VÆRLØSE & HARESKOV MENIGHEDSRÅD VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRLØSE & HARESKOV MENIGHEDSRÅD VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT."

Transkript

1 1 VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT. 1. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold. 1.1 Hareskov Kirkegård ejes af Hareskov kirke, Kirke Værløse kirkegård ejes af Kirke Værløse Kirke. Kirkegårdene bestyres af Hareskov og Værløse menighedsråd, der i fællesskab udgør kirkegårdsbestyrelsen. 2. Den daglige forretning og ledelse 2.1 Kirkegårdenes daglige forretninger varetages af Kirkegårdsudvalget for Værløse og Hareskov sogn. 2.2 Det daglige tilsyn påhviler kirkeværgerne i overensstemmelse med reglerne i Vedtægt for kirkeværgen. 2.3 Kirkegårdenes daglige ledelse varetages af kirkegårdslederen under ansvar overfor kirkegårdsudvalget og i overensstemmelse med Regulativ for kirkegårdslederstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt. 2.4 Klager vedrørende kirkegårdenes drift, klager over kirkeværgerne eller kirkegårdslederen rettes gennem kirkekontoret Højeloft Vænge 20 til kirkegårdsudvalget, der kan forelægge en sag for menighedsrådene. 3. Administration 3.1 De af Landskabsarkitekten udarbejdede digitale kirkegårdskort opbevares hos kirkegårdslederen. Tilsvarende kort forefindes hos Landskabsarkitekt. Kirkegårdsprotokollen føres af kirkegårdslederen i et digitalt Kirkegårdssystem, som er godkendt af menighedsrådene. Systemet er tilgængeligt for Kirkekontoret og Kirkeværgerne. Hareskov og Kirke Værløse kirkegårdes kirkegårdsprotokoller føres på edb i henhold til provstens tilladelse af 24. august 1995.

2 2 3.2 Protokollen indeholder de begravede personers navn, stilling, sidste bopæl, dato og år for fødsel, død og begravelse, gravens afdeling, række og nummer, tidsrummet for hvilket brugsretten er erhvervet, samt navn og bopæl på indehaveren af brugsretten til gravstedet. Ligeledes indføres eventuelle aftaler angående vedligeholdelse af gravstedet, fredning af gravminder samt andre oplysninger af betydning for de enkelte gravsteder. 3.3 Kort og protokoller skal til en enhver tid være ajourført. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegårdene. 3.4 Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder gravstedsret og om nedsættelse af kister eller urner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkegårdskontoret. Ingen grav må kastes på kirkegårdene, forinden pladsen forud er anvist af kirkegårdslederen eller dennes stedfortræder, og i specielle tilfælde er godkendt af kirkeværgen. 3.5 I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiges kirkekontoret et gravstedsbrev til gravstedsindehaveren. 3.6 Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet, eller der udstedes et nyt gravstedsbrev. 3.7 Den gamle kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen østvest bevares så vidt muligt. 4. Frednings- og gravstedsbestemmelser 4.1 Fredningstiden, den tid, hvori en grav skal henligge urørt efter begravelsen eller urnenedsættelsen er for voksenkistegrav på Hareskov Kirkegård 20 år. For barnekistegrav (indtil 7 års alderen) er fredningstiden 15 år. På Kirke Værløse Kirkegård er fredningstiden for en kistegrav på 20 år. Kister nedsat før oktober 2009 dog 30 år. For begge kirkegårde gælder en fredningstid på 10 år for urnegrave samt i anonyme fællesgrave og mindehaver. 4.2 En gravplads for en voksen bør være 2,5 meter x 1,3 meter. Graven skal graves så dyb, at der bliver mindst 1 meter jord over kistelåget.

3 3 4.3 Kister med dødfødte og spæde børn kan, hvor forholdene taler derfor, nedsættes i en allerede benyttet grav. 4.4 Et urnegravsted bør være 1 meter x 1 meter. Graven skal graves så dyb, at der bliver mindst 0,5 meter jord over urnen. 4.5 Hvor der er indrettet en særlig afdeling for urnegravsteder, sættes det enkelte urnegravsted til 0,75 x 0,75 meter. Dette gravsted afgiver plads til nedsættelse af 4 urner. 4.6 I den fælles urnehave på Hareskov Kirkegård sættes den enkelte gravplads for en urne til 0,50 x 0,50 meter. Urnenedsættelserne er anonyme. 4.7 Urner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Det er dog en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele fredningsperioden, og ikke hindrer senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet. 5. Erhvervelse og fornyelse. 5.1 Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som ved sin død: havde bopæl i sognet og tilhørte folkekirken havde ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på ganske særlig måde var knyttet til sognet. I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse kirkegårdsudvalget, hvis afgørelse kan påklages hos stiftsøvrigheden havde bopæl i sognet uden at tilhøre folkekirken, såfremt der ikke i sognet er en kirkegård for det trossamfund afdøde tilhørte er udensognsboende og kan nedsættes eller begraves i eksisterende grave tilhørende familie, såfremt der er plads. Ret til begravelse efter fredningstidens udløb kan dog ikke kræves, såfremt gennemførelse af en godkendt reguleringsplan for Kirkegården derved hindres. 5.2 Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Dette er dog ikke gældende for anonyme fællesgrave. Ægtefællen bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl. 5.3 Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i 5.1.1, til at få en gravplads uden vederlag.

4 4 5.4 Gravpladser kan udlægges med indtil 2 gravpladser. Ønskes der udlagt større gravsteder, kan dette alene ske når der er tungtvejende grunde derfor, og efter godkendelse af kirkegårdsudvalget. Urner bør fortrinsvis nedsættes i urnegravsteder. Der kan dispenseres, hvis den efterlevende ægtefælle ønsker jordfæstelse. 5.5 Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hindrer for det. Der kan kun fornyes med 5 år ad gangen. 5.6 Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden kan dog kun ske med kirkegårdsudvalgets godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af stiftsøvrigheden. 5.7 Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter fornyelsen førstkommende 1. januar. 5.8 Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvorved fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode. Samtidigt forfalder en ny brugsrets periode til betaling. 5.9 Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren rette henvendelse til kirkegårdskontoret herom i rimelig tid før den løbende brugs-periodes ophør Sker sådanne henvendelse ikke, sender kirkegårdskontoret et anbefalet brev til den pågældende med en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet og hvad der findes derpå til kirkegården Indehaveren af gravstedsretten kan dog inden 4 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse. Undtaget er gravminder omtalt under punkt 10.3.

5 Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændringer af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården Overdragelse af et gravstedsbrev kan kun ske med gravstedsejers samtykke, ved tvivlspørgsmål overdrages spørgsmålet til Kirkegårdsudvalget Hvor det findes nødvendigt af hensyn til kirkegårdens regulering, kan kirkegårdsudvalget med provstiudvalgets samtykke foretage ændringer i bestående gravsteder eller inddrage sådanne eller dele deraf når fredningstiden er udløbet. 6. Flytning af gravsatte urner og kister 6.1 Flytning af gravsatte urner vil kun i særlige tilfælde kunne finde sted, og må kun foretages inden for første fredningsperiode, og efter forud indhentet tilladelse fra kirkegårdsudvalget. Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra kirkeministeriet. 7. Regler om kister og murede grave 7.1 Der må normalt kun anvendes kister af træ. Kister af jern eller zink tillades dog når omstændighederne kræver det. 7.2 Anvendes zink- eller egetræskiste, skal gravstedet være erhvervet eller fornyet for mindst 2 brugsperioder. 7.3 Murede grave kan kun tillades indrettet med kirkegårdsudvalgets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen. 8. Indhegning 8.1 Gravstederne må ikke uden samtykke hegnes med andet end levende hegn. Undtagelser kan kun gøres, hvor den stedlige tradition tilsiger det.

6 6 8.2 Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved kirkegårdens foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom. 8.3 Gravstedsindhegninger af træ eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt vedlige på foranstaltning af indehaveren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter kirkegårdsudvalgets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet. 9. Beplantning 9.1 Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan kirkegårdsudvalget forlange dem beskåret eller fjernet. 9.2 Bestående beplantninger, herunder træer, må ikke uden kirkegårdsudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem beplantningen er bekostet. 9.3 På kistegrave må beplantningen ikke være højere end 4 meter og på urnegrave ikke højere end 1,25 meter. 9.4 Løvbærende træer må kun plantes efter aftale med kirkegårdslederen. 9.5 På gravstederne må ikke anvendes betonfliser som trædesten. 9.6 For kirkegårdenes fællesarealer henvises der til vejledning om beplantning og vedligeholdelse af urnegravsteder m.m. som anført under punkt og Gravminder 10.1 Gravmindernes opstilling må indordnes kirkegårdens lokale tradition og planlægning Kirkegårdsudvalget påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet

7 7 fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan indankes for Kirkeministeriet gennem stiftsøvrigheden Gravminder, som enten kan tjene til kirkegårdens pryd eller til at bevare mindet om fortjenstfulde mænd og kvinder, må ikke fjernes fra kirkegården, men hvor deres flytning er nødvendig, anbringes på et passende sted på kirkegården Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted Gravmindernes højde må normalt ikke overstige 100 cm over foranløbende gangsti Urnegravminders størrelse må normalt ikke overstige bredde 45 cm, dybde 30 cm og højde 75 cm Opretstående gravminder bør sædvanligvis anbringes på gravstedets bagerste del, 30 cm fra baghæk Hverken menighedsråd eller kirkegårdsudvalg må fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lov nr. 268 af 22. maj 1986 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde kapitel IV. Menighedsrådet sørger for, at indehaverne af gravstedsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen På kirkegårdsudvalgets begæring har indehaverne af gravstedretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet For kirkegårdenes særligt anlagte urnegrave gælder følgende. Hareskov kirkegård: 1. Gravminder nedlagt i græs ved urnegravsteder skal være udført i rød Halmstad granit med nedfræset indskrift og i en størrelse på 35 x 55 cm. Stenene anskaffes og bekostes af gravstedsindehaveren men anbringes og fjernes ved kirke-gårdens foranstaltning. Kirke Værløse kirkegård: 2. Gravminder (klausulsten) nedlagt i græs på afdeling P. Anskaffes og købes gennem Kirkegården. Gravminder skal være udført i en af følgende granittyper, Halmstad, Vonga, Sort Svensk eller Mahoni. Gravmindets form kan dertil udvælges ud fra tre forskellige skabeloner, alt efter tekstmængde og størrelse.

8 8 3. Øvrige gravminder nedlagt i græs på Kirke Værløse Kirkegård skal være udført med ned-fræset indskrift og i en størrelse på 40 x 50 cm. i valgfrit granittype. Stenene anskaffes og bekostes af gravstedsindehaveren men anbringes og fjernes ved kirke-gårdens foranstaltning For Hareskov kirkegård gælder endvidere: Gravminder i Mindehaven opstilles, forsynes med plader og indskrift samt vedligeholdes ved kirkegårdens foranstaltning. Gravmindet købes af gravstedsindehaveren ved henvendelse til kirkegårdskontoret, gravmindet må ikke ændres eller fjernes. Priser på gravminder er i henhold til vedtægtens takstblad. 11. Vedligeholdelse 11.1 Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes Det påhviler kirkegårdslederen og kirkeværgen i fællesskab at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirkegårdsudvalget tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal kirkegårdsudvalget ved anbefalet brev til indehaveren af gravstedsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan kirkegårdsudvalget lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet.

9 Gravsteder, hvori der er begravet personer, der har haft særlig betydning for sognet eller egnen, kan ikke sløjfes uden kirkegårdsudvalgets tilladelse, og kan efter hjemfald overtages af kirkegården til vedligeholdelse, hvorved den tidligere gravstedsindehavers rettigheder over gravstedet bortfalder. 12. Overdragelse af vedligeholdelsespligten 12.1 Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler en gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægt, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet. Alt iht. Punkt 19 i denne vedtægt Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af stiftsøvrigheden Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværger, gartnere eller kirkegårdslederen eller andre ved kirkerne eller kirkegårdene ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital. 13. Ansvar for skader 13.1 Kirkegårdene har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold. 14. Særlige bestemmelser 14.1 Beholdere af glas må ikke anbringes på kirkegårdene. Til placering af blomsterbuketter eller lign. kan der på kirkegården købes en hensigtsmæssig plastikholder til dette formål. Der må ikke foregå brug af åben ubeskyttet ild (stearinlys eller olielamper). Mindebelysning i form af gravlygter og gravlys skal godkendes af kirkegårdslederen Gravpladserne, der er udlagt i kirkegårdens fællesareal, indgår som en del af kirkegårdens helhed, og de skal således fremstå rimeligt anonyme og enkle. Det er ikke ønskeligt, at enkelte grave skiller sig ud fra helheden af hensyn til kirkegårdens ide med udlægningen af disse gravpladser og hele kirkegårdens botaniske linie. Kirkegården har ansvar for vedligeholdelsen af fællesarealerne og de udlagte grav-

10 10 pladser, og har derfor ret til at foretage en jævnlig oprydning omkring gravminderne. Beskadigelser der er forårsaget af naturbegivenheder eller hærværk er dog ikke kirkegårdens ansvar. Ved gravmindet må lægges en eller to gran- eller mospuder. Der må henlægges afskårne blomster eller de kan sættes i vaser. Der må ikke nedgraves eller hensættes potteplanter ved gravmindet. Gravpladsen skal fremstå ryddeligt og kirkegårdens almindelige ordensregler skal overholdes For Kirke Værløse kirkegård: På afd. J fællesgraven skal blomster så vidt muligt anbringes ved monumentet. På afd. J nr beplantes og vedligeholdes ved menighedsrådets foranstaltning og beplantningen er kirkegårdens ejendom. På afd. M samt afd. N række 1 og 10 (liggesten) anbringes en kirkegårdsvase pr. gravsted ved kirkegårdenes foranstaltning og vaserne er kirkegårdenes ejendom. Der må ikke anbringes blomster andre steder. 15. Bestemmelser om urnenedsættelser og begravelser 15.1 Begravelser på kirkegården kan finde sted på alle hverdage. Urnenedsættelser sker efter aftale med kirkegårdslederen. 16. Ordensbestemmelser Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres indenfor normal arbejdstid Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i Gudstjenestetiden De til kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads. Affald må ikke udrives på gangene, ligesom visne kranse, blomster, papir m.m. ikke må henlægges under hække eller på andres gravsteder eller henkastes udenfor kirkegården, men alt affald skal henlægges på pladser beregnet for dette Overstigning eller gennembrydning af kirkegårdens hegn er ikke tilladt. Gennembrydning af hegn omkring gravstederne er ikke tilladt Kirkegårdens låger skal holdes lukkede Færdsel udenfor kirkegårdens gange er ikke tilladt. Der må ikke leges eller foretages anden støjende adfærd på kirkegårdens område Cykling på kirkegården er ikke tilladt.

11 Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdslederens særskilte tilladelse Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården Der må ikke anvendes plastik eller lignende materialer som underlag for perlestensbelægning på gravsteder eller andre arealer. Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdslederens samtykke Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og beplantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar Kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget Hunde skal føres i snor og hundeposer skal medbringes. Andre husdyr må ikke medbringes. Ridning er ikke tilladt på kirkegården. Kirkegårdsvedtægten er godkendt på menighedsrådsmøde i Hareskov den 8. februar 2011 og på menighedsrådsmøde i Værløse den 5. april Hanne Mølgaard / Ane Kirstine Brandt Formand Værløse Formand Hareskov Dato Godkendt d. / 2011 Ballerup-Furesø Provst

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Haveforeningen Grundet. Vedtægter

Haveforeningen Grundet. Vedtægter Haveforeningen Grundet Vedtægter 1. Foreningens navn er HF Grundet Foreningens hjemsted er Vejle Kommune HF Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby 7100 Vejle 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål

Læs mere

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 Foreningen er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune, Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand 1. Foreningens navn er Haveforeningen Amager Strand Foreningens hjemsted er Amager Strandvej 11 2. Formål og virke 2.1 Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Reviderede vedtægter gældende fra 08.03.2012 1. Navn Foreningens navn er Havekolonien ENGHAVERNE, Faaborg, hjemhørende på en del af ejendommen M4 ak faaborg markjorder

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken.

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Haveforeningen Rørvangsparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Rørvangsparken". Foreningens hjemsted er Holbæk

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Grøndalsvænge. (1.2) Foreningens hjemsted er i

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Vedtægter for Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Navn, hjemsted, formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B. Dens hjemsted er Frederiksberg. Dens formål er at erhverve

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE Vedtægterne oprindelig vedtaget før 1930 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 23 marts 1930, 8. april 1986, 24. april 1981, 23. april

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem.

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem. Kære medlem. Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler Dette hæfte er tænkt som en generel oplysning til alle medlemmer af kolonihave foreningen

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR A/B MARGRETHEHÅBSPARKEN

V E D T Æ G T E R FOR A/B MARGRETHEHÅBSPARKEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V E D T Æ G T E R FOR A/B MARGRETHEHÅBSPARKEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fælleshuset Kornvej 2 4000 Roskilde cvr

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Ny, revideret version, vedtaget på generalforsamlingen d. 2. april 2014. Der er foretaget ændringer i 10, 11 og 12. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Indholdsfortegnelse: Navn, hjemsted og formål:...

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Havneengen 1, CVR-nummer 30328604. Foreningens hjemsted er i

Læs mere