitet GratisSpil.dk fremhæver at annoncører og bureauer både kender kodeks og retter sig efter det. GratisSpil.dk havde i marts måned 2009 besøg af børn i aldersgruppen 7-13 årige og var dermed Danmarks tredjestørste børnesite, når DR undtages. Kun TV2 og MSN havde højere dækning i målgruppen. Også hvad angår annoncering af de i kodeks omhandlede fødevarer, er budskabet fra rundspørgen opløftende. 3 ud af 4 adspurgte medier har slet ikke bragt nogen annoncering for fødevarer med for højt indhold af sukker, fedt eller salt i perioden. Og ingen har vist annoncer for de omhandlede fødevarer for børn under 13 år på de segmenterede dele af sitene, hvor brugeren er logget ind, og hvor langt den største del af tidsforbruget på børnesites typisk foregår. FDIM har fra opstarten af kodeks løbende leveret dokumentation til annoncører og bureauer for, hvor mange børn der er på hvilke sites, så bureauer og annoncører har kunnet vurdere, om der er tale om børnemedie eller ej, og dermed om kodeks finder virkning. I marts 2009 viste målingerne således, at der i alt var børn mellem 7 og 13 år på de danske mediehjemmesider. Annoncering i dagblade Dagbladene er som udgangspunkt ikke at betegne som et medie, der særligt er rettet til børn. Der kan dog være særlige tillæg, navnlig i forbindelse med børnenes skoleferier, hvor konkrete sider kan anses som værende direkte målrettet børn under 13 år. Dagbladenes markedsføringsafdelinger er blevet gjort bekendt med kodeks, og foreløbige stikprøver giver indtryk af, at efterlevelse af kodeks ikke volder de store vanskeligheder. 12

13 Kodeks i udvikling! 2008 var året, hvor Kodeks for Fødevarereklamer blev sat i værk. Det var året, hvor Forum for fødevarereklamer gjorde sig en masse praktiske erfaringer. Det kommende år bliver herefter året, hvor disse erfaringer bliver taget i brug for det videre arbejde med Kodeks. I det kommende år skal den gode dialog med virksomhederne om markedsføring og placering af denne rettet mod børn opretholdes. Det er vigtigt for Forum for Fødevarereklamer, at der er en kontinuerlig dialog med virksomhederne, således at der hele tiden arbejdes med begrebet markedsføring, da det er et dynamisk begreb, der konstant er under udvikling for at følge markedsudviklingen. I 2009 har vi planlagt en revision af kodeks med afsæt i de praktiske erfaringer og input fra de forskellige interessenter, vi har haft drøftelser med. Vi vil i 2009 arbejde for at udbrede kodekset yderligere i Danmark og via vores europæiske organisationer bringe det videre til de øvrige EU-lande. Vi vil også bidrage til den politiske debat om, hvor der er behov for en indsats. Fødevareministeren fik i april 2008 udarbejdet rapporten Usund indflydelse - En kortlægning af dansk og international viden om markedsføring af usunde fødevarer rettet mod børn. Den afslørede et stort hul i vores viden om, hvilken effekt reklamer har på børn, samt hvilken effekt de har, i forhold til anden påvirkning fra eksempelvis forældre og venner. Forum for Fødevarereklamer vil derfor gerne slutte denne årsberetning af med opfordring til, at der afsættes ressourcer til at få igangsat forskning om børns adfærd, så vi kan blive klogere på de mekanismer, der påvirker børns handlemåder. Viden er nemlig forudsætningen for, at de initiativer, der sættes i gang får den ønskede virkning. 13

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 1.0 INDLEDNING 4 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 5 3.0 RETNINGSLINJER OG VEJLEDNINGER 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 10 TEMA 5.0 INDSATSOMRÅDER

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Adfærdsbaseret reklame på internettet. Konkurrence- og

Adfærdsbaseret reklame på internettet. Konkurrence- og Adfærdsbaseret reklame på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resume og hovedkonklusioner 4 1.1. Rapportens opbygning 7 2. Hvad er behavioral targeting? 8 2.1. Eksempel

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Sag: FO-13/10905 Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål... 3 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Direktivet om

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

EKSPERTUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING. Afrapportering fra ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring

EKSPERTUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING. Afrapportering fra ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring EKSPERTUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING Afrapportering fra ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring Juni 2014 Afrapportering fra ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring Konkurrence-

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 4. september 2014 Høringssvar Bemærkninger til Beretning nr. 3 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe,

Læs mere

FORBRUGEREN I FORANDRING

FORBRUGEREN I FORANDRING fremtiden starter her... FORBRUGEREN I FORANDRING Dansk Erhvervs forbrugerpolitiske oplæg INDHOLD DANSKE VIRKSOMHEDER LEVER AF TILFREDSE KUNDER 3 UDVIKLINGEN I FORBRUGET FRA OVERLEVELSE TIL OPLEVELSE 4

Læs mere