Indhold 1. Projektdokumentation Teori og metode Konceptet I Mirabilia En anderledes vinkel på konceptet...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold 1. Projektdokumentation... 3 2. Teori og metode... 4 3. Konceptet I Mirabilia... 6 4. En anderledes vinkel på konceptet..."

Transkript

1 1

2 Indhold 1.Projektdokumentation Indledning Problemformulering Afgrænsning Evalueringafarbejdsproces Teoriogmetode Konceptet IMirabilia Konceptbeskrivelse Teknologienbagkonceptet Hvordanvirkerdukkerne? Enanderledesvinkelpåkonceptet Børnstilknytningsforholdtiltøjdyr IMirabilliaetBrandedUtilityConcept Etkonceptderkantagesmedhjem BrandingStrategiforIMirabilia Fremtidigstrategiforkonceptet Etmarkedforkonceptet IMirabiliasombrand Fremtidigemuligheder Erfaringermedinternationalesamarbejdsrelationer virtuelt Konklusion Litteraturliste Bøger: Hjemmesider: Bilag

3 1.Projektdokumentation 1.1Indledning Som E konceptstuderende arbejder vi med forskellige projekter. I forbindelse med vores studie, har vi arbejdetpåetinternationaltprojekt,medinternationalesamarbejdspartnere.vihararbejdetvirtueltmed studerendefrafinlandogspanien.projektetvihararbejdetmedvarnomineretogharvundeteuropean YouthAward(EYA). ProjektethedderIMirabilia.IMirabiliaeretprojektsomhenvendersigtilbørnsomskalopholdesigpået hospitaloverenlængereperiode.idenforbindelsekanderværenogleudfordringerforbørnenef.eks.at de er utrygge. Derfor er der udviklet flere dukker som skal hjælpe børnene med de udfordringer de må haveunderopholdet.dererblevetudviklet3dukkermedforskelligeegenskaber. 1 ProjekteterudvikletafenkvindefraItalien,ogudfraoplæggettilEYAomIMirabiliavilvividereudvikle projektet i den retning vi ønsker. Vi synes det er et godt udviklet projekt og har derfor valgt at bruge de fleste elementer i projektet at arbejde videre med. Vi vil desuden arbejde med en problemstilling om, at børnenemuligviskanblivemegetknyttettildukkerneogderforkanhavesværtvedatundværedemigen, nårdeikkelængereskalopholdesigpåhospitalet.udfradetteprojektogproblemstillingervilviudarbejde enprojektbeskrivelse. 1.2Problemformulering I forbindelse med dette projekt ønsker at redegøre og ikke mindst analysere konceptet I Mirabilia fra EuropeanYouthAwards.Viønskeratdiskutere,hvilkeaspekterskalderværefokuspåiforbindelsemed børnstilknytningtildukkerne;herundersetiforholdtildukkenskalafleveresefterendthospitalsbesøg. Hvorledeskanvisynliggørekonceptetsmuligheder? Hvordankanviinddragenyeperspektiverietalleredeeksisterendekoncept? Hvadkanvigøresåpatientenikkekommertilatmangletilknytningenfradukkenideres hverdagefterendthospitalsbesøg? Hvordankanvilæggefremtidigestrategierforkonceptet? 1 Detaljeretkonceptbeskrivelsefindesiførsteafsnit Konceptbeskrivelse. 2 VoresGanttChartoverprojektetkansesibilag#6 3 DefinitionpåTouchpointMatrix,http://brandtouchpointmatrix.com/ 3

4 1.3Afgrænsning Daviivoresrapportønskerenstørrebehandlingsdybde,ogdadersamtidigerbegrænsningeriressourcer ogsidetal,vildetforosidennerapportværenødvendigtatudvælgeogprioriterestoffet.voresrapport kommer derfor overordnet til at tage udgangspunkt i konceptet I Mirabilia og børnenes tilknytning til dukkerneefterendthospitalsbesøg. Vivilidensammenhængpræsenterevoresresearch,analyseogresultaterogkortvurderedem.Iprojektet vilviikkearbejdemedændringertilhverkendesignellerteknologibagdukkerne. 1.4Evalueringafarbejdsproces Set tilbage fra projektets start og vores arbejdsproces har vi overordnet set været meget tilfredse med voresarbejdsindsats.viharfrastartenafprojektetopsatflereoverordnedenormer,hvilketharværetmed til,atviheletidenharværetindforståetmedgruppensdagligearbejdeogambitioner.vihardogogsåstødt på udfordringer i forbindelse med vores dialog med de andre lande, da vi ikke altid har haft den mest effektive kommunikation løbende. Men trods den til tider mangelfulde kommunikation har vi formået at følgevoresprojektplan,hvilketheletidenhargivetosdetnødvendigeoverblikovervoresarbejdsproces.vi harsidstiprocessenhaftbesværmedatholdeosunderdettilladtesideantal,hvilketharmedførtvihar flerebilag. 2.Teoriogmetode Gantt Chart: 2 Vi har valgt at benytte os af Gantt Chart som projektstyringsværktøj. Vores udarbejdede GanttChartskalværemedtilatgiveosoverblikoverheleprojektforløbetfrastarttilslut. Touchpoint Matrix: 3 Vi vil benytte os af Touchpoint matrix som planlægnings værktøj til at give en forståeligopfattelseafhvordanviskaltænkeoghandlesometbrand. Sketching:VivilbenytteosafsketchingtiludviklingafvoresContent360Strategi.Detskalværemedtilat visualiserevoresideerogtanker. 2 VoresGanttChartoverprojektetkansesibilag#6 3 DefinitionpåTouchpointMatrix,http://brandtouchpointmatrix.com/ 4

5 Experience maps: 4 ViviludarbejdeetExperiencemapstilatkortlægge,hvordanenpatient/barnville benyttesigafenafdukkerneogdermedfindeudafomdukkenleveroptilkonceptetsformålogsamtidig testebrugervenligheden. BalancedScorecard: 5 ViharvalgtatlaveetBalancedScorecardtilvoresprojekt,såviharetoverblikover voresvisionerogstrategierforvoreskonceptogomdeleveroptilvoresmålsætninger. Generel Project Management: 6 Viharvalgtatbenytteosafdengenerelleprojektmodel,davimenerat fremgangsmådenderbrugesimetodenpassergodttiletlillekompaktprojektsomdette,dadetindeholder nogleklareopdeltefaserderervariableognemmeattilpasse. BlueOceanCanvas: 7 VivilbrugeBlueOceanCanvastilatfindeogudviklevoresstrategiforkonceptet,så deteruniktpåmarkedet. Brand Utility Concept: 8 VivilbenytteBrandUtilityConceptforatsehvilkefaktorerindenfor:Genuiely useful,relational,interesting,helpfuloginteractivevoreskonceptindeholder. Content 360 Strategi: 9 Vihariforbindelsemedprojektetudarbejdeten360 brandingstrategi.detskal brugessomendelafmarkedsføringenafimirabiliamedvoresnyeaspekter. Sociale Medier:Viharbenyttetosutroligmegetafdesocialemedieriforbindelsemedprojektet.Vihar benyttetosafaltfraskype,googlehang Out,GoogleDocs,GoogleDrevogFacebook. 4 DefinitionpåudarbejdelsenogbrugenafetExperiencemap,http://uxmag.com/articles/experience maps identifyinefficiencies and opportunities 6 Den valgte projektstyringsmetode er fra Project Management A complete guide Af Bo Tonnquist. Academica (2009)1.udgavekapitel Beskrivelse af hvordan en virksomhed bedst muligt benytter Blue Ocean Canvas i virksomheden, oceans for dummies/ 8 Definition på Brand Utility Concept, blog.drthomasbrand.co.za/2012/02/concept brands leveragingbrand utility integrity and perception across industries thereby building brand value without increasing brand costs/ 9 IdeerogerfaringeripraksisvedbrugafContent360strategi,http://www.agilitor.dk/content marketing strategi/ 5

6 3.Konceptet IMirabilia 3.1Konceptbeskrivelse I Mirabilia(The Wonders) er en samling af tre interaktive dukker for hospitals indlagte børn. Børnene vil gennemdukkernesinteraktionogderesadfærdkommetætterepåandre,somerpåhospitaletogderved skabebedrerelationermellemandresåsomlæger,psykologerogandreindlagtebørn. Detvigtigsteiprojekteter:Atforbedreforholdetmellembarnetogdemudenforhospitaletsåsomfamilie, vennerogklassekammerater.sådemderhjemmeikkeskalbekymresigsåmegetombørnenesrelationer ogemotionelletilstandeihverdagen.imirabiliaharbrugereialderen6 12,fordideeregnettilforskellige perioderibarndommenoghospitalsindlæggelse.imirabiliakantilbydeenlegendefølelsesmæssigstøtte tilindlagtebørn,somgøredetlettereafallederomgåsbarnet.detredukkerierikarossisseriehedder Odo,LucioogTello Målgruppe Konceptethenvendersigtilindlagtebørnialderen6 12årmedsærligesygdomme,somtvingerdemtilat blivepåhospitaletilængeretid.detkunnef.eks.væredødeligesygdomme,psykiskebehandlinger, tilbagevendendehospitalsindlæggelseosv.andreaktørerimålgruppenerfamilien,sygeplejersker, psykologer,lægerogalledem,somtagersigafdepsykologiskeaspekterafbørnene Dererenuddybendebeskrivelseafdukkerneogderesfunktionibilag9 11 Definitionafmålgruppe,http://www.erikarossi.com/wordpress/?page_id= Personaformålgruppenkansesibilag#8 6

7 3.3Teknologienbagkonceptet Odo Thesecretkeeper Odo virker sådan at du holder hånden og løfter det modsatte øre af Odo (mikrokontakt 1), så kan barnet hviske en hemmelighed eller lignende i dens øre (mikrofon 2). Når både hånd og øret er frigivet er det hemmelige registreret og Odos kinder begynder straks at rødme og begynder at blinke blidt (LED'er 3 4). Hånd/øre funktionen giver barnet fri mulighed for at lege med Odo uden risiko for at optage noget ved et uheld. Hvis barnet beslutter at lade Odo fortælle hemmelighedenskalbarnetstødepåryggen(kapacitiv touch sensor 5) tre gange, og Odo afslører hemmeligheden (audioshield, 6). Odos kinder slukker forsigtigtogsystemeternulstilles. Alle dukkerne har forskellige adfærdsmønstre, som hver drives af interne kredsløb oprettet med Arduino Duemilanove 13 og andre tekniske komponenter. Odo er drevet af en kommunikation mellem Arduino og Processing koder Detoandredukkernesegenskaberogteknologierligeledesbeskrevetibilag# OverviewafArduinoDuemilanove,http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardDuemilanove 14 Processing kodereretfrittilgængeligtprogrammeringssprog 15 Vivilikkekommenærmereindpådissekoder,mendekansesher:www.erikarossi.com/wordpress/?page_id=436 7

8 3.4Hvordanvirkerdukkerne? ViharudarbejdetetExperiencemap,someretkortoverhvaddetbrugerengør/hvadderskerstepforstep helevejengennembrugenoginteraktionen,dvs.deterbrugerensrejse. HereretExperiencemapforTellosomerdukkenmanbrugeriventeværelset.Manstarterved Before, hvor man ser hvordan det er inden Tello kommer på banen. Så kommer During som er det tidspunkt, hvortelloeribrugogsidsterder After somerhvadderskereftertelloerankommet.deterencyklus hvor,sommankansepåsmileys,erenprocessomvilgivebørnenedetbedreogsjovereiventeværelset. 8

9 Dette er en anden udgave med samme formål, som viser oplevelsen for brugeren. Dette er fra Lucio, dukkenmanharnårmanerbangeomnatten.detersammeprincipsomdenøverstståendemodelbare satoppåenlidtandenmåde. HerigenetExperiencemapderviserflowetihvadderskermellembrugerenogdukken.Herharvilaveten tidslinje som viser forløbet. Ovenfor har vi de oplevelser/interaktion som brugeren har og den er delt op i User og Activity. User erhvadderskerforbrugerensammenmedodoog Activity erdenaktivitet derskerhosodo. 4.Enanderledesvinkelpåkonceptet Vi har ønsket at inddrage nye aspekter og ideer til det allerede eksisterende koncept. I dette afsnit vil vi fremvisedisseideertilvideremuligudvikling. 4.1Børnstilknytningsforholdtiltøjdyr Viønskeratundersøge,hvilkeaspekterderkanhaveindflydelsepåbørnstilknytningtildukkerne;herunder setiforholdtilatbamsenskalafleveresefterendthospitalsbesøg.idensammenhængharviværetudeat interviewe Souschef Maria Stendahl i en integreret institution for børn. Vi har ligeledes inddraget synspunkterframargrethebruunhansensomerbørnepsykolog. VoresresearchiforbindelsemedbørntilknytningsforholdtilbamserkansesIbilag12. 9

10 4.2IMirabilliaetBrandedUtilityConcept Et Branded Utility Concept bruger vi til at skabe et koncept der indeholder nogle forskellige faktorer af: Genuielyuseful,Relational,Interesting,HelpfullogInteractive.Mendedefaktorerhartilformåleratpå beråbesigogformidlebrandattributter.dethandleromatskabenogetderernyttigtforfolksådekan skabesigetforholdmedbrandedogbringedemglæde. IMirabilliapassergodtindibrandedutility,dakonceptetindeholderallefaktorer Genuiely useful: det er nyttigt for de læger og terapeuter der kommer tættere på deres patienter. Relational,deforogsåskabtetforholdmellembørnenesomerbrugerneogdukkerne,dukkerneerdertil atstøttebørnenegennemensværtidpåhospitalet.interesting,deterinteressantpådenmådedeternyt ogikkesetfør,menogsåpådenmådebørnenekommer,tætterpåhinandenogdenmådedekandelede oplevelserdehar. Helpful,deterhjælpsomtforbørneneogderesproblemersamtbørnenesforholdtilfamilieogvennerosv. somforensikringomatbørnenehardetbedre.interactivt,deterdetpåbådedenmådemaninteragere meddukkernepåogidenformathospitaletskallaveenhandlingiformafindkøb.konceptetrunderalle faktorerogvilderforskabeværdiforbrugerneogpåenellerandenmådeforbedrebrugernesliv. 4.2Etkonceptderkantagesmedhjem Vi har tidligere i forbindelse med vores researchafsnit beskrevet at der kunne være problemer med at børneneskabteensåstortilknytningtildukkerne,atdetsenerekunnebliveetproblemattageafsked.vi harderforforsøgtatvidereudviklekonceptet,sådettekunneværenemmereforbørneneattageafsked nårdeskullehjem. Idenførstetidiidéudviklingentænktevipåatdukkernestilleogroligtkunnekommemedhjempåf.eks. weekendbesøgellerlignende.mendamålgruppenfordukkerneeroptil12år.harviligeledestænktom detvarmuligtatudviklenogetderkunneerstattedukkenstilknytningiformafnogetmererelevanttilbørn i denne aldersgruppe. Vi har i den forbindelse tænkt, at det kunne være en mulighed at producere et videospiltilf.eks.ennintendods,gameboyellerandrespilkonsollersommangebørnidenalderallerede har stiftet bekendtskab med og måske allerede ejer. Til dette spil ønsker vi at overføre dukkernes egenskaberogpådenmådefølgebarnetendnuflereår.detskalværemedtilatbarnetikkeharsåsvært vedattagafskedmedbamsen. 10

11 4.3BrandingStrategiforIMirabilia Vi har i forbindelse med projektet udarbejdet en 360 branding strategi. Det skal bruges som en del af markedsføringenafimirabiliamedvoresnyeaspekter. Viharudarbejdeteteventsomskalforegåpåetafdelokalesygehuse,somgørbrugafdukkerne.Børnene skallaveopgaver,somerrettetmodatdeskalaktiveresudenfor.udenforvilderfaldelysendedukkerned frahimlen.eventetstartermedatbørnenesammenmedderesfamiliefårudleveretenipad.viaipad ener derenafdukkernederviservej. Dennedukkeskalbørnenefølge.Dekommertilett kryds,hvorbarnetskalvælgevejafhængigaf,hvilken en af dukkernes egenskaber de vil arbejde med. Herefter får de opgaver som omhandler dens egenskab, somdeskalløse.allebørnbliverledtudpåparkeringspladsen,hvorderfalderbamsernedfrahimlen.hele eventen skal filmes og lægges på Youtube. Desuden skal der udvikles et website og måske have nogle artikler og annoncer i fagblade som henvender sig til sundhedssektoren. På den måde kommer vi ud til målgruppen (sygehusene) på flere platforme. Det vil give noget omtale og blive nye punkter i vores Touchpoint matrix 16, samt det vil blive en ny oplevelse for brugerne og dertil kunne man lave et nyt Experiencemap 17 fordenoplevelse. 4.4Fremtidigstrategiforkonceptet ViharvalgtudarbejdeetBalancedScorecardforatudarbejdeenstrategiforprojektetogderefteromsætte strategien til handling. Strategien tager udgangspunkt i visionen og målsætningen for projektet. Først og fremmesterdetvigtigtatalleomkringvirksomhedenkendertilstrategienogvirksomhedenvision. 16 Seside13irapportenunder:IMirabiliasombrandpunktet. 17 Seside9irapportenunder:Hvordanvirkerdukkerne?punktet. 11

12 12 Førstvilvistartemedatopsætteetmålforprojektet.Detgørviforatfindefremtilhvadderskaltilforat nådettemål.målsætningenforimirabiliaer,athaveimplementeretløsningenpå20hospitalerieuropa indenfor2år.desudenskalderværeenprototypetiletspilindenfor2år SeuddybendeBalancedScorecardpåbilag13. Læringogvækst Uddannelseindenfor iværksætteri. Detinterneperspektiv Viskalkunneleveretop kvalitetsdukkerhvergang indenforhøjsttouger. Kunder Hospitaler børneafdelinger Professionalitet Service Økonomi Fonde,EUmidler,finansiering frahospitaler. Visionogstrategi Bliverenimplementeret teknologipåhospitaleri verden. Udviklingafspiltilbørn

13 4.5Etmarkedforkonceptet ViharudarbejdetetBlueOceanCanvas,somhartilformålatfindeuudforskedemarkeder,ogdervedfinde etstedhvorvikanskabeetbehovforkonceptet.blueoceanerenindustriderikkeereksisterendeidag dvs.deterenukendtmarkedsplads/uberørtmarked,hvorvivilskabeenefterspørgsel.deterenmulighed forkonceptettilatfåenhøjprofitabelvækst. HerharviindsatIMirabiliaiforholdtilhospitalsklovnen. VivilbrugedenneBlueOceantilatelimineredealledeoverflødigeogunødvendigedeleikonceptetogse hvaderkonkurrencenerpåmarkedetogtageafstandfradetogdetmarkedsspilleregler. 4.6IMirabiliasombrand ViharbenyttetosafBrandTouchpointmatrixsomplanlægningsværktøjtilatgiveenforståeligtopfattelse af,hvordanviskaltænkeoghandlesomenbrand.touchpointmatrixeteropbyggetafalledeforskellige touch punkter som vores brand besidder. Vores Touchpoint er bygget på hver forestilling omkring hvert berøringspunkt ogellerinteraktionmellemforbrugerogbrand,deharallehverderesegenskabsomgør demmereellermindreegnettilforskelligeting. 13

14 Viharudarbejdetettouchpointmatrixforatse,hvordetervoresIMirabilliaharnogleberøringspunkter ogellerinteraktion,mellembrugerenogimirabillia.viharlavet6touchpointforatsehvorerdetprojektet gårindogberørbrugeren,oghvorvimenerdetermuligtatkommeikontaktmeddukkerne.detgiveren belysning af hvad det er for nogle områder man vil berøre, samt om det er et øjebliks berøring eller en længere interaktion. Vores Touchpoint matrix viser at de fleste touchpointes ligger under personligt engagement(pe)oglang/længeretidsinteraktion(ml).f.eks.touchpoinetet Therapist kansespåetaf voresexperiencemap,hvorterapistenerdetførstemødemellemodoogetbarn. 14

15 4.7Fremtidigemuligheder Dererstorefremtidsmulighederidetteprojekt.Dererbørniheleverdendererlangtidsindlagt.Iogmedat dukkerneikkesnakker,menbarelyser,vibrererosv.,såkandetværenemtatimplementeretilandrelande. F.eks. vil det kunne implementeres til Danmark. Vi har haft kontakt til Odense Universitetshospital HC Andersen Børnehospital. Vi ville finde frem til om det eventuelt kunne være interessant og relevant for hospitalet at gøre brug af dette koncept. Vi ved i forvejen at et lignende koncept bliver brugt i daginstitutioner, hvor dukkerne/bamserne ikke er interaktive. Vi har kontaktet Mette Sorang Kjær fra HC AndersenBørnehospital.Hunerpædagogogansatsomkoordinatorforbørnevelfærdpåafdelingen.Hun har givet en kommentar til konceptet. Hun udtaler at det er et relevant og interessant projekt og kan sagtenssekonceptetanvendtpåhospitalet.hunoplevermangebørnsomharsværtvedatsætteordpå deresfølelser,ogdavilkonceptethjælpeplejepersonaletmedatsebørnenesreaktioner. 19 UdoveratHCAndersenbørnehospitalsyneskoncepteterrelevant,antagervidesudenatdermåskekan værelandehvordetkanværesværereatimplementere,dadeharenanderledeskultur.detvilsigeatde har andre værdier og normer. F.eks. kunne de have en anden sygehusstruktur, eller andre værdier og normersomgøratdetikkeersåletatimplementere. Omkostninger Erika Rossi har lavet nogle beregninger på hvad det har kostet at lave prototyperne af de tre dukker. Omkostningernetildukkerneer 210(1566,64DDK)pr.stk.Derskaldogtageshøjdeforatprisenkanfalde vedmasseproduktionogatdetkunerenprototype,sådenreellepriskanseanderledesud.detteerblot enindikationafproduktionsomkostningerne.viantagerudfraproduktionsprisenatdetikkevilværesvært atfåhospitalertilatinvestereidukkerne.deterdesudendukkerpatienterneaflevererigen,nårdebliver udskrevetfrahospitalet 20. Foratkunnefindeudafomkonceptetharenfremtidblivervinødtilatfindeudafomderernoglesomvil investere i konceptet. Vi snakkede med Mette Sorang Kjær som godt kunne forestille sig at konceptet kunneblivesolgtogenddaogsådemselvsommuligekøbere.hunudtrykkerdetkort: ideenerrigtig god viharmangebørnderkanhavesværtvedatsætteordpåhvaddeopleverogfølerogdeternetop 19 Sebilag7 20 Side118iErikaRossisrapport,www.erikarossi.com/wordpress/?page_id=20 15

16 her konceptet er genialt så man som plejepersonale kan se og understøtte barnets reaktioner. Jo, vi kan sagtenssedemherpåhcandersenbørnehospitaldeterbådeinteressantogrelevant. 21 Udoverprisenpådukkerne,lyderderbegejstringfraOUHdersynesdeteretgodtprojektTilandrelande kan der være nogle politiske og samfunds mæssigt samt kulturelle forskelle som ville gøre det svært at implementeriandrelande.f.eks.varderdogikkeligesåstorbegejstringfravoresrussiskemedstuderende fraeya,somikkemeneratkonceptetvillekunnefinansernesideresland,daruslandsregeringermeget konservative og ikke er så langt fremme med socialomsorg som f.eks. her i Danmark. De udtrykker det således: In Russia the social security and health care systems are quite poorly developed and supported. Kidsdon'tusuallyhavethosepsychologicalrehabilitationprograms.Allthatisbecauserussiangovernment doesn'tinvestalotofmoneyintothosesystems.especiallystartingfromthenextyearhealthcaresystemis goingtobeonlycommercial Erfaringermedinternationalesamarbejdsrelationer virtuelt Viharigennemetlængerestykketidviavoresundervisningblevetpræsenteretforinternationaltvirtuelt samarbejde.viharidenforbindelsehaftøvelseri,hvordanviforskelligedeltagendelandeagere,såvier forberedtpå,hvemderbesadhvilkestyrkerogsvagheder. Viharudfraafrejsefåetstilletopgaversomskulleløsesiinternationaltvirtueltsamarbejdemeddeandre lande som deltog. Det var meget svært for vores gruppe at komme i gang, da alle gruppe medlemmer afventedepånogletogførsteskridt.derblevsendtetparmailfremogtilbagetværslandegrænserne,men dettekomderikkerigtigtnogetproduktivtudaf.vitogdenbeslutningivoresdansketeam,atvisåmåtte tageførsteskridt.vikommedvoresbudpåopgaverne,somvidrøftedepåskype.eftervihavdekommet medvoresbudpåbesvarelsenafventedevifeedbackfradeandrelande.dergiklidttid,mensenereskrev de udenlandske studerende tilføjelser til dokumentet og vi fik vendt det fælles og skabt en fælles besvarelse Hel korrespondancenmedMetteSorangKjærfraH.C.AndersenBørnehospital/OdenseUniversitetshospital kansesibilag#7 22 Hel korrespondancenmeddenrussiskegruppevedEYAkansesibilag#8 23 Referencelitterateur:Derosa,Darleen.RichardLepsinger.VirtualTeamSuccess:APracticalGuideforWorkingand LeadingfromaDistance.1udgave(2010) 24 Referencelitterateur:Tonnquist,Bo.ProjectManagement;Acompleteguide.1udgave(2009) 25 Referencelitterateur:HarvardBusinessEssentials.CreatingTeamsWithAnEdge;Thecompleteskillsettobuild powerfullandinfluentialteams.1udgave(2004) 16

17 10 punktsanbefalingtilvirtueltsamarbejde: 1. Indgåidialogtidligtiprocessen tagdetførsteskridt! 2. Opmærksompåkulturforskelle kendhinandensstyrkerogsvagheder! 3. Foretagresearchomkringarbejdetindenstart! 4. Taghøjdefortidsforskelleogværeffektiv! 5. Findetfællesmålogkæmpforatnådet! 6. Brugvideosamtalesomkommunikationsmiddel! 7. Skabfællesdelingsstedafdokumenterogideer! 8. Fordelarbejdet brughinandensstyrker! 9. Løbendevurderingerafmaterialeogsamarbejde. 10. Skabetsocialt ogkompetencerigtnetværk brugdetiarbejdetogefter! 5.Konklusion Vikankonkludereatprojektetharpotentialetilatbliveensucces.ViharundersøgtomIMirabiliakunne have potentiale til at blive implementeret i Danmark og har fået tilbagemeldinger fra Odense Universitetshospital og en daginstitution om at projektet er interessant og relevant for danskerne. Vi har desudenfundetudafatderkanværelande,hvorprojektetvilværenogetsværereatimplementere,som f.eks.rusland.deharandrenormerogværdierogharderforogsåharetanderledessynpåindlæggelserpå sygehuse. Viharinkluderetetpunktyderligereiprojektet,tidspunktethvorbørneneskalundværedukkerne.Vihar fundetfremtilatdetkanværesværtforbørneneatundværedukkerneigen,ogderforharvidiskuteret flere muligheder for, hvordan dette problem kan løses. Vi ville udvikle et spil til Nintendo DS, Gameboy, Playstationosv.Detskalværeetlæringsspilsombørnenekanbrugeefterdereshospitalsophold,davihar antaget at mange børn stadig vil have psykiske problemer, så som skyldfølelse, selvom de er blevet helbredt.detskaldettespilblandtandetværeenhjælpimodogsamtidigafhjælpetilknytningsforholdettil deresdukke. ViharetkonceptsomindeholderflereaspekterogviharfundetenstrategiforhvordanvikansynliggøreI Mirabilia.Vedhjælpaf360 brandingvilvimarkedsføreproduktetpåflereplatforme. 17

18 6.Litteraturliste 6.1Bøger: Project Management A complete guide, Af Bo Tonnquist. Academica (2009) 1. udgave kapitel1 8. Project Management A complete guide, Af Bo Tonnquist. Academica (2009) 1. udgave kapitel Hjemmesider: maps identify inefficiencies and opportunities oceans for dummies/ blog.drthomasbrand.co.za/2012/02/concept brands leveraging brand utilityintegrity and perception across industries thereby building brand value without increasing brandcosts/ marketing strategi/ content/uploads/2011/04/code.jpg psykologi/ 3 8/psykologi og udvikling/1430 mig og min bamse?page=1 og Trivsel/Fri for Mobberi.aspx for Mobberi.aspx?ID= /psykologi og udvikling/1430 mig og min bamse?page=2 18

19 7.Bilag Bilag1:BeskrivelseogteknologienbagLucio Bilag2:BeskrivelseogteknologienbagTello Bilag3:FlowchartoverOdo Thesecretkeeper Bilag4:FlowchartoverLucio ANighttimeFriend Bilag5:FlowchartoverTello AFunStoryteller Bilag6:GruppensGanttChart Bilag7:Mailkorrespondance H.C.AndersenBørnehospital/OdenseUniversitetshospital Bilag8:Mailkorrespondance RussiskegruppevedEYA Bilag9:Konceptetspersonaformålgruppen Bilag10:Dukkernestrerelationer Bilag11:Konceptetspsykologiskeaspekt Bilag12:Researchiforbindelsemedbørntilknytningsforholdtilbamser Bilag13:UddybendeBalancedScorecard. 19

20 Bilag1:BeskrivelseogteknologienbagLucio Luciovirkerkunfra09:00til07:00.Vedatklemme Lucio om maven (mikrokontakter, 1), sender et barnethjælpeopkaldtildentilsluttedelucioder registrerer det. Den venstre hånd på Luciomodtageren blinker rødt (LED, 1a), indtil barnet holder det nede(microswitch, 2a). Når dette sker slukkes de blinkende leds og den anden Lucio gløderblåtogbegynderatspinde(motor,2).hvis barnet i løbet af natten slipper Lucios hånd (3a), dæmper gløden sig og lyden af den anden dukke slukkes(3). 26 LucioerudelukkendedrevetafenArduino koder. Vivilikkekommenærmereindpådissekoder Beskrivelse af Lucio og dens teknologi, 27 Koderne kan ses her 20

21 Bilag2:BeskrivelseogteknologienbagTello Telloarbejderiengruppebeståendeafbørn,hver med deres egen Tello og et sæt bestående af 16 slikkepinde deles mellem dem. Når dukkerne opdager hinanden laver de en lyd. Tungen af en Tello gløder i en tilfældig farve (RGB LED, 1). Det tilknyttede barn putter en af de fire slikkepinde (audio tag, 2) i den tilsvarende farve på Tellos tunge(rfid læser),ogdetgengiverdentilhørende lyd. Barnet begynder nu at fortælle en historie baseretpådenlyd(3). Efter et par sekunder, begynder Tello tunge at blinke og derefter slukkes igen. Barnets tur er nu færdig. En anden tilfældig tunge tændes i en tilfældig farve, som indikerer det næste sving (4). Detnæstebarnvilgøredetsammesomdetførste med en anden slikkepind af den tilsvarende farve, somdetnæstelys.barnetvilnufortælleenanden del af historien i sammenhæng med den foregående(6) sådanfortættesspillet. Børneneafslutterspilletvedatryste(tiltsensor,7) deres Tellos. Når alle Tellos er blevet rystet, vil de slukke og automatisk nulstille systemet (8). Tello er drevetafenblandingafarduinoogprocessingkodning Koderne med beskrivelse kan ses her: 21

22 Bilag3:FlowchartoverOdo Thesecretkeeper 22

23 Bilag4:FlowchartoverLucio ANighttimeFriend 23

24 Bilag5:FlowchartoverTello AFunStoryteller 24

25 Bilag6:GruppensGanttChart 25

26 Bilag7:Mailkorrespondance H.C.AndersenBørnehospital/OdenseUniversitetshospital HejAnne MetteogstuderendefraErhvervsakademietLillebælt Tusindtakforjereshenvendelseogja,vikansagtenssekonceptetanvendtpåhospitalet. ViharsetpålinkfraItalienogdetteerlangtfradenkonkreteidé 3interaktivedukker/bamser. De skulle have hver sin egenskab og de skulle kunne bearbejde børnenes psykologiske tilstand og relationertilandre jegsyntesmeredetlignerstofbamserogenbeskrevetide. Menideenerrigtiggod viharmangebørnderkanhavesværtvedatsætteordpåhvaddeopleverog føler og det er netop her konceptet er genialt så man som plejepersonale kan se og understøtte barnets reaktioner. Odo,holderpåhemmeligheder Lucio,nattetimernesven Tello,ensjovhistoriefortæller Jo,vikansagtenssedemherpåHCAndersenBørnehospitaldeterbådeinteressantogrelevant. Medvenlighilsen MetteSorangKjær,Børnevelfærdskoordinator Tlf.: Børnevelfærdskoordinator Tryllebjerget:http//www.ouh.dk/wm278277Socialpædagog H.C.AndersenBørnehospital. OdenseUniversitetshospital Sdr.Boulevard OdenseC 26

27 Bilag8:Mailkorrespondance RussiskegruppevedEYA InRussiathesocialsecurityandhealthcaresystemsarequitepoorlydevelopedandsupported.Kidsdon't usually have those psychological rehabilitation programs. All that is because russian government doesn't investalotofmoneyintothosesystems.especiallystartingfromthenextyearhealthcaresystemisgoing tobeonlycommercial. I think only commercial rehabilitation centers would go for implementing such technologies. But to be honest,itseemsthatstillmostlyrussianpeopleareconservativesotheywon'treallybelievethatsuchdolls willevenworkasthewaytohelpkidsinamentalsense. 27

28 Bilag9: De3interaktivedukkerharfåethverderespersonlighed/egenskab: 29 Odo,hemmelighedsholderen(Odo,thesecretkeeper). Hvis man holder Odo i den ene hånd og løfter øret kan man fortælle sin hemmelighed, derefter lyser kinderne røde. Jo længere Odo skal holde på hemmeligheden jo rødere bliver kinderne, til sidst en eller andenogbankeden3gangepåryggenogsåvilodofortællehemmelighedenvidere. Lucio,nattetimernesven(Lucio,anighttimefriend). Lucio skaber en forbindelse mellem to børn i to forskellige rum, når f.eks. er barnet bange i mørket kan barnetklemmesinluciodukkeogdensenderetsignaltilenandenlucioogetandetbarnkanselucios håndlyserrødtogklemmerden,såsenderdenetnytsignaltilbageogluciosmavehosførstebarnlyserop ogluciospinderlidt.nårbarnetslipperigendørlucioslysud. Tello,ensjovhistoriefortæller(Tello,afunstoryteller). Ensjovhistoriefortæller,nårbarnetlegermedTellobliverdenconnectedviabluetoothtilenandenTello og så siger de en lyd, derefter vil en af børnenes Tellos tunger lyse en tilfældig farve, f.eks. blå så skal barnet ligge den tilhørende slikkepinde på Tellos mund og så vil Tello afspille i dette tilfælde en regn lyd sombarnetskalfortælletil. 29 Dukkernestrerelationererbeskrevetibilag#10 28

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT SYNOPSIS E-CONCEPT DEVELOPMENT INDHOLD 1. JONAS KROGSLUND HVEM ER JEG?... Side 3 2. PRÆSENTATION & MOTIVATION... Side 3 3. FAGLIGE UDFORDRINGER & PROBLEMER... Side 4 3.1 SCRUM...... Side 4 3.2 KRAVSPECOFIKATION...

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Servicedesign. ux campus. dage

Servicedesign. ux campus. dage Servicedesign Praktiske og analytiske værktøjer til målrettet at arbejde med optimering og udvikling af din forretnings værdileverance - med fokus på brugeroplevelsen. 2 dage Servicedesign Servicedesign

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

1./ 2./ 3./ 10 10 10 11 12 4./ 15 15 APP...

1./ 2./ 3./ 10 10 10 11 12 4./ 15 15 APP... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1! 1./! Indledning... 2! Problemformulering... 2! Metode... 3! 2.////Internationalt/samarbejde... 4! Delkonklusion:... 4! 10/punkts/anbefaling... 6! Delkonklusion...

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Efter nogen diskussion blev det til at konceptet blandt andet skal fungere som et informationsfiltreringssystem/kurateringsportal.

Efter nogen diskussion blev det til at konceptet blandt andet skal fungere som et informationsfiltreringssystem/kurateringsportal. Vejledere: Kirsten Hanna Volan Kasch & Adam Montandon Introduktion denne synopsis er lavet for at give et overblik over hvad jeg har arbejdet med i løbet af første semester på E-concept development, og

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1) Titel. 6) Produktion. 2) Konceptet. 7) Visuel udformning. 8) Opsætning. 3) Forløb. 4) Målgruppen. 9) Facebook.

Indholdsfortegnelse. 1) Titel. 6) Produktion. 2) Konceptet. 7) Visuel udformning. 8) Opsætning. 3) Forløb. 4) Målgruppen. 9) Facebook. Konceptbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1) Titel 6) Produktion 2) Konceptet 7) Visuel udformning 3) Forløb 8) Opsætning 4) Målgruppen 9) Facebook 5) Påstanden 10) Brugskontekst Titel Titlen for konceptet

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Vitus Bering Innovation Park

Vitus Bering Innovation Park Vitus Bering Innovation Park Erhvervsudviklingsdøgn 22.-23. marts 2012 Jesper Bach Vitus Bering Innovation Park Huset 8000 m2 i 7 etager fra 2009 Energiklasse I hus Ejere VIA University College Energi

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012 Mobilisering 2.0 - unge og politisk deltagelse i de sociale mediers tidsalder Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts Jakob Linaa Jensen Center for Internetforskning Forskningsprogram

Læs mere

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin 29. november 2012 Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin v. Lasse Jensen, CONNECT Denmark Platinsponsorer: Fakta om CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en forening, hvis formål er at skabe

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter Front End Innovation Data, ideation og koncepter Julie Opgaver Front End innovation Udvikling af nye processer Uddannelse i innovationskompetencer Udvikling af velfærdsløsninger Proces og værktøjer Divergent

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Uddannelse. Ambulanceselskabernes erfaringer og visioner

Uddannelse. Ambulanceselskabernes erfaringer og visioner Folketingets Sundheds og Forebyggelsesudvalg Høring om den Præhospitale Indsats Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 194 Offentligt Uddannelse Ambulanceselskabernes erfaringer og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr.

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Vores valgfrie periode på 7. semester var vi så heldige at tilbringe

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet. E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør

Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet. E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør "Would you tell me, please, which way I ought to go from here?" "That depends

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Den brugerdrevne innovationsproces DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE

Den brugerdrevne innovationsproces DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE 1 Ved Nicolai Mendgaard-Larsen, chefkonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation 2 Den brugerdrevne innovationsproces FORSTÅ

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Inbound Marketing. Sådan får du kunderne til at komme til dig

Inbound Marketing. Sådan får du kunderne til at komme til dig Inbound Marketing. Sådan får du kunderne til at komme til dig AGENDA. 1 Hvorfor Inbound? 2 Hvordan ser en effektiv Inbound Strategi ud? 3 Hvordan påvirker Inbound Leadprocessen? 4 Fundamentet for Inbound

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

FORTÆLLING OG BRANDING

FORTÆLLING OG BRANDING STORYTELLING A BRANDING TOOL FORTÆLLING OG BRANDING (B) 3 Narration is as much a part of human nature as breath and the circulation of blood. A. S.Byatt (writer) Den gode historie Den gode historie bevæger

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB HouseSitter.dk housesitter.dk Nyt koncept i Danmark Service virksomhed To servicemodeller Opstart nord

Læs mere

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström, Kristine Jensen de López og Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

Et subsite i Umbraco

Et subsite i Umbraco Et subsite i Umbraco Agenda Hvad er Umbraco Login i CMS Gennemgang af CMS Opret et forløb Workshop Hvad er Umbraco Umbraco er et Dansk Content Management System (CMS). Det benyttes bl.a. Af Wired, Heinz,

Læs mere

MADS JENSENS PORTFOLIO

MADS JENSENS PORTFOLIO MADS JENSENS PORTFOLIO Navn: Mads Jensen Skole: Erhvervsakademiet Lillebælt Anslag: 7948 Emne: Obligatorisk Portfolio Klasse: Web B DK 1. semester Dato: 3. januar 2013 URL: http://mads775c.mmd.eal.dk/portfolio/index.html

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed?

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? december 2008 Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? Baggrund I aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2008 er fremtidens

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

GABRIEL CASE 2: ETABLERET VIRKSOMHED. STYRKER Førende leverandør af high-end kvalitetstekstiler

GABRIEL CASE 2: ETABLERET VIRKSOMHED. STYRKER Førende leverandør af high-end kvalitetstekstiler CASE 2: ETABLERET VIRKSOMHED GABRIEL Adm. direktør: Anders H. Petersen Selskabsform: Privat virksomhed (aktieselskab) Etableret: 1851 Antal medarbejdere: 106 (55 ansatte på hovedkontoret i Aalborg) Tekstilvirksomheden

Læs mere

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Beretning til Statsrevisorerne om styring af aktivitet på sygehusene Rigsrevisionen,

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Temadag for kliniske undervisere

Temadag for kliniske undervisere Temadag for kliniske undervisere Navn: Hans Henrik Kleinert Uddannet: Psykoterapeut MPF Specialfysioterapeut Faktabox: Født 1953 Fysioterapeut 1977 Psykologistudie 1980-1985 Psykoterapeut 2000 Supervisor

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide. Uri Duvald Andersen Morten Gjøl

Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide. Uri Duvald Andersen Morten Gjøl Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide Uri Duvald Andersen Morten Gjøl 1 Introduktion Uri og Morten er initiativtagere til og har udviklet bogen

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen

CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen Personlige data Navn: Cecilie Methe Jasmin Rasmussen Adresse: Kochsgade 26., 1.sal, 5000 Odense C. Mobil: 3136 7540 E-mail: jasmin.methe@gmail.com Fødselsdag: 1. juni

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens.

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens. Hvor mange har en kundestrategi? Hvor mange har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen www.efficiens.nu Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere