2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9"

Transkript

1 17. februar 2004 L:\TEKST\FORLAG\LO\Modinet\Rapport.doc/jp Borgernes brug af Søllerød Kommunes hjemmeside dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Leif Olsen Stine Christensen Olaf Rieper AKF Forlaget Februar

2 2

3 Forord Dette notat indeholder basisoplysninger fra en spørgeskemaundersøgelse til et repræsentativt udsnit af borgere i Søllerød Kommune. Undersøgelsen er en del af AKF s projekt om elektronisk demokrati i kommuner, som finansieres af det tværgående forskningsprojekt, Medier og Demokrati i Netværkssamfundet, og af AKF. Notatet er udarbejdet af forsker Leif Olsen og studentermedarbejder Stine Christensen. Olaf Rieper er projektansvarlig. Vi vil gerne takke alle de borgere i Søllerød, der har besvaret spørgeskemaet samt projektets følgegruppe for kommentarer til notatet. Olaf Rieper Februar

4 4

5 Indhold 1 Sammenfatning Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet Søllerød Kommune på forkant med brug af internettet Borgernes brug af internettet Borgernes kendskab til og brug af Søllerød Kommunes hjemmeside Borgernes forudsætninger for at bruge kommunens hjemmeside Internettets betydning for det repræsentative demokrati Institutionernes hjemmesider Forventninger til fremtidens brug af internettet til demokratiske formål Bilag 1 Undersøgelsens metode, gennemførelse og bortfaldsanalyse Spørgeskema Svarfordelinger

6 Litteratur English Summary Noter

7 1 Sammenfatning Dette er et beskrivende notat, der fremlægger de første resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 2500 tilfældigt udvalgte borgere i Søllerød Kommune over 17 år, som AKF gennemførte i foråret I 2004 offentliggøres mere analyserende publikationer. Undersøgelsen, der har en svarprocent på 58, belyser borgernes erfaringer med kommunens hjemmeside set i et demokratisk perspektiv. Blandt borgerne i Søllerød synes der at være stor parathed i forhold til at anvende internettet til demokratiske formål. Fire ud af fem borgere i Søllerød er brugere af internettet, hvoraf 95% har adgang til internettet fra hjemmet. Endvidere vurderer 78% deres it-kompetencer positivt. Så godt som alle internetbrugerne anvender internettet til at sende og modtage e- mail samt til at søge information om forskellige emner. 75% angiver, at de regelmæssigt søger information om politik og samfundsforhold. Kommunens hjemmeside er kendt af 73% af de borgere, der er brugere af internettet, hvoraf hver tredje besøger siden mindst en gang månedligt. Hjemmesiden bruges oftere til at søge serviceinformationer, end den anvendes til at søge informationer om kommunalbestyrelsens arbejde og om kommunens politikere. Relativt få besøger debatten på kommunens hjemmeside, idet 1% besøger den månedligt og 16% sjældnere end månedligt. Dernæst har blot 1% af borgerne skrevet et debatindlæg på hjemmesiden. Internetbrugerne i Søllerød udtrykker en skepsis i forhold til, at internettet giver mulighed for indflydelse på den kommunale politik. Blot 3% mener, at hjemmesiden i høj grad giver et bedre grundlag for at påvirke politikken, mens 19% mener, at der i nogen grad er tale om en forbedring. 7

8 Endvidere erklærer 12% sig helt enige i, at internettet gør de politiske beslutningsprocesser mere gennemskuelige, og blot 10% er helt enige i, at internettet øger borgernes muligheder for at påvirke den førte politik. Til trods for denne skepsis vurderes internettet overordnet positivt, når det drejer sig om muligheden for at kontakte kommunen digitalt. 63% vurderer muligheden for at kunne kommunikere digitalt med kommunen via positivt, mens 46% vurderer muligheden for at kunne følge med i lokalpolitik på internettet positivt. Endelig forholder 30% sig positivt over for muligheden for at kunne debattere kommunale spørgsmål på kommunens hjemmeside. Selv om borgerne i Søllerød ikke har anvendt de demokratiske muligheder på kommunens hjemmeside i så høj grad som hjemmesidens servicemuligheder, vurderer borgerne, at det giver dem en fordel, at disse demokratiske muligheder er til stede. Der synes dermed at være et potentiale for, at det digitale nærdemokrati kan udfolde sig i Søllerød Kommune. 8

9 2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet. Her foreligger de første resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 2500 tilfældigt udvalgte borgere i Søllerød Kommune over 17 år, som AKF gennemførte i foråret Undersøgelsen, der har en svarprocent på ca. 60, belyser borgernes erfaringer med kommunens hjemmeside set i et demokratisk perspektiv. Dette notat er dokumenterende og beskrivende og vil i løbet af 2004 blive fulgt op af analyserende publikationer. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen bliver suppleret med viden fra interview med byrådspolitikere, medarbejdere og ledere i udvalgte kommunale forvaltninger og institutioner samt interview med et udvalg af borgere, der også har besvaret spørgeskemaet. Projektet indgår i et større tværvidenskabeligt forskningsprojekt, kaldet MODINET (Medier Og Demokrati I NETværkssamfundet, se hvorunder der gennemføres forskningsprojekter med Hals og Odder Kommuner som cases samt en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af borgere. Resultaterne fra Søllerød Kommune vil indgå i sammenlignende analyser med tal fra den landsdækkende undersøgelse samt med undersøgelsesresultater fra Hals og Odder. MODINET har til formål at undersøge globaliseringens og den nye digitale mediekulturs betydning for politik og demokrati, for de etablerede kultur- og medieinstitutioner og for hverdagslivet i fremtidens informations- og netværkssamfund. MODINET omfatter 41 forskere, to post.doc. og 9

10 fem ph.d. ere fra samfundsvidenskab og humaniora ved både offentlige og private forskningsmiljøer. MODINET finansieres af Forskningsrådene med en bevilling på 23,6 mio.kr. under programmet Større Tværgående Forskergrupper. Projektperioden løber fra 1. april september AKF s bidrag til det større projekt består i den empiriske undersøgelse af Søllerød Kommunes anvendelse af internettet i demokratisk øjemed. Herudover gennemgås den relevante litteratur på området med det formål at udnytte den eksisterende empiriske og teoretiske viden om internettet som virkemiddel i udviklingen af det lokale demokrati i kommuner. AKF s projekt finansieres af Statens Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Forskningsråd og AKF. 10

11 3 Søllerød Kommune på forkant med brug af internettet Søllerød Kommune er udvalgt til undersøgelsen, idet kommunen kan siges at være»på forkant«med at bruge internettet i demokratisk øjemed. Dernæst lever kommunen op til at være markant forskellig fra Hals Kommune i Nordjylland, i forhold til en række centrale socioøkonomiske og geografiske faktorer. Udviklingen i Hals Kommune undersøges af forskere fra Aalborg Universitet 1, som vi vil samarbejde med omkring sammenligning mellem de to vidt forskellige kommuner, der dog har det til fælles, at de kan siges at være»på forkant«med at bruge internettet i demokratisk øjemed (se bilag 1 for uddybende begrundelser for valg af kommune til undersøgelsen). Kommunerne Hals og Søllerød ligner hinanden, i den forstand at de begge prioriterer og arbejder konkret med at udvikle det kommunale demokrati via kommunale hjemmesider. Det fælles kriterium er således, at begge kommuner er på forkant i arbejdet med at bruge internettet og hjemmeside til at fremme den demokratiske udvikling i kommunen. Hals Kommune arbejder med at udvikle demokratiet gennem brug af it, som et projekt under Det Digitale Nordjylland, (Nielsen 2002). Borgmesteren i Søllerød lancerede i 1999 målsætningen om, at»søllerød Kommune skulle være bedst på internettet«. Det betød, at området blev prioriteret og der kom gang i den praktiske udvikling af kommunens hjemmeside. Kommunen implementerede i 2001 en ny version af hjemmesiden, der bl.a. indeholdt et debatmodul. Debatmodulet blev søsat med et debatoplæg under temaet»søllerød Kommune et godt sted at leve?«oplægget blev husstandsomdelt og skulle bidrage til at sætte debatten i gang 11

12 på kommunens hjemmeside. Herefter fulgte oplæg til særdebatter i forbindelse med diverse politiske forslag, der er blevet sat til høring. Der blev endvidere igangsat et institutionsprojekt, der er udmøntet i, at kommunens institutioner tilbydes at købe deres egen hjemmeside af kommunen til en lav pris (startpakke for 1000 kr. og derefter 500 kr. pr. år) og med støtte til oprettelse, vedligeholdelse osv. Ideen er at fremskynde processen med at få institutionerne på internettet og hjælpe dem hurtigt i gang, idet de køber en færdig løsning og således kun skal koncentrere sig om indholdet og»driften«af siden, dvs. opdateringer mv. Søllerød Kommunes position som en kommune, der prioriterer og arbejder konkret med at udvikle det kommunale demokrati via kommunale hjemmesider, bestyrkes desuden af, at Kommunes hjemmeside vurderes til at ligge i toppen af feltet af danske kommuner, når det gælder demokratisk udformning og anvendelse af internettet af Bedst På Nettet 2. Indikatorerne for denne vurdering er udviklet af Bedst På Nettet og består af: Demokratisk værdi, åbenhed og muligheder for dialog. Ved en gennemgang af de danske kommuners hjemmesider foretaget af Torpe og Nielsen (2002), udelukkende med fokus på demokratiske virkemidler, var Søllerød Kommune ligeledes blandt de bedst placerede kommuner. Udviklingen i Søllerød Kommunes brug af internettet og hjemmesider sker gennem en udviklingsdynamik, der bl.a. udspringer at et godt samarbejde mellem borgmesteren og lederen af informationskontoret. De deler holdningen, at»der skal ske noget«med hensyn til demokrati på kommunens hjemmeside. Parolen er stadig, at man vil være»bedst på nettet«, hvilket i praksis implementeres»skridt for skridt«, om end der er en delvis personbåret masterplan for kommunens kommende indsatser. 12

13 4 Borgernes brug af internettet Fire ud af fem borgere, der deltog i undersøgelsen, har erfaringer med at bruge computer i forbindelse med arbejde eller i fritiden. Heraf er det kun omkring 2-3%, der ikke har adgang til eller ikke er brugere af internettet 3. Hvor og hvor ofte borgerne benytter internettet, fremgår af tabel 4.1, der viser, at det primært er på arbejdet eller i hjemmet, at borgerne bruger internettet, om end der finder en betydelig brug sted på skoler/uddannelsessteder, på biblioteker og andre steder, hvor mellem cirka 29% og 19% angiver, at de bruger internettet i forskelligt omfang. 4.1 Hvor ofte benytter du internettet følgende steder? (andel angivet i %) Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig På arbejdet N Derhjemme På skole eller uddannelsessted Andre steder På biblioteket N af 1102 Det viser sig, at alle borgere med undtagelse af et par procent bruger internettet til at sende 4 og til at søge informationer om forskellige emner. 75% angiver, at de søger information om politik og samfundsforhold med mellemrum jf. tabel B3.24 i bilag 3. Det fremgår også af tabel 4.2, at mere end to tredjedele bruger netbank og handler med mellemrum. Der er der- 13

14 imod 75% eller flere, der aldring bruger internettet til henholdsvis underholdning, til at chatte, spille spil og deltage i debatter/diskussionslister. 4.2 Hvor ofte benytter du internettet til at (andel angivet i %) Dagligt Ugent ligt Måne dligt Sjæld nere Aldrig N sende/modtage ? søge information om forskellige emner? »gå i banken«(netbank)? blive underholdt (fx lytte til netradio eller se film)? chatte? handle (tøj, musik, billetter osv.)? spille spil med andre? deltage i debatter/diskussionslister? N af 1102 Borgerne har svaret på et spørgsmål om, hvor ofte de bruger forskellige typer af hjemmesider. Svarene præsenteres i tabel 4.3, hvor det viser sig, at borgerne i særlig grad benytter nyhedsmedierne på internettet. Der er dog også ganske mange, der bruger den kommunale hjemmeside, de statslige og den amtslige hjemmeside. Der er omkring 70%, der bruger kommunens hjemmeside med mellemrum, mens der er tale om cirka 60%, der bruger hjemmesider i staten, og knap 45%, der bruger amternes hjemmesider. 14

15 4.3 Hvor ofte bruger du følgende typer af hjemmesider? (andel angivet i procent) Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig Ved ikke N Nyhedsmedier på internettet (fx netaviser el. tv-stationer på internettet - danske såvel som internationale) Anden type Kommunale hjemmesider Hjemmesider i staten (fx Folketinget, forskellige ministeriers hjemmesider, domstolene osv.) Hjemmesider i amterne (fx Københavns Amts hjemmeside el- ler andre amter) Hjemmesider for andre myndigheder eller institutioner (fx Kommunernes Landsforening, Teknologisk Institut e.l.) Interesseorganisationers og politiske bevægelsers hjemmesi- der (fx fagbevægelser, miljøbevægelser, ATTAC e.l.) Politiske partiers hjemmesider Frivillige organisationers hjemmesider (fx Røde Kors, Amnesty International, Mellemfolkeligt Samvirke) N af 1102 Som det fremgår ovenfor, er det særdeles udbredt at bruge internettet til at søge information også omkring politiske forhold. Når vi spørger til, om borgerne, inden for de seneste 12 måneder, har fulgt med i debatter eller chats om politik og samfundsforhold eller direkte deltaget heri, så falder omfanget markant, hvilket fremgår af tabel

16 4.4 Har du inden for de seneste 12 måneder... (andel angivet i %) Ja Nej Ved ikke N fulgt debatter på internettet om andre emner end politik og samfundsforhold? fulgt debatter eller chats på internettet om politik og samfundsforhold?»skrevet under«på en underskriftindsamling på nettet eller via ? selv deltaget i debatter på internettet om andre emner end politik og samfundsforhold? selv deltaget i en debat eller chat på internettet om politik og samfundsforhold? N af 1102 Der er kun 2%, der har deltaget i en debat eller chat på internettet om politik og samfundsforhold inden for de seneste 12 måneder. En del flere, 8%, har deltaget i debatter på internettet om andre emner end politik og samfundsforhold, men det må stadig betegnes som en aktivitet for de få at deltage i debatter på internettet, ligesom det også er relativt få, der følger disse debatter: 9%, når det gælder debatter om politik og samfundsforhold, og 17%, når det gælder debatter om andre forhold end politik og samfundsforhold. 16

17 5 Borgernes kendskab til og brug af Søllerød Kommunes hjemmeside Det viser sig, at 73% af de borgere, der er brugere af internettet, kender til Søllerød Kommunes hjemmeside Heraf besøger 7% hjemmesiden en eller flere gange om ugen, mens 27% besøger siden en eller flere gange om måneden, og 58% gør det sjældnere. Endelig er der 8%, der aldrig besøger hjemmesiden. Borgernes brug af hjemmesiden fremgår af tabel 5.1, der bl.a. viser, at de fem mest brugte funktioner er: 1) at søge information om kommunens servicemuligheder (85%), 2) at bruge hjemmesidens tilbud om selvbetjening (74%), 3) at læse»nyheder fra Søllerød Kommune«(66%), 4) at søge information om kommunens kulturelle tilbud (62%) og 5) at søge information om kommunens fritidstilbud (52%). Herudover er der en række funktioner, der bruges af mellem 26% og 43% af borgerne, såsom: 1) at finde e- mail-adresser til kommunens administrative afdelinger, 2) at hente/læse dagsordener eller referater fra kommunalbestyrelsens møder, 3) at søge information om kommunens politikere, 4) at besøge netdebatten og 5) at finde -adresser til kommunens politikere. 17

18 5.1 Hvor ofte foretager du dig noget af følgende på (andel angivet i %) Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig Læser»Nyheder fra Søllerød Kommune« N Søger information om kommunens servicemuligheder Søger information om kommunens kulturelle tilbud Søger information om kommunens fritidstilbud Henter/læser dagsordener eller referater fra kommunalbestyrelsens møder Bruger»selvbetjeningen«(fx indberetning af vandforbrug, meddelelse om flytning, lægeskift e.l.) Finder -adresser til kommunens administrative afdelinger Besøger netdebatten Søger information om kommunens politikere Finder -adresser til kommunens politikere N af 737 Der er relativt få, der besøger netdebatten (1% månedligt og 16% sjældnere), men der er endnu færre, der bidrager med indlæg til netdebatterne, idet kun 1% af borgerne har skrevet indlæg. Denne andel bør dog ses i lyset af, at blot 2% har skrevet et indlæg til lokalavisen vedrørende forhold i Søllerød Kommune jf. tabel B3.4 i bilag 3. Selv om mange borgere søger information på så er det kun 20% af borgerne, som har kendskab til, at kommunen lægger sager ud til høring på hjemmesiden jf. tabel B3.33 i bilag 3. 10% af borgerne benytter sig af tilbuddet om at abonnere gratis på elektroniske nyheder fra Søllerød Kommune. 58% kender til tilbuddet, men abonnerer ikke, mens 32% slet ikke kender til tilbuddet. Vi har bedt borgerne vurdere en række forhold ved kommunens hjemmeside. Som det fremgår af tabel 6.1, mener 25%, at de i høj grad kan få den information om den kommunale service, som de ønsker. Mere end halvdelen mener dog kun, at det i nogen grad er tilfældet, og 2% mener, at det i ringe grad er tilfældet, ligesom 21% ikke ved det. Med hensyn til spørgsmålet om, i hvilken grad hjemmesiden giver mulighed for at få ind- 18

19 blik i kommunalbestyrelsens arbejde, så mener 8%, at det i høj grad er tilfældet, mens 8% mener, det i nogen grad er tilfældet, og 5%, at det i ringe grad er tilfældet. Der er dog 55%, der ikke ved, om det er tilfældet jf. tabel B3.36 a, b i bilag 3. Borgerne mener ikke, at hjemmesiden giver bedre grundlag for at påvirke den kommunale politik. Således mener kun 3%, at hjemmesiden i høj grad giver et bedre grundlag for at påvirke politikken, mens 19% mener, at der i nogen grad er tale om en forbedring jf. tabel B3.36 c i bilag 3. 19

20 6 Borgernes forudsætninger for at bruge kommunens hjemmeside En væsentlig forudsætning for, at borgerne kan drage nytte af hjemmesiden, er deres egne grundlæggende forudsætninger for at navigere på internettet og hjemmesiden. 43% af borgerne vurderer i tabel 6.1, at deres færdigheder til at betjene computeren er meget gode, mens 35% vurderer dem som gode, og 18% mener, at de hverken har gode eller dårlige forudsætninger. 6.1 Hvordan vil du beskrive dine færdigheder, når det drejer sig om at betjene computeren? (andel angivet i %) Meget gode Ret gode Hverken gode eller dårlige Ret dårlige Meget dårlige Ved ikke N = 1156 af 1158 En anden væsentlig forudsætning er hjemmesidens opbygning og indhold. Spørgsmålet er, om borgerne finder det let eller svært at finde rundt og forstå de oplysninger, der gives på hjemmesiden. Det fremgår af tabel 6.2, at hovedparten af borgerne vurderer, at det henholdsvis i høj grad eller i nogen grad er let at finde rundt på hjemmesiden og let at forstå den information, der gives. 20

21 6.2 I det følgende vil vi gerne høre din mening om Søllerød Kommunes hjemmeside. I hvor høj grad synes du, at... (andel angivet i %) det er let at forstå den information, der gives på hjemmesiden? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke N det er let at finde rundt på hjemmesiden? N af 737 Disse vurderinger er særligt relevante, når det gælder borgernes forudsætninger for at søge viden på hjemmesiden. Hvis vi retter fokus på de interaktive aspekter af hjemmesiden, så er der en række andre forudsætninger, der er vigtige at undersøge. På internettet har borgerne mulighed for at deltage aktivt i debatter, hvor de kan indsende skriftlige indlæg, der kommer til at fremstå for offentligheden. Vi har derfor spurgt borgerne om, hvor let eller svært de finder det henholdsvis: At formulere en skrivelse til kommunen i en klagesag, at skrive et læserbrev til den lokale avis og tage ordet på et offentligt møde. Borgernes svar præsenteres i tabel 6.3 og viser, at relativt få borgere har det enten ret svært eller meget svært med disse aktiviteter. Andelen af borgere, der har det ret svært eller meget svært med disse aktiviteter, ligger mellem 7% og 27%, hvilket er en betydelig andel. 6.3 Hvor let eller svært ville det være for dig at... (andel angivet i %) formulere en skrivelse til kommunen, hvis du ønskede at klage over kommunens behandling af dig eller din familie i en bestemt sag? Meget let Ret let Hverken let eller svært Ret svært Meget svært Ved ikke skrive et læserbrev til en lokal avis? N tage ordet på et offentligt møde? N af

22 7 Internettets betydning for det repræsentative demokrati Stort set alle borgerne i Søllerød Kommune finder det vigtigt, at kommunens borgere stemmer ved de kommunale valg. 75% mener det er»meget vigtigt«, og omkring 21% finder det»ret vigtigt«at stemme ved de kommunale valg. Ser vi på de demokratiske aktiviteter, der finder sted mellem valgene, vurderer borgerne ikke, at det er helt så vigtigt at deltage. Som det fremgår af tabel 7.1, finder blot omkring hver tiende det meget vigtigt, at borgerne deltager i løsningen af problemer i kommunen, samt at borgerne er aktive i den offentlige debat om kommunale og lokale anliggender. Dog vurderer godt hver anden borger, at borgernes deltagelse i disse aktiviteter er ret vigtig. 22

23 7.1 Det kan være forskelligt, hvad man som borger finder vigtigt i et lokalt demokrati. Hvor vigtigt synes du, det er... (andel angivet i %) at borgerne stemmer ved de kommunale valg? at borgerne er tolerante over for etniske grupper? at borgerne holder sig informeret om, hvad der sker i kommunen? Meget vigtigt Ret vigtigt Hverken vigtigt eller ikke vigtigt Ikke særlig vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke N at borgerne deltager aktivt i løsningen af problemer i kommunen? at borgerne er aktive i den offentlige debat om kommunale og lokale anliggender? N af 1458 Borgerne i Søllerød lægger mest vægt på internettet som informationskilde, når de vurderer internettets betydning for demokratiet. Som det fremgår af tabel 7.2, er 31% borgere helt enige i udsagnet om, at internettet gør det lettere for almindelige borgere at følge med i politik, mens 25% erklærer sig helt enige i, at internettet er et godt sted at hente information om politik. Borgerne synes at forholde sig mere skeptisk i forhold til, at internettet giver muligheder for at påvirke demokratiet. 12% er helt enige i, at internettet gør de politiske beslutningsprocesser mere gennemskuelige, og blot 10% er helt enige i, at internettet øger borgernes muligheder for at påvirke den førte politik. Internettet giver mulighed for, at borgere kan debattere politiske spørgsmål med andre borgere eller politikere hjemme fra dagligstuen. Denne umiddelbart lettere tilgang til at debattere politik har medvirket til forventninger om, at flere borgere ville deltage i demokratiske debatter. I Søllerød er der dog blot 9% af borgerne, der er helt enige i, at internettet er velegnet for debat af politiske spørgsmål. Når borgerne sammenligner internettet med aviser som forum for debat, viser det sig endvidere, at 24% af borgerne er helt enige i, at den almindelige borger har mere ud af at skrive debatindlæg til avisen end på kommunens hjemmeside. 23

24 7.2 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om internettets betydning for demokratiet? (andel angivet i %) Internettet gør det lettere for almindelige borgere at følge med i politik på forskellige områder Internettet er et godt sted at hente information om politik Den almindelige borger har mere ud af at skrive debatindlæg til avisen end på kommunens hjemmeside Internettet bidrager til at gøre de politiske beslutningsprocesser mere gennemskuelige? Internettet giver borgerne større chancer for at påvirke politikken på forskellige områder Der er så meget information på internettet om politik, at den enkelte let taber overblikket Internettet er velegnet for debat af politiske spørgsmål Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke N N af 1102 I borgernes opfattelse er de mest effektive måder at forsøge at påvirke beslutninger i kommunen på stadig gennem personlig kontakt og brevskrivning. Kun få mener, at digitale kontaktformer som og netdebatter er effektive måder at opnå indflydelse på. Det fremgår af tabel 7.3, at 25% vurderer personlig kontakt til kommunen som en meget effektiv måde at påvirke beslutningerne på, og 44% vurderer, at denne form for kontakt er effektiv. 12% finder det meget effektivt at tage kontakt til kommunen via brev, mens knap hver anden borger vurderer brevkontakten som effektiv. Til sammenligning mener blot 1%, at det er meget effektivt, og 8%, at det er effektivt at deltage i debatter på kommunens hjemmeside for derigennem at opnå indflydelse på beslutninger i kommunen. Lidt flere vurderer, at det er effektivt at tage kontakt til kommunalbestyrelsens medlemmer via , idet henholdsvis 3% og 19% vurderer denne kontaktform som»meget effektiv«og»effektiv«. Der er samtidig flest borgere, der forholder 24

25 sig tvivlende i forhold til at vurdere effektiviteten af at kontakte kommunalbestyrelsens medlemmer samt deltagelse i kommunens netdebat, idet godt hver anden borger har svaret»ved ikke«til de spørgsmål. 7.3 Der findes forskellige opfattelser af, hvordan man som borger mest effektivt kan påvirke beslutningerne i kommunen. Hvor effektiv synes du, hver enkelt af disse aktiviteter er? (andel angivet i %) Tage personlig kontakt til kommunen Tage kontakt til kommunen pr. brev Tage kontakt til kommunen sammen med andre (fx via underskriftindsamling) Tage personlig kontakt til kommunalbestyrelsens medlemmer Meget effektiv Effektiv Hverken effektiv eller ineffektiv Ineffektiv Meget ineffektiv Ved ikke N Skrive et læserbrev i den lokale avis Tage kontakt til kommunalbestyrelsens medlemmer pr. brev Tage kontakt til kommunen via e mail Deltage i offentlige høringer Deltage i kommunalbestyrelsesmøder Tage kontakt til kommunalbestyrelsens medlemmer via Deltage i debat på kommunens hjemmeside N af

26 8 Institutionernes hjemmesider En stor del af borgernes kontakt med kommunen foregår i forbindelse med servicetilbud og gennem de kommunale institutioner, som de er brugere af. Mange institutioner i Søllerød Kommune har eller er i gang med at etablere hjemmesider, som giver kontaktfladen mellem burgerne og institutionerne en ny dimension. Som omtalt i det indledende afsnit tilbyder Søllerød Kommune en pakkeløsning til institutionerne, der skal støtte dem i arbejdet med at udvikle hjemmesiderne. Vi har spurgt borgerne, om de er brugere af kommunale institutioner i Søllerød Kommune, og dernæst, om de benytter institutionernes hjemmesider, hvis de har nogen. Vi har endvidere spurgt om, hvilken betydning institutionens hjemmeside har for brugerens kontakt med institutionen og om en række ønsker i forhold til institutionernes hjemmesider. Ud af brugerne af folkeskolen benytter 64% med mellemrum skolens hjemmeside. Andelen af borgere, der benytter kulturinstitutionernes hjemmesider, er ligeledes 64%, mens 61% af de borgere, der beskriver sig selv som brugere af kommunens biblioteket, benytter bibliotekets hjemmeside. 26

27 8.1 Hvor ofte benytter du hjemmesiden for den/de institutioner, som du er bruger 5 af? (andel angivet i %) Øvrige skoler (dvs. Heldagsskolen, Søllerød Ungdoms- og Uddannelsescenter, Værkstedsskolen, Fælles Pædagogisk Center) Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig N Andre Bibliotek Pensionist- og Ældrerådet Aktivitetscenter for ældre Kulturinstitution (fx museer, biografer mv.) Folkeskole Fritidsinstitution (dvs. musikskolen, ungdomsskolen) Tandplejen Daginstitution (vuggestue/børnehave) Plejehjem N af 1102 Det fremgår af tabel 8.2, at 35% af borgerne vurderer, at institutionens hjemmeside har positiv betydning for deres kontakt til institutionen. 33% mener hverken, at hjemmesiden har positiv eller negativ betydning, og 1% mener, at hjemmesiden har meget negativ betydning. Endelig har 32% svaret»ved ikke«til spørgsmålet om institutionshjemmesidens betydning for kontakten Hvilken betydning har institutionens hjemmeside for kontakten mellem dig og institutionen? (andel angivet i %) Meget positiv betydning 7 Positiv betydning 28 Hverken positiv eller negativ betydning 33 Negativ betydning 0 Meget negativ betydning 1 Ved ikke 32 N = 953 af

28 Borgernes ønsker til institutionshjemmesiderne er primært rettet mod servicetilbud såsom adgang til praktiske informationer, informationer om aktiviteter, mulighed for elektronisk tilmelding til arrangementer samt muligheden for løbende at modtage information pr. . Knap så højt på borgernes ønskeliste for indholdet på institutionernes hjemmesider står adgang til informationer om institutionernes mål og principper, bestyrelsesreferater samt muligheden for at kunne føre elektronisk dialog med personale og andre brugere. 8.3 I hvilken grad kunne du ønske dig, at de kommunale institutioner, som du er bruger af, havde hjemmesider med følgende indhold? (andel angivet i %) Adgang til praktisk information (fx om regler, åbningstider e.l.) Adgang til information om institutionens aktiviteter Mulighed for elektronisk tilmelding og betaling til arrangementer Løbende information via om nyheder/ændringer i institutionens dagligdag I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke N Adgang til information om mål og principper Adgang til bestyrelsesreferater Mulighed for dialog med personalet og institutionens øvrige brugere Andet N af

Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse. Jens Hoff Bella Marckmann

Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse. Jens Hoff Bella Marckmann Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Jens Hoff Bella Marckmann Indholdsfortegnelse: Sammenfatning...3 Undersøgelsens baggrund og sammenhæng...5

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller AUGUST 17 Nydanskeres holdninger til kønsroller 1. Hovedpointer Indvandreres og efterkommeres holdninger til kønsroller adskiller

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER POLITIKERNES HOLDNING TIL LOBBYISME SURVEY MED DANSKE POLITIKERE. November 2015

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER POLITIKERNES HOLDNING TIL LOBBYISME SURVEY MED DANSKE POLITIKERE. November 2015 CLICK TO ADD TEXT BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER Vi kombinerer altid faglig indsigt I kundernes verden med skarpe kommunikationskompetencer. Det kalder vi dobbeltkompetencer. POLITIKERNES HOLDNING

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Demokratiske forventninger og politisk deltagelse

Demokratiske forventninger og politisk deltagelse Demokratiske forventninger og politisk deltagelse Oplæg til Nordisk Ministerråds konference om Demokratiets fremtid i informationssamfundet Reykjavik 26.-27. august 2004 Demokratiske udfordringer At håndtere

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016 Borgere og IT Grønlands Selvstyre Digitaliseringsstyrelsen Metodenotat/rapport 29. juli 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2.

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009 Bibliotekar Forbundet statistik for offentligt ansatte september måned 2009 UNI C, november 2009 Indholdsfortegnelse. 1. undersøgelsens metode og svarprocent... s. 1 2. Statistiske kommentarer... s. 2

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Notat på baggrund af national repræsentativ survey

Notat på baggrund af national repræsentativ survey 27.05.14 Danskernes syn på medlemsdemokrati Side 1 af 6 Notat på baggrund af national repræsentativ survey En stor del af danskerne er aktive i foreninger og har med jævne mellemrum mulighed for at yde

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge?

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Nye tal fra Cevea viser, at kun 20,3 pct. af de unge mellem føler sig inddraget i kommunalpolitik, mens tallet for de 64-75

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 16. august 2006 Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse Arbejdsnotat Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 1. Materiale og metode 1.1 Indsamling af data Data er

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. : Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse AUGUST 17 Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse 1. Hovedpointer Social

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Kommunikation i Ringsted Kommune

Kommunikation i Ringsted Kommune 2016 Kommunikation i Ringsted Kommune RINGSTED KOMMUNE KOMMUNENS KOMMUNIKATION, 21. OKTOBER 2016 PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Ringsted Kommune. Kommunens kommunikation 2016. Side 1 Indhold...

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema.

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema. METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 15. august 2017 Om undersøgelsens metode Dataindsamlingen til Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Bortfaldets betydning i dag og over tid

Bortfaldets betydning i dag og over tid Bortfaldets betydning i dag og over tid Belyst ved eksempler Peter Linde Interviewservice pli@dst.dk 27. november 2013 Dagsorden Hvad er en repræsentativ undersøgelse? Definition af responsrate Bortfald

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere