Indhold 1. Projektdokumentation Teori og metode Konceptet I Mirabilia En anderledes vinkel på konceptet...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold 1. Projektdokumentation... 3 2. Teori og metode... 4 3. Konceptet I Mirabilia... 6 4. En anderledes vinkel på konceptet..."

Transkript

1 1

2 Indhold 1.Projektdokumentation Indledning Problemformulering Afgrænsning Evalueringafarbejdsproces Teoriogmetode Konceptet IMirabilia Konceptbeskrivelse Teknologienbagkonceptet Hvordanvirkerdukkerne? Enanderledesvinkelpåkonceptet Børnstilknytningsforholdtiltøjdyr IMirabilliaetBrandedUtilityConcept Etkonceptderkantagesmedhjem BrandingStrategiforIMirabilia Fremtidigstrategiforkonceptet Etmarkedforkonceptet IMirabiliasombrand Fremtidigemuligheder Erfaringermedinternationalesamarbejdsrelationer virtuelt Konklusion Litteraturliste Bøger: Hjemmesider: Bilag

3 1.Projektdokumentation 1.1Indledning Som E konceptstuderende arbejder vi med forskellige projekter. I forbindelse med vores studie, har vi arbejdetpåetinternationaltprojekt,medinternationalesamarbejdspartnere.vihararbejdetvirtueltmed studerendefrafinlandogspanien.projektetvihararbejdetmedvarnomineretogharvundeteuropean YouthAward(EYA). ProjektethedderIMirabilia.IMirabiliaeretprojektsomhenvendersigtilbørnsomskalopholdesigpået hospitaloverenlængereperiode.idenforbindelsekanderværenogleudfordringerforbørnenef.eks.at de er utrygge. Derfor er der udviklet flere dukker som skal hjælpe børnene med de udfordringer de må haveunderopholdet.dererblevetudviklet3dukkermedforskelligeegenskaber. 1 ProjekteterudvikletafenkvindefraItalien,ogudfraoplæggettilEYAomIMirabiliavilvividereudvikle projektet i den retning vi ønsker. Vi synes det er et godt udviklet projekt og har derfor valgt at bruge de fleste elementer i projektet at arbejde videre med. Vi vil desuden arbejde med en problemstilling om, at børnenemuligviskanblivemegetknyttettildukkerneogderforkanhavesværtvedatundværedemigen, nårdeikkelængereskalopholdesigpåhospitalet.udfradetteprojektogproblemstillingervilviudarbejde enprojektbeskrivelse. 1.2Problemformulering I forbindelse med dette projekt ønsker at redegøre og ikke mindst analysere konceptet I Mirabilia fra EuropeanYouthAwards.Viønskeratdiskutere,hvilkeaspekterskalderværefokuspåiforbindelsemed børnstilknytningtildukkerne;herundersetiforholdtildukkenskalafleveresefterendthospitalsbesøg. Hvorledeskanvisynliggørekonceptetsmuligheder? Hvordankanviinddragenyeperspektiverietalleredeeksisterendekoncept? Hvadkanvigøresåpatientenikkekommertilatmangletilknytningenfradukkenideres hverdagefterendthospitalsbesøg? Hvordankanvilæggefremtidigestrategierforkonceptet? 1 Detaljeretkonceptbeskrivelsefindesiførsteafsnit Konceptbeskrivelse. 2 VoresGanttChartoverprojektetkansesibilag#6 3 DefinitionpåTouchpointMatrix,http://brandtouchpointmatrix.com/ 3

4 1.3Afgrænsning Daviivoresrapportønskerenstørrebehandlingsdybde,ogdadersamtidigerbegrænsningeriressourcer ogsidetal,vildetforosidennerapportværenødvendigtatudvælgeogprioriterestoffet.voresrapport kommer derfor overordnet til at tage udgangspunkt i konceptet I Mirabilia og børnenes tilknytning til dukkerneefterendthospitalsbesøg. Vivilidensammenhængpræsenterevoresresearch,analyseogresultaterogkortvurderedem.Iprojektet vilviikkearbejdemedændringertilhverkendesignellerteknologibagdukkerne. 1.4Evalueringafarbejdsproces Set tilbage fra projektets start og vores arbejdsproces har vi overordnet set været meget tilfredse med voresarbejdsindsats.viharfrastartenafprojektetopsatflereoverordnedenormer,hvilketharværetmed til,atviheletidenharværetindforståetmedgruppensdagligearbejdeogambitioner.vihardogogsåstødt på udfordringer i forbindelse med vores dialog med de andre lande, da vi ikke altid har haft den mest effektive kommunikation løbende. Men trods den til tider mangelfulde kommunikation har vi formået at følgevoresprojektplan,hvilketheletidenhargivetosdetnødvendigeoverblikovervoresarbejdsproces.vi harsidstiprocessenhaftbesværmedatholdeosunderdettilladtesideantal,hvilketharmedførtvihar flerebilag. 2.Teoriogmetode Gantt Chart: 2 Vi har valgt at benytte os af Gantt Chart som projektstyringsværktøj. Vores udarbejdede GanttChartskalværemedtilatgiveosoverblikoverheleprojektforløbetfrastarttilslut. Touchpoint Matrix: 3 Vi vil benytte os af Touchpoint matrix som planlægnings værktøj til at give en forståeligopfattelseafhvordanviskaltænkeoghandlesometbrand. Sketching:VivilbenytteosafsketchingtiludviklingafvoresContent360Strategi.Detskalværemedtilat visualiserevoresideerogtanker. 2 VoresGanttChartoverprojektetkansesibilag#6 3 DefinitionpåTouchpointMatrix,http://brandtouchpointmatrix.com/ 4

5 Experience maps: 4 ViviludarbejdeetExperiencemapstilatkortlægge,hvordanenpatient/barnville benyttesigafenafdukkerneogdermedfindeudafomdukkenleveroptilkonceptetsformålogsamtidig testebrugervenligheden. BalancedScorecard: 5 ViharvalgtatlaveetBalancedScorecardtilvoresprojekt,såviharetoverblikover voresvisionerogstrategierforvoreskonceptogomdeleveroptilvoresmålsætninger. Generel Project Management: 6 Viharvalgtatbenytteosafdengenerelleprojektmodel,davimenerat fremgangsmådenderbrugesimetodenpassergodttiletlillekompaktprojektsomdette,dadetindeholder nogleklareopdeltefaserderervariableognemmeattilpasse. BlueOceanCanvas: 7 VivilbrugeBlueOceanCanvastilatfindeogudviklevoresstrategiforkonceptet,så deteruniktpåmarkedet. Brand Utility Concept: 8 VivilbenytteBrandUtilityConceptforatsehvilkefaktorerindenfor:Genuiely useful,relational,interesting,helpfuloginteractivevoreskonceptindeholder. Content 360 Strategi: 9 Vihariforbindelsemedprojektetudarbejdeten360 brandingstrategi.detskal brugessomendelafmarkedsføringenafimirabiliamedvoresnyeaspekter. Sociale Medier:Viharbenyttetosutroligmegetafdesocialemedieriforbindelsemedprojektet.Vihar benyttetosafaltfraskype,googlehang Out,GoogleDocs,GoogleDrevogFacebook. 4 DefinitionpåudarbejdelsenogbrugenafetExperiencemap,http://uxmag.com/articles/experience maps identifyinefficiencies and opportunities 6 Den valgte projektstyringsmetode er fra Project Management A complete guide Af Bo Tonnquist. Academica (2009)1.udgavekapitel Beskrivelse af hvordan en virksomhed bedst muligt benytter Blue Ocean Canvas i virksomheden, oceans for dummies/ 8 Definition på Brand Utility Concept, blog.drthomasbrand.co.za/2012/02/concept brands leveragingbrand utility integrity and perception across industries thereby building brand value without increasing brand costs/ 9 IdeerogerfaringeripraksisvedbrugafContent360strategi,http://www.agilitor.dk/content marketing strategi/ 5

6 3.Konceptet IMirabilia 3.1Konceptbeskrivelse I Mirabilia(The Wonders) er en samling af tre interaktive dukker for hospitals indlagte børn. Børnene vil gennemdukkernesinteraktionogderesadfærdkommetætterepåandre,somerpåhospitaletogderved skabebedrerelationermellemandresåsomlæger,psykologerogandreindlagtebørn. Detvigtigsteiprojekteter:Atforbedreforholdetmellembarnetogdemudenforhospitaletsåsomfamilie, vennerogklassekammerater.sådemderhjemmeikkeskalbekymresigsåmegetombørnenesrelationer ogemotionelletilstandeihverdagen.imirabiliaharbrugereialderen6 12,fordideeregnettilforskellige perioderibarndommenoghospitalsindlæggelse.imirabiliakantilbydeenlegendefølelsesmæssigstøtte tilindlagtebørn,somgøredetlettereafallederomgåsbarnet.detredukkerierikarossisseriehedder Odo,LucioogTello Målgruppe Konceptethenvendersigtilindlagtebørnialderen6 12årmedsærligesygdomme,somtvingerdemtilat blivepåhospitaletilængeretid.detkunnef.eks.væredødeligesygdomme,psykiskebehandlinger, tilbagevendendehospitalsindlæggelseosv.andreaktørerimålgruppenerfamilien,sygeplejersker, psykologer,lægerogalledem,somtagersigafdepsykologiskeaspekterafbørnene Dererenuddybendebeskrivelseafdukkerneogderesfunktionibilag9 11 Definitionafmålgruppe,http://www.erikarossi.com/wordpress/?page_id= Personaformålgruppenkansesibilag#8 6

7 3.3Teknologienbagkonceptet Odo Thesecretkeeper Odo virker sådan at du holder hånden og løfter det modsatte øre af Odo (mikrokontakt 1), så kan barnet hviske en hemmelighed eller lignende i dens øre (mikrofon 2). Når både hånd og øret er frigivet er det hemmelige registreret og Odos kinder begynder straks at rødme og begynder at blinke blidt (LED'er 3 4). Hånd/øre funktionen giver barnet fri mulighed for at lege med Odo uden risiko for at optage noget ved et uheld. Hvis barnet beslutter at lade Odo fortælle hemmelighedenskalbarnetstødepåryggen(kapacitiv touch sensor 5) tre gange, og Odo afslører hemmeligheden (audioshield, 6). Odos kinder slukker forsigtigtogsystemeternulstilles. Alle dukkerne har forskellige adfærdsmønstre, som hver drives af interne kredsløb oprettet med Arduino Duemilanove 13 og andre tekniske komponenter. Odo er drevet af en kommunikation mellem Arduino og Processing koder Detoandredukkernesegenskaberogteknologierligeledesbeskrevetibilag# OverviewafArduinoDuemilanove,http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardDuemilanove 14 Processing kodereretfrittilgængeligtprogrammeringssprog 15 Vivilikkekommenærmereindpådissekoder,mendekansesher:www.erikarossi.com/wordpress/?page_id=436 7

8 3.4Hvordanvirkerdukkerne? ViharudarbejdetetExperiencemap,someretkortoverhvaddetbrugerengør/hvadderskerstepforstep helevejengennembrugenoginteraktionen,dvs.deterbrugerensrejse. HereretExperiencemapforTellosomerdukkenmanbrugeriventeværelset.Manstarterved Before, hvor man ser hvordan det er inden Tello kommer på banen. Så kommer During som er det tidspunkt, hvortelloeribrugogsidsterder After somerhvadderskereftertelloerankommet.deterencyklus hvor,sommankansepåsmileys,erenprocessomvilgivebørnenedetbedreogsjovereiventeværelset. 8

9 Dette er en anden udgave med samme formål, som viser oplevelsen for brugeren. Dette er fra Lucio, dukkenmanharnårmanerbangeomnatten.detersammeprincipsomdenøverstståendemodelbare satoppåenlidtandenmåde. HerigenetExperiencemapderviserflowetihvadderskermellembrugerenogdukken.Herharvilaveten tidslinje som viser forløbet. Ovenfor har vi de oplevelser/interaktion som brugeren har og den er delt op i User og Activity. User erhvadderskerforbrugerensammenmedodoog Activity erdenaktivitet derskerhosodo. 4.Enanderledesvinkelpåkonceptet Vi har ønsket at inddrage nye aspekter og ideer til det allerede eksisterende koncept. I dette afsnit vil vi fremvisedisseideertilvideremuligudvikling. 4.1Børnstilknytningsforholdtiltøjdyr Viønskeratundersøge,hvilkeaspekterderkanhaveindflydelsepåbørnstilknytningtildukkerne;herunder setiforholdtilatbamsenskalafleveresefterendthospitalsbesøg.idensammenhængharviværetudeat interviewe Souschef Maria Stendahl i en integreret institution for børn. Vi har ligeledes inddraget synspunkterframargrethebruunhansensomerbørnepsykolog. VoresresearchiforbindelsemedbørntilknytningsforholdtilbamserkansesIbilag12. 9

10 4.2IMirabilliaetBrandedUtilityConcept Et Branded Utility Concept bruger vi til at skabe et koncept der indeholder nogle forskellige faktorer af: Genuielyuseful,Relational,Interesting,HelpfullogInteractive.Mendedefaktorerhartilformåleratpå beråbesigogformidlebrandattributter.dethandleromatskabenogetderernyttigtforfolksådekan skabesigetforholdmedbrandedogbringedemglæde. IMirabilliapassergodtindibrandedutility,dakonceptetindeholderallefaktorer Genuiely useful: det er nyttigt for de læger og terapeuter der kommer tættere på deres patienter. Relational,deforogsåskabtetforholdmellembørnenesomerbrugerneogdukkerne,dukkerneerdertil atstøttebørnenegennemensværtidpåhospitalet.interesting,deterinteressantpådenmådedeternyt ogikkesetfør,menogsåpådenmådebørnenekommer,tætterpåhinandenogdenmådedekandelede oplevelserdehar. Helpful,deterhjælpsomtforbørneneogderesproblemersamtbørnenesforholdtilfamilieogvennerosv. somforensikringomatbørnenehardetbedre.interactivt,deterdetpåbådedenmådemaninteragere meddukkernepåogidenformathospitaletskallaveenhandlingiformafindkøb.konceptetrunderalle faktorerogvilderforskabeværdiforbrugerneogpåenellerandenmådeforbedrebrugernesliv. 4.2Etkonceptderkantagesmedhjem Vi har tidligere i forbindelse med vores researchafsnit beskrevet at der kunne være problemer med at børneneskabteensåstortilknytningtildukkerne,atdetsenerekunnebliveetproblemattageafsked.vi harderforforsøgtatvidereudviklekonceptet,sådettekunneværenemmereforbørneneattageafsked nårdeskullehjem. Idenførstetidiidéudviklingentænktevipåatdukkernestilleogroligtkunnekommemedhjempåf.eks. weekendbesøgellerlignende.mendamålgruppenfordukkerneeroptil12år.harviligeledestænktom detvarmuligtatudviklenogetderkunneerstattedukkenstilknytningiformafnogetmererelevanttilbørn i denne aldersgruppe. Vi har i den forbindelse tænkt, at det kunne være en mulighed at producere et videospiltilf.eks.ennintendods,gameboyellerandrespilkonsollersommangebørnidenalderallerede har stiftet bekendtskab med og måske allerede ejer. Til dette spil ønsker vi at overføre dukkernes egenskaberogpådenmådefølgebarnetendnuflereår.detskalværemedtilatbarnetikkeharsåsvært vedattagafskedmedbamsen. 10

11 4.3BrandingStrategiforIMirabilia Vi har i forbindelse med projektet udarbejdet en 360 branding strategi. Det skal bruges som en del af markedsføringenafimirabiliamedvoresnyeaspekter. Viharudarbejdeteteventsomskalforegåpåetafdelokalesygehuse,somgørbrugafdukkerne.Børnene skallaveopgaver,somerrettetmodatdeskalaktiveresudenfor.udenforvilderfaldelysendedukkerned frahimlen.eventetstartermedatbørnenesammenmedderesfamiliefårudleveretenipad.viaipad ener derenafdukkernederviservej. Dennedukkeskalbørnenefølge.Dekommertilett kryds,hvorbarnetskalvælgevejafhængigaf,hvilken en af dukkernes egenskaber de vil arbejde med. Herefter får de opgaver som omhandler dens egenskab, somdeskalløse.allebørnbliverledtudpåparkeringspladsen,hvorderfalderbamsernedfrahimlen.hele eventen skal filmes og lægges på Youtube. Desuden skal der udvikles et website og måske have nogle artikler og annoncer i fagblade som henvender sig til sundhedssektoren. På den måde kommer vi ud til målgruppen (sygehusene) på flere platforme. Det vil give noget omtale og blive nye punkter i vores Touchpoint matrix 16, samt det vil blive en ny oplevelse for brugerne og dertil kunne man lave et nyt Experiencemap 17 fordenoplevelse. 4.4Fremtidigstrategiforkonceptet ViharvalgtudarbejdeetBalancedScorecardforatudarbejdeenstrategiforprojektetogderefteromsætte strategien til handling. Strategien tager udgangspunkt i visionen og målsætningen for projektet. Først og fremmesterdetvigtigtatalleomkringvirksomhedenkendertilstrategienogvirksomhedenvision. 16 Seside13irapportenunder:IMirabiliasombrandpunktet. 17 Seside9irapportenunder:Hvordanvirkerdukkerne?punktet. 11

12 12 Førstvilvistartemedatopsætteetmålforprojektet.Detgørviforatfindefremtilhvadderskaltilforat nådettemål.målsætningenforimirabiliaer,athaveimplementeretløsningenpå20hospitalerieuropa indenfor2år.desudenskalderværeenprototypetiletspilindenfor2år SeuddybendeBalancedScorecardpåbilag13. Læringogvækst Uddannelseindenfor iværksætteri. Detinterneperspektiv Viskalkunneleveretop kvalitetsdukkerhvergang indenforhøjsttouger. Kunder Hospitaler børneafdelinger Professionalitet Service Økonomi Fonde,EUmidler,finansiering frahospitaler. Visionogstrategi Bliverenimplementeret teknologipåhospitaleri verden. Udviklingafspiltilbørn

13 4.5Etmarkedforkonceptet ViharudarbejdetetBlueOceanCanvas,somhartilformålatfindeuudforskedemarkeder,ogdervedfinde etstedhvorvikanskabeetbehovforkonceptet.blueoceanerenindustriderikkeereksisterendeidag dvs.deterenukendtmarkedsplads/uberørtmarked,hvorvivilskabeenefterspørgsel.deterenmulighed forkonceptettilatfåenhøjprofitabelvækst. HerharviindsatIMirabiliaiforholdtilhospitalsklovnen. VivilbrugedenneBlueOceantilatelimineredealledeoverflødigeogunødvendigedeleikonceptetogse hvaderkonkurrencenerpåmarkedetogtageafstandfradetogdetmarkedsspilleregler. 4.6IMirabiliasombrand ViharbenyttetosafBrandTouchpointmatrixsomplanlægningsværktøjtilatgiveenforståeligtopfattelse af,hvordanviskaltænkeoghandlesomenbrand.touchpointmatrixeteropbyggetafalledeforskellige touch punkter som vores brand besidder. Vores Touchpoint er bygget på hver forestilling omkring hvert berøringspunkt ogellerinteraktionmellemforbrugerogbrand,deharallehverderesegenskabsomgør demmereellermindreegnettilforskelligeting. 13

14 Viharudarbejdetettouchpointmatrixforatse,hvordetervoresIMirabilliaharnogleberøringspunkter ogellerinteraktion,mellembrugerenogimirabillia.viharlavet6touchpointforatsehvorerdetprojektet gårindogberørbrugeren,oghvorvimenerdetermuligtatkommeikontaktmeddukkerne.detgiveren belysning af hvad det er for nogle områder man vil berøre, samt om det er et øjebliks berøring eller en længere interaktion. Vores Touchpoint matrix viser at de fleste touchpointes ligger under personligt engagement(pe)oglang/længeretidsinteraktion(ml).f.eks.touchpoinetet Therapist kansespåetaf voresexperiencemap,hvorterapistenerdetførstemødemellemodoogetbarn. 14

15 4.7Fremtidigemuligheder Dererstorefremtidsmulighederidetteprojekt.Dererbørniheleverdendererlangtidsindlagt.Iogmedat dukkerneikkesnakker,menbarelyser,vibrererosv.,såkandetværenemtatimplementeretilandrelande. F.eks. vil det kunne implementeres til Danmark. Vi har haft kontakt til Odense Universitetshospital HC Andersen Børnehospital. Vi ville finde frem til om det eventuelt kunne være interessant og relevant for hospitalet at gøre brug af dette koncept. Vi ved i forvejen at et lignende koncept bliver brugt i daginstitutioner, hvor dukkerne/bamserne ikke er interaktive. Vi har kontaktet Mette Sorang Kjær fra HC AndersenBørnehospital.Hunerpædagogogansatsomkoordinatorforbørnevelfærdpåafdelingen.Hun har givet en kommentar til konceptet. Hun udtaler at det er et relevant og interessant projekt og kan sagtenssekonceptetanvendtpåhospitalet.hunoplevermangebørnsomharsværtvedatsætteordpå deresfølelser,ogdavilkonceptethjælpeplejepersonaletmedatsebørnenesreaktioner. 19 UdoveratHCAndersenbørnehospitalsyneskoncepteterrelevant,antagervidesudenatdermåskekan værelandehvordetkanværesværereatimplementere,dadeharenanderledeskultur.detvilsigeatde har andre værdier og normer. F.eks. kunne de have en anden sygehusstruktur, eller andre værdier og normersomgøratdetikkeersåletatimplementere. Omkostninger Erika Rossi har lavet nogle beregninger på hvad det har kostet at lave prototyperne af de tre dukker. Omkostningernetildukkerneer 210(1566,64DDK)pr.stk.Derskaldogtageshøjdeforatprisenkanfalde vedmasseproduktionogatdetkunerenprototype,sådenreellepriskanseanderledesud.detteerblot enindikationafproduktionsomkostningerne.viantagerudfraproduktionsprisenatdetikkevilværesvært atfåhospitalertilatinvestereidukkerne.deterdesudendukkerpatienterneaflevererigen,nårdebliver udskrevetfrahospitalet 20. Foratkunnefindeudafomkonceptetharenfremtidblivervinødtilatfindeudafomderernoglesomvil investere i konceptet. Vi snakkede med Mette Sorang Kjær som godt kunne forestille sig at konceptet kunneblivesolgtogenddaogsådemselvsommuligekøbere.hunudtrykkerdetkort: ideenerrigtig god viharmangebørnderkanhavesværtvedatsætteordpåhvaddeopleverogfølerogdeternetop 19 Sebilag7 20 Side118iErikaRossisrapport,www.erikarossi.com/wordpress/?page_id=20 15

16 her konceptet er genialt så man som plejepersonale kan se og understøtte barnets reaktioner. Jo, vi kan sagtenssedemherpåhcandersenbørnehospitaldeterbådeinteressantogrelevant. 21 Udoverprisenpådukkerne,lyderderbegejstringfraOUHdersynesdeteretgodtprojektTilandrelande kan der være nogle politiske og samfunds mæssigt samt kulturelle forskelle som ville gøre det svært at implementeriandrelande.f.eks.varderdogikkeligesåstorbegejstringfravoresrussiskemedstuderende fraeya,somikkemeneratkonceptetvillekunnefinansernesideresland,daruslandsregeringermeget konservative og ikke er så langt fremme med socialomsorg som f.eks. her i Danmark. De udtrykker det således: In Russia the social security and health care systems are quite poorly developed and supported. Kidsdon'tusuallyhavethosepsychologicalrehabilitationprograms.Allthatisbecauserussiangovernment doesn'tinvestalotofmoneyintothosesystems.especiallystartingfromthenextyearhealthcaresystemis goingtobeonlycommercial Erfaringermedinternationalesamarbejdsrelationer virtuelt Viharigennemetlængerestykketidviavoresundervisningblevetpræsenteretforinternationaltvirtuelt samarbejde.viharidenforbindelsehaftøvelseri,hvordanviforskelligedeltagendelandeagere,såvier forberedtpå,hvemderbesadhvilkestyrkerogsvagheder. Viharudfraafrejsefåetstilletopgaversomskulleløsesiinternationaltvirtueltsamarbejdemeddeandre lande som deltog. Det var meget svært for vores gruppe at komme i gang, da alle gruppe medlemmer afventedepånogletogførsteskridt.derblevsendtetparmailfremogtilbagetværslandegrænserne,men dettekomderikkerigtigtnogetproduktivtudaf.vitogdenbeslutningivoresdansketeam,atvisåmåtte tageførsteskridt.vikommedvoresbudpåopgaverne,somvidrøftedepåskype.eftervihavdekommet medvoresbudpåbesvarelsenafventedevifeedbackfradeandrelande.dergiklidttid,mensenereskrev de udenlandske studerende tilføjelser til dokumentet og vi fik vendt det fælles og skabt en fælles besvarelse Hel korrespondancenmedMetteSorangKjærfraH.C.AndersenBørnehospital/OdenseUniversitetshospital kansesibilag#7 22 Hel korrespondancenmeddenrussiskegruppevedEYAkansesibilag#8 23 Referencelitterateur:Derosa,Darleen.RichardLepsinger.VirtualTeamSuccess:APracticalGuideforWorkingand LeadingfromaDistance.1udgave(2010) 24 Referencelitterateur:Tonnquist,Bo.ProjectManagement;Acompleteguide.1udgave(2009) 25 Referencelitterateur:HarvardBusinessEssentials.CreatingTeamsWithAnEdge;Thecompleteskillsettobuild powerfullandinfluentialteams.1udgave(2004) 16

17 10 punktsanbefalingtilvirtueltsamarbejde: 1. Indgåidialogtidligtiprocessen tagdetførsteskridt! 2. Opmærksompåkulturforskelle kendhinandensstyrkerogsvagheder! 3. Foretagresearchomkringarbejdetindenstart! 4. Taghøjdefortidsforskelleogværeffektiv! 5. Findetfællesmålogkæmpforatnådet! 6. Brugvideosamtalesomkommunikationsmiddel! 7. Skabfællesdelingsstedafdokumenterogideer! 8. Fordelarbejdet brughinandensstyrker! 9. Løbendevurderingerafmaterialeogsamarbejde. 10. Skabetsocialt ogkompetencerigtnetværk brugdetiarbejdetogefter! 5.Konklusion Vikankonkludereatprojektetharpotentialetilatbliveensucces.ViharundersøgtomIMirabiliakunne have potentiale til at blive implementeret i Danmark og har fået tilbagemeldinger fra Odense Universitetshospital og en daginstitution om at projektet er interessant og relevant for danskerne. Vi har desudenfundetudafatderkanværelande,hvorprojektetvilværenogetsværereatimplementere,som f.eks.rusland.deharandrenormerogværdierogharderforogsåharetanderledessynpåindlæggelserpå sygehuse. Viharinkluderetetpunktyderligereiprojektet,tidspunktethvorbørneneskalundværedukkerne.Vihar fundetfremtilatdetkanværesværtforbørneneatundværedukkerneigen,ogderforharvidiskuteret flere muligheder for, hvordan dette problem kan løses. Vi ville udvikle et spil til Nintendo DS, Gameboy, Playstationosv.Detskalværeetlæringsspilsombørnenekanbrugeefterdereshospitalsophold,davihar antaget at mange børn stadig vil have psykiske problemer, så som skyldfølelse, selvom de er blevet helbredt.detskaldettespilblandtandetværeenhjælpimodogsamtidigafhjælpetilknytningsforholdettil deresdukke. ViharetkonceptsomindeholderflereaspekterogviharfundetenstrategiforhvordanvikansynliggøreI Mirabilia.Vedhjælpaf360 brandingvilvimarkedsføreproduktetpåflereplatforme. 17

18 6.Litteraturliste 6.1Bøger: Project Management A complete guide, Af Bo Tonnquist. Academica (2009) 1. udgave kapitel1 8. Project Management A complete guide, Af Bo Tonnquist. Academica (2009) 1. udgave kapitel Hjemmesider: maps identify inefficiencies and opportunities oceans for dummies/ blog.drthomasbrand.co.za/2012/02/concept brands leveraging brand utilityintegrity and perception across industries thereby building brand value without increasing brandcosts/ marketing strategi/ content/uploads/2011/04/code.jpg psykologi/ 3 8/psykologi og udvikling/1430 mig og min bamse?page=1 og Trivsel/Fri for Mobberi.aspx for Mobberi.aspx?ID= /psykologi og udvikling/1430 mig og min bamse?page=2 18

19 7.Bilag Bilag1:BeskrivelseogteknologienbagLucio Bilag2:BeskrivelseogteknologienbagTello Bilag3:FlowchartoverOdo Thesecretkeeper Bilag4:FlowchartoverLucio ANighttimeFriend Bilag5:FlowchartoverTello AFunStoryteller Bilag6:GruppensGanttChart Bilag7:Mailkorrespondance H.C.AndersenBørnehospital/OdenseUniversitetshospital Bilag8:Mailkorrespondance RussiskegruppevedEYA Bilag9:Konceptetspersonaformålgruppen Bilag10:Dukkernestrerelationer Bilag11:Konceptetspsykologiskeaspekt Bilag12:Researchiforbindelsemedbørntilknytningsforholdtilbamser Bilag13:UddybendeBalancedScorecard. 19

20 Bilag1:BeskrivelseogteknologienbagLucio Luciovirkerkunfra09:00til07:00.Vedatklemme Lucio om maven (mikrokontakter, 1), sender et barnethjælpeopkaldtildentilsluttedelucioder registrerer det. Den venstre hånd på Luciomodtageren blinker rødt (LED, 1a), indtil barnet holder det nede(microswitch, 2a). Når dette sker slukkes de blinkende leds og den anden Lucio gløderblåtogbegynderatspinde(motor,2).hvis barnet i løbet af natten slipper Lucios hånd (3a), dæmper gløden sig og lyden af den anden dukke slukkes(3). 26 LucioerudelukkendedrevetafenArduino koder. Vivilikkekommenærmereindpådissekoder Beskrivelse af Lucio og dens teknologi, 27 Koderne kan ses her 20

21 Bilag2:BeskrivelseogteknologienbagTello Telloarbejderiengruppebeståendeafbørn,hver med deres egen Tello og et sæt bestående af 16 slikkepinde deles mellem dem. Når dukkerne opdager hinanden laver de en lyd. Tungen af en Tello gløder i en tilfældig farve (RGB LED, 1). Det tilknyttede barn putter en af de fire slikkepinde (audio tag, 2) i den tilsvarende farve på Tellos tunge(rfid læser),ogdetgengiverdentilhørende lyd. Barnet begynder nu at fortælle en historie baseretpådenlyd(3). Efter et par sekunder, begynder Tello tunge at blinke og derefter slukkes igen. Barnets tur er nu færdig. En anden tilfældig tunge tændes i en tilfældig farve, som indikerer det næste sving (4). Detnæstebarnvilgøredetsammesomdetførste med en anden slikkepind af den tilsvarende farve, somdetnæstelys.barnetvilnufortælleenanden del af historien i sammenhæng med den foregående(6) sådanfortættesspillet. Børneneafslutterspilletvedatryste(tiltsensor,7) deres Tellos. Når alle Tellos er blevet rystet, vil de slukke og automatisk nulstille systemet (8). Tello er drevetafenblandingafarduinoogprocessingkodning Koderne med beskrivelse kan ses her: 21

22 Bilag3:FlowchartoverOdo Thesecretkeeper 22

23 Bilag4:FlowchartoverLucio ANighttimeFriend 23

24 Bilag5:FlowchartoverTello AFunStoryteller 24

25 Bilag6:GruppensGanttChart 25

26 Bilag7:Mailkorrespondance H.C.AndersenBørnehospital/OdenseUniversitetshospital HejAnne MetteogstuderendefraErhvervsakademietLillebælt Tusindtakforjereshenvendelseogja,vikansagtenssekonceptetanvendtpåhospitalet. ViharsetpålinkfraItalienogdetteerlangtfradenkonkreteidé 3interaktivedukker/bamser. De skulle have hver sin egenskab og de skulle kunne bearbejde børnenes psykologiske tilstand og relationertilandre jegsyntesmeredetlignerstofbamserogenbeskrevetide. Menideenerrigtiggod viharmangebørnderkanhavesværtvedatsætteordpåhvaddeopleverog føler og det er netop her konceptet er genialt så man som plejepersonale kan se og understøtte barnets reaktioner. Odo,holderpåhemmeligheder Lucio,nattetimernesven Tello,ensjovhistoriefortæller Jo,vikansagtenssedemherpåHCAndersenBørnehospitaldeterbådeinteressantogrelevant. Medvenlighilsen MetteSorangKjær,Børnevelfærdskoordinator Tlf.: Børnevelfærdskoordinator Tryllebjerget:http//www.ouh.dk/wm278277Socialpædagog H.C.AndersenBørnehospital. OdenseUniversitetshospital Sdr.Boulevard OdenseC 26

27 Bilag8:Mailkorrespondance RussiskegruppevedEYA InRussiathesocialsecurityandhealthcaresystemsarequitepoorlydevelopedandsupported.Kidsdon't usually have those psychological rehabilitation programs. All that is because russian government doesn't investalotofmoneyintothosesystems.especiallystartingfromthenextyearhealthcaresystemisgoing tobeonlycommercial. I think only commercial rehabilitation centers would go for implementing such technologies. But to be honest,itseemsthatstillmostlyrussianpeopleareconservativesotheywon'treallybelievethatsuchdolls willevenworkasthewaytohelpkidsinamentalsense. 27

28 Bilag9: De3interaktivedukkerharfåethverderespersonlighed/egenskab: 29 Odo,hemmelighedsholderen(Odo,thesecretkeeper). Hvis man holder Odo i den ene hånd og løfter øret kan man fortælle sin hemmelighed, derefter lyser kinderne røde. Jo længere Odo skal holde på hemmeligheden jo rødere bliver kinderne, til sidst en eller andenogbankeden3gangepåryggenogsåvilodofortællehemmelighedenvidere. Lucio,nattetimernesven(Lucio,anighttimefriend). Lucio skaber en forbindelse mellem to børn i to forskellige rum, når f.eks. er barnet bange i mørket kan barnetklemmesinluciodukkeogdensenderetsignaltilenandenlucioogetandetbarnkanselucios håndlyserrødtogklemmerden,såsenderdenetnytsignaltilbageogluciosmavehosførstebarnlyserop ogluciospinderlidt.nårbarnetslipperigendørlucioslysud. Tello,ensjovhistoriefortæller(Tello,afunstoryteller). Ensjovhistoriefortæller,nårbarnetlegermedTellobliverdenconnectedviabluetoothtilenandenTello og så siger de en lyd, derefter vil en af børnenes Tellos tunger lyse en tilfældig farve, f.eks. blå så skal barnet ligge den tilhørende slikkepinde på Tellos mund og så vil Tello afspille i dette tilfælde en regn lyd sombarnetskalfortælletil. 29 Dukkernestrerelationererbeskrevetibilag#10 28

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT SYNOPSIS E-CONCEPT DEVELOPMENT INDHOLD 1. JONAS KROGSLUND HVEM ER JEG?... Side 3 2. PRÆSENTATION & MOTIVATION... Side 3 3. FAGLIGE UDFORDRINGER & PROBLEMER... Side 4 3.1 SCRUM...... Side 4 3.2 KRAVSPECOFIKATION...

Læs mere

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya BA 1. Semester Eksamen synopsis Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya 2013 BA 1. Semester Econcept development Præsentation og Motivation Til eksamen har min gruppe og jeg arbejdet med 3 rapporter indenfor

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Morten Bro Nielsen. Managing Director, NetDoktor Scandinavia

Morten Bro Nielsen. Managing Director, NetDoktor Scandinavia Morten Bro Nielsen Managing Director, NetDoktor Scandinavia Europas ledende online Sundhedsforlag 3 år gamle 75+ fuldtidsansatte 500+ freelance læger Unikke brugere: 750.000 Page impressions: 15 mio Danmark

Læs mere

Style & Experience 1. semester efterår 2011 25. november - 2. december

Style & Experience 1. semester efterår 2011 25. november - 2. december obligatorisk projekt Style & Experience 1. semester efterår 2011 25. november - 2. december Har du samme forhold til jazz? Odense Vinterjazz er en jazzfestival der finder sted hvert år i oktober. Koncerterne

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter Front End Innovation Data, ideation og koncepter Julie Opgaver Front End innovation Udvikling af nye processer Uddannelse i innovationskompetencer Udvikling af velfærdsløsninger Proces og værktøjer Divergent

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Aflastningstilbuddet Fristedet er et akut- og specialaflastningstilbud for børn og unge i alderen 6 18 år,

Læs mere

Studieopgave, den lille. Side 1 af 7

Studieopgave, den lille. Side 1 af 7 11.04.08 Susanne Graversen Conny Sønderby Karin Fosdal Studieopgave, den lille. Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse: Baggrund for valg af emne. Problemformulering. Begrebsafklaring. Metode. Analyse. Konklusion.

Læs mere

Jeppe Bro Pedersen KORT OM MIG ERFARING

Jeppe Bro Pedersen KORT OM MIG ERFARING Jeppe Bro Pedersen Bullerfniss@msn.com 22736773 Bronzealdertoften 2.1,1, Århus, 8210 KORT OM MIG Jeg er 21 år gammel og bor i Aarhus Vest. Jeg kommer fra Fjerritslev, som ligger i den nordjyske Jammerbugt

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Servicedesign. ux campus. dage

Servicedesign. ux campus. dage Servicedesign Praktiske og analytiske værktøjer til målrettet at arbejde med optimering og udvikling af din forretnings værdileverance - med fokus på brugeroplevelsen. 2 dage Servicedesign Servicedesign

Læs mere

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 Version Maj 2012 2 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSANVISNINGER...3 INDLEDNING...3 SIKKERHEDSKORT...4 PROGRAMMERINGSANVISNINGER...4

Læs mere

Testplan. Pixeline Skolehjælp Testplan. Ida- Marie J. Lundsgaard, Charlotte Frost. Fylla Giessing & Marie M. Gudsø

Testplan. Pixeline Skolehjælp Testplan. Ida- Marie J. Lundsgaard, Charlotte Frost. Fylla Giessing & Marie M. Gudsø Testplan Pixeline Skolehjælp Testplan Projekt: Usability Testing Gruppenavne: Ida- Marie J. Lundsgaard, Charlotte Frost Fylla Giessing & Marie M. Gudsø Uddannelse: PBA E- koncept - Dansk (Erhvervsakademiet

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011-2012 Institution VUC Holstebro Lemvig - Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi

Læs mere

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads A) Find 2 forskellige eksempler på web- tv, hvor indslag er integreret i webkontekst og tekst (nyheder, tema, how to mv.) Beskriv

Læs mere

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn.

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn. Rapport Asociale børn Side 1 af 7 Teori Vi har valgt at se på hvilket problem der ville opstå hvis skolebørn ville begynde at blive undervist hjemme i stedet for at være sociale med deres kammerater. Mange

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Tema 1. Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg. Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe

Tema 1. Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg. Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe Tema 1 Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe Link http://des-iis.ucn.dk/mmda0914/1034387/ Database Mmda0914/1034387 Indledning Til dette projekt

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Halleluja, mere af dig -3

Halleluja, mere af dig -3 Halleluja, mere af dig -3 Mere kærlighed Mål: At give børn en større længsel efter at blive fyldt med kærlighed fra Gud. Tekst: 2. Kongebog 4, 8 17 (Elisa giver en særlig gave). Visualisering: F.eks. slikposer

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Af Anders Kjærulff, Direktør Nyhedsbrevet sætter i dette nummer fokus på hjemmetrænerprojektet Vi Vil Klare Os Selv. At kunne klare sig selv i egen bolig så

Læs mere

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN PRØVE I PRAKTIKKEN INDHOLD Status på prøveerfaringer Summegruppe Regler og rammer for prøven Forskelle på rollen som vejleder og som eksaminator Prøvens forløb DRØFT MED DEM SOM SIDDER VED SIDEN AF DIG.

Læs mere

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching Status Rapport AF 3P OWT Operation without touching 1 Smitte gennem indirekte kontakt Det er et kendt fænomen at man kan blive smitte med div. sygdomme hvis man ikke holder en god håndhygiejne, det offentlige

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Hvilken type virksomhed er du ansat i? (Dropdown-liste)

Hvilken type virksomhed er du ansat i? (Dropdown-liste) Hvilken type virksomhed er du ansat i? (Dropdown-liste) Belysningsvirksomhed/fabrikant/grossist 108 33 % 108 33 % Rådgivende ingeniørvirksomhed 93 28 % 201 61 % Arkitektvirksomhed 15 5 % 216 65 % El-installatør

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre-Amager Hfe Psykologi C Karin Rasmussen

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

For at få punktopstillet teksten (flere niveauer findes) brug Forøg listeniveau. For at få venstrestillet

For at få punktopstillet teksten (flere niveauer findes) brug Forøg listeniveau. For at få venstrestillet Hvorfor lære hospitalspersonale neurologiske afdelinger samtalestøtte? Hvordan bruges Samtalestøttemetoden (SCA) i hospitalsfasen? Implementering af SCA-metoden Neurologisk Klinik, Rigshospitalet-Glostrup

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Scener: I forhold til berettermodellen. Uddybet under centrale begreber 1. 1. Anslag: Scene 1: Synsvinkel/Perspektiv: Normalperspektiv

Scener: I forhold til berettermodellen. Uddybet under centrale begreber 1. 1. Anslag: Scene 1: Synsvinkel/Perspektiv: Normalperspektiv Bilag 1 20 unge mennesker er til fest fredag aften. X står og får en øl med sine venner, da han spotter lækre Y ud af øjenkrogen. X føler sig draget af Y, og han forlader derfor sine venner for at forfølge

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Klinisk undervisning hos træningsgruppen i sundhedsafdelingen

Klinisk undervisning hos træningsgruppen i sundhedsafdelingen Trænende terapeuter Middelfart kommune Skovgade 64, 2.sal 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Direkte telefon:8888 4663 Dato: 3. oktober 2012 Klinisk undervisning

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES PROGRAM 09:00 Velkomst v. Annette Eriksen, adm. direktør, Rovsing Business Academy 09:10 Udfordringer med forandringsledelse v. Thomas Essendrop, Underviser og seniorrådgiver,

Læs mere

Synopsis 1. Semester Casper Daa Jørgensen

Synopsis 1. Semester Casper Daa Jørgensen Introduktion Denne synopsis er udviklet med henblik på at give et overblik over, hvad jeg har arbejdet med i løbet af det af det første semester på e-konceptudvikling, hvilke udfordringer jeg har mødt

Læs mere

Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012

Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012 Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012 Nr. Projektbeskrivelse (udfyldt i 2012) Videomøder 1. Videokonference ved psykiatri og misbrug, så nogle møder kan afholdes virtuelt. tværorganisatorisk, tværsektorielt

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? 1 2 (på det. - I undervisningen gennemgås pensum - Betydning for god undervisning

Læs mere

Thy- Mors HF&VUC. Efterår 2014 Forår 2015

Thy- Mors HF&VUC. Efterår 2014 Forår 2015 Thy- Mors HF&VUC Efterår 2014 Forår 2015 Undervisningsbeskrivelse Klasse/Hold Fag og niveau Lærer T2014A - Innovation (Thisted) Innovation C Jesper Thinnesen Oversigt over undervisningsforløb 1 Opstart

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev.

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev. Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester 06.11.12 til 22.11.12 i Brønderslev. Antal tilbagemeldinger: 100 ud af 108 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling I-bogen Biologi i udvikling er baseret på et system hvor lærerne har en lærerbog og eleverne hver deres personlige elevbog. En interessant konsekvens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Side 1 af 7 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre-Amager Hfe Psykologi

Læs mere

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Afprøvning og evaluering af virtuelt valgfag I uge 16 2015 blev der afviklet valgfaget Udsatte borgere for SOSU Trin 1 elever på Randers Social- og Sundhedsskole.

Læs mere

Vitus Bering Innovation Park

Vitus Bering Innovation Park Vitus Bering Innovation Park Erhvervsudviklingsdøgn 22.-23. marts 2012 Jesper Bach Vitus Bering Innovation Park Huset 8000 m2 i 7 etager fra 2009 Energiklasse I hus Ejere VIA University College Energi

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark D. 07/07-2008 Rasmus Schjermer Nørholm kollegiet Afd. A1 2. lønnede praktik Ikast Seminariet Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark Praktikvejleder Ikast Seminariet Karsten Johansen ! "# $ %&

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk og nefrologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Uddannelseskonsulent

Læs mere

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Beretning til Statsrevisorerne om styring af aktivitet på sygehusene Rigsrevisionen,

Læs mere

Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre.

Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre. Omsorgsplan Sammenskrivning af Rødkilde Skoles omsorgsplan: Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre. Hver dag oplever 10-20 børn at deres mor eller

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Sammenhængende patientforløb set fra et kommunalt perspektiv. v/heidi Juul Madsen Sundhedssekretariatet, Odense Kommune

Sammenhængende patientforløb set fra et kommunalt perspektiv. v/heidi Juul Madsen Sundhedssekretariatet, Odense Kommune Sammenhængende patientforløb set fra et kommunalt perspektiv v/heidi Juul Madsen Sundhedssekretariatet, Odense Kommune 1 Økonomiudvalget Direktørgruppen Direktør sundhedsområdet Sundhedssekretariat Strategisk

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Introduktion til faget psykologi og hukommelsesstudieteknik

Introduktion til faget psykologi og hukommelsesstudieteknik Undervisningsbeskrivelse Termin Sommeren 2015 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi C Allan Ramsnæs (ARA) 2G ps Grundbøger: Ole Schultz

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Børn som pårørende Kræftens Bekæmpelse OmSorg

Børn som pårørende Kræftens Bekæmpelse OmSorg Børn som pårørende Kræftens Bekæmpelse: Hjemmesiden: Fagfolk =>køb i netbutikken =>information =>omsorg Her ligger masser af små bøger og pjecer OmSorg: Arbejder for at støtte voksne til at kunne hjælpe

Læs mere

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius Når kommune og frivillige skaber sammen

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius   Når kommune og frivillige skaber sammen Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius E-mail: nif@ishoj.dk Når kommune og frivillige skaber sammen At lære af andres erfaringer Når det kommer til udvikling af den offentlige sektor

Læs mere

Valgfrit tema. Kommunikation/IT 13-04- 2 0 1 2. Jannik Nordahl-Pedersen. HTX - Roskilde. Klasse 3.5

Valgfrit tema. Kommunikation/IT 13-04- 2 0 1 2. Jannik Nordahl-Pedersen. HTX - Roskilde. Klasse 3.5 rt Valgfrit tema Kommunikation/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 13-04- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

Min Vej fælles patient- og pårørendekommunikation i Psykiatrien i Region Syddanmark

Min Vej fælles patient- og pårørendekommunikation i Psykiatrien i Region Syddanmark Min Vej fælles patient- og pårørendekommunikation i Psykiatrien i Region Syddanmark En samling af information, på tværs af aktører SUNDHED SYGDOM HJÆLP Fase 1 hvor får jeg hjælp? Fase 2 hvad sker der i

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

1./ 2./ 3./ 10 10 10 11 12 4./ 15 15 APP...

1./ 2./ 3./ 10 10 10 11 12 4./ 15 15 APP... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1! 1./! Indledning... 2! Problemformulering... 2! Metode... 3! 2.////Internationalt/samarbejde... 4! Delkonklusion:... 4! 10/punkts/anbefaling... 6! Delkonklusion...

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Innovasjon og profesjon

Innovasjon og profesjon Innovasjon og profesjon INNOS 29. november 2016 Charlotte Wegener, PhD, Aalborg Universitet, Danmark Fotos: Lisbeth Barfoed Hvis acceleration er problemet, så er resonans måske løsningen. Vi skal undgå

Læs mere

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr.

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Vores valgfrie periode på 7. semester var vi så heldige at tilbringe

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Fremtiden tilhører de kreative πr ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE EV3 en evolution af MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Førarbejde. Diskuter og arbejd i små grupper. Hvornår bliver du stresset? -hvorfor? Hvordan kan du blive mindre stresset?

Førarbejde. Diskuter og arbejd i små grupper. Hvornår bliver du stresset? -hvorfor? Hvordan kan du blive mindre stresset? Førarbejde Diskuter og arbejd i små grupper Hvad er stress? - hvordan føles det? Hvornår bliver du stresset? -hvorfor? Hvordan kan du blive mindre stresset? Skriv i skemaet Situation (hvor / hvornår )

Læs mere

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted 14.04.11 Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted Denne vejledning er en beskrivelse af, hvordan man har organiseret arbejdet med borgerens individuelle

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere