2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9"

Transkript

1 17. februar 2004 L:\TEKST\FORLAG\LO\Modinet\Rapport.doc/jp Borgernes brug af Søllerød Kommunes hjemmeside dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Leif Olsen Stine Christensen Olaf Rieper AKF Forlaget Februar

2 2

3 Forord Dette notat indeholder basisoplysninger fra en spørgeskemaundersøgelse til et repræsentativt udsnit af borgere i Søllerød Kommune. Undersøgelsen er en del af AKF s projekt om elektronisk demokrati i kommuner, som finansieres af det tværgående forskningsprojekt, Medier og Demokrati i Netværkssamfundet, og af AKF. Notatet er udarbejdet af forsker Leif Olsen og studentermedarbejder Stine Christensen. Olaf Rieper er projektansvarlig. Vi vil gerne takke alle de borgere i Søllerød, der har besvaret spørgeskemaet samt projektets følgegruppe for kommentarer til notatet. Olaf Rieper Februar

4 4

5 Indhold 1 Sammenfatning Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet Søllerød Kommune på forkant med brug af internettet Borgernes brug af internettet Borgernes kendskab til og brug af Søllerød Kommunes hjemmeside Borgernes forudsætninger for at bruge kommunens hjemmeside Internettets betydning for det repræsentative demokrati Institutionernes hjemmesider Forventninger til fremtidens brug af internettet til demokratiske formål Bilag 1 Undersøgelsens metode, gennemførelse og bortfaldsanalyse Spørgeskema Svarfordelinger

6 Litteratur English Summary Noter

7 1 Sammenfatning Dette er et beskrivende notat, der fremlægger de første resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 2500 tilfældigt udvalgte borgere i Søllerød Kommune over 17 år, som AKF gennemførte i foråret I 2004 offentliggøres mere analyserende publikationer. Undersøgelsen, der har en svarprocent på 58, belyser borgernes erfaringer med kommunens hjemmeside set i et demokratisk perspektiv. Blandt borgerne i Søllerød synes der at være stor parathed i forhold til at anvende internettet til demokratiske formål. Fire ud af fem borgere i Søllerød er brugere af internettet, hvoraf 95% har adgang til internettet fra hjemmet. Endvidere vurderer 78% deres it-kompetencer positivt. Så godt som alle internetbrugerne anvender internettet til at sende og modtage e- mail samt til at søge information om forskellige emner. 75% angiver, at de regelmæssigt søger information om politik og samfundsforhold. Kommunens hjemmeside er kendt af 73% af de borgere, der er brugere af internettet, hvoraf hver tredje besøger siden mindst en gang månedligt. Hjemmesiden bruges oftere til at søge serviceinformationer, end den anvendes til at søge informationer om kommunalbestyrelsens arbejde og om kommunens politikere. Relativt få besøger debatten på kommunens hjemmeside, idet 1% besøger den månedligt og 16% sjældnere end månedligt. Dernæst har blot 1% af borgerne skrevet et debatindlæg på hjemmesiden. Internetbrugerne i Søllerød udtrykker en skepsis i forhold til, at internettet giver mulighed for indflydelse på den kommunale politik. Blot 3% mener, at hjemmesiden i høj grad giver et bedre grundlag for at påvirke politikken, mens 19% mener, at der i nogen grad er tale om en forbedring. 7

8 Endvidere erklærer 12% sig helt enige i, at internettet gør de politiske beslutningsprocesser mere gennemskuelige, og blot 10% er helt enige i, at internettet øger borgernes muligheder for at påvirke den førte politik. Til trods for denne skepsis vurderes internettet overordnet positivt, når det drejer sig om muligheden for at kontakte kommunen digitalt. 63% vurderer muligheden for at kunne kommunikere digitalt med kommunen via positivt, mens 46% vurderer muligheden for at kunne følge med i lokalpolitik på internettet positivt. Endelig forholder 30% sig positivt over for muligheden for at kunne debattere kommunale spørgsmål på kommunens hjemmeside. Selv om borgerne i Søllerød ikke har anvendt de demokratiske muligheder på kommunens hjemmeside i så høj grad som hjemmesidens servicemuligheder, vurderer borgerne, at det giver dem en fordel, at disse demokratiske muligheder er til stede. Der synes dermed at være et potentiale for, at det digitale nærdemokrati kan udfolde sig i Søllerød Kommune. 8

9 2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet. Her foreligger de første resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 2500 tilfældigt udvalgte borgere i Søllerød Kommune over 17 år, som AKF gennemførte i foråret Undersøgelsen, der har en svarprocent på ca. 60, belyser borgernes erfaringer med kommunens hjemmeside set i et demokratisk perspektiv. Dette notat er dokumenterende og beskrivende og vil i løbet af 2004 blive fulgt op af analyserende publikationer. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen bliver suppleret med viden fra interview med byrådspolitikere, medarbejdere og ledere i udvalgte kommunale forvaltninger og institutioner samt interview med et udvalg af borgere, der også har besvaret spørgeskemaet. Projektet indgår i et større tværvidenskabeligt forskningsprojekt, kaldet MODINET (Medier Og Demokrati I NETværkssamfundet, se hvorunder der gennemføres forskningsprojekter med Hals og Odder Kommuner som cases samt en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af borgere. Resultaterne fra Søllerød Kommune vil indgå i sammenlignende analyser med tal fra den landsdækkende undersøgelse samt med undersøgelsesresultater fra Hals og Odder. MODINET har til formål at undersøge globaliseringens og den nye digitale mediekulturs betydning for politik og demokrati, for de etablerede kultur- og medieinstitutioner og for hverdagslivet i fremtidens informations- og netværkssamfund. MODINET omfatter 41 forskere, to post.doc. og 9

10 fem ph.d. ere fra samfundsvidenskab og humaniora ved både offentlige og private forskningsmiljøer. MODINET finansieres af Forskningsrådene med en bevilling på 23,6 mio.kr. under programmet Større Tværgående Forskergrupper. Projektperioden løber fra 1. april september AKF s bidrag til det større projekt består i den empiriske undersøgelse af Søllerød Kommunes anvendelse af internettet i demokratisk øjemed. Herudover gennemgås den relevante litteratur på området med det formål at udnytte den eksisterende empiriske og teoretiske viden om internettet som virkemiddel i udviklingen af det lokale demokrati i kommuner. AKF s projekt finansieres af Statens Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Forskningsråd og AKF. 10

11 3 Søllerød Kommune på forkant med brug af internettet Søllerød Kommune er udvalgt til undersøgelsen, idet kommunen kan siges at være»på forkant«med at bruge internettet i demokratisk øjemed. Dernæst lever kommunen op til at være markant forskellig fra Hals Kommune i Nordjylland, i forhold til en række centrale socioøkonomiske og geografiske faktorer. Udviklingen i Hals Kommune undersøges af forskere fra Aalborg Universitet 1, som vi vil samarbejde med omkring sammenligning mellem de to vidt forskellige kommuner, der dog har det til fælles, at de kan siges at være»på forkant«med at bruge internettet i demokratisk øjemed (se bilag 1 for uddybende begrundelser for valg af kommune til undersøgelsen). Kommunerne Hals og Søllerød ligner hinanden, i den forstand at de begge prioriterer og arbejder konkret med at udvikle det kommunale demokrati via kommunale hjemmesider. Det fælles kriterium er således, at begge kommuner er på forkant i arbejdet med at bruge internettet og hjemmeside til at fremme den demokratiske udvikling i kommunen. Hals Kommune arbejder med at udvikle demokratiet gennem brug af it, som et projekt under Det Digitale Nordjylland, (Nielsen 2002). Borgmesteren i Søllerød lancerede i 1999 målsætningen om, at»søllerød Kommune skulle være bedst på internettet«. Det betød, at området blev prioriteret og der kom gang i den praktiske udvikling af kommunens hjemmeside. Kommunen implementerede i 2001 en ny version af hjemmesiden, der bl.a. indeholdt et debatmodul. Debatmodulet blev søsat med et debatoplæg under temaet»søllerød Kommune et godt sted at leve?«oplægget blev husstandsomdelt og skulle bidrage til at sætte debatten i gang 11

12 på kommunens hjemmeside. Herefter fulgte oplæg til særdebatter i forbindelse med diverse politiske forslag, der er blevet sat til høring. Der blev endvidere igangsat et institutionsprojekt, der er udmøntet i, at kommunens institutioner tilbydes at købe deres egen hjemmeside af kommunen til en lav pris (startpakke for 1000 kr. og derefter 500 kr. pr. år) og med støtte til oprettelse, vedligeholdelse osv. Ideen er at fremskynde processen med at få institutionerne på internettet og hjælpe dem hurtigt i gang, idet de køber en færdig løsning og således kun skal koncentrere sig om indholdet og»driften«af siden, dvs. opdateringer mv. Søllerød Kommunes position som en kommune, der prioriterer og arbejder konkret med at udvikle det kommunale demokrati via kommunale hjemmesider, bestyrkes desuden af, at Kommunes hjemmeside vurderes til at ligge i toppen af feltet af danske kommuner, når det gælder demokratisk udformning og anvendelse af internettet af Bedst På Nettet 2. Indikatorerne for denne vurdering er udviklet af Bedst På Nettet og består af: Demokratisk værdi, åbenhed og muligheder for dialog. Ved en gennemgang af de danske kommuners hjemmesider foretaget af Torpe og Nielsen (2002), udelukkende med fokus på demokratiske virkemidler, var Søllerød Kommune ligeledes blandt de bedst placerede kommuner. Udviklingen i Søllerød Kommunes brug af internettet og hjemmesider sker gennem en udviklingsdynamik, der bl.a. udspringer at et godt samarbejde mellem borgmesteren og lederen af informationskontoret. De deler holdningen, at»der skal ske noget«med hensyn til demokrati på kommunens hjemmeside. Parolen er stadig, at man vil være»bedst på nettet«, hvilket i praksis implementeres»skridt for skridt«, om end der er en delvis personbåret masterplan for kommunens kommende indsatser. 12

13 4 Borgernes brug af internettet Fire ud af fem borgere, der deltog i undersøgelsen, har erfaringer med at bruge computer i forbindelse med arbejde eller i fritiden. Heraf er det kun omkring 2-3%, der ikke har adgang til eller ikke er brugere af internettet 3. Hvor og hvor ofte borgerne benytter internettet, fremgår af tabel 4.1, der viser, at det primært er på arbejdet eller i hjemmet, at borgerne bruger internettet, om end der finder en betydelig brug sted på skoler/uddannelsessteder, på biblioteker og andre steder, hvor mellem cirka 29% og 19% angiver, at de bruger internettet i forskelligt omfang. 4.1 Hvor ofte benytter du internettet følgende steder? (andel angivet i %) Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig På arbejdet N Derhjemme På skole eller uddannelsessted Andre steder På biblioteket N af 1102 Det viser sig, at alle borgere med undtagelse af et par procent bruger internettet til at sende 4 og til at søge informationer om forskellige emner. 75% angiver, at de søger information om politik og samfundsforhold med mellemrum jf. tabel B3.24 i bilag 3. Det fremgår også af tabel 4.2, at mere end to tredjedele bruger netbank og handler med mellemrum. Der er der- 13

14 imod 75% eller flere, der aldring bruger internettet til henholdsvis underholdning, til at chatte, spille spil og deltage i debatter/diskussionslister. 4.2 Hvor ofte benytter du internettet til at (andel angivet i %) Dagligt Ugent ligt Måne dligt Sjæld nere Aldrig N sende/modtage ? søge information om forskellige emner? »gå i banken«(netbank)? blive underholdt (fx lytte til netradio eller se film)? chatte? handle (tøj, musik, billetter osv.)? spille spil med andre? deltage i debatter/diskussionslister? N af 1102 Borgerne har svaret på et spørgsmål om, hvor ofte de bruger forskellige typer af hjemmesider. Svarene præsenteres i tabel 4.3, hvor det viser sig, at borgerne i særlig grad benytter nyhedsmedierne på internettet. Der er dog også ganske mange, der bruger den kommunale hjemmeside, de statslige og den amtslige hjemmeside. Der er omkring 70%, der bruger kommunens hjemmeside med mellemrum, mens der er tale om cirka 60%, der bruger hjemmesider i staten, og knap 45%, der bruger amternes hjemmesider. 14

15 4.3 Hvor ofte bruger du følgende typer af hjemmesider? (andel angivet i procent) Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig Ved ikke N Nyhedsmedier på internettet (fx netaviser el. tv-stationer på internettet - danske såvel som internationale) Anden type Kommunale hjemmesider Hjemmesider i staten (fx Folketinget, forskellige ministeriers hjemmesider, domstolene osv.) Hjemmesider i amterne (fx Københavns Amts hjemmeside el- ler andre amter) Hjemmesider for andre myndigheder eller institutioner (fx Kommunernes Landsforening, Teknologisk Institut e.l.) Interesseorganisationers og politiske bevægelsers hjemmesi- der (fx fagbevægelser, miljøbevægelser, ATTAC e.l.) Politiske partiers hjemmesider Frivillige organisationers hjemmesider (fx Røde Kors, Amnesty International, Mellemfolkeligt Samvirke) N af 1102 Som det fremgår ovenfor, er det særdeles udbredt at bruge internettet til at søge information også omkring politiske forhold. Når vi spørger til, om borgerne, inden for de seneste 12 måneder, har fulgt med i debatter eller chats om politik og samfundsforhold eller direkte deltaget heri, så falder omfanget markant, hvilket fremgår af tabel

16 4.4 Har du inden for de seneste 12 måneder... (andel angivet i %) Ja Nej Ved ikke N fulgt debatter på internettet om andre emner end politik og samfundsforhold? fulgt debatter eller chats på internettet om politik og samfundsforhold?»skrevet under«på en underskriftindsamling på nettet eller via ? selv deltaget i debatter på internettet om andre emner end politik og samfundsforhold? selv deltaget i en debat eller chat på internettet om politik og samfundsforhold? N af 1102 Der er kun 2%, der har deltaget i en debat eller chat på internettet om politik og samfundsforhold inden for de seneste 12 måneder. En del flere, 8%, har deltaget i debatter på internettet om andre emner end politik og samfundsforhold, men det må stadig betegnes som en aktivitet for de få at deltage i debatter på internettet, ligesom det også er relativt få, der følger disse debatter: 9%, når det gælder debatter om politik og samfundsforhold, og 17%, når det gælder debatter om andre forhold end politik og samfundsforhold. 16

17 5 Borgernes kendskab til og brug af Søllerød Kommunes hjemmeside Det viser sig, at 73% af de borgere, der er brugere af internettet, kender til Søllerød Kommunes hjemmeside Heraf besøger 7% hjemmesiden en eller flere gange om ugen, mens 27% besøger siden en eller flere gange om måneden, og 58% gør det sjældnere. Endelig er der 8%, der aldrig besøger hjemmesiden. Borgernes brug af hjemmesiden fremgår af tabel 5.1, der bl.a. viser, at de fem mest brugte funktioner er: 1) at søge information om kommunens servicemuligheder (85%), 2) at bruge hjemmesidens tilbud om selvbetjening (74%), 3) at læse»nyheder fra Søllerød Kommune«(66%), 4) at søge information om kommunens kulturelle tilbud (62%) og 5) at søge information om kommunens fritidstilbud (52%). Herudover er der en række funktioner, der bruges af mellem 26% og 43% af borgerne, såsom: 1) at finde e- mail-adresser til kommunens administrative afdelinger, 2) at hente/læse dagsordener eller referater fra kommunalbestyrelsens møder, 3) at søge information om kommunens politikere, 4) at besøge netdebatten og 5) at finde -adresser til kommunens politikere. 17

18 5.1 Hvor ofte foretager du dig noget af følgende på (andel angivet i %) Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig Læser»Nyheder fra Søllerød Kommune« N Søger information om kommunens servicemuligheder Søger information om kommunens kulturelle tilbud Søger information om kommunens fritidstilbud Henter/læser dagsordener eller referater fra kommunalbestyrelsens møder Bruger»selvbetjeningen«(fx indberetning af vandforbrug, meddelelse om flytning, lægeskift e.l.) Finder -adresser til kommunens administrative afdelinger Besøger netdebatten Søger information om kommunens politikere Finder -adresser til kommunens politikere N af 737 Der er relativt få, der besøger netdebatten (1% månedligt og 16% sjældnere), men der er endnu færre, der bidrager med indlæg til netdebatterne, idet kun 1% af borgerne har skrevet indlæg. Denne andel bør dog ses i lyset af, at blot 2% har skrevet et indlæg til lokalavisen vedrørende forhold i Søllerød Kommune jf. tabel B3.4 i bilag 3. Selv om mange borgere søger information på så er det kun 20% af borgerne, som har kendskab til, at kommunen lægger sager ud til høring på hjemmesiden jf. tabel B3.33 i bilag 3. 10% af borgerne benytter sig af tilbuddet om at abonnere gratis på elektroniske nyheder fra Søllerød Kommune. 58% kender til tilbuddet, men abonnerer ikke, mens 32% slet ikke kender til tilbuddet. Vi har bedt borgerne vurdere en række forhold ved kommunens hjemmeside. Som det fremgår af tabel 6.1, mener 25%, at de i høj grad kan få den information om den kommunale service, som de ønsker. Mere end halvdelen mener dog kun, at det i nogen grad er tilfældet, og 2% mener, at det i ringe grad er tilfældet, ligesom 21% ikke ved det. Med hensyn til spørgsmålet om, i hvilken grad hjemmesiden giver mulighed for at få ind- 18

19 blik i kommunalbestyrelsens arbejde, så mener 8%, at det i høj grad er tilfældet, mens 8% mener, det i nogen grad er tilfældet, og 5%, at det i ringe grad er tilfældet. Der er dog 55%, der ikke ved, om det er tilfældet jf. tabel B3.36 a, b i bilag 3. Borgerne mener ikke, at hjemmesiden giver bedre grundlag for at påvirke den kommunale politik. Således mener kun 3%, at hjemmesiden i høj grad giver et bedre grundlag for at påvirke politikken, mens 19% mener, at der i nogen grad er tale om en forbedring jf. tabel B3.36 c i bilag 3. 19

20 6 Borgernes forudsætninger for at bruge kommunens hjemmeside En væsentlig forudsætning for, at borgerne kan drage nytte af hjemmesiden, er deres egne grundlæggende forudsætninger for at navigere på internettet og hjemmesiden. 43% af borgerne vurderer i tabel 6.1, at deres færdigheder til at betjene computeren er meget gode, mens 35% vurderer dem som gode, og 18% mener, at de hverken har gode eller dårlige forudsætninger. 6.1 Hvordan vil du beskrive dine færdigheder, når det drejer sig om at betjene computeren? (andel angivet i %) Meget gode Ret gode Hverken gode eller dårlige Ret dårlige Meget dårlige Ved ikke N = 1156 af 1158 En anden væsentlig forudsætning er hjemmesidens opbygning og indhold. Spørgsmålet er, om borgerne finder det let eller svært at finde rundt og forstå de oplysninger, der gives på hjemmesiden. Det fremgår af tabel 6.2, at hovedparten af borgerne vurderer, at det henholdsvis i høj grad eller i nogen grad er let at finde rundt på hjemmesiden og let at forstå den information, der gives. 20

21 6.2 I det følgende vil vi gerne høre din mening om Søllerød Kommunes hjemmeside. I hvor høj grad synes du, at... (andel angivet i %) det er let at forstå den information, der gives på hjemmesiden? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke N det er let at finde rundt på hjemmesiden? N af 737 Disse vurderinger er særligt relevante, når det gælder borgernes forudsætninger for at søge viden på hjemmesiden. Hvis vi retter fokus på de interaktive aspekter af hjemmesiden, så er der en række andre forudsætninger, der er vigtige at undersøge. På internettet har borgerne mulighed for at deltage aktivt i debatter, hvor de kan indsende skriftlige indlæg, der kommer til at fremstå for offentligheden. Vi har derfor spurgt borgerne om, hvor let eller svært de finder det henholdsvis: At formulere en skrivelse til kommunen i en klagesag, at skrive et læserbrev til den lokale avis og tage ordet på et offentligt møde. Borgernes svar præsenteres i tabel 6.3 og viser, at relativt få borgere har det enten ret svært eller meget svært med disse aktiviteter. Andelen af borgere, der har det ret svært eller meget svært med disse aktiviteter, ligger mellem 7% og 27%, hvilket er en betydelig andel. 6.3 Hvor let eller svært ville det være for dig at... (andel angivet i %) formulere en skrivelse til kommunen, hvis du ønskede at klage over kommunens behandling af dig eller din familie i en bestemt sag? Meget let Ret let Hverken let eller svært Ret svært Meget svært Ved ikke skrive et læserbrev til en lokal avis? N tage ordet på et offentligt møde? N af

22 7 Internettets betydning for det repræsentative demokrati Stort set alle borgerne i Søllerød Kommune finder det vigtigt, at kommunens borgere stemmer ved de kommunale valg. 75% mener det er»meget vigtigt«, og omkring 21% finder det»ret vigtigt«at stemme ved de kommunale valg. Ser vi på de demokratiske aktiviteter, der finder sted mellem valgene, vurderer borgerne ikke, at det er helt så vigtigt at deltage. Som det fremgår af tabel 7.1, finder blot omkring hver tiende det meget vigtigt, at borgerne deltager i løsningen af problemer i kommunen, samt at borgerne er aktive i den offentlige debat om kommunale og lokale anliggender. Dog vurderer godt hver anden borger, at borgernes deltagelse i disse aktiviteter er ret vigtig. 22

23 7.1 Det kan være forskelligt, hvad man som borger finder vigtigt i et lokalt demokrati. Hvor vigtigt synes du, det er... (andel angivet i %) at borgerne stemmer ved de kommunale valg? at borgerne er tolerante over for etniske grupper? at borgerne holder sig informeret om, hvad der sker i kommunen? Meget vigtigt Ret vigtigt Hverken vigtigt eller ikke vigtigt Ikke særlig vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke N at borgerne deltager aktivt i løsningen af problemer i kommunen? at borgerne er aktive i den offentlige debat om kommunale og lokale anliggender? N af 1458 Borgerne i Søllerød lægger mest vægt på internettet som informationskilde, når de vurderer internettets betydning for demokratiet. Som det fremgår af tabel 7.2, er 31% borgere helt enige i udsagnet om, at internettet gør det lettere for almindelige borgere at følge med i politik, mens 25% erklærer sig helt enige i, at internettet er et godt sted at hente information om politik. Borgerne synes at forholde sig mere skeptisk i forhold til, at internettet giver muligheder for at påvirke demokratiet. 12% er helt enige i, at internettet gør de politiske beslutningsprocesser mere gennemskuelige, og blot 10% er helt enige i, at internettet øger borgernes muligheder for at påvirke den førte politik. Internettet giver mulighed for, at borgere kan debattere politiske spørgsmål med andre borgere eller politikere hjemme fra dagligstuen. Denne umiddelbart lettere tilgang til at debattere politik har medvirket til forventninger om, at flere borgere ville deltage i demokratiske debatter. I Søllerød er der dog blot 9% af borgerne, der er helt enige i, at internettet er velegnet for debat af politiske spørgsmål. Når borgerne sammenligner internettet med aviser som forum for debat, viser det sig endvidere, at 24% af borgerne er helt enige i, at den almindelige borger har mere ud af at skrive debatindlæg til avisen end på kommunens hjemmeside. 23

24 7.2 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om internettets betydning for demokratiet? (andel angivet i %) Internettet gør det lettere for almindelige borgere at følge med i politik på forskellige områder Internettet er et godt sted at hente information om politik Den almindelige borger har mere ud af at skrive debatindlæg til avisen end på kommunens hjemmeside Internettet bidrager til at gøre de politiske beslutningsprocesser mere gennemskuelige? Internettet giver borgerne større chancer for at påvirke politikken på forskellige områder Der er så meget information på internettet om politik, at den enkelte let taber overblikket Internettet er velegnet for debat af politiske spørgsmål Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke N N af 1102 I borgernes opfattelse er de mest effektive måder at forsøge at påvirke beslutninger i kommunen på stadig gennem personlig kontakt og brevskrivning. Kun få mener, at digitale kontaktformer som og netdebatter er effektive måder at opnå indflydelse på. Det fremgår af tabel 7.3, at 25% vurderer personlig kontakt til kommunen som en meget effektiv måde at påvirke beslutningerne på, og 44% vurderer, at denne form for kontakt er effektiv. 12% finder det meget effektivt at tage kontakt til kommunen via brev, mens knap hver anden borger vurderer brevkontakten som effektiv. Til sammenligning mener blot 1%, at det er meget effektivt, og 8%, at det er effektivt at deltage i debatter på kommunens hjemmeside for derigennem at opnå indflydelse på beslutninger i kommunen. Lidt flere vurderer, at det er effektivt at tage kontakt til kommunalbestyrelsens medlemmer via , idet henholdsvis 3% og 19% vurderer denne kontaktform som»meget effektiv«og»effektiv«. Der er samtidig flest borgere, der forholder 24

25 sig tvivlende i forhold til at vurdere effektiviteten af at kontakte kommunalbestyrelsens medlemmer samt deltagelse i kommunens netdebat, idet godt hver anden borger har svaret»ved ikke«til de spørgsmål. 7.3 Der findes forskellige opfattelser af, hvordan man som borger mest effektivt kan påvirke beslutningerne i kommunen. Hvor effektiv synes du, hver enkelt af disse aktiviteter er? (andel angivet i %) Tage personlig kontakt til kommunen Tage kontakt til kommunen pr. brev Tage kontakt til kommunen sammen med andre (fx via underskriftindsamling) Tage personlig kontakt til kommunalbestyrelsens medlemmer Meget effektiv Effektiv Hverken effektiv eller ineffektiv Ineffektiv Meget ineffektiv Ved ikke N Skrive et læserbrev i den lokale avis Tage kontakt til kommunalbestyrelsens medlemmer pr. brev Tage kontakt til kommunen via e mail Deltage i offentlige høringer Deltage i kommunalbestyrelsesmøder Tage kontakt til kommunalbestyrelsens medlemmer via Deltage i debat på kommunens hjemmeside N af

26 8 Institutionernes hjemmesider En stor del af borgernes kontakt med kommunen foregår i forbindelse med servicetilbud og gennem de kommunale institutioner, som de er brugere af. Mange institutioner i Søllerød Kommune har eller er i gang med at etablere hjemmesider, som giver kontaktfladen mellem burgerne og institutionerne en ny dimension. Som omtalt i det indledende afsnit tilbyder Søllerød Kommune en pakkeløsning til institutionerne, der skal støtte dem i arbejdet med at udvikle hjemmesiderne. Vi har spurgt borgerne, om de er brugere af kommunale institutioner i Søllerød Kommune, og dernæst, om de benytter institutionernes hjemmesider, hvis de har nogen. Vi har endvidere spurgt om, hvilken betydning institutionens hjemmeside har for brugerens kontakt med institutionen og om en række ønsker i forhold til institutionernes hjemmesider. Ud af brugerne af folkeskolen benytter 64% med mellemrum skolens hjemmeside. Andelen af borgere, der benytter kulturinstitutionernes hjemmesider, er ligeledes 64%, mens 61% af de borgere, der beskriver sig selv som brugere af kommunens biblioteket, benytter bibliotekets hjemmeside. 26

27 8.1 Hvor ofte benytter du hjemmesiden for den/de institutioner, som du er bruger 5 af? (andel angivet i %) Øvrige skoler (dvs. Heldagsskolen, Søllerød Ungdoms- og Uddannelsescenter, Værkstedsskolen, Fælles Pædagogisk Center) Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig N Andre Bibliotek Pensionist- og Ældrerådet Aktivitetscenter for ældre Kulturinstitution (fx museer, biografer mv.) Folkeskole Fritidsinstitution (dvs. musikskolen, ungdomsskolen) Tandplejen Daginstitution (vuggestue/børnehave) Plejehjem N af 1102 Det fremgår af tabel 8.2, at 35% af borgerne vurderer, at institutionens hjemmeside har positiv betydning for deres kontakt til institutionen. 33% mener hverken, at hjemmesiden har positiv eller negativ betydning, og 1% mener, at hjemmesiden har meget negativ betydning. Endelig har 32% svaret»ved ikke«til spørgsmålet om institutionshjemmesidens betydning for kontakten Hvilken betydning har institutionens hjemmeside for kontakten mellem dig og institutionen? (andel angivet i %) Meget positiv betydning 7 Positiv betydning 28 Hverken positiv eller negativ betydning 33 Negativ betydning 0 Meget negativ betydning 1 Ved ikke 32 N = 953 af

28 Borgernes ønsker til institutionshjemmesiderne er primært rettet mod servicetilbud såsom adgang til praktiske informationer, informationer om aktiviteter, mulighed for elektronisk tilmelding til arrangementer samt muligheden for løbende at modtage information pr. . Knap så højt på borgernes ønskeliste for indholdet på institutionernes hjemmesider står adgang til informationer om institutionernes mål og principper, bestyrelsesreferater samt muligheden for at kunne føre elektronisk dialog med personale og andre brugere. 8.3 I hvilken grad kunne du ønske dig, at de kommunale institutioner, som du er bruger af, havde hjemmesider med følgende indhold? (andel angivet i %) Adgang til praktisk information (fx om regler, åbningstider e.l.) Adgang til information om institutionens aktiviteter Mulighed for elektronisk tilmelding og betaling til arrangementer Løbende information via om nyheder/ændringer i institutionens dagligdag I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke N Adgang til information om mål og principper Adgang til bestyrelsesreferater Mulighed for dialog med personalet og institutionens øvrige brugere Andet N af

Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse. Jens Hoff Bella Marckmann

Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse. Jens Hoff Bella Marckmann Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Jens Hoff Bella Marckmann Indholdsfortegnelse: Sammenfatning...3 Undersøgelsens baggrund og sammenhæng...5

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Demokratiske forventninger og politisk deltagelse

Demokratiske forventninger og politisk deltagelse Demokratiske forventninger og politisk deltagelse Oplæg til Nordisk Ministerråds konference om Demokratiets fremtid i informationssamfundet Reykjavik 26.-27. august 2004 Demokratiske udfordringer At håndtere

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 14 Metode Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 277 1. Dataindsamling Denne rapport bygger på telefoninterviews med 3.481 repræsentativt udvalgte 15-24-årige unge fra hele Danmark.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

! " #!# $ %&&% $ %&&' 1

!  #!# $ %&&% $ %&&' 1 1! "#!# $%&&% $%&&' !"#$ ( 2 !"#$ ( )!*+,%&&' -./01 /.23 4&.5%6&&.2$ 7-8+'6'6%9696 - :!! -;;!! 7 -$ ".23 $/4

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet,

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Den særlige efteruddannelsesindsats for lærere på erhvervsfaglige

Den særlige efteruddannelsesindsats for lærere på erhvervsfaglige Bilag Den særlige efteruddannelsesindsats for lærere på erhvervsfaglige uddannelser Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på erhvervsfagligeuddannelser vedr. efteruddannelse Bilag Den særlige efteruddannelsesindsats

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere