GODE RÅD TIL BESTYRELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODE RÅD TIL BESTYRELSEN"

Transkript

1 GODE RÅD TIL BESTYRELSEN

2 Indholdsfortegnelse 7 gode spørgsmål til arbejdet i bestyrelse side 2 Bestyrelsens arbejde og møder side 3 Bestyrelsens væsentlige opgaver side 4 Checkliste for bestyrelsen side 5 Skolens lokale grundlag og aftaler side 6 Skolens årsplaner Statstilskud - overenskomster - organisationer side 7 10 bud for godt bestyrelsesarbejde side 8 Kommunikation + Lilleskolernes og Friskoleforeningens tilbud side 11 Personale arbejdsvilkår og regler side 12 Lovkatalog side 13 Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 2015 Side 2

3 7 gode spørgsmål til arbejdet i bestyrelsen: 1. Opgavetjek: Er det overhovedet en sag, bestyrelsen skal gøre noget ved? - er det et ledelsesanliggende? - er det et ledelsesspørgsmål, der ligger udenfor skolelederens arbejdsområde? - er det vigtigt for skolen? - er det på bestyrelsens årsplan? - er bestyrelsen den nærmeste til at tage sig af det? Eller er der andre, der kan løse det bedre? 2. Hvem har interesser i sagen og hvilke? - lav en interessentanalyse prøv at se sagen fra flere sider 3. Hvilke opgaver/funktioner (roller) har bestyrelsen, skolelederen o.a. i forhold til sagen - check skolens kompetenceplan (plan over fordeling af opgaver, ansvar og kompetence) 4. Ved du nok om selve forslaget/sagen? 5. Ved du nok om de bestemmelser, love og regler, der er på spil? 6. Er beslutningsgrundlaget tilstrækkeligt? - lav en køreplan for sagens behandling beskriv hvilke oplysninger der skal fremskaffes og hvem der eventuelt skal høres, inden der kan træffes beslutning 7. Hvordan hænger forslaget/sagen sammen med skolens værdier, kultur og mål? Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 2015 Side 3

4 Bestyrelsens arbejde og møder Overordnet: Bestyrelsen er den valgte ledelse Bestyrelsen skal varetage skolens og ikke personlige eller sær - interesser Bestyrelsen har et stort ansvar for det gode samarbejde Bestyrelsen har ansvar for skolens kultur og er gennem sin egen arbejdsmåde et eksempel på, hvordan skolens værdier udfoldes i praksis Bestyrelsen skal leve op til sit juridiske og ledelsesmæssige ansvar Bestyrelsesarbejdet bør koncentreres om de lange linjer og de overordnede problemstillinger Bestyrelsen skal være bevidst om, at skolen er en arbejdsplads for elever, lærere, pædagoger, ledere og teknisk-administrative medarbejdere og i praksis: Bestyrelsen bør jævnligt drøfte og på den måde have klare aftale om, hvorledes bestyrelsesmøderne afvikles, fx i forhold til - mødernes tilrettelæggelse - dagsordener - tidspunkter og rammer for møderne - mødeledelse - skriftlighed - beslutningsgrundlag - beslutningsdygtighed Bestyrelsens udvalg - udvalgets opgaver og eventuelle beslutningskompetence - udvalgsstruktur fast udvalg? Ad-hoc udvalg? Ledelse af udvalgets arbejde Tavshedspligt og habilitet - bestyrelsen er omfattet af forvaltningslovens regler. Se i øvrigt Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler (også kaldet Friskoleloven), kapitel 2, 5, stk. 10 Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 2015 Side 4

5 Bestyrelsens væsentlige opgaver 1. Sikre at skolens formål opfyldes 2. Formulere målsætninger for skolen 3. Sikre at skolen har godkendte/lovlige vedtægter, som er offentliggjort på skolens hjemmeside, samt sikre at skolen opfylder tilskudsbetingelserne og anden relevant lovgivning 4. Sikre en forsvarlig organisering af skolens virksomhed, ledelse og forretningsgange 5. Sikre at bestyrelsen er arbejdsdygtig og forbereder sig på fremtidige opgaver og udfordringer 6. Sørge for egnede og lovlige lokaler til skolens drift 7. Ansætte og afskedige skolelederen samt aftale løn og arbejdstid med lederen. 8. Drage omsorg for at, tilsynsbestemmelserne overholdes, herunder skabe rammer for forældrekredsens eget tilsyn og træffe beslutning om, hvorvidt skolen ønsker at udføre selvevaluering (efter en godkendt model) eller fortsætter med valgt tilsynsførende (som skal være certificeret) 9. Drage omsorg for skolens beslutningsprocesser og fællesskaber 10. Sikre gode udviklingsmuligheder for skolens virksomhed og kultur i tidssvarende form og i tråd med værdigrundlaget 11. Beslutte om skolen skal fravælge afgangsprøver 12. Sikre at skolen fastsætter slutmål m.m. for alle fagområder (jf. Friskoleloven 1a) samt udarbejde evaluering og opfølgningsplan (jf. Friskolelovens 1b, stk. 3). Sikre at skolen regelmæssigt underretter elever og forældre om elevernes udbytte af skolegangen (jf. Friskolelovens 1b, stk. 1) samt sikre, at skolens slutmål, delmål og undervisningsplaner samt resultat af evalueringen og opfølgningsplanen offentliggøres på hjemmesiden (jf. Friskolelovens 1c) 13. Sørge for at skolen har en aktiv hjemmeside, der afspejler skolens virke samt indeholder de lovpligtige oplysninger jf. bl.a. ovenstående 14. Sørge for god kommunikation, samt sikre at skolen regelmæssigt informerer elever og forældre om undervisningen 15. Udføre arbejdsopgaver fastsat i overenskomst herunder foretage delegering af opgaver til skolelederen og sikre, at skolen har en lønpolitik for lærerne og én for skolens ledelse 16. Tilse at der tages skyldige økonomiske hensyn, at bogføring og formueforvaltning varetages og kontrolleres på betryggende vis, samt at sikre dokumentation/indikation på, at skolen drives effektivt 17. Fastsætte skolepengenes størrelse på grundlag af budgetter og økonomiske prognoser 18. Udpege revisor og påse, at revisor er uafhængig samt underrette undervisningsministeriet ved revisorskift 19. Sørge for at der udarbejdes årsrapport, godkende og underskrive denne samt tage stilling til revisors bemærkninger 20. Underrette Undervisningsministeriet i tilfælde af alvorlige økonomiske problemer og indsende særlig redegørelse, hvis det er påkrævet Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 2015 Side 5

6 Checkliste for bestyrelsen Dokumenter som bestyrelsesmedlemmerne bør læse/udarbejde/have adgang til 1. Vedtægter (godkendte og offentliggjort på hjemmesiden) for skolen 2. Forretningsorden for bestyrelsen 3. Betalingsvedtægt samt ind- og udmeldelsesregler 4. Retningslinjer for indsigt i regnskab, samt andre interne politikker /regler 5. Kommissorier/arbejdsbeskrivelser for udvalg + evt. MIO (Medarbejderindflydelsesorgan) m.v. 6. Organisations-/kompetenceplan: Fordeling af ansvar og opgaver mellem bestyrelse, skoleleder og skolens øvrige medarbejdere 7. Skriftlig rapport fra den/de valgte tilsynsførende (skal findes på hjemmesiden) 8. Årsrapport og revisionsprotokol 9. UVM (Undervisningsmiljøvurdering) 10. APV (Arbejdspladsvurdering) 11. Skoleprofilen/skoleplanen (beskrivelse af skolens værdigrundlag, mål og kerneydelser) 12. Slut- og delmål samt undervisningsplaner, jf. lovgivningens krav 13. Resultatet af skolens samlede evaluering af undervisningen og tilhørende opfølgningsplan 14. Strategi-/udviklingsplan for skolen de kommende år 15. Elevtalsprognose mindst 3-5 år frem 16. Medarbejderoversigt = skolens vidensressourcer (stillinger, anciennitet, løn, kvalifikationer m.v.) 17. Lønpolitik (nedskrevne) for skolens lærere (obligatorisk) og for ledelsen (anbefales) og andre personalepolitikker (fx efter- og videreuddannelse, sygemelding, ferie- og fridage) 18. Lokale lønaftaler samt aftaler og planer for tilrettelægning af medarbejdernes arbejde i form af overskuelige oversigter 19. Forsikringsoversigt 20. Sikkerhedsorganisationen, sikkerhedsprocedurer (legeplads, el, brand etc.) 21. Budgetter og jævnlige budgetopfølgninger 22. Ressource- og adfærdsanalyser belysning af udvalgte træk ved skolen, fx medarbejderfravær, elevgennemstrømning, medarbejderudskiftning, enhedsomkostninger pr. elev, pr. time etc. 23. Mødekalender meget gerne også en årsplan for bestyrelsen Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 2015 Side 6

7 Skolens lokale grundlag og aftaler Eksempler på politikker, skolen kan/skal have Skolens værdigrundlag/formål/profil - Hvad er skolen kendt for? Hvad vil skolen være kendt for? Skolens (godkendte) vedtægter (obligatorisk) - Forretningsorden for bestyrelsen Mål og planer for undervisningen (obligatorisk) - Skolens egne formuleringer for slutmål, delmål og undervisningsplaner - Oversigt over hvor skolen bruger egne mål og hvor man har valgt at følge Fælles Mål Organisations- og strategiplaner - Hvad, hvorfor, hvem, hvordan og hvornår Personalepolitik(-ker) Tilslutningsoverenskomster for medarbejdere - BUPL, HK, 3F Lokale planer, rammer og aftaler vedr. arbejdstid for lærere, børnehaveklasseledere og ledere Lønpolitik obligatorisk for lærerne og anbefales for ledelsen - Lønaftale og arbejdstidsaftale for skolens ledere - Lønaftaler vedr. tillæg til lærere, børnehaveklasseledere og ledere Lokale aftaler i henhold til BUPL overenskomsten Arbejdsmiljø og undervisningsmiljø (obligatorisk) - APV - Undervisningsmiljøvurdering Forsikringer - Skolens bygninger, inventar, medarbejdere (og forældre og elever) - Bestyrelsens og ledelsens ansvar som også dækker besvigelse og IT-kriminalitet (OBS: en vigtig forsikring) - (Hent evt. hjælp hos forsikringsmæglerfirmaet Willis, som har en særlig skolepakke til frie grundskoler) Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 2015 Side 7

8 Skolens årsplaner m.v. Eksempler på planer, der kan udarbejdes på skolen 1. Kompetenceplan opgavefordeling dynamisk beskrivelse af fordeling af opgaver, ansvar og kompetence mellem bestyrelse, daglig ledelse, medarbejdere, generalforsamling og forældrekreds 2. Skolens og bestyrelsens årsplan Årsplan for skolens undervisning Oversigt over årets hovedopgaver for daglig ledelse og administration Årsplan for bestyrelsens (/ledelsens) arbejde Årsrapport - regnskaber Budgetlægning, budgetopfølgning Elevtalsprognoser Tilsynets skriftlige rapport Lønaftaler og arbejdsplaner m.v. Generalforsamling og debat/værdi-møder 3. Skoleplan Læse-/fagplaner: o Undervisningsplaner, slutmål, delmål udarbejdet af skolen selv med mindre man har valgt at bruge Fælles Mål o Evt. fravalg af afgangsprøver Skolens tilbud og særligt udvalgte indsatsområder Udviklingsplaner for de kommende år med særlige indsats-/profil-områder, Kort- og langsigtede planer vedrørende bygninger APV Undervisningsmiljøvurdering Statstilskud overenskomster - organisationer Se diagrammer der giver overblik og gennemgå dem eventuelt på et bestyrelsesmøde: Statstilskud til skolen: Årsskrift 2014 side 36 Skolen og overenskomsterne: Årsskrift 2015 side 60 Skoleforeningerne samarbejde og partnere: Årsskrift 2015 side 57 Løn til ledere og lærere: Årsskrift 2015 side 59 (Årsskrifterne sendes til skolen og omdeles til bestyrelsen men kan også hentes på Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 2015 Side 8

9 10 bud for godt bestyrelsesarbejde 1. Du skal varetage skolens interesse. 2. Du er medansvarlig for skolens rammer og den overordnede organisering af den daglige drift 3. Du er med til at sikre skolens fortsatte eksistens 4. Du skal være loyal overfor skolens værdigrundlag og mål 5. Du har et personligt ansvar etisk og juridisk 6. Du skal sikre en klar ansvars- og opgavefordeling og respektere den 7. Du skal møde velforberedt til bestyrelsesmøderne 8. Du skal sikre, at beslutningerne træffes på bestyrelsesmøderne og følges op 9. Du har tavshedspligt og skal være opmærksom på din habilitet 10. Du er en del af skolens valgte ledelse og repræsenterer skolen 10 bud for godt bestyrelsesarbejde, udvidet version 1. Du skal varetage skolens interesse. Du er medlem af skolens bestyrelse og repræsenterer skolen - du er ikke repræsentant for en gruppe af forældre eller andre særinteresser, og du skal selvfølgelig gøre dit bedste for at se bort fra personlige interesser 2. Du er medansvarlig for, at skolens rammer for medarbejdere, elever og forældre fungerer godt og understøtter skolens mål og værdier, og du er medansvarlig for, at skolens daglige drift er velfungerende, effektiv og i overensstemmelse med gældende bestemmelser 3. Du er med til at træffe beslutninger om skolens fremtid og skal arbejde for at sikre skolens fortsatte eksistens 4. Du skal være loyal overfor skolens værdigrundlag og arbejde aktivt for de vedtagne mål 5. Du har et personligt ansvar etisk og juridisk. Du skal være saglig og fornuftig, overholde gældende love, overenskomster og retningslinjer, og være myndig uden at blive rigid i dine kontrolopgaver, og du skal være pragmatisk mht. de faktiske vilkår i forhold til idealerne 6. Du skal sikre, at ansvars- og opgavefordelingen mellem bestyrelse og skoleleder skal holdes klar, og at den respekteres. Bestyrelsen er hverken personaleleder, pædagogisk leder, sagsbehandler eller ankeinstans for beslutninger truffet af skolens medarbejdere 7. Du skal møde velforberedt til bestyrelsesmøderne, og du skal forvente, at formanden og skolelederen har sørget for at udsende en fyldestgørende dagsorden 8. Du skal medvirke til, at beslutningerne træffes på bestyrelsesmøderne på et fyldestgørende grundlag - der kan ikke træffes beslutninger mellem bestyrelsesmøderne. Du er medansvarlig for, at beslutningerne følges op og at bestyrelsen har de fornødne værktøjer til rådighed 9. Du har tavshedspligt og skal være opmærksom på din habilitet 10. Du er en del af skolens valgte ledelse og repræsenterer skolen som undervisningsinstitution du har aldrig fri En kogebog: Skriv jeres bestyrelses 10 bud for godt bestyrelsesarbejde Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 2015 Side 9

10 Ingredienser: Aktive bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og daglig ledelse Fuldt fremmøde (så vidt muligt) 2 personers redaktionsgruppe 3 mødesessioner: 2 timer + 1½ time + 15 min. Stor tavle papir (helst store post-it ) Fremgangsmåde: 1. Møde (ca. 2 timer) Forberedelse: o Fastsæt tidsrammen på forhånd mindst 2 timer, men heller ikke meget mere til første møde, ca. 1½ time på andet møde og 15 minutter på tredje møde. o Aftal hvem der skal udgøre redaktionsgruppen (sørg for, at der er forskellige positioner til stede, fx et bestyrelsesmedlem og en repræsentant fra den daglige ledelse) o Sørg for nødvendige praktiske redskaber Individuelt arbejde refleksion/brainstorm: o Ca. 15 minutter (gerne lidt mere) o Hver deltager overvejer, hvilke ting hun/han ønsker skal med i bestyrelsens 10 bud så mange som muligt. Noteres på post-it sedler eller lignende o Alle bidrag fremlægges for deltagerne sæt dem op på en stor tavle Fælles arbejde: o Deltagerne samles, så alle kan se tavlen med bidragene o Gennem drøftelse foretages en grov sortering af bidragene, således at disse samles i undergrupper/punkter (redaktørerne står for det praktiske) o Hold pause der giver mulighed for individuel refleksion i pausen kan deltagerne overveje, hvor mange bud skolens egne 10 bud skal indeholde o Fastsæt gennem en drøftelse, hvor mange bud I ca. skal ende med o Gennemgå grovsorteringen igen og forsøg at samle bidragene i et antal punkter, der svarer til det antal, I gerne vil ende med Redaktørerne samler op og samler bidragene på sedlerne (og de mundtlige bidrag der er kommet undervejs) og forbereder materialet til næste møde 2. Møde (ca. 1½ time) Forberedelse: o Redaktørernes sammenskrivning: Udkast til skolens 10 bud udsendes inden mødet Drøftelse af sammenskrivningen sørg for, at drøftelsen er struktureret på forhånd, fx: o Hvilken form ønsker vi at ende med: antal punkter? Detaljeringsgrad i hvert punkt, må der være flere budskaber i hvert punkt? Eventuel opdeling i hovedpunkter med underpunkter. o Er det væsentlige fra første møde kommet med i udkastet? Er noget glemt? o Hvilken fælles forståelse har vi af de opstillede punkter? Hvad betyder det? o Overvej, om det færdige papir skal offentliggøres i en eller anden form. Redaktørerne samler op og forbereder den endelige udgave til næste møde. 3. Møde (ca. 15 min.) Forberedelse: o Redaktørernes forslag til endelig udgave udsendes inden mødet Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 2015 Side 10

11 Drøftelse o Finpudsning med henblik på at øge forståelsen Godkendelse o Den aktuelle version af skolens 10 bud godkendes o Træf beslutning om eventuel offentliggørelse o Beslutning om hvornår buddene ajourføres en fælles gennemgang hvert år efter nyvalg kan være en god ide. Det kan også være en god ide at gentage processen hver andet eller tredje år det vil udvikle og tilføje ny viden til bestyrelsens fælles fond af erfaringer Inspiration Kodeks for god politisk ledelse i Morsø kommune 1. Vi arbejder ud fra fastlagte politikker og har fokus på strategi og udvikling 2. Vi arbejder ud fra klare, målbare mål med efterfølgende opfølgning 3. Vi påtager os ansvaret og forklarer de trufne beslutninger 4. Vi synliggør gode resultater og historier 5. Vi arbejder med åbenhed, synlighed, dialog og inddragelse 6. Vi samarbejder med alle, der bidrager konstruktivt til kommunens udvikling og fremtid 7. Vi arbejder ud fra klare og præcise beslutningsoplæg med beskrevne konsekvenser og løsningsforslag 8. Vi samarbejder med en loyal og troværdig administration 9. Vi fører vores dialog med administrationen direkte Lederweb Væksthus for ledelse God ledelse er, når lederen: 1. Påtager sig sit lederskab. 2. Er bevidst om sit ledelsesrum og den politiske kontekst, som han/hun er en del af. 3. Har viden om og forståelse for den faglige kontekst, han/hun er en del af. 4. Skaber en organisation, der møder borgeren i øjenhøjde. 5. Kommunikerer klart om politiske og administrative beslutninger. 6. Udøver meningsfuld styring for at skabe bedre resultater. 7. Skaber fællesskab på arbejdspladsen og profilerer arbejdspladsen i omverdenen. 8. Skaber trivsel og et godt arbejdsliv for den enkelte. 9. Skaber rum for refleksion og innovation. 10. Reflekterer over og udvikler sit lederskab. 11. Ser sin organisation som en del af en mangfoldig verden. Prøv at google - kodeks for god ledelse - godt bestyrelsesarbejde Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 2015 Side 11

12 Kommunikation Eksempler på indsatsområder vedr. kommunikation Kommunikation En velfungerende, opdateret, overskuelig og informativ hjemmeside er vigtig evt. med intranet Informationsplan, der sikrer løbende udveksling af oplysninger og informationer, herunder oplysninger om økonomi, elever og medarbejdere evt. via intranet Regelmæssig information til forældrene ud fra klare og funktionelle retningslinjer evt. via intranet. Tydelig afsender (fx bestyrelsesformand, skoleleder eller klasselærer) Informationsmateriale til interesserede forældre bør kunne findes et særligt sted på hjemmesiden Informationsmateriale til nye forældre, der udleveres før/ved skolestart Lilleskolernes og Friskoleforeningens tilbud til bestyrelser og skoleledelser 1. Informationsmateriale m.m. fra Friskolernes Hus og Lilleskolerne SkoleNyt nyhedsbrev pr. mail hver anden onsdag til skolens kontor/ledelse BestyrelsesNyt nyhedsbrev pr. mail til skolens bestyrelsesmedlemmer, første onsdag i hver måned (dog ikke juli og august) Lilleskolen kommende informations- og nyhedsbrev for Lilleskolernes Sammenslutning. Forventes lanceret i oktober 2015 Årsskrift/ Beretning Bestyrelsens skriftlige årsberetning med oplysninger om sammenslutningens arbejde og information om administration, økonomi, beregningsmodeller, kurser, politik m.v. 2. Møde og kursusvirksomhed blandt mange andre: Ledertræf for skoleledere den september 2015 Bestyrelsestræf & repræsentantskabsmøde for bestyrelsesmedlemmer og skoleledere d april 2016 Landsmøde i Dansk Friskoleforening april 2016 Ledermøder for skoleledere Intromøder for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 3. Spørgsmål, rådgivning og bistand 4. Lovgivning Telefonisk eller henvendelse til sekretariatet er altid velkommen Love, bekendtgørelser, overenskomster m.v. kan hentes på nettet fra Friskolernes og Lilleskolernes hjemmesider samt hos ministerierne, retsinformation m.v. Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 2015 Side 12

13 Personale arbejdsområde og regler Skolens medarbejdere er funktionsansatte. Det betyder at medarbejderen skal aflønnes efter den overenskomst, der gælder for det pågældende arbejdsområde. En lærer skal følge læreroverenskomsten, en rengøringsmedarbejder skal følge 3 F overenskomsten og så videre. Det betyder også, at en medarbejder der har opgaver på flere forskellige arbejdsområder kan komme til at arbejde under flere forskellige overenskomster fx skal en medarbejder der både har undervisningsopgaver på mellemtrinnet og morgenåbner i fritidsordningen følge læreroverenskomsten for sine undervisningsopgaver og pædagogoverenskomsten for morgenåbningen i fritidsordningen. Måske lyder det kompliceret og unødvendigt indviklet. Men det er altså en konsekvens af den lovgivning frie grundskoler er underlagt. På nedenstående skema kan man få et indtryk af hvilke arbejdsområder og overenskomster, der findes på skolerne. Undervisning SFO m.v. Service Kontor Lærere, børnehaveklasseledere og skoleledere Overenskomsten er statslig og obligatorisk (en tilskudsbetingelse). Indgås mellem Finansministeriet og LC Løn lærere og bh.kl.: Faste løntrin, og centralt fastsatte tillæg. Suppleres af lokalt aftalte løntillæg. Løn ledere: Aftales indenfor interval afhængig af skolens elevtal. Pensionsordning lærere og leder: 17,3% bidrag, arbejdsgiverbetalt. Arbejdstid: Tilrettelægges lokalt. Statens regler gælder. Ferie: 20 dage i juli + 5 dage i august. Særlige feriedage (6. ferieuge): Statens regler. Uoverensstemmelser: Løses lokalt eventuelt medvirker Lærerforeningen og Lilleskolerne/Friskolernes Hus Kan gå videre til forligsnævn og faglig voldgift eller andre retsinstanser Pædagogisk personale (fx i SFO, børnehave eller skolen) Tilslutningsaftale Skolen kan beslutte at bruge overenskomsten Indgås mellem BUPL og Aftaleenheden (skoleforeningernes forhandlingssamarbejde) Løn: Faste skalatrin for hver stillingskategori (pædagog, afdelingsleder, uuddannet pædagog etc.). Højere løn kan aftales lokalt. Pensionsordning: 14,3 % pæd.personale, 15,8% afd.ledere bidrag, arbejdsgiver betalt. Arbejdstid: Tilrettelægges lokalt. Regler for aftenarbejde o. lign. Ferie (+ 6. ferieuge): Ferieloven kan placeres efter samme regler om lærerne. Uoverensstemmelser: Løses lokalt eventuelt medvirker BUPL og Lilleskolerne/Friskolernes Hus. Kan gå videre til forligsnævn og faglig voldgift eller andre retsinstanser Pedel, rengøring, køkken m.v. Tilslutningsaftale Skolen kan beslutte at bruge overenskomsten Indgås mellem 3 F og Lilleskolerne Løn: Faste skalatrin for hver stillingskategori (serviceledere, øvrige medarbejdere m.fl.). Højere løn kan aftales lokalt. Pensionsordning: 14 % bidrag, arbejdsgiver betalt. Arbejdstid: Tilrettelægges lokalt. Regler for aftenarbejde o. Ferie (+ 6. ferieuge): Ferieloven. Uoverensstemmelser: Løses lokalt eventuelt medvirker 3 F og Lilleskolerne/Friskolernes Hus. Kan gå videre til forligsnævn og faglig voldgift eller andre retsinstanser Sekretær, it-medarbejder m.fl. Tilslutningsaftale Skolen kan beslutte at bruge overenskomsten Indgås mellem: HK og Lilleskolerne Løn: Fire løntrin. Mulighed for at supplere med lokalt aftalte løntillæg. Pensionsordning: 17,3 % bidrag, arbejdsgiver betalt. Arbejdstid: Tilrettelægges lokalt. Regler for aftenarbejde o. lign Ferie (+ 6. ferieuge): Ferieloven. Uoverensstemmelser: Løses lokalt eventuelt medvirker HK og Lilleskolerne/Friskolernes Hus. Kan gå videre til forligsnævn og faglig voldgift eller andre retsinstanser Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 2015 Side 13

14 Skolens (værdi-)grundlag + skolens levede kultur + lokale aftaler + mål/strategier Lovkatalog Introduktion til lovgivningen vedr. de frie grundskoler se også det udleverede lovkatalog med love og bekendtgørelser vedr. de frie grundskoler. Danmarks Riges Grundlov Undervisningspligten - Forældrenes pligt til at lade sine børn undervise Fri offentlig undervisning Frit valg af undervisning - forældrenes ret til selv at vælge, hvorledes undervisningspligten opfyldes 76 Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen. De frie grundskoler (ca 15,5% af alle elever i grundskolen) Skolens frihed og selvbestemmelse: Ideologisk frihed religion, filosofi, politisk, idehistorisk Pædagogisk frihed - undervisningens indhold og tilrettelæggelse Økonomisk frihed dispositioner og ansvar Ansættelser - personalets sammensætning, kvalifikationer og arbejdsområder Optagelse/bortvisning af elever - hvilke elever der går på skolen Skolens organisation, styring og administration Skolelove 1. Grundlov 2. Lov om folkeskolen 3. Lov om friskoler og private grundskoler Vejledninger (afgørelser) 4. Bekendtgørelser 5. Cirkulærer Bemyndigelsesbreve, vejledninger, skrivelser m.v. 6. Anden lovgivning der ligger til grund for administration og drift af skolen 7. Tilslutningsaftaler kollektive Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 2015 Side 14

15 Love og bestemmelser Lov om folkeskolen Gælder ikke for frie skoler, med undtagelse af: hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen (= Fælles Mål ) prøvebestemmelserne særlig bekendtgørelse specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand særlig bekendtgørelse alder for skolestart uddannelsesvejledning evt. på kommunale UU-centre Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Undervisningen: o Krav til mål og indhold o Tilsyn med undervisningen o Obligatoriske prøver Skolen som selvejende institution: o Vedtægt o Skolens ledelse (bestyrelse og skoleleder) o Skolens medarbejdere og forældre Statstilskud, regnskab og revision Dagtilbud (børnehave- og vuggestueordninger) og heltidsfritidsordninger Undervisning i hjemmet Kommunale tilskud og kommunale bidrag Fordelingsudvalgene Forskellige bestemmelser fx. om ministerens beføjelser, indberetninger, hjemmeside m.m. Vejledninger, blandt andre: Vejledning om undervisningsmål Vejledning om udarbejdelse af del- og slutmål samt undervisningsplaner for friskoler og private grundskoler Tilsynsvejledningen findes i den udleverede mappe Vejledning om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler og tilsynet hermed Specialundervisningsvejledningen vedr. tilskud og vejledning om specialundervisning NB: Tilskudsordningen til specialundervisning ændres med virkning fra 1. august I skoleåret 2015/16 videreføres den hidtidige ordning, men allerede i september 2015 skal skolerne søge tilskud efter den nye lovs bestemmelser. Som noget nyt kan skolen beslutte at blive profilskole og dermed markere at man gør en særlig indsats indenfor specialundervisning. Profilskoler opnår en lidt bedre tilskud og skal have mindst 12 elever med behov for specailundervisning. Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gælder. Hjemmesidens indhold Vejledning om kravene til skolernes hjemmesider hvad den skal indeholde. Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 2015 Side 15

16 Bekendtgørelser Tilskudsbekendtgørelsen findes i den udleverede mappe: Oprettelse af skoler, betingelser for tilskud, tilskudstyperne og beregningen, udbetaling af tilskud usikkerhed om skolens fortsatte drift, specielle tilskud (befordring og fripladser - Fordelingssekretariatet), kommunale bidrag, særtilskud specialundervisning m.v., godtgørelse til den/de valgte tilsynsførende Regnskabsbekendtgørelsen findes i den udleverede mappe: Bestyrelsens ansvar i forhold til regnskab og revision, om regnskabsaflæggelse, fx anlægskartotek, afskrivning, resultatdisponering, den obligatoriske regnskabsmodel med nøgletal Revisionsbekendtgørelsen findes i den udleverede mappe: Revisionen og revisors forpligtelser, kontrol af tilskudsbetingelser, forskellige tilskud og protokol over specielle undervisningsaktiviteter m.m., revisor checkliste til ministeriet og revisionsprotokol Vedtægtsbekendtgørelsen findes i den udleverede mappe: Krav til skolens vedtægter Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende findes udleveret mappe: Obligatorisk procedure for valg af tilsynsførende. Bestyrelsen er ansvarlig for procedurens gennemførelse Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole findes i den udleverede mappe Bekendtgørelse om selvevaluering Bekendtgørelse om børneattester Krav om indhentelse af børneattester (pædofili) ved ansættelse af visse grupper af medarbejdere Bekendtgørelse om specialundervisning Om specialundervisning som anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen Bekendtgørelser m.v. om prøver og karakterer Om den obligatoriske afgangsprøve (som skolen kan afmelde) og prøverne i 10. klasse (som skolen kan vælge at udbyde) samme regler som i folkeskolen Bekendtgørelse om sociale klausuler Skolerne skal redegøre for antal beskæftigede på særlige vilkår Bekendtgørelse om sygeundervisning Elevers ret til at modtage undervisning under sygdom samme regler som i folkeskolen Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 2015 Side 16

17 Cirkulærer m.v. Cirkulærer om løn og arbejdstid (= overenskomst for lærere, ledere og børnehaveklasseledere) Bemyndigelsesbreve vedr. lokale lønaftaler Love, vejledninger, bekendtgørelser og cirkulærer findes på eller på eller Anden lovgivning Anden lovgivning vedr. skolerne omfatter bl.a. Bygninger, legepladser - reglementer, sikkerhed, brand, m.m. Arbejdsmiljø Elevers undervisningsmiljø Åbenhed og gennemsigtighed krav til skolens hjemmeside Bogføring Skat Ferieloven Funktionærloven Købeloven Forvaltningsloven habilitet og tavshed Serviceloven og anden social-lovgivning Myndighedsloven Persondataloven Ligestilling forældreorlov Nyhedsbrevene: SkoleNyt og BestyrelsesNyt Orienterer løbende om ændringer af love og regler. Love, vejledninger, bekendtgørelser og cirkulærer findes på eller på eller Relevante hjemmesider for ledelsen og bestyrelsen - - Din skolesammenslutning - - Din interesseorganisation rådgivning og skoleforening - - Lilleskolefestivalen - - Undervisningsministeriet - - Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen - - Moderniseringsstyrelsen - - Retsinformation - - Frie Skolers Lærerforening - - Frie Skolers Ledere - - BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk F Fagligt Fælles Forbund - - HK/Danmark - - Nationalt videncenter for frie skoler - - Fordelingssekretariatet - - Dansk Center for Undervisningsmiljø Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 2015 Side 17

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Er koblingsprocenten i fare?

Er koblingsprocenten i fare? Er koblingsprocenten i fare? F inanslovsforhandlingerne er i fuld gang, mens disse linjer skrives. De frie grundskolers tilskud er i spil, fordi regeringen har foreslået en generel besparelse på 1 %, hvilket

Læs mere

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole?

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole? Selvevaluering - Indledning Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg, juli 2012 Hvorfor lave selvevaluering

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER

5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER 5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER Som bestyrelse for den selvejende eller private daginstitution er man som bestyrelse også arbejdsgiver for institutionen. Bestyrelsens primære opgave er at udstikke den

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010 Bilag: Skabelon til handlingsplan og opfølgning... 2 Forretningsorden for bestyrelsen... 6 Ledelses instruks for Uddeler/direktør i Brugsforening...

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog

Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland Willemoesvej 2C 4200 Slagelse Telefon: 58 36 03 50 Hjemmeside: www.evv.dk E-mail adr.: evv@evv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere