Vedtægt og takster. Aabenraa kirkegård VEDTÆGTER VEDTÆGT FOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt og takster. Aabenraa kirkegård VEDTÆGTER 4.11.2009 VEDTÆGT FOR"

Transkript

1 VEDTÆGTER I forbindelse med nye takster pr. 1/ er takster flyttet til selvstændigt takstblad. Revideret 27/ vedr. tilføjelse af stauder m. plade på fælles sten samt nye ordensregler. Revideret 25/ vedr. tilføjelse af retningslinier for fællesplænen. VEDTÆGT FOR Aabenraa kirkegård Vedtægt og takster

2 Aabenraa kirkegård og kapel

3 Indholdsfortegnelse Kirkegårdens bestyrelsesforhold 2 Tilsyn... 2 Ledelse... 2 Betaling m.v... 2 Erhvervelse af gravsteder m.m. 2 Gravsted... 2 Fredning... 3 Brugsretten... 3 Fornyelse... 4 Ret til gravsted... 4 Nummer... 5 Flytning... 5 Gravsteders udsmykning. 5 Servitutter... 5 Monumenter... 5 Hæk og fliser... 6 Anlæg og Beplantning... 6 Begravelses-måde... 7 Indhegning... 7 Vedligeholdelse af gravsteder. 7 Pligter... 7 Mislighold... 7 Udløb... 7 Bevarings-værdighed... 8 Skader... 8 Legat... 8 Begravelses-regulativ... 8 Krematoriet 9 Regulativ vedr. plade i plæne. 10 Gravsteder. 11 Ordensbestemmelser m.v. 13 Ordens bestemmelser Vedtægts-ændringer Protokol Kirkegårdspark Grundtakster pr Takstvedtægter 15 Erhvervelse og fornyelse af gravsteder 15 Brugsperiode Årlige aftaler om gartneriske ydelser 16 Renholdelse pr. år Flerårlige aftaler om gartneriske ydelser 18 Priser på legat Gravpladser i Fællesgrav for en fredningsperiode 19 Obligatorisk Afd. 1 med nye gravstedstyper (stauder og bunddække) 20 Afd Begravelse og urnenedsættelse 21 Gravning m.v Ikrafttræden Regulativ vedr. urnegravsted i stauder med plade på fælles sten. 10 Regulativ vedr. urnegravsted i fællesgrav.11

4 Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. T I L S Y N Aabenraa kirkegård tilhører Aabenraa Sogn og bestyres af Aabenraa menighedsråd. Et af menighedsrådet nedsat kirkegårdsudvalg varetager det overordnede tilsyn med kirkegården, Aabenraa krematorium og de bygninger, som hører kirkegården til. Kirkegårdsudvalget bistås af den af menighedsrådet ansatte administrationschef. 2. L E D E L S E Den daglige overordnede ledelse af Aabenraa kirkegård, krematorium og ansatte i administrationen varetages af administrationschefen. Den daglige drift på kirkegården varetages af en af menighedsrådet ansat overgartner der refererer til administrationschefen. Overgartneren sørger for kirkegårdens renholdelse m.m. og bistår administrationschefen med overholdelse af orden på kirkegården. Klager over personale ansat af menighedsrådet eller klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til administrationschefen. Overgartneren kan træffes ved henvendelse til Kirkegårdskontoret, Næstmark 19, 6200 Aabenraa.. 3. B E T A L I N G M. V. Alle ind- og udbetalinger vedrørende Aabenraa kirkegård og krematorium kan ske på menighedsrådets bankkonto eller kontant på kirkegårdskontoret mod kvittering fra administrationschefen eller en anden bemyndiget person. Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder gravstedsret samt om nedsættelse af kister eller askeurner i såvel nye som bestående gravsteder sker til Kirkegårdskontoret Til enhver som erhverver en gravstedsret, udstedes et gravstedsbevis og der vedlægges et eksemplar af denne vedtægt. Erhvervelse af gravsteder m.m. 6. G R A V S T E D De enkelte gravsteders størrelse skal så vidt muligt være: For kistegravsteder til voksne mindst 3 m 2. Gravens dybde skal være mindst 1,90 m, således at der bliver mindst 1 meter jord over kistelåget regnet fra kirkegårdens overflade. For børn kan graven være mindre. 2

5 Urnerne sættes i en dybde af 1 meter (dobbelt dybde 1,2 m). Der skal mindst være 0,6 meter jord over urnen. Aske kan kun nedsættes i jorden i urner som er udført i forgængeligt materiale. Urner kan nedsættes i gravstedsstørrelser af 0,50 m 2 (2 urner), 1 m 2 (4 urner), 2 m 2 (8 urner) samt i fællesgrave, hvor hver urne skal have mindst 0,50 m 2 plads. Kister med dødfødte og spædbørn kan, hvor forholdene taler derfor, med overgartnerens samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav. 7. F R E D N I N G Fredningsperioden - den tid, hvor en grav skal henligge urørt - er for kistegrave til voksne 25 år. Fredningsperioden for kistegrave til børn under 10 år er 15 år. Anvendes der kister af egetræ eller andet svært forgængeligt materiale, fordobles fredningsperioden. Kister til begravelse må ikke helt eller delvist være fremstilet af plastik, zink eller andet uforgængeligt materiale. Plastikindsatse, ligposer og plastposer må ikke anvendes. Fredningsperioden for urnegravsteder er 10 år. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørt i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet, d.v.s. urnens placering angives i kirkegårdens protokol. 8. B R U G S R E T T E N Brugsretten til et gravsted med en eller flere gravpladser for såvel kister som urner kan erhverves efter ønske - normalt for en fredningsperiode. For så vidt pladsen tillader det, vil erhververen af gravstedsretten, selv kunne udvælge gravplads efter de anvisninger, som overgartneren giver. Menighedsrådet forbeholder sig også ved fornyelse af gravstedsretten ret til at forlange de for kirkegården fastsatte driftsplaner til reguleringer og eventuelle servitutter respekteret. Menighedsrådet kan på grund af misligholdelse fra indehaveren af gravstedsrettens side ophæve brugsretten til gravstedet. I sådanne tilfælde ydes ingen tilbagebetaling af allerede erlagte beløb. Forlods erhvervelse af brugsretten til et gravsted kan finde sted. Indtil ibrugtagningen udlægges gravstedet - efter kirkegårdsudvalgets bestemmelser - i græs eller med perlesten, og fra erhvervelsesdatoen at regne betales der for renholdelse i henhold til kirkegårdens takstbestemmelser. Brugsretten til et gravsted kan ikke overdrages til andre uden kirkegårdsudvalgets tilladelse. I et gravsted kan nedsættes kister eller urner af gravstedsretindhaverens nærmeste familie eller pårørende jf. dog den gældende lovgivning med hensyn til brugsrettens omfang og eventuelle overførsel ved arv. 3

6 9. F O R N Y E L S E Gravsteder kan i almindelighed, efter aftale med kirkegårdskontoret, fornyes efter fredningsperiodens ophør, dog mindst med 5 år ad gangen. Kirkegårdskontoret udsender senest 3 måneder før fredningsperiodens udløb brev til den registrerede indehaver af gravstedsretten. Indehaveren skal inden fredningsperiodens udløb skriftligt tilkendegive, hvorvidt gravstedsretten ønskes fornyet eller frasagt. Sker henvendelse om fornyelse af gravstedet ikke inden 3 måneder fra fredningsperiodens udløb, hjemfalder gravstedet til kirkegården, tilligemed hvad der findes derpå. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 12 uger efter fredningsperiodens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder, når eventuelle fundamenter samtidig fjernes og gravstedet afleveres i planeret stand. Fornyelse af gravsteder skal finde sted, hver gang der nedsættes lig i en gravplads, og fornyelsen gælder hele gravstedet for et tidsrum på 25 år, for børn under 10 år 15 år. Fornyelse af urnegravsteder (undtagen fællesgrave) skal gælde 10 år for hele gravstedet. For fornyelsen betales den på det pågældende tidspunkt fastsatte takst for gravstedet, dog med fradrag af det antal år, der er tilbage af den tidligere brugsretperiode. Såfremt kirkegården ikke har en gældende postadresse til indehaveren af brugsretten, er det vedkommende selv, der i rette tid må henvende sig til kirkegården om fornyelse. Hvis en sådan henvendelse ikke er sket inden fredningsperiodens udløb, vil der på gravstedet blive sat et udløbsskilt som bliver stående, indtil gravstedet sløjfes. R E T T I L G R A V S T E D 10. Alle har ret til at blive begravet/bisat på Aabenraa kirkegård forudsat at der betales herfor i overensstemmelse med gældende takstregulativ. De af provstiudvalget godkendte grundtakster for erhvervelse, vedligeholdelse mv. af gravpladser på Aabenraa kirkegård, fremgår af i nærværende vedtægt, og de aktuelle takster er fremlagt på kirkegårdskontoret. Taksterne er graduerede og afhængige dels af afdødes medlemskab af Folkekirken dels afdødes tilhørsforhold til Aabenraa sogn og kommune således: I. Folkekirkemedlemmer med bopæl i Aabenraa kommune II. Folkekirkemedlemmer med bopæl udenfor Aabenraa kommune, men med særlig tilknytning til Aabenraa. Ved særlig tilknytning forstås a. Ugifte personer, hvis forældre bor i Aabenraa kommune eller er begravet/bisat på Aabenraa kirkegård b. Forældre, hvis afdøde børn er begravet/bisat på Aabenraa kirkegård c. Enker/enkemænd, hvis afdøde ægtefælle, er begravet/bisat på Aabenraa kirkegård d. Personer, som inden for de seneste to år eller af plejehensyn er fraflyttet Aabenraa kommune 4

7 e. Personer, der på anden særlig måde har haft tilknytning til Aabenraa sogn. Eventuelle tvivlsspørgsmål herom afgøres af provstiudvalget. III. Andre medlemmer af Folkekirken IV. Ikke-medlemmer af Folkekirken, uanset bopæl eller evt. tilknytningsforhold til Aabenraa. 11. N U M M E R På ethvert gravsted anbringes et nummer svarende til kirkegårdskortet og protokollen. Nummeret skal være synligt og må ikke fjernes fra gravstedet. 12. F L Y T N I N G Flytning af gravsatte kister må kun finde sted efter indhentet tilladelse fra Stiftsøvrigheden. Flytning af nedsatte urner må kun finde sted efter indhentet tilladelse fra kirkegårdsudvalget eller en af kirkegårdsudvalget hertil bemyndiget person. Ansøgning om sådanne flytninger stiles til kirkegårdsudvalget og fremsendes til kirkegårdskontoret. Udgifterne betales i henhold til gældende takstbestemmelser. Gravsteders udsmykning. 13. S E R V I T U T T E R Kirkegårdsudvalget forbeholder sig ret til at pålægge enkelte områder af og på kirkegården bestemte servitutter med hensyn til indhegninger, monumenter m.m. Gravstedsretindehaveren skal gøres bekendt med sådanne eventuelle servitutter i det pågældende område. 14. M O N U M E N T E R Gravminderne skal indordnes i den lokale tradition, som forefindes i den afdeling, hvor gravstedet er beliggende. Menighedsrådet påser, at gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende, ikke anbringes. Er sådanne gravminder alligevel blevet anbragt, kan de af menighedsrådet med provstiudvalgets godkendelse forlanges fjernet. Provstiudvalgets afgørelse herom kan indankes for stiftsøvrigheden. Mindesmærker, hvis højde overstiger 1,10 m, regnet fra jordoverfladen, må ikke opstilles uden særlig tilladelse, og alle monumenter skal være forsvarligt fundamenterede, således at der f.eks. ved jordsætning efter gravkastningen eller ved kistens sammensynkning ikke sker forskydninger i opstillingen. Indtræffer sådanne tilfælde, må gravstedsretindehaveren uopholdeligt rette fejlen. 5

8 Mindesmærker på 0,50 m 2 urnegravsteder må ikke overstige 0,40x 0,40 m. Mindesmærker på 1,00 m 2 urnegravsteder må ikke overstige 0,50x 0,50 m Mindesmærker på 2,00 m 2 urnegravsteder må ikke overstige 0,60x 0,60 m Højden må ikke være over 0,40 m. Indehaveren af brugsretten er pligtig at godtgøre kirkegården de udgifter, som eventuelt måtte fremkomme ved opretning, omfundamentering eller fjernelse af monumenter, jerngitre eller andet dødt materiale, som anbringes på gravstedet. Billedhuggere og andre, som for betaling påtager sig større arbejder på gravsteder, må inden arbejdets påbegyndelse indhente tilladelse hertil hos overgartneren. Indskrifter og prydelser, der kan virke anstødelige, kan forlanges fjernet. 15. H Æ K O G F L I S E R Alle hække og brudfliser ud mod stier og veje tilhører og vedligeholdes af kirkegården. Hække og brudfliser må ikke af gravstedsindehaverne erstattes med andet materiale. Hvis der på et gravsted findes hække, græsrabatter eller beplantninger, der indgår som led i kirkegårdens beplantning, må der ikke uden særlig tilladelse foretages ændring heri. Vedligeholdelsespligten af sådanne plantninger påhviler kirkegården. 16. A N L Æ G O G B E P L A N T N I N G Gravstederne må beplantes med stedsegrønne eller løvfældende buske, blomster, vedbend, bregner eller lignende, ligesom de må tilsås med græs. Træer og buske på gravstederne må ikke blive mere end 2 m høje. For urnegravsteder må beplantningen ikke overstige 0,60 m i højden. Hvor dette er sket, er overgartneren berettiget til når som helst at fjerne beplantningen. Hvis bestående planter på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe for andre gravsteder, kan overgartneren beskære eller fjerne dem. Bestående beplantning, herunder træer som er af skønhedsværdi for kirkegården som helhed, må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står. Ved et af provstiudvalget stadfæstet tillæg til nærværende vedtægt kan der fastsættes særlige regler for beplantning på enkeltafsnit af kirkegården. Bænke kan opstilles på kistegravsteder med kirkegårdsudvalgets samtykke. Ved anlæg af gravsted må der ikke anvendes plastdug eller andet uforgængeligt materiale som underlag/belægning på gravstederne eller andre arealer. For alle gravsteder gælder, at der ikke må plantes skovtræer eller andre planter, som ved voldsom vækst kan blive til ulempe for de omkringliggende gravsteder. Beplantningen skal holdes klippet og beskåret, så den ikke er til ulempe for gravsteder eller for færdsel på gangene. Sker dette ikke, vil fornøden beskæring blive udført på bekostning af brugsrettens indehaver. Udgåede træer og buske skal straks fjernes fra gravstedet. 6

9 17. Begravelses-måde Om murede begravelser eller anden særlig begravelsesmåde skal der træffes aftale med menighedsrådet, såvel angående indretningen som betalingen. 18. I N D H E G N I N G Gravstedsindhegninger af træ, jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt vedlige på foranstaltning af gravstedsretindehaveren med mindre andet er bestemt i nærværende vedtægt. Gravgitre og mindesmærker, som ikke i medfør af lov nr. 445 af 11. juni 1992 er registreret som bevaringsværdige, kan, hvis de anses for skæmmende eller upassende, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Vedligeholdelse af gravsteder. 19. P L I G T E R M I S L I G H O L D Indehaverne af brugsretten er pligtige til at vedligeholde gravstederne, således at de til enhver tid er holdt i god orden og er velplejede. Det står gravstedsretindehaverne frit for selv at vedligeholde gravstederne. Ønskes vedligeholdelsen udført af andre, har gravstedsretindehaveren ansvar for, at den af ham/hende antagne hjælp holder sig kirkegårdens vedtægter efterrettelig. 20. Ethvert gravsted skal vedligeholdes således, at det ikke skæmmer kirkegåden. Det skal desuden holdes fri for ukrudt. Ved undladelse heraf kan det pålægges indehaveren af brugsretten at overlade renholdelsen til kirkegården. Indehaveren af brugsretten skal i sådanne tilfælde betale de for sådanne arbejder fastsatte takster. Tilsidesættes et sådant pålæg, kan gravstedet sløjfes. Indehaveren af brugsretten, der således forsømmer sin vedligeholdelsespligt, vil ikke kunne rejse noget erstatningskrav for, hvad der måtte være på gravstedet før sløjfningen. Hvis en indehaver af brugsret på ny ønsker at overtage vedligeholdelsen af et forsømt eller sløjfet gravsted, kan dette kun ske med kirkegårdsudvalgets godkendelse. U D L Ø B 21. Ved fredningsperiodens udløb kan indehaveren af brugsretten efter forudgående anmeldelse til kirkegårdskontoret bortfjerne de på gravstedet anbragte mindesmærker, gravsten, gitre, planter m.m. Sker dette ikke inden 3 måneder efter fredningsperiodens udløb tilfalder alt på gravstedet kirkegården, der herefter sørger for fjernelsen på indehaverens regning. 7

10 22. B E V A R I N G S - V Æ R D I G HED I henhold til Kirkeministeriets bestemmelser, skal gravminder, der bevarer mindet om fortjenstfulde mænd og kvinder, eller som af kunstneriske, kulturhistoriske eller andre grunde må anses for særlig bevaringsværdige, udtages til registrering og evt. til fredning. Disse monumenter kan når gravstedet hjemfalder - flyttes til en særlig udvalgt plads på kirkegården, eller kirkegården kan overtage vedligeholdelsen af gravsted og monument m.m., hvorved den tidligere indehaver af gravstedsrettens rettigheder over gravstedet bortfalder. Eksempel på bevaringsværdigt gravminde 23. S K A D E R Al skade, der ved arbejder på gravsteder forøves på fremmed ejendom (nabogravsted eller kirkegårdsveje, gange, beplantninger, låger m.v.) skal erstattes ved istandsættelse, eventuelt udført af kirkegården for skadesvolders regning. Kirkegården har intet ansvar for beskadigelse eller ødelæggelse, som måtte overgå mindesmærker, indhegning eller lignende ved naturbegivenheder, vold eller hærværk Indehavere af brugsret til gravsteder har pligt til at udbedre indtrufne beskadigelser. 24. L E G A T B E G R A V E L S E S - R E G U L A T I V Kirkegården kan påtage sig pligten til vedligeholdelse af anlagte gravsteder for en brugsperiode (fredningstid) mod forudbetaling ved erhvervelsen., jf. takstregulativet. Der kan oprettes legatordninger for ydelser på gravstedet over en flerårig periode. Dog mindst for en fredningsperiode. Aftaler udover én fredningsperiode skal godkendes af stiftsøvrigheden. Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder: omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede træer, opretning efter jordsætning, pålægning af ral, rensning og opretning af gravsten. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtigelser såsom sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtiderne eller på bestemte mindedage, vedligeholdelse af gravsten med indskrift og lignende, erlægges der særskilt vederlag, som skal godkendes af stiftsøvrigheden. 25. Begravelses- og bisættelseshøjtideligheder kan kun foretages efter forudgående aftale med præst og kirke/kirkegårdskontor. Dødsanmeldelser, der er påtegnet af begravelsesmyndigheden, skal foreligge før den kirkelige handling. 8

11 Begravelser og bisættelser skal normalt anmeldes senest 16 arbejdstimer (2 døgn) inden begravelses- eller bisættelsesdagen (lørdagsbegravelser skal senest anmeldes til kirkegårdskontoret kl torsdagen før, om vinteren kl onsdagen før). Begravelser kan normalt kun finde sted ugens første 6 dage på tidspunkterne kl , kl og kl Bisættelser kan normalt kun finde sted ugens første 6 dage på tidspunkterne kl , kl og kl Mandag torsdag tillige kl Urnenedsættelser kan normalt kun finde sted ugens 5 første hverdage inden kl Urnenedsættelser kan mod betaling af lørdagstilæg finde sted om lørdagene inden kl Gravning og tilkastning samt nedsættelse af urner må kun udføres af kirkegårdens personale. Begravelser og urnenedsættelser kan finde sted på alle hverdage, dog i almindelighed ikke 1. juledag, 1. påskedag og 1. pinsedag og normalt heller ikke søn- og helligdage. Krematoriet 26. K R E M A T O R I E T Modtagelse af kister til brænding og senere højtideligheder kan finde sted på hvilket som helst tidspunkt, idet der ved henvendelse til kirkegårdskontoret kan udleveres en nøgle mod betaling af et depositum. Bedemanden skal dog forudgående og senest dagen før modtagelsen anmelde en kistes ankomst. Kisten skal være forsynet med et mærkat, der angiver den afdødes navn samt bedemandsfirmaets navn. Kister til brænding skal overholde de af "Danske Krematoriers Landsforening" normer for kister. Kister indeholdende zink modtages ikke til kremering. Pacemakere skal være fjernet inden modtagelsen, jvf. sundhedsstyrelsens cirkulæreskrivelse af Jf. Sundhedsstyrelsens elektroniske dødsattest, hvor der er tilføjet et nyt punkt vedr. elektroniske implantater - med et afkrydsningsfelt for pacemakere. 9

12 Regulativ vedr. plade i plæne. 27. R E G L E R F O R U R N E P L A D S M E D P L A D E Stenen skal være 40 cm x 60 cm Halmstadt med sleben flade og savede kanter. Stenen skal være 10 cm i tykkelse. Skriften skal være dybt sandblæste bogstaver, der er sort malede. Skrifttypen fremvises ved henvendelse på kirkegårdskontoret. I stenen kan der bores et ca. 65 mm 70 mm vasehul. Placeringen af dette fremvises ved henvendelse til kirkegårdskontoret. Der må kun sættes blomster i vasehullet i stenen og/eller der kan benyttes et liggekrus. Fra 1. Søndag i advent og indtil 31. januar er det tilladt at lægge en enkelt mospude eller grankrans og et enkelt gravlys på gravstenen. Hver torsdag vil visne blomster blive fjernet og plænen klippet. Overtrædes disse bestemmelser skal kirkegårdspersonalet hver torsdag fjerne urtepotter o. lign.. Ved gentagelser tilskrives indehavere af brugsretten, som samtidig oplyses om mulighederne for at erhverve et urnegravsted, hvor der er mulighed for yderligere beplantninger. Regulativ vedr. urnegravsted i stauder med plade på fælles sten. 27a. R E G L E R F O R U R N E G R A V S T E D I S T A U D E R M E D P L A D E P Å F Æ L L E S S T E N Hvert gravsted ligger i et felt med staudebeplantning og kan rumme op til tre urner. Til gravstedet hører en messingplade på en fælles granitsten. På hver side af stenen er der plads til tre messingplader. Størrelsen af messingpladen er 10 x 15 cm. Normalt vil der være plads til to fulde navne eller ét navn samt dato for fødsel og død på pladen. På kirkegårdskontoret udleveres en blanket til udfyldning af ønsket tekst på messingpladen. Kirkegården sørger herefter for bestilling og prægning samt opsætning af pladen. Ved erhvervelse betales pr. gravsted et engangsbeløb, der dækker køb og prægning af messingskilt. På gravstedet må der ikke placeres blomster, mospuder, lys eller andet. Kirkegården forestår vedligeholdelsen af gravstedets beplantning. Der skal oprettes en obligatorisk vedligeholdelsesaftale (legataftale) for hele fredningsperioden (10 år). 10

13 Regulativ vedr. urnegravsted i fællesgrav. 27b. R E G L E R F O R U R N E G R A V S T E D I F Æ L L E S P L Æ N E Fællesplænen er udlagt i afd. N-20 som græsplæne med spredte træer. Erhvervelse, vedligeholdelse og fornyelse: Ved begravelse eller bisættelse skal der betales for en hel fredningsperiode (urnegravsted 10 år, kistegravsted 25 år (børn dog 15 år)). Endvidere skal der oprettes en obligatorisk vedligeholdelsesaftale (legataftale) for hele fredningsperioden. Priserne fremgår af takstbladet. Gravstederne kan ikke fornys udover fredningsperioden. Vedligeholdelse: Kirkegården forestår vedligeholdelsen af områdets beplantning. Hver fredag i sommersæsonen fjernes visne blomster. Kirkegårdspersonalet fjerner gravstedspynt, som ikke er godkendt. Retningslinier for henlæggelse af blomster m.v.: Ved klokketårnet må anbringes blomster, buketter, sammenplantninger og kranse. I den øvrige del af området må kun henlægges afskårne blomster og buketter. Dog er det fra 1. søndag i advent og indtil 31. januar tilladt at sætte et enkelt gravlys eller lægge en enkelt mospude. Der må herudover ikke plantes, udlægges kranse, lys eller udsmykning af nogen art i området. Gravsteder. 28. G R A V S T E D S T Y P E R 11

14 Urnegravsted: Gravstedstypen omfatter gravsteder med plads til 2, 4, 6 eller 8 urner. Gravstederne er fra ca. ½ kvadratmeter til ca. 1½ kvadratmeter. Man kan selv stå for pasningen. Kirkegården kan, mod betaling, også stå for hel eller delvis pasning. Der kan også tegnes legat. Fredningstid 10 år. Kistegravsted: Gravstedstypen bruges normalt, som navnet antyder, til kistebegravelser. Gravstedstypen kan dog også bruges til urnebegravelser. Gravstedet har plads til 2 kister. Størrelsen er ca. 6-7 kvadratmeter. Man kan selv stå for pasningen. Kirkegården kan, mod betaling, også stå for hel eller delvis pasning. Der kan også tegnes legat. Fredningstid 25 år. Plæne: Gravstedstypen omfatter både urne- og kistebegravelser. Gravstedet er et anonymt gravsted, d.v.s. at de pårørende ikke ved præcist, hvor den afdøde er begravet eller bisat. Man skal indbetale legat til gravstedets obligatoriske vedligeholdelse ved kirkegården. 12

15 Plæne m. plade Gravstedstypen omfatter både urne- og kistebegravelser. Gravstedet er en mellemting mellem det private gravsted og det anonyme gravsted. Man skal indbetale legat til gravstedets obligatoriske vedligeholdelse ved kirkegården. Urnegravsted i stauder med plade på fælles sten Gravstedet er beplantet med stauder og giver plads til to urner med mulighed for en ekstra urne. Til gravstedet hører en messingplade på en fælles sten med tre plader på hver side. Pladen giver plads til normalt to navne. Der skal oprettes en obligatorisk vedligeholdelsesaftale (legataftale) for hele fredningsperioden (10 år). Ordensbestemmelser m.v. 29. O R D E N S - B E S T E M M E L S E R Kirkegården er åben fra solopgang til solnedgang. Kirkegården er et indviet sted, hvor der er fred for levende og døde. Tænk på det, når du færdes her. Husk, at gravsteder er privat ejendom. Mindre børn skal være ifølge med voksne. Hunde skal være i snor husk opsamling. Cykler skal trækkes. 13

16 Kørsel med motorkøretøjer kun efter aftale med kirkegårdens personale. Kemiske midler til ukrudtsbekæmpelse må ikke benyttes. Alle, der færdes på kirkegården, skal rette sig efter kirkegårdspersonalets anvisninger. 30. V E D T Æ G T S - Æ N D R I N G E R Menighedsrådet kan med provstiudvalgets godkendelse til enhver tid foretage ændringer eller tilføjelser til denne vedtægt, hvorefter de senere ændringer eller tilføjelser har gyldighed også for tidligere erhvervede gravstedsrettigheder og pligter. 31. P R O T O K O L I henhold til provstens godkendelse føres kirkegårdsprotokollen på EDB i overensstemmelse med bestemmelserne i Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse af 8. august Der forefindes et kort over kirkegården. Ansvaret for protokollens førelse har administrationschefen. Sikkerhedskopier tages hver dag, og der foretages løbende udskrifter af tilførsler til denne. Sikkerhedskopi foretages af firmaet Brandsoft A/S, til hvis server Aabenraa kirkegård er koblet op. Kopier af breve m.v. som ikke ligger hos Brandsoft, sikkerhedskopieres af Kirkeministeriet, på hvis server Aabenraa sogn har sit fællesdrev. På kirkegårdskontoret og på overgartnerens kontor opbevares de to eksemplarer af det af provstiudvalget godkendte kirkegårdskort. Mindst én gang årligt skal gravene på kirkegården sammenholdes med alle eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges, ligesom såvel kort som protokoller skal forevises ved syn på kirkegården. 32. K I R K E G Å R D S P A R K Kirkegården deles op i en nordlig og sydlig del, delt af Lindealléen. Nysalg af gravsteder til jordbegravelser og bisættelser, kan kun finde sted på den sydlige del af kirkegården. På den nordlige del af kirkegården bevares de historiske gravsteder, de anlagte urnegravsteder (hvor der fortsat kan finde nysalg sted) og de katolske gravpladser. Der udlægges ikke nye gravsteder, men eksisterende familiegravsteder kan fortsat benyttes til både bisættelser og begravelser. 14

17 33. G R U N D T A K S T E R P R Takstvedtægter Taksterne for ydelser på kirkegården, herunder erhvervelse og fornyelse af gravstedsret, begravelse og urnenedsættelse samt kremation er opdelt i fire grupper, jf. 10. Erhvervelse og fornyelse af gravsteder 34. Taksterne for erhvervelse gælder såvel ved køb af et nyt gravsted, som ved en forlængelse af brugsretten, og gælder for alle gravstedets gravpladser. Erhvervelse af gravsted skal ske for en hel brugsperiode, svarende til samme antal år det pågældende gravsted er fredet. Fornyelse af et gravsted kan normalt ske efter fredningsperiodens udløb, undtagen er dog gravpladser i fællesgrave samt gravsteder, der skal inddrages i forbindelse med en regulering af kirkegården. Fornyelse kan ikke ske for kortere åremål end 5 år. En fornyelse af gravsted betales efter gældende takster. Nedenstående takster er ekskl. moms ERHVERVELSE OG FORNYELSE Kistegrave i 25 år: 1 kistegravplads 2 kistegravpladser 4 kistegravpladser Pr. kistegravplads yderligere Urnegrave i 10 år: Urnegravsted ( 2 pl) Urnegravsted ( 4 pl) Urnegravsted ( 6 og 8 plds.) Medlem af folkekirken- Indenbys I. Medlem af folkekirken- Udenbys- særlig tilknytning II. Medlem af folkekirken- Udenbys III. Ikke-medlem af Folkekirken IV. Fællesgrave: 1 kistegravplads i 25 år 1 urnegravplads i 10 år Der henvises til selvstændigt takstblad med reviderede priser For ikke-medlemmer af folkekirken skal der betales for en hel brugsperiode for én kistegravplads/urnegravsted (2 pladser) selvom gravstedet allerede er erhvervet af et medlem af folkekirken. Består gravstedet af flere pladser, forlænges brugsretten for alle gravpladser svarende til 25 år for en kiste og 10 år for en urne fra det år, gravstedet tages i brug til et ikke-medlem af folkekirken. 15

18 Erhvervelse af et gravsted omfatter: 1. Udgifter ved etablering og opretholdelse af et gravsted. 2. Gravstedets andel af kirkegårdens generelle drift- og vedligeholdelsesudgifter. 3. Evt. rydning af gravsted for gravminde, beplantning, belægning m.v. ved hjemfald. Fornyelse af et gravsted omfatter: 1. Udgifter ved opretholdelse af et gravsted. 2. Gravstedets andel af kirkegårdens generelle drift- og vedligeholdelsesudgifter. B R U G S P E R I O D E 35. En brugsperiode er på samme antal år, som fredningstiden for det pågældende gravsted. Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode betales der et forholdsmæssigt beløb. Fornyelse kan, efter fredningsperiodens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år. R E N H O L D E L S E P R. ÅR Årlige aftaler om gartneriske ydelser 36 ÅRLIGE AFTALER. Kirkegården påtager sig pligten til at udføre gartneriske ydelser på gravsteder for følgende beløb pr. år inkl. moms Gravsteder Renholdelse Gran Fin. Pyntning Forårsblomster Sommerblomster Kistegrave pr. år 1 kistegravplads 2 kistegravplads 4 kistegravplads.pr.kistegravplads yderliger Urnegrave pr. år: Urnegravsted (2 plads) Urnegravsted (4 plads) Pr.2 urnegravpladser yderligere Der henvises til selvstændigt takstblad med reviderede priser Der kan vælges mellem de enkelte gartneriske ydelser inden for gravstedets størrelse, f.eks. kan der vælges renholdelse og grandækning eller renholdelse og forårs- og sommerblomster eller alle ydelserne kan vælges. Antal forårs- og sommerblomster kan reguleres efter ønske og gravstedets størrelse. 16

19 Renholdelse af et gravsted omfatter: 1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele året. 2. Alm. renholdelse ca. hver uge i vækstperioden. 3. Beskæring af roser samt fjernelse af visne partier på beplantningen. 4. Jævnlig beskæring af beplantning for at fremme en harmonisk form. 5. Pålægning af perlesten. Alm. grandækning af et gravsted omfatter: 1. Visne blade fjernes inden granpålægning. 2. Gravstedet fladdækkes 30% - 40% med pyntegrønt. 3. Pyntegrønt fjernes om foråret og gravstedet rives/fejes. Fin pyntning af et kistegravsted omfatter: 1. Visne blade fjernes inden granpålægning. 2. Gravstedet fladdækkes 30%-40% med pyntegrønt og der udføres mindre grandekorationer m.v. 3. Pyntegrønt fjernes om foråret og gravstedet rives/fejes Fin pyntning af et urnegravsted omfatter: 1. Visne blade fjernes inden granpålægning. 2. Gravstedet fladdækkes 75%-100% med pyntegrønt og der udføres mindre grandekorationer m.v. 3. Pyntegrønt fjernes om foråret og gravstedet rives/fejes Forårs- og sommerblomster omfatter: 1. Jorden i plantegruppen løsnes evt. suppleres med muldjord/spaghnum. 2. Forårsblomster (stedmoder) og sommerblomster (isbegonia) plantes og vandes 2 gange. 3. Stedmoder fjernes inden juni måned og isbegonia fjernes inden granpålægning. Kirkegården påtager sig ud over disse ydelser følgende opgaver: Anlæg af gravsteder, nyplantning eller omplantning, plantning af efterårsblomster og juletulipaner, udlægning af buketter og kranse, lægning af løg, yderligere granpyntning, renholdelse af monument m.v., der betales på en regning efter gældende takster. Kirkegården udarbejder efter ønske et skriftligt tilbud på disse ydelser. For fladedækning betales et tillæg til taksten for alm. gran. 17

20 P R I S E R P Å L E G A T Flerårlige aftaler om gartneriske ydelser 37. FLERÅRLIGE AFTALER. Kirkegården påtager sig pligten til at udføre gartneriske ydelse på gravsteder for en hel brugsperiode mod betaling af følgende beløb ekskl. moms: Gravsteder Renog vedligehol delse Gran Finpynt Forårsblomster Sommerblomster Kistegrave 25 år 1 kistegravplads 2 kistegravplads 4 kistegravplads Yderligere gravplads indtil 6 Urnegrave 10 år: Urnegravsted (2 pladser) Urnegravsted (4 pladser) Pr.2 Urnegravplads yderligere Der henvises til selvstændigt takstblad med reviderede priser Antal forårs- og sommerblomster kan reguleres efter ønske og gravstedets størrelse. Ren og Vedligeholdelse af et gravsted omfatter: 1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele året. 2. Alm. renholdelse ca. hver uge i vækstperioden. 3. Beskæring af roser samt fjernelse af visne partier på beplantningen. 4. Jævnlig beskæring af beplantning for at fremme en harmonisk form. 5. Pålægning af perlesten. 6. Fornyelse af udgåede eller forvoksede planter. 7. Gødskning og vanding af beplantning under etableringsfasen. 8. Opretning af belægning og gravminde ved jordsætning. 9. Rensning af gravminde for grønalger. 10. Kistegravsteder, hvor der er indbetalt for anlæg, ren- og vedligeholdelse, reetableres uden beregning, hvis ny begravelse sker inden for de første 5 år. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser såsom sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtiderne eller på bestemte mindedage, vedligeholdelse af gravminder med indskrift og lignende, må der herfor betales særskilt vederlag, som skal godkendes af stiftsøvrigheden. 18

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 Foreningen er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune, Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand 1. Foreningens navn er Haveforeningen Amager Strand Foreningens hjemsted er Amager Strandvej 11 2. Formål og virke 2.1 Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Plejeplaner tilpasset

Læs mere

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem.

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem. Kære medlem. Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler Dette hæfte er tænkt som en generel oplysning til alle medlemmer af kolonihave foreningen

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken.

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Haveforeningen Rørvangsparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Rørvangsparken". Foreningens hjemsted er Holbæk

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

1. Foreningens navn er haveselskabet Agdrupparken. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer.

1. Foreningens navn er haveselskabet Agdrupparken. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer. 1. Foreningens navn. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer. 4. Optagelsesgebyr og hæftelse. 5. Lejeafgift og betalingsbetingelser. 6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede. 7. Opsigelse eller

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger Nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning januar 2008 Udarbejdet af Seniorrådgiver Susanne Guldager, lektor Jørgen Ravn Elkjær og videnskabelig assistent Christian Kjøller, Skov & Landskab, Københavns

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35 Matr.nr. 5479 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 33 5480 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 61 5482 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 50 Beliggende: Anmelder: Åboulevard

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Ny, revideret version, vedtaget på generalforsamlingen d. 2. april 2014. Der er foretaget ændringer i 10, 11 og 12. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Indholdsfortegnelse: Navn, hjemsted og formål:...

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere