Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast"

Transkript

1 Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Certifikat nr Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-vest ApS Lyngbro Nykøbing M Att.: Henning Beyer Tlf Mail: Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken Herning Att.: Bjørn Petersen Tlf Mail: Side 1 af 16

2 Resume Opgaven løses med BP Støjmåling som underleverandør for Arbejdsmiljø Midt Vest ApS, hvorfor spørgsmål til dette arbejde skal stiles til Arbejdsmiljø Midt Vest ApS. Efter aftale med Leif Pindholdt og Henning Beyer, har BP Støjmåling foretaget måling til bestemmelse af støjemissionen fra en Thy Windpower 6 kw vindmølle opstillet Skårupvej 3, 7770 Vestervig. Vindmøllen produceres hos Grønkjær s Maskinværksted, og sælges via ThyMøllen. Målingen er udført efter følgende vejedninger: Bekendtgørelse nr af 15/12/2011 (Vindmøllebekendtgørelsen) Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 6/1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder Orientering nr. 13 fra referencelaboratoriet "måling af hørbare toner i støj" Vindmøllens lydeffektniveauer ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, L WA,ref, fremgår af taben. Vindhastighed 6 m/s 8 m/s L WA,ref Beregning af vindmøllens lavfrekvente lydeffektniveaue ( Hz), i 1 / 3 -oktavbånd ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s. Vindhastighed Hz 10 12, , m/s 50,8 42,7 50,5 55,6 48,5 52,4 56,2 52,6 55,3 48,1 40,3 46,8 64,0 8 m/s 43,4 43,3 34,3 46,2 48,6 41,4 45,8 59,5 61,7 62,6 63,2 65,9 65,5 I den aktuelle situation er målingerne foretaget på to forskellige dage, samt yderligere to observationsdage (hvor der ikke blev målt). Begge måledage giver problemer med for kraftig baggrundsstøj. Baggrundsstøjen stammer primært fra vind i vegetationen, som på måletidspunktet ikke bar løv. Området er ellers primært bar mark, som ikke bidrager med baggrundsstøj. Det vurderes derfor ikke, at der kan opnås lavere baggrundsstøj, da måleforholdene på de to måledage var gode. Måleresultaterne af vindmøllestøjen er der for overestimeret. De målemetoder som er beskrevet i Bekendtgørelsen nr af 15/12/2011 (vindmøllebekendtgørelsen) er ikke egnet til at bestemme primært det lavfrekvente lydeffektniveau fra denne mølle, da bekendtgørelsens afsnit Korrektion for baggrundsstøj, bestemmelse af lydeffektniveau, kræver at baggrundsstøjen skal være mindst 6 db lavere end det totale niveau L Aeq af vindmøllestøjen. Er dette ikke tilfældet, skal en ny måling gennemføres. I den aktuelle situation er der foretaget en ny måling og vurderet, at der ikke kan opnås målesituationer, hvor baggrundsstøjen er lavere. Denne situation er forelagt miljøstyrelsen, som i løbet af et par uger vil træffe en afgørelse om, hvorvidt man vil godkende, at der kan være husstandsvindmøller, som ikke frembringer lavfrekvent støj. Rapporten må kun gengives i sin helhed. 24/ Dato Bjørn Petersen BP Støjmåling Side 2 af 16

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume Baggrund og Formål Måleobjekt Måleforhold Målemetode Måleinstrumenter Måleresultater Baggrundsstøj Beregning af lydeffektniveau Toneanalyse Ubestemthed Bestemmelse af lydtrykniveau L pa, i udvalgt afstande Bestemmelse af lavfrekvent støj fra vindmøllen L palf, i udvalgt afstande Side 3 af 16

4 BILAGSOVERSIGT Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Fortegnelse over støjmåleudstyr og software (1 side) Registreringer, måleparameter og delresultater (2 side) Toneanalyse Bestemmelse af lydtrykniveau LpA, i udvalgte afstande (1 side) Side 4 af 16

5 1 Baggrund og Formål Opgaven løses med BP Støjmåling som underleverandør for Arbejdsmiljø Midt Vest ApS, hvorfor spørgsmål til dette arbejde skal stiles til Arbejdsmiljø Midt Vest ApS. Efter aftale med Leif Pindholdt og Henning Beyer, har BP Støjmåling foretaget måling til bestemmelse af støjemissionen fra en Thy windpower 6 kw vindmølle opstillet Skårupvej 3, 7770 Vestervig. Vindmøllen produceres hos Grønkjær s Maskinværksted, og sælges via Thy Møllen. N Skårupvej 3, 7770 Vestervig Vindmøllens placering N Foto 1, Området omkring Skårupvej 3. Ikke målfast. Foto 2, Skårupvej 3. Ikke målfast. Formålet er at bestemme lydeffekten af vindmølle, samt lydtrykket i ca. 50m, 100 m, 150 m og 200 m. 2 Måleobjekt Vindmøllen er af typen Thy windpower Model TWP6 kw og har en navhøjde på 21 m gittermast. Rotordiameteren er 7 m. Vindmøllen har en generator. Vindmøllen er placeret på et skrånende terræn, fra syd mod nord. Terrænet er dyrket landbrugsjord. Vindmøllens er placering inden for den røde ring, se på foto 2 Side 5 af 16

6 3 Måleforhold Målingerne blev foretaget den i tidsrummet kl og den i tidsrummet kl De meteorologiske forhold den var: Vind og vindretning: 5-8 m/s, sydvest Skydække: 1 / 1 skyet Temperatur: 11 o C De meteorologiske forhold den var: Vind og vindretning: 7-9 m/s, sydvest Skydække: 1 / 1 skyet Temperatur: 9 o C 4 Målemetode Målingerne er foretaget i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14/12/2011 fra Miljøministeriet, (Vindmøllebekendtgørelsen). Samt Miljøstyrelsens vejledning om måling af ekstern støj, nr. 6/1984. Støjen fra vindmøllen er målt i læsiden af vindmøllen i en vandret afstand på 24,5 m til rotorcentrum. Dette svare til navhøjden plus en halv rotordiameter. Målemikrofonen var monteret på lydhårdt underlag 1*1 m. Pladen var placeret direkte på jorden. Mikrofonen var monteret med en halv vindskærm. Det var ikke muligt at registrere møllens elektriske effekt. I stedet er der under målingen foretaget målinger af vindhastigheden i modvindssiden (foran vindmøllen) ud for rotoren i højde 10 m over jorden og en vandret afstand af 16 m til bestemmelse af referencevindhastighederne v ref. Der er anvendt en ruhedslængde på 0,05 m, som svare til landsbrugsarealer med begrænset vegetation. Ved måling af baggrundsstøj blev vindmøllen standset. Ved måling af baggrundsstøj blev vindhastigheden og vindretningen ligeledes målt i 10 meters højde. Samtidige værdier af ækvivalent støjniveau og vindhastighed midlet over 1 minuts perioder er bestemt for hele måleperioden. På baggrund af målingerne er de ækvivalente støjniveauer, L A,ref,k, ved referencevindhastigheder 6 m/s og 8 m/s bestemt. Resultaterne er baseret på middelværdier af målt 1/1-oktav spektre 5 Måleinstrumenter De anvendte måleinstrumenter fremgår af bilag 1. 6 Måleresultater Måleresultaterne, gives som de ækvivalente totalstøjniveauer, L Aeq (1 minut) og baggrundsstøjniveauet vist som funktion af vindhastigheden fremgår af bilag 2. Side 6 af 16

7 De målte 1/1- oktavspektre er sorteret efter vindhastighed og for 6 m/s og 8 m/s er middelspektret bestemt for både totalstøjen og baggrundsstøjen. Totalstøjspektret er korrigeret med det tilhørende baggrundsstøjspektrum. Af Tabel 6.1 fremgår antallet af spektre anvendt til beregning af middelværdierne. Vindhastighed 5,5 m/s V ref 6,5 7,5 m/s V ref 8,5 m/s Totalstøj Baggrundsstøj 6 10 Tabel 6.1: Antal spektre i referenceintervallerne De midlede støjniveaue i måleafstanden 24,5 m fra vindmøllen ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, fremgår af Tabel 6.2. Vindhastighed 6 m/s 8 m/s Total støj, L A,ref 46,0 48,1 Baggrundsstøj, L A,B 43,6 44,8 Tabel 6.2: Målte middelstøjniveauer ved referencevindhastighederne ved 6 m/s og 8 m/s. Totalstøj værdierne i tabellen er ikke korrigerede for baggrundsstøj. De midlede lavfrekvente støjniveaue ( Hz) i måleafstanden 24,5 m fra vindmøllen ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, fremgår af Tabel 6.3 Vindhastighed 6 m/s 8 m/s Total lavfrekvent Hz 33,7 37,9 støj, L A,ref Baggrundsstøj, L A,B 32,1 37,5 Tabel 6.3: Målte middelstøjniveauer ved referencevindhastighederne ved 6 m/s og 8 m/s. Totalstøj værdierne i tabellen er ikke korrigerede for baggrundsstøj. 7 Baggrundsstøj Der er i forlængelse af målingerne målt baggrundsstøj med vindmøllen slukket. Baggrundsstøjen stammer fravinden i vegetationen. Der er ved målingerne ikke opnået et baggrundsstøjniveau som er mindst 6 db lavere end det totale niveau af vindmøllestøjen. Iflg. Miljøstyrelsen bekendtgørelse nr af 15/12/2011( Vindmøllebekendtgørelsen), skal en ny måling foretages. I den aktuelle situation, er målingerne foretager på to forskellige dage, samt yderligere to observations dage (hvor der ikke blev målt). Begge måledage giver problemer med for kraftig baggrundsstøj. Baggrundsstøjen stammer primært fra vind i vegetationen, som på måletidspunktet ikke bar løv. Området er ellers primært bar mark, som ikke bidrager med baggrundsstøj. Det vurderes derfor ikke at der kan opnås lavere baggrundsstøj, da måleforholdene på de to måledage var gode. Vindmølle støjen bliver der for overestimeret. Side 7 af 16

8 8 Beregning af lydeffektniveau Beregning af vindmøllens lydeffektniveau, L WA,ref, i 1/1-oktavbånd ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s er foretaget ud fra den antagelse, af støjen udstråles fra en punktkilde placeret i navhøjde. L WA,ref =L A.ref,k + 10 *log(4π(r 2 +h 2 ))- 6 db Hvor: R = den aktuelle måleafstand mellem mikrofon og vindmøllens fod h = vindmøllens navhøjde 6 db er en korrektion på grund af måling tæt ved en reflekterende plade på jorden Vindmøllens lydeffektniveauer ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, L WA,ref, fremgår af tabel 8.1. Vindhastighed 6 m/s 8 m/s L WA,ref 77,5 80,5 I bilag 2 fremgår vindmøllens lydeffektniveau L WA,ref i 1/1-oktoavbånd for vindhastigheder på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s. Resultat af lavfrekvent støj: Beregning af vindmøllens lavfrekvente støjniveaue ( Hz), i 1 / 3 -oktavbånd ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s. Vindhastighed Hz 10 12, , m/s 50,8 42,7 50,5 55,6 48,5 52,4 56,2 52,6 55,3 48,1 40,3 46,8 64,0 8 m/s 43,4 43,3 34,3 46,2 48,6 41,4 45,8 59,5 61,7 62,6 63,2 65,9 65,5 I bilag 2 fremgår vindmøllens lydeffektniveau L WA,ref i 1 / 3 -oktoavbånd for vindhastigheder på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s. 9 Toneanalyse Det er undersøgt om støjen fra vindmøllen indeholder tydelige hørbare toner. Der er foretaget en objektiv måling efter retningslinjerne i kapitel 7 i Miljøstyrelsens vejledning om måling af ekstern støj, nr. 6/1984, samt orientering nr. 13 fra referencelaboratoriet "måling af hørbare toner i støj". Under målingen blev det desuden vurderet at støjen fra vindmøllen ikke indeholder impulser. Målingen er foretaget i læsiden af vindmøllen i en vandret afstand på 24,5 m til rotor centrum. Dette svare til navhøjden plus en halv rotordiameter. Målemikrofonen var monteret på lydhårdt underlag 1*1 m. Pladen var placeret direkte på jorden. Mikrofonen var monteret med en halv vindskærm. Der er ved objektiv toneananlyse konstateret at støjen fra vindmøllen ikke indeholder tydelige hørbare toner. Se bilag 3. Det er derfor ikke givet tillæg. Side 8 af 16

9 10 Ubestemthed Ubestemtheden ved beregning af støjniveauet i omgivelserne L pa er ±2 db ved 90 % dobbeltsidet konfidens i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15/12/2011 (vindmøllebekendtgørelsen). 11 Bestemmelse af lydtrykniveau L pa, i udvalgt afstande I et punkt kan vindmøllens lydtrykniveau L pa i 1/1-oktavbånd i 1,5 m s højde bestemmes ved ligning ( nr i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af15/12/2011 (vindmøllebekendtgørelsen): L pa = L WA,ref -10 *log(l 2 +h 2 ) -11 db + L g - L a Hvor: l = afstanden i meter fra møllens fod til beregningspunktet 11 db = korrektion for afstand. 10 * log 4π L g = korrektion for terræn (1,5 db for landbaserede møller og 3 db for offshoremøller) L a = luftabsorption (α a (l 2 + h 2 )), hvor dæmpnings koefficienten α a fremgår af oktavbånds centerfrekvens tabel i bilag 3. Det totale A-vægtede lydtrykniveau L pa, tot i punktet findes derefter ved at addere lydtrykniveauerne L pa, i i de enkelte 1/1 oktavbånd, ved ligning: L pa,tot =10 * log 10 I bilag 4 er beregnet lydtrykniveau i udvalgte afstande. Støjbelastningen fra vindmøllen i 50 m afstand ved 6 m/s 34,5 L pa,tot. Støjbelastningen fra vindmøllen i 50 m afstand ved 8 m/s 36,3 L pa,tot. Side 9 af 16

10 12 Bestemmelse af lavfrekvent støj fra vindmøllen L palf, i udvalgt afstande I en bolig kan vindmøllens Lavfrevkente støj L palf bestemmed ved ligning( nr i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af15/12/2011 (vindmøllebekendtgørelsen): L palf = L WA,ref -10 *log(l 2 +h 2 ) -11 db + L glf - L σ - L a Hvor: l = afstanden i meter fra møllens fod til beregningspunktet 11 db = korrektion for afstand. 10 * log 4π L glf = korrektion for terræn ved lave frekvenser (se bilag 3 ) L σ = Lydisolation ved lave frekvenser (fremgår af bilag 3). L a = luftabsorption (α a (l 2 + h 2 )), hvor dæmpnings koefficienten α a fremgår af (fremgår af bilag 3). I bilag 4 er beregnet niveauet af lavfrekvent støj i boliger i udvalgte afstande beregnet. Lavfrekvent støj fra vindmølle(totalstøj) i en bolig (50 m afstand) vil ved 6 m/s belaste med 13 dbl palf. Lavfrekvent støj fra vindmølle i en bolig (50 m afstand) vil ved 8 m/s belaste med 7,5 dbl palf. Side 10 af 16

11 Bilag 1 Sagnr. 154 Fortegnelse over støjmåleudstyr og software X angiver udstyr anvendt ved målinger, der er udført i forbindelse med udarbejdelse af denne rapport. Instrumen Fabrikat Type Serie/reg.nr. Sidste Næste Laboratorium X kontrol kontrol Integr. Lydtrykmåler Svantek Exova x Mikrofon G.R.A.S 40AE Exova x Kalibrator B&K Exova x Vindmåleudstyr Davis Vantage Pro A21216A Teknologisk Institut x 6060EU Minidisc-recorder HBB MPD Kalibreres inde brug. Minidisc HBB MD74 EDB programmer Støjberegningsprogram SoundPLAN Version Støjberegningsprogram SoundPLAN Version Støjanalyse program SvanPC x Udstyr bygningsakustik Forstærker Norsonic Nor Højtaler Norsonic Bankemaskine BSWA TM

12 Registreringer, måleparameter og delresultater Bilag 2 Side 1 af 4 Vindmølle støj 5,5-6,5 m/s Gennemsnit af målte lydtrykniveauer Frekvens Hz Ligning 1,1, LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 5,3 26,9 32,0 40,9 37,5 40,8 37,2 36,7 37,8 46,9 5,0 25,7 30,8 41,4 37,3 40,9 37,6 36,9 37,8 47,0 6,5 25,3 31,3 40,6 37,6 40,1 37,3 36,8 37,8 46,7 5,4 27,2 31,2 41,6 37,6 40,6 37,4 36,7 37,8 47,1 5,9 24,7 30,7 40,9 37, ,1 36,8 37,8 46,7 5, ,5 40,8 37,5 40,4 37,3 36,8 37,8 46,8 6,0 24,7 31, ,5 40,3 37,4 36,8 37,8 46,6 6, ,6 37,9 37,9 40,7 37,7 36,8 37,8 46,4 6,4 26,1 31,7 39,1 38,1 41,3 37,4 36,8 37,8 46,7 5,9 26,5 31,6 38,4 37,9 40,8 37,4 36,8 37,8 46,5 6,5 26,3 33,1 38,3 38,5 40,8 37,8 36,9 37,8 46,7 6,1 26,2 32,4 38, ,6 37,9 36,8 37,8 46,6 6,3 27,1 33,3 38,3 39,1 41,4 38,4 36,9 37,8 47 Gennemsnit 25,1 30,8 39,4 37,0 39,9 36,7 36,1 37,1 46,0 Vindmølle støj 7,5-8,5 m/s Gennemsnit af målte lydtrykniveauer Ligning 1,1, LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 7,6 26,9 33,3 38,1 38,6 41,1 38,2 36,9 37,8 46,8 7, ,3 40,8 42,1 43,2 36,6 35,3 22,4 47,9 7, ,3 40,5 41, ,4 23,5 48,2 8,0 31,8 36,7 40, ,5 37,1 40,5 25,8 48,5 8,4 30,6 36,5 40,5 41,7 43, ,9 25,3 48,2 8,2 31,7 36,3 40,1 41,7 43,4 37,8 42,8 25,2 48,8 7, ,2 39,9 41,2 42,9 36,3 37,8 25,2 47,6 7,5 32,1 36,2 39,9 41,2 42,5 36,5 36,2 23,5 47,4 7,9 30,9 37,1 40,5 41,7 43, ,5 24,5 48,5 8,0 32,8 37,8 41,3 41,9 42,6 36,8 41,1 26,3 48,6 7,6 30,3 36,6 40,6 41,2 42, ,3 25,1 47,8 7,5 31,2 36,7 40,8 42, ,2 36, ,3 Gennemsnit 31,1 36,6 40,3 41,5 43,1 37,2 39,2 28,9 48,1 Baggrundsstøj 5,5-6,5 m/s Gennemsnit af målte lydtrykniveauer Ligning 1,1, LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 5,8 25,9 28,1 29,2 30,2 33,1 34,9 36,7 37,9 43,3 5,5 26,6 28,5 29,4 30, ,8 36,8 37,9 43,3 5,8 25,8 27,9 29, ,5 34,6 36,5 37,7 43,1 6,2 26, ,5 33,6 37,6 36,5 36,8 37,8 44,5 6,4 24,7 28,3 31,1 31,6 32,6 34,7 36,5 37,8 43,3 6,3 25,7 28,1 30, ,8 36,6 37,8 44 Gennemsnit 26,0 28,5 30,0 31,9 34,4 35,3 36,7 37,8 43,6 Baggrundsstøj 7,5-8,5 m/s Gennemsnit af målte lydtrykniveauer Ligning 1,1, LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 8,2 30, ,9 39,4 37,8 33,6 34,5 20,6 44,8 8,5 29,4 35,2 37,6 39,4 40,2 36, ,6 46 8,3 30,8 34,9 37,6 39,2 39,6 35, ,6 45,3 8,3 31,9 36,1 38,2 39,4 37,6 33,4 34,7 20,1 45 7,9 32,4 35,9 38,4 38,8 37,4 34,6 36,8 20,9 45,2 8,4 32,5 36, ,7 38,2 34,6 34,8 20,8 45,6 7,9 32,7 36,1 37,4 38,3 40,2 34,8 31, ,2 7,1 33, ,3 36,7 35,8 31,6 32,9 20,9 43,4 7,9 33,8 35,9 38,3 39,5 38,5 34, ,6 45,9 7,7 31,4 34,8 38,7 40,5 38,5 35,2 39,2 24,3 46,2 Gennemsnit 31,7 35,2 37,5 38,6 38,1 34,1 35,1 21,5 44,8

13 Registreringer, måleparameter og delresultater Bilag 2 Side 2 af 4 Z0 (terrænruhed) = h (navhøjde) = d (rotor diameter) = Måleafstand R = Målt vindhastigheds højde= Z ref = referencehøjden ( fast værdi) Z 0ref =Referenceruheden (fast værdi) 0,05 landbrusarealer med vegetation 21 m 7 m 24,5 m 10 m 10 m 0,05 m Det korrigerede referencelydtryk(korrektion for baggrundsstøj) L A,ref,k LAeq db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) v, 6 m/s 25,1 26,8 38,9 35,4 38,5 31,2 36,1 37,1 42,3 v, 8 m/s 31,1 31,1 37,2 38,4 41,4 34,2 37,0 28,0 45,4 Beregnet kildestyrke L WA,ref = LAeq db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) v, 6 m/s 60,3 62,0 74,1 70,6 73,6 66,3 71,2 72,2 77,5 v, 8 m/s 66,2 66,2 72,4 73,6 76,6 69,4 72,2 63,1 80,5 Frekvens områder som er markeret med rød baggrund, er ikke korriget for baggrundsstøj. Da baggrunsstøjen i disse oktavbånd ikke er tilstrækkelig lav.

14 Registreringer, måleparameter og delresultater Bilag 2 Side 3 af 4 Vindmølle støj 5,5-6,5 m/s Gennemsnit af målte lavfrekvente lydtrykniveauer Ligning 1,1, , , LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 5,3 21,4 5,4 16,4 20,6 15,4 17,2 21,9 19,0 21,5 24,3 23,3 25,0 30,2 34,2 5,0 18,8 10,6 12,6 20,2 9,8 17,3 21,2 16,2 19,4 23,8 22,9 23,3 29,0 33,0 6,5 19,9 5,4 18,9 20,6 10,3 12,6 21,4 16,5 19,2 23,2 22,0 23,9 29,7 33,3 5,4 22,2 6,7 12,8 19,8 10,8 17,6 21,1 16,1 23,2 24,4 21,7 24,5 29,5 33,7 5,9 19,4 0 15,3 20,2 13,4 16,5 20, ,4 23,1 20,5 22,2 29,3 32,7 5, ,9 20,5 13,4 16,2 20,6 16,4 18,6 22,6 21,3 22,8 29,3 32,8 6, ,6 20,7 6,4 13,5 20,2 16,4 17,5 22, ,2 30,6 32,9 6,5 21 5,4 13,2 19,2 10,2 17, ,8 18,6 23,2 21,9 23,3 30,3 33,4 6,4 21,6 8,1 9,7 21,9 14,1 19,3 21,6 17,5 20,3 23,8 21,7 23,2 30,5 33,9 5,9 22,4 5,4 14,6 19,4 14,4 18,4 21,8 18,2 20,3 24, ,7 30,4 33,8 6,5 22,7 5,4 12,6 20,3 11,7 18,6 21,8 18,3 20, , ,8 6,1 20,5 7,9 16,6 20,5 15,2 16,9 21,6 17,6 20, ,2 23,4 31,3 34,2 6,3 21,1 13,7 16, ,2 18,6 22,1 20, ,6 23,4 24,9 32,1 35,2 Gennemsnit 20,6 7,5 15,3 20,4 13,3 17,3 21,4 17,4 20,2 23,8 22,1 23,5 30,4 33,7 Vindmølle støj 7,5-8,5 m/s Gennemsnit af målte lavfrekvente lydtrykniveauer Ligning 1,1, , , LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 7,6 20 5,4 12,6 20,5 13,4 16,7 21,1 17,7 20,2 25, ,4 32,2 34,8 7,9 19,7 4,4 12,9 20,7 13,6 16,5 20,2 23,9 25,1 26,3 27,8 30,3 35,7 38,3 7,5 20,1 7,6 12,5 20,3 12,8 15,9 20,0 24,1 26,7 27,2 27,7 30,1 35,8 38,5 8,0 19,5 7,8 11,9 21,5 11,7 17,8 21, ,3 27,7 28,3 24,7 32,5 36,8 8,4 21,3 8,1 14,6 21,2 14,2 15,1 21,2 25,3 25,1 26,9 28,1 30,9 34,1 37,8 8,2 22,4 11,5 16,5 20,3 14,1 16,1 20,9 23,9 27,5 28,3 28,3 30, ,0 7,8 20,3 8,3 13,7 19,9 12,9 15,7 22,3 23,6 26,7 27,5 28,1 30,5 33,8 37,7 7,5 19,5 7,9 12,6 19,2 13,5 15,9 20,3 24,7 27,3 28,9 27,5 30,9 33,7 37,9 7,9 20,3 7,8 13,9 20,9 13,8 16,6 21,8 23,9 26,7 27,2 28,9 32,3 34,2 38,3 8,0 20,1 7,7 12,9 21,3 14,2 16,4 21,4 25,1 28,9 29,1 29,1 32,9 35,2 39,3 7,6 19,4 7,5 11,8 20,9 13,3 15,6 20,7 24,2 25,1 26,9 28,7 31,9 33,6 37,8 7,5 20,5 8,5 13,2 21,7 12,7 16,7 21,9 25,3 26,7 27,0 28,9 32,4 33,4 38,1 Gennemsnit 20,3 8,1 13,5 20,8 13,4 16,3 21,2 24,3 26,5 27,5 28,1 30,7 34,2 37,9 Baggrundsstøj 5,5-6,5 m/s Gennemsnit af målte lavfrekvente lydtrykniveauer Ligning 1,1, , , LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 5,8 15,8 13,3 16,1 20,6 14,4 16,7 20,4 17,2 19,7 23, , ,6 5,5-12,4 13,5 18,8 20,9 14,2 18,6 21,6 17,2 22,9 23,3 21, ,6 32,1 5,8 21,4 13,7 12,2 20,7 15, ,7 18,8 20, ,3 22,4 24,8 31,8 6,2 19,9 10,6 15,8 21,9 16,6 18,5 22,4 20,1 21,1 24,1 24,2 25,5 25,7 33,2 6,4 19,8 10,2 18,6 20,3 10,2 15,6 20,4 16,3 18,1 22,7 20,8 22,7 25,7 31,5 6, ,6 19,1 20,2 15,1 18,3 21, ,2 23,1 21,2 22,6 25,2 31,9 Gennemsnit 19,0 12,4 17,4 20,8 14,7 17,5 21,4 18,2 20,6 23,4 22,0 23,3 25,4 32,1 Baggrundsstøj 7,5-8,5 m/s Gennemsnit af målte lavfrekvente lydtrykniveauer Ligning 1,1, , , LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 8,2 20,1 8,3 13,2 19,8 13,2 14,9 19,3 25,0 26,1 26,5 27,1 30,8 31,7 36,7 8,5 19,5 7,8 12,8 20,7 13,4 15,4 20,1 20,5 24,9 26,5 27,3 31,1 31,8 36,6 8,3 19,7 8,6 14,5 21,5 14,3 15,7 19,8 22,3 26,1 28,0 28,3 30,5 31,1 36,7 8,3 20,7 7,6 13,5 19,3 14,9 16,1 21,5 23,1 26,4 29,5 29,4 30,6 33,1 37,8 7,9 19,8 8,5 13,8 20,1 12,7 14,6 20,8 23,5 26,7 30,2 29,6 31,2 32,1 37,8 8,4 20,5 8,7 11,9 20,3 13,3 15,7 20,9 23,6 26,8 30,3 30,8 31,7 32,6 38,3 7,9 19,9 7,7 13,9 19,8 13,1 15,9 21,1 23,8 27,1 30,4 30,7 31,4 31,9 38,0 7,1 20,3 8,8 12,9 20,3 14,5 16,2 20,8 25,3 28,9 29,9 30,1 30,2 30,5 37,6 7,9 20,4 8,7 13,2 20,4 14,5 16,8 21,3 27,3 29,1 30,1 30,5 31,2 31,6 38,3 7,7 19,7 7,9 13,1 20,1 13,9 16,9 21,7 25,6 26,5 27,5 28,4 30,1 31,2 36,9 Gennemsnit 20,1 8,3 13,3 20,3 13,8 15,9 20,8 24,4 27,0 29,1 29,4 30,9 31,8 37,5

15 Bilag 2 Side 4 af 4 Z0 (terrænruhed) = h (navhøjde) = d (rotor diameter) = Måleafstand R = Målt vindhastigheds højde= Z ref = referencehøjden ( fast værdi) Z 0ref =Referenceruheden (fast værdi) 0,05 landbrusarealer med vegetation 21 m 7 m 24,5 m 10 m 10 m 0,05 m Det korrigerede referencelydtryk(korrektion for baggrundsstøj) L A,ref,k 10 12, , LAeq db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) v, 6 m/s 15,6 7,5 15,3 20,4 13,3 17,3 21,4 17,4 20,2 13,0 5,1 11,6 28,8 28,8 v, 8 m/s 8,2 8,1-0,9 11,0 13,4 6,2 10,6 24,3 26,5 27,5 28,1 30,7 30,3 27,1 Beregnet kildestyrke L WA,ref = 10 12, , LAeq db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) v, 6 m/s 50,8 42,7 50,5 55,6 48,5 52,4 56,5 52,6 55,3 48,1 40,3 46,8 64,0 64,0 v, 8 m/s 43,4 43,3 34,3 46,2 48,6 41,4 45,8 59,5 61,7 62,6 63,2 65,9 65,5 62,3 Frekvens områder som er markeret med rød baggrund, er ikke korriget for baggrundsstøj. Da baggrunsstøjen i disse oktavbånd ikke er tilstrækkelig lav.

16 Toneanalyse Bilag 3 Side 1 af 1 Udført efter Orientering fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger, Orientering nr. 13 MÅLING AF HØRBAR TONER I STØJ og Vejledning fra miljøstyrelsen, Vejledning nr. 6/1984, november 1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder. Målingen er udført lineært og toneanalysen er gennemført med tidsvægtning Hanning. Kritiskbånd 100 Hz. Toneanalyse f c, krit L p,tone L p,støj, middel L p,krit.bånd L ts Kriterieværdi Tillæg Hz db db db db db 0/5 db 287,6 34,5 13,0 36,4-1,9 4,4 0 Konklusion der gives ikke tone tillæg.

17 Bestemmelse af lydtrykniveau LpA, i udvalgte afstande. Bilag 4 Side 1 af 1 Beregnet kildestyrke Hz LAeq db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) v, 6 m/s 60,3 62,0 74,1 70,6 73,6 66,3 71,2 72,2 77,5 v, 8 m/s 66,2 66,2 72,4 73,6 76,6 69,4 72,2 63,1 80,5 Hz Oktavbånds centerfrekvens αa i db/m 0,001 0,0004 0,001 0,002 0,0036 0,0088 0,029 0,1045 Bestemmelse af Lydtrykniveaue LpA i udvalgte afstande. Hz Afstand LAeq m v. m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) ,1 17,8 29,8 26,3 29,2 21,7 25,5 22,4 34, ,5 12,2 24,3 20,7 23,6 15,7 18,6 11,9 28, ,0 8,8 20,8 17,2 20,0 11,9 13,7 3,3 25, ,5 6,3 18,3 14,6 17,3 9,0 9,8-4,3 22, ,0 22,0 28,1 29,3 32,2 24,7 26,4 13,3 36, ,4 16,5 22,6 23,7 26,5 18,8 19,5 2,8 30, ,0 13,1 19,1 20,2 23,0 15,0 14,7-5,8 26, ,5 10,6 16,6 17,6 20,3 12,1 10,8-13,4 24,2 Lavfrekvent støj Hz Oktavbånds centerfrekvens 10 12, , L glf 6 6 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,7 4,3 3,7 3 1,8 0 L σ 4,9 5,9 4,6 6,6 8,4 10,8 11, ,6 19,7 21,2 20,2 21,2 αa i db/m ,02 0,03 0,05 0,07 0,11 0,17 0,26 0,38 0,55 Hz 10 12, , m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 6 50,8 42,7 50,5 55,6 48,5 52,4 56,5 52,6 55,3 48,1 40,3 46,8 64,0 8 43,4 43,3 34,3 46,2 48,6 41,4 45,8 59,5 61,7 62,6 63,2 65,9 65,5 Hz Afstand 10 12, , LAeq db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) m v. m/s ,2-2,9 6,0 8,9-1,3-0,5 1,7-5,2-8,6-22,8-37,7-37,9-32,7 13, ,7-8,4 0,5 3,4-7,7-7,4-6,2-14,0-19,4-36,4-55,6-61,6-64,6 7, ,7-11,8-2,9 0,0-12,1-12,3-12,1-20,9-28,2-48,2-71,9-83,8-95,1 3, ,2-14,3-5,4-2,5-15,6-16,3-17,0-26,8-36,2-59,1-87,2-105,1-124,9 1, ,2-2,3-10,2-0,5-1,2-11,6-9,0 1,7-2,3-8,3-14,7-18,8-31,2 7, ,7-7,8-15,7-6,0-7,6-18,5-16,9-7,2-13,1-21,9-32,7-42,5-63,1 0, ,1-11,2-19,1-9,4-12,0-23,4-22,8-14,0-21,9-33,7-48,9-64,7-93,6-3, ,6-13,7-21,6-11,9-15,5-27,3-27,8-20,0-29,8-44,6-64,3-86,0-123,4-6,7

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle "Miljømåling ekstern støj"

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle Miljømåling ekstern støj ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST APS THY WINDPOWER 6 KW MØLLE ASTRUPVEJ 29, 7760 HURUP Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest ApS att. Henning Beyer Lyngbro 7 7900 Nykøbing M DK Bestemmelse af lydeffekt fra

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Miljømåling - ekstern støj Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Osiris 10 vindmølle

Læs mere

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Udført for Wind1 ApS AV 106/10 Sagsnr.: A581343 Side 1 af 33 14 måleblade 7 bilag

Læs mere

Landzonetilladelse til husstandsvindmølle

Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Claus Müller Risagerkær 6 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 08-01-2013

Læs mere

Berendsen. Textil Service A/S

Berendsen. Textil Service A/S Berendsen Textil Service A/S Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15649.A1 Rekvirent Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Att: Gert Porse Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken 2 7400 Herning

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 36 Offentligt (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5114-00070

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 21-12-2015 - Yderligere materiale vedlagt) MOF Alm.del Bilag 92 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 21-12-2015 - Yderligere materiale vedlagt) MOF Alm.del Bilag 92 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 21-12-2015 - Yderligere materiale vedlagt) MOF Alm.del Bilag 92 Offentligt DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling ekstern støj Toner i støj fra vindmølle

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling - ekstern støj Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle Udført for Solid Wind Power A/S DANAK 100/1771 Revision 1 Sagsnr.: T205893

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

WindPRO version 2.8.363 Beta nov 2011 Printed/Page 08-12-2011 15:25 / 54. SHADOW - Kort. 1 - suplerende bemærkninger fra ansøger. Husstandsvindmølle

WindPRO version 2.8.363 Beta nov 2011 Printed/Page 08-12-2011 15:25 / 54. SHADOW - Kort. 1 - suplerende bemærkninger fra ansøger. Husstandsvindmølle 1 - suplerende bemærkninger fra ansøger Project: Husstandsvindmølle Description: Den principberegning af skyggekast for husstandsvindmøller er baseret på en vindmølle med totalhøjde på 25 meter (navhøjde:18.5m;

Læs mere

DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S

DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II Udført for Vattenfall Vindkraft A/S DANAK 100/1560 Sagsnr.: T201507 Side 1 af 53 21. maj 2012 DELTA Agro Food

Læs mere

Støj fra store, nyere danske vindmøller som funktion af vindhastigheden. Miljøprojekt nr. 1852, 2016

Støj fra store, nyere danske vindmøller som funktion af vindhastigheden. Miljøprojekt nr. 1852, 2016 Støj fra store, nyere danske vindmøller som funktion af vindhastigheden Miljøprojekt nr. 1852, 2016 Titel: Støj fra store nyere danske vindmøller som funktion af vindhastigheden Redaktion: Lars Sommer

Læs mere

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 7 a, stk. 1, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Hammel Gymnastik Forening

Hammel Gymnastik Forening Hammel Gymnastik Forening Kunstgræsbane Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15650.2 Rekvirent Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Att.: Claus Burgaard Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken

Læs mere

Hammel Gymnastik Forening

Hammel Gymnastik Forening Hammel Gymnastik Forening Kunstgræsbane Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15650.3 Rekvirent Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Att.: Claus Burgaard Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Regler om støj fra vindmøller Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen Vindmøller Biopix.dk: N Sloth Oversigt Andre slags støj Anmeldelse af ny vindmøller Er der plads? Hvad kan kommunen bestemme? Tilsyn og kontrol

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt SpaceCover

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt SpaceCover DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt SpaceCover Udført for Fraster ApS DANAK 100/1873 Sagsnr.: I100645 Side 1 af 9 11. december 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Novozymes. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1482/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Novozymes. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1482/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Novozymes Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Side 1 af 7 BEK nr 1284 af 15/12/2011 Gældende (Vindmøllebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 22-12-2011 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket Brændselsomlægning Fremtidigt driftsscenarie med spidsbelastningskedler november 2011. Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket Brændselsomlægning Fremtidigt driftsscenarie med spidsbelastningskedler november 2011. Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket Brændselsomlægning Fremtidigt driftsscenarie med spidsbelastningskedler november 2011 Udført for DONG Energy Power A/S AV 1239/11 Rev. 1 Sagsnr.: A581426-02 Side 1 af 10 4.

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I ESBJERG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 2.1 Støjgrænser 2

NY DAGLIGVAREBUTIK I ESBJERG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 2.1 Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S NY DAGLIGVAREBUTIK I ESBJERG STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Usikkerhed på beregnede niveauer af ekstern støj fra virksomheder Orientering nr. 36 Jørgen Kragh/BP/CB/THP/lm/ilk 30. november 005 Rev.. juli 008 (Bilag 1-Eks.1) Flere

Læs mere

Bridgewalking Lillebælt Teglgårdsparken 103 5500 Middelfart. E-post: knud.jeppesen@middelfart.dk

Bridgewalking Lillebælt Teglgårdsparken 103 5500 Middelfart. E-post: knud.jeppesen@middelfart.dk Bridgewalking Lillebælt Teglgårdsparken 103 5500 Middelfart E-post: knud.jeppesen@middelfart.dk 25-11-2015 Sags id.: 15/7433 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen V. Olesen Vurdering af støjbidrag

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Miljømåling eller Orienterende støjmåling - hvad kan de bruges til, og hvad er forskellen? Orientering nr. 38 THP/Miljøstyrelsen/Referencelaboratoriets styringsgruppe/lm/ilk

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

5. Miljøkonsekvenser hos naboer

5. Miljøkonsekvenser hos naboer 5. Miljøkonsekvenser hos naboer Det følgende kapitel har til hensigt at vurdere påvirkningen ved ejendomme, der vil blive nabo til de nye vindmøller ved gennemførelse af projektet. Herunder vil støj- og

Læs mere

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO Til Fredericia Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2015 Miljømåling ekstern støj Kortlægning af støj fra Bridgewalking BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO MILJØMÅLING EKSTERN STØJ Miljømåling

Læs mere

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing We help ideas meet the real world DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing Rekvirent: Skandek A/S Side 1 af 10 31. januar 2008

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED STORE LØGTVEDGÅRD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED STORE LØGTVEDGÅRD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED STORE LØGTVEDGÅRD Kalundborg Kommune har den 11. juli 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 9 samt lokalplan nr. 543 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 18, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 18, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter. Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsaktiviteter Baggrund og lovgivning Bygge- og anlægsarbejder giver ofte anledning til gener for de omkringboende i

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Beregning af udendørs vejtrafikstøjniveau på Hovedgaden 73-79 og Vagtelvej 1 i Syddjurs kommune. Hovedgaden 73-79 og Vagtelvej 1, 8410 Rønde

Beregning af udendørs vejtrafikstøjniveau på Hovedgaden 73-79 og Vagtelvej 1 i Syddjurs kommune. Hovedgaden 73-79 og Vagtelvej 1, 8410 Rønde Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-180516. Sider inkl. denne: 7 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af udendørs vejtrafikstøjniveau på Hovedgaden 73-79 og Vagtelvej 1 i Syddjurs

Læs mere

EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a

EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a Af Christian Sejer Pedersen, Henrik Møller, Steffen Pedersen Akustik, Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7, B5, 9220 Aalborg

Læs mere

Landzonetilladelse til opstilling af 1 husstandsvindmølle på ejendommen Kobbervold 4, 6280 Højer

Landzonetilladelse til opstilling af 1 husstandsvindmølle på ejendommen Kobbervold 4, 6280 Højer PROBUS ApS Timianvej 23 8800 Viborg Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-69-15 07-06-2016 Landzonetilladelse til opstilling af 1 husstandsvindmølle

Læs mere

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013 KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern Miljømåling Ekstern støj September 2013 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden ARBEJDSMILJØEkspertens skriftlige tilladelse. KVA Diesel Borrisvej

Læs mere

Tilladelse H031156 til anvendelse af frekvenser til trådløst kommunikationsnet (TK) i Danmark.

Tilladelse H031156 til anvendelse af frekvenser til trådløst kommunikationsnet (TK) i Danmark. IT- og Telestyrelsen, den 23. december 2009 Tillæg nr. 2 til Tilladelse til anvendelse af frekvenser til oprettelse og drift af radioanlæg i GSM1-nettet I GSM-tilladelsen af 28. februar 1997 (GSM1) foretages

Læs mere

Slutrapport - Lavfrekvent støj fra decentrale elproduktionsenheder

Slutrapport - Lavfrekvent støj fra decentrale elproduktionsenheder Rapport 29. juni 2005 Dok. nr. 221539 Anonymiseret udgave af dok. nr. 220319 Tlf. 79 23 33 33 Vores ref. JIJ/asl Erstatter dok. nr. 220319 Sag nr. T013060 Side 1 af 16 Dok.ansvarlig: QA: Slutrapport -

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Regler om støj fra vindmøller Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen Vindmøller Biopix.dk: N Sloth Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Støjgrænser gene af vindmøllestøj Baggrund for støjgrænser Lavfrekvent støj

Læs mere

Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller

Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller Per Nielsen International A/S (Ltd.), www.emd.dk 1 Vind ressourcen i Danmark er kortlagt detaljeret og beregnet for højderne 25, 45,

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Granvej 1, 6900 Skjern som følge af opstilling af vindmøller ved Faster Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Xellia Pharmaceuticals ApS Dalslandsgade 11 2300 København S Virksomheder J.nr. MST-1270-01430 Ref. tiska/gukha Den 9. marts 2015 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Xellia Pharmaceuticals ApS Dalslandsgade

Læs mere

Historik vedrørende behandling af klager over infralyd og lavfrekvent støj

Historik vedrørende behandling af klager over infralyd og lavfrekvent støj Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2007/03567 Dato: 04-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Notat om lavfrekvent støj Lars Aabo Frandsen Miljøkonsulent Lavfrekvent støj I dette notat

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

Velkomst ved Carsten Bech

Velkomst ved Carsten Bech Velkomst ved Carsten Bech Borgermøde d. 5. januar 2011 Vindmøller ved Skaføgård Gods Skaføgård Gods Swego Architects A/S Syddjurs Kommune 1 Dagsorden Kl. 19.00 - Velkomst v. Carsten Bech Kl. 19.05 - Projektet

Læs mere

Aalborg Universitet. Lavfrekvent støj fra store vindmøller - opdateret 2011 Møller, Henrik; Pedersen, Christian Sejer; Pedersen, Steffen

Aalborg Universitet. Lavfrekvent støj fra store vindmøller - opdateret 2011 Møller, Henrik; Pedersen, Christian Sejer; Pedersen, Steffen Aalborg Universitet Lavfrekvent støj fra store vindmøller - opdateret 2011 Møller, Henrik; Pedersen, Christian Sejer; Pedersen, Steffen Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet

Læs mere

Måling af lydisolation i bebyggelsen Lunden i Brøndby Strand før og efter renovering

Måling af lydisolation i bebyggelsen Lunden i Brøndby Strand før og efter renovering Rapport Måling af lydisolation i bebyggelsen Lunden i Brøndby Strand før og efter renovering Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut Sagsnr.: A581529 Side 1 af 48 3. juli 15 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3 REITAN EJENDOMSUDVIKLING DANMARK A/S SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Måling af lydisolation i bebyggelsen Ladegårdsparken i Holbæk før og efter renovering

Måling af lydisolation i bebyggelsen Ladegårdsparken i Holbæk før og efter renovering Rapport Måling af lydisolation i bebyggelsen Ladegårdsparken i Holbæk før og efter renovering Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut Sagsnr.: A581529 Side 1 af 65 3. juli 15 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat COWI A/S Beregning af støj fra havneaktiviteter Fåborg havn Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Teknisk notat Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Planforhold

Læs mere

Vindmøller ved Lundsmark

Vindmøller ved Lundsmark Ansøgning og projektbeskrivelse Vindmøller ved Lundsmark November 2015 Projektansøger: SE Blue Renewables og Wind1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com

Læs mere

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk Udført for Knudsen Kilen A/S AV 1166/11 Sagsnr. T200142 Side 1 af

Læs mere

Bygningsakustisk målerapport

Bygningsakustisk målerapport Bygningsakustisk målerapport Rapport titel Trinlydniveau fra etageadskillelse med i DAFA Silence WB20 Dato 28. september 2009 Målested Rekvirent Prøvebolig Tranbjerg G3 mockup opstillet på Lupinvej 18

Læs mere

Støj fra lastbiler. Målinger 2008 Rapport nr. 21 3. udgave Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Støj fra lastbiler. Målinger 2008 Rapport nr. 21 3. udgave Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Støj fra lastbiler. Målinger 2008 Rapport nr. 21 3. udgave Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 4/15 DELTA 2 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Præstationsprøvning 2009

Præstationsprøvning 2009 Rapport nr. 5-009 Præstationsprøvning 009 NO X, CO, UHC og O i strømmende gas Kim Nøhr Christensen Arne Oxbøl 8. december 009 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park

Læs mere

Måling af trinlydsdæmpningen ved afretningslag i henhold til DIN EN ISO 10140 (alle dele)

Måling af trinlydsdæmpningen ved afretningslag i henhold til DIN EN ISO 10140 (alle dele) Måling af trinlydsdæmpningen ved afretningslag i henhold til DIN EN ISO 10140 (alle dele) Afretningslag fra samme blanding Rapport nr. 9/ 2016 Kunde ThermoDyn Produktion & Handel Kern Roßmoos 20 87629

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Færgestøj Orienterende støjberegninger Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Rapport nr. 28 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Rapport nr. 28 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 17/15 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

Manipulation af visuelle konsekvenszoner i VVM redegørelsen Nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild

Manipulation af visuelle konsekvenszoner i VVM redegørelsen Nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 206 Bilag 14 Offentligt Manipulation af visuelle konsekvenszoner i VVM redegørelsen Nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild Birk Nielsen manipulerer i

Læs mere

STØJUNDERSØGELSE ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

STØJUNDERSØGELSE ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S Til Energi Viborg Kraftvarme A/S Industrivej 40 8800 Viborg Dokumenttype Rapport Miljømåling ekstern støj Dato Juni 2013 Beregning af samlet støj eksternt fra kraftvarmeværk og kedelcentral på Industrivej

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 TEKNIK OG MILJØ

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Vejledende retningslinier

Læs mere

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT Rapport titel: Rapport nr.: A73412-1 Dato: 1. august 215 Udført af: Kontroleret af: VENDSYSSEL 1, BORING I DYBVAD Lars Find Larsen Louise Rebien Villefrance ADRESSE

Læs mere

støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen

støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen 03-09-2008 Page 1 of 2 Ulla Merete Riel Fra: Christian Sauer [csa@vddk] Sendt: 2 juli 2008 17:51 Til: Hans Dyrby Kloch Emne: VS: målinger ved Fiskebækbroen

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

Tillæg nr. 5. Kommuneplan 2013. Forslag. Område til vindmøller sydvest for Hogager HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 5. Kommuneplan 2013. Forslag. Område til vindmøller sydvest for Hogager HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 5 Kommuneplan 2013 Område til vindmøller sydvest for Hogager Forslag HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er lagt frem i offentlig høring i 9 uger fra den

Læs mere

D.7.4 Marts 2003 Måling af støj på arbejdspladsen

D.7.4 Marts 2003 Måling af støj på arbejdspladsen At-VEJLEDNING D.7.4 Marts 03 Måling af støj på arbejdspladsen 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Henrik Møller og Christian Sejer Pedersen. Lavfrekvent støj fra store vindmøller

Henrik Møller og Christian Sejer Pedersen. Lavfrekvent støj fra store vindmøller Henrik Møller og Christian Sejer Pedersen Lavfrekvent støj fra store vindmøller Lavfrekvent støj fra store vindmøller Af Henrik Møller og Christian Sejer Pedersen Sektion for Akustik Aalborg Universitet

Læs mere

Metromonitors anden støjrapport om metrobyggeriet i Nørrebroparken

Metromonitors anden støjrapport om metrobyggeriet i Nørrebroparken Metromonitors anden støjrapport om metrobyggeriet i Nørrebroparken Målt ved Nordbanegade den 17. januar 2012 1 Til: Alle interesserede CC: Metroselskabet, Københavns Kommune og Miljøstyrelsen I forbindelse

Læs mere

STØJGRÆNSER Hvorfor høreværn?

STØJGRÆNSER Hvorfor høreværn? 1 STØJGRÆNSER Hvorfor høreværn? af Brian Sten Larsen, Daglig arbejdsmiljøleder jjj I denne forkortede udgave af Bygge og anlægs branchevejledning, har jeg prøvet og forenkle teksten og vise hvornår man

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild

Bekendtgørelse af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild LBK nr 1500 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Lene Nøhr Michelsen Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juels Gade 13 1059 København K lmi@vd.dk Hugo Lyse Nielsen Transportkontoret Strandgade 29 1410 København

Læs mere

Tillæg nr. 25. Kommuneplan 2009. Forslag. Vindmøller nordøst for Vemb. December 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 25. Kommuneplan 2009. Forslag. Vindmøller nordøst for Vemb. December 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 25 Kommuneplan 2009 Vindmøller nordøst for Vemb Forslag December 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden, professsor Bent Ole Gram Mortensen og den sagkyndige, ejendomsmægler og valuar Kjeld Faaborg.

Afgørelsen er truffet af formanden, professsor Bent Ole Gram Mortensen og den sagkyndige, ejendomsmægler og valuar Kjeld Faaborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Egebjergvej 16, 6818 Årre som følge af opstilling af vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage i henhold til lokalplan nr. 25.10.L03

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde online væddemål og/eller

Læs mere

SYDLANGELAND KOMMUNE Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 1998 - Vindmøller 1999

SYDLANGELAND KOMMUNE Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 1998 - Vindmøller 1999 SYDLANGELAND KOMMUNE Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 1998 - Vindmøller 1999 Tillæg nr. 3 - vindmøller til Kommuneplan 1998 er udarbejdet af teknisk forvaltning. Offentlighedsperiode Vindmølleplanen var offentligt

Læs mere

Ligninger med reelle løsninger

Ligninger med reelle løsninger Ligninger med reelle løsninger, marts 2008, Kirsten Rosenkilde 1 Ligninger med reelle løsninger Når man løser ligninger, er der nogle standardmetoder som er vigtige at kende. Vurdering af antallet af løsninger

Læs mere

Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Vejdirektoratet Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Støj og vibrationer i anlægsfasen Udkast Oktober 2012 Vejdirektoratet Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd

Læs mere

Lavfrekvent støj fra store vindmøller

Lavfrekvent støj fra store vindmøller Lavfrekvent støj fra store vindmøller Vindmølleindustrien 1. december 2010 Kaj Dam Madsen DELTA, kdm@delta.dk Baggrund for projektet En voksende bekymring i befolkningen for, at store nye vindmøller skulle

Læs mere

Trafikstøj ved Onsved Miljømåling trafikstøj Projektnr.: 15.2598 16. december 2015 RAR

Trafikstøj ved Onsved Miljømåling trafikstøj Projektnr.: 15.2598 16. december 2015 RAR Trafikstøj ved Onsved Miljømåling trafikstøj Projektnr.: 15.2598 16. december 2015 RAR Indledning Frederikssund Kommune ved Hans Riis Laursen har bedt Viatrafik om at foretage beregninger af trafikstøj

Læs mere

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, DK-1862 Frederiksberg C, Denmark Telefon +45 3555 7017 Fax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Projekt: 545821 Rapport: 545821

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt GlassCover design Splash

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt GlassCover design Splash DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt GlassCover design Splash Udført for Fraster ApS DANAK 100/1870 Sagsnr.: I100645 Side 1 af 9 11. december 2014 DELTA

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt. Vindmøllebekendtgørelsen

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt. Vindmøllebekendtgørelsen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Vindmøllebekendtgørelsen Jørgen Jacobsen, MST 11.03.2011 Af sekretariatsleder Henrik Vinther, offentliggjort som kronik i Randers

Læs mere

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø Kommuner

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø Kommuner 19. februar 2016 Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø Kommuner Indledning Forskriftens formål er at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af støjende

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt Twister akustikpaneler

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt Twister akustikpaneler DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt Twister akustikpaneler Udført for Fraster ApS DANAK 100/1871 Sagsnr.: I100645 Side 1 af 9 11. december 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Vejledende Matematik B

Vejledende Matematik B Vejledende Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Alle hjælpemidler er tilladt. Af opgaverne 8A, 8B, 8C og 8D skal kun to afleveres til bedømmelse. Hvis flere end to opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen

Læs mere

Appendiks 2 Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

Appendiks 2 Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Appendiks 2: Analyse af en elevs testforløb i 4. og 6. klasse I de nationale test baseres resultaterne på et ret begrænset antal opgaver (normalt 15-25 items pr. profilområde 1 ). Hensynet ved design af

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Toneanalyser den danske metode Orientering nr. 47 JEL/CB/THP/ilk 16. september 2013 Resume I denne orientering gennemgås den danske toneanalysemetode Joint Nordic Method

Læs mere

Bilag 1. Status på mål for sundhedspolitik 2015-2018

Bilag 1. Status på mål for sundhedspolitik 2015-2018 Bilag 1. Status på mål for sundhedspolitik 2015-2018 April 2016 Denne statusopfølgning giver en status på de mål, der er sat i Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018. Notatet følger op på udviklingen

Læs mere