VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus"

Transkript

1 VEDTÆGT for Kirkegård: Fredens Kirkegård Provsti: Århus Søndre Kommune: Århus Stift: Århus

2 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Fredenskirken og bestyres af Fredenskirkens menighedsråd. 2. Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg. Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i Vedtægt for kirkeværgen. Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte kirkegårdsleder under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med Regulativ for kirkegårdslederstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt. Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet. 3. Kirkeværgen og kirkegårdslederen opbevarer hver et eksemplar af kirkegårdskortet og fører hver et eksemplar af kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser. Stk. 2. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegården. [ 3 er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold, idet kirkegårdsprotokollen er udskiftet med en EDB-løsning, der lever op til gældende lovkrav. Formuleringerne i den nuværende 3 stammer fra Landsforeningens forslag til standardvægtægt for kirkegårde. Standardvedtægten er ifølge Landsforeningens hjemmeside under revision. Vi afventer formuleringen i det reviderede forslag.] Side 2 af 13

3 B. Gravsteder. 4. Den gamle kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt. Erhvervelse og fornyelse. 5. Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder gravstedsret og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkegårdslederen. 6. I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkegårdslederen et gravstedsbrev. Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet. 7. Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som: 1) havde bopæl i sognet og tilhørte folkekirken 2) havde ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde var knyttet til sognet. I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse stiftsøvrigheden. 3) havde bopæl i sognet uden at tilhøre folkekirken, såfremt der ikke i sognet er en kommunal kirkegård eller en kirkegård for det trossamfund, afdøde tilhørte. Stk. 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse. Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Ægtefællen bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl. Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1., til at få en sømmelig gravplads udlagt uden vederlag. Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser, hvor der er plads til det. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med kirkegårdsudvalgets godkendelse. Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det. Stk. 7. Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden kan dog kun ske med kirkegårdsudvalgets godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af stiftsøvrigheden. Stk. 8. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret på en gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden kan kun ske med stiftsøvrighedens godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb. 8. Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode. Side 3 af 13

4 9. Den periode, hvor hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar. 10. Gravstedsretten kan kun overdrages med kirkegårdsudvalgets samtykke. 11. Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren rette henvendelse til kirkegårdslederen herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør. Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkegårdslederen ved anbefalet brev den pågældende en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet og hvad der findes derpå til kirkegården. Stk. 3. Indehaveren af gravstedsretten kan dog inden 6 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse. Nedlæggelse og regulering 12. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse. 13. Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården. Gravstedernes indhegning. 14. Gravstederne må ikke uden kirkegårdsbestyrelsens samtykke hegnes med andet end levende hegn. Undtagelse kan kun gøres, hvor den stedlige tradition tilsiger det. Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom. Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt vedlige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet. Gravstedernes beplantning. 15. Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet. Stk. 2. Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet. Side 4 af 13

5 Gravminder. 16. Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst. Stk. 2. Menighedsrådet (kirkegårdsbestyrelsen) påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan indankes for kirkeministeriet gennem stiftsøvrigheden. Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted. Stk. 4. Menighedsrådet eller kirkegårdsbestyrelsen må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lov nr. 268 af 22. maj 1986 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde kapitel IV. Menighedsrådet (kirkegårdsbestyrelsen) sørger for, at indehaverne af gravstedsretten, såvidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen. Stk. 5. På menighedsrådets (kirkegårdsbestyrelsens) begæring har indehaverne af gravstedsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder. Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet (kirkegårdsbestyrelsen). Gravstedernes vedligeholdelse. 17. Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes. Stk. 2. Det påhviler kirkegårdslederen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse. Stk. 3. Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirkegårdsbestyrelsen tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst. Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal kirkegårdsbestyrelsen ved anbefalet brev til indehaveren af gravstedsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger. Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan kirkegårdsbestyrelsen lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af gravstedsretten kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet. 18. Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold. 19. Kirkegården renholder gravsteder mod betaling til kirkekassen efter reglerne i afsnit D. Side 5 af 13

6 Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler en gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet. Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af stiftsøvrigheden. Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, graveren/kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital. Særlige bestemmelser for kistegrave. 20. Fredningstiden den tid, hvori en grav skal henligge urørt er for kistegrave 20 år. 21. En gravplads for en voksen skal være 2,2 x 1,2 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget. Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkeværgens samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav. 22. Anvendes jern-, zink- eller egetræskister, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden. Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen. 23. Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra stiftsøvrigheden. Særlige bestemmelser for urnegrave. 24. Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt er for urnegrave 10 år. 25. Et urnegravsted skal være 1 x 1 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen. Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Det er dog en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele fredningsperioden, og ikke hindrer senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet. 26. Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af kirkegårdsudvalget, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil. Side 6 af 13

7 27. Flytning af gravsatte urner må kun foretages af kirkegårdspersonalet efter aftale med kirkegårdslederen. Øvrige bestemmelser 28. Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget. 29. Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted på alle hverdage. C. Ordensbestemmelser ) Kirkegården er åben fra kl. 0 til kl.24. 2) Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. 3) Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid. 4) Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden. 5) Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads. 6) Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes. 7) Kirkegårdens låger skal holdes lukkede. 8) Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt. 9) Cykling på kirkegården er ikke tilladt. 10) Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun finde sted på kirkegårdens ringvej for gangbesværede med ærinde til gravene eller foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse. 11) Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes. 12) Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården. 13) Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer. 14) Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets samtykke. Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar. Stk. 3. Kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget. Side 7 af 13

8 D. Takster. Erhvervelse (jordleje) af gravsteder. 31. For medlemmer af folkekirken, betales for erhvervelse i første brugsperiode, svarende til fredningsperioden for 1 gravplads: Samme betaling dækker tillige for gravsted med 2 gravpladser, udlagt på begæring af den efterlevende ægtefælle. 0kr. 32. A) For fornyelse af gravsteder for medlemmer af folkekirken samt for erhvervelse af gravsteder for medlemmer af folkekirken betales følgende pr. 1. september 2012: For en brugsperiode 1 plads kistegravsted 0,00 kr. 2 plads kistegravsted 0,00 kr. Yderligere pr. plads ud over 2 Urnegravplads 0,00 kr. 0,00 kr. For to brugsperioder Kistegravsteder: pr. gravplads 0,00 kr. Beløbene er momsfri Urnegravsteder 0,00 kr. For erhvervelse eller fornyelse af gravsteder for ikke-medlemmer af folkekirken samt for medlemmer af valgmenigheder betales følgende beløb pr. 1. september 2012 for en brugsperiode: Pris uden moms Moms Pris med moms Grundtakst 1 plads kistegravsted 4.765,20 kr. 0,00 kr plads kistegravsted 8.014,20 kr. 0,00 kr. 222 Yderligere pr. plads ud over ,80 kr. 0,00 kr. 68 Urnegravsted/urne i fællesplæne 1.119,10 kr. 0,00 kr. 31 Beløbene er momsfri B) Obligatorisk vedligehold af indramning af gravsted i fredningsperioden Omfatter f.eks. plantning og klipning af en hæk, eller anlæg af en stenkant rundt om gravstedet. Side 8 af 13

9 Prisen udgør følgende beløb pr. 1. september 2012: Pris uden moms Moms Pris med moms Grundtakst 1 plads kistegravsted 2.238,20 kr. 559,55 kr ,75 kr plads kistegravsted 3.249,00 kr. 812,25kr ,25 kr. 90 Yderligere pr. plads ud over ,20kr. 288,80 kr ,00 kr. 32 Urnegravsted 794,20 kr. 198,55 kr. 992,75 kr. 22 Samme takster lægges til grund for fornyelse i endnu en bindingsperiode. Ønskes forlængelsen for kortere periode end 20 hhv. 10 år, tilpasses taksten forholdsmæssigt. Prisen gælder for både medlemmer og ikke-medlemmer af folkekirken samt for medlemmer af valgmenigheder. C) Hvis et gravsted ønskes reserveret, betales årligt for Obligatorisk vedligehold af indramning af gravstedet samt for renholdelse af gravstedet. For ikke-medlemmer af folkekirken samt for medlemmer af valgmenigheder betales endvidere for erhvervelse/fornyelse 33. En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år. Ren- og vedligeholdelse af gravsteder 34. Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder for følgende beløb pr. år pr. 1. september 2012: Pris uden moms Moms Pris med moms Grundtakst 1 plads kistegravsted 649,80 kr. 162,45 kr. 812,25 kr plads kistegravsted 974,70 kr. 243,67 kr ,37 kr. 27 Yderligere pr. plads ud over 2 324,90 kr. 81,20 kr. 406,12 kr. 9 Urnegravsted 505,40 kr. 126,36 kr. 631,75 kr. 14 For arbejder ud over renholdelsen for nyplantning eller omplantning, gødskning, opbinding, pålægning af ral, granpyntning o. lign. betales særskilt efter regning. Kirkegården udarbejder på begæring skriftligt tilbud på sådanne arbejder. Side 9 af 13

10 35. Kirkegården påtager sig pligten til vedligeholdelse af anlagte gravsteder i hele fredningsperioden (legat) mod betaling af følgende beløb pr. 1. september 2012: Pris uden moms Moms Pris med moms Grundtakst 1 plads kistegravsted ,00 kr ,00 kr ,00 kr plads kistegravsted ,00 kr ,50 kr ,50 kr. 540 Yderligere pr. plads ud over ,00 kr ,50 kr ,50 kr. 180 Urnegravsted 5.054,00 kr ,50 kr ,50 kr. 140 Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder: Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser, som sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtider eller på bestemte mindedage, granpyntning, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravstedet, vedligeholdelse af gravmindet med indskrift o. lign., må der herfor erlægges særskilt vederlag, som skal godkendes af stiftsøvrigheden. 36. For vedligeholdelse i hele fredningsperioden (legat) af gravpladser i fællesgrav, skovgrave og plænegravsteder betales følgende beløb pr. 1. september 2012: Pris uden moms Moms Pris med moms Grundtakst Skov og plæne - kistegrav 8.627,90 kr ,98 kr ,88 kr. 239 Skov og plæne - urnegrav 4.259,80 kr ,95 kr ,75 kr. 118 Ukendtes/fællesplæne kistegrav 6.389,70 kr ,43 kr ,13 kr. 177 Ukendtes/fællesplæne urnegravsted 2.021,60 kr. 505,40 kr ,00 kr. 56 Samme takster lægges til grund for fornyelse i endnu en bindingsperiode. Ønskes forlængelsen for kortere periode end 20 hhv. 10 år, tilpasses taksten forholdsmæssigt. Priserne gælder for både medlemmer og ikke-medlemmer af folkekirken samt for medlemmer af valgmenigheder. Vedligeholdelse af fællesgrave, skov og plænegrave foretages altid af kirkegården Vedrørende takster for erhvervelse henvises til 31 og 32. Side 10 af 13

11 37. For gravning, tilkastning og planering af en grav betales følgende beløb pr. 1. september 2012: Pris uden moms Moms Pris med moms Grundtakst Gravkastning/- dækning 5.378,90 kr. 0,00 kr. kr. 149 Nedsættelse af urne 577,60 kr. 0,00 kr. kr. 16 Flytning af urne 649,80 kr. 0,00 kr. kr. 18 Beløbene er momsfri Prisen for børnegrav er det halve af ovenstående. Taksten er den samme for medlemmer og ikke-medlemmer af folkekirken samt valgmenigheder. Prisen for gravkastning/-dækning og nedsættelse af urne er for hverdage. På lørdage tillægges kr ,00 for gravkastning/-dækning og kr. 300,00 for nedsættelse af urne (dog jfr. 29) Grandækning og sommerblomster. Se særskilt prisblad med kirkegårdens lokale priser. Den aktuelle timepris er pr. 1. september 2012 kr. 425,00 inkl. moms. Taksterne i er beregnet på baggrund af de grundbeløb, der er anført i vedtægten. Grundtaksten reguleres årligt pr. 1. januar i overensstemmelse med Finansministeriets generelle pris- og lønindeks. Fredens Menighedsråd, den 13. juni 2012 Karsten Poulsen Menighedsrådets formand Godkendt af Århus Søndre provstiudvalg, den, Knud-Erik B. Jensen Side 11 af 13

12 Tillæg til vedtægt for Fredens Kirkegård. Vedtægt for Fredens Kirkegårds afd. C og D Erhververen af gravsted i disse afdelinger må være indforstået med nedenstående bestemmelser såvel som senere givne regler for benyttelse af gravstedet. For gravsteder i plænen (skovgrave) gælder følgende særlige bestemmelser: Gravsten må ikke overstige en størrelse på 50 x 50 cm. Der må kun sættes sommerblomster foran stenen. Eksisterende beplantning må ikke beskæres eller fjernes af gravstedbrugere. Der må sættes afskårne blomster i vaser eller sættes sommerblomster foran gravstenen. Granpyntning af gravsted foran sten kan tilkøbes. Samtidig med erhvervelse af gravstedet skal der betales for vedligeholdelse. Vedtægt for Fredens Kirkegårds urnegravsteder afd. E-F-G. Erhververen af gravsted i disse afdelinger må være indforstået med nedenstående bestemmelser såvel som senere givne regler for benyttelse af gravstedet. Der må som hovedregel kun placeres én gravsten på gravstedet. Skulle det blive nødvendigt med to, må sten nr. to ikke være større end halvdelen af den første målt i bredde og højde. Enhver form for udsmykning af gravstedet, dvs. beplantning, fuglebade eller skulpturer må ikke på nogen måde genere nabogravstederne og vil kunne forlanges fjernet af kirkegårdens personale. Halvdelen af gravstedet skal, målt fra forkant, være ral eller jord. På dette stykke må der kun sættes én plante. På den øverste halvdel af gravstedet skal det være miniplanter eller planter, der kan klippes. Samtidig med erhvervelse af gravstedet skal der betales for vedligeholdelse, dog ikke hvor man selv kan forestå vedligeholdelsen, dvs. afd. E. Side 12 af 13

13 Vedtægt for Fredens Kirkegård Litra M, urne-plænegrave. Erhververen af gravsted i disse arealer må være indforstået med nedenstående bestemmelser såvel som senere givne regler for benyttelse af gravstedet. Gravstederne er udlagt i rækkefølge i størrelsen l x1 m med plads til 4 urner. Såfremt der ønskes anbragt et gravmæle, må der på hvert gravsted kun anbringes en matslebet eller fint hugget liggesten af granit, hvis størrelse skal være 40 x 40 x10 cm (Polerede sten må ikke anbringes). Inskriptionen skal være indhuggede bogstaver. Stenen skal anbringes af kirkegårdens personale. Der må ingen adskillelse være mellem de forskellige gravsteder. På gravstederne må der ikke sættes planter i jorden heller ikke løg. Granpyntning af gravsted kan tilkøbes. På gravstedet må der kun henlægges blomsterbuketter og kranse, dog må der i en af kirkegården nedgravet vase sættes blomsterbuketter i vand. Blomsterbuketter anbragt i bægre, nedgravning af blomster i urtepotter samt enhver udsmykning af gravstedet der kan bryde helhedsvirkningen må ikke finde sted. Samtidig med erhvervelse af gravstedet skal der betales for vedligeholdelse m.v. af gravstedet. Vedtægt for Fredens Kirkegård Litra N, kiste-plænegrave. Erhververen af gravsted i disse arealer må være indforstået med nedenstående bestemmelser såvel som senere givne regler for benyttelse af gravstedet. Såfremt der ønskes anbragt et gravmæle, må der på hvert gravsted kun anbringes en matslebet eller fint hugget liggesten af granit, hvis størrelse skal være 60 (b) x 50 (h) x10 cm. Der må ikke bruges polerede sten. Inskriptionen skal være indhuggede bogstaver. Stenen skal anbringes af kirkegårdens personale. Der må ingen adskillelse være mellem de forskellige gravsteder. På gravstederne må der ikke sættes planter i jorden heller ikke løg. Granpyntning af gravsted kan tilkøbes. På gravstedet må der kun henlægges blomsterbuketter og kranse, dog må der i en af kirkegården nedgravet vase sættes blomsterbuketter i vand. Blomsterbuketter anbragt i bægre, nedgravning af blomster i urtepotter samt enhver udsmykning af gravstedet der kan bryde helhedsvirkningen må ikke finde sted. Samtidig med erhvervelse af gravstedet skal der betales for vedligeholdelse m.v. af gravstedet. Fredens Menighedsråd, den 13. juni 2012 Karsten Poulsen Menighedsrådets formand Godkendt af Århus Søndre provstiudvalg, den, Knud-Erik B. Jensen Side 13 af 13

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 Foreningen er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune, Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken.

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Haveforeningen Rørvangsparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Rørvangsparken". Foreningens hjemsted er Holbæk

Læs mere

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem.

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem. Kære medlem. Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler Dette hæfte er tænkt som en generel oplysning til alle medlemmer af kolonihave foreningen

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 Opdateret juni, 2010 Seneste ændringer til denne vedtægt foretaget på ordinær generalforsamling 26. maj 2010 Revideret siden Juli 2008-udgaven: Ny 3.2 Ændring 6.1

Læs mere

Haveforeningen Grundet. Vedtægter

Haveforeningen Grundet. Vedtægter Haveforeningen Grundet Vedtægter 1. Foreningens navn er HF Grundet Foreningens hjemsted er Vejle Kommune HF Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby 7100 Vejle 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Vedtægter for Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Navn, hjemsted, formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B. Dens hjemsted er Frederiksberg. Dens formål er at erhverve

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Grøndalsvænge. (1.2) Foreningens hjemsted er i

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Reviderede vedtægter gældende fra 08.03.2012 1. Navn Foreningens navn er Havekolonien ENGHAVERNE, Faaborg, hjemhørende på en del af ejendommen M4 ak faaborg markjorder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand 1. Foreningens navn er Haveforeningen Amager Strand Foreningens hjemsted er Amager Strandvej 11 2. Formål og virke 2.1 Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Ny, revideret version, vedtaget på generalforsamlingen d. 2. april 2014. Der er foretaget ændringer i 10, 11 og 12. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Indholdsfortegnelse: Navn, hjemsted og formål:...

Læs mere

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35 Matr.nr. 5479 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 33 5480 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 61 5482 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 50 Beliggende: Anmelder: Åboulevard

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Andelsboligforeningen Solbjerg

Andelsboligforeningen Solbjerg ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG Bellahøjvej 108, kælder, 2720 Vanløse tlf. 38 89 02 08 kontortid 1. mandag i hver måned kl. 18:30-20:00 - e-mail: absolbjerg@absolbjerg.dk Administrator: advokat Ole Fischer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Egeskoven. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune. Formål. 2. Foreningens formål

Læs mere