DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN"

Transkript

1 DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre mulige indsatsområder og komme med forslag til, hvordan man lovgivningsmæssigt, administrativt og politisk bør arbejde videre for at opnå en mere helhedsorienteret planlægning og fælles forvaltning på både kommunalt og bedriftsniveau. Udviklingsplanen præsenteres som et redskab til at konkretisere de muligheder og barrierer, der findes på bedriftsniveau. Udviklingsplanen kan bruges af landmanden til at få et overblik over de muligheder han/hun har for at udvikle sin bedrift indenfor lokalområdet. Udviklingsplanen er plan, som i samspillet mellem landmand, interessenter og kommune skal skabe nogle holdbare og rumlige rammer for udviklingen af bedriften og lokalområdet, som holder et godt stykke ud i fremtiden. Planen henvender sig både til den enkelte landmand, men også interessenter i området og kommunen. Udviklingsplanens formål Hvad kan en udviklingsplan bruges til? Sammenfattende kan siges, at udviklingsplanens formål er at: skabe større investeringssikkerhed for bedriftens ejer skabe større samspil med kommunen, fordi der opnås kendskab til og tillid mellem ejer og kommune skabe sammenhæng mellem produktion og lokale landskabs-, natur- og miljøforhold minimere lokale konflikter samt udvikle fælles, lokale muligheder føre til en handlingsplan for bedriftens ejer koordinering af fælles initiativer Hvilke dele består en udviklingsplan af? Udviklingsplanen omfatter således: en screening af lokalområdet, herunder bidrag til udviklingsideer og -potentialer fra både hvad landmand, interessenter og kommune en prioritering af idéer, visioner og potentialer til konkrete indsatsområder en handlingsplan for de prioriterede indsatser samt bilag Samarbejdet er støttet af Fødevareministeriet og EU (landdistrikter.dk), Region Nordjylland, Promilleafgiftsfonden, Hjørring Kommune og Norddjurs Kommune

2 En drejebog for udviklingsplaner Drejebogen indeholder udviklingsplanens forskellige afsnit, som beskrives i forhold til indhold, fokusområder og forklares med eksempler fra projektets 6 udviklingsplaner. Læs de 6 udviklingsplaner her. Læs mere om metoden, som understøtter arbejdet med udviklingsplanerne her. I det følgende beskrives udviklingsplanens delelementer, som i hovedtræk kan inddeles i afsnit om henholdsvis screening af bedriften/lokalsamfundet, indsatsområder, handlingsplan/aftaler og bilag. Under hver overskrift er der en kort tekst der beskriver hensigten med afsnittet Udviklingsplanen indeholder som udgangspunkt følgende hovedafsnit: Udviklingsplan for bedrift X Bedriftens profil Bedriftens visioner og ønsker Beskrivelse af bedriften Lokalområdet udfordringer og muligheder Indsatsområder Handlingsplaner og aftaler Udviklingsplan for bedrift X I udviklingsplanen er der fokus på de visioner og ønsker som har med bedriftens fremtidige udvikling at gøre og samtidig de aspekter, som kan få indflydelse på lokalområdets udvikling. Som indledning til Udviklingsplanen beskrives hvem, planen er udarbejdet for, og for hvilken bedrift/ hvilket lokalområde planen gælder for. Derudover bør det tydeliggøres, hvem der har deltaget i udviklingsprocessen, hvem der udarbejder planen og endelig hvem, der er kontaktperson i forløbet. Eksempel fra udviklingsplanen for bedriften Bjørnstrup 2 / 11

3 Planens udgangspunkt og indhold Incitamentet for Udviklingsplanen beskrives hvad er udgangspunktet og hvorfor ønsker man at lave planen? Planens udgangspunkt har betydning for, hvordan man læser og forstår planen og de visioner, som ligger bag. Indholdet i planen kan kort ridses op, for at give læseren et indblik i, hvad planen består af og hvorfor. Fokus og afgrænsning Endelig gives en kort begrundelse for, hvilke emner der er valgt at fokusere på og eventuelt også, hvilke emmer der er frasorteret og hvorfor.. Udviklingsplanens geografiske afgræsning kan endvidere beskrives her for ligeledes at give overblik. Læs mere om proces og opstart i metodebeskrivelsen. Bedriftens profil Der laves en kort beskrivelse af hvilken type bedrift, der er tale om en virksomhedsprofil. En kort beskrivelse af, hvad virksomheden beskæftiger sig med samt hvilke værdier, der ligger til grund for og driver virksomheden Spørgsmål der kunne besvares kunne være: Hvad laver vi? Hvad kan vi? Hvordan arbejder vi? Hvad er vores værdigrundlag? Vores vision? Hvor er vi på vej hen/fremtidsperspektiver? Hvordan kommunikerer vi? Bedriftens profil er vigtig at beskrive og formidle, fordi den giver en forståelse for, hvilken type bedrift, der er tale om. Den er med til at tegne et billede af virksomhedens identitet og er en indikator for, hvilke interesser og perspektiver, der er vigtige for virksomheden. Bedriftens visioner og ønsker Planlægning har et langsigtet perspektiv. Bedriftens ønsker og visioner for, hvordan virksomheden skal udvikle sig, er derfor et vigtigt fundament for dialogen med myndigheder og andre interessenter, og dermed også en væsentlig del af udviklingsplanen. Omverden og kommune kan også bruge kendskabet til bedriftens visioner og ønsker til at understøtte nye initiativer og områder, hvor man kan opnå samspil. 3 / 11

4 Eksempel fra udviklingsplanen for bedriften Bjørnstrup Visioner og ønsker Visionerne og ønskerne signalerer den retning og det omfang/størrelse/udbredelse, som bedriften ønsker at opnå i fremtiden. Uden visioner og ønsker for bedriftens fremtid kan det som ejer men især også for medarbejdere, kommune og lokalsamfund være svært at forholde sig til bedriften og dennes udviklingsrammer. Derimod kan klare visioner og ønsker for både bedriftens produktion, nære arealer og lokalområde skabe fælles motivation og velvilje. Beskrivelse af bedriften Ejerforhold og produktion Bedriftens ejerforhold, produktionsformer og -typer og eventuelt historie beskrives kort. Hvis det er relevant kan andre delelementer af bedriften også medtages det kan være energiproduktion, naturpleje, rekreative tilbud, jagt el. lign. Ejerforhold og forskellige produktionsformer og aktiviteter er med til at give et billede af, hvor kompleks bedriften er og ikke mindst indenfor hvilke områder bedriften kan spille sammen med kommunen og lokalsamfundet. 4 / 11

5 De forskellige produktionsformer og på sin vis også varierede ejerforhold påvirker omgivelserne og lokalsamfundet på forskellig måde, hvilket også har indflydelse på muligheder og udfordringer, som måtte være til stede eller kan opstå i forbindelse med udviklingsplanen. Står bedriften for flere produktionsformer, forarbejder eller forædles produktionens på bedriften? Findes der evt. følgevirksomheder, som ejes af bedriften? Bedriftens historiske udvikling kan beskrives i korte træk, hvis det er relevant og har betydning for bedriftens fremtidige eksterne strategi, som ligger i udviklingsplanen. Ansatte Antallet af ansatte har stor betydning for lokalsamfundet, fordi det er lokale arbejdspladser. Antallet siger desuden noget om, hvor stor en aktør ejeren/ejerne eller bedriften er i lokalområdet. Læs mere om landmandens nye rolle i forhold til sin virksomhed og den kommunale planlægning her. Placering ejendomme og jordtilliggender Bedriften består ofte af et større antal ejendomme med tilhørende jordtilliggender. I dette afsnit af en udviklingsplan beskrives den geografiske placering af ejendommene og den produktion, som finder sted i bygningerne. Derudover beskrives antal ejede og forpagtede ha jord herunder skov, natur mv. Arealernes anvendelse og geografiske placering kan, når det kobles med øvrige interesser i området, give en indikator af, hvor der kan være særlige udfordringer eller muligheder for indsatser. 5 / 11

6 Eksempel fra udviklingsplanen for bedriften Asdal Hovedgård Den samlede bedrift består af 4 ejendomme fordelt med stor geografisk afstand og i flere kommuner. Udover svineproduktion har bedriften gang i to andre projekter; vindmøller og biogas. Dvs. en kompleks virksomheds profil og -opbygning, som både skal forholde sig til forskellige kommuners planlægning og administration samt tilgodese mange naboer og lokale forhold. Nedenstående illustration er ikke med i den endelig udviklingsplan for Asdal Hovedgård, men er taget med her for at illustrere, hvordan man kan formidle placeringen af bedriftens enkelte driftsejendomme. Kortet giver et overblik over geografisk placering samt samler op på bedriftens forskellige produktionsformer. Ejede arealer Bedriftens bygningssæt og de nære udearealer Bedriftens bygningsanlæg og de nære udearealer beskrives i forhold til anlæggets/anlæggenes nuværende og fremtidige situation. Følgende spørgsmål kan stilles: Er der behov for at udvide produktionen? Ønsker man at udvide bedriften på en eller flere ejendomme eller at udflytte produktionen? Hvor kan det lade sig gøre at udvide eller udflytte? Hvilke kriterier ligger til grund for overvejelserne og beslutningen om valg af sted? 6 / 11

7 Følgende punkter bør overvejes og beskrives: Gårdejendommens historie, kulturarv og relationer til omgivelserne Overordnede visioner for og disponeringer af produktionen og de fysiske anlæg Produktions- og anlægsprincipper Lokalisering, placering og infrastruktur Evt. mulig synergi f.eks. mellem land og by, såsom energiproducent og -leverandør Lokalområdet Med baggrund i en undersøgelse/screening af lokalområdet, kommunens særlige interesse i området samt en dialog med lokale interessenter beskrives de temaer, hvor der er relevante Der bør være fokus på de vigtigste informationer som kan få indflydelse på bedriftens udvikling eller hvor der er et særligt potentiale for understøtte bedriftens udvikling eller hvor det giver mening at bedriften indgår i lokalområdets udvikling. Det er vigtigt at gøre opmærksom på en evt. afgrænsning af, hvilket område der undersøges. Det kan være nødvendigt at inddele Udviklingsplanens fysiske afgrænsning i flere områder, fordi bedriften strækker sig over et stort geografisk areal. Der er mange emner og temaer, der kan have indflydelse på en bedrifts eller et lokalområdes fremtidige udviklingsmuligheder. Temaerne kunne eksempelvis være: Miljø Natur Landskab Produktion Infrastruktur Sammenhæng til anden planlægning Lokale tiltag 7 / 11

8 En bruttoliste - En oversigt over relevante temaer Der er udarbejdet en bruttoliste, der kan anvendes som inspiration til, at sikre, at man får synliggjort alle de relevante temaer og potentialer, som kan ligge til grund for en fremtidig udvikling. Listen er ikke udtømmende, men giver en overblik over nogle af de væsentligste temaer, man bør tage fat på i forbindelse med screeningen i udviklingsplanen. Læs Bruttolisten her. Eksempel fra udviklingsplanen for Asdal Hovedgård temaet er infrastruktur Bedriften er placeret kun 2 km fra tilkørsel til den nordjyske motorvej. Den sidste kilometer før motorvejen (rute 597) er af god kvalitet og har stor kapacitet. Imidlertid er ejendommen placeret ud til en mindre bivej, og ligger cirka midt mellem to landsbyer, ca. 1 km fra hver. Det betyder, at al transport til og fra ejendommen foregår gennem en af disse to landsbyer, Åbyen eller Asdal. I langt de fleste tilfælde, går transporterne i gennem Åbyen, da dette er langt den korteste rute til det overordnede vejnet. Langs Allingdamvej løber en cykelsti, der er en del af en regional cykelrute. Der er lavet et stiforløb nord for ejendommen, langs Kjul å, så Åbyen på den måde er forbundet med voldanlægget. På den anden side af Allingdamvej, er der også lavet stiforløb langs parcelhusgrundene der afgrænser Åbyen mod sydøst. Stien stor værdi for de, der ønsker oplevelser, herunder turister og byens borgere. Udfordringer og muligheder for hvem: Trafikalt er Åbyen udfordret af den tunge trafik (traktorer og lastbiler) gennem byen. Man kunne med fordel anlægge en transportvej for landbrugstrafikken, som dirigerer trafikken uden om Åbyen til gavn for både bedrift og lokalsamfund. Et muligt samarbejde mellem Hjørring Kommune og bedriften kan overvejes - kommunen hjælper med etablering af vejanlægget, og til gengæld naturplejer bedriftsejeren et nærliggende naturområde og vedligeholdelse af vejen. I forbindelse med anlæggelse af en ny transportvej til tung trafik kan det overvejes om transportvejen evt. komme flere bedrifter til gode? Åbyen Potentiel transportvej Asdal Udflyttet produktion E20 Allingdam Indsatsområder Når bedriften og lokalområdet er blevet screenet, står man med en lang række idéer, muligheder og udfordringer, som man ønsker løst i forhold til den fremtidige udvikling. Screeningen afspejler både bedriftens, kommunens og flere interessernes visioner og ønsker til lokalområdet. 8 / 11

9 I denne fase af udviklingsplanen er man nød til at foretage en prioritering, for at man kan nå frem til, hvad man bør arbejde videre med og for at kunne lave en konkret handlingsplan. Det er en kompleks opgave, hvor idéer og visioner indenfor ét tema nogen gange strider direkte mod målene for et andet. Der er således behov for at vurdere muligheder og udfordringer helhedsorienteret, og tydeligt beskrive argumenterne for hvad der ligger til grund for prioriteringen. Dette bør beskrives i planen. Nedenstående punkter er vigtige at tage stilling til og kunne give svar på i forbindelse med prioriteringen af indsatsområderne: Formålet med indsatsområdet hvorfor udvælges det? Mål med indsatsområdet hvad er der opnået, når indsatsen er gennemført? Muligheder hvilke potentialer er der? Udfordringer hvilke barrierer og udfordringer er der? Derudover bør det beskrives, hvilke kriterier, der ligger bag prioriteringen. Kriterier for en udvælgelse kunne f.eks. være: Mest xx for indsatsen. Det gælder både økonomisk og ressourcemæssigt. På kort og på lang sigt Indsats med synergieffekter. F.eks. rekreative interesser, klimasikring, vandmiljøforbedringer, beskyttet natur, Natura 2000-planlægning, katalysator for udvikling i lokalområdet Indsatsens omfang og kompleksitet hvor proaktiv skal man være? Endelig er det vigtigt at beskrive hvilke indsatser man parkerer og venter med at igangsætte samt de indsatser man ikke ønsker at prioritere. Handlingsplan og aftaler Næste skridt i Udviklingsplanen er med baggrund i de udvalgte indsatsområder, at få beskrevet, hvilke handlinger og aftaler, der kan føre til realisering. Målet med en handlingsplan og konkrete aftaler er: at indsatsområderne gøres håndgribelige ved at skitsere delindsatser samt mulige redskaber til at opnå konkrete løsninger at aftalerne skal kunne være gensidigt forpligtende for landmand og kommune, evt. andre interessenter dvs. at både landmand og kommune skal bidrage til indsatsen. at aftalerne skal være handlingsorienteret dvs. at der udnævnes en ansvarlig for indsatsområdet/opgaven, og man sammen vedtager en tidsfrist for, hvornår indsatsen skal være realiseret. Handlingsplanen skal være med til at give landmanden bedre muligheder for at træffe strategiske beslutninger og at iværksætte nødvendige handlinger i tide, for at opnå størst mulig investeringssikkerhed og hensigtsmæssige udviklingsrammer. 9 / 11

10 For at gøre aftalerne så konkrete og håndgribelige som mulige, er der i projektet udarbejdet et skema med en række overskrifter som udfyldes. Her besvares følgende: Hvilket indsatsområde drejer det sig om? Kan den inddeles i delindsatser for at gøre opgaven mere overskuelig? Hvilke løsninger findes der på den konkrete udfordring/ det konkrete indsatsområde? Er der flere, er de evt. afhængige af hinanden og skal løsningerne prioriteres i forhold til hinanden?? Hvilke redskaber findes der? Hvilke er mest optimale at bruge ved den konkrete indsats? Status for indsatsområdet på nuværende tidspunkt. Hvilke interessenter er eller bør være involveret i indsatsen? Hvem har ansvaret for at udføre og realisere indsatsen? Tidsfrist for indsatsen hvornår skal den være realiseret? Hvem følger op på denne tidshorisont? Er aftalen gensidig eller er der blot tale en hensigtserklæring? Det er vigtigt at der er enighed blandt de involverede om, hvordan man følger op på indsatsen. Er der sammenhæng med andre indsatsområder, andre planer eller temaer i området? Kan der opnås synergi mellem indsatserne eller spænder de enkelte indsatser ben for hinanden? Skema til handlingsplan/aftaler (udfyldt med et par eksempelaftaler ) Indsatsområde Mulige løsninger Redskaber/ Tiltag Status Interessenter Tidsfrist Sammenhæng med andre temaer/planer EKSEMPEL Arrondering Samle markerne Interne transportveje Jordfordeling Kommune Bedrift Lokalområde Igangsættes inden for en 5 årig periode (hensigtserklæring) Klimaindsats Natur- og vandmiljø Kommuneplan Andre planer Processer, indsatser Skemaet kan findes her. Se desuden eksempler på skemaer med aftaler i udviklingsplanerne her. Læs mere om barrierer og muligheder i lovgivningen for at opnå optimale løsninger her. Skitse over realiseret Udviklingsplan En Udviklingsplan kan indeholde mange indsatsområder og aftaler, og de kan ovenikøbet være indbyrdes afhængige, derfor kan det være en god idé at illustrere, hvorledes man forventer at området/bedriften kommer til at se ud, når hele Udviklingsplanen er realiseret. Man kan f.eks. tegne indsatserne ind på et kort hvor kommer de til at ligge, hvor meget fylder de? 10 / 11

11 Bedriften før udviklingsplanen med nuværende status, udpegning af natur og jordtilliggender. En plan som illustrerer bedriftens fulde udbygning, samspil med natur, etablerede miljøtiltag mv. Bilag I Udviklingsplanen er bilagene med til at dokumentere relevante udpegninger, sammenfald, barrierer og muligheder. Bilagene skal desuden være med til at underbygge de valg, man træffer i udviklingsplanen. Bilagene kan rumme: Referater af møder Kort Forskellige data Henvisninger til hjemmesider mv. 11 / 11

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet.

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. 1 Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. Indholdsfortegnelse Sammendrag, konklusion, perspektivering... 3 A. Udviklingsplan og metodebeskrivelse... 3 A.1 Målgruppe... 3 A. 2 Introduktion

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kom frit frem med visionerne

Kom frit frem med visionerne Kom frit frem med visionerne for landområderne FOTO: KRÆN OLE BIRKKJÆR Af konsulent Katrine Kracht og planchef Trine Eide, Videncentret for Landbrug VIDENCENTRET FOR LANDBRUG P/S Agro Food Park 15 +45

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter Procesvejledning til trivselsmålinger med Trivselmeter 1. Indledning 2. Hvorfor trivselsmåling? 3. Om Trivselmeter 4. Et overblik over processen i trivselsarbejdet 5. Fase 1: Planlægning 6. Fase 2: Måling

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere