Frederikshavn Kommune Grenen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Kommune Grenen"

Transkript

1 Kommunikationsguide

2 Frederikshavn Kommune Grenen

3 Kommunikationsstrategi Fase 1: Potentiale Baggrund for kommunikationsstrategi.. 6 Målgrupper... 8 Hvad siger målgruppen? Vurdering af 0-punkter.. 12 Image.. 12 Presse. 12 Web Dialog. 13 SWOT 14 Fase 2: Position Det kommunikative udgangspunkt. 16 Værdiord.. 16 En fælles indsats.. 18 Brandposition 19 Brandstory. 19 Brandpromise Fase 3: Plan Periode og succeskriterier. 22 Kommunikationspolitik Kommunikationsprincipper 24 Designelementer og logo Navn.. 25 Oplæg, dagsordner og referater 25 Brevpapir. 25 Handlingskatalog Ressourcer.. 28 Kontakt Kontaktpersoner. 31 3

4 BRN Som en del af det nye samarbejde, Business Region North Denmark (BRN i daglig tale), mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønskes udarbejdet en kommunikationsstrategi. Strategien har til hensigt at sikre en effektiv, gennemslagskraftig og sammenhængende kommunikationsindsats for samarbejdet. Denne skrivelse er en slagplan for, hvorledes kommunikationsstrategien kan udføres med udgangspunkt i tre faser: Potentiale, position og plan. Ved at opdele udarbejdelsen i disse tre faser, bliver det muligt at indramme alle væsentlige aspekter, som har central betydning for, hvorledes BRN bør kommunikere. De tre faser i indsatsen repræsenterer tre vigtige aspekter, som bør undersøges, vurderes og planlægges. Potentiale: I denne fase belyses BRN s formål med kommunikationsstrategien, hvorfor den laves samt en belysning af målgrupper. Tilsammen vil dette give et tydeligt billede af, hvordan BRN s kommunikation bør udarbejdes. Position: Dette er den kreative fase, hvor der på baggrund af analysen i fasen potentiale udarbejdes hoved- og underbudskab for BRN. Det er altså her, at der udarbejdes slogan og budskaber. Plan: I denne fase udarbejdes konkrete mål og succeskriterier inden for en fastsat periode. Mål og succeskriterier fastsættes på baggrund af de to tidligere faser og skal sikre handling på baggrund af de strategiske beslutninger. 4

5 Morsø Kommune Ejerslev Havn og lagune

6 Baggrund for kommunikationsstrategi Vi skal: Skabe et koncept, der kommunikerer ind i både kommunernes vækst- og udviklingsstrategier, RE- VUS og den nationale vækst- og udviklingsstrategi Udsende et tydeligt brandbudskab til målgrupperne Tydeliggøre den ressource BRN er for Nordjylland Engagere relevante parter Synliggøre BRN internationalt Hvorfor: Der findes ingen nuværende kommunikationsstrategi Der er brug for at samle de involverede, så der ikke sker fragmentering af brandet Der er behov for fælles definition af mål, værdier målgrupper og kernebudskaber. 6

7 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i følgende mission for BRN. 7

8 Målgrupper Målgrupperne for BRN kan inddeles i fire grupper ud fra parametrene primær/sekundær og intern/ekstern, som illustreret nedenfor. Målgrupperne kan imidlertid også inddeles efter rolle, hvilket giver et overblik over de kommunikationsbehov, de forskellige roller afstedkommer. Den strategiske målgruppe Målgruppen består af de parter, som er involveret i BRN på et strategisk, økonomisk og projektudførende plan. Den udførende målgruppe Målgruppen udfører de udpegede projekter, satsninger og mål gennem involvering af konkrete virksomheder, netværk, klynger mm. Den bidragende målgruppe Målgruppen er ikke direkte tilknyttet BRN, men er vigtig at kommunikere til grundet rollen som finansiel bidrager eller informationsgiver til de andre målgrupper. Den politiske målgruppe Målgruppen er ikke direkte tilknyttet BRN og de konkrete projekter, men har alligevel stor betydning for BRN gennem deres økonomiske, politiske eller informationsmæssige indflydelse. 8

9 9

10 Rebild Kommune Rebild Bakker

11 Kommunerne har forskellige procedurer for, hvor meget og hvilken information medarbejderne og lederne skal have om BRN. For at kunne tage ejerskab, skal vi kunne se vores plads i fødekæden. Samarbejdet må ikke signalere, at det hele handler om Aalborg. De mindre kommuner skal ikke føle sig mindre vigtige. Det er meget vigtigt,at de interne målgrupper tilgodeses i strategien. Hvad siger målgruppen? Der er afholdt interviews med repræsentanter fra den strategiske og udførende målgruppe. Grunden herfor er, at det er disse målgrupper, som i høj grad vil være de bærende personer i udførelsen af BRN s mission. Der blev således afholdt interviews med repræsentanter fra sekretariat, jobcentre, erhvervskontorer og turistkontorer. Derudover er der indhentet informationer fra BRN s bestyrelse. Efter interviewene med repræsentanterne for målgrupperne kom følgende vigtige forhold frem: Det er vigtigt, at der hurtigt kan dannes et overblik over organisationssammensætningen. Navnet er svært at udtale, og mange kalder det noget forskelligt. Selvom vi er med i samarbejdet, ved mange af mine kolleger ikke hvad BRN er, og hvorfor vi er med i det. 11

12 Vurdering af 0-punkter 0-punktet er det situationsbillede, som der tages udgangspunkt i for opstilling af mål for BRN s kommunikation og synlighed. Der laves 0-punkter for følgende: Image, Presse, Web, Dialog Image Presse Internt i BRN er der en positiv stemning for samarbejdet (bred opbakning skaber proaktiv stemning) Positiv presseomtale har skabt forventninger til samarbejdet Der er endnu ikke skabt et klart image udadtil BRN omtales som førende inden for tendensen Business Regions. Pressemeddelelse om formandskab i Nordjyske (november 2014) Artikel om samarbejdet i bladet Danske Kommuner (december 2014) Artikel om indsatsområdet Jobskabelse i Nordjyskes erhvervssektion (januar 2015) Artikel i RebLabs nyhedsbrev (februar 2015) Pressemeddelelse på 5 kommunale hjemmesider ifm. kick-off Indslag om kick-off i Tv2Nord, Tv2Midt/vest og 24Nordjyske. 12

13 Web (www.businessregionnorthdenmark.dk) Business Region North Denmark har i december 2014 oprettet en midlertidig hjemmeside, som indeholder informationer om kommissorier, dagsordner, referater, kontaktoplysninger mm. Ingen mulighed for at oprette mere end én redaktør på hjemmesiden Udfordring at hjemmesideadresse er meget lang Hjemmesiden fungerer ikke optimalt i alle browsere, særligt explorer kan være et problem Samarbejdet er linket til via kommunernes hjemmesider og skaber gode søgeresultater. Dialog I januar 2015 mødtes ErhvervsForum for første gang med bestyrelsen for BRN Alle tovholdergrupperne har haft første møde inden 1. april 2015 Direktionen har afholdt 4 møder indtil april 2015 Bestyrelsen har mødtes 3 gange indtil april 2015 Sekretariatsledelsen har mødets 5 gange frem til april 2015 Der er udarbejdet en strategi- og handlingsplan for Business Region North Denmark er indskrevet som samarbejdspartner i den nye Revus (Vækstforum) D. 27. marts blev der afholdt stort kick-off for BRN for 350 involverede og interesserede. 13

14 SWOT Styrker Svagheder Som den sidste og opsummerende del af fase 1 er der udarbejdet en samlet SWOT-model. Tilsammen med det forudgående danner dette afsættet for fase 2. Bredt ejerskab (11 kommuner + RN) Proaktiv dagsorden Stærk målsætning (Fælles om vækst og udvikling) Mangeartede kompetencer til at gennemføre projekter At samarbejdspartnerne er forskellige (organisatorisk og interessemæssigt) At involverede mangler overblik over organisation og projektflow At udførende målgruppe endnu ikke har taget ejerskab Navnet: Udtale, internationalt og langt Begrænset kendskab til BRN i den udførende målgruppe Muligheder Trusler Potentiale til at blive en stærk samarbejdsplatform i Nordjylland Styrkelse af samarbejdsrelationen med Region Nordjylland At der er en kritisk masse (virksomheder/deltagere) i projekterne Bedre muligheder for hjemtag af EU-midler Bedre udnyttelse af styrkepositioner i kommunerne og regionen BRN er langt foran andre Business Regions i Danmark At samarbejdet ikke opfattes som et fælles projekt At BRN blot opfattes som en forlængelse af Aalborg Samarbejdet At målgrupperne ikke kender eller kan relatere til BRN (endnu ingen klar profil) At de første projekter ikke får succes 14

15 Thisted Havn Kutter

16 Det kommunikative udgangspunkt for BRN Denne fase er udarbejdet gennem arbejdsmetoder som interviews, workshops og informationsindsamling. Resultaterne af fasen udgør det kommunikative fundament i BRN s kommunikationsstrategi. Det er således i denne fase, at alle resultater samles og forbindes i ét fælles brand. BRN har til formål at gøre det muligt for de nordjyske kommuner og Region Nordjylland at igangsætte indsatser på tværs af kommunegrænser og skabe muligheden for fælles at imødekomme regionens samlede udfordringer og muligheder, ligesom vi skal tiltrække udenlandske investeringer til landsdelen. Dette sker på baggrund af følgende værdiord, som gennemsyrer samarbejdets tilgange og formål. Værdiord Beslutningskraft: BRN bygger på bred politisk opbakning fra Region Nordjylland og Nordjyllands 11 kommuner. Handlekraft: BRN er igangsættende, men ikke udførende og arbejder derfor strategisk Medejerskab: BRN bygger på fælles midler + medfinansiering fra de enkelte parter Samarbejde: BRN sikrer opfølgning og evaluering for at skabe de bedste resultater for alle parter Åbenhed: BRN bygger på åbenhed og tilgængelighed mellem alle interne parter og omverdenen 16

17 17 Rebild kommune Teambuilding

18 Én fælles historie Som en del af kommunikationsindsatsen er det vigtigt at skabe ejerskab, involvering og motivation for målgrupperne. Hver målgruppe, hver kommune og hvert projekt skal kunne se sig selv som en del af samarbejdet, og som en del af den fælles historie. En historie med udspring i vores formål om at skabe fælles vækst og udvikling. 18

19 Brandposition BRN er på mange måder en helt ny måde at tænke på i Nordjylland. På trods af en lang række tidligere erfaringer med samarbejde i landsdelen, så har Nordjylland også været kendt som en konkurrencepræget region. Med BRN er det på tide at samle kræfterne og lægge den interne konkurrence på hylden og i stedet stå sammen som en samlet enhed. Nordjyder kendetegnes som handlekraftige, ærlige og selvstændige, og disse værdier bringer BRN i spil på en helt ny og effektiv måde. BRN er stedet, hvor nordjydernes natur og væsen kan samles og bidrage til nye initiativer, vækst og udvikling til gavn for regionen som helhed. Nordjyden er stolt og stærk, og det er vores nye nordjyske samarbejde også. Brandstory Nordjylland står i dag over for en række udfordringer. Vi bliver udfordret af en befolkningssammensætning med stadigt færre i den arbejdsdygtige alder, en tiltagende urbanisering samt en globalisering, der presser os i forhold til vores konkurrencedygtighed. Disse udfordringer er svære at stå alene med. Kommuner, region og erhvervsliv har hver især forskellige styrker og svagheder, og som individuelle enheder kan vi let mangle gennemslagskraft, i forhold til at imødekomme vores fælles udfordringer. BRN er et nyt samarbejde mellem Region Nordjylland og regionens 11 kommuner. Formålet er at samle de nordjyske kræfter og sammen skabe fælles vækst og udvikling. Vi skal arbejde på tværs af kommunegrænser og drage fordel af hinandens styrker i tæt samarbejde med erhvervslivet. Ved at finde fælles fodslag på tværs af kommunerne, regionen og erhvervslivet, har vi en unik mulighed for at opnå den gennemslagskraft, der skal til for at sætte Nordjylland på dagsordnen både nationalt og internationalt. BRN er døren ind til et fælles Nordjylland. 19

20 Aalborg Kommune Aalborg Havnebad

21 Brandpromise Fælles udfordringer løses bedst gennem en fælles indsats 21

22 Periode og succeskriterier Kommunikationsstrategien for BRN tager udgangspunkt i en periode fra 2015 t.o.m Det kommunikative omdrejningspunkt er gennemgående for hele perioden, mens de konkrete handlinger, til at understøtte omdrejningspunktet, er tilrettelagt gennem hvert år. Kommunikationsstrategien understøtter to faser, som rammesætter alle de kommunikative tiltag i strategiperioden: Ejerskabsfasen og kendskabsfasen. På baggrund af fase 1 opstilles mål og succeskriterier for BRN i Etablere kendskab til samarbejdet for målgruppe Gøre behovet for BRN tydeligt for målgruppen 3. Synliggøre kernebudskabet. 22

23 Mariagerfjord Kommune Hobro Havn

24 BRN Kommunikationsprincipper for BRN Enkel kommunikation BRN skal kommunikere enkelt til både interne og eksterne involverede. Ordet enkelhed dækker over en letforståelig kommunikation, lave lix-tal og mange illustrationer. Kommunikationen skal bæres af ikoner, pictogrammer og infographics frem for prosatekst. Digital kommunikation BRN skal kommunikere digitalt. Med digital kommunikation menes, at der som udgangspunkt altid kommunikeres via hjemmesider, sociale medier, intranet mm. I den digitale kommunikation ligger desuden, at der arbejdes med visuelle kommunikative midler, ligesom der arbejdes med lettilgængelige informationer og kommunikationsveje. Kortfattet kommunikation BRN skal kommunikere kortfattet. Med kortfattet forstås en skarp og præcis kommunikation med vægt på essenser og konkrete tiltag/handlinger/opgaver. Dette afspejles i alle dagsordner, referater og skrivelser, som udarbejdes i forbindelse med diverse møder, kurser, arrangementer mm. 24

25 Navn Business Region North Denmark skal i alle officielle dokumenter benævnes ved sit fulde navn. I daglig tale bruges som udgangspunkt forkortelsen BRN. Oplæg, dagsordner og referater BRN-skabeloner til oplæg, dagsordner og referater skal altid anvendes, når BRN er afsender. Designelementer og logo Designelementer og logo må frit anvendes ud fra de fastsatte rammer i designguiden. Brevpapir BRNs brevpapir skal altid anvendes, når BRN er afsender. 25

26 26

27 Vesthimmerland Kommune Svaner på Vilsted Sø

28 Drift af BRNs kommunikationsindsats BRNs kommunikation varetages af en gruppe bestående af seks kommunikationskyndige medarbejdere fra forskellige partnere. Gruppens arbejde består af planlægning og udførsel af BRNs kommunikation på såvel et strategisk som udførende plan. Gruppen mødes cirka hver anden måned, hvor arbejdsopgaver drøftes og fordeles. 28

29 Jammerbugt Kommune Blokhus

30 BRN Kick-off 2015

31 BRN Aalborg Kommune Vesthimmerland Kommune Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte BRN s Hjørring Kommune Jammerbugt Kommune Thisted Kommune Region Nordjylland 31

32 Fælles om vækst og udvikling

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan Regeringen, januar 2007 Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan for markedsføring af Danmark Side 2 Indhold Indhold...

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere