Indhold 1. Projektdokumentation Teori og metode Konceptet I Mirabilia En anderledes vinkel på konceptet...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold 1. Projektdokumentation... 3 2. Teori og metode... 4 3. Konceptet I Mirabilia... 6 4. En anderledes vinkel på konceptet..."

Transkript

1 1

2 Indhold 1.Projektdokumentation Indledning Problemformulering Afgrænsning Evalueringafarbejdsproces Teoriogmetode Konceptet IMirabilia Konceptbeskrivelse Teknologienbagkonceptet Hvordanvirkerdukkerne? Enanderledesvinkelpåkonceptet Børnstilknytningsforholdtiltøjdyr IMirabilliaetBrandedUtilityConcept Etkonceptderkantagesmedhjem BrandingStrategiforIMirabilia Fremtidigstrategiforkonceptet Etmarkedforkonceptet IMirabiliasombrand Fremtidigemuligheder Erfaringermedinternationalesamarbejdsrelationer virtuelt Konklusion Litteraturliste Bøger: Hjemmesider: Bilag

3 1.Projektdokumentation 1.1Indledning Som E konceptstuderende arbejder vi med forskellige projekter. I forbindelse med vores studie, har vi arbejdetpåetinternationaltprojekt,medinternationalesamarbejdspartnere.vihararbejdetvirtueltmed studerendefrafinlandogspanien.projektetvihararbejdetmedvarnomineretogharvundeteuropean YouthAward(EYA). ProjektethedderIMirabilia.IMirabiliaeretprojektsomhenvendersigtilbørnsomskalopholdesigpået hospitaloverenlængereperiode.idenforbindelsekanderværenogleudfordringerforbørnenef.eks.at de er utrygge. Derfor er der udviklet flere dukker som skal hjælpe børnene med de udfordringer de må haveunderopholdet.dererblevetudviklet3dukkermedforskelligeegenskaber. 1 ProjekteterudvikletafenkvindefraItalien,ogudfraoplæggettilEYAomIMirabiliavilvividereudvikle projektet i den retning vi ønsker. Vi synes det er et godt udviklet projekt og har derfor valgt at bruge de fleste elementer i projektet at arbejde videre med. Vi vil desuden arbejde med en problemstilling om, at børnenemuligviskanblivemegetknyttettildukkerneogderforkanhavesværtvedatundværedemigen, nårdeikkelængereskalopholdesigpåhospitalet.udfradetteprojektogproblemstillingervilviudarbejde enprojektbeskrivelse. 1.2Problemformulering I forbindelse med dette projekt ønsker at redegøre og ikke mindst analysere konceptet I Mirabilia fra EuropeanYouthAwards.Viønskeratdiskutere,hvilkeaspekterskalderværefokuspåiforbindelsemed børnstilknytningtildukkerne;herundersetiforholdtildukkenskalafleveresefterendthospitalsbesøg. Hvorledeskanvisynliggørekonceptetsmuligheder? Hvordankanviinddragenyeperspektiverietalleredeeksisterendekoncept? Hvadkanvigøresåpatientenikkekommertilatmangletilknytningenfradukkenideres hverdagefterendthospitalsbesøg? Hvordankanvilæggefremtidigestrategierforkonceptet? 1 Detaljeretkonceptbeskrivelsefindesiførsteafsnit Konceptbeskrivelse. 2 VoresGanttChartoverprojektetkansesibilag#6 3 DefinitionpåTouchpointMatrix,http://brandtouchpointmatrix.com/ 3

4 1.3Afgrænsning Daviivoresrapportønskerenstørrebehandlingsdybde,ogdadersamtidigerbegrænsningeriressourcer ogsidetal,vildetforosidennerapportværenødvendigtatudvælgeogprioriterestoffet.voresrapport kommer derfor overordnet til at tage udgangspunkt i konceptet I Mirabilia og børnenes tilknytning til dukkerneefterendthospitalsbesøg. Vivilidensammenhængpræsenterevoresresearch,analyseogresultaterogkortvurderedem.Iprojektet vilviikkearbejdemedændringertilhverkendesignellerteknologibagdukkerne. 1.4Evalueringafarbejdsproces Set tilbage fra projektets start og vores arbejdsproces har vi overordnet set været meget tilfredse med voresarbejdsindsats.viharfrastartenafprojektetopsatflereoverordnedenormer,hvilketharværetmed til,atviheletidenharværetindforståetmedgruppensdagligearbejdeogambitioner.vihardogogsåstødt på udfordringer i forbindelse med vores dialog med de andre lande, da vi ikke altid har haft den mest effektive kommunikation løbende. Men trods den til tider mangelfulde kommunikation har vi formået at følgevoresprojektplan,hvilketheletidenhargivetosdetnødvendigeoverblikovervoresarbejdsproces.vi harsidstiprocessenhaftbesværmedatholdeosunderdettilladtesideantal,hvilketharmedførtvihar flerebilag. 2.Teoriogmetode Gantt Chart: 2 Vi har valgt at benytte os af Gantt Chart som projektstyringsværktøj. Vores udarbejdede GanttChartskalværemedtilatgiveosoverblikoverheleprojektforløbetfrastarttilslut. Touchpoint Matrix: 3 Vi vil benytte os af Touchpoint matrix som planlægnings værktøj til at give en forståeligopfattelseafhvordanviskaltænkeoghandlesometbrand. Sketching:VivilbenytteosafsketchingtiludviklingafvoresContent360Strategi.Detskalværemedtilat visualiserevoresideerogtanker. 2 VoresGanttChartoverprojektetkansesibilag#6 3 DefinitionpåTouchpointMatrix,http://brandtouchpointmatrix.com/ 4

5 Experience maps: 4 ViviludarbejdeetExperiencemapstilatkortlægge,hvordanenpatient/barnville benyttesigafenafdukkerneogdermedfindeudafomdukkenleveroptilkonceptetsformålogsamtidig testebrugervenligheden. BalancedScorecard: 5 ViharvalgtatlaveetBalancedScorecardtilvoresprojekt,såviharetoverblikover voresvisionerogstrategierforvoreskonceptogomdeleveroptilvoresmålsætninger. Generel Project Management: 6 Viharvalgtatbenytteosafdengenerelleprojektmodel,davimenerat fremgangsmådenderbrugesimetodenpassergodttiletlillekompaktprojektsomdette,dadetindeholder nogleklareopdeltefaserderervariableognemmeattilpasse. BlueOceanCanvas: 7 VivilbrugeBlueOceanCanvastilatfindeogudviklevoresstrategiforkonceptet,så deteruniktpåmarkedet. Brand Utility Concept: 8 VivilbenytteBrandUtilityConceptforatsehvilkefaktorerindenfor:Genuiely useful,relational,interesting,helpfuloginteractivevoreskonceptindeholder. Content 360 Strategi: 9 Vihariforbindelsemedprojektetudarbejdeten360 brandingstrategi.detskal brugessomendelafmarkedsføringenafimirabiliamedvoresnyeaspekter. Sociale Medier:Viharbenyttetosutroligmegetafdesocialemedieriforbindelsemedprojektet.Vihar benyttetosafaltfraskype,googlehang Out,GoogleDocs,GoogleDrevogFacebook. 4 DefinitionpåudarbejdelsenogbrugenafetExperiencemap,http://uxmag.com/articles/experience maps identifyinefficiencies and opportunities 6 Den valgte projektstyringsmetode er fra Project Management A complete guide Af Bo Tonnquist. Academica (2009)1.udgavekapitel Beskrivelse af hvordan en virksomhed bedst muligt benytter Blue Ocean Canvas i virksomheden, oceans for dummies/ 8 Definition på Brand Utility Concept, blog.drthomasbrand.co.za/2012/02/concept brands leveragingbrand utility integrity and perception across industries thereby building brand value without increasing brand costs/ 9 IdeerogerfaringeripraksisvedbrugafContent360strategi,http://www.agilitor.dk/content marketing strategi/ 5

6 3.Konceptet IMirabilia 3.1Konceptbeskrivelse I Mirabilia(The Wonders) er en samling af tre interaktive dukker for hospitals indlagte børn. Børnene vil gennemdukkernesinteraktionogderesadfærdkommetætterepåandre,somerpåhospitaletogderved skabebedrerelationermellemandresåsomlæger,psykologerogandreindlagtebørn. Detvigtigsteiprojekteter:Atforbedreforholdetmellembarnetogdemudenforhospitaletsåsomfamilie, vennerogklassekammerater.sådemderhjemmeikkeskalbekymresigsåmegetombørnenesrelationer ogemotionelletilstandeihverdagen.imirabiliaharbrugereialderen6 12,fordideeregnettilforskellige perioderibarndommenoghospitalsindlæggelse.imirabiliakantilbydeenlegendefølelsesmæssigstøtte tilindlagtebørn,somgøredetlettereafallederomgåsbarnet.detredukkerierikarossisseriehedder Odo,LucioogTello Målgruppe Konceptethenvendersigtilindlagtebørnialderen6 12årmedsærligesygdomme,somtvingerdemtilat blivepåhospitaletilængeretid.detkunnef.eks.væredødeligesygdomme,psykiskebehandlinger, tilbagevendendehospitalsindlæggelseosv.andreaktørerimålgruppenerfamilien,sygeplejersker, psykologer,lægerogalledem,somtagersigafdepsykologiskeaspekterafbørnene Dererenuddybendebeskrivelseafdukkerneogderesfunktionibilag9 11 Definitionafmålgruppe,http://www.erikarossi.com/wordpress/?page_id= Personaformålgruppenkansesibilag#8 6

7 3.3Teknologienbagkonceptet Odo Thesecretkeeper Odo virker sådan at du holder hånden og løfter det modsatte øre af Odo (mikrokontakt 1), så kan barnet hviske en hemmelighed eller lignende i dens øre (mikrofon 2). Når både hånd og øret er frigivet er det hemmelige registreret og Odos kinder begynder straks at rødme og begynder at blinke blidt (LED'er 3 4). Hånd/øre funktionen giver barnet fri mulighed for at lege med Odo uden risiko for at optage noget ved et uheld. Hvis barnet beslutter at lade Odo fortælle hemmelighedenskalbarnetstødepåryggen(kapacitiv touch sensor 5) tre gange, og Odo afslører hemmeligheden (audioshield, 6). Odos kinder slukker forsigtigtogsystemeternulstilles. Alle dukkerne har forskellige adfærdsmønstre, som hver drives af interne kredsløb oprettet med Arduino Duemilanove 13 og andre tekniske komponenter. Odo er drevet af en kommunikation mellem Arduino og Processing koder Detoandredukkernesegenskaberogteknologierligeledesbeskrevetibilag# OverviewafArduinoDuemilanove,http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardDuemilanove 14 Processing kodereretfrittilgængeligtprogrammeringssprog 15 Vivilikkekommenærmereindpådissekoder,mendekansesher:www.erikarossi.com/wordpress/?page_id=436 7

8 3.4Hvordanvirkerdukkerne? ViharudarbejdetetExperiencemap,someretkortoverhvaddetbrugerengør/hvadderskerstepforstep helevejengennembrugenoginteraktionen,dvs.deterbrugerensrejse. HereretExperiencemapforTellosomerdukkenmanbrugeriventeværelset.Manstarterved Before, hvor man ser hvordan det er inden Tello kommer på banen. Så kommer During som er det tidspunkt, hvortelloeribrugogsidsterder After somerhvadderskereftertelloerankommet.deterencyklus hvor,sommankansepåsmileys,erenprocessomvilgivebørnenedetbedreogsjovereiventeværelset. 8

9 Dette er en anden udgave med samme formål, som viser oplevelsen for brugeren. Dette er fra Lucio, dukkenmanharnårmanerbangeomnatten.detersammeprincipsomdenøverstståendemodelbare satoppåenlidtandenmåde. HerigenetExperiencemapderviserflowetihvadderskermellembrugerenogdukken.Herharvilaveten tidslinje som viser forløbet. Ovenfor har vi de oplevelser/interaktion som brugeren har og den er delt op i User og Activity. User erhvadderskerforbrugerensammenmedodoog Activity erdenaktivitet derskerhosodo. 4.Enanderledesvinkelpåkonceptet Vi har ønsket at inddrage nye aspekter og ideer til det allerede eksisterende koncept. I dette afsnit vil vi fremvisedisseideertilvideremuligudvikling. 4.1Børnstilknytningsforholdtiltøjdyr Viønskeratundersøge,hvilkeaspekterderkanhaveindflydelsepåbørnstilknytningtildukkerne;herunder setiforholdtilatbamsenskalafleveresefterendthospitalsbesøg.idensammenhængharviværetudeat interviewe Souschef Maria Stendahl i en integreret institution for børn. Vi har ligeledes inddraget synspunkterframargrethebruunhansensomerbørnepsykolog. VoresresearchiforbindelsemedbørntilknytningsforholdtilbamserkansesIbilag12. 9

10 4.2IMirabilliaetBrandedUtilityConcept Et Branded Utility Concept bruger vi til at skabe et koncept der indeholder nogle forskellige faktorer af: Genuielyuseful,Relational,Interesting,HelpfullogInteractive.Mendedefaktorerhartilformåleratpå beråbesigogformidlebrandattributter.dethandleromatskabenogetderernyttigtforfolksådekan skabesigetforholdmedbrandedogbringedemglæde. IMirabilliapassergodtindibrandedutility,dakonceptetindeholderallefaktorer Genuiely useful: det er nyttigt for de læger og terapeuter der kommer tættere på deres patienter. Relational,deforogsåskabtetforholdmellembørnenesomerbrugerneogdukkerne,dukkerneerdertil atstøttebørnenegennemensværtidpåhospitalet.interesting,deterinteressantpådenmådedeternyt ogikkesetfør,menogsåpådenmådebørnenekommer,tætterpåhinandenogdenmådedekandelede oplevelserdehar. Helpful,deterhjælpsomtforbørneneogderesproblemersamtbørnenesforholdtilfamilieogvennerosv. somforensikringomatbørnenehardetbedre.interactivt,deterdetpåbådedenmådemaninteragere meddukkernepåogidenformathospitaletskallaveenhandlingiformafindkøb.konceptetrunderalle faktorerogvilderforskabeværdiforbrugerneogpåenellerandenmådeforbedrebrugernesliv. 4.2Etkonceptderkantagesmedhjem Vi har tidligere i forbindelse med vores researchafsnit beskrevet at der kunne være problemer med at børneneskabteensåstortilknytningtildukkerne,atdetsenerekunnebliveetproblemattageafsked.vi harderforforsøgtatvidereudviklekonceptet,sådettekunneværenemmereforbørneneattageafsked nårdeskullehjem. Idenførstetidiidéudviklingentænktevipåatdukkernestilleogroligtkunnekommemedhjempåf.eks. weekendbesøgellerlignende.mendamålgruppenfordukkerneeroptil12år.harviligeledestænktom detvarmuligtatudviklenogetderkunneerstattedukkenstilknytningiformafnogetmererelevanttilbørn i denne aldersgruppe. Vi har i den forbindelse tænkt, at det kunne være en mulighed at producere et videospiltilf.eks.ennintendods,gameboyellerandrespilkonsollersommangebørnidenalderallerede har stiftet bekendtskab med og måske allerede ejer. Til dette spil ønsker vi at overføre dukkernes egenskaberogpådenmådefølgebarnetendnuflereår.detskalværemedtilatbarnetikkeharsåsvært vedattagafskedmedbamsen. 10

11 4.3BrandingStrategiforIMirabilia Vi har i forbindelse med projektet udarbejdet en 360 branding strategi. Det skal bruges som en del af markedsføringenafimirabiliamedvoresnyeaspekter. Viharudarbejdeteteventsomskalforegåpåetafdelokalesygehuse,somgørbrugafdukkerne.Børnene skallaveopgaver,somerrettetmodatdeskalaktiveresudenfor.udenforvilderfaldelysendedukkerned frahimlen.eventetstartermedatbørnenesammenmedderesfamiliefårudleveretenipad.viaipad ener derenafdukkernederviservej. Dennedukkeskalbørnenefølge.Dekommertilett kryds,hvorbarnetskalvælgevejafhængigaf,hvilken en af dukkernes egenskaber de vil arbejde med. Herefter får de opgaver som omhandler dens egenskab, somdeskalløse.allebørnbliverledtudpåparkeringspladsen,hvorderfalderbamsernedfrahimlen.hele eventen skal filmes og lægges på Youtube. Desuden skal der udvikles et website og måske have nogle artikler og annoncer i fagblade som henvender sig til sundhedssektoren. På den måde kommer vi ud til målgruppen (sygehusene) på flere platforme. Det vil give noget omtale og blive nye punkter i vores Touchpoint matrix 16, samt det vil blive en ny oplevelse for brugerne og dertil kunne man lave et nyt Experiencemap 17 fordenoplevelse. 4.4Fremtidigstrategiforkonceptet ViharvalgtudarbejdeetBalancedScorecardforatudarbejdeenstrategiforprojektetogderefteromsætte strategien til handling. Strategien tager udgangspunkt i visionen og målsætningen for projektet. Først og fremmesterdetvigtigtatalleomkringvirksomhedenkendertilstrategienogvirksomhedenvision. 16 Seside13irapportenunder:IMirabiliasombrandpunktet. 17 Seside9irapportenunder:Hvordanvirkerdukkerne?punktet. 11

12 12 Førstvilvistartemedatopsætteetmålforprojektet.Detgørviforatfindefremtilhvadderskaltilforat nådettemål.målsætningenforimirabiliaer,athaveimplementeretløsningenpå20hospitalerieuropa indenfor2år.desudenskalderværeenprototypetiletspilindenfor2år SeuddybendeBalancedScorecardpåbilag13. Læringogvækst Uddannelseindenfor iværksætteri. Detinterneperspektiv Viskalkunneleveretop kvalitetsdukkerhvergang indenforhøjsttouger. Kunder Hospitaler børneafdelinger Professionalitet Service Økonomi Fonde,EUmidler,finansiering frahospitaler. Visionogstrategi Bliverenimplementeret teknologipåhospitaleri verden. Udviklingafspiltilbørn

13 4.5Etmarkedforkonceptet ViharudarbejdetetBlueOceanCanvas,somhartilformålatfindeuudforskedemarkeder,ogdervedfinde etstedhvorvikanskabeetbehovforkonceptet.blueoceanerenindustriderikkeereksisterendeidag dvs.deterenukendtmarkedsplads/uberørtmarked,hvorvivilskabeenefterspørgsel.deterenmulighed forkonceptettilatfåenhøjprofitabelvækst. HerharviindsatIMirabiliaiforholdtilhospitalsklovnen. VivilbrugedenneBlueOceantilatelimineredealledeoverflødigeogunødvendigedeleikonceptetogse hvaderkonkurrencenerpåmarkedetogtageafstandfradetogdetmarkedsspilleregler. 4.6IMirabiliasombrand ViharbenyttetosafBrandTouchpointmatrixsomplanlægningsværktøjtilatgiveenforståeligtopfattelse af,hvordanviskaltænkeoghandlesomenbrand.touchpointmatrixeteropbyggetafalledeforskellige touch punkter som vores brand besidder. Vores Touchpoint er bygget på hver forestilling omkring hvert berøringspunkt ogellerinteraktionmellemforbrugerogbrand,deharallehverderesegenskabsomgør demmereellermindreegnettilforskelligeting. 13

14 Viharudarbejdetettouchpointmatrixforatse,hvordetervoresIMirabilliaharnogleberøringspunkter ogellerinteraktion,mellembrugerenogimirabillia.viharlavet6touchpointforatsehvorerdetprojektet gårindogberørbrugeren,oghvorvimenerdetermuligtatkommeikontaktmeddukkerne.detgiveren belysning af hvad det er for nogle områder man vil berøre, samt om det er et øjebliks berøring eller en længere interaktion. Vores Touchpoint matrix viser at de fleste touchpointes ligger under personligt engagement(pe)oglang/længeretidsinteraktion(ml).f.eks.touchpoinetet Therapist kansespåetaf voresexperiencemap,hvorterapistenerdetførstemødemellemodoogetbarn. 14

15 4.7Fremtidigemuligheder Dererstorefremtidsmulighederidetteprojekt.Dererbørniheleverdendererlangtidsindlagt.Iogmedat dukkerneikkesnakker,menbarelyser,vibrererosv.,såkandetværenemtatimplementeretilandrelande. F.eks. vil det kunne implementeres til Danmark. Vi har haft kontakt til Odense Universitetshospital HC Andersen Børnehospital. Vi ville finde frem til om det eventuelt kunne være interessant og relevant for hospitalet at gøre brug af dette koncept. Vi ved i forvejen at et lignende koncept bliver brugt i daginstitutioner, hvor dukkerne/bamserne ikke er interaktive. Vi har kontaktet Mette Sorang Kjær fra HC AndersenBørnehospital.Hunerpædagogogansatsomkoordinatorforbørnevelfærdpåafdelingen.Hun har givet en kommentar til konceptet. Hun udtaler at det er et relevant og interessant projekt og kan sagtenssekonceptetanvendtpåhospitalet.hunoplevermangebørnsomharsværtvedatsætteordpå deresfølelser,ogdavilkonceptethjælpeplejepersonaletmedatsebørnenesreaktioner. 19 UdoveratHCAndersenbørnehospitalsyneskoncepteterrelevant,antagervidesudenatdermåskekan værelandehvordetkanværesværereatimplementere,dadeharenanderledeskultur.detvilsigeatde har andre værdier og normer. F.eks. kunne de have en anden sygehusstruktur, eller andre værdier og normersomgøratdetikkeersåletatimplementere. Omkostninger Erika Rossi har lavet nogle beregninger på hvad det har kostet at lave prototyperne af de tre dukker. Omkostningernetildukkerneer 210(1566,64DDK)pr.stk.Derskaldogtageshøjdeforatprisenkanfalde vedmasseproduktionogatdetkunerenprototype,sådenreellepriskanseanderledesud.detteerblot enindikationafproduktionsomkostningerne.viantagerudfraproduktionsprisenatdetikkevilværesvært atfåhospitalertilatinvestereidukkerne.deterdesudendukkerpatienterneaflevererigen,nårdebliver udskrevetfrahospitalet 20. Foratkunnefindeudafomkonceptetharenfremtidblivervinødtilatfindeudafomderernoglesomvil investere i konceptet. Vi snakkede med Mette Sorang Kjær som godt kunne forestille sig at konceptet kunneblivesolgtogenddaogsådemselvsommuligekøbere.hunudtrykkerdetkort: ideenerrigtig god viharmangebørnderkanhavesværtvedatsætteordpåhvaddeopleverogfølerogdeternetop 19 Sebilag7 20 Side118iErikaRossisrapport,www.erikarossi.com/wordpress/?page_id=20 15

16 her konceptet er genialt så man som plejepersonale kan se og understøtte barnets reaktioner. Jo, vi kan sagtenssedemherpåhcandersenbørnehospitaldeterbådeinteressantogrelevant. 21 Udoverprisenpådukkerne,lyderderbegejstringfraOUHdersynesdeteretgodtprojektTilandrelande kan der være nogle politiske og samfunds mæssigt samt kulturelle forskelle som ville gøre det svært at implementeriandrelande.f.eks.varderdogikkeligesåstorbegejstringfravoresrussiskemedstuderende fraeya,somikkemeneratkonceptetvillekunnefinansernesideresland,daruslandsregeringermeget konservative og ikke er så langt fremme med socialomsorg som f.eks. her i Danmark. De udtrykker det således: In Russia the social security and health care systems are quite poorly developed and supported. Kidsdon'tusuallyhavethosepsychologicalrehabilitationprograms.Allthatisbecauserussiangovernment doesn'tinvestalotofmoneyintothosesystems.especiallystartingfromthenextyearhealthcaresystemis goingtobeonlycommercial Erfaringermedinternationalesamarbejdsrelationer virtuelt Viharigennemetlængerestykketidviavoresundervisningblevetpræsenteretforinternationaltvirtuelt samarbejde.viharidenforbindelsehaftøvelseri,hvordanviforskelligedeltagendelandeagere,såvier forberedtpå,hvemderbesadhvilkestyrkerogsvagheder. Viharudfraafrejsefåetstilletopgaversomskulleløsesiinternationaltvirtueltsamarbejdemeddeandre lande som deltog. Det var meget svært for vores gruppe at komme i gang, da alle gruppe medlemmer afventedepånogletogførsteskridt.derblevsendtetparmailfremogtilbagetværslandegrænserne,men dettekomderikkerigtigtnogetproduktivtudaf.vitogdenbeslutningivoresdansketeam,atvisåmåtte tageførsteskridt.vikommedvoresbudpåopgaverne,somvidrøftedepåskype.eftervihavdekommet medvoresbudpåbesvarelsenafventedevifeedbackfradeandrelande.dergiklidttid,mensenereskrev de udenlandske studerende tilføjelser til dokumentet og vi fik vendt det fælles og skabt en fælles besvarelse Hel korrespondancenmedMetteSorangKjærfraH.C.AndersenBørnehospital/OdenseUniversitetshospital kansesibilag#7 22 Hel korrespondancenmeddenrussiskegruppevedEYAkansesibilag#8 23 Referencelitterateur:Derosa,Darleen.RichardLepsinger.VirtualTeamSuccess:APracticalGuideforWorkingand LeadingfromaDistance.1udgave(2010) 24 Referencelitterateur:Tonnquist,Bo.ProjectManagement;Acompleteguide.1udgave(2009) 25 Referencelitterateur:HarvardBusinessEssentials.CreatingTeamsWithAnEdge;Thecompleteskillsettobuild powerfullandinfluentialteams.1udgave(2004) 16

17 10 punktsanbefalingtilvirtueltsamarbejde: 1. Indgåidialogtidligtiprocessen tagdetførsteskridt! 2. Opmærksompåkulturforskelle kendhinandensstyrkerogsvagheder! 3. Foretagresearchomkringarbejdetindenstart! 4. Taghøjdefortidsforskelleogværeffektiv! 5. Findetfællesmålogkæmpforatnådet! 6. Brugvideosamtalesomkommunikationsmiddel! 7. Skabfællesdelingsstedafdokumenterogideer! 8. Fordelarbejdet brughinandensstyrker! 9. Løbendevurderingerafmaterialeogsamarbejde. 10. Skabetsocialt ogkompetencerigtnetværk brugdetiarbejdetogefter! 5.Konklusion Vikankonkludereatprojektetharpotentialetilatbliveensucces.ViharundersøgtomIMirabiliakunne have potentiale til at blive implementeret i Danmark og har fået tilbagemeldinger fra Odense Universitetshospital og en daginstitution om at projektet er interessant og relevant for danskerne. Vi har desudenfundetudafatderkanværelande,hvorprojektetvilværenogetsværereatimplementere,som f.eks.rusland.deharandrenormerogværdierogharderforogsåharetanderledessynpåindlæggelserpå sygehuse. Viharinkluderetetpunktyderligereiprojektet,tidspunktethvorbørneneskalundværedukkerne.Vihar fundetfremtilatdetkanværesværtforbørneneatundværedukkerneigen,ogderforharvidiskuteret flere muligheder for, hvordan dette problem kan løses. Vi ville udvikle et spil til Nintendo DS, Gameboy, Playstationosv.Detskalværeetlæringsspilsombørnenekanbrugeefterdereshospitalsophold,davihar antaget at mange børn stadig vil have psykiske problemer, så som skyldfølelse, selvom de er blevet helbredt.detskaldettespilblandtandetværeenhjælpimodogsamtidigafhjælpetilknytningsforholdettil deresdukke. ViharetkonceptsomindeholderflereaspekterogviharfundetenstrategiforhvordanvikansynliggøreI Mirabilia.Vedhjælpaf360 brandingvilvimarkedsføreproduktetpåflereplatforme. 17

18 6.Litteraturliste 6.1Bøger: Project Management A complete guide, Af Bo Tonnquist. Academica (2009) 1. udgave kapitel1 8. Project Management A complete guide, Af Bo Tonnquist. Academica (2009) 1. udgave kapitel Hjemmesider: maps identify inefficiencies and opportunities oceans for dummies/ blog.drthomasbrand.co.za/2012/02/concept brands leveraging brand utilityintegrity and perception across industries thereby building brand value without increasing brandcosts/ marketing strategi/ content/uploads/2011/04/code.jpg psykologi/ 3 8/psykologi og udvikling/1430 mig og min bamse?page=1 og Trivsel/Fri for Mobberi.aspx for Mobberi.aspx?ID= /psykologi og udvikling/1430 mig og min bamse?page=2 18

19 7.Bilag Bilag1:BeskrivelseogteknologienbagLucio Bilag2:BeskrivelseogteknologienbagTello Bilag3:FlowchartoverOdo Thesecretkeeper Bilag4:FlowchartoverLucio ANighttimeFriend Bilag5:FlowchartoverTello AFunStoryteller Bilag6:GruppensGanttChart Bilag7:Mailkorrespondance H.C.AndersenBørnehospital/OdenseUniversitetshospital Bilag8:Mailkorrespondance RussiskegruppevedEYA Bilag9:Konceptetspersonaformålgruppen Bilag10:Dukkernestrerelationer Bilag11:Konceptetspsykologiskeaspekt Bilag12:Researchiforbindelsemedbørntilknytningsforholdtilbamser Bilag13:UddybendeBalancedScorecard. 19

20 Bilag1:BeskrivelseogteknologienbagLucio Luciovirkerkunfra09:00til07:00.Vedatklemme Lucio om maven (mikrokontakter, 1), sender et barnethjælpeopkaldtildentilsluttedelucioder registrerer det. Den venstre hånd på Luciomodtageren blinker rødt (LED, 1a), indtil barnet holder det nede(microswitch, 2a). Når dette sker slukkes de blinkende leds og den anden Lucio gløderblåtogbegynderatspinde(motor,2).hvis barnet i løbet af natten slipper Lucios hånd (3a), dæmper gløden sig og lyden af den anden dukke slukkes(3). 26 LucioerudelukkendedrevetafenArduino koder. Vivilikkekommenærmereindpådissekoder Beskrivelse af Lucio og dens teknologi, 27 Koderne kan ses her 20

21 Bilag2:BeskrivelseogteknologienbagTello Telloarbejderiengruppebeståendeafbørn,hver med deres egen Tello og et sæt bestående af 16 slikkepinde deles mellem dem. Når dukkerne opdager hinanden laver de en lyd. Tungen af en Tello gløder i en tilfældig farve (RGB LED, 1). Det tilknyttede barn putter en af de fire slikkepinde (audio tag, 2) i den tilsvarende farve på Tellos tunge(rfid læser),ogdetgengiverdentilhørende lyd. Barnet begynder nu at fortælle en historie baseretpådenlyd(3). Efter et par sekunder, begynder Tello tunge at blinke og derefter slukkes igen. Barnets tur er nu færdig. En anden tilfældig tunge tændes i en tilfældig farve, som indikerer det næste sving (4). Detnæstebarnvilgøredetsammesomdetførste med en anden slikkepind af den tilsvarende farve, somdetnæstelys.barnetvilnufortælleenanden del af historien i sammenhæng med den foregående(6) sådanfortættesspillet. Børneneafslutterspilletvedatryste(tiltsensor,7) deres Tellos. Når alle Tellos er blevet rystet, vil de slukke og automatisk nulstille systemet (8). Tello er drevetafenblandingafarduinoogprocessingkodning Koderne med beskrivelse kan ses her: 21

22 Bilag3:FlowchartoverOdo Thesecretkeeper 22

23 Bilag4:FlowchartoverLucio ANighttimeFriend 23

24 Bilag5:FlowchartoverTello AFunStoryteller 24

25 Bilag6:GruppensGanttChart 25

26 Bilag7:Mailkorrespondance H.C.AndersenBørnehospital/OdenseUniversitetshospital HejAnne MetteogstuderendefraErhvervsakademietLillebælt Tusindtakforjereshenvendelseogja,vikansagtenssekonceptetanvendtpåhospitalet. ViharsetpålinkfraItalienogdetteerlangtfradenkonkreteidé 3interaktivedukker/bamser. De skulle have hver sin egenskab og de skulle kunne bearbejde børnenes psykologiske tilstand og relationertilandre jegsyntesmeredetlignerstofbamserogenbeskrevetide. Menideenerrigtiggod viharmangebørnderkanhavesværtvedatsætteordpåhvaddeopleverog føler og det er netop her konceptet er genialt så man som plejepersonale kan se og understøtte barnets reaktioner. Odo,holderpåhemmeligheder Lucio,nattetimernesven Tello,ensjovhistoriefortæller Jo,vikansagtenssedemherpåHCAndersenBørnehospitaldeterbådeinteressantogrelevant. Medvenlighilsen MetteSorangKjær,Børnevelfærdskoordinator Tlf.: Børnevelfærdskoordinator Tryllebjerget:http//www.ouh.dk/wm278277Socialpædagog H.C.AndersenBørnehospital. OdenseUniversitetshospital Sdr.Boulevard OdenseC 26

27 Bilag8:Mailkorrespondance RussiskegruppevedEYA InRussiathesocialsecurityandhealthcaresystemsarequitepoorlydevelopedandsupported.Kidsdon't usually have those psychological rehabilitation programs. All that is because russian government doesn't investalotofmoneyintothosesystems.especiallystartingfromthenextyearhealthcaresystemisgoing tobeonlycommercial. I think only commercial rehabilitation centers would go for implementing such technologies. But to be honest,itseemsthatstillmostlyrussianpeopleareconservativesotheywon'treallybelievethatsuchdolls willevenworkasthewaytohelpkidsinamentalsense. 27

28 Bilag9: De3interaktivedukkerharfåethverderespersonlighed/egenskab: 29 Odo,hemmelighedsholderen(Odo,thesecretkeeper). Hvis man holder Odo i den ene hånd og løfter øret kan man fortælle sin hemmelighed, derefter lyser kinderne røde. Jo længere Odo skal holde på hemmeligheden jo rødere bliver kinderne, til sidst en eller andenogbankeden3gangepåryggenogsåvilodofortællehemmelighedenvidere. Lucio,nattetimernesven(Lucio,anighttimefriend). Lucio skaber en forbindelse mellem to børn i to forskellige rum, når f.eks. er barnet bange i mørket kan barnetklemmesinluciodukkeogdensenderetsignaltilenandenlucioogetandetbarnkanselucios håndlyserrødtogklemmerden,såsenderdenetnytsignaltilbageogluciosmavehosførstebarnlyserop ogluciospinderlidt.nårbarnetslipperigendørlucioslysud. Tello,ensjovhistoriefortæller(Tello,afunstoryteller). Ensjovhistoriefortæller,nårbarnetlegermedTellobliverdenconnectedviabluetoothtilenandenTello og så siger de en lyd, derefter vil en af børnenes Tellos tunger lyse en tilfældig farve, f.eks. blå så skal barnet ligge den tilhørende slikkepinde på Tellos mund og så vil Tello afspille i dette tilfælde en regn lyd sombarnetskalfortælletil. 29 Dukkernestrerelationererbeskrevetibilag#10 28

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT SYNOPSIS E-CONCEPT DEVELOPMENT INDHOLD 1. JONAS KROGSLUND HVEM ER JEG?... Side 3 2. PRÆSENTATION & MOTIVATION... Side 3 3. FAGLIGE UDFORDRINGER & PROBLEMER... Side 4 3.1 SCRUM...... Side 4 3.2 KRAVSPECOFIKATION...

Læs mere

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya BA 1. Semester Eksamen synopsis Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya 2013 BA 1. Semester Econcept development Præsentation og Motivation Til eksamen har min gruppe og jeg arbejdet med 3 rapporter indenfor

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Vurdering af MotiView

Vurdering af MotiView KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af MotiView Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Morten Bro Nielsen. Managing Director, NetDoktor Scandinavia

Morten Bro Nielsen. Managing Director, NetDoktor Scandinavia Morten Bro Nielsen Managing Director, NetDoktor Scandinavia Europas ledende online Sundhedsforlag 3 år gamle 75+ fuldtidsansatte 500+ freelance læger Unikke brugere: 750.000 Page impressions: 15 mio Danmark

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE. Lad Grønsted forblive Grøn

AFSLUTTENDE OPGAVE. Lad Grønsted forblive Grøn AFSLUTTENDE OPGAVE Lad Grønsted forblive Grøn Lad Grønsted forblive Grøn Indledning Til dette afsluttende projekt har jeg valgt at fokusere på udemiljøet i en park, og om hvordan et godt udemiljø kan påvirke

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter Front End Innovation Data, ideation og koncepter Julie Opgaver Front End innovation Udvikling af nye processer Uddannelse i innovationskompetencer Udvikling af velfærdsløsninger Proces og værktøjer Divergent

Læs mere

Hvad skal vi have ud af dagen: Desk Research omkring Spicy Køkken, evt. muligheder for Spicy Køkken, til vores SWOT/TOWS.

Hvad skal vi have ud af dagen: Desk Research omkring Spicy Køkken, evt. muligheder for Spicy Køkken, til vores SWOT/TOWS. Logbog 28/10-14 Første møde. Desk Research omkring Spicy Køkken, evt. muligheder for Spicy Køkken, til vores SWOT/TOWS. Vi fandt en masse artikler, vi kunne bruge, og begyndte på at arbejde på vores SWOT/TOWS

Læs mere

Style & Experience 1. semester efterår 2011 25. november - 2. december

Style & Experience 1. semester efterår 2011 25. november - 2. december obligatorisk projekt Style & Experience 1. semester efterår 2011 25. november - 2. december Har du samme forhold til jazz? Odense Vinterjazz er en jazzfestival der finder sted hvert år i oktober. Koncerterne

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Af Anders Kjærulff, Direktør Nyhedsbrevet sætter i dette nummer fokus på hjemmetrænerprojektet Vi Vil Klare Os Selv. At kunne klare sig selv i egen bolig så

Læs mere

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? 1 2 (på det. - I undervisningen gennemgås pensum - Betydning for god undervisning

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Testplan. Pixeline Skolehjælp Testplan. Ida- Marie J. Lundsgaard, Charlotte Frost. Fylla Giessing & Marie M. Gudsø

Testplan. Pixeline Skolehjælp Testplan. Ida- Marie J. Lundsgaard, Charlotte Frost. Fylla Giessing & Marie M. Gudsø Testplan Pixeline Skolehjælp Testplan Projekt: Usability Testing Gruppenavne: Ida- Marie J. Lundsgaard, Charlotte Frost Fylla Giessing & Marie M. Gudsø Uddannelse: PBA E- koncept - Dansk (Erhvervsakademiet

Læs mere

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND!

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND! En gratis e-guide til dig fra Stormvind. - med håb om at du kan lide smagen i denne digitale smagsprøve på Velbekomme! Dorte 1 Inden du går i gang med at investere din tid i at implementere nogle af disse

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Trend & Expert Reports: Online Series 2017

Trend & Expert Reports: Online Series 2017 ½ Trend & Expert Reports: Online Series 2017 Interactive Content Læs alt om hvad Interactive Content er, hvordan det giver marketing og salg helt nye muligheder for at skabe leads, kvalificere dem og lukke

Læs mere

Tema 1. Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg. Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe

Tema 1. Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg. Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe Tema 1 Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe Link http://des-iis.ucn.dk/mmda0914/1034387/ Database Mmda0914/1034387 Indledning Til dette projekt

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Aflastningstilbuddet Fristedet er et akut- og specialaflastningstilbud for børn og unge i alderen 6 18 år,

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching Status Rapport AF 3P OWT Operation without touching 1 Smitte gennem indirekte kontakt Det er et kendt fænomen at man kan blive smitte med div. sygdomme hvis man ikke holder en god håndhygiejne, det offentlige

Læs mere

Studieopgave, den lille. Side 1 af 7

Studieopgave, den lille. Side 1 af 7 11.04.08 Susanne Graversen Conny Sønderby Karin Fosdal Studieopgave, den lille. Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse: Baggrund for valg af emne. Problemformulering. Begrebsafklaring. Metode. Analyse. Konklusion.

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer Mickael Bech Direktør, professor Gammel vin på nye flasker? 2 Hvad er værdibaseret styring? Måling af og opfølgning på outcome

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011-2012 Institution VUC Holstebro Lemvig - Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Synopsis 1. Semester Casper Daa Jørgensen

Synopsis 1. Semester Casper Daa Jørgensen Introduktion Denne synopsis er udviklet med henblik på at give et overblik over, hvad jeg har arbejdet med i løbet af det af det første semester på e-konceptudvikling, hvilke udfordringer jeg har mødt

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Scener: I forhold til berettermodellen. Uddybet under centrale begreber 1. 1. Anslag: Scene 1: Synsvinkel/Perspektiv: Normalperspektiv

Scener: I forhold til berettermodellen. Uddybet under centrale begreber 1. 1. Anslag: Scene 1: Synsvinkel/Perspektiv: Normalperspektiv Bilag 1 20 unge mennesker er til fest fredag aften. X står og får en øl med sine venner, da han spotter lækre Y ud af øjenkrogen. X føler sig draget af Y, og han forlader derfor sine venner for at forfølge

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES PROGRAM 09:00 Velkomst v. Annette Eriksen, adm. direktør, Rovsing Business Academy 09:10 Udfordringer med forandringsledelse v. Thomas Essendrop, Underviser og seniorrådgiver,

Læs mere

Halleluja, mere af dig -3

Halleluja, mere af dig -3 Halleluja, mere af dig -3 Mere kærlighed Mål: At give børn en større længsel efter at blive fyldt med kærlighed fra Gud. Tekst: 2. Kongebog 4, 8 17 (Elisa giver en særlig gave). Visualisering: F.eks. slikposer

Læs mere

Jeppe Bro Pedersen KORT OM MIG ERFARING

Jeppe Bro Pedersen KORT OM MIG ERFARING Jeppe Bro Pedersen Bullerfniss@msn.com 22736773 Bronzealdertoften 2.1,1, Århus, 8210 KORT OM MIG Jeg er 21 år gammel og bor i Aarhus Vest. Jeg kommer fra Fjerritslev, som ligger i den nordjyske Jammerbugt

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Læs mere

Servicedesign. ux campus. dage

Servicedesign. ux campus. dage Servicedesign Praktiske og analytiske værktøjer til målrettet at arbejde med optimering og udvikling af din forretnings værdileverance - med fokus på brugeroplevelsen. 2 dage Servicedesign Servicedesign

Læs mere

Hvilken type virksomhed er du ansat i? (Dropdown-liste)

Hvilken type virksomhed er du ansat i? (Dropdown-liste) Hvilken type virksomhed er du ansat i? (Dropdown-liste) Belysningsvirksomhed/fabrikant/grossist 108 33 % 108 33 % Rådgivende ingeniørvirksomhed 93 28 % 201 61 % Arkitektvirksomhed 15 5 % 216 65 % El-installatør

Læs mere

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Afprøvning og evaluering af virtuelt valgfag I uge 16 2015 blev der afviklet valgfaget Udsatte borgere for SOSU Trin 1 elever på Randers Social- og Sundhedsskole.

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr.

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Vores valgfrie periode på 7. semester var vi så heldige at tilbringe

Læs mere

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 Version Maj 2012 2 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSANVISNINGER...3 INDLEDNING...3 SIKKERHEDSKORT...4 PROGRAMMERINGSANVISNINGER...4

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads A) Find 2 forskellige eksempler på web- tv, hvor indslag er integreret i webkontekst og tekst (nyheder, tema, how to mv.) Beskriv

Læs mere

Sammenhængende patientforløb set fra et kommunalt perspektiv. v/heidi Juul Madsen Sundhedssekretariatet, Odense Kommune

Sammenhængende patientforløb set fra et kommunalt perspektiv. v/heidi Juul Madsen Sundhedssekretariatet, Odense Kommune Sammenhængende patientforløb set fra et kommunalt perspektiv v/heidi Juul Madsen Sundhedssekretariatet, Odense Kommune 1 Økonomiudvalget Direktørgruppen Direktør sundhedsområdet Sundhedssekretariat Strategisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Valgfrit tema. Kommunikation/IT 13-04- 2 0 1 2. Jannik Nordahl-Pedersen. HTX - Roskilde. Klasse 3.5

Valgfrit tema. Kommunikation/IT 13-04- 2 0 1 2. Jannik Nordahl-Pedersen. HTX - Roskilde. Klasse 3.5 rt Valgfrit tema Kommunikation/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 13-04- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Førarbejde. Diskuter og arbejd i små grupper. Hvornår bliver du stresset? -hvorfor? Hvordan kan du blive mindre stresset?

Førarbejde. Diskuter og arbejd i små grupper. Hvornår bliver du stresset? -hvorfor? Hvordan kan du blive mindre stresset? Førarbejde Diskuter og arbejd i små grupper Hvad er stress? - hvordan føles det? Hvornår bliver du stresset? -hvorfor? Hvordan kan du blive mindre stresset? Skriv i skemaet Situation (hvor / hvornår )

Læs mere

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn.

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn. Rapport Asociale børn Side 1 af 7 Teori Vi har valgt at se på hvilket problem der ville opstå hvis skolebørn ville begynde at blive undervist hjemme i stedet for at være sociale med deres kammerater. Mange

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

For at få punktopstillet teksten (flere niveauer findes) brug Forøg listeniveau. For at få venstrestillet

For at få punktopstillet teksten (flere niveauer findes) brug Forøg listeniveau. For at få venstrestillet Hvorfor lære hospitalspersonale neurologiske afdelinger samtalestøtte? Hvordan bruges Samtalestøttemetoden (SCA) i hospitalsfasen? Implementering af SCA-metoden Neurologisk Klinik, Rigshospitalet-Glostrup

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Det gode ældreliv - hvad siger borgerne?

Det gode ældreliv - hvad siger borgerne? Klik for at redigere i master Det gode ældreliv hvad siger borgerne? Klik for at redigere i master 1 Copenhagen Living Lab Copenhagen Living Lab bistår offentlige og private organisationer med at opnå

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network Denmark - om servicedesign Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network A networking and knowledge sharing organisation Mission statement The Service Design Network

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Den kropsafgrænsende lejring. Helle Fjederholt Espersen Christina Jakobsen

Den kropsafgrænsende lejring. Helle Fjederholt Espersen Christina Jakobsen Den kropsafgrænsende lejring Helle Fjederholt Espersen Christina Jakobsen Dagens program Velkommen Projektet Hvordan opstod metoden? Hvordan bruger vi det nu Miljøsanering og søvnhygiejne Affolter Metodebeskrivelse

Læs mere

Vuggestedet, Århus kommune. Hvordan identificeres relationsforstyrrelser hos gravide og spædbarnsfamilier?

Vuggestedet, Århus kommune. Hvordan identificeres relationsforstyrrelser hos gravide og spædbarnsfamilier? Hvordan identificeres relationsforstyrrelser hos gravide og spædbarnsfamilier? Vuggestedet, Vuggestedet, Århus Århus kommune kommune There is no such thing as a baby Winnicott. Århus Kommune Vuggestedet,

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Reklame har en tendens til at lyve lidt - service lyver aldrig!

Reklame har en tendens til at lyve lidt - service lyver aldrig! Reklame har en tendens til at lyve lidt - service lyver aldrig! Dagens program En familie med 5 børn køber efterskole Vejen for de fleste elever Servicedesign, hvad er det? Imagekontoen 5 serviceværktøjer

Læs mere

resultatgivende trygsager online og offline

resultatgivende trygsager online og offline resultatgivende trygsager online og offline GRAFISK FORUM har mange års erfaring og medarbejdere, der sætter en ære i at rådgive om grafiske totalløsninger, så du får den rigtige kvalitet til den rigtige

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

ØVELSESSSKORT PROTOTYPEUDVIKLING

ØVELSESSSKORT PROTOTYPEUDVIKLING ØVELSESSSKORT 45+ min PROTOTYPEUDVIKLING VEJLEDNING: I skal nu bruge jeres første udkast til jeres problemformulering (fra tema 2) og finde frem til, hvilken prototype I vil lave som en del af jeres samlede

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

Hvordan anvendes sundhedsøkonomiske analyser på sygehusene? Kristian Kidholm Afdeling for kvalitets og forsknings/mtv Odense Universitetshospital

Hvordan anvendes sundhedsøkonomiske analyser på sygehusene? Kristian Kidholm Afdeling for kvalitets og forsknings/mtv Odense Universitetshospital Hvordan anvendes sundhedsøkonomiske analyser på sygehusene? Kristian Kidholm Afdeling for kvalitets og forsknings/mtv Odense Universitetshospital 1 Hvad er sundhedsøkonomiske analyser? Sundhedsøkonomiske

Læs mere

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012 Mobilisering 2.0 - unge og politisk deltagelse i de sociale mediers tidsalder Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts Jakob Linaa Jensen Center for Internetforskning Forskningsprogram

Læs mere

Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012

Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012 Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012 Nr. Projektbeskrivelse (udfyldt i 2012) Videomøder 1. Videokonference ved psykiatri og misbrug, så nogle møder kan afholdes virtuelt. tværorganisatorisk, tværsektorielt

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere