Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift"

Transkript

1 1 Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Seest Kirke og bestyres af Seest Menighedsråd Kirkegårdens daglige drift og administration varetages af kirkens graver i samarbejde med kordegnen og under ansvar over for menighedsrådet i overensstemmelse med denne vedtægt. 2. Tilsyn med kirkegårdens drift påhviler kirkeværgen jf. reglerne herfor i vedtægt for kirkeværgen. 3. Seest kirkegård følger de i Kolding Provsti gældende takster, som reguleres årligt pr. 1. januar. Se bilag: Folderen Kirkegårdstakster 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes skriftligt til menighedsrådet Ved hver kirkegård skal der være to eksemplar af den af provsten autoriserede kirkegårds protokol, jfr. Bestemmelserne i lov nr. 268 af 22 maj 1986 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 12, jfr. Bekendtgørelse nr. 389 af 20. juni a) Ifølge provstens godkendelse føres elektronisk protokol for Seest Kirkegård jf. Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse herom af 8. august b) Den elektroniske protokol føres af kordegnen. c) Sikkerhedskopi tages dagligt af firmaet Brandsoft, Herning. d) En fuldstændig udskrift af protokollen opbevares på kirkekontoret. e) Sammen med udskrift af protokollen opbevares de to eksemplarer af provstiudvalgets godkendte kirkegårdskort. Der skal dog altid forefindes et kirkegårdskort på kirkegården. 2. Mindst én gang hvert 5. år skal gravene på kirkegården sammenholdes med alle eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokol/udskrift af protokol fremlægges ved kirkegårdssyn. 3. Graveren og kordegnen fører et kartotek over ibrugtagne gravsteder med kartotekskort for hvert gravsted med angivelse af aftalegrundlaget.

2 B. Gravstederne 2 4. Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest, samt at kvinden begraves ved mandens højre side, skal så vidt muligt opretholdes. Erhvervelse og fornyelse af gravstedsret. 5. Ved ønske om erhvervelse af brugsret til gravsteder (gravstedsret) og ønske om nedsættelse af kister eller urner i såvel nye som bestående gravsteder rettes henvendelse til graver eller kordegn Ved ibrugtagning af et gravsted udskriver kordegnen et gravstedsbrev 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet udskrives nyt gravstedsbrev. 7. Ønske om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som: a) Ved sin død havde bopæl i sognet b) Har ægtefælle/samlever, forældre, svigerforældre eller børn eller søskende begravet på kirkegården c) på særlig måde har været knyttet til sognet, f.eks. ved tidligere at have haft bopæl i sognet, ved at have nære pårørende boende i sognet eller ved at være døbt i Seest Kirke. Udensognsboende, som har en særlig tilknytning til sognet, ligestilles med indensognsboende. I særlige tilfælde kan menighedsrådet give tilladelse til begravelse af udensognsboende, som ikke opfylder ovenstående krav. 2. Uanset øvrige bestemmelser om betaling for erhvervelse af gravstedsret, skal der altid være adgang til vederlagsfrit at erhverve gravstedsret til begravelse af ubemidlede, som opfylder betingelserne under 7 stk. 1, a) til d). 3. Der kan herudover ikke erhverves gravstedsret på kirkegården. 4. Når der udlægges gravplads, skal der på begæring samtidig udlægges gravplads til nærtstående efterlevende umiddelbart ved siden af. 5. Gravsteder kan ikke udlægges med mere end i alt 4 gravpladser, jf. dog 7 stk Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse. 7. Ønske om fornyelse af gravstedsretten med minimum 5 år (jf. 32 stk. 2) efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en af provstiudvalget godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det. 8. Der kan normalt ikke erhverves ret til et bestemt gravsted, inden begravelsen skal finde sted. 9. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et tidsrum, som overstiger fredningsperioden, kan kun ske med menighedsrådets godkendelse. Godkendelse kan betinges af, at der tegnes en legataftale for gravstedets vedligeholdelse for det samlede tidsrum. I

3 3 henhold til denne vedtægt, afsnit D 34, stk. 5 betales for fredningstiden almindelig takst og sats og for de øvrige år ud over fredningsperioden: Almindelig takst + 50% 10. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret på én gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden, kan kun ske med stiftsøvrighedens godkendelse, der kan gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb. 8. Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode. 9. Brugsretten til et gravsted regnes fra den 1. januar efter erhvervelsen. Fornyelsen regnes fra den 1. januar efter udløbet af den tidligere periode. 10. Brugsretten til et gravsted kan kun overdrages med graverens eller kordegnens godkendelse Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, rettes henvendelse til kordegn eller graver. 2. Fremsættes der ikke ønske om fornyelse af gravstedsretten, overgår gravstedet, og hvad der findes derpå, til kirkegården. Nedlæggelse og regulering. 12. Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring i bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården. 2. Enhver regulering af kirkegården skal forberedes og tilrettelægges således, at der tages vidtgående hensyn til de eksisterende skønhedsværdier, den pågældende kirkegårds særlige karakter og under hensyntagen til særlige gravsteder. Gravstedernes indhegning Indhegning af gravsteder med levende hegn må i overensstemmelse med den stedlige tradition kun ske med: A: Gammel afd. Thujahæk forkant i sten B: Ny afd. Thujahæk forkant i sten C: Stenpladelunden Ingen indhegning D: Urnelunden Brosten

4 4 E: Ukendt plæne Ingen indhegning F, G & H: Kiste og urne i plæne m/plade Ingen indhegning 2. Graveren sørger for plantning, pasning og klipning af alle hække. Hækkene er kirkegårdens ejendom. 3. Gravstedsindhegninger af træ, jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes ved lige på foranstaltning af gravstedsejeren. 4. Provstiudvalget kan forlange, at gravgitre og mindesmærker, skal fjernes fra kirkegården, hvis de anses for skæmmende eller upassende. Det gælder dog ikke dem, der er registreret som bevaringsværdige, jf. lovens kapitel IV. Gravstedets anlæg Træer og buske på gravsteder må ikke være højere end 2 m. 2. Hvis beplantninger på et gravsted på grund af højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe for andre gravsteder, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet. 3. Bestående beplantninger, herunder træer som er af skønhedsværdi for kirkegården som helhed, må ikke beskæres eller fjernes uden provstiudvalgets eller eventuelt stiftsøvrighedens forudgående godkendelse, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står. Gravminder Gravminderne må indordnes den lokale tradition: En ensartet vendt opstilling med forsiden vendt mod øst eller vest. 2. Menighedsrådet påser, at gravminder eller andet, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis påskrift og udstyr må anses for upassende, ikke anbringes. 3. Er sådanne gravminder eller andet alligevel blevet anbragt, kan menighedsrådet med provstiudvalgets godkendelse forlange dem fjernet. Provstiudvalgets afgørelse herom kan indankes for stiftsøvrigheden. 4. Fundament til gravminder skal være så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted. 5. Der kan fastsættes særlige regler for gravminder på enkelte afsnit af kirkegården. 6. Gravminder, der bevarer mindet om fortjenstfulde mænd og kvinder, eller som i øvrigt af kunstneriske, kulturhistoriske eller andre grunde må anses for særlig bevaringsværdige, registreres af provstesynet, jfr. Vejledning om registrering af gravminder af april Registrerede gravminder må ikke af menighedsrådet fjernes fra kirkegården, men må om nødvendigt flytte dem til et andet passende sted på kirkegården - efter godkendelse af provstesynet.

5 7. I afdeling C, Stenpladelunden, afdeling G med urner i plæne, og i afdeling F og H med kister i plæne må der kun bruges nedfældede gravminder af størrelse 35x45 cm. 5 Gravstedernes vedligeholdelse Gravstedsejeren har pligt til at sørge for gravstedets vedligeholdelse, og har ansvaret for, at bestemmelser i denne vedtægt vedrørende gravstedet overholdes. Gravstedsejeren kan ikke løses fra denne forpligtelse før fredningstidens for sidst begravede i gravstedet er udløbet. 2. Menighedsrådet har bemyndiget graveren til at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes ordentligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser. 3. Hvis gravstedsejeren forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelsen af gravstedet, kan kirkegården overtage vedligeholdelsen mod betaling af gældende takst jf. folderen Kirkegårdstakster. 4. Hvis gravstedsejeren ikke træffer aftale med kirkegården om vedligeholdelsen, eller hvis det fastsatte beløb herfor ikke betales, pålægger kirkegården skriftligt gravstedsejeren at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden for en frist på 4 uger. 5. Hvis gravstedsejeren ved fristens udløb fortsat ikke har sørget for gravstedets vedligeholdelse, informerer menighedsrådet i anbefalet brev gravstedsejeren om, at gravstedet sløjfes og tilplantes, tilsås eller grusbelægges. Gravminder opbevares indtil fredningstidens udløb. Gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før fredningstiden for sidst begravede er udløbet. 6. Ved misligholdelse ifølge 17 bortfalder retten til gravstedet, når fredningstiden for sidst begravede er udløbet, uanset om gravstedet er erhvervet for et længere tidsrum Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, som er forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold. 2. Gravstedsejeren har pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser Pligten til renholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod betaling (pr. årlig regning) efter reglerne i afsnit D, jf. taksterne i folderen Kirkegårdstakster. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården i et tidsrum svarende til fredningstiden. Dette kaldes en legataftale. Ved tegning af en sådan legataftale indbetales engangsbeløb, som dækker hele fredningstiden. Beløbet er fastsat i henhold til reglerne i afsnit D, jf. taksterne i folderen Kirkegårdstakster. 3. Engangsbeløb for længere perioder fastsættes ved aftale, som skal godkendes af stiftsøvrigheden. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværge, graver eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at vedligeholde et gravsted mod direkte betaling fra gravstedsejeren eller på anden vis.

6 Særlige bestemmelser for kistegrave Fredningstiden den tid, hvori en grav skal henligge urørt er for voksne 30 år. For børn under 10 år er fredningstiden 10 år En gravplads for voksne skal være 2,6 x 1,3 m, såfremt forholdene tillader det. 2. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget. 3. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkeværgens samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav Anvendes zink-, egetræskiste eller lignende, skal brugsretten til gravstedet være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden. 2. Kister til begravelse må ikke helt eller delvis være fremstillet af plastikmateriale. Plastikindsatse og plastposer må ikke anvendes. 23. Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra Stiftsøvrigheden eller Kirkeministeriet. Særlige bestemmelser for urnegrave. 24. Fredningstiden den tid, hvori en grav skal henligge urørt er for en urnegrav 10 år. 1. Et urnegravsted skal være 1,5 x 1,0 m Graven skal være så dyb, at der bliver mindst ½ m jord over urnen. 3. Urner kan nedsættes i kistegravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri, og uanset om fredningstiden for disse ikke er udløbet. 4. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørt i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet. Urnens placering angives i kirkegårdens protokol. 26. Anvendes en urne af et materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal dette godkendes af Menighedsrådet. Menighedsrådet kan i sådanne tilfælde fastsætte en fredningstid, som er længere end de 10 år. 27 Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra Menighedsrådet.

7 C. Ordensbestemmelser Kirkegården er åben fra solopgang til solnedgang. 2. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. 3. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan forstyrre gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger. 4. Kirkegårdens redskaber, som kan benyttes af besøgende, skal efter endt brug stilles på plads. 5. Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes eller betrædes. 6. Hunde skal føres i snor. 7. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede. 8. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt. 9. Cykling på kirkegården er ikke tilladt. 10. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå med ærinde til kirken eller kirkegården. 11. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes. 12. Graveren er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af disse ordensbestemmelser til menighedsrådet. 13. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller fra andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende vil medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige straffeansvar. 14. Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården, gravsteder, kirkegårdsdiget eller digefod. 15. Affald skal henlægges i de opstillede containere. 16. I afdeling C, Stenpladelunden, afdeling G med urner i plæne, og i afdeling F og H med kister i plæne gælder følgende: I sommerhalvåret må der som det eneste stilles blomster i de nedgravede vaser. Disse vaser stilles til rådighed af menighedsrådet. I vinterhalvåret må der henlægges kranse og andet på stenen. 29 Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan kun finde sted på ugens 6 første dage D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. 30

8 8 1. En brugsperiode er på samme antal år, som fredningstiden for det pågældende gravsted. Ved fornyelse for et kortere tidsrum end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling. 2. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for et kortere åremål end 5 år. 31 Erhvervelse af gravsted 1. For en person med adgang til begravelse på Seest Kirkegård betales for erhvervelse af gravsted og brugsret i fredningstiden for 1 gravplads i henhold til gældende udgave af folderen: Kirkegårdstakster 2. For erhvervelse af kiste- og urnegravpladser i fællesgrave betales for 1 gravplads i henhold til folderen Kirkegårdstakster. Betaling for erhvervelsen af gravstedet dækker tillige for eventuel gravplads umiddelbart ved siden af udlagt på begæring af nærtstående efterlevende 3. Ved erhvervelse af et gravsted for et tidsrum, som dækker en dobbelt fredningstid (to brugsperioder), betales for 1. brugsperiode: almindelig takst, og for 2. brugsperiode: almindelig takst + 50 % 32 Fornyelse af gravstedsret 1. For fornyelse af gravstedsret betales i henhold til folderen Kirkegårdstakster 2. Ved fornyelse af gravstedsret for et tidsrum, som dækker en dobbelt fredningstid (to brugsperioder), betales for 1. brugsperiode: almindelig takst, og for 2. brugsperiode: almindelig takst + 50 % Ren- og vedligeholdelse af gravsteder Pligten til at renholde gravstedet kan mod betaling overdrages til kirkegården for et enkelt eller for flere år. Betaling sker i henhold til gældende udgave af folderen: Kirkegårdstakster 2. For arbejder ud over almindelig renholdelse, (eksempelvis for nyplantning eller omplantning, gødskning, pålægning af ral, granpyntning og lignende) betales særskilt efter regning. Kirkegården kan give skriftligt tilbud på sådanne arbejder. 3. En aftale om renholdelse pr. årlig regning underskrives af graver/kordegn og gravstedsejer. 4. Regning udsendes én gang årligt. 34 Beløb, der indbetales efter 34, forvaltes af Stiftsøvrigheden. 1. Pligten til at vedligeholde et anlagt gravsted for en brugsperiode kan mod betaling af et engangsbeløb overdrages til kirkegården. Betaling sker i henhold til gældende udgave af folderen Kirkegårdstakster 2. Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder: Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ral, rensning og opretning af gravminder.

9 9 3. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere arbejder, så som plantning af forårs- og sommerblomster, granpyntning, sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtiderne og lignende, må der betales særskilt for dette. 4. Kordegn og graver kan give oplysninger (skriftligt eller mundtligt) om indholdet af og prisen på legataftaler. Legataftaler betales i henhold til gældende udgave af folderen Kirkegårdstakster 5. For de år, vedligeholdelsen overskrider en fredningsperiode, betales almindelig takst for 1. periode og almindelig takst + 50 % for 2. periode. 35. Beløb, der indbetales efter 35, forvaltes af Stiftsøvrigheden. 1. For gravpladser i Fællesplæne og gravpladser med Urne i plæne med plade eller Kiste i plæne med plade er tegning af legataftale om vedligeholdelse obligatorisk. Legataftalen betales i henhold til gældende udgave af folderen: Kirkegårdstakster 2. For erhvervelse og fornyelse betales som anført i 30, 31 og 32, i henhold til gældende udgave af folderen: Kirkegårdstakster 36 For gravning, tilkastning, planering og pyntning af en grav betales i henhold til gældende udgave af folderen Kirkegårdstakster Herudover skal der, i tilfælde af ligbrænding, betales herfor. De hermed forbundne udgifter kan oplyses ved henvendelse til krematoriet. For urnenedsættelse betales i henhold til gældende udgave af folderen Kirkegårdstakster Sognets præst og kirkeværge har i overensstemmende med D.L ret til, uden vederlag, at få gravsted udlagt på kirkegården, hvis de afgår ved døden i embedet. Seest Menighedsråd, den 3. september 2009 sign. Kurt Bjerregaard Menighedsrådsformand Kurt Bjerregaard sign. Erling Poulsen Kirkeværge Erling Poulsen Godkendt af Kolding Provstiudvalg, den 8. december 2009 sign. Frank Kærgaard Provst Frank Kærgaard, Kolding Provsti

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken.

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Haveforeningen Rørvangsparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Rørvangsparken". Foreningens hjemsted er Holbæk

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 Foreningen er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune, Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som

Læs mere

Brøndby Haveby Afd. III

Brøndby Haveby Afd. III Vedtægter 2014 1 Haveforeningens navn, hjemsted og stiftelse. 1.1 Haveforeningens navn er ".". 1.2 Haveforeningens hjemsted er Brøndby Kommune. 1.3 Haveforeningen er stiftet den 12. juni 1964 af Kolonihaveforbundet

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Haveforeningen Grundet. Vedtægter

Haveforeningen Grundet. Vedtægter Haveforeningen Grundet Vedtægter 1. Foreningens navn er HF Grundet Foreningens hjemsted er Vejle Kommune HF Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby 7100 Vejle 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1.

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Nabkær 1". Foreningens hjemsted er Herning Kommune. 1.2 Foreningen er stiftet 1976.

Læs mere

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand 1. Foreningens navn er Haveforeningen Amager Strand Foreningens hjemsted er Amager Strandvej 11 2. Formål og virke 2.1 Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Reviderede vedtægter gældende fra 08.03.2012 1. Navn Foreningens navn er Havekolonien ENGHAVERNE, Faaborg, hjemhørende på en del af ejendommen M4 ak faaborg markjorder

Læs mere

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem.

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem. Kære medlem. Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler Dette hæfte er tænkt som en generel oplysning til alle medlemmer af kolonihave foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

Standardvedtægter for Haveforeninger under Vedtaget af kredsrepræsentantskabet 2013:

Standardvedtægter for Haveforeninger under Vedtaget af kredsrepræsentantskabet 2013: Standardvedtægter for Haveforeninger under Vedtaget af kredsrepræsentantskabet 2013: Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 01. Haveforeningens navn og stiftelse. side 03 02. Formål og virke. side 03 03. Medlemmer.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. FORLAGSAFTALE 25. januar 2006 j.nr. KS-007-005/cbh for skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal-

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Søparken

Vedtægter for Haveforeningen Søparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. Vedtægter for Haveforeningen Søparken 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen Søparken. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune. 1.2. Foreningen er stiftet 25. august

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen N/F Kløverengen.

Vedtægter for Haveforeningen N/F Kløverengen. Vedtægter for Haveforeningen N/F Kløverengen. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "N/F Kløverengen". Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 1.2 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Bakkedal

Vedtægter for Haveforeningen Bakkedal 1. Haveforeningens navn og stiftelse. Vedtægter for Haveforeningen Bakkedal 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen HF- Bakke4dal Foreningens hjemsted er Horsens Kommune. 1.2. Foreningen er stiftet 29-9

Læs mere