Almene forretningsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almene forretningsbetingelser"

Transkript

1 Almene forretningsbetingelser Dette spil stilles til rådighed af Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Straße 22, D München i det følgende: TRAVIAN GAMES. Samtlige tjenesteydelser i rammen af dette spil er omfattet af nærværende almene forretningsbetingelser ( AFB ). Indholdsfortegnelse: 1 Gyldighedsområde Ændringer i AFB gennem TRAVIAN GAMES Beskrivelse af tjenesteydelsen Tegning af spillebrugskontrakt og oprettelse af Spilkonto via gratis registrering Køb af Credits Brugsrettigheder over Credits Fortrydelsesvejledning Modstilling, tilbageholdningsrettigheder Premium-Features Spillepenge Brugerens forpligtigelser Spillets fejl og mangler TRAVIAN GAMES ansvar Bindingsperiode, opsigelse Databeskyttelse, annonceringer Slutbestemmelser Gyldighedsområde (1) Eventuelle forretningsbetingelser opstillet af spillets brugere (herefter: brugere ) erklæres hermed udtrykkeligt som ugyldige. Brugernes eventuelle forretningsbetingelser er kun gældende, såfremt TRAVIAN GAMES udtrykkeligt har godkendt disse skriftligt. (2) Samtidig med de nærværende AFB gælder de respektive spilleregler, de respektive foraregler, databeskyttelsesreglerne og spillets egne regler, som kan læses på spillets website. (3) De nærværende AFB er udelukkende tilgængelige på spillets websites. Brugeren kan downloade dem til egen harddisk, gemme dem på et flytbart medie eller printe dem ud. Derudover er de nærværende AFB også gemt hos TRAVIAN GAMES. Brugeren kan skriftligt søge om at få tilsendt AFB pr. . (4) AFB er gældende for samtlige brugere af spillet. Med sin indgåelse af spillebrugskontrakten anerkender brugeren disse som bindende. Ved tilmelding til spillet vil brugeren blive opfordret til at acceptere AFB, som er gældende for ethvert efterfølgende brug af spillet. (5) TRAVIAN GAMES stiller spillet til rådighed udelukkende for forbrugere, defineret efter 13 af tysk lovgivning [BGB]. Spillet må ikke anvendes til nogen former for erhvervsmæssige formål. Spilleberettigede er alle personer, der er fyldt 18 år på tilmeldingstidspunktet. Mindreårige, som ikke er 1

2 fyldt 18 år endnu, er kun spilleberettigede, hvis en forældremyndig person har givet samtykke hertil inden tilmeldingen til spillet. Med sin tilmelding til spillet erklærer brugeren udtrykkeligt at have fyldt 18 år eller for yngre brugeres vedkommende at have indhentet en forældremyndig persons samtykke. TRAVIAN GAMES forbeholder sig dog retten til også at erklære en forældremyndig persons samtykke utilstrækkelig. 2 Ændringer i AFB gennem TRAVIAN GAMES (1) TRAVIAN GAMES forbeholder sig retten til at ændre eller supplere nærværende AFB til enhver tid i fremtiden, såfremt der opstår nødvendighed for dette (i særdeleshed justeringer i forhold til lovens status eller nye tekniske udviklinger, huller i regelværket og udvidelse af TRAVIAN GAMES tjenesteydelser). Ændringerne gennemføres dog ikke, hvis de ville medføre en markant ubalance mellem parternes kontraktmæssige rettigheder. (2) Ændringer i nærværende AFB vil blive meddelt til brugeren i en velegnet form. Meddelelsen udsendes enten på TRAVIAN GAMES website, gennem åbningen af et specielt vindue, når brugeren logger ind til spilleplatformen, gennem udsendelse af en besked inde i spillet til spillerens egen spilkonto eller gennem udsendelse af en til den -adresse, brugeren har oplyst. I hvert tilfælde vil brugeren også ved sin næst følgende log-ind blive informeret om ændringen gennem en fremhævet meddelelse. (3) Brugeren kan inden for en (1) måned efter meddelelsen skriftligt modsige ændringerne i AFB, fx ved at sende en til hvor indsigelserne forklares. (4) Gør brugeren inden for fristen på en (1) måned efter meddelelsen ingen indsigelser gældende imod de ændrede AFB over for TRAVIAN GAMES, så er de ændrede eller supplerede AFB gældende for brugeren. (5) Modsiger brugeren inden for fristen, så er TRAVIAN GAMES berettiget til at opsige kontrakten uden varsel, hvilket medfører sletningen af spilkontoen. Frem til selve kontraktopsigelsen er de oprindelige AFB fortsat gældende. I dette tilfælde kan brugeren kræve sine aktiverede og ikke brugte Credits (jf. 5, 6) overført til en anden spilleverden, eller refundering af det hertil indbetalte beløb. Credits kan kun overføres til spilleverdener tilhørende samme spil og samme landeversion, som der hvor disse Credits er blevet købt. For allerede aktiverede Premium-Features (jf. 9), hvis brugsperiode endnu ikke er påbegyndt på spillets eller spilleverdenens ophørstidspunkt, kan brugeren kræve refusion af de Credits, der er indsat. For aktiverede Premium-Features, hvis brugsperiode allerede er påbegyndt på spillets eller spilleverdenens ophørstidspunkt, vil de indsatte Credits ikke blive refunderet. (6) TRAVIAN GAMES vil i sin meddelelse om ændringerne specifikt gøre opmærksom på muligheden for indsigelse og opsigelse, på fristen og juridiske følger, specielt med henblik på udeblevet indsigelse. 3 Beskrivelse af tjenesteydelsen (1) TRAVIAN GAMES tjenesteydelse består i at stille både spillets website og selve spillet til rådighed. Til registrerede brugere stiller TRAVIAN GAMES spillet omkostningsfrit til rådighed i en sådan form, at spillets spilbarhed 2

3 sikres; det er dog kun selve spillet, der er omkostningsfrit, idet brugeren selv er ansvarlig for eventuelle ekstraomkostninger (fx datatransfer, hardog software). Derudover tilbyder TRAVIAN GAMES sine brugere køb af Credits, som giver brugeren ret til efter eget ønske at aktivere Premium- Features. Disse giver adgang til udvidede spillefunktioner og -muligheder og kan om muligt give fordele i spillet og i spillets forløb. Credits er kun gyldige for det spil, den pågældende nationale spilleverden og den Spilkonto, som de er købt fra. Credits kan hverken ombyttes eller refunderes. Se nærmere om Credits i 5 og 6; se nærmere om Premium-Features i 9. (2) Spillet kan kun spilles af brugere, som indledningsvis via registreringen har tegnet en spillebrugskontrakt og oprettet en Spilkonto. Spillets funktioner kan bruges, ligeså snart spillebrugskontrakt er indgået og TRAVIAN GA- MES har oprettet en Spilkonto for den pågældende spilleverden til brugeren. Brugeren får dermed retten til at bruge spillet i dets omkostningsfrie funktion og i den pågældende aktuelle version. Brugsretten kan ikke overføres til andre. Brugeren kan ikke kræve at få tegnet spillebrugskontrakt eller oprettet en Spilkonto. Uanset afvigende regler, som gælder for hvert spil eller verden, må brugeren kun have én Spilkonto. Se nærmere om tegning af spillebrugskontrakt og oprettelse af Spilkonto i 4. (3) Spillet hhv. spilleverdenerne, værdien af Credits såvel som spillets Premium-Features bliver løbende aktualiseret, justeret, udvidet og forandret med det formål at sikre spillets interessanthedsgrad også på længere sigt for så stort et antal brugere som muligt. Tilsvarende er brugerens brugsret til spillet og Credits hhv. Premium-Features begrænset til den pågældende, aktuelle version. Brugeren kan ikke kræve, at spillet og Credits hhv. Premium-Features bliver opretholdt i tilstanden som den var ved tegning af kontrakt. (4) Spillet er opdelt i forskellige spilleverdener, som fastlægges af TRAVIAN GAMES. Spillet hhv. de enkelte spilleverdener bliver af TRAVIAN GAMES organiseret i spillerunder eller som konstant fortløbende spilleforløb. Efter afslutningen af en spillerunde bliver den pågældende spilleverden slettet. Brugeren kan ikke kræve at beholde sin opnåede spillesituation eller - position på dette tidspunkt og at overføre denne til en anden spilleverden. Ej heller kan brugeren kræve overførsel af sin Spilkonto til en anden spilleverden. I det følgende vil begrebet spillerunde også blive anvendt, når spillet er designet som et konstant fortløbende spilleforløb; i disse tilfælde er begrebet spillerunde ensbetydende med spillets varighed. Det samme gælder begrebet spilleverden. (5) I slutningen af spillerunden kan brugeren kræve sine allerede aktiverede og ikke brugte Credits overført til en anden spilleverden. For allerede aktiverede Premium-Features, hvis brugsperiode endnu ikke er påbegyndt på spillets eller spilleverdenens sluttidspunkt, vil brugeren få godskrevet de Credits, som blev brugt til aktiveringen af disse Premium-Features. For allerede aktiverede Premium-Features, hvis brugsperiode allerede er påbegyndt på spillets eller spilleverdenens sluttidspunkt, vil brugeren ikke få godskrevet de Credits, som blev brugt til aktiveringen af disse Premium- Features. (6) Godskrivning af Credits sker gennem udsendelse af en . Brugeren er selv ansvarlig for, at denne ikke bortkommer. 3

4 (7) TRAVIAN GAMES forbeholder sig retten til enhver tid at indstille driften af et spil eller enkelte spilleverdener uden begrundelse. TRAVIAN GAMES vil varsle den kommende driftsindstilling af spil hhv. spilleverdener med en passende frist i forvejen. 4 Tegning af spillebrugskontrakt og oprettelse af Spilkonto via gratis registrering (1) Medlemskabet starter med tegning af en spillebrugskontrakt og oprettelse af en Spilkonto for en spilleverden gennem TRAVIAN GAMES. (2) Med sin udfyldelse af registreringsskemaet afgiver brugeren et bindende tilbud om tegning af en tidsubegrænset spillebrugskontrakt. Til dette formål skal alle felter i registreringsskemaet udfyldes. (3) Registreringen skal være personlig. Tilmeldinger foretaget af tredjepart, specielt tredjeparter, som erhvervsmæssigt tilmelder enkelpersoner ved forskellige telekommunikationsudbydere (Tilmeldings- eller bookingtjenester), er ikke tilladt. (4) TRAVIAN GAMES vil bekræfte indgangen af tilbuddet om tegning af en tidsubegrænset spillebrugskontrakt ved at sende en til den mailadresse, der er oplyst i registreringen. Med denne bekræftelsesmail får brugeren tilsendt et aktiveringslink, som brugeren skal klikke på for at aktivere Spilkontoen. Aktiveringshandlingen er ensbetydende med TRAVIAN GAMES accept af tilbuddet om tegning af en spillebrugskontrakt. Brugeren kan ikke kræve at få tegnet spillebrugskontrakt eller oprettet en Spilkonto. 5 Køb af Credits (1) I spillet vil TRAVIAN GAMES stille en service til rådighed for brugeren, som vil muliggøre aktivering af Premium-Features ( 9) ( Credits ). Credits er et spilelement, som anvendes af brugeren til at aktivere Premium- Features. Credits bliver som udgangspunkt købt af brugeren, men kan efter skøn fra TRAVIAN GAMES også blive aktiveret gennem bestemte aktioner af brugeren i spilleforløbet. (2) Er brugeren logget ind på sin Spilkonto, kan han klikke på Creditssymbolet for at komme videre til Spil-Shop. Her står der et udvalg af Credit-pakker til rådighed i forskellige størrelser og til forskellige priser. Efter at have valgt en Credit-pakke ved afkrydsning, vælger brugeren en af de tilbudte betalingsmåder (fx kreditkort, PaybyCall e.l.). Ud over de enkelte betalingsmåder finder man oplysninger omkring det tidsrum, som de købte Credits vil blive godskrevet inden for. Herefter åbner der sig et pop-up vindue fra TG Payment GmbH, som afvikler betalingsaktionen for TRAVI- AN GAMES (jf. stk. 4). I dette pop-up bliver de vigtigste kontraktinformationer opsummeret endnu en gang. Frem til dette trin har brugeren mulighed for at afbryde bestillingen ved at lukke pop-up vinduet og starte forfra igen. Med klik på knappen Køb er kontrakten om køb af den valgte Credit-pakke bindende. Derudover åbner der sig med klik på Køb - knappen en ny side, hvor brugeren indtaster de informationer, der er 4

5 nødvendige for betalingen. Godskrivningen af de købte Credits sker umiddelbart efter kontrol af betalingsinformationerne. (3) TRAVIAN GAMES er berettiget til at opkræve forudbetaling for køb af Credits. Betalingen forfalder med brugerens erhvervelse af en enkel, tidsbegrænset brugsret til Credits ( 6) inden for en spillerunde. (4) Samtlige betalingstjenester bliver afviklet af TG Payment GmbH på vegne af TRAVIAN GAMES. TG Payment GmbH er eneansvarlig for afviklingen af samtlige betalingstjenester. Brugerens restancer over for TRAVIAN GA- MES bliver afviklet gennem betaling til TG Payment GmbH. I forbindelse hermed er TRAVIAN GAMES berettiget til at videregive brugerdata til TG Payment GmbH, i den udstrækning, som er nødvendig for afklaring af betalingsomfanget og afregning med brugeren. Endvidere er TRAVIAN GA- MES berettiget til at stille brugerdata til rådighed for TG Payment GmbH, så vidt nødvendigt for opkrævningen. (5) Antallet af de Credits og de spillepenge, der skal indsættes, såvel som konditionerne for de enkelte Premium-Features, fremgår af den pågældende liste i spillet. (6) Værdien af Credits er varierende alt efter den valgte tarif og kan til enhver tid modificeres. De pågældende, aktuelle tekniske og øvrige forudsætninger fremgår af spillets website. (7) Skulle der opstå returbetalinger eller betalingsannulleringer for TRAVIAN GAMES gennem brugerens skyld, så er TRAVIAN GAMES berettiget til at indstille sine tjenesteydelser og til øjeblikkeligt at spærre brugerens Spilkonto. Brugerens betalingsforpligtigelse består dog fortsat. Spærringen kan ophæves ved at brugeren betaler sine restancer inkl. et administrationsgebyr. Omkostningerne for gentagelsen af restancebetalingen og for returbetalingen ligger hos brugeren. Omkostningerne for returbetalingen udgør EUR 5,-. Brugeren er velkommen til at bevise, at der ikke er opstået skader eller omkostninger, eller at disse er væsentligt mindre. I de følgende lande er det ikke muligt at ophæve Spilkonto ens spærring: Ægypten, Algeriet, Armenien, Aserbajdsjan, Bahrain, Djibouti, Indonesien, Irak, Yemen, Jordan, Qatar, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien, Oman, de palæstinensiske autonomiområder, Saudi-Arabien, Somalia, Sudan, Tunesien, De Forenede Arabiske Emirater, Vietnam og Vestsahara. (8) For allerede aktiverede Premium-Features, hvis brugsperiode allerede er påbegyndt, vil brugeren få de Credits erstattet, som er indsat for den tidsperiode spærringen varede. De fordele, som brugeren i spærringens tidsperiode eventuelt måtte have opnået gennem disse Premium- Features, vil herved blive godskrevet. 6 Brugsrettigheder over Credits (1) Med godskrivningen af Credits på sin Spilkonto opnår brugeren en enkel, tidsbegrænset brugsret over disse Credits. Brugsretten er begrænset til den pågældende spillerunde. I forbindelse med Credits-overførslen betyder begrebet sælge tilsvarende Overførslen af en enkel brugsret over Credits til brugeren, for hvilken der opkræves vederlag. Brugsretten er tidsbegrænset til den pågældende spillerunde og kan ikke overdrages til andre. Denne begrebsdefinition gælder dog ikke, såfremt den pågældende 5

6 ordlyd eller kontekst af sig selv betyder andet. Begrebet købe betyder tilsvarende Brugerens erhvervelse af en enkel brugsret over Credits. Brugsretten er tidsbegrænset til den pågældende spillerunde og kan ikke overdrages til andre. Tilsvarende betydninger er gældende for begreberne køberen, sælgeren, salg og køb samt lignende begreber. (2) Credits er kun gyldige i den pågældende nationale spilleverden, som de er købt inden for hhv. blevet overført til. Brugeren er klar over, at Credits er en spilfunktion og ikke rigtige penge. Enhver handel eller byttehandel med Credits mod rigtige penge er udtrykkeligt forbudt. Med undtagelse af de tilfælde nævnt i 2 (stk. 5) sætning 3 og 7, er ombytning mod rigtige penge eller refundering af Credits udelukket. (3) Uanset alle yderligere aftaler og rettigheder af TRAVIAN GAMES, slutter brugsretten over Credits allersenest, når spillebrugskontrakten mellem TRAVIAN GAMES og brugeren ophører, specielt når denne bliver opsagt. I dette tilfælde kan brugeren kræve sine allerede aktiverede og ikke brugte Credits overført til en anden national spilleverden. Fortrydelsesret 7 Fortrydelsesvejledning Brugeren kan fortryde sin kontrakterklæring om tegning af spillebrugskontrakt og om køb af Credits inden for en 14-dags-frist uden begrundelse. Fortrydelsen skal ske i tekstform (fx brev, fax, ). Fristen starter efter indgangen af nærværende vejledning i tekstform, dog ikke før accept af kontrakten, og heller ikke før at TRAVIAN GAMES har indfriet sine oplysningsforpligtigelser iht. Art i forbindelse med 1 stk. 1 og 2 EGBGB, såvel som sine forpligtigelser iht. 312g stk. 1 sætning 1 BGB i forbindelse med Art EGBGB. Fortrydelsesfristen gælder som overholdt, når fortrydelsens afsendelse ligger inden for fristen. Fortrydelsen stiles til: Travian Games GmbH Legal Department Wilhelm-Wagenfeld-Straße Munich Germany Fax: +49 (0) (Tyskland) Fortrydelsens følger: Bliver fortrydelsen erklæret gyldig, så skal begge parter refundere deres respektive tjenesteydelser, hvilket i givet fald også inkluderer refunde- 6

7 ring af nytteværdier draget heraf (fx renter). Er brugeren ikke eller kun delvist i stand til at refundere tjenesteydelsen eller nytteværdier (fx brugsfordele) modtaget fra TRAVIAN GAMES, eller kan disse kun refunderes i forringet stand, så skal brugeren erstatte den tilsvarende værdi til TRAVIAN GAMES. Dette kan resultere i, at brugeren alligevel skal indfri sine kontraktmæssige betalingsforpligtigelser for tidsperioden op til fortrydelsestidspunktet. Forpligtigelser vedr. erstatningsbetaling skal være indfriet inden for 30 dage. For brugeren starter denne frist med afsendelsen af hans fortrydelseserklæring, for TRAVIAN GAMES med modtagelsen af samme. Særlige henvisninger: Brugerens fortrydelsesret bortfalder før fristen, når spillebrugskontrakten eller kontrakten om køb af Credits, efter brugerens udtrykkelige ønske fra begge parters side er indfriet fuldstændigt, før brugeren har gjort brug af sin fortrydelsesret. Slut af fortrydelsesvejledningen Det anbefales, at brugeren ved fortrydelse pr. i emnefeltet oplyser navnene på brugeren, på Spilkontoen og på spilleverdenen. 8 Modstilling, tilbageholdningsrettigheder Brugeren kan kun modstille krav fra TRAVIAN GAMES med ubestridte og retsgyldige modkrav. Brugeren kan kun udøve en tilbageholdningsret, når hans modkrav er baseret på den samme kontrakt. Brugerens krav over for TRAVIAN GAMES må ikke overdrages til tredjepart. 9 Premium-Features (1) Med Credits bliver brugeren sat i stand til at aktivere Premium-Features i spillets forløb. TRAVIAN GAMES forbeholder sig retten til også at opkræve indsætning af spillepenge ( 10) for aktiveringen af Premium-Features. (2) TRAVIAN GAMES tilbyder sine brugere Premium-Features for spillet efter eget skøn. Dette kunne i særdeleshed inkludere følgende Premium- Features: Item: en virtuel genstand, som står til brugerens rådighed for spillerundens varighed (fx et møbel); Artefakt: en virtuel genstand, som står til brugerens rådighed for spillerundens varighed eller kortere, og som giver brugeren en eller flere spilinterne fordele (fx rustning med specielle egenskaber); Buff: Ekstrafunktion, som giver brugeren en eller flere spilinterne engangsfordele (fx tilkaldelse af NPC-forhandlere ( non-player characters )); Boost: Ekstrafunktion, som giver brugeren en eller flere spilinterne, tidsmæssigt begrænsede fordele (fx forbedret råstofudvinding); Premium-medlemskab: Ekstrafunktion, som giver brugeren adgang til en udvidet funktionalitet af spillet (fx adgang til statistikker); 7

8 Trading Cards: virtuelle samlekort, som repræsenterer et tilfældigt udvalg af ensartede eller forskelligartede Premium-Features; hvert Trading Card repræsenterer et Premium-Feature; Lykkehjul: Køb af et tilfældigt valgt Premium-Feature, af Credits eller af spillepenge. Udbuddet af Premium-Features samt deres aktuelle tariffer, deres funktioner og deres forudsætningskrav, fremgår af den pågældende spilleverdens website. TRAVIAN GAMES forbeholder sig retten til at introducere nye Premium-Features. (3) I det omfang som TRAVIAN GAMES udbyder Trading Cards, vil TRAVIAN GAMES sikre, at værdien af de købte Trading Cards svarer til værdien af de indsatte Credits. TRAVIAN GAMES forbeholder sig retten til at stille et system til rådighed for spillet eller for enkelte spilleverdener, som gør det muligt for brugeren at bytte enkelte eller flere af hans købte Trading Cards til enkelte eller flere nye Trading Cards og/eller Credits. (4) I det omfang som TRAVIAN GAMES udbyder et Lykkehjul, vil TRAVIAN GAMES sikre, at værdien af de købte Premium-Features som minimum svarer til værdien af de indsatte Credits. (5) TRAVIAN GAMES forbeholder sig retten til at stille en platform til rådighed for spillet eller for enkelte spilleverdener, som gør det muligt for brugerne at bytte Premium-Features indbyrdes eller at handle med disse. (6) TRAVIAN GAMES forbeholder sig retten til løbende at tilbyde nye Premium- Features hhv. at ændre eller indstille enkelte af de eksisterende. I dette tilfælde vil TRAVIAN GAMES tilbyde andre Features efter brugerens valg som erstatning for de allerede aktiverede Premium-Features, hvis brugsperiode endnu ikke er påbegyndt på ændrings- eller det kommende indstillingstidspunkt, og/eller godskrive de indsatte Credits. De allerede aktiverede Premium-Features, hvis brugsperiode allerede er påbegyndt på ændrings- eller det kommende indstillingstidspunkt, vil ikke blive erstattet. (7) Hvis den eksisterende spillebrugskontrakt mellem TRAVIAN GAMES og brugeren ophører (fx gennem opsigelse eller indstilling af spillet eller af en spilleverden), vil de allerede aktiverede Premium-Features, hvis brugsperiode allerede er påbegyndt på opsigelsestidspunktet, ikke blive erstattet, heller ikke hvis deres brugsperiode endnu ikke er udløbet. For allerede aktiverede Premium-Features, hvis brugsperiode endnu ikke er påbegyndt på ophørstidspunktet, vil de indsatte Credits efter brugerens ønske blive godskrevet. 10 Spillepenge TRAVIAN GAMES vil i spillet muligvis stille en service til rådighed for brugeren, som simulerer spilinterne betalingsmidler. ( Spillepenge ). Spillepengene vil blive aktiveret gennem specifikke, spilinterne aktioner fra brugeren. Brugeren er klar over, at spillepengene er en spilfunktion, og ikke rigtige penge. Enhver handel eller byttehandel med spillepenge mellem brugerne mod rigtige penge er udtrykkeligt forbudt. Ombytning af spillepenge mod rigtige penge er i hvert tilfælde udelukket. 8

9 11 Brugerens forpligtigelser (1) En bruger må ikke have flere Spilkontoer inden for den samme spilleverden. Det er dog tilladt at have en Spilkonto i forskellige spilleverdener samtidig. TRAVIAN GAMES forbeholder sig retten til at godkende flere Spilkontoer pr. bruger for spillet eller for enkelte spilleverdener. I disse tilfælde vil TRAVIAN GAMES gøre den pågældende bruger særskilt opmærksom på dette. (2) Brugeren forpligter sig til, ved brugen af alle websites og spil drevet af TRAVIAN GAMES at overholde de for ham gældende love og regler. Han forpligter sig til at overholde de respektive, gældende spilleregler. Endvidere forpligter han sig til at afholde sig fra de følgende handlinger: Udbredelse af ytringer med fornærmende, chikanerende, voldeligt, voldsfremmende, oprørsk, sexistisk, obskønt, pornografisk, racistisk, umoralsk eller i øvrigt anstødeligt eller forbudt indhold (herunder regnes også samtlige spilinterne betegnelser, fx brugernavn, Avatar-navn, betegnelser for landsbyer, byer, alliancer, gilder, slægter, klaner, fartøjer, øer, foreninger etc.); Fornærmende, chikanerende, truende, intimiderende, bagtalende, generende opførsel over for andre brugere; Udbredelse af ytringer med reklamemæssigt, religiøst eller politisk indhold (herunder regnes også samtlige spilinterne betegnelser, fx brugernavn, Avatar-navn, betegnelser for landsbyer, byer, alliancer, gilder, slægter, klaner, fartøjer, øer, foreninger etc.); Udspionering, videregivelse eller udbredelse af andre brugeres eller TRA- VIAN GAMES medarbejderes personlige eller fortrolige informationer, anden krænkelse af andre brugeres eller TRAVIAN GAMES medarbejderes privatliv; Udbredelse af usande påstande om andre brugeres eller TRAVIAN GAMES medarbejderes race, religion, køn, seksuel orientering, herkomst, social stilling (herunder regnes også samtlige spilinterne betegnelser, fx brugernavn, Avatar-navn, betegnelser for landsbyer, byer, alliancer, gilder, slægter, klaner, fartøjer, øer, foreninger etc.); Udspionering, videregivelse eller udbredelse af fortrolige informationer fra TRAVIAN GAMES; Udbredelse af usande påstande om TRAVIAN GAMES (herunder regnes også samtlige spilinterne betegnelser, fx brugernavn, Avatar-navn, betegnelser for landsbyer, byer, alliancer, gilder, slægter, klaner, fartøjer, øer, foreninger etc.); Foregive at være en medarbejder af TRAVIAN GAMES eller af en tilknyttet virksomhed eller samarbejdspartner af TRAVIAN GAMES; Brug af ophavsretsligt beskyttede billeder, fotografier, grafikker, videoer, musikstykker, sounds, tekster, mærker, titler, betegnelser, software eller andet indhold uden rettighedsindehavernes samtykke eller lovmæssig tilladelse; Brug af forbudt eller illegalt indhold; Udnyttelse af programmeringsfejl (såkaldte Bugs); 9

10 Aktioner, som kan medføre en uhensigtsmæssig høj belastning af serverne og/eller massivt kan forringe spilleforløbet for de øvrige brugere; Hacking eller cracking, såvel som fremme af eller opmuntring til hacking eller cracking; Udbredelse af forfalsket software, såvel som fremme af eller opmuntring til udbredelse af forfalsket software; Upload af filer som indeholder virus, trojanere, orme eller ødelagte data; Brug eller udbredelse af Auto -softwareprogrammer, Makro - softwareprogrammer, eller andre cheat utility -softwareprogrammer; Modificeringer af spillet, af spillets websites eller dele heraf; Brug af software, som muliggør såkaldt Datamining eller på anden måde opfanger eller samler informationer som står i forbindelse med spillet; Forstyrrelse af overførsler fra og til spillets servere og af spillets websiteservere; Indtrængen i spillets servere eller spillets website-servere. (3) Brugeren forpligter sig til at overholde spillereglerne. (4) TRAVIAN GAMES stiller med sine websites kun en platform til rådighed for spillernes indbyrdes kommunikation. Brugeren er selv ansvarlig for indholdet i denne kommunikation. Platformen er udelukkende beregnet til den spillerelaterede kommunikation. Det er forbudt at spamme kommunikationsplatformen med nyheder, kædebreve, sneboldsystemer og andre former for spam. (5) Brugeren er kun berettiget til at bruge spillet ved hjælp af de gængse webbrowsere. Enhver brug af tilføjelsesprogrammer, scripts eller andre hjælpemidler ud over dette, er udtrykkeligt forbudt. (6) Alle brugere skal få så megen spilleglæde i så lang tid som muligt ud af spillene og spilleverdenerne. TRAVIAN GAMES henstiller derfor til, at de regler og forpligtigelser nævnt i (1) til (5) bliver overholdt. Til dette formål har TRAVIAN GAMES ret til at benytte sig af passende programmer samt trænet personale, som afslører sådanne overtrædelser på brugernes side og i tilfældet af en begrundet mistanke om overtrædelse identificerer brugeren. Brugeren gøres udtrykkeligt opmærksom på TRAVIAN GAMES erklæring om databeskyttelse. (7) En overtrædelse af de regler og forpligtigelser nævnt i (1) til (5) kan, alt efter overtrædelsens karakter, straffes med fratrækning af brugerens spilfremskridt og/eller med en øjeblikkelig, midlertidig spærring af Spilkontoen. I det enkelte tilfælde vil en medarbejder fra TRAVIAN GAMES med speciel træning i afsløring af overtrædelser efter bedste skøn træffe en beslutning om overtrædelsens følger. Brugeren anerkender medarbejderens beslutning som forpligtende. Endvidere accepterer brugeren, at TRAVIAN GAMES ikke kan fremlægge de mekanismer, som har ledt til overtrædelsens afsløring, da disse mekanismer ellers på en enkel måde ville kunne omgås. (8) En overtrædelse af de regler og forpligtigelser nævnt i (1) til (5) kan endvidere efter advarsel resultere i Spilkontoens øjeblikkelige spærring eller 10

11 sletning, eller i en øjeblikkelig, ekstraordinær opsigelse af spillebrugskontrakten af særlig grund. Ved tungtvejende overtrædelser er en særskilt advarsel ikke nødvendig. En overtrædelse opfattes specielt som tungtvejende, hvis den specifikke sags samlede omstændigheder og en afvejning af TRAVIAN GAMES og brugerens interesser gør det uacceptabelt for TRA- VIAN GAMES at skulle påregne en yderligere overtrædelse. (9) TRAVIAN GAMES forbeholder sig retten til efter en vedvarende spærring eller sletning af Spilkontoen eller en ekstraordinær opsigelse af spillebrugskontrakten at nægte brugeren fremtidig tilmelding til spillet. (10) Brugeren skal sørge for at holde sin adgangskode hemmelig og af sikkerhedsmæssige årsager ændre den med jævne mellemrum. Bliver en brugers Spilkonto brugt af en tredjeperson, efter at denne er kommet i besiddelse af brugerens adgangsdata, fordi brugeren ikke i tilstrækkelig omfang har sikret disse, vil brugeren blive behandlet, som om han selv havde handlet. Brugeren har ret til at bevise, at det ikke var ham selv, der handlede, og at Spilkontoen er tilstrækkeligt beskyttet for fremmed adgang. (11) Såfremt der ikke er fastlagt andet i nærværende AFB eller i anden aftale med brugeren, vil TRAVIAN GAMES typisk kommunikere med brugeren pr. . Brugeren skal sikre, at de s, som TRAVIAN GAMES fremsender til den -adresse, han har oplyst ved registreringen eller som han senere har meddelt til TRAVIAN GAMES, også når frem til ham. Dette skal han bl.a. sikre gennem tilsvarende spamfilter-indstillinger og gennem jævnlige tjek af den pågældende adresse. I øvrigt forbeholder TRAVIAN GAMES sig retten til frit at vælge korrespondanceformen for den øvrige skriftlige korrespondance. (12) Det anbefales, at brugeren ved hver henvendelse til TRAVIAN GA- MES oplyser sit spillernavn, såvel som spilleverden og Spilkontoen, som henvendelsen relaterer sig til. 12 Spillets fejl og mangler (1) TRAVIAN GAMES stiller brugen af spillet og af spillets websites til rådighed for brugeren i den pågældende tilgængelige version. Bortset fra brugerens krav i forbindelse med spillets eller spilhjemmesidens mangler har brugeren ingen krav på opretholdelse eller oprettelse af en bestemt tilstand og/eller funktionsomfang af spillet eller spillets hjemmesider. (2) Det anbefales, at brugeren som et bidrag til spillets korrekte drift altid dokumenterer eventuelt opstående mangler på spillet eller på TRAVIAN GA- MES øvrige tjenesteydelser eller leveringer, og i særdeleshed indrapporterer disse ved hjælp af fejlmeddelelsers protokollering. (3) Det anbefales, at brugeren til sin egen beskyttelse og specielt for bevissikringens skyld, retter alle sine klager til TRAVIAN GAMES i skriftlig form. (4) TRAVIAN GAMES giver ingen garantier i juridisk forstand, medmindre der i skriftlig form udtrykkeligt bliver fastlagt andet. 11

12 13 TRAVIAN GAMES ansvar (1) Så vidt TRAVIAN GAMES tjenesteydelser er gratis, hæfter TRAVIAN GA- MES under ingen omstændigheder for andre skader end dem forårsaget af grov uagtsomhed eller af forsæt. I tilfælde af juridiske mangler hæfter TRAVIAN GAMES derudover kun for forsætligt fortiede mangler. (2) Så vidt TRAVIAN GAMES tjenesteydelser er betalingspligtige, hæfter TRA- VIAN GAMES ubegrænset i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed. Endvidere hæfter TRAVIAN GAMES ved uagtsom krænkelse af væsentlige kontraktpligter eller ved garantikrænkelse. Væsentlige kontraktpligter forstås som de pligter, der overhovedet muliggør kontraktens implementering, hvis krænkelse bringer kontraktens formål i fare og hvis opfyldelse brugeren nødvendigvis må kunne stole på. I det sidstnævnte tilfælde hæfter han dog ikke for den ikke-forudsigelige, ikke kontrakttypiske skade. Forældelsesfristen for krav iht. Sætningerne 2-4 er 2 år. TRAVIAN GAMES hæfter ikke ved let uagtsom krænkelse af andre pligter. (3) Ovenstående ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser gælder ikke ved skader på liv, krop og helbred eller hvis TRAVIAN GAMES har givet en garanti. TRAVIAN GAMES ansvar iht. produktretsinstansen såvel som i anvendelsesområdet af 44a TKG, berøres ikke heraf. (4) Den forudsigelige skade er beløbsmæssigt begrænset til EUR 100,- pr. Spilkonto. (5) Ansvaret for gendannelse af brugerdata begrænses i øvrigt beløbsmæssigt til de omkostninger, som er nødvendige for gendannelsen af de data, som også ville være gået tabt under jævnlige og hensigtsmæssige datasikringsprocesser, eller som også ved manglende jævnlige og hensigtsmæssige datasikringsprocesser på en anden måde kan rekonstrueres ud fra maskinlæseligt datamateriale uden større problemer. (6) Ovenstående ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger gælder også med henblik på ansvaret af TRAVIAN GAMES ansatte, arbejdstagere, medarbejdere, sælgere og hjælpere, i særdeleshed til fordel for anpartsindehavere, medarbejdere, sælgere, organer og deres medlemmer i relation til deres personlige ansvar. (7) Ovenstående regler medfører ikke en ændring af bevisbyrden til ulempe for brugeren. 14 Bindingsperiode, opsigelse (1) Kontrakterne mellem brugeren og TRAVIAN GAMES i henhold til brugen af spilleverdenernes basis-version bliver tegnet på ubestemt tid, medmindre der er fastlagt andet i det konkrete tilbud fra TRAVIAN GAMES. (2) Spillebrugskontrakten kan til enhver tid ordinært opsiges af begge parter uden begrundelse og med øjeblikkelig virkning, medmindre der udtrykkeligt er aftalt en tidsbegrænset bindingsperiode. (3) Parternes ret til ekstraordinær opsigelse af spillebrugskontrakten med øjeblikkelig virkning af en berettiget grund, berøres ikke af de ovenstående regler. Den ekstraordinære opsigelse med øjeblikkelig virkning af en vigtig grund er kun tilladt med oplysning af grunde. 12

13 (4) Bortset fra 11 (8) er TRAVIAN GAMES især berettiget til at opsige spillebrugskontrakten af en berettiget grund, hvis brugeren uagtet meddelelse fra TRAVIAN GAMES ikke bruger sin Spilkonto hen over et tidsrum nærmere beskrevet i spillereglerne; brugeren bytter eller handler med Credits mod rigtige penge. (5) Af tekniske årsager bliver den endegyldige sletning af brugerdata og Spilkonto forsinket med få dage. (6) Opsigelsen af spillebrugskontrakten og/eller Spilkontoen skal ske i skriftlig form. Telefax eller gælder som skriftlig form. (7) Bliver spillebrugskontrakten opsagt, kan spillepenge ikke byttes tilbage til rigtige penge; det samme gælder Credits bortset fra 2 (5). Vedrørende konvertering af allerede aktiverede Premium-Features til Credits i tilfældet af en opsigelse, se 9 (7). (8) Sletningen af en Spilkonto berører ikke gyldigheden af den tegnede spillebrugskontrakt. 15 Databeskyttelse, annonceringer (1) TRAVIAN GAMES vil naturligvis behandle alle personlige data, som brugeren fremsender i løbet af forretningsforholdet, strengt fortroligt og i henhold til de gældende databeskyttelsesregler. (2) Af tekniske årsager er en deltagelse i spillet og i de dertil knyttede tjenester ikke muligt uden at der bliver gemt brugerdata. Med sin tilmeldelse til opretning af en Spilkonto hhv. med brugen af de tjenester der er tilknyttet spillet, erklærer brugeren sig indforstået med den elektroniske opbevaring og bearbejdning af data. (3) Ønsker en bruger den komplette sletning af sine data, så medfører dette automatisk også sletningen af alle hans Spilkontos, som han har oprettet i de spil TRAVIAN GAMES administrerer, såvel som opsigelsen af spillebrugskontrakten. (4) Med Spilkontoens sletning fjerner TRAVIAN GAMES den pågældende brugers data fra sit system. TRAVIAN GAMES er dog også efter Spilkontoens sletning fortsat berettiget til pr. at orientere brugeren om nyudviklinger (til fx efter den automatiske slutning af en spilleverden at informere brugeren om opstarten af nye spilleverdener). Brugeren kan til enhver tid modsige udsendelsen af sådanne s, uden at der opstår yderligere omkostninger herfor, bortset fra omkostningerne for fremsendelsen af selve fortrydelsen (til basistarif). Endvidere vil brugeren med hver information fremsendt af TRAVIAN GAMES og med hvert Nyhedsbrev få mulighed for at nægte modtagelsen af yderligere informationer og for at fremsende en tilsvarende fortrydelse. (5) Brugeren er klar over, at de websites, som TRAVIAN GAMES administrerer, såvel som selve spillet, muligvis til dels kan blive finansieret via annonceringer. Brugerens data kan også blive brugt til at fremsende reklamebudskaber til ham, som svarer til hans interesser (baseret på de informationer, som han har fremsendt til TRAVIAN GAMES, såvel 13

14 som på hans handlinger internt på de websites og spil, som TRA- VIAN GAMES administrerer). Dette samtykke kan naturligvis til enhver tid fortrydes skriftligt (fx pr. ), uden at der opstår yderligere omkostninger herfor, bortset fra omkostningerne for fremsendelsen af selve fortrydelsen (til basistarif). Brugeren vil med hvert reklamebudskab få mulighed for at nægte modtagelsen af yderligere informationer og for at fremsende en tilsvarende fortrydelse. (6) I øvrigt er TRAVIAN GAMES databeskyttelseserklæring gældende. 16 Slutbestemmelser (1) For nærværende AFB og for alle kontrakter sluttet på basis af nærværende AFB gælder Forbundsrepublikken Tysklands ret. Anvendelsen af FN- Købsretten om køb af bevægelige ting, såvel som det tyske og internationale privatrets kollisionsregler, er udelukket. (2) Såfremt brugerens bopæl eller varige opholdssted befinder sig uden for Forbundsrepublikken Tyskland, er værnetinget TRAVIAN GAMES hovedsæde. Dette gælder også, når brugerens bopæl eller varige opholdssted på klagetidspunktet er ukendt. (3) Skulle enkelte bestemmelser af nærværende AFB være ugyldige, så bliver gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke berørt heraf. Travian Games GmbH Wilhelm-Wagenfeld Straße München Munich District Court, HRB Ust-Id Nr. DE Forretningsfører: Siegfried Müller Status:

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for benyttelse af PARSHIP.dk - version 13.06.2014 Når De tilmelder Dem som kunde hos PARSHIP (kontrahent er PARSHIP GmbH, Speersort

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

(2) Ved "medlemmerne" skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse ("tilbydende part"), og medlemmer, der søger en ydelse ("søgende part").

(2) Ved medlemmerne skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse (tilbydende part), og medlemmer, der søger en ydelse (søgende part). Dette er de almindelige forretningsbetingelser gældende for: www.dk.care.com i det efterfølgende benævnt "hjemmeside", "Care.com Europe" og "dk.care.com" og repræsenteret ved ejeren "Care.com Europe GmbH".

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Elektroniske aftaler og betaling

Elektroniske aftaler og betaling Elektroniske aftaler og betaling IT Universitetet, 29. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Indledende bemærkninger Funktionel ækvivalens og ikke-diskrimination Christian Den Femtis

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

BRUGERAFTALE (GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER)

BRUGERAFTALE (GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER) BRUGERAFTALE (GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER) 1. DIN BRUGERAFTALE Den følgende tekst beskriver de generelle forretningsbetingelser, som gælder for brug af ahandyhand.dk s tjenester (efterfølgende kaldet

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om.

Abonnement er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om. Mybanker.dk s forretningsbetingelser Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Mybanker.dk A/S Amaliegade 36 1256 København K CVR-nr. 30504496 Tlf: + 45 7020 7232 Telefax: + 45 7020 7233 E-mail: Info@mybanker.dk

Læs mere

I. Generelle forretningsbetingelser for MAGIX Software GmbH (AGB) 3 fortrydelseserklæring for forbruger ved fjernhandelskontrakter

I. Generelle forretningsbetingelser for MAGIX Software GmbH (AGB) 3 fortrydelseserklæring for forbruger ved fjernhandelskontrakter I. Generelle forretningsbetingelser for MAGIX Software GmbH (AGB) Fra august 2015 1 Betingelsernes gyldighed 1. Leveringer, ydelser og tilbud fra MAGIX AG, herefter kaldet "MAGIX", følger udelukkende på

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger )

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger ) KØGE BONUSKORT BRUGERVILKÅR gældende for KØGE BONUSKORT(herefter Betingelserne ), der udbydes af: Udbyder: Køge Handelsstandsforening Vestergade 1 DK-4600 Køge Cvr 85279416 (herefter Foreningen ) Overfor

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER I det følgende beskrives rammerne og betingelserne for LO Plus ved brug af LO Plus med enten et fysisk medlemskort eller det mobile medlemskort, der er en del af LO Plus

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer Handelsbetingelser og Abonnementsvilkår StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer StamSted ApS (herefter 'StamSted') byder dig velkommen. Dette er vores handelsbetingelser og abonnementsvilkår for

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse:

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse: UDDANNELSESVILKÅR 1. PRISER 1.1 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Kontant, i alt 8.250 kr. (DKK). Prisen er inklusiv alle fragt- og gebyreromkostninger. 1.1.2 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Abonnement,

Læs mere