Vedtægt for Hvidovre kirkegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Hvidovre kirkegård"

Transkript

1 Vedtægt for Hvidovre kirkegård Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 1. Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre Kirke og bestyres af Hvidovre Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdsudvalget fører på menighedsrådets vegne tilsyn med kirkegården. 3. Til at forestå den daglige ledelse ansættes en kirkegårdsleder. Kirkegårdslederens myndighedsområde fastlægges i et regulativ, der skal godkendes af provstiudvalget efter menighedsrådets indstilling. 4. Kirkegårdslederen fører kirkegårdens daglige regnskab. Regnskabet i øvrigt føres af kirkens kasserer. 5. Det på kirkegården ansatte personale ansættes og afskediges af kirkegårdslederen. 6. Alle klager vedrørende kirkegården eller personale kan rettes til menighedsrådet gennem kirkegårdsudvalget. 7. Et eksemplar af kirkegårdskortet opbevares på kirkegårdens kontor, det andet i menighedsrådets arkiv. Kirkekontoret fører kartotek over de begravede personers navn, alder, sidste bopæl, når og hvor på kirkegården (afdeling og nummer) de er begravede, for hvilket tidsrum gravstedet indehaves m. v. 8. Henvendelser om køb af gravsteder og om begravelser i gravsteder, der i forvejen indehaves, sker til kirkegårdskontoret. Kirkegårdslederen udsteder gravstedsbrev, der udleveres køberen. 9. Kirkekontoret modtager alle indbetalinger og sørger for alle betalinger. Kirkegårdslederen kontrollerer og påtegner alle udgiftsbilag vedrørende kirkegården. 1

2 10. Al betaling, der erlægges for vedligeholdelse af gravsteder, der er overdraget til kirkegården for et tidsrum, for hvilken brugsretten til gravstedet er erhvervet, skal oplægges blandt kirkens midler Ret til at blive begravet på kirkegården har Hvidovre Sogns beboere samt udensogns boende, der enten har ægtefæller, forældre, børn, bedsteforældre eller søskende begravet på kirkegården. Endvidere hvidovreborgere, der inden sogneadskillelsen til henholdsvis Strandmarks Sogn (1948) og i Risbjerg Sogn (1952) boede i det daværende Hvidovre Sogn. 2. Andre udensogns boende med særlig tilknytning til sognet kan få tilladelse til at blive begravet på kirkegården. Tilladelsen gives af kirkegårdsudvalget. Udvalgets afgørelse kan ankes til provstiudvalget. 3. Erhvervelsen af gravsted på kirkegården angår kun brugsretten til et sådant og aldrig ejendomsret i almindelig forstand. 4. Brugsretten til et gravsted må ikke overdrages til andre uden kirkegårdens tilladelse. 5. Brugsretten til et gravsted kan dog kun bevares, såfremt gravstedet holdes i sømmelig stand og såfremt gravstedsbrugeren retter sig efter de for kirkegården fastsatte regler for overholdelse af orden og ro på kirkegården. Kirkegårdslederen afgør, hvorvidt et gravsted er sømmeligt vedligeholdt. 6. Såfremt en gravstedsbruger ikke selv sørger for gravstedets sømmelige vedligeholdelse eller hvis den, til hvem vedligeholdelsen er overdraget, overtræder bestemmelserne i denne vedtægt, kan gravstedsbrugeren tilpligtes at overdrage vedligeholdelsen til kirkegården for dennes takst. I vægringstilfælde kan gravstedet ryddes og besås med græs, gruslægges eller beplantes efter kirkegårdens bestemmelse. Kirkegården er dog ikke berettiget til at tage gravstedet i brug igen før udløbet af én fredningsperiode efter sidste begravelse. 2

3 7. En gravstedsbruger har ret til at få brugsretten til et gravsted fornyet efter fredningsperiodens udløb, såfremt vedkommende, efter en skriftlig henvendelse fra kirkekontoret, ytrer ønske herom. 8. Udløber brugsretten til et gravsted uden at denne fornyes, eller sløjfes et gravsted i henhold til denne paragrafs stk. 6, er gravstedet med de derpå værende gravminder, beplantning m. m. efter eventuel påmindelse hjemfalden til kirkegården. 9. Kirkegården har intet ansvar for beskadigelse eller ødelæggelse, som måtte overgå mindesmærker, indhegning, beplantning eller lignende ved naturbegivenheder, hærværk eller hændelig skade. Om gravpladser 3 1. Der kan kun erhverves brugsret til gravpladser i følgende størrelse: a. Voksengrave beliggende op til kirkegårdsmuren og op til kirkebygningen mod syd for kirken á 3,75 m². b. Voksengrave, beliggende alle andre steder på kirkegården á 3,00 m². c. Barnegrav (for børn indtil 10 år) á 1,50 m². d. Urnegrave á 1,00 m². Særlige bestemmelser 4 1. Særlige bestemmelser for de enkelte afdelinger på kirkegården fastsættes af menighedsrådet. 3

4 Regler vedrørende afdeling S (fællesgraven) 4 a 1. I dette afsnit nedsættes kun urner. 2. Nedsættelse af urner foretages af kirkegården, og der gives ingen oplysning om, hvor urnerne er nedsat. 3. Eventuelle blomster må kun henlægges på pladsen foran monumentet. Anbringelse af vaser, krukker og lignende må ikke finde sted. Der må ikke henlægges kranse og buketter med bånd. Regler vedrørende kendt fællesgrav med eller uden sten 4 b 1. Gravstedet er anlagt med græs, som vedligeholdes af kirkegården. Der må intet plantes på gravstedet. 2. Alle gravsteder har en nummersten i øverste venstre hjørne. Ønskes gravsten, kan den bestilles på kirkekontoret. Hvis man selv ønsker at sørge for en sten, skal den være, som den af kirkegårdsudvalget foreskrevne. 3. Mospuder, kranse og juledekorationer, kan anbringes på gravstedet i december og januar, men ikke grandækning. Resten af året kan der pyntes med buketter i den tilhørende vase, eller lægges løse buketter i græsset. Potteplanter er ikke tilladt. Fra 1. november til 1. marts kan der sættes levende lys på graven. 4

5 Bestemmelser vedrørende betalingen for brugsret til gravsteder 5 1. For erhvervelsen og fornyelsen af gravsteder gælder de i særskilt takstregulativ anførte takster. 2. For erhvervelse af gravsteder for flere end én fredningsperiode betales følgende: 2 fredningsperioder: De i takstregulativet fastsatte priser gange 3. 3 fredningsperioder: De i takstregulativet fastsatte priser gange 4 ½. 4 fredningsperioder: De i takstregulativet fastsatte priser gange 8. 5 fredningsperioder: De i takstregulativet fastsatte priser gange 12 ½. 3. Det er endvidere en betingelse, at vedligeholdelsen for sådanne gravsteder sikres på tilbørlig måde, f. eks. ved at den overdrages kirkegården mod henlæggelse af et dertil tilstrækkeligt beløb, der indbetales til kirken, og som efter vedligeholdelsespligtens ophør kan anvendes til kirkegårdens udvidelse eller til arbejder på kirkegården. 4. Medlemmer af folkekirken, som bor udenfor kommunen og som i henhold til vedtægtens paragraf 2 punkt 1 har ret til at blive begravet på kirkegården, betaler efter takstregulativet med et tillæg af 100 %. 5. Beboere i sognet, der ikke er medlem af folkekirken, betaler efter takstregulativet med et tillæg af 150 %. 6. Ved fornyelse af gravstederne, omtalt under stk. 4 og 5, betales dog efter kirkegårdens almindelige takstregulativ. 7. Ubemidlede beboere i kommunen har ret til at få udlagt en sømmelig gravplads på kirkegården uden vederlag. Sådanne gravpladser må ikke henlægges til en særlig afdeling på kirkegården. Det samme gælder gravpladser for personer, der begraves for kommunens regning i henhold til bestemmelserne i Lov om aktiv socialpolitik Sognepræsten og kirkeværgen har i medfør af Danske Lov , ret til uden vederlag at få gravsted udlagt på kirkegården for én fredningsperiode, såfremt de afgår ved døden i embedet. 5

6 Bestemmelser vedrørende gravkastning m. m Gravkastning og gravens indre udsmykning udføres af kirkegårdens egne arbejdere. 2. Enhver grav skal være 1,90 m dyb, så der er mindst 1 m jord over kistens låg. I en urnegrav skal der være mindst 0,5 m jord over askeurnen Flytning og genopsætning af monumenter i anledning af gravkastning betales efter regning. Gravsteders mærkning, indhegning, beplantning og mindesmærker 8 1. Ethvert gravsted skal være forsynet med en nummerplade, der henviser til kirkegårdskortet og kartoteket. Gravstedsbrugeren må ikke fjerne eller flytte nummerpælene. 2. På kirkegården plantes hæk overalt ved kirkegårdens foranstaltning, og hækken må ikke klippes af gravstedsbrugeren. Gitterværk og andet ikke levende hegn, må ikke anvendes. Kantsten dog undtaget Plantning på gravstedet er kun tilladt, når det sker med lave træ- og urteagtige planter og kan forlanges fjernet, såfremt den ikke holdes under 1 ¼ meters højde. Kirkegårdsledelsen kan under iagttagelse af synslovens bestemmelse forlange træer fældet eller stævnet, når disse enten deres rødder eller kroner virker generende for de omkringliggende gravsteder eller for den fri passage. 6

7 2. Anlæg af gravsteder kan bestilles på kirkekontoret og betales efter regning, men i øvrigt er gravstedsbrugerne frit stillet med hensyn til, hvem de måtte overdrage tilplantningen, ligesom de selv er berettigede til at udføre den. Man er dog pligtig til i enhver henseende at rette sig efter vedtægtens bestemmelser herfor Mindesmærker, der ønskes opsat på gravstedet, må ikke ved deres størrelse eller form virke skæmmende for kirken eller kirkegården, ligesom deres indskrift ikke må være upassende. Forinden noget gravminde anbringes, må anmeldelse herom ske til kirkegårdslederen, der i hvert enkelt tilfælde er berettiget til at forlange en tegning og beskrivelse af, hvad der ønskes anbragt. Nægter kirkegårdslederen at godkende det foreslåede mindesmærke, kan sagen ankes for menighedsrådet, der har den endelige afgørelse. Gravstedernes vedligeholdelse Gravstedsbrugerne er pligtige til at vedligeholde gravstederne med mindesmærker og beplantning, således at de til enhver tid er i sømmelig og velplejet stand og fri for ukrudt. 2. Kirkegården påtager sig den almindelige renholdelse af gravsteder efter de i takstregulativet fastsatte priser. 3. Kirkegården påtager sig også vedligeholdelse af gravsteder, for den tid brugsretten til disse er erhvervet, mod betaling af et beløb én gang for alle, dog skal man i de enkelte tilfælde træffe aftale med kirkekontoret herom. 4. Skal vedligeholdelsespligten overtages for flere end én fredningsperiode, fastsættes betalingen i hvert enkelt tilfælde af kirkekontoret. 7

8 Ordensbestemmelser Visne kranse, papir og affald fra gravstederne lægges i affaldscontainer. 2. Intet arbejde må udføres på kirkegården i gudstjenestetiden Kirkegården er et indviet sted og dens fred må ikke forstyrres. 2. Besøgende på kirkegården skal færdes på de afstukne gange. 3. Mindre børn må kun færdes på kirkegården i følge med voksne, der er ansvarlige for deres opførsel. Al leg på kirkegården er forbudt. 4. Hunde skal føres i snor. 5. Det er forbudt at cykle på kirkegården. 6. Børn må ikke benytte kirkegårdens vandhaner. Alt vandsplid bør undgås. 7. Det er forbudt at brække grene, at beskadige kirkegårdens ejendele, at fjerne blomster eller planter fra andres gravsteder, at beskadige gravsteder eller mindesmærker, hegn eller beplantning. Overtrædelse af forbudet kan medføre straf. 8. Kirkegårdens redskaber skal sættes på plads efter brug. 9. Kirkegårdens personale er forpligtet til at påtale krænkelser af kirkegårdens orden og fred. Vedtaget på menighedsrådsmøde, den 20. september 2001 Godkendt Torben Olesen formand Rødovre-Hvidovre provstiudvalg, den 17. juni

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Haveforeningen Grundet. Vedtægter

Haveforeningen Grundet. Vedtægter Haveforeningen Grundet Vedtægter 1. Foreningens navn er HF Grundet Foreningens hjemsted er Vejle Kommune HF Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby 7100 Vejle 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem.

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem. Kære medlem. Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler Dette hæfte er tænkt som en generel oplysning til alle medlemmer af kolonihave foreningen

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen Dahlia

Vedtægter for Andelshaveforeningen Dahlia Vedtægter for Andelshaveforeningen Dahlia Nærværende vedtægter træder i kraft den 25. august 2012. Samtidig bortfalder alle ældre vedtægter. Indholdsfortegnelse. Indledning og definitioner 1 Navn, hjemsted

Læs mere

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 Foreningen er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune, Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Vedtægter for Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Navn, hjemsted, formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B. Dens hjemsted er Frederiksberg. Dens formål er at erhverve

Læs mere

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver.

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver. - VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR HAVEFORENINGEN LUNDTOFTE GAARD 1 Foreningens navn er "Haveforeningen Lundtoftegaard". 2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere

Læs mere

Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken.

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Haveforeningen Rørvangsparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Rørvangsparken". Foreningens hjemsted er Holbæk

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl Vedtægter for Parcelforeningen Skovl 1 Navn Foreningens navn er Parcelforeningen Skovly. Dens hjemsted er Rudersdal kommune, beliggende Skelstedet 19, 2950 Vedbæk. Foreningen har tinglyst skøde på matr.

Læs mere

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand 1. Foreningens navn er Haveforeningen Amager Strand Foreningens hjemsted er Amager Strandvej 11 2. Formål og virke 2.1 Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang

Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang Disse vedtægter og regulativ er med ændringer vedtaget senest marts 2014 og erstatter tidligere optryk. Har man planer om at bygge (ombygning, tilbygning eller nybygning)

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 LOVE 1. Foreningens navn er Haveforeningen Kalvebod, dens hjemsted er København. Foreningens formål er på bedst mulig måde sikre sine

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Ny, revideret version, vedtaget på generalforsamlingen d. 2. april 2014. Der er foretaget ændringer i 10, 11 og 12. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Indholdsfortegnelse: Navn, hjemsted og formål:...

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Tj enestemændenes Byggeforening

Vedtægter og ordensregler for Tj enestemændenes Byggeforening Vedtægter og ordensregler for Tj enestemændenes Byggeforening Marts 2014 Med tillæg af 1. marts 2005 Vedtægter 1 Oprindelse og formål Foreningen, som er et andelsselskab under navn af Tjenestemændenes

Læs mere

Andelsforeningen Friland a.m.b.a.

Andelsforeningen Friland a.m.b.a. Vedtægter for Andelsforeningen Friland a.m.b.a. Præambel Dato: 28. maj 2013 Vedtægterne for Andelsforeningen Friland a.m.b.a. har til formål at regulere retsforholdet for medlemmerne i forbindelse med

Læs mere

1. Foreningens navn er haveselskabet Agdrupparken. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer.

1. Foreningens navn er haveselskabet Agdrupparken. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer. 1. Foreningens navn. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer. 4. Optagelsesgebyr og hæftelse. 5. Lejeafgift og betalingsbetingelser. 6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede. 7. Opsigelse eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere