Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg"

Transkript

1 Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

2 Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning og beplantning... Begravelser og urnenedsættelser... Anlæg samt ren- og vedligeholdelse af gravsteder... Gravminder... Særlige bestemmelser... Ordensbestemmelser

3 Denne vedtægt, der træder i kraft den 1. januar 2009, er godkendt af Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen. Samtidig hermed bortfalder alle tidligere gældende vedtægter. Ledelse og administration 1 Mariann Nørgaard Rådmand Denne vedtægt gælder for de kirkegårde, som Aalborg kommune administrerer: Almen Kirkegård, Hasserisgade 9, 9000 Aalborg Søndre Kirkegård, Blomstermarken 62, 9000 Aalborg Østre Kirkegård og krematorium, Filstedvej 76, 9000 Aalborg Vedtægten gælder også for Klosterkirkegården, som ejes af Aalborg Kloster. De kommunale kirkegårde i Aalborg hører under Teknik- og Miljøudvalget i henhold til bestemmelser i 9 i Aalborg Kommunes Styrelsesvedtægt af januar Kirkegårdene administreres af Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Park og Natur, Kirkegårdskontoret, i henhold til denne vedtægt samt i overensstemmelse med kirkelovene og instrukser, herunder takstoversigt der godkendes af Aalborg Byråd. Side 2

4 Dødsfald 3 Begravelser eller bisættelser, der skal foregå på en af de kommunale kirkegårde, skal anmeldes til Kirkegårdskontoret i Teknik- og Miljøforvaltningen. Ved anmeldelse af et dødsfald skal der medbringes en dødsanmeldelse, som skal være påtegnet af begravelsesmyndigheden. Anmeldelsen skal ske til kirkegårdskontoret senest 2 hverdage før højtideligheden. Skal der medvirke en præst i forbindelse med en højtidelighed i kapellet skal kordegn eller præst forinden have truffet aftale om tidspunktet for højtideligheden. Begravelser der skal finde sted lørdag, skal være bestilt torsdag inden kl. 12, og begravelser til mandag skal være bestilt inden torsdag kl. 15. Bisættelse eller begravelse fra de kommunale kapeller samt urnenedsættelse kan ikke afholdes senere end kl. 14. Betaling foretages i henhold til det gældende takstregulativ. 4 Begravelse eller kremering skal ske senest 8 dage efter dødsdagen, denne medregnet. Under ganske særlige omstændigheder kan Kirkegårdskontoret dog sammen med embedslægen forlænge denne frist. Begravelse eller kremering må ikke foretages, før begravelsesmyndigheden har påtegnet dødsanmeldelsen. Kisten må ikke være åben i forbindelse med en højtidelighed. Kommunens kapeller er lukket for afholdelse af højtideligheder på søn- og helligdage samt 1. maj, Grundlovsdag, 24. december og 31. december. Kistebegravelser og urnenedsættelser kan ikke finde sted på de kommunale kirkegårde på nævnte dage. Side 3

5 5 Har man spørgsmål i forbindelse med begravelse eller kremering, kan man få råd og vejledning på kirkegårdskontoret. Kirkegårdskontoret tager også mod bestilling på anlæg, renholdelse og vedligeholdelse af gravsteder, se i øvrigt 17. Kirkegårdene 6 Almen-, Søndre- og Østre Kirkegård vedligeholdes og administreres i overensstemmelse med de gældende bestemmelser og i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, nr.454 af 11. juli 1992, jf. nedennævnte afsnit. På ovennævnte kirkegårde, som i henhold til tilladelse fra kirkeministeren efter de særlige regler herom, administreres af et kirkegårdskontor under Aalborg Kommune, kommer loven til anvendelse med de fravigelser, der indeholdes i denne af Kirkeministeriet godkendt vedtægt. Gravsteder 7 Gravstederne udlægges som kistegrave, barnegrave, urnegrave og anonyme urnegrave i de kvarterer kirkegården har bestemt hertil. En voksengrav skal være mindst 1,25 x 2,5 meter, en barnegrav mindst 1,25 x 1,25 meter og en urnegrav mindst 1,00 x 1,00 meter. Side 4

6 I forbindelse med erhvervelse af et gravsted udstedes et gravstedsbrev til indehaveren af brugsretten til gravstedet. Priserne for de forskellige gravsteder er anført i det gældende takstregulativ for Aalborg kommunale kirkegårde. 8 Ved erhvervelse af en kistegrav skal brugsretten være mindst 20 år dog kun 10 år for barnekiste og ved urnenedsættelse mindst 10 år. Brugsretten regnes fra den 1. januar, efter erhvervelsen og udløber den 31. december i det år, i hvilket brugsretten udløber. Hvis man benytter et gravsted, som allerede er i brug, skal brugsretten forlænges, så fredningstiden overholdes. Det er muligt forud at erhverve/forlænge brugsretten til et gravsted for et tidsrum indtil 50 år, hvis forholdene tillader det. Erhvervelse/forlængelse af gravsteder kan dog begrænses efter nærmere bestemmelser, hvis kirkegården omlægges. Hvis man ønsker, at brugsretten til et gravsted skal strække sig ud over den normale fredningsperiode, skal man samtidig betale for, at kirkegården sørger for ren- og vedligeholdelse af gravstedet i hele perioden. Brugsretten til et gravsted kan altid forlænges, medmindre forlængelsen vil hindre en eventuel ønsket regulering af kirkegårdens anlæg. Hvis brugsretten til et gravsted forlænges, skal det ske for mindst 10 år. Anonyme urnegrave kan ikke forlænges efter fredningsperiodens udløb. Prisen for erhvervelse eller forlængelse af brugsretten er baseret på de takster, der gælder på det pågældende tidspunkt. Side 5

7 Hvis indehaveren af brugsretten til et gravsted ønsker gravstedet sløjfet, inden brugsretten ophører, hvilket dog først kan ske efter fredningstidens udløb, skal indehaveren underskrive en erklæring. Kirkegården kan fastsætte særlige bestemmelser med hensyn til gravstedets indretning eller pålægge ejerne af gravstederne særlige vilkår med hensyn til anlæg og benyttelse inden for visse områder at kirkegårdene. Visse gravstedsområder på kirkegårdene er belagt med klausuler for af opnå ensartethed i udseende. Disse klausuler kan ændres af Kirkegårdskontoret, såfremt det senere måtte vise sig hensigtsmæssigt. 9 Ved udløb af brugsretten er alt, hvad der står på gravstedet, kirkegårdens ejendom. Man kan dog få tilladelse til at fjerne mindesten, planter m.m. fra gravstedet, hvis man henvender sig på Kirkegårdskontoret, inden brugsretten udløber den 31. december. Indehaveren af brugsretten til et gravsted må selv i rette tid sørge for forlængelse af brugsretten, såfremt vedkommende ønsker dette. Kirkegårdskontoret vil, så vidt det er muligt, fremsende påmindelse i oktober måned om brugsrettens udløb i det aktuelle år. Kirkegården kan såfremt det skønnes nødvendigt forlange hel eller delvis omplantning af gravstedet inden fornyelsen kan finde sted. Byrådet kan beslutte, at andre gravsteder og monumenter, end de der registreres som særligt bevaringsværdige i henhold til Bekendtgørelse nr. 454 af 11. juli 1992, skal vedligeholdes for kirkegårdens regning, når brugsretten til gravstedet er ophørt. Side 6

8 10 Brugsretten til et gravsted kan ikke uden kirkegårdens medvirken overdrages til anden person. Brugsretten til et gravsted kan tilkomme flere personer i forening, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 5. august 1977 om brugsret til gravsteder, afsnit III. I forholdet mellem flere brugsberettigede er det uden betydning, hvem der er indehaver af gravstedsbrevet, og hvem der afholder udgifterne ved gravstedet fornyelse og vedligeholdelse. 11 Murede over- eller underjordiske gravsteder må kun opføres med særlige tilladelser fra kirkegården, som også træffer bestemmelse vedrørende betalingen. Gravstedets indretning og benyttelse skal være i overensstemmelse med de regler, som er fastsat i Kirke- og Undervisningsministeriets cirkulære af 15. maj Gravsteders indhegning og beplantning 12 Der skal plantes hæk omkring gravstedet. På Søndre- og Østre Kirkegård sørger kirkegårdene selv for plantning af ryghæk. Disse ryghække, der tilhører kirkegårdene, må kun vedligeholdes af kirkegårdens personale, hvorimod de øvrige hække skal vedligeholdes af indehaveren af brugsretten til gravstedet. I de kvarterer, hvor kirkegårdene har ladet plante ryghæk, skal forhæk og sidehæk være af samme art som ryghækken. Hvis man ønsker at anbringe andet end hæk omkring gravstedet, skal der indhentes særlig tilladelse hertil hos Kirkegårdskontoret. Side 7

9 13 Når der har været foretaget begravelse, skal ejeren lade gravstedet istandsætte og tilplante. Begravelser og urnenedsættelser 14 Fredningsperioden for kistebegravelser er 20 år, hvilket er mindstekrav ifølge 13 stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 454 af 11. juni 1992 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Fredningsperiode ved kistebegravelse af børn (barnekiste max 120 cm) er fastsat til 10 år. For urner er fredningsperioden 10 år, hvilket er mindstekrav i ovennævnte Bekendtgørelse 13 stk. 2. Kister, der helt eller delvis er fremstillet af kunststoffer eller andet miljøskadeligt materiale, må ikke anvendes til begravelse. Kirkegården afgør, i hvilket omfang kister af zink kan an-vendes. Ved kremering må der kun anvendes kister som opfylder kravene og er godkendt i henhold til Danske Krematoriers Landsforenings kistedeklaration. Askeurner til nedsættelse skal godkendes af kirkegården. Urnenedsættelse aftales med Kirkegårdskontoret senest 2 hverdage, før urnenedsættelsen skal foretages. Urnenedsættelser kan ske fra mandag til lørdag, men kan ikke finde sted på helligdage og heller ikke den 1. maj, grundlovsdag, 24. december og 31. december. Side 8

10 Der vil ikke være mulighed for at overvære urnenedsættelse i den anonyme urnefællesgrav. 15 Alt arbejde i forbindelse med gravkastning og lignende skal udføres af kirkegårdens personale. Kister skal nedsættes i en sådan dybde, at kistens øverste del er mindst 1 m under jordoverfladen. Kister af zink, egetræ eller ædeltræ skal nedsættes i ekstra dybde. I barnegrav kan kun nedsættes kister, hvis længde ikke overstiger 1,25 m. Urner nedsættes, så der er mindst 0,5 m jord over urnens låg. 16 Flytning af nedsatte kister kan kun finde sted efter Stiftsøvrighedens tilladelse. Flytning af nedsatte urner kan kun finde sted efter ansøgning til Kirkegårdskontoret, som på vegne af Teknik- og Miljøforvaltningen behandler ansøgningen. Afgørelse om flytning af urner træffes efter Kirkeministeriets cirkulære af 25. september 1975 om flytning af urner. Teknisk Forvaltnings afgørelse om flytning af urner træffes efter de retningslinier derom, som Kirkeministeriet har fastsat. Ankeinstans i urneflytningsspørgsmål er Kirkeministeriet, der er berettiget til at bestemme, at kompetencen skal henføres til stiftsøvrigheden eller en anden kirkelig instans. Anlæg samt ren- og vedligeholdelse af gravsteder 17 Kirkegården kan efter aftale med indehaveren af brugsretten til et gravsted sørge for Side 9

11 anlæg af gravstedet, og kan ligeledes påtage sig at renholde gravstedet mod betaling for et år ad gangen. Dette sker efter de takster/regler, der er vedtaget af byrådet i Aalborg Kommune. Der kan også træffes aftale om vedligeholdelse af gravstedet over et længere åremål dog max. 50 år, mod en engangsbetaling i den erhvervede periode. 18 Hvis indehaveren af brugsretten til et gravsted selv ønsker at vedligeholde gravstedet med hegn, beplantning og eventuelle mindesmærker, skal det ske på en sådan måde, at gravstedet m.m. efter kirkegårdens skøn forefindes i sømmelig og velplejet stand. Urnegravsteder renholdes af kirkegården. 19 Indehaveren af brugsretten til et gravsted har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse i enhver henseende, således at det til enhver tid er i velplejet stand og fri for ukrudt. Såfremt et gravsted ikke holdes i sømmelig stand, kan det ryddes og tilsås med græs for resten af den periode, det er erhvervet for. Gravminder vil blive opbevaret indtil brugsperioden udløber. Dette ville kunne ske i henhold til Bekendtgørelse af lov nr. 268 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, 17, stk. 2. Forinden et gravsted ryddes på grund af mispryd, skal indehaveren af brugsret til gravstedet så vidt det er mulig, tilskrives om den manglende vedligeholdelse. Indehaveren af et sådan sløjfet gravsted kan på ny overtage brugsretten af det, men kun mod at erstatte de udgifter, som har været forbundet med sløjfningen. Side 10

12 Det tilkommer kirkegården at afgøre, hvorvidt et gravsted er til mispryd for kirkegården og de omkringliggende gravsteder. Gravminder 20 Gravminderne skal være af passende materiale og størrelse og funderes så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved færdsel på tilstødende gravsteder. Ligeledes må disse ved deres størrelse, form og materiale ikke virke skræmmende og dominerende, eller bære inskriptioner som anses for upassende. Kirkegården kan nægte opsætning af ovennævnte og såfremt dette alligevel skulle være sket, kræve det pågældende monument fjernet for indehaverens regning. Kirkegården har intet ansvar, såfremt monumentet eller andet på gravstedet ødelægges, fjernes eller beskadiges ved naturbegivenheder, hærværk eller vold. De monumenter og gitre som er registreret som bevaringsværdige, i henhold til Bekendtgørelse nr. 454 af 11. juli 1992, vil så vidt det er muligt blive bevaret af kirkegården efter gravstedets udløb. Særlige bestemmelser 21 På Østre Kirkegård er der udlagt områder til muslimske begravelser. Ved erhvervelse af brugsret til gravsteder i ovennævnte begravelsesområde samt nedsættelse heri er Side 11

13 samme regler og takster gældende som for tilsvarende ydelser på den øvrige del af kirkegården. Begravelsestakster m.v. godkendes af Aalborg Byråd i henhold til takstoversigt, der er udarbejdet af Kirkegårdskontoret. Kirkegårdskapellerne stilles gratis til rådighed med lys, varme og standardudsmykning. Ekstra udsmykning af kapeller kan normalt ikke finde sted. En eventuel dispensation skal søges på Kirkegårdskontoret. Klausuler for brugsret til gravsteder på Aalborg kommunale kirkegårde vil være vedlagt gravstedsbrevet. Ordensbestemmelser 22 For at opretholde fred og orden på kirkegårdene, som er indviede steder, gælder de af Teknik- og Miljøforvaltningen godkendte, Ordensbestemmelser for de af Aalborg kommune administrerede kirkegårde, til enhver tid fastsatte regler. Endvidere gælder ordensbestemmelser i Bekendtgørelse nr. 454 af 11. juni 1992 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, med de undtagelser, der indeholdes i denne af Kirkeministeriet stadfæstede vedtægter. Side 12

14 Teknik- og Miljøforvaltningen Park & Natur Kirkegårdskontoret Stigsborg Brygge 5 Tlf Nørresundby

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 Foreningen er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune, Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken.

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Haveforeningen Rørvangsparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Rørvangsparken". Foreningens hjemsted er Holbæk

Læs mere

1. Foreningens navn er haveselskabet Agdrupparken. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer.

1. Foreningens navn er haveselskabet Agdrupparken. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer. 1. Foreningens navn. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer. 4. Optagelsesgebyr og hæftelse. 5. Lejeafgift og betalingsbetingelser. 6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede. 7. Opsigelse eller

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING Disse almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering udgør sammen med "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" aftalegrundlaget for levering

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen Dahlia

Vedtægter for Andelshaveforeningen Dahlia Vedtægter for Andelshaveforeningen Dahlia Nærværende vedtægter træder i kraft den 25. august 2012. Samtidig bortfalder alle ældre vedtægter. Indholdsfortegnelse. Indledning og definitioner 1 Navn, hjemsted

Læs mere

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand 1. Foreningens navn er Haveforeningen Amager Strand Foreningens hjemsted er Amager Strandvej 11 2. Formål og virke 2.1 Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl Vedtægter for Parcelforeningen Skovl 1 Navn Foreningens navn er Parcelforeningen Skovly. Dens hjemsted er Rudersdal kommune, beliggende Skelstedet 19, 2950 Vedbæk. Foreningen har tinglyst skøde på matr.

Læs mere