V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT"

Transkript

1 V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1. Kirkegården ejes af Risskov kirke og bestyres af Risskov menighedsråd. 2. Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg. Stk. 2 Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i Vedtægt for kirkeværgen. Stk. 3 Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte kirkegårds leder under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med Regulativ for kirkegårdslederstillingen samt bestemmelser i denne vedtægt. Stk. 4 Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet. 3- Kirkeværgen og graveren/kirkegårdslederen opbevarer hver et eksemplar af såvel kirkegårdskortet som kiekegårdsprotekollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser. Stk. 2 Kirkegårdsprotekollen skal føres i en af Kirkeministeriet godkendt standardprotekol eller en anden af Kirkeministeriet godkendt kirkegårdsprotekol. Kirkegårdsprotekollen kan føres på edb i et af kirkeministeriet godkendt system. Stk 3 Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kort og protekoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protekoller skal forevises ved syn over kirkegården. B. GRAVSTEDER 4. Den gamle kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen østvest bevares så vidt muligt. ERHVERVELSE OG FORNYELSE 5. Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder -gravstedsret- og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkegårdslederen. 6. I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkegårdslederen et gravstedsbrev. Stk. 2 Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet. 7.

2 Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som: 1. havde bopæl i Risskov,Vejlby,Ellevang eller Skelager sogn og tilhørte folkekirken. 2. havde ægtefælle/registreret partner, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde var knyttet til sognet. I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse stiftsøvrigheden. 3. havde bopæl i sognet uden at tilhøre folkekirken, såfremt der ikke i sognet er en kommunal kirkegård eller en kirkegård for det trossamfund, afdøde tilhørte. Stk. 2 Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse. Stk. 3 Når der udlægges gravplads til en gift person/ registreret partner, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle/ registreret partner umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Ægtefællen/registreret partner bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl. Stk. 4 Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1 til at få en sømmelig gravplads udlagt uden vederlag. Stk. 5 Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med kirkegårdsudvalgets godkendelse. Stk. 6 Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det. Stk. 7 Der kan indgås aftale om erhvervelse og fornyelse af gravsted for flere brugsperioder, dog aldrig længere end 60 år. Hvis en sådan aftale indgås, betales der et engangsbeløb for samtlige brugsperioder, ligesom der betales engangsbeløb for ren- og vedligeholdelse i alle brugsperioder ved ikrafttrædelsestidspunktet for aftalen. En aftale om, at kirken overtager vedligeholdelsesforpligtelsen for et gravsted for mere end en fredningsperiode skal indgås med udtrykkelig forbehold for provstiudvalgets godkendelse af aftalen. 8. Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode. 9. Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar. 10 Gravstedsretten kan kun overdrages med kirkegårdsudvalgets samtykke. 11 Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren rette henvendelse til kirkegårdslederen herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør. Stk. 2 Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkegårdslederen ved anbefalet brev den pågældende en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet og hvad der findes derpå til kirkegården.

3 Stk. 3 Indehaveren af gravstedsretten kan dog inden 12 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse. NEDLÆGGELSE OG REGULERING 12 Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse. 13 Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændringer af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården. GRAVSTEDERNES INDHEGNING OG ANLÆGGELSE 14. Gravstederne må ikke uden kirkegårdsbestyrelsens samtykke hegnes med andet end levende hegn. Undtagelse kan kun gøres, hvor den stedlige tradition tilsiger det. Stk. 2 Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom. Stk. 3 Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt vedlige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet. Stk. 4 Ved anlæggelse af gravsted kan der af hensyn til kirkegårdens ensartede fremtræden kun vælges mellem to slags ral, nemlig perleral vasket eller uvasket. GRAVSTEDERNES BEPLANTNING 15. Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet. Stk. 2 Bestående beplantninger, herunder træer, må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet. 16 GRAVMINDER Stk. 2 Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst. Menighedsrådet (kirkegårdsbestyrelsen) påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for

4 kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan påklages til Biskoppen. Stk. 3 Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted. Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Menighedsrådet eller kirkegårdsbestyrelsen må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til lov bekendtgørelse nr 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde kapitel IV. Menighedsrådet (kirkegårdsbestyrelsen) sørger for, at indehaverne af gravstedsretten, såvidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen. På menighedsrådets (kirkegårdsbestyrelsens) begæring har indehaverne af gravstedsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet (kirkegårdsbestyrelsen). GRAVSTEDERNES VEDLIGEHOLDELSE 17 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes. Det påhviler kirkeværgen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse. Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirkegårdsud valget tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastssatte takst. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal kirkegårdsudvalget ved anbefalet brev til indehaveren af gravstedsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan kirkegårdsudvalget lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke påny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af gravstedsretten kan gravstedet dog påny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet. 18 Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold. 19 Kirkegården renholder gravsteder mod betaling til kirkekassen efter reglerne i afsnit D.

5 Stk. 2 Stk. 3 Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til Stiftadministrationen en gang for alle af et beløb,som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af provstiudvalget. Stk. 4 Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, kirkegårdsle deren eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR KISTEGRAVE 20 Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for kistegrave 25 år. 21 Stk. 2 En gravplads for en voksen skal være 1,25 * 2,5 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 meter jord over kistelåget. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkeværgens samtykke medsættes i en allerede benyttet grav. 22 Stk. 2 Anvendes jern-, zink- eller egetræskister eller kister af andet særligt vanskeligt nedbrydeligt matriale, skal gravsteds retten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen. 23. Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra biskoppen, og efter indhentet erklæring fra sundhedsmyndighederne. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR URNEGRAVE 24 Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for en urnegrav 10 år. 25 Stk. 2 Et urnegravsted skal være 1 x 1 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 meter jord over urnen. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Det er dog en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele fredningsperioden, og ikke hindrer senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet. 26 Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde

6 i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af kirkegårdsudvalget, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil. 27 Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet efter de derom gældende bestemmelser. ØVRIGE BESTEMMELSER 28 Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget. 29 Begravelser på kirkegården kan finde sted på alle hverdage. Urnenedsættelse fra mandag til fredag. C. ORDENSBESTEMMELSER Kirkegården er åben fra kl. 0 til kl Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. 3. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid. 4. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden. 5. Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads. 6. Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes. 7. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede. 8. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt. 9. Cykling på kirkegården er ikke tilladt. 10. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse. 11. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes. 12. Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården. 13. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer. 14. Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets samtykke. 15. Hunde skal førres i snor. Stk. 2 Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar. Stk. 3 Kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.

7 D. TAKSTER. Alle nedennævente takster gælder fra 1. September ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER. 31 For sognets beboere, som er medlemmer af folkekirken, betales for erhvervelse i første brugsperiode, svarende til fredningsperioden for 1 gravplads ,00 kr Medlemmer af folkekirken fra Vejlby, Ellevang og Skelager sogne ligestilles med sognet. Samme betaling dækker tillige for gravsted med 2 gravpladser, udlagt på begæring af den efterlevende ægtefælle/registreret partner. 32 For fornyelse af gravsteder for medlemmer af folkekirken betales. for en brugsperiode: Kistegravsteder: pr. gravplads...00,00kr. Urnegravsteder :...00,00kr. Stk. 2 For erhvervelse eller fornyelse af gravsteder for ikke-medlemmer af folkekirken og medlemmer af valgmenigheder betales. for en brugsperiode : Kistegravsteder: 1.gravplads ,00 kr. : 2.gravpladser ,00 kr. : yderligere pr. gravplads ,00 kr. Urnegravsteder : ,00 kr. Fællesgrav kan ikke fornyes. Obligatorisk vedligehold af indramning, af gravsted i fredningsperioden. Kistegravsteder: 1.gravplads ,00 kr. : 2.gravpladser ,00 kr. : yderligere pr. gravplads ,00 kr. Urnegravsted :...988,00 kr. Taksterne er incl. Moms. Samme takster lægges til grund for fornyelse i endnu en bindingsperiode. Ønskes forlængelse for en kortere periode end 25 hhv. 10 år, tilpasses taksten forholdsmessigt. Taksterne gælder for både medlemmer og ikke-medlemmer ag folkekirken samt for medlemmer af valgmenigheder. 33 En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling.

8 Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år. 34 Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder for følgende beløb pr. år Tillæg for Tillæg for almindelig forårs- og grandæk- sommerning: blomster: Kistegravsteder: Med 1 gravplads...813,00 kr. dagspris kr. dagspris kr. - 2 gravpladser ,00 kr. dagspris kr. dagspris kr. - mere end 2 gravpladser, yderligere pr. grav...406,00 kr. dagspris kr. dagspris kr. Urnegravsteder:...625,00 kr. dagspris kr. dagspris kr. Taksterne er incl. moms. Stk. 2 For arbejder ud over renholdelsen - for nyplantning eller omplantning, gødskning, opbinding, pålægning af ral, granpyntning, vanding o.lign. - betales særskilt efter regning. Stk. 3 Kirkegården udarbejder på begæring skriftligt tilbud på sådanne arbejder. 35 Kirkegården påtager sig pligten til vedligeholdelsen af anlagte gravsteder for en brugsperiode mod betaling af følgende beløb: Kistegravsteder: Tillæg for almindelig grandækning: Tillæg for forårs- og sommerblomster: Med 1 gravplads ,00 kr. Dagspris kr. Dagspris kr. - 2 gravpladser ,00 kr. Dagspris kr. Dagspris kr. - mere end 2 gravpladser, yderligere pr. gravplads ,00 kr. Dagspris kr. Dagspris kr. Urnegravsteder ,00 kr. Dagspris kr. Dagspris kr. Stk. 2 Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder: Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser, som sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtider eller på bestemte mindedage, granpyntning, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravstedet, vedligeholdelse af gravmindet med indskrift o. lign. må der herfor erlægges særskilt vederlag, som skal godkendes af provstiudvalget. Tillæg: Æblehaven. 1) Der er tvungen vedligeholdelse d.v.s. i forbindelse med aftale om Gravsted betales et fast beløb for at få gravstedet rengjort i 10 år. 2) Beplantningen er kirkegårdens ejendom og gravstedet er allerede Tilplantet med stedsegrønne planter. I januar/februar måned blomstre Hvide juleroser. Om foråret dækkes bunden af blå skilla og afløses af Et rigt flor af dybt røde rhododendron. I maj/juni dækkes

9 Paradiesæblerne med hvide/svagtrosa blomster. Til efteråret lyser Paradiesæblerne op med gule, røde til purpur høstfarver og små Rødbrune æbler. I vintermånederne fremtræder Æblehaven i rolige grønne Nuancer. Ved gravstederne kan man evt. sætte en buket i vase,eller plante årstidens blomster. 3) Størrelsen af gravstenen må være max 60cm x 40cm (længde x højde). Stenens art kan man frit vælge. Tillæg for Rhododendronhaven: 1) Der er tvungen vedligeholdelse, d.v.s. I forbindelse med aftale om Gravsted betales et fast beløb for at få gravstedet passet i 10 år for urnegravsted og 25 år for kistebegravelse. 2) Beplantningen i rhododendronhaven er kirkegårdens ejendom. 36 For vedligeholdelse i fredningsperioden af gravpladser i Fællesgrav og plænegravsteder betales følgende beløb: Urnegravplads Fællesgrav ,00 kr. pr. gravplads Urnegravplads plænegravsted ,00 kr pr. gravplads Kistegravplads fællesgrav ,00 kr. pr. gravplads Kistegravplads plænegravsted ,00 kr. pr. gravplads Ved erhvervelse henvises til 31 og 32. Taksterne er incl. moms. Samme takster lægges til grund for fornyelse i endnu en bindingsperiode. Ønskes forlængelse for en kortere periode end 25 hhv. 10 år, til passes taksten forholdsmessigt. Taksterne gælder for både medlemmer og ikke-medlemmer ag folkekirken samt for medlemmer af valgmenigheder. 37 For gravning, tilkastning og planering af en grav betales: For en voksen grav ,00 kr. For en barnegrav (indtil 10 års alderen) ,00 kr. For en urnegrav...575,00 kr. Taksterne er moms frie. Taksterne gælder for både medlemmer og ikke-medlemmer af folkekirken For gravkastning på lørdage, søn- og helligdage samt hverdage efter kl betales et tillæg på 1800,00 kr. For voksne og 900,00 kr for børn. Anlæg af gravsted sker efter regning. Taksterne i er grundbeløb, som reguleres pr. 1. Januar hvert år i overensstemmelse med Finansministeriet gennerelle pris og lønindeks. Kirkegårdens samlede takster skal foreligge som bilag til vedtægten. Vedtægterne er ændret af Risskov menighedsråd den 12 September Formand For Risskov Menighedsråd. Hanne Rask Larsen

10

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken.

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Haveforeningen Rørvangsparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Rørvangsparken". Foreningens hjemsted er Holbæk

Læs mere

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 Foreningen er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune, Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Haveforeningen Grundet. Vedtægter

Haveforeningen Grundet. Vedtægter Haveforeningen Grundet Vedtægter 1. Foreningens navn er HF Grundet Foreningens hjemsted er Vejle Kommune HF Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby 7100 Vejle 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål

Læs mere

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand 1. Foreningens navn er Haveforeningen Amager Strand Foreningens hjemsted er Amager Strandvej 11 2. Formål og virke 2.1 Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Reviderede vedtægter gældende fra 08.03.2012 1. Navn Foreningens navn er Havekolonien ENGHAVERNE, Faaborg, hjemhørende på en del af ejendommen M4 ak faaborg markjorder

Læs mere

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem.

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem. Kære medlem. Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler Dette hæfte er tænkt som en generel oplysning til alle medlemmer af kolonihave foreningen

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk 1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er Engvang. Dens hjemsted er Århus Kommune. 2. Formål og virke: 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Grøndalsvænge. (1.2) Foreningens hjemsted er i

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke.

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke. Vedtægter - Ny Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA 1 Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937 1. Foreningens navn er : MOSELUND Dens hjemsted er: Århus Kommune. 2. Formål og virke. 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Vedtægter for Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Navn, hjemsted, formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B. Dens hjemsted er Frederiksberg. Dens formål er at erhverve

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

1. Foreningens navn er haveselskabet Agdrupparken. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer.

1. Foreningens navn er haveselskabet Agdrupparken. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer. 1. Foreningens navn. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer. 4. Optagelsesgebyr og hæftelse. 5. Lejeafgift og betalingsbetingelser. 6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede. 7. Opsigelse eller

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 VEDTÆGT 1. Foreningens navn er: OLDHØJEN Dens hjemsted er: Århus Kommune 2. Formål oq virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Energien

Vedtægter for Haveforeningen Energien Disse vedtægter er godkendt på Generalforsamling den 6. august 2012 som resultat af en gennemskrivning og sproglig modernisering af foreningens vedtægter fra 1985, gennemskrevet med ændringer vedtaget

Læs mere