Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014"

Transkript

1 Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014

2 Indhold A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Alment 1-3 B. Gravsteder Alment 4 Erhvervelse og videreførelse 5-11 Nedlæggelse og regulering Gravstedernes indhegning 14 Gravstedernes beplantning 15 Gravminder 16 Gravstedernes vedligeholdelse Særlige bestemmelser, kistegrave Særlige bestemmelser, urnegrave Øvrige bestemmelser, samt tillæg C. Ordensbestemmelser Alment 30 D. Grundtakster Erhvervelse af gravsteder 31 Indramning af gravsted 32 Fredningsperioder 33 Årlige aftaler om renholdelse 34 Flerårlige aftaler om renholdelse 35 Vedligeholdelse af fællesgrav 36 Takster for begravelse 37 Supplerende oplysninger side 17 Side 2 af 17

3 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Alment 1. Kirkegårdene ejes af Gl. Åby og Åbyhøj kirker og bestyres af Åby Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg. Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkegårdsværgen i overensstemmelse med reglerne i vedtægt for kirkegårdsværgen. Stk. 3. Kirkegårdenes daglige drift varetages af den ved kirkerne ansatte kirkegårdsleder under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med regulativ for kirkegårdslederstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt. Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet. 3. Kirkegårdslederen opbevarer et eksemplar af kirkegårdskortene og fører et eksemplar af kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser. Stk. 2. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegårdene sammenlignes med begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn på kirkegårdene. B. Gravsteder Alment 4. Den gamle kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares. Erhvervelse og videreførelse af gravsted 5. Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder gravstedsret og om nedsættelse af kister eller askeurner i såvel nye som i bestående gravsteder sker til kirkegårdslederen. 6. I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkegårdslederen et gravstedsbrev. Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet udfærdiges et nyt gravstedsbrev. Herved bortfalder det tidligere gravstedsbrev. Side 3 af 17

4 7. Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til en person som: 1) Havde bopæl i sognet og tilhørte folkekirken. 2) Havde ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde var tilknyttet sognet eller havde bopæl i sognet uden at tilhøre folkekirken, såfremt der ikke i sognet er en kommunal kirkegård for det trossamfund, afdøde tilhørte. 3) I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse menighedsrådet. Stk. 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse. Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Ægtefællen bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død havde bopæl. Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1, til at få en sømmelig gravplads udlagt uden vederlag. Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med kirkegårdsudvalgets godkendelse. Stk. 6. Ønske om videreførelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det. Fornyelse af anonyme fællesgrave kan ikke finde sted. Stk. 7. Ønske om erhvervelse eller videreførelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden, kan dog kun ske med kirkegårdsudvalgets godkendelse. Denne godkendelse gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af stiftsøvrigheden. Stk. 8. Erhvervelse eller videreførelse af gravstedsret på én gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden, kan kun ske med stiftsøvrighedens godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb. 8. Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt videreføres for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode. 9. Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller videreført, regnes fra den efter erhvervelsen eller videreførelse førstkommende 1. januar. 10. Side 4 af 17

5 Gravstedsretten kan kun overdrages med kirkegårdslederens samtykke. 11. Senest 3 måneder før fredningstiden for et gravsted udløber retter kirkegårdslederen henvendelse til indehaveren af gravstedsretten og gør opmærksom på, at fredningstiden udløber, men at den kan forlænges ved henvendelse til kirkegården, og at gravstedet sløjfes, hvis en sådan henvendelse ikke finder sted. Stk. 2. Indehaveren af gravstedsretten kan dog inden 4 uger efter brugstidens udløb fjerne gravminder og planter m.m. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse. Nedlæggelse og regulering 12. Erhvervelse eller videreførelse af gravstedsret for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse. 13. Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændringer af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården. Stk. 2. En godkendt regulering af kirkegården skal snarest muligt meddeles de berørte gravstedsejere. Stk. 3. Hvis indehaveren af gravstedsretten ønsker sit gravsted sløjfet før fredningstidens udløb, kan dette kun ske efter begrundet ansøgning til menighedsrådet og med menighedsrådets godkendelse. Hvis sløjfning godkendes forpligter indehaveren af gravstedsretten sig til at indbetale et beløb pr. gravplads eller pr. urnegrav, der reguleres i overensstemmelse med Finansministeriets generelle pris og lønindeks. Beløbet pr. gravplads er 618,00 kr. Og pr. urnegrav 258,00 kr. Gravstedets indhegning 14. Gravstederne må ikke uden menighedsrådets samtykke hegnes med andet end levende hegn eller sten kanter. Stk. 2. Alle hække plantes, klippes og vedligeholdes og alle stenkanter sættes og rettes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække og stenkanter er kirkens ejendom. Side 5 af 17

6 Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet. Gravstedernes beplantning 15. Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet. Stk. 2. Bestående træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet. Gravminder 16. Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition. Stk. 2. Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan indankes for kirkeministeriet gennem stiftsøvrigheden. Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte et tilstødende gravsted. Stk. 4. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lov nr. 268 af 22. maj 1986 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde kapitel IV. Menighedsrådet sørger for, at indehaveren af gravstedsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen. Stk. 5. På menighedsrådets begæring har indehaverne af gravstedsretten pligt til at afhjælpe skete beskadigelser på gravminder. Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet. Side 6 af 17

7 Gravstedernes vedligeholdelse 17. Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes. Stk. 2. Det påhviler kirkegårdslederen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse. Stk. 3. Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirkegårdsudvalget tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst. Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal kirkegårdsudvalget ved anbefalet brev til indehaveren af gravstedsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger. Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan kirkegårdsudvalget lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller grus lægge, og vedligeholdelsen varetages herefter af kirkegården. Kirkegården opbevarer gravmindet indtil brugsrettens udløb. Gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet. Stk. 6. Hvis gravstedsejeren senere skulle ønske at reetablere gravstedet inden brugsrettens udløb, kan dette ske mod betaling af vedligeholdelsen i den mellemliggende periode efter de normale takster. 18. Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk, vold eller tyveri. 19. Kirkegården renholder gravsteder mod betaling til kirkekassen efter reglerne i afsnit D. Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til stiftets kapitaler én gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet. Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af stiftsøvrigheden. Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravstedets vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital. Side 7 af 17

8 Særlige bestemmelser for kistegrave 20. Fredningstiden den tid, hvori en grav skal henligge urørt er for kistegrave 20 år. 21. En gravplads for en voksen skal være min. 3 m 2, ca. 1,25 x 2,50 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget. Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkegårdsværgens samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav. 22. Anvendes jern-, zink- eller egetræskister skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden. Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen. 23. Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra kirkeministeriet. Særlige bestemmelser for urnegrave 24. Fredningstiden den tid hvori en grav skal henligge urørt er for en urnegrav 10 år. 25. Et urnegravsted skal være ca. 1 m 2. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen. Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Det er dog en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele fredningsperioden, og ikke hindrer senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet. 26. Anvendes askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af kirkegårdsudvalget, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil. Side 8 af 17

9 27. Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet samt efter de i kirkeministeriets gældende regler. Stk. 2. Urner nedsat i urnefællesgraven kan flyttes, når de ønskes flyttet til et ikke anonymt gravsted eller til en kirkegård uden for Aaby sogn. Øvrige bestemmelser 28. Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg i denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af stiftsøvrigheden. Tillæg til vedtægt under 28 øvrige bestemmelser. Kiste- og urnegrave med plade i plæne på Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde: Til kiste- og urnebegravelser kan erhverves grave i græsplæne med ensartet navneplade af granit (rød Vonga) nedlagt i græsfladen. Ved erhvervelsen oprettes der et legat for fredningsperioden. Vedligeholdelsen i frednings perioden - herunder klipning af græsset tillige afstikning af kanter omkring navnepladen varetages af kirkegården. Den obligatoriske navneplade med indhugget inskription betales samtidigt efter gældende dagspris. Inskriptionen kan kun bestå af afdødes navn samt fødsels- og dødsår. Der kan tilføjes en stjerne foran fødselsåret og et kors foran dødsåret og eventuelt symbol. Særlige regler for erhvervelse af grave med plade i plæne En urnegrav erhverves for 10 år. Pladen er 40x40 cm. I en urnegrav kan højst nedsættes 3 urner. Hvis der ved nedsættelse af den første urne kun er lavet plads til to navne på navnepladen og man efterfølgende ønsker at tilføje et tredje navn, skal man selv betale for en ny plade. En kistegrav erhverves for 20 år. Pladen er 60x60 cm. Der er plads til én kiste og højst to urner i en kistegrav. Videreførelse efter fredningsperiodens udløb kan ske for 10 år ad gangen ved at oprette et nyt legat. Side 9 af 17

10 Særlige regler for udsmykning af grave med plade i plæne Til hver gravplads hører en granitvase, som skal benyttes til eventuel buket eller potteplante. Vasen tilhører kirkegården og må ikke fjernes fra denne. Af hensyn til græsklipningen henstilles det, at der på graven kun står én buket eller én potteplante. Visne buketter eller potteplanter fjernes af kirkegårdspersonalet hver fredag. Kranse bør ikke lægges på navnepladen, da de kan være bundet med jerntråd som afgiver rust på gravstenen. Der må ikke nedgraves planter eller løg i gravstedet. Tillæg til vedtægt under 28 øvrige bestemmelser. Urne i plæne med gravsten Ved Bækken på Åbyhøj kirkegård Til urnebegravelse i dette område kan erhverves et urnegravsted for 10 år ad gangen. Gravstenene er granit kaldet brændt Halmstad, som skal have følgende mål 40 cm høj og 50 cm bred. Der er plads til to navne og fødsels-år/-dato og dødsår/dato og evt. påskrift. Gravstenene bliver placeret op af taks-hækken, hvor man kan sætte en buket eller en potteplante til højre eller venstre side af stenen. Der må gerne lægges kranse til jul. Der må ikke nedgraves potteplanter, løgvækster eller stauder ved stenene. Bogstaverne skal hugges ind i stenen. Området vedligeholdes af kirkegården En urnegrav er ca. 1m2. I urnegraven kan der højst nedsættes to urner. Ved udløb af fredningstiden kan gravstedet videreføres med 10 år ad gangen. 29. Begravelser og urnenedsættelser på kirkegårdene kan finde sted på alle hverdage. Blomster og kranse udbringning til gravsted er gratis på hverdage. Ved lørdags bisættelser lægges blomster og kranse ud ved øst-siden af kirken (højre set fra Silkeborgvej) med et skilt med afdødes navn på, hvorefter de pårørende selv skal sørge for at blomster og kranse bringes til gravstedet eller fællesgrav. Ønskes blomster og kranse lagt på gravstedet af kirkens personale er taksten 824,00kr. inkl. moms. Side 10 af 17

11 C. Ordensbestemmelser Alment 30. a. Kirkegården er altid åben. b. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. c. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid. d. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden. e. Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads. f. Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes. g. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede. h. Færdsel udenfor kirkegårdens gange er ikke tilladt. i. Cykel- og knallertkørsel er ikke tilladt på kirkegården. Cykler må kun medbringes på hovedstier. j. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særlige tilladelse. k. Nummerpæle på gravstederne er kirkens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes. l. Ukrudtsbekæmpende midler må ikke anvendes på kirkegården. m. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer. n. Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets samtykke. Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar. Stk. 3. Kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget. D. Takster Side 11 af 17

12 Gælder fra og med til Taksterne reguleres hvert år pr. 1.januar i overensstemmelse med Finansministeriets generelle pris og lønindeks Alle priser er opgivet med. moms. Erhvervelse af gravsted (jordleje) Momsfri 31 Priser for folkekirkemedlemmer Gratis Priser for ikke medlemmer og valgmenighedsmedlemmer: 1 kistegravplads 4.940,00 kr. 2 kistegravpladser 8.240,00 kr. Udover 2 kistegravpladser, pr. gravplads 2.580,00 kr. Urnegravplads/urnefællesgrav 1.130,00 kr. Indramning af gravsted - obligatorisk Taksten er inkl. moms 1 kistegravplads i 20 år 2.882,20 kr. 2 kistegravpladser i 20 år 4.183,20 kr. Udover 2 kistegravpladser, pr. gravplads i 20 år 1.487,60 kr. Urnegravplads i 10 år 1.017,80 kr. 32 Gælder for folkekirkemedlemmer og ikke medlemmer samt medlemmer af valgmenigheder. Indramningen dækker over plantning, klipning, gødskning og opretning af hæk eller sætning /opretning af stenkant rundt om gravstedet. Samme takster som disse lægges til grund for at videreføre i endnu en bindingsperiode. Ønsker man at videreføre gravstedet for kortere periode end 20 og henholdsvis 10 år, tilpasses taksten forholdsmæssigt. Taksten omfatter endvidere sløjfning af gravsted, når man ikke længere ønsker at videreføre dette. Fredningsperioder Side 12 af 17

13 33. En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. Kistegravpladser Urnegravpladser 20 år 10 år Årlige aftaler om renholdelse m.v. Ikke fællesgrave og plænegrave Taksten er inkl. moms 34. Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder for følgende beløb pr. år: Renholdelse 1 kistegravplads 837,00 kr. 2 kistegravpladser 1255,00 kr. Udover 2 kistegravpladser, pr. gravplads 418,00 kr. Urnegravplads 644,00 kr. Grandækning, standard 1 kistegravplads 255,00 kr. 2 kistegravpladser 397,00 kr. Udover 2 kistegravpladser, pr. gravplads 118,00 kr. Urnegravplads 304,00 kr. Granpyntning 1 kistegravplads 560,00 kr. 2 kistegravpladser 838,00 kr. Udover 2 kistegravpladser, pr. gravplads 278,00 kr. Urnegravplads 467,00 kr. Timeløn 438,00 kr. Blomster m.v. Nyplantningen eller beskæringen, opbinding, pålægning af ral og lignende betales særskilt efter dagsprisen Kirkegården udarbejder på begæring skriftligt tilbud på sådanne arbejder. Side 13 af 17

14 Flerårlige aftaler om renholdelse m.v. i én fredningsperiode Taksten er inkl. moms 35. Kirkegården påtager sig pligten til vedligeholdelse af anlagte gravsteder for en brugsperiode mod betaling af følgende beløb: Renholdelse 1 kistegravplads ,60 kr. 2 kistegravpladser ,40 kr. Udover 2 kistegravpladser, pr. gravplads 8.364,60 kr. 1 urnegravplads 6.438,20 kr. Grandækning, standard 1 kistegravplads 5.109,40 kr. 2 kistegravpladser 7.931,80 kr. Udover 2 kistegravpladser, pr. gravplads 2.369,20 kr. 1 urnegravplads 3.038,80 kr. Granpyntning 1 kistegravplads ,40 kr. 2 kistegravpladser ,00 kr. Udover 2 kistegravpladser, pr. gravplads 5.562,60 kr. Urnegravplads 4.666,40 kr. Blomster m.v. Forårs- og sommerblomster, kistegravsteder Aktuel årspris x 20 Forårs og sommerblomster, urnegravsteder Aktuel årspris x 10 Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder: Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser, som sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtider eller på bestemte mindedage, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravstedet, vedligeholdelse af gravmindet med indskrift og lignende, må der hertil erlægges et særskilt vederlag, som skal godkendes af stiftsøvrigheden. Andre ydelser På forespørgsel oplyser kirkegårdslederen gerne om takster for andre ydelser. Side 14 af 17

15 Vedligeholdelse af fællesgrave og plænegrave 1 fredningsperiode Taksten er inkl. moms 36 Obligatorisk for fællesgrave og plænegrave 1 kistegravplads, 20 år 8.240,80 kr. 1 kistegravplads, plade i plæne 20 år ,80 kr. 2 kistegravpladser, plade i plæne 20 år ,20 kr. 1 urnegravplads 10 år 2.575,30 kr. 1 urnegravplads, plade i plæne 10 år 5.536,90 kr. 1 urnegravplads, gravsten langs hæk (ved bækken) 10 år 6.180,60 kr. Begravelse (Jordfæstelse) Momsfri 37 Gravkastning, tilkastning og planering af én grav 1 kistegrav, voksen, mandag - fredag 5.562,00 kr. 1 kistegrav, voksen, lørdag 7.417,00 kr. 1 kistegrav, barn, mandag-fredag 2.781,00 kr. 1 kistegrav, barn, lørdag 4.635,00 kr. Bisættelser(Kremering) Momsfri Gravkastning/Urnenedsættelse med pynt 1 urnegrav, mandag-fredag 592,00 kr. 1 urnegrav, lørdag 901,00 kr. Side 15 af 17

16 Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde er udarbejdet 25. oktober Vedtægten er revideret 25. maj 1998 Enkelte rettelser 26. september 2002 Takst ændringer og få rettelser 1. april 2007 Takst ændringer og rettelser 1. januar 2013 Vedtægten er godkendt. Per Godsk Menighedsrådsformand Esben Andersen Provst for Vestre Provsti Preben Riis Formand for kirkegårdsudvalget Side 16 af 17

17 Supplerende oplysninger (lovbestemmelser) I 1 om lov om begravelser og ligbrænding hedder det: Lig skal enten begraves eller brændes. Begravelse skal ske på folkekirkens kirkegårde eller andre af kirkeministeren godkendte begravelsespladser. Der er givet en yderst begrænset mulighed for, at gravsætning kan finde sted i kirker, kapeller eller krypter. Ligbrænding skal ske i krematorier, der er godkendt af kirkeministeren. Asken skal nedsættes på en af kirkeministeren godkendt begravelsesplads. Såfremt afdøde skriftligt har tilkendegivet ønske om, at asken skal spredes over åbnet hav, kan dette ønske imødekommes. Spredningen af asken skal ske på en sømmelig måde, og handlingen skal foretages på en måde, der ikke vækker opsigt. Desuden gives der årligt ganske få tilladelser til nedsættelse i privat ejendom af betydelig størrelse (mindst m 2 ). Desuden stilles krav om, at gravfreden sikres gennem tinglysning af servitut på ejendommen. Menighedsrådet har pligt til at sørge for, at kirkegården vedligeholdes, og at der er tilstrækkelig begravelsesplads for alle sognets beboere. Udlån af kirker til begravelser. Med biskoppens tilladelse kan menighedsrådet stille kirken til rådighed for medlemmer af kristne trossamfund uden for folkekirken til begravelse. Kirken kan kun stilles til rådighed, hvis der er tale om en kirkelig begravelse, som ledes af en præst i det pågældende kristne trossamfund. Man har altid ret til at bruge folkekirkens kapeller til begravelsesceremonier, uanset om der er tale om et kristent eller ikke-kristent trossamfund. Begravelsesceremonier behøver ikke at foregå i kirker eller kapeller. Alle har ret til at holde en ceremoni ved gravstedet. Forløbet af en sådan ceremoni skal dog aftales med kirkegårdsudvalget, da man kan afvise noget, der strider mod sømmelighed og orden. Tidspunktet for kistebegravelser må normalt ikke begynde senere end kl. 13, da der også skal være tid til at få graven kastet til inden normal arbejdstids ophør. Begravelse af legemsdele. En kirkegård er beregnet til begravelse af det menneskelige legeme og ikke amputerede lemmer. Man har ikke krav på at få udlagt et gravsted med henblik på i første omgang at få begravet en amputeret legemsdel. Reservering af gravsted. Man kan kun få udlagt et gravsted i forbindelse med dødsfald. Alene en efterlevende ægtefælle kan på begæring reservere en plads ved siden af den afdøde. Mennesker, der lever i fast samlivsforhold uden at være gift og mennesker i registreret partnerskab, sidestilles med ægtefæller. (Supplerende oplysning til vedtægtens 7 stk. 3). Side 17 af 17

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 Foreningen er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune, Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem.

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem. Kære medlem. Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler Dette hæfte er tænkt som en generel oplysning til alle medlemmer af kolonihave foreningen

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken.

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Haveforeningen Rørvangsparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Rørvangsparken". Foreningens hjemsted er Holbæk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand 1. Foreningens navn er Haveforeningen Amager Strand Foreningens hjemsted er Amager Strandvej 11 2. Formål og virke 2.1 Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Energien

Vedtægter for Haveforeningen Energien Disse vedtægter er godkendt på Generalforsamling den 6. august 2012 som resultat af en gennemskrivning og sproglig modernisering af foreningens vedtægter fra 1985, gennemskrevet med ændringer vedtaget

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

1. Foreningens navn er haveselskabet Agdrupparken. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer.

1. Foreningens navn er haveselskabet Agdrupparken. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer. 1. Foreningens navn. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer. 4. Optagelsesgebyr og hæftelse. 5. Lejeafgift og betalingsbetingelser. 6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede. 7. Opsigelse eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere