Vedtægt og takster. Aabenraa kirkegård VEDTÆGTER VEDTÆGT FOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt og takster. Aabenraa kirkegård VEDTÆGTER 4.11.2009 VEDTÆGT FOR"

Transkript

1 VEDTÆGTER I forbindelse med nye takster pr. 1/ er takster flyttet til selvstændigt takstblad. Revideret 27/ vedr. tilføjelse af stauder m. plade på fælles sten samt nye ordensregler. Revideret 25/ vedr. tilføjelse af retningslinier for fællesplænen. VEDTÆGT FOR Aabenraa kirkegård Vedtægt og takster

2 Aabenraa kirkegård og kapel

3 Indholdsfortegnelse Kirkegårdens bestyrelsesforhold 2 Tilsyn... 2 Ledelse... 2 Betaling m.v... 2 Erhvervelse af gravsteder m.m. 2 Gravsted... 2 Fredning... 3 Brugsretten... 3 Fornyelse... 4 Ret til gravsted... 4 Nummer... 5 Flytning... 5 Gravsteders udsmykning. 5 Servitutter... 5 Monumenter... 5 Hæk og fliser... 6 Anlæg og Beplantning... 6 Begravelses-måde... 7 Indhegning... 7 Vedligeholdelse af gravsteder. 7 Pligter... 7 Mislighold... 7 Udløb... 7 Bevarings-værdighed... 8 Skader... 8 Legat... 8 Begravelses-regulativ... 8 Krematoriet 9 Regulativ vedr. plade i plæne. 10 Gravsteder. 11 Ordensbestemmelser m.v. 13 Ordens bestemmelser Vedtægts-ændringer Protokol Kirkegårdspark Grundtakster pr Takstvedtægter 15 Erhvervelse og fornyelse af gravsteder 15 Brugsperiode Årlige aftaler om gartneriske ydelser 16 Renholdelse pr. år Flerårlige aftaler om gartneriske ydelser 18 Priser på legat Gravpladser i Fællesgrav for en fredningsperiode 19 Obligatorisk Afd. 1 med nye gravstedstyper (stauder og bunddække) 20 Afd Begravelse og urnenedsættelse 21 Gravning m.v Ikrafttræden Regulativ vedr. urnegravsted i stauder med plade på fælles sten. 10 Regulativ vedr. urnegravsted i fællesgrav.11

4 Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. T I L S Y N Aabenraa kirkegård tilhører Aabenraa Sogn og bestyres af Aabenraa menighedsråd. Et af menighedsrådet nedsat kirkegårdsudvalg varetager det overordnede tilsyn med kirkegården, Aabenraa krematorium og de bygninger, som hører kirkegården til. Kirkegårdsudvalget bistås af den af menighedsrådet ansatte administrationschef. 2. L E D E L S E Den daglige overordnede ledelse af Aabenraa kirkegård, krematorium og ansatte i administrationen varetages af administrationschefen. Den daglige drift på kirkegården varetages af en af menighedsrådet ansat overgartner der refererer til administrationschefen. Overgartneren sørger for kirkegårdens renholdelse m.m. og bistår administrationschefen med overholdelse af orden på kirkegården. Klager over personale ansat af menighedsrådet eller klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til administrationschefen. Overgartneren kan træffes ved henvendelse til Kirkegårdskontoret, Næstmark 19, 6200 Aabenraa.. 3. B E T A L I N G M. V. Alle ind- og udbetalinger vedrørende Aabenraa kirkegård og krematorium kan ske på menighedsrådets bankkonto eller kontant på kirkegårdskontoret mod kvittering fra administrationschefen eller en anden bemyndiget person. Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder gravstedsret samt om nedsættelse af kister eller askeurner i såvel nye som bestående gravsteder sker til Kirkegårdskontoret Til enhver som erhverver en gravstedsret, udstedes et gravstedsbevis og der vedlægges et eksemplar af denne vedtægt. Erhvervelse af gravsteder m.m. 6. G R A V S T E D De enkelte gravsteders størrelse skal så vidt muligt være: For kistegravsteder til voksne mindst 3 m 2. Gravens dybde skal være mindst 1,90 m, således at der bliver mindst 1 meter jord over kistelåget regnet fra kirkegårdens overflade. For børn kan graven være mindre. 2

5 Urnerne sættes i en dybde af 1 meter (dobbelt dybde 1,2 m). Der skal mindst være 0,6 meter jord over urnen. Aske kan kun nedsættes i jorden i urner som er udført i forgængeligt materiale. Urner kan nedsættes i gravstedsstørrelser af 0,50 m 2 (2 urner), 1 m 2 (4 urner), 2 m 2 (8 urner) samt i fællesgrave, hvor hver urne skal have mindst 0,50 m 2 plads. Kister med dødfødte og spædbørn kan, hvor forholdene taler derfor, med overgartnerens samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav. 7. F R E D N I N G Fredningsperioden - den tid, hvor en grav skal henligge urørt - er for kistegrave til voksne 25 år. Fredningsperioden for kistegrave til børn under 10 år er 15 år. Anvendes der kister af egetræ eller andet svært forgængeligt materiale, fordobles fredningsperioden. Kister til begravelse må ikke helt eller delvist være fremstilet af plastik, zink eller andet uforgængeligt materiale. Plastikindsatse, ligposer og plastposer må ikke anvendes. Fredningsperioden for urnegravsteder er 10 år. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørt i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet, d.v.s. urnens placering angives i kirkegårdens protokol. 8. B R U G S R E T T E N Brugsretten til et gravsted med en eller flere gravpladser for såvel kister som urner kan erhverves efter ønske - normalt for en fredningsperiode. For så vidt pladsen tillader det, vil erhververen af gravstedsretten, selv kunne udvælge gravplads efter de anvisninger, som overgartneren giver. Menighedsrådet forbeholder sig også ved fornyelse af gravstedsretten ret til at forlange de for kirkegården fastsatte driftsplaner til reguleringer og eventuelle servitutter respekteret. Menighedsrådet kan på grund af misligholdelse fra indehaveren af gravstedsrettens side ophæve brugsretten til gravstedet. I sådanne tilfælde ydes ingen tilbagebetaling af allerede erlagte beløb. Forlods erhvervelse af brugsretten til et gravsted kan finde sted. Indtil ibrugtagningen udlægges gravstedet - efter kirkegårdsudvalgets bestemmelser - i græs eller med perlesten, og fra erhvervelsesdatoen at regne betales der for renholdelse i henhold til kirkegårdens takstbestemmelser. Brugsretten til et gravsted kan ikke overdrages til andre uden kirkegårdsudvalgets tilladelse. I et gravsted kan nedsættes kister eller urner af gravstedsretindhaverens nærmeste familie eller pårørende jf. dog den gældende lovgivning med hensyn til brugsrettens omfang og eventuelle overførsel ved arv. 3

6 9. F O R N Y E L S E Gravsteder kan i almindelighed, efter aftale med kirkegårdskontoret, fornyes efter fredningsperiodens ophør, dog mindst med 5 år ad gangen. Kirkegårdskontoret udsender senest 3 måneder før fredningsperiodens udløb brev til den registrerede indehaver af gravstedsretten. Indehaveren skal inden fredningsperiodens udløb skriftligt tilkendegive, hvorvidt gravstedsretten ønskes fornyet eller frasagt. Sker henvendelse om fornyelse af gravstedet ikke inden 3 måneder fra fredningsperiodens udløb, hjemfalder gravstedet til kirkegården, tilligemed hvad der findes derpå. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 12 uger efter fredningsperiodens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder, når eventuelle fundamenter samtidig fjernes og gravstedet afleveres i planeret stand. Fornyelse af gravsteder skal finde sted, hver gang der nedsættes lig i en gravplads, og fornyelsen gælder hele gravstedet for et tidsrum på 25 år, for børn under 10 år 15 år. Fornyelse af urnegravsteder (undtagen fællesgrave) skal gælde 10 år for hele gravstedet. For fornyelsen betales den på det pågældende tidspunkt fastsatte takst for gravstedet, dog med fradrag af det antal år, der er tilbage af den tidligere brugsretperiode. Såfremt kirkegården ikke har en gældende postadresse til indehaveren af brugsretten, er det vedkommende selv, der i rette tid må henvende sig til kirkegården om fornyelse. Hvis en sådan henvendelse ikke er sket inden fredningsperiodens udløb, vil der på gravstedet blive sat et udløbsskilt som bliver stående, indtil gravstedet sløjfes. R E T T I L G R A V S T E D 10. Alle har ret til at blive begravet/bisat på Aabenraa kirkegård forudsat at der betales herfor i overensstemmelse med gældende takstregulativ. De af provstiudvalget godkendte grundtakster for erhvervelse, vedligeholdelse mv. af gravpladser på Aabenraa kirkegård, fremgår af i nærværende vedtægt, og de aktuelle takster er fremlagt på kirkegårdskontoret. Taksterne er graduerede og afhængige dels af afdødes medlemskab af Folkekirken dels afdødes tilhørsforhold til Aabenraa sogn og kommune således: I. Folkekirkemedlemmer med bopæl i Aabenraa kommune II. Folkekirkemedlemmer med bopæl udenfor Aabenraa kommune, men med særlig tilknytning til Aabenraa. Ved særlig tilknytning forstås a. Ugifte personer, hvis forældre bor i Aabenraa kommune eller er begravet/bisat på Aabenraa kirkegård b. Forældre, hvis afdøde børn er begravet/bisat på Aabenraa kirkegård c. Enker/enkemænd, hvis afdøde ægtefælle, er begravet/bisat på Aabenraa kirkegård d. Personer, som inden for de seneste to år eller af plejehensyn er fraflyttet Aabenraa kommune 4

7 e. Personer, der på anden særlig måde har haft tilknytning til Aabenraa sogn. Eventuelle tvivlsspørgsmål herom afgøres af provstiudvalget. III. Andre medlemmer af Folkekirken IV. Ikke-medlemmer af Folkekirken, uanset bopæl eller evt. tilknytningsforhold til Aabenraa. 11. N U M M E R På ethvert gravsted anbringes et nummer svarende til kirkegårdskortet og protokollen. Nummeret skal være synligt og må ikke fjernes fra gravstedet. 12. F L Y T N I N G Flytning af gravsatte kister må kun finde sted efter indhentet tilladelse fra Stiftsøvrigheden. Flytning af nedsatte urner må kun finde sted efter indhentet tilladelse fra kirkegårdsudvalget eller en af kirkegårdsudvalget hertil bemyndiget person. Ansøgning om sådanne flytninger stiles til kirkegårdsudvalget og fremsendes til kirkegårdskontoret. Udgifterne betales i henhold til gældende takstbestemmelser. Gravsteders udsmykning. 13. S E R V I T U T T E R Kirkegårdsudvalget forbeholder sig ret til at pålægge enkelte områder af og på kirkegården bestemte servitutter med hensyn til indhegninger, monumenter m.m. Gravstedsretindehaveren skal gøres bekendt med sådanne eventuelle servitutter i det pågældende område. 14. M O N U M E N T E R Gravminderne skal indordnes i den lokale tradition, som forefindes i den afdeling, hvor gravstedet er beliggende. Menighedsrådet påser, at gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende, ikke anbringes. Er sådanne gravminder alligevel blevet anbragt, kan de af menighedsrådet med provstiudvalgets godkendelse forlanges fjernet. Provstiudvalgets afgørelse herom kan indankes for stiftsøvrigheden. Mindesmærker, hvis højde overstiger 1,10 m, regnet fra jordoverfladen, må ikke opstilles uden særlig tilladelse, og alle monumenter skal være forsvarligt fundamenterede, således at der f.eks. ved jordsætning efter gravkastningen eller ved kistens sammensynkning ikke sker forskydninger i opstillingen. Indtræffer sådanne tilfælde, må gravstedsretindehaveren uopholdeligt rette fejlen. 5

8 Mindesmærker på 0,50 m 2 urnegravsteder må ikke overstige 0,40x 0,40 m. Mindesmærker på 1,00 m 2 urnegravsteder må ikke overstige 0,50x 0,50 m Mindesmærker på 2,00 m 2 urnegravsteder må ikke overstige 0,60x 0,60 m Højden må ikke være over 0,40 m. Indehaveren af brugsretten er pligtig at godtgøre kirkegården de udgifter, som eventuelt måtte fremkomme ved opretning, omfundamentering eller fjernelse af monumenter, jerngitre eller andet dødt materiale, som anbringes på gravstedet. Billedhuggere og andre, som for betaling påtager sig større arbejder på gravsteder, må inden arbejdets påbegyndelse indhente tilladelse hertil hos overgartneren. Indskrifter og prydelser, der kan virke anstødelige, kan forlanges fjernet. 15. H Æ K O G F L I S E R Alle hække og brudfliser ud mod stier og veje tilhører og vedligeholdes af kirkegården. Hække og brudfliser må ikke af gravstedsindehaverne erstattes med andet materiale. Hvis der på et gravsted findes hække, græsrabatter eller beplantninger, der indgår som led i kirkegårdens beplantning, må der ikke uden særlig tilladelse foretages ændring heri. Vedligeholdelsespligten af sådanne plantninger påhviler kirkegården. 16. A N L Æ G O G B E P L A N T N I N G Gravstederne må beplantes med stedsegrønne eller løvfældende buske, blomster, vedbend, bregner eller lignende, ligesom de må tilsås med græs. Træer og buske på gravstederne må ikke blive mere end 2 m høje. For urnegravsteder må beplantningen ikke overstige 0,60 m i højden. Hvor dette er sket, er overgartneren berettiget til når som helst at fjerne beplantningen. Hvis bestående planter på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe for andre gravsteder, kan overgartneren beskære eller fjerne dem. Bestående beplantning, herunder træer som er af skønhedsværdi for kirkegården som helhed, må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står. Ved et af provstiudvalget stadfæstet tillæg til nærværende vedtægt kan der fastsættes særlige regler for beplantning på enkeltafsnit af kirkegården. Bænke kan opstilles på kistegravsteder med kirkegårdsudvalgets samtykke. Ved anlæg af gravsted må der ikke anvendes plastdug eller andet uforgængeligt materiale som underlag/belægning på gravstederne eller andre arealer. For alle gravsteder gælder, at der ikke må plantes skovtræer eller andre planter, som ved voldsom vækst kan blive til ulempe for de omkringliggende gravsteder. Beplantningen skal holdes klippet og beskåret, så den ikke er til ulempe for gravsteder eller for færdsel på gangene. Sker dette ikke, vil fornøden beskæring blive udført på bekostning af brugsrettens indehaver. Udgåede træer og buske skal straks fjernes fra gravstedet. 6

9 17. Begravelses-måde Om murede begravelser eller anden særlig begravelsesmåde skal der træffes aftale med menighedsrådet, såvel angående indretningen som betalingen. 18. I N D H E G N I N G Gravstedsindhegninger af træ, jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt vedlige på foranstaltning af gravstedsretindehaveren med mindre andet er bestemt i nærværende vedtægt. Gravgitre og mindesmærker, som ikke i medfør af lov nr. 445 af 11. juni 1992 er registreret som bevaringsværdige, kan, hvis de anses for skæmmende eller upassende, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Vedligeholdelse af gravsteder. 19. P L I G T E R M I S L I G H O L D Indehaverne af brugsretten er pligtige til at vedligeholde gravstederne, således at de til enhver tid er holdt i god orden og er velplejede. Det står gravstedsretindehaverne frit for selv at vedligeholde gravstederne. Ønskes vedligeholdelsen udført af andre, har gravstedsretindehaveren ansvar for, at den af ham/hende antagne hjælp holder sig kirkegårdens vedtægter efterrettelig. 20. Ethvert gravsted skal vedligeholdes således, at det ikke skæmmer kirkegåden. Det skal desuden holdes fri for ukrudt. Ved undladelse heraf kan det pålægges indehaveren af brugsretten at overlade renholdelsen til kirkegården. Indehaveren af brugsretten skal i sådanne tilfælde betale de for sådanne arbejder fastsatte takster. Tilsidesættes et sådant pålæg, kan gravstedet sløjfes. Indehaveren af brugsretten, der således forsømmer sin vedligeholdelsespligt, vil ikke kunne rejse noget erstatningskrav for, hvad der måtte være på gravstedet før sløjfningen. Hvis en indehaver af brugsret på ny ønsker at overtage vedligeholdelsen af et forsømt eller sløjfet gravsted, kan dette kun ske med kirkegårdsudvalgets godkendelse. U D L Ø B 21. Ved fredningsperiodens udløb kan indehaveren af brugsretten efter forudgående anmeldelse til kirkegårdskontoret bortfjerne de på gravstedet anbragte mindesmærker, gravsten, gitre, planter m.m. Sker dette ikke inden 3 måneder efter fredningsperiodens udløb tilfalder alt på gravstedet kirkegården, der herefter sørger for fjernelsen på indehaverens regning. 7

10 22. B E V A R I N G S - V Æ R D I G HED I henhold til Kirkeministeriets bestemmelser, skal gravminder, der bevarer mindet om fortjenstfulde mænd og kvinder, eller som af kunstneriske, kulturhistoriske eller andre grunde må anses for særlig bevaringsværdige, udtages til registrering og evt. til fredning. Disse monumenter kan når gravstedet hjemfalder - flyttes til en særlig udvalgt plads på kirkegården, eller kirkegården kan overtage vedligeholdelsen af gravsted og monument m.m., hvorved den tidligere indehaver af gravstedsrettens rettigheder over gravstedet bortfalder. Eksempel på bevaringsværdigt gravminde 23. S K A D E R Al skade, der ved arbejder på gravsteder forøves på fremmed ejendom (nabogravsted eller kirkegårdsveje, gange, beplantninger, låger m.v.) skal erstattes ved istandsættelse, eventuelt udført af kirkegården for skadesvolders regning. Kirkegården har intet ansvar for beskadigelse eller ødelæggelse, som måtte overgå mindesmærker, indhegning eller lignende ved naturbegivenheder, vold eller hærværk Indehavere af brugsret til gravsteder har pligt til at udbedre indtrufne beskadigelser. 24. L E G A T B E G R A V E L S E S - R E G U L A T I V Kirkegården kan påtage sig pligten til vedligeholdelse af anlagte gravsteder for en brugsperiode (fredningstid) mod forudbetaling ved erhvervelsen., jf. takstregulativet. Der kan oprettes legatordninger for ydelser på gravstedet over en flerårig periode. Dog mindst for en fredningsperiode. Aftaler udover én fredningsperiode skal godkendes af stiftsøvrigheden. Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder: omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede træer, opretning efter jordsætning, pålægning af ral, rensning og opretning af gravsten. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtigelser såsom sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtiderne eller på bestemte mindedage, vedligeholdelse af gravsten med indskrift og lignende, erlægges der særskilt vederlag, som skal godkendes af stiftsøvrigheden. 25. Begravelses- og bisættelseshøjtideligheder kan kun foretages efter forudgående aftale med præst og kirke/kirkegårdskontor. Dødsanmeldelser, der er påtegnet af begravelsesmyndigheden, skal foreligge før den kirkelige handling. 8

11 Begravelser og bisættelser skal normalt anmeldes senest 16 arbejdstimer (2 døgn) inden begravelses- eller bisættelsesdagen (lørdagsbegravelser skal senest anmeldes til kirkegårdskontoret kl torsdagen før, om vinteren kl onsdagen før). Begravelser kan normalt kun finde sted ugens første 6 dage på tidspunkterne kl , kl og kl Bisættelser kan normalt kun finde sted ugens første 6 dage på tidspunkterne kl , kl og kl Mandag torsdag tillige kl Urnenedsættelser kan normalt kun finde sted ugens 5 første hverdage inden kl Urnenedsættelser kan mod betaling af lørdagstilæg finde sted om lørdagene inden kl Gravning og tilkastning samt nedsættelse af urner må kun udføres af kirkegårdens personale. Begravelser og urnenedsættelser kan finde sted på alle hverdage, dog i almindelighed ikke 1. juledag, 1. påskedag og 1. pinsedag og normalt heller ikke søn- og helligdage. Krematoriet 26. K R E M A T O R I E T Modtagelse af kister til brænding og senere højtideligheder kan finde sted på hvilket som helst tidspunkt, idet der ved henvendelse til kirkegårdskontoret kan udleveres en nøgle mod betaling af et depositum. Bedemanden skal dog forudgående og senest dagen før modtagelsen anmelde en kistes ankomst. Kisten skal være forsynet med et mærkat, der angiver den afdødes navn samt bedemandsfirmaets navn. Kister til brænding skal overholde de af "Danske Krematoriers Landsforening" normer for kister. Kister indeholdende zink modtages ikke til kremering. Pacemakere skal være fjernet inden modtagelsen, jvf. sundhedsstyrelsens cirkulæreskrivelse af Jf. Sundhedsstyrelsens elektroniske dødsattest, hvor der er tilføjet et nyt punkt vedr. elektroniske implantater - med et afkrydsningsfelt for pacemakere. 9

12 Regulativ vedr. plade i plæne. 27. R E G L E R F O R U R N E P L A D S M E D P L A D E Stenen skal være 40 cm x 60 cm Halmstadt med sleben flade og savede kanter. Stenen skal være 10 cm i tykkelse. Skriften skal være dybt sandblæste bogstaver, der er sort malede. Skrifttypen fremvises ved henvendelse på kirkegårdskontoret. I stenen kan der bores et ca. 65 mm 70 mm vasehul. Placeringen af dette fremvises ved henvendelse til kirkegårdskontoret. Der må kun sættes blomster i vasehullet i stenen og/eller der kan benyttes et liggekrus. Fra 1. Søndag i advent og indtil 31. januar er det tilladt at lægge en enkelt mospude eller grankrans og et enkelt gravlys på gravstenen. Hver torsdag vil visne blomster blive fjernet og plænen klippet. Overtrædes disse bestemmelser skal kirkegårdspersonalet hver torsdag fjerne urtepotter o. lign.. Ved gentagelser tilskrives indehavere af brugsretten, som samtidig oplyses om mulighederne for at erhverve et urnegravsted, hvor der er mulighed for yderligere beplantninger. Regulativ vedr. urnegravsted i stauder med plade på fælles sten. 27a. R E G L E R F O R U R N E G R A V S T E D I S T A U D E R M E D P L A D E P Å F Æ L L E S S T E N Hvert gravsted ligger i et felt med staudebeplantning og kan rumme op til tre urner. Til gravstedet hører en messingplade på en fælles granitsten. På hver side af stenen er der plads til tre messingplader. Størrelsen af messingpladen er 10 x 15 cm. Normalt vil der være plads til to fulde navne eller ét navn samt dato for fødsel og død på pladen. På kirkegårdskontoret udleveres en blanket til udfyldning af ønsket tekst på messingpladen. Kirkegården sørger herefter for bestilling og prægning samt opsætning af pladen. Ved erhvervelse betales pr. gravsted et engangsbeløb, der dækker køb og prægning af messingskilt. På gravstedet må der ikke placeres blomster, mospuder, lys eller andet. Kirkegården forestår vedligeholdelsen af gravstedets beplantning. Der skal oprettes en obligatorisk vedligeholdelsesaftale (legataftale) for hele fredningsperioden (10 år). 10

13 Regulativ vedr. urnegravsted i fællesgrav. 27b. R E G L E R F O R U R N E G R A V S T E D I F Æ L L E S P L Æ N E Fællesplænen er udlagt i afd. N-20 som græsplæne med spredte træer. Erhvervelse, vedligeholdelse og fornyelse: Ved begravelse eller bisættelse skal der betales for en hel fredningsperiode (urnegravsted 10 år, kistegravsted 25 år (børn dog 15 år)). Endvidere skal der oprettes en obligatorisk vedligeholdelsesaftale (legataftale) for hele fredningsperioden. Priserne fremgår af takstbladet. Gravstederne kan ikke fornys udover fredningsperioden. Vedligeholdelse: Kirkegården forestår vedligeholdelsen af områdets beplantning. Hver fredag i sommersæsonen fjernes visne blomster. Kirkegårdspersonalet fjerner gravstedspynt, som ikke er godkendt. Retningslinier for henlæggelse af blomster m.v.: Ved klokketårnet må anbringes blomster, buketter, sammenplantninger og kranse. I den øvrige del af området må kun henlægges afskårne blomster og buketter. Dog er det fra 1. søndag i advent og indtil 31. januar tilladt at sætte et enkelt gravlys eller lægge en enkelt mospude. Der må herudover ikke plantes, udlægges kranse, lys eller udsmykning af nogen art i området. Gravsteder. 28. G R A V S T E D S T Y P E R 11

14 Urnegravsted: Gravstedstypen omfatter gravsteder med plads til 2, 4, 6 eller 8 urner. Gravstederne er fra ca. ½ kvadratmeter til ca. 1½ kvadratmeter. Man kan selv stå for pasningen. Kirkegården kan, mod betaling, også stå for hel eller delvis pasning. Der kan også tegnes legat. Fredningstid 10 år. Kistegravsted: Gravstedstypen bruges normalt, som navnet antyder, til kistebegravelser. Gravstedstypen kan dog også bruges til urnebegravelser. Gravstedet har plads til 2 kister. Størrelsen er ca. 6-7 kvadratmeter. Man kan selv stå for pasningen. Kirkegården kan, mod betaling, også stå for hel eller delvis pasning. Der kan også tegnes legat. Fredningstid 25 år. Plæne: Gravstedstypen omfatter både urne- og kistebegravelser. Gravstedet er et anonymt gravsted, d.v.s. at de pårørende ikke ved præcist, hvor den afdøde er begravet eller bisat. Man skal indbetale legat til gravstedets obligatoriske vedligeholdelse ved kirkegården. 12

15 Plæne m. plade Gravstedstypen omfatter både urne- og kistebegravelser. Gravstedet er en mellemting mellem det private gravsted og det anonyme gravsted. Man skal indbetale legat til gravstedets obligatoriske vedligeholdelse ved kirkegården. Urnegravsted i stauder med plade på fælles sten Gravstedet er beplantet med stauder og giver plads til to urner med mulighed for en ekstra urne. Til gravstedet hører en messingplade på en fælles sten med tre plader på hver side. Pladen giver plads til normalt to navne. Der skal oprettes en obligatorisk vedligeholdelsesaftale (legataftale) for hele fredningsperioden (10 år). Ordensbestemmelser m.v. 29. O R D E N S - B E S T E M M E L S E R Kirkegården er åben fra solopgang til solnedgang. Kirkegården er et indviet sted, hvor der er fred for levende og døde. Tænk på det, når du færdes her. Husk, at gravsteder er privat ejendom. Mindre børn skal være ifølge med voksne. Hunde skal være i snor husk opsamling. Cykler skal trækkes. 13

16 Kørsel med motorkøretøjer kun efter aftale med kirkegårdens personale. Kemiske midler til ukrudtsbekæmpelse må ikke benyttes. Alle, der færdes på kirkegården, skal rette sig efter kirkegårdspersonalets anvisninger. 30. V E D T Æ G T S - Æ N D R I N G E R Menighedsrådet kan med provstiudvalgets godkendelse til enhver tid foretage ændringer eller tilføjelser til denne vedtægt, hvorefter de senere ændringer eller tilføjelser har gyldighed også for tidligere erhvervede gravstedsrettigheder og pligter. 31. P R O T O K O L I henhold til provstens godkendelse føres kirkegårdsprotokollen på EDB i overensstemmelse med bestemmelserne i Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse af 8. august Der forefindes et kort over kirkegården. Ansvaret for protokollens førelse har administrationschefen. Sikkerhedskopier tages hver dag, og der foretages løbende udskrifter af tilførsler til denne. Sikkerhedskopi foretages af firmaet Brandsoft A/S, til hvis server Aabenraa kirkegård er koblet op. Kopier af breve m.v. som ikke ligger hos Brandsoft, sikkerhedskopieres af Kirkeministeriet, på hvis server Aabenraa sogn har sit fællesdrev. På kirkegårdskontoret og på overgartnerens kontor opbevares de to eksemplarer af det af provstiudvalget godkendte kirkegårdskort. Mindst én gang årligt skal gravene på kirkegården sammenholdes med alle eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges, ligesom såvel kort som protokoller skal forevises ved syn på kirkegården. 32. K I R K E G Å R D S P A R K Kirkegården deles op i en nordlig og sydlig del, delt af Lindealléen. Nysalg af gravsteder til jordbegravelser og bisættelser, kan kun finde sted på den sydlige del af kirkegården. På den nordlige del af kirkegården bevares de historiske gravsteder, de anlagte urnegravsteder (hvor der fortsat kan finde nysalg sted) og de katolske gravpladser. Der udlægges ikke nye gravsteder, men eksisterende familiegravsteder kan fortsat benyttes til både bisættelser og begravelser. 14

17 33. G R U N D T A K S T E R P R Takstvedtægter Taksterne for ydelser på kirkegården, herunder erhvervelse og fornyelse af gravstedsret, begravelse og urnenedsættelse samt kremation er opdelt i fire grupper, jf. 10. Erhvervelse og fornyelse af gravsteder 34. Taksterne for erhvervelse gælder såvel ved køb af et nyt gravsted, som ved en forlængelse af brugsretten, og gælder for alle gravstedets gravpladser. Erhvervelse af gravsted skal ske for en hel brugsperiode, svarende til samme antal år det pågældende gravsted er fredet. Fornyelse af et gravsted kan normalt ske efter fredningsperiodens udløb, undtagen er dog gravpladser i fællesgrave samt gravsteder, der skal inddrages i forbindelse med en regulering af kirkegården. Fornyelse kan ikke ske for kortere åremål end 5 år. En fornyelse af gravsted betales efter gældende takster. Nedenstående takster er ekskl. moms ERHVERVELSE OG FORNYELSE Kistegrave i 25 år: 1 kistegravplads 2 kistegravpladser 4 kistegravpladser Pr. kistegravplads yderligere Urnegrave i 10 år: Urnegravsted ( 2 pl) Urnegravsted ( 4 pl) Urnegravsted ( 6 og 8 plds.) Medlem af folkekirken- Indenbys I. Medlem af folkekirken- Udenbys- særlig tilknytning II. Medlem af folkekirken- Udenbys III. Ikke-medlem af Folkekirken IV. Fællesgrave: 1 kistegravplads i 25 år 1 urnegravplads i 10 år Der henvises til selvstændigt takstblad med reviderede priser For ikke-medlemmer af folkekirken skal der betales for en hel brugsperiode for én kistegravplads/urnegravsted (2 pladser) selvom gravstedet allerede er erhvervet af et medlem af folkekirken. Består gravstedet af flere pladser, forlænges brugsretten for alle gravpladser svarende til 25 år for en kiste og 10 år for en urne fra det år, gravstedet tages i brug til et ikke-medlem af folkekirken. 15

18 Erhvervelse af et gravsted omfatter: 1. Udgifter ved etablering og opretholdelse af et gravsted. 2. Gravstedets andel af kirkegårdens generelle drift- og vedligeholdelsesudgifter. 3. Evt. rydning af gravsted for gravminde, beplantning, belægning m.v. ved hjemfald. Fornyelse af et gravsted omfatter: 1. Udgifter ved opretholdelse af et gravsted. 2. Gravstedets andel af kirkegårdens generelle drift- og vedligeholdelsesudgifter. B R U G S P E R I O D E 35. En brugsperiode er på samme antal år, som fredningstiden for det pågældende gravsted. Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode betales der et forholdsmæssigt beløb. Fornyelse kan, efter fredningsperiodens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år. R E N H O L D E L S E P R. ÅR Årlige aftaler om gartneriske ydelser 36 ÅRLIGE AFTALER. Kirkegården påtager sig pligten til at udføre gartneriske ydelser på gravsteder for følgende beløb pr. år inkl. moms Gravsteder Renholdelse Gran Fin. Pyntning Forårsblomster Sommerblomster Kistegrave pr. år 1 kistegravplads 2 kistegravplads 4 kistegravplads.pr.kistegravplads yderliger Urnegrave pr. år: Urnegravsted (2 plads) Urnegravsted (4 plads) Pr.2 urnegravpladser yderligere Der henvises til selvstændigt takstblad med reviderede priser Der kan vælges mellem de enkelte gartneriske ydelser inden for gravstedets størrelse, f.eks. kan der vælges renholdelse og grandækning eller renholdelse og forårs- og sommerblomster eller alle ydelserne kan vælges. Antal forårs- og sommerblomster kan reguleres efter ønske og gravstedets størrelse. 16

19 Renholdelse af et gravsted omfatter: 1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele året. 2. Alm. renholdelse ca. hver uge i vækstperioden. 3. Beskæring af roser samt fjernelse af visne partier på beplantningen. 4. Jævnlig beskæring af beplantning for at fremme en harmonisk form. 5. Pålægning af perlesten. Alm. grandækning af et gravsted omfatter: 1. Visne blade fjernes inden granpålægning. 2. Gravstedet fladdækkes 30% - 40% med pyntegrønt. 3. Pyntegrønt fjernes om foråret og gravstedet rives/fejes. Fin pyntning af et kistegravsted omfatter: 1. Visne blade fjernes inden granpålægning. 2. Gravstedet fladdækkes 30%-40% med pyntegrønt og der udføres mindre grandekorationer m.v. 3. Pyntegrønt fjernes om foråret og gravstedet rives/fejes Fin pyntning af et urnegravsted omfatter: 1. Visne blade fjernes inden granpålægning. 2. Gravstedet fladdækkes 75%-100% med pyntegrønt og der udføres mindre grandekorationer m.v. 3. Pyntegrønt fjernes om foråret og gravstedet rives/fejes Forårs- og sommerblomster omfatter: 1. Jorden i plantegruppen løsnes evt. suppleres med muldjord/spaghnum. 2. Forårsblomster (stedmoder) og sommerblomster (isbegonia) plantes og vandes 2 gange. 3. Stedmoder fjernes inden juni måned og isbegonia fjernes inden granpålægning. Kirkegården påtager sig ud over disse ydelser følgende opgaver: Anlæg af gravsteder, nyplantning eller omplantning, plantning af efterårsblomster og juletulipaner, udlægning af buketter og kranse, lægning af løg, yderligere granpyntning, renholdelse af monument m.v., der betales på en regning efter gældende takster. Kirkegården udarbejder efter ønske et skriftligt tilbud på disse ydelser. For fladedækning betales et tillæg til taksten for alm. gran. 17

20 P R I S E R P Å L E G A T Flerårlige aftaler om gartneriske ydelser 37. FLERÅRLIGE AFTALER. Kirkegården påtager sig pligten til at udføre gartneriske ydelse på gravsteder for en hel brugsperiode mod betaling af følgende beløb ekskl. moms: Gravsteder Renog vedligehol delse Gran Finpynt Forårsblomster Sommerblomster Kistegrave 25 år 1 kistegravplads 2 kistegravplads 4 kistegravplads Yderligere gravplads indtil 6 Urnegrave 10 år: Urnegravsted (2 pladser) Urnegravsted (4 pladser) Pr.2 Urnegravplads yderligere Der henvises til selvstændigt takstblad med reviderede priser Antal forårs- og sommerblomster kan reguleres efter ønske og gravstedets størrelse. Ren og Vedligeholdelse af et gravsted omfatter: 1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele året. 2. Alm. renholdelse ca. hver uge i vækstperioden. 3. Beskæring af roser samt fjernelse af visne partier på beplantningen. 4. Jævnlig beskæring af beplantning for at fremme en harmonisk form. 5. Pålægning af perlesten. 6. Fornyelse af udgåede eller forvoksede planter. 7. Gødskning og vanding af beplantning under etableringsfasen. 8. Opretning af belægning og gravminde ved jordsætning. 9. Rensning af gravminde for grønalger. 10. Kistegravsteder, hvor der er indbetalt for anlæg, ren- og vedligeholdelse, reetableres uden beregning, hvis ny begravelse sker inden for de første 5 år. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser såsom sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtiderne eller på bestemte mindedage, vedligeholdelse af gravminder med indskrift og lignende, må der herfor betales særskilt vederlag, som skal godkendes af stiftsøvrigheden. 18

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård MERN MENIGHEDSRÅD Kirkegå rdståkster for Mern kirkegård Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper:

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

V E D T Æ G T. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Bredballe kirke og bestyres af Bredballe kirkes menighedsråd

V E D T Æ G T. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Bredballe kirke og bestyres af Bredballe kirkes menighedsråd V E D T Æ G T for Bredballe kirkegård Vejle provsti, Vejle kommune i Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Bredballe kirke og bestyres af Bredballe kirkes menighedsråd

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

Vedtægter for Nøvling Kirkegård.

Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Aalborg østre provsti. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Nøvling kirke og bestyres af Nøvling menighedsråd. Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet

Læs mere

Kirkega rdstakster. for. kirkega rde

Kirkega rdstakster. for. kirkega rde k2 Indsætte egen kirke/kirker Kirkega rdstakster for Keldby og Elmelunde kirkega rde Takster gældende for 1. januar 31. december 2015 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt begravelse og urnenedsættelse

Læs mere

VEDTÆGT. for. Bramdrup kirkegård, Kolding provsti, (Kolding kommune), Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSE

VEDTÆGT. for. Bramdrup kirkegård, Kolding provsti, (Kolding kommune), Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSE VEDTÆGT for Bramdrup kirkegård, Kolding provsti, (Kolding kommune), Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSE Kirkegården ejes af Bramdrup kirke og bestyres af Bramdrup menighedsråd. 1. Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. Kommune, Århus Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd.

VEDTÆGT. for. Kommune, Århus Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd. 1 VEDTÆGT for kirkegård, Horsens Provsti Kommune, Århus Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Stjær Kommune: Skanderborg Provsti: Skanderborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. 1 2

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Kalundborg. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Provsti: Kalundborg. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Bregninge -Bjergsted- Alleshave Provsti: Kalundborg Kommune: Kalundborg Stift: Roskilde A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af den på stedet værende kirke og bestyres

Læs mere

Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Kommune, Aalborg stift

Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Kommune, Aalborg stift Aalborg Nordre Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti Aalborg Kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Vester Hassing Kirke

Læs mere

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Bregninge -Bjergsted- Alleshave Kirkegård Kalundborg Kommune Kalundborg Provsti Roskilde Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af den på stedet værende kirke og bestyres

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Kærum Provsti: Assens Kommune: Assens Stift: Fyens A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. 2 Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift Vedtægt for Them og Brande kirkegårde i Silkeborg kommune under Silkeborg provsti i Århus Stift A Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegårdene ejes af henholdsvis Them og Brande kirker og bestyres af

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Kirkegård: Balle Provsti: Silkeborg Kommune: Silkeborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Balle kirke og bestyres af Balle sogns menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2013

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2013 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2013 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Borbjerg kirke og bestyres af Borbjerg menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Borbjerg kirke og bestyres af Borbjerg menighedsråd. VEDTÆGT for Borbjerg Kirkegård Holstebro Provsti Holstebro Kommune Viborg Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Borbjerg kirke og bestyres af Borbjerg menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for Ø. Brønderslev kirkegård, Brønderslev provsti, Brønderslev kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for Ø. Brønderslev kirkegård, Brønderslev provsti, Brønderslev kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Brønderslev Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Ø. Brønderslev kirkegård, Brønderslev provsti, Brønderslev kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Ø. Brønderslev kirke

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Vinding Sogn Provsti: Vejle Kommune: Vejle Stift: Haderslev A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Sengeløse kirke og bestyres af Sengeløse Kirkes menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Sengeløse kirke og bestyres af Sengeløse Kirkes menighedsråd. VEDTÆGT for Sengeløse Kirkes Kirkegård Høje Taastrup provsti Høje Taastrup Kommune Helsingør stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Sengeløse kirke og bestyres af Sengeløse Kirkes

Læs mere

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd.

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Munkebo Kommune: Kerteminde Provsti: Kerteminde Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. 1 2 1. Kirkegårdens

Læs mere

A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold

A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold Vedtægt For Norddjurs kommune Norddjurs provsti Århus stift Vivild kirkegård A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af Vivild kirke og bestyres af Vivild menighedsråd. 2. Kirkegården drift

Læs mere

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd.

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. KIRKEGÅRDSVEDTÆGT for Kirkegård: Ørbæk Kommune: Nyborg Provsti: Nyborg Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1 Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift Forslag til vedtægt for kirkegård med graver Ringsted kommune.doc VEDTÆGT for X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Skjern. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Provsti: Skjern. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Vorgod Provsti: Skjern Kommune: Ringkøbing-Skjern Stift: Ribe A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vorgod kirke og bestyres af Vorgod menighedsråd/ kirkegårdsbestyrelse.

Læs mere

VEDTÆGT For. A. Kirkegårdens bestyrelses forhold

VEDTÆGT For. A. Kirkegårdens bestyrelses forhold RIBE STIFTSØVRIGHED VEDTÆGT For Give, Farre og Vorslunde kirkegårde Grene provsti Vejle kommune Ribe Stift A. Kirkegårdens bestyrelses forhold l. Kirkegårdene ejes af Give, Farre og Vorslunde kirker og

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012 Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret...

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Jyllinge Kirkegård TAKSTER

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Kirkegård: Grene Provsti: Grene Kommune: Billund Stift: Ribe A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Grene kirke og bestyres af Grene menighedsråd. 2. Kirkegårdens drift

Læs mere

VEDTÆGT. for. Skamby Kirkegård, Bogense Provsti, Fyens Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. Skamby Kirkegård, Bogense Provsti, Fyens Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Skamby Kirkegård, Bogense Provsti, Fyens Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Skamby kirke og bestyres af Skamby menighedsråd. 2. Kirkegårdens drift forestås af

Læs mere

VEDTÆGT. for. Gadevang og Nødebo kirkegårde, Hillerød provsti, Helsingør stift, Hillerød kommune

VEDTÆGT. for. Gadevang og Nødebo kirkegårde, Hillerød provsti, Helsingør stift, Hillerød kommune VEDTÆGT for Gadevang og Nødebo kirkegårde, Hillerød provsti, Helsingør stift, Hillerød kommune Indhold: A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold side 1 B. Gravsteder side 2 C. Ordensbestemmelser side 7 D. Takster

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Vejby Kommune: Gribskov Provsti: Frederiksværk Stift: Helsingør A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vejby kirke og bestyres af Vejby menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

Kirkegårdsregulativ for Korup Kirkegård 2015

Kirkegårdsregulativ for Korup Kirkegård 2015 Kirkegårdsregulativ for Korup Kirkegård 2015 Korup Kirke Kirkegårdsregulativ Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Udvalget for Korup Kirkegård... 3 2. Ordensregler / Bestemmelser... 4 3. Diverse øvrige bestemmelser

Læs mere

Vedtægt. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

Vedtægt. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Vedtægt for Kirkegård: Draaby Kommune: Frederikssund Provsti: Frederikssund Stift: Helsingør A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Draaby Kirke og bestyres af Gerlev-Draaby menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD AALBORG STIFTSØVRIGHED VEDTÆGT for Jegindø kirkegård, Sydthy provsti, Thvholm kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Jegindø kirke og bestyres af Jegindø menighedsråd.

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 0,4 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

Vedtægter. for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3

Vedtægter. for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3 Vedtægter for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3 Indhold Gravsteder...side 4 Erhvervelse og fornyelse af gravstedsret...side 5 Gravstedets anlæg...side 6 Gravminder...side 8 Gravstedernes vedligeholdelse...side

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Viborg Østre Provsti. Kirkegård: Lee / Hjorthede / Skjern. Kommune: Viborg kommune. Stift: Viborg stift

VEDTÆGT. for. Provsti: Viborg Østre Provsti. Kirkegård: Lee / Hjorthede / Skjern. Kommune: Viborg kommune. Stift: Viborg stift VEDTÆGT for Kirkegård: Lee / Hjorthede / Skjern Provsti: Viborg Østre Provsti Kommune: Viborg kommune Stift: Viborg stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Lee kirke og bestyres

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Ølby, Asp ogfousing kirker og bestyres af Ølby-Asp-Fousing menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Ølby, Asp ogfousing kirker og bestyres af Ølby-Asp-Fousing menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Ølby-Asp-Fousing Provsti: Struer Kommune: Struer Stift: Viborg A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegårdene ejes af Ølby, Asp ogfousing kirker og bestyres af Ølby-Asp-Fousing

Læs mere

VEDTÆGT. for. Villerslev kirkegård, Sydthy provsti. Thisted kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for. Villerslev kirkegård, Sydthy provsti. Thisted kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Sydthy Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Villerslev kirkegård, Sydthy provsti Thisted kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Villerslev kirke og bestyres af Visby-Villerslev

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 0,5 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister eller

Læs mere

Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift

Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift 1 Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Seest Kirke og bestyres af Seest Menighedsråd. 2. 1. Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Tolstrup-Stenum- Thise Ø. Hjermitslev menighedsråd

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Tolstrup-Stenum- Thise Ø. Hjermitslev menighedsråd VEDTÆGT for Kirkegårdene i: Tolstrup Stenum Thise og Ø. Hjermitslev Provsti: Brønderslev Dronninglund Kommune: Brønderslev - Dronninglund Stift: Aalborg A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegårdene

Læs mere

D. Takster. Kirkegårdstakster gældende for Holbæk Provsti fra 1. januar 2017

D. Takster. Kirkegårdstakster gældende for Holbæk Provsti fra 1. januar 2017 D. Takster Kirkegårdstakster gældende for Holbæk Provsti fra 1. januar 2017 Version 2 Taksterne gælder for en fredningstid for kister på 25 år og for urner 10 år. Taksterne er fastsat af Holbæk Provsti

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold. 1. Kirkegårdene ejes af Sahl og Gullev kirker og bestyres af Sahl Gullev menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold. 1. Kirkegårdene ejes af Sahl og Gullev kirker og bestyres af Sahl Gullev menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Sahl og Gullev Kommune: Bjerringbro Provsti: Bjerringbro Stift: Viborg Østre Stift A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold. 1. Kirkegårdene ejes af Sahl og Gullev kirker og bestyres

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Lendum kirke og bestyres af Lendum menighedsråd/ kirkegårdsbestyrelse.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Lendum kirke og bestyres af Lendum menighedsråd/ kirkegårdsbestyrelse. VEDTÆGT for Kirkegård: Lendum Kirke Provsti: Hjørring Nordre Kommune: Hjørring Stift: Aalborg A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Lendum kirke og bestyres af Lendum menighedsråd/ kirkegårdsbestyrelse.

Læs mere

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 31 Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri for personer,

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009)

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009) Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009) Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder...

Læs mere

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD VEDTÆGTER for MÅLØV KIRKEGÅRD Ballerup-Furesø Provsti Helsingør Stift KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Måløv kirke og bestyres af Måløv Sogns Menighedsråd 1. Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

Vejen Kirkegård, Nørregade 96, 6600 Vejen RIBE STIFT VEDTÆGT. for. VEJEN kirkegård MALT provsti

Vejen Kirkegård, Nørregade 96, 6600 Vejen RIBE STIFT VEDTÆGT. for. VEJEN kirkegård MALT provsti 1 RIBE STIFT VEDTÆGT for VEJEN kirkegård MALT provsti VEJEN kommune Ribe Stift. 2 A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af VEJEN kirke og bestyres af VEJEN menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION Kommunalbestyrelsens afgørelse kan indankes for Kirkeministeriet. 1 Den daglige drift samt ekspeditioner vedrørende kirkegårdene

Læs mere

VEDTÆGT. for. HVIDBJERG og LYNGS kirkegårde STRUER provsti, STRUER kommune VIBORG stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. HVIDBJERG og LYNGS kirkegårde STRUER provsti, STRUER kommune VIBORG stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for HVIDBJERG og LYNGS kirkegårde STRUER provsti, STRUER kommune VIBORG stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegårdene ejes af Hvidbjerg og Lyngs kirker og bestyres af Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø

Læs mere

VEDTÆGT. for. Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup kirkegårde, Thisted provsti. Thisted kommune, Aalborg stift

VEDTÆGT. for. Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup kirkegårde, Thisted provsti. Thisted kommune, Aalborg stift Thisted Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup kirkegårde, Thisted provsti Thisted kommune, Aalborg stift Vedtægten er gældende på alle 4 kirkegårde, medmindre andet

Læs mere

VEDTÆGT. for. Gistrup kirkegård, Aalborg Østre provsti. Aalborg kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for. Gistrup kirkegård, Aalborg Østre provsti. Aalborg kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Aalborg Østre Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Gistrup kirkegård, Aalborg Østre provsti Aalborg kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Gistrup kirke og bestyres

Læs mere

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE VEDTÆGT for NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården med tilhørende parkeringsplads ejes af Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed. 2 Kirkegårdens drift varetages

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

VEDTÆGT. for. Kirkegårdene ejes af Haraldsted og Allindemagle kirker og bestyres af Haraldsted- Allindemagle menighedsråd.

VEDTÆGT. for. Kirkegårdene ejes af Haraldsted og Allindemagle kirker og bestyres af Haraldsted- Allindemagle menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Haraldsted og Allindemagle Kirkegårde Kommune: Ringsted Provsti: Ringsted-Sorø Stift: Roskilde A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold Kirkegårdene ejes af Haraldsted og Allindemagle

Læs mere

Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder.

Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder. Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder. 1 Taksterne for erhvervelse samt gravning og tilkastning af gravsted er opdelt i 2 takstgrupper. Takst l anvendes for medlemmer af folkekirken. Takst

Læs mere

VEDTÆGT. Hjerting Kirkegård Skads Provsti, Ribe Stift. For. Hjerting, 26.november 2013

VEDTÆGT. Hjerting Kirkegård Skads Provsti, Ribe Stift. For. Hjerting, 26.november 2013 1 VEDTÆGT For Hjerting Kirkegård Skads Provsti, Ribe Stift. Hjerting, 26.november 2013 2 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Hjerting Kirke og bestyres af Hjerting Sogns Menighedsråd.

Læs mere

Vedtægter FOR DE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE

Vedtægter FOR DE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE Vedtægter FOR DE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE Indhold Ledelse og administration... 1 Dødsfald... 1 Begravelser og urnenedsættelser... 3 Kister og urner... 3 Gravsteder... 4 Erhvervelse og fornyelse af gravsteder...

Læs mere

4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet

4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet INDGÅET tr 5 l,, R. 2$!3 VEDTÆGT SØNDEHBOBG PBOVSTI for Sct. Marie Sogns kirkegård Sønderborg provsti. (Sønderborg Kommune) 1. Kirkegårdens ejes af Sct. Marie kirke og bestyres af Sct. Marie Sogns menighedsråd.

Læs mere

Vedtægter. for. Ballerup Sogns Kirkegårde

Vedtægter. for. Ballerup Sogns Kirkegårde Vedtægter for Ballerup Sogns Kirkegårde Indholdsfortegnelse A. Kirkegårdenes ledelse og administration.. 2 B. Erhvervelse og fornyelse af gravsteder.. 2 C. Om gravpladser 4 Fredningstiden. 4 Kistegrave

Læs mere

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Odden Kirkegård Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift 2013 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Odden kirke og bestyres af Odden menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Bjerager kirke og bestyres af Bjerager menighedsråd

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Bjerager kirke og bestyres af Bjerager menighedsråd VEDTÆGT for Kirkegård: Bjerager Provsti: Odder Kommune: Odder Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Bjerager kirke og bestyres af Bjerager menighedsråd 1 2 Kirkegårdens drift

Læs mere

Himmelev Sogn VEDTÆGT. for HIMMELEV KIRKEGÅRD. Roskilde Domprovsti Roskilde Stift. 2. juli 1991

Himmelev Sogn VEDTÆGT. for HIMMELEV KIRKEGÅRD. Roskilde Domprovsti Roskilde Stift. 2. juli 1991 Himmelev Sogn VEDTÆGT for HIMMELEV KIRKEGÅRD Roskilde Domprovsti Roskilde Stift 2. juli 1991 Godkendte ændringer pr. 1. juli 2000 er skrevet med kursiv A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Frederikskirken og bestyres af Skåde sogns menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Frederikskirken og bestyres af Skåde sogns menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Frederikskirken Skåde Provsti: Aarhus Søndre Kommune: Aarhus Stift: Aarhus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Frederikskirken og bestyres af Skåde sogns menighedsråd.

Læs mere

Vedtægt for Hvidovre kirkegård

Vedtægt for Hvidovre kirkegård Vedtægt for Hvidovre kirkegård Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 1. Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre Kirke og bestyres af Hvidovre Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdsudvalget fører på menighedsrådets

Læs mere

Landsbykirkegård. Kister: 30 års fredning. Urner: 10 års VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

Landsbykirkegård. Kister: 30 års fredning. Urner: 10 års VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold -----~ l. /. 2 Ol (j fredning. Landsbykirkegård. Kister: 30 års fredning. Urner: 10 års VEDTÆGT for Kirkegård: Kommune: Skørpinge Slagelse Provsti: Skælskør Stift: Roskilde A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus VEDTÆGT for Kirkegård: Fredens Kirkegård Provsti: Århus Søndre Kommune: Århus Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Fredenskirken og bestyres af Fredenskirkens menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. for. Kirkegård: ØSTER LINDET Provsti: MALT. Kommune: VEJEN Stift: RIBE

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. for. Kirkegård: ØSTER LINDET Provsti: MALT. Kommune: VEJEN Stift: RIBE VEDTÆGT for Kirkegård: ØSTER LINDET Provsti: MALT Kommune: VEJEN Stift: RIBE A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Øster Lindet kirke og bestyres af Øster Lindet menighedsråd. 1. Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Aarhus Søndre provsti. Kirkegård: Tranbjerg Kirkegård. Kommune: Aarhus

VEDTÆGT. for. Provsti: Aarhus Søndre provsti. Kirkegård: Tranbjerg Kirkegård. Kommune: Aarhus VEDTÆGT for Kirkegård: Tranbjerg Kirkegård Provsti: Aarhus Søndre provsti Kommune: Aarhus Stift: Aarhus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Tranbjerg kirke og bestyres af Tranbjerg

Læs mere

VEDTÆGT. for. Taastrup Nykirke Sogn Kirkegård Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup provsti Helsingør stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. Taastrup Nykirke Sogn Kirkegård Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup provsti Helsingør stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT Taastrup Nykirke Sogn Kirkegård Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup provsti Helsingør stift for A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Taastrup Nykirke Sogn og bestyres af Taastrup

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. Omregningsfaktoren for 2012 er 39,5. D. Takster A. en reguleres hvert år med omregningsfaktoren, som udsendes fra Ribe Stift til

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Tranbjerg Kirkegård. Kommune: Århus

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Tranbjerg Kirkegård. Kommune: Århus VEDTÆGT for Kirkegård: Tranbjerg Kirkegård Provsti: Århus Søndre Kommune: Århus Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Tranbjerg kirke og bestyres af Tranbjerg menighedsråd.

Læs mere

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

Vedtægt for Sønder Broby Kirkegård

Vedtægt for Sønder Broby Kirkegård 1 Vedtægt for Sønder Broby Kirkegård A: KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1. Kirkegården ejes af Sønder Broby Kirke og bestyres af Sønder Broby menighedsråd. 2. Kirkegårdens daglige drift varetages af den

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vordingborg kirke og bestyres af Vordingborg menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vordingborg kirke og bestyres af Vordingborg menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Vordingborg Kommune: Vordingborg Provsti: Stege - Vordingborg Stift: Roskilde A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vordingborg kirke og bestyres af Vordingborg

Læs mere

Vedtægt for Herlev og Birkholm kirkegårde

Vedtægt for Herlev og Birkholm kirkegårde Vedtægt for Herlev og Birkholm kirkegårde Gladsaxe-Herlev Provsti, Herlev Kommune, Helsingør stift A. KIRKEGÅRDENES BESTYRELSESFORHOLD 1 l. Herlev og Birkholm kirkegårde ejes af Herlev kirke. Birkholm

Læs mere

VEDTÆGT for Egebæksvang kirkegård, Egebæksvang Sogn, Helsingør Kommune A.~RKEGARDENSBESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT for Egebæksvang kirkegård, Egebæksvang Sogn, Helsingør Kommune A.~RKEGARDENSBESTYRELSESFORHOLD VEDTÆGT for Egebæksvang kirkegård, Egebæksvang Sogn, Helsingør Kommune A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold B. Gravsteder C. Erhvervelse og fornyelse af gravstedsret D. Nedlæggelse og regulering E. Gravstedernes

Læs mere

VEDTÆGT. for Fårevejle Kirkes Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for Fårevejle Kirkes Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Fårevejle Kirkes Kirkegård Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift 2013 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Fårevejle kirke og bestyres af Fårevejle menighedsråd.

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq 1 1 yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd KIRKEGÅRDSVEDTÆGTER

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: HADSUND. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Provsti: HADSUND. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: VALSGAARD Provsti: HADSUND Kommune: MARIAGERJORD Stift: AALBORG A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af Valsgaard kirke og bestyres af Valsgaard menighedsråd/ kirkegårdsbestyrelse.

Læs mere

A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Bilag 1. VEDTÆGT for GRØNDALSLUND KIRKEGÅRD HVIDOVRE - RØDOVRE PROVSTI RØDOVRE KOMMUNE HELSINGØR STIFT A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1. Kirkegården ejes af Grøndalslund Kirke og bestyres af menighedsrådet.

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Skivholme kirke og bestyres af Skivholme, Sjelle og Skjørring menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Skivholme kirke og bestyres af Skivholme, Sjelle og Skjørring menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Skivholme Kommune: Skanderborg Provsti: Skanderborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Skivholme kirke og bestyres af Skivholme, Sjelle og Skjørring

Læs mere

V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT

V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1. Kirkegården ejes af Risskov kirke og bestyres af Risskov menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere