Indhold 1. Projektdokumentation Teori og metode Konceptet I Mirabilia En anderledes vinkel på konceptet...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold 1. Projektdokumentation... 3 2. Teori og metode... 4 3. Konceptet I Mirabilia... 6 4. En anderledes vinkel på konceptet..."

Transkript

1 1

2 Indhold 1.Projektdokumentation Indledning Problemformulering Afgrænsning Evalueringafarbejdsproces Teoriogmetode Konceptet IMirabilia Konceptbeskrivelse Teknologienbagkonceptet Hvordanvirkerdukkerne? Enanderledesvinkelpåkonceptet Børnstilknytningsforholdtiltøjdyr IMirabilliaetBrandedUtilityConcept Etkonceptderkantagesmedhjem BrandingStrategiforIMirabilia Fremtidigstrategiforkonceptet Etmarkedforkonceptet IMirabiliasombrand Fremtidigemuligheder Erfaringermedinternationalesamarbejdsrelationer virtuelt Konklusion Litteraturliste Bøger: Hjemmesider: Bilag

3 1.Projektdokumentation 1.1Indledning Som E konceptstuderende arbejder vi med forskellige projekter. I forbindelse med vores studie, har vi arbejdetpåetinternationaltprojekt,medinternationalesamarbejdspartnere.vihararbejdetvirtueltmed studerendefrafinlandogspanien.projektetvihararbejdetmedvarnomineretogharvundeteuropean YouthAward(EYA). ProjektethedderIMirabilia.IMirabiliaeretprojektsomhenvendersigtilbørnsomskalopholdesigpået hospitaloverenlængereperiode.idenforbindelsekanderværenogleudfordringerforbørnenef.eks.at de er utrygge. Derfor er der udviklet flere dukker som skal hjælpe børnene med de udfordringer de må haveunderopholdet.dererblevetudviklet3dukkermedforskelligeegenskaber. 1 ProjekteterudvikletafenkvindefraItalien,ogudfraoplæggettilEYAomIMirabiliavilvividereudvikle projektet i den retning vi ønsker. Vi synes det er et godt udviklet projekt og har derfor valgt at bruge de fleste elementer i projektet at arbejde videre med. Vi vil desuden arbejde med en problemstilling om, at børnenemuligviskanblivemegetknyttettildukkerneogderforkanhavesværtvedatundværedemigen, nårdeikkelængereskalopholdesigpåhospitalet.udfradetteprojektogproblemstillingervilviudarbejde enprojektbeskrivelse. 1.2Problemformulering I forbindelse med dette projekt ønsker at redegøre og ikke mindst analysere konceptet I Mirabilia fra EuropeanYouthAwards.Viønskeratdiskutere,hvilkeaspekterskalderværefokuspåiforbindelsemed børnstilknytningtildukkerne;herundersetiforholdtildukkenskalafleveresefterendthospitalsbesøg. Hvorledeskanvisynliggørekonceptetsmuligheder? Hvordankanviinddragenyeperspektiverietalleredeeksisterendekoncept? Hvadkanvigøresåpatientenikkekommertilatmangletilknytningenfradukkenideres hverdagefterendthospitalsbesøg? Hvordankanvilæggefremtidigestrategierforkonceptet? 1 Detaljeretkonceptbeskrivelsefindesiførsteafsnit Konceptbeskrivelse. 2 VoresGanttChartoverprojektetkansesibilag#6 3 DefinitionpåTouchpointMatrix,http://brandtouchpointmatrix.com/ 3

4 1.3Afgrænsning Daviivoresrapportønskerenstørrebehandlingsdybde,ogdadersamtidigerbegrænsningeriressourcer ogsidetal,vildetforosidennerapportværenødvendigtatudvælgeogprioriterestoffet.voresrapport kommer derfor overordnet til at tage udgangspunkt i konceptet I Mirabilia og børnenes tilknytning til dukkerneefterendthospitalsbesøg. Vivilidensammenhængpræsenterevoresresearch,analyseogresultaterogkortvurderedem.Iprojektet vilviikkearbejdemedændringertilhverkendesignellerteknologibagdukkerne. 1.4Evalueringafarbejdsproces Set tilbage fra projektets start og vores arbejdsproces har vi overordnet set været meget tilfredse med voresarbejdsindsats.viharfrastartenafprojektetopsatflereoverordnedenormer,hvilketharværetmed til,atviheletidenharværetindforståetmedgruppensdagligearbejdeogambitioner.vihardogogsåstødt på udfordringer i forbindelse med vores dialog med de andre lande, da vi ikke altid har haft den mest effektive kommunikation løbende. Men trods den til tider mangelfulde kommunikation har vi formået at følgevoresprojektplan,hvilketheletidenhargivetosdetnødvendigeoverblikovervoresarbejdsproces.vi harsidstiprocessenhaftbesværmedatholdeosunderdettilladtesideantal,hvilketharmedførtvihar flerebilag. 2.Teoriogmetode Gantt Chart: 2 Vi har valgt at benytte os af Gantt Chart som projektstyringsværktøj. Vores udarbejdede GanttChartskalværemedtilatgiveosoverblikoverheleprojektforløbetfrastarttilslut. Touchpoint Matrix: 3 Vi vil benytte os af Touchpoint matrix som planlægnings værktøj til at give en forståeligopfattelseafhvordanviskaltænkeoghandlesometbrand. Sketching:VivilbenytteosafsketchingtiludviklingafvoresContent360Strategi.Detskalværemedtilat visualiserevoresideerogtanker. 2 VoresGanttChartoverprojektetkansesibilag#6 3 DefinitionpåTouchpointMatrix,http://brandtouchpointmatrix.com/ 4

5 Experience maps: 4 ViviludarbejdeetExperiencemapstilatkortlægge,hvordanenpatient/barnville benyttesigafenafdukkerneogdermedfindeudafomdukkenleveroptilkonceptetsformålogsamtidig testebrugervenligheden. BalancedScorecard: 5 ViharvalgtatlaveetBalancedScorecardtilvoresprojekt,såviharetoverblikover voresvisionerogstrategierforvoreskonceptogomdeleveroptilvoresmålsætninger. Generel Project Management: 6 Viharvalgtatbenytteosafdengenerelleprojektmodel,davimenerat fremgangsmådenderbrugesimetodenpassergodttiletlillekompaktprojektsomdette,dadetindeholder nogleklareopdeltefaserderervariableognemmeattilpasse. BlueOceanCanvas: 7 VivilbrugeBlueOceanCanvastilatfindeogudviklevoresstrategiforkonceptet,så deteruniktpåmarkedet. Brand Utility Concept: 8 VivilbenytteBrandUtilityConceptforatsehvilkefaktorerindenfor:Genuiely useful,relational,interesting,helpfuloginteractivevoreskonceptindeholder. Content 360 Strategi: 9 Vihariforbindelsemedprojektetudarbejdeten360 brandingstrategi.detskal brugessomendelafmarkedsføringenafimirabiliamedvoresnyeaspekter. Sociale Medier:Viharbenyttetosutroligmegetafdesocialemedieriforbindelsemedprojektet.Vihar benyttetosafaltfraskype,googlehang Out,GoogleDocs,GoogleDrevogFacebook. 4 DefinitionpåudarbejdelsenogbrugenafetExperiencemap,http://uxmag.com/articles/experience maps identifyinefficiencies and opportunities 6 Den valgte projektstyringsmetode er fra Project Management A complete guide Af Bo Tonnquist. Academica (2009)1.udgavekapitel Beskrivelse af hvordan en virksomhed bedst muligt benytter Blue Ocean Canvas i virksomheden, oceans for dummies/ 8 Definition på Brand Utility Concept, blog.drthomasbrand.co.za/2012/02/concept brands leveragingbrand utility integrity and perception across industries thereby building brand value without increasing brand costs/ 9 IdeerogerfaringeripraksisvedbrugafContent360strategi,http://www.agilitor.dk/content marketing strategi/ 5

6 3.Konceptet IMirabilia 3.1Konceptbeskrivelse I Mirabilia(The Wonders) er en samling af tre interaktive dukker for hospitals indlagte børn. Børnene vil gennemdukkernesinteraktionogderesadfærdkommetætterepåandre,somerpåhospitaletogderved skabebedrerelationermellemandresåsomlæger,psykologerogandreindlagtebørn. Detvigtigsteiprojekteter:Atforbedreforholdetmellembarnetogdemudenforhospitaletsåsomfamilie, vennerogklassekammerater.sådemderhjemmeikkeskalbekymresigsåmegetombørnenesrelationer ogemotionelletilstandeihverdagen.imirabiliaharbrugereialderen6 12,fordideeregnettilforskellige perioderibarndommenoghospitalsindlæggelse.imirabiliakantilbydeenlegendefølelsesmæssigstøtte tilindlagtebørn,somgøredetlettereafallederomgåsbarnet.detredukkerierikarossisseriehedder Odo,LucioogTello Målgruppe Konceptethenvendersigtilindlagtebørnialderen6 12årmedsærligesygdomme,somtvingerdemtilat blivepåhospitaletilængeretid.detkunnef.eks.væredødeligesygdomme,psykiskebehandlinger, tilbagevendendehospitalsindlæggelseosv.andreaktørerimålgruppenerfamilien,sygeplejersker, psykologer,lægerogalledem,somtagersigafdepsykologiskeaspekterafbørnene Dererenuddybendebeskrivelseafdukkerneogderesfunktionibilag9 11 Definitionafmålgruppe,http://www.erikarossi.com/wordpress/?page_id= Personaformålgruppenkansesibilag#8 6

7 3.3Teknologienbagkonceptet Odo Thesecretkeeper Odo virker sådan at du holder hånden og løfter det modsatte øre af Odo (mikrokontakt 1), så kan barnet hviske en hemmelighed eller lignende i dens øre (mikrofon 2). Når både hånd og øret er frigivet er det hemmelige registreret og Odos kinder begynder straks at rødme og begynder at blinke blidt (LED'er 3 4). Hånd/øre funktionen giver barnet fri mulighed for at lege med Odo uden risiko for at optage noget ved et uheld. Hvis barnet beslutter at lade Odo fortælle hemmelighedenskalbarnetstødepåryggen(kapacitiv touch sensor 5) tre gange, og Odo afslører hemmeligheden (audioshield, 6). Odos kinder slukker forsigtigtogsystemeternulstilles. Alle dukkerne har forskellige adfærdsmønstre, som hver drives af interne kredsløb oprettet med Arduino Duemilanove 13 og andre tekniske komponenter. Odo er drevet af en kommunikation mellem Arduino og Processing koder Detoandredukkernesegenskaberogteknologierligeledesbeskrevetibilag# OverviewafArduinoDuemilanove,http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardDuemilanove 14 Processing kodereretfrittilgængeligtprogrammeringssprog 15 Vivilikkekommenærmereindpådissekoder,mendekansesher:www.erikarossi.com/wordpress/?page_id=436 7

8 3.4Hvordanvirkerdukkerne? ViharudarbejdetetExperiencemap,someretkortoverhvaddetbrugerengør/hvadderskerstepforstep helevejengennembrugenoginteraktionen,dvs.deterbrugerensrejse. HereretExperiencemapforTellosomerdukkenmanbrugeriventeværelset.Manstarterved Before, hvor man ser hvordan det er inden Tello kommer på banen. Så kommer During som er det tidspunkt, hvortelloeribrugogsidsterder After somerhvadderskereftertelloerankommet.deterencyklus hvor,sommankansepåsmileys,erenprocessomvilgivebørnenedetbedreogsjovereiventeværelset. 8

9 Dette er en anden udgave med samme formål, som viser oplevelsen for brugeren. Dette er fra Lucio, dukkenmanharnårmanerbangeomnatten.detersammeprincipsomdenøverstståendemodelbare satoppåenlidtandenmåde. HerigenetExperiencemapderviserflowetihvadderskermellembrugerenogdukken.Herharvilaveten tidslinje som viser forløbet. Ovenfor har vi de oplevelser/interaktion som brugeren har og den er delt op i User og Activity. User erhvadderskerforbrugerensammenmedodoog Activity erdenaktivitet derskerhosodo. 4.Enanderledesvinkelpåkonceptet Vi har ønsket at inddrage nye aspekter og ideer til det allerede eksisterende koncept. I dette afsnit vil vi fremvisedisseideertilvideremuligudvikling. 4.1Børnstilknytningsforholdtiltøjdyr Viønskeratundersøge,hvilkeaspekterderkanhaveindflydelsepåbørnstilknytningtildukkerne;herunder setiforholdtilatbamsenskalafleveresefterendthospitalsbesøg.idensammenhængharviværetudeat interviewe Souschef Maria Stendahl i en integreret institution for børn. Vi har ligeledes inddraget synspunkterframargrethebruunhansensomerbørnepsykolog. VoresresearchiforbindelsemedbørntilknytningsforholdtilbamserkansesIbilag12. 9

10 4.2IMirabilliaetBrandedUtilityConcept Et Branded Utility Concept bruger vi til at skabe et koncept der indeholder nogle forskellige faktorer af: Genuielyuseful,Relational,Interesting,HelpfullogInteractive.Mendedefaktorerhartilformåleratpå beråbesigogformidlebrandattributter.dethandleromatskabenogetderernyttigtforfolksådekan skabesigetforholdmedbrandedogbringedemglæde. IMirabilliapassergodtindibrandedutility,dakonceptetindeholderallefaktorer Genuiely useful: det er nyttigt for de læger og terapeuter der kommer tættere på deres patienter. Relational,deforogsåskabtetforholdmellembørnenesomerbrugerneogdukkerne,dukkerneerdertil atstøttebørnenegennemensværtidpåhospitalet.interesting,deterinteressantpådenmådedeternyt ogikkesetfør,menogsåpådenmådebørnenekommer,tætterpåhinandenogdenmådedekandelede oplevelserdehar. Helpful,deterhjælpsomtforbørneneogderesproblemersamtbørnenesforholdtilfamilieogvennerosv. somforensikringomatbørnenehardetbedre.interactivt,deterdetpåbådedenmådemaninteragere meddukkernepåogidenformathospitaletskallaveenhandlingiformafindkøb.konceptetrunderalle faktorerogvilderforskabeværdiforbrugerneogpåenellerandenmådeforbedrebrugernesliv. 4.2Etkonceptderkantagesmedhjem Vi har tidligere i forbindelse med vores researchafsnit beskrevet at der kunne være problemer med at børneneskabteensåstortilknytningtildukkerne,atdetsenerekunnebliveetproblemattageafsked.vi harderforforsøgtatvidereudviklekonceptet,sådettekunneværenemmereforbørneneattageafsked nårdeskullehjem. Idenførstetidiidéudviklingentænktevipåatdukkernestilleogroligtkunnekommemedhjempåf.eks. weekendbesøgellerlignende.mendamålgruppenfordukkerneeroptil12år.harviligeledestænktom detvarmuligtatudviklenogetderkunneerstattedukkenstilknytningiformafnogetmererelevanttilbørn i denne aldersgruppe. Vi har i den forbindelse tænkt, at det kunne være en mulighed at producere et videospiltilf.eks.ennintendods,gameboyellerandrespilkonsollersommangebørnidenalderallerede har stiftet bekendtskab med og måske allerede ejer. Til dette spil ønsker vi at overføre dukkernes egenskaberogpådenmådefølgebarnetendnuflereår.detskalværemedtilatbarnetikkeharsåsvært vedattagafskedmedbamsen. 10

11 4.3BrandingStrategiforIMirabilia Vi har i forbindelse med projektet udarbejdet en 360 branding strategi. Det skal bruges som en del af markedsføringenafimirabiliamedvoresnyeaspekter. Viharudarbejdeteteventsomskalforegåpåetafdelokalesygehuse,somgørbrugafdukkerne.Børnene skallaveopgaver,somerrettetmodatdeskalaktiveresudenfor.udenforvilderfaldelysendedukkerned frahimlen.eventetstartermedatbørnenesammenmedderesfamiliefårudleveretenipad.viaipad ener derenafdukkernederviservej. Dennedukkeskalbørnenefølge.Dekommertilett kryds,hvorbarnetskalvælgevejafhængigaf,hvilken en af dukkernes egenskaber de vil arbejde med. Herefter får de opgaver som omhandler dens egenskab, somdeskalløse.allebørnbliverledtudpåparkeringspladsen,hvorderfalderbamsernedfrahimlen.hele eventen skal filmes og lægges på Youtube. Desuden skal der udvikles et website og måske have nogle artikler og annoncer i fagblade som henvender sig til sundhedssektoren. På den måde kommer vi ud til målgruppen (sygehusene) på flere platforme. Det vil give noget omtale og blive nye punkter i vores Touchpoint matrix 16, samt det vil blive en ny oplevelse for brugerne og dertil kunne man lave et nyt Experiencemap 17 fordenoplevelse. 4.4Fremtidigstrategiforkonceptet ViharvalgtudarbejdeetBalancedScorecardforatudarbejdeenstrategiforprojektetogderefteromsætte strategien til handling. Strategien tager udgangspunkt i visionen og målsætningen for projektet. Først og fremmesterdetvigtigtatalleomkringvirksomhedenkendertilstrategienogvirksomhedenvision. 16 Seside13irapportenunder:IMirabiliasombrandpunktet. 17 Seside9irapportenunder:Hvordanvirkerdukkerne?punktet. 11

12 12 Førstvilvistartemedatopsætteetmålforprojektet.Detgørviforatfindefremtilhvadderskaltilforat nådettemål.målsætningenforimirabiliaer,athaveimplementeretløsningenpå20hospitalerieuropa indenfor2år.desudenskalderværeenprototypetiletspilindenfor2år SeuddybendeBalancedScorecardpåbilag13. Læringogvækst Uddannelseindenfor iværksætteri. Detinterneperspektiv Viskalkunneleveretop kvalitetsdukkerhvergang indenforhøjsttouger. Kunder Hospitaler børneafdelinger Professionalitet Service Økonomi Fonde,EUmidler,finansiering frahospitaler. Visionogstrategi Bliverenimplementeret teknologipåhospitaleri verden. Udviklingafspiltilbørn

13 4.5Etmarkedforkonceptet ViharudarbejdetetBlueOceanCanvas,somhartilformålatfindeuudforskedemarkeder,ogdervedfinde etstedhvorvikanskabeetbehovforkonceptet.blueoceanerenindustriderikkeereksisterendeidag dvs.deterenukendtmarkedsplads/uberørtmarked,hvorvivilskabeenefterspørgsel.deterenmulighed forkonceptettilatfåenhøjprofitabelvækst. HerharviindsatIMirabiliaiforholdtilhospitalsklovnen. VivilbrugedenneBlueOceantilatelimineredealledeoverflødigeogunødvendigedeleikonceptetogse hvaderkonkurrencenerpåmarkedetogtageafstandfradetogdetmarkedsspilleregler. 4.6IMirabiliasombrand ViharbenyttetosafBrandTouchpointmatrixsomplanlægningsværktøjtilatgiveenforståeligtopfattelse af,hvordanviskaltænkeoghandlesomenbrand.touchpointmatrixeteropbyggetafalledeforskellige touch punkter som vores brand besidder. Vores Touchpoint er bygget på hver forestilling omkring hvert berøringspunkt ogellerinteraktionmellemforbrugerogbrand,deharallehverderesegenskabsomgør demmereellermindreegnettilforskelligeting. 13

14 Viharudarbejdetettouchpointmatrixforatse,hvordetervoresIMirabilliaharnogleberøringspunkter ogellerinteraktion,mellembrugerenogimirabillia.viharlavet6touchpointforatsehvorerdetprojektet gårindogberørbrugeren,oghvorvimenerdetermuligtatkommeikontaktmeddukkerne.detgiveren belysning af hvad det er for nogle områder man vil berøre, samt om det er et øjebliks berøring eller en længere interaktion. Vores Touchpoint matrix viser at de fleste touchpointes ligger under personligt engagement(pe)oglang/længeretidsinteraktion(ml).f.eks.touchpoinetet Therapist kansespåetaf voresexperiencemap,hvorterapistenerdetførstemødemellemodoogetbarn. 14

15 4.7Fremtidigemuligheder Dererstorefremtidsmulighederidetteprojekt.Dererbørniheleverdendererlangtidsindlagt.Iogmedat dukkerneikkesnakker,menbarelyser,vibrererosv.,såkandetværenemtatimplementeretilandrelande. F.eks. vil det kunne implementeres til Danmark. Vi har haft kontakt til Odense Universitetshospital HC Andersen Børnehospital. Vi ville finde frem til om det eventuelt kunne være interessant og relevant for hospitalet at gøre brug af dette koncept. Vi ved i forvejen at et lignende koncept bliver brugt i daginstitutioner, hvor dukkerne/bamserne ikke er interaktive. Vi har kontaktet Mette Sorang Kjær fra HC AndersenBørnehospital.Hunerpædagogogansatsomkoordinatorforbørnevelfærdpåafdelingen.Hun har givet en kommentar til konceptet. Hun udtaler at det er et relevant og interessant projekt og kan sagtenssekonceptetanvendtpåhospitalet.hunoplevermangebørnsomharsværtvedatsætteordpå deresfølelser,ogdavilkonceptethjælpeplejepersonaletmedatsebørnenesreaktioner. 19 UdoveratHCAndersenbørnehospitalsyneskoncepteterrelevant,antagervidesudenatdermåskekan værelandehvordetkanværesværereatimplementere,dadeharenanderledeskultur.detvilsigeatde har andre værdier og normer. F.eks. kunne de have en anden sygehusstruktur, eller andre værdier og normersomgøratdetikkeersåletatimplementere. Omkostninger Erika Rossi har lavet nogle beregninger på hvad det har kostet at lave prototyperne af de tre dukker. Omkostningernetildukkerneer 210(1566,64DDK)pr.stk.Derskaldogtageshøjdeforatprisenkanfalde vedmasseproduktionogatdetkunerenprototype,sådenreellepriskanseanderledesud.detteerblot enindikationafproduktionsomkostningerne.viantagerudfraproduktionsprisenatdetikkevilværesvært atfåhospitalertilatinvestereidukkerne.deterdesudendukkerpatienterneaflevererigen,nårdebliver udskrevetfrahospitalet 20. Foratkunnefindeudafomkonceptetharenfremtidblivervinødtilatfindeudafomderernoglesomvil investere i konceptet. Vi snakkede med Mette Sorang Kjær som godt kunne forestille sig at konceptet kunneblivesolgtogenddaogsådemselvsommuligekøbere.hunudtrykkerdetkort: ideenerrigtig god viharmangebørnderkanhavesværtvedatsætteordpåhvaddeopleverogfølerogdeternetop 19 Sebilag7 20 Side118iErikaRossisrapport,www.erikarossi.com/wordpress/?page_id=20 15

16 her konceptet er genialt så man som plejepersonale kan se og understøtte barnets reaktioner. Jo, vi kan sagtenssedemherpåhcandersenbørnehospitaldeterbådeinteressantogrelevant. 21 Udoverprisenpådukkerne,lyderderbegejstringfraOUHdersynesdeteretgodtprojektTilandrelande kan der være nogle politiske og samfunds mæssigt samt kulturelle forskelle som ville gøre det svært at implementeriandrelande.f.eks.varderdogikkeligesåstorbegejstringfravoresrussiskemedstuderende fraeya,somikkemeneratkonceptetvillekunnefinansernesideresland,daruslandsregeringermeget konservative og ikke er så langt fremme med socialomsorg som f.eks. her i Danmark. De udtrykker det således: In Russia the social security and health care systems are quite poorly developed and supported. Kidsdon'tusuallyhavethosepsychologicalrehabilitationprograms.Allthatisbecauserussiangovernment doesn'tinvestalotofmoneyintothosesystems.especiallystartingfromthenextyearhealthcaresystemis goingtobeonlycommercial Erfaringermedinternationalesamarbejdsrelationer virtuelt Viharigennemetlængerestykketidviavoresundervisningblevetpræsenteretforinternationaltvirtuelt samarbejde.viharidenforbindelsehaftøvelseri,hvordanviforskelligedeltagendelandeagere,såvier forberedtpå,hvemderbesadhvilkestyrkerogsvagheder. Viharudfraafrejsefåetstilletopgaversomskulleløsesiinternationaltvirtueltsamarbejdemeddeandre lande som deltog. Det var meget svært for vores gruppe at komme i gang, da alle gruppe medlemmer afventedepånogletogførsteskridt.derblevsendtetparmailfremogtilbagetværslandegrænserne,men dettekomderikkerigtigtnogetproduktivtudaf.vitogdenbeslutningivoresdansketeam,atvisåmåtte tageførsteskridt.vikommedvoresbudpåopgaverne,somvidrøftedepåskype.eftervihavdekommet medvoresbudpåbesvarelsenafventedevifeedbackfradeandrelande.dergiklidttid,mensenereskrev de udenlandske studerende tilføjelser til dokumentet og vi fik vendt det fælles og skabt en fælles besvarelse Hel korrespondancenmedMetteSorangKjærfraH.C.AndersenBørnehospital/OdenseUniversitetshospital kansesibilag#7 22 Hel korrespondancenmeddenrussiskegruppevedEYAkansesibilag#8 23 Referencelitterateur:Derosa,Darleen.RichardLepsinger.VirtualTeamSuccess:APracticalGuideforWorkingand LeadingfromaDistance.1udgave(2010) 24 Referencelitterateur:Tonnquist,Bo.ProjectManagement;Acompleteguide.1udgave(2009) 25 Referencelitterateur:HarvardBusinessEssentials.CreatingTeamsWithAnEdge;Thecompleteskillsettobuild powerfullandinfluentialteams.1udgave(2004) 16

17 10 punktsanbefalingtilvirtueltsamarbejde: 1. Indgåidialogtidligtiprocessen tagdetførsteskridt! 2. Opmærksompåkulturforskelle kendhinandensstyrkerogsvagheder! 3. Foretagresearchomkringarbejdetindenstart! 4. Taghøjdefortidsforskelleogværeffektiv! 5. Findetfællesmålogkæmpforatnådet! 6. Brugvideosamtalesomkommunikationsmiddel! 7. Skabfællesdelingsstedafdokumenterogideer! 8. Fordelarbejdet brughinandensstyrker! 9. Løbendevurderingerafmaterialeogsamarbejde. 10. Skabetsocialt ogkompetencerigtnetværk brugdetiarbejdetogefter! 5.Konklusion Vikankonkludereatprojektetharpotentialetilatbliveensucces.ViharundersøgtomIMirabiliakunne have potentiale til at blive implementeret i Danmark og har fået tilbagemeldinger fra Odense Universitetshospital og en daginstitution om at projektet er interessant og relevant for danskerne. Vi har desudenfundetudafatderkanværelande,hvorprojektetvilværenogetsværereatimplementere,som f.eks.rusland.deharandrenormerogværdierogharderforogsåharetanderledessynpåindlæggelserpå sygehuse. Viharinkluderetetpunktyderligereiprojektet,tidspunktethvorbørneneskalundværedukkerne.Vihar fundetfremtilatdetkanværesværtforbørneneatundværedukkerneigen,ogderforharvidiskuteret flere muligheder for, hvordan dette problem kan løses. Vi ville udvikle et spil til Nintendo DS, Gameboy, Playstationosv.Detskalværeetlæringsspilsombørnenekanbrugeefterdereshospitalsophold,davihar antaget at mange børn stadig vil have psykiske problemer, så som skyldfølelse, selvom de er blevet helbredt.detskaldettespilblandtandetværeenhjælpimodogsamtidigafhjælpetilknytningsforholdettil deresdukke. ViharetkonceptsomindeholderflereaspekterogviharfundetenstrategiforhvordanvikansynliggøreI Mirabilia.Vedhjælpaf360 brandingvilvimarkedsføreproduktetpåflereplatforme. 17

18 6.Litteraturliste 6.1Bøger: Project Management A complete guide, Af Bo Tonnquist. Academica (2009) 1. udgave kapitel1 8. Project Management A complete guide, Af Bo Tonnquist. Academica (2009) 1. udgave kapitel Hjemmesider: maps identify inefficiencies and opportunities oceans for dummies/ blog.drthomasbrand.co.za/2012/02/concept brands leveraging brand utilityintegrity and perception across industries thereby building brand value without increasing brandcosts/ marketing strategi/ content/uploads/2011/04/code.jpg psykologi/ 3 8/psykologi og udvikling/1430 mig og min bamse?page=1 og Trivsel/Fri for Mobberi.aspx for Mobberi.aspx?ID= /psykologi og udvikling/1430 mig og min bamse?page=2 18

19 7.Bilag Bilag1:BeskrivelseogteknologienbagLucio Bilag2:BeskrivelseogteknologienbagTello Bilag3:FlowchartoverOdo Thesecretkeeper Bilag4:FlowchartoverLucio ANighttimeFriend Bilag5:FlowchartoverTello AFunStoryteller Bilag6:GruppensGanttChart Bilag7:Mailkorrespondance H.C.AndersenBørnehospital/OdenseUniversitetshospital Bilag8:Mailkorrespondance RussiskegruppevedEYA Bilag9:Konceptetspersonaformålgruppen Bilag10:Dukkernestrerelationer Bilag11:Konceptetspsykologiskeaspekt Bilag12:Researchiforbindelsemedbørntilknytningsforholdtilbamser Bilag13:UddybendeBalancedScorecard. 19

20 Bilag1:BeskrivelseogteknologienbagLucio Luciovirkerkunfra09:00til07:00.Vedatklemme Lucio om maven (mikrokontakter, 1), sender et barnethjælpeopkaldtildentilsluttedelucioder registrerer det. Den venstre hånd på Luciomodtageren blinker rødt (LED, 1a), indtil barnet holder det nede(microswitch, 2a). Når dette sker slukkes de blinkende leds og den anden Lucio gløderblåtogbegynderatspinde(motor,2).hvis barnet i løbet af natten slipper Lucios hånd (3a), dæmper gløden sig og lyden af den anden dukke slukkes(3). 26 LucioerudelukkendedrevetafenArduino koder. Vivilikkekommenærmereindpådissekoder Beskrivelse af Lucio og dens teknologi, 27 Koderne kan ses her 20

21 Bilag2:BeskrivelseogteknologienbagTello Telloarbejderiengruppebeståendeafbørn,hver med deres egen Tello og et sæt bestående af 16 slikkepinde deles mellem dem. Når dukkerne opdager hinanden laver de en lyd. Tungen af en Tello gløder i en tilfældig farve (RGB LED, 1). Det tilknyttede barn putter en af de fire slikkepinde (audio tag, 2) i den tilsvarende farve på Tellos tunge(rfid læser),ogdetgengiverdentilhørende lyd. Barnet begynder nu at fortælle en historie baseretpådenlyd(3). Efter et par sekunder, begynder Tello tunge at blinke og derefter slukkes igen. Barnets tur er nu færdig. En anden tilfældig tunge tændes i en tilfældig farve, som indikerer det næste sving (4). Detnæstebarnvilgøredetsammesomdetførste med en anden slikkepind af den tilsvarende farve, somdetnæstelys.barnetvilnufortælleenanden del af historien i sammenhæng med den foregående(6) sådanfortættesspillet. Børneneafslutterspilletvedatryste(tiltsensor,7) deres Tellos. Når alle Tellos er blevet rystet, vil de slukke og automatisk nulstille systemet (8). Tello er drevetafenblandingafarduinoogprocessingkodning Koderne med beskrivelse kan ses her: 21

22 Bilag3:FlowchartoverOdo Thesecretkeeper 22

23 Bilag4:FlowchartoverLucio ANighttimeFriend 23

24 Bilag5:FlowchartoverTello AFunStoryteller 24

25 Bilag6:GruppensGanttChart 25

26 Bilag7:Mailkorrespondance H.C.AndersenBørnehospital/OdenseUniversitetshospital HejAnne MetteogstuderendefraErhvervsakademietLillebælt Tusindtakforjereshenvendelseogja,vikansagtenssekonceptetanvendtpåhospitalet. ViharsetpålinkfraItalienogdetteerlangtfradenkonkreteidé 3interaktivedukker/bamser. De skulle have hver sin egenskab og de skulle kunne bearbejde børnenes psykologiske tilstand og relationertilandre jegsyntesmeredetlignerstofbamserogenbeskrevetide. Menideenerrigtiggod viharmangebørnderkanhavesværtvedatsætteordpåhvaddeopleverog føler og det er netop her konceptet er genialt så man som plejepersonale kan se og understøtte barnets reaktioner. Odo,holderpåhemmeligheder Lucio,nattetimernesven Tello,ensjovhistoriefortæller Jo,vikansagtenssedemherpåHCAndersenBørnehospitaldeterbådeinteressantogrelevant. Medvenlighilsen MetteSorangKjær,Børnevelfærdskoordinator Tlf.: Børnevelfærdskoordinator Tryllebjerget:http//www.ouh.dk/wm278277Socialpædagog H.C.AndersenBørnehospital. OdenseUniversitetshospital Sdr.Boulevard OdenseC 26

27 Bilag8:Mailkorrespondance RussiskegruppevedEYA InRussiathesocialsecurityandhealthcaresystemsarequitepoorlydevelopedandsupported.Kidsdon't usually have those psychological rehabilitation programs. All that is because russian government doesn't investalotofmoneyintothosesystems.especiallystartingfromthenextyearhealthcaresystemisgoing tobeonlycommercial. I think only commercial rehabilitation centers would go for implementing such technologies. But to be honest,itseemsthatstillmostlyrussianpeopleareconservativesotheywon'treallybelievethatsuchdolls willevenworkasthewaytohelpkidsinamentalsense. 27

28 Bilag9: De3interaktivedukkerharfåethverderespersonlighed/egenskab: 29 Odo,hemmelighedsholderen(Odo,thesecretkeeper). Hvis man holder Odo i den ene hånd og løfter øret kan man fortælle sin hemmelighed, derefter lyser kinderne røde. Jo længere Odo skal holde på hemmeligheden jo rødere bliver kinderne, til sidst en eller andenogbankeden3gangepåryggenogsåvilodofortællehemmelighedenvidere. Lucio,nattetimernesven(Lucio,anighttimefriend). Lucio skaber en forbindelse mellem to børn i to forskellige rum, når f.eks. er barnet bange i mørket kan barnetklemmesinluciodukkeogdensenderetsignaltilenandenlucioogetandetbarnkanselucios håndlyserrødtogklemmerden,såsenderdenetnytsignaltilbageogluciosmavehosførstebarnlyserop ogluciospinderlidt.nårbarnetslipperigendørlucioslysud. Tello,ensjovhistoriefortæller(Tello,afunstoryteller). Ensjovhistoriefortæller,nårbarnetlegermedTellobliverdenconnectedviabluetoothtilenandenTello og så siger de en lyd, derefter vil en af børnenes Tellos tunger lyse en tilfældig farve, f.eks. blå så skal barnet ligge den tilhørende slikkepinde på Tellos mund og så vil Tello afspille i dette tilfælde en regn lyd sombarnetskalfortælletil. 29 Dukkernestrerelationererbeskrevetibilag#10 28

1./ 2./ 3./ 10 10 10 11 12 4./ 15 15 APP...

1./ 2./ 3./ 10 10 10 11 12 4./ 15 15 APP... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1! 1./! Indledning... 2! Problemformulering... 2! Metode... 3! 2.////Internationalt/samarbejde... 4! Delkonklusion:... 4! 10/punkts/anbefaling... 6! Delkonklusion...

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

8. delrapport om Fri for Mobberi. Erfaringer med skolekuffert og venskabsordningen Bedre Venner. Stine Lindberg Katrine Lehrmann Jan Kampmann

8. delrapport om Fri for Mobberi. Erfaringer med skolekuffert og venskabsordningen Bedre Venner. Stine Lindberg Katrine Lehrmann Jan Kampmann 8. delrapport om Fri for Mobberi Erfaringer med skolekuffert og venskabsordningen Bedre Venner Stine Lindberg Katrine Lehrmann Jan Kampmann Center i Barndoms- Ungdoms- og Familielivsforskning Roskilde

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat... 1 Indhold Kapitel 1... 5 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel 2... 7 Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching...

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK Firma- og projektnavn: Biibo I/S URL til website: www.lej1bil.dk URL til projektsite: mmd3semspring2012.mmd.eal.dk Antal anslag (med mellemrum): 121.246 Afleveringsdato:

Læs mere

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements University College Sjælland Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements Hvor hører jeg til? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? En Kvalitativ undersøgelse af betydning for gentagende sammenbrud i anbringelser

Læs mere

Midtvejsprojekt. Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012. URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/

Midtvejsprojekt. Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012. URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/ Midtvejsprojekt Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012 URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/ Malene Thomsen Erhversakademi Midtvest MMD 1.A 26. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om

PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om Procesrapport om 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Problemfelt Problemformulering Metodisk tilgang OPSAMLENDE ANALYSE Markedsanalyse Konkurrentanalyse Målgruppeanalyse Delkonklusion Idégenerering Test Visuel

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 1. Strategic frame and business focus Side 2 1.1 Indledning Side 3 1.2 Problemfelt Side 5 1.3 Problemformulering Side 6 1.4 Afgrænsning Side 7 1.5 Genstandsfelt Side 8 1.5.1 Interview

Læs mere

Udviklingshæmmede og sociale medier

Udviklingshæmmede og sociale medier Udviklingshæmmede og sociale medier (Mentally challenged people and their use of social media) UCSJ Nykøbing Falster Bachelor eksamen Januar 2015 Vejleder: Fritz Jensen Anslag: 59141 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Problembeskrivelse:... 3 Problemafgræsning:... 4 Mål... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Foranalyse undersøgelse:... 8 SWOT... 8 Interessentanalyse...11 Målgruppeanalyse...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE" " 1. INDLEDNING. 6" Introduktion og motivation..6" Konceptets målgruppe 6" 2. PROBLEMFELT 7" 3. PROBLEMFORMULERING 7" 4.

INDHOLDSFORTEGNELSE  1. INDLEDNING. 6 Introduktion og motivation..6 Konceptets målgruppe 6 2. PROBLEMFELT 7 3. PROBLEMFORMULERING 7 4. 1 af 55 ABSTRACT This project will be about the three subjects; Stress, Sleep and Music. Through literature studies, interviews and experiments, the project group figured out, that bad sleep has a bad

Læs mere

Blinde i byrum - At krydse en vej

Blinde i byrum - At krydse en vej Blinde i byrum - At krydse en vej Først semester, Humtek 6.1, Roskilde Universitet Gruppe 5 Emil Zuschlag Christiansen, Jonas Hansen, Simon Rove Jensen og Stefan Alexander Parbst Vejleder: Maja Fagerberg

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning.

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Projektformulering... 4 Motivering... 5 Ideudvikling eller hvorfor det kan være godt at gemme sig... 6 Research... 9 Field Research... 10 1.

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

Transfer når tiden er knap

Transfer når tiden er knap Transfer når tiden er knap Af Susanne Clemensen HAKL Når kurserne er korte og dagligdagen er presset, er det en udfordring at skabe større anvendelighed, dvs. bedre transfer af kursusindholdet på job.

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere