Erfagruppe Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014"

Transkript

1 Erfagruppe Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier giver landmænd mulighed for at accelerere erfaringsudvekslingen og skabe et tæt og mere dynamisk netværk og dermed øge udbyttet ved at være aktive i en erfagruppe med kollegaer. Konkurrencen skal være et incitament for de grupper og rådgivningscentre, der deltager i Erfagruppe 2.0 Matchen, til aktivt at bruge de sociale medier og nye digitale muligheder såvel internt i erfagruppen som til at udbrede mulighederne til andre eksisterende eller nye erfagrupper. Implicit i konkurrencen ligger en kampagne, der skal inspirere kommende og nuværende landmænd til at efterspørge at deltage i en Erfagruppe 2.0. Konkurrencen skal dermed bidrage til at Erfagruppe 2.0 bliver implementeret. En bred implementering af Erfagruppe 2.0 vil kunne betyde at rådgivere og projekter får mulighed for at få kontakt til og faglig viden bredt ud til mange landmænd hurtigt og effektivt, men ikke mindst at landmænd får mulighed for såvel at diskutere faglig viden og praksisnære udfordringer. Introduktion: Grundlaget for Erfagruppe 2.0 Matchen er de traditionelle Erfagrupper, hvor landmænd mødes for at udveksle erfaringer med hinanden, ofte sammen med en rådgiver eller facilitator. Møder sker ofte på skift på landmændenes bedrifter, hvor deltagerne ser på bedriften, og diskutere bedriftens resultater og den ønskede udvikling. Grupper mødes også for at søge inspiration via besøg på andre virksomheder eller for at diskutere med rådgivere eller eksperter med en viden gruppen har brug for. Erfagruppernes formål kan være såvel social som fagligt og der kan være større eller mindre grad af forpligtelser i forhold til at fremlægge resultater eller sparre med hinanden. Som medlem er man altid forpligtet til at være engageret og overholde gruppens spilleregler. Erfagruppens medlemmer kan forpligte sig til at motivere hinanden, aftale indsatser og følge op på det aftalte. Erfagruppe 2.0 supplerer de traditionelle Erfagrupper med netværksdannelse og erfaringsudveksling via et social medie og giver mulighed for at mødes i det virtuelle rum. Møder og erfaringsudvekslingen sker i Erfagrupper såvel i Reel Life som på sociale medier i et lukket forum og fortroligt rum. Grupperne bliver i konkurrencen målt på hvor aktive, effektive og målrettede de har været i at udnytte sociale medier og digitale muligheder til at nå det formål, de har sat op for netop deres Erfagruppe 2.0. og de aftaler de laver om, hvordan de vil udnytte de sociale medier til at indfri erfagruppens formål. Konkurrencen vil dermed forhåbentlig bidrag til at skabe øget værdi for den enkelte erfagruppe og dens medlemmer. I konkurrencen vil de sociale medier og internettet blive brugt til at skabe den ønskede opmærksomhed om Erfagruppe 2.0. Landmænd og deres rådgivere skal via såvel traditionelle medier som aktiviteter på sociale medier blive inspireret, når de læser om konkurrencen og ser billeder m.m. fra aktiviteterne i de deltagende Erfagrupper 2.0. De deltagende Erfagrupper og deres rådgivningscentre vil derfor i konkurrencen også blive målt på, hvor gode de er til at fortælle om hvad der sker i deres Erfagruppe 2.0. Den formidling kan ske på såvel private facebook-sider, på de medier centret har valgt at benytte i dialogen med landmændene, og på fa-

2 cebook-siden Erfagrupper 2.0 i landbruget som Vi&Di opretter for at opnå dialog og interaktion med målgrupper for Erfagrupper 2.0. Erfagruppe Matchen er skabt som en konkurrence mellem 4-6 erfagrupper af landmænd med fælles interesse og deres respektive rådgivningscentre. Erfagruppe Matchen er en konkurrence, hvor medlemmer er indstillet på at forpligtet sig til at deltage aktivt i erfagruppen og bidrage til at indfri det gruppens medlemmer er blevet enige om er formålet for erfagruppen. Via konkurrencen forpligter gruppen og rådgivningscentret sig til at fortælle om oplevelserne og udbyttet af deltagelse i Erfagruppe 2.0. Der skal tænkes anderledes for at udnytte de sociale medier såvel internt i gruppen som i formidlingen af resultaterne af at deltage i en Erfagruppe 2.0. Deltagerne bedømmes af et dommerpanel bestående af tre eksperter. Dommerne bedømmer gruppen og rådgivningscentrene efter kriterier som: Evne til at tænke nyt og se mulighederne i de sociale medier, når der skal skabes et fagligt netværk. Evne til at koble Erfagruppens formål med brug af sociale medier Evne til at være aktive på de sociale medier internt i gruppen Evne til at formidle aktiviteterne og udbyttet i deltagelse i Erfagruppen til andre Præmierne i konkurrence er 1. præmie er en middag for Erfagruppen og dens partner eller en inspirationstur for gruppen (værdi kr ) sponsoreret af Erfaland, samt en facilitering af gruppens aktiviteter på de sociale medier i (værdi kr til honorering af rådgiver) sponsoreret af Vi&Di. 2. præmien er en facilitering af gruppens aktiviteter på de sociale medier i (værdi kr.) sponsoreret af Vi&Di. Rådgivningscentrenes deltagelse i Erfagrupperne 2.0 honoreres af projekt Vi&Di efter nærmere aftale. Der er honorering for demonstration af de aktiviteter, der indgår i bedømmelserne i konkurrencen, herunder det ekstra arbejde det er at få oprettet de sociale medier, holdt aktiviteterne i gang på disse og få formidlet Erfagruppernes aktiviteter eksternt via traditionelle og sociale medier, samt få udarbejdet materialet til dommernes bedømmelse. Introduktion til deltagere: Erfagruppen skal i samarbejde med en rådgiver fra deres respektive rådgivningscenter aftale erfagruppens formål og regler samt brug af sociale medier og digitale muligheder. En facilitator fra Projekt Vi&Di er tilknyttet gruppen, for at sparre med og følge op på hvordan de sociale medier benyttes internt i gruppen. Erfagruppen beslutter selv, hvilket socialt medie de vil benytte og om et eller flere møder skal ske virtuellet (mini-webinar). Ved gruppens opstart estimeres forventningerne til aktiviteterne i de sociale medier såvel internt i gruppen som eksternt, både med hensyn til enkelt opslag/indlæg som antal af kommentarer/interaktion hertil, for det kommende kvartal. Den samme estimering gennemføres hvert kvartal, hvor der også bør ske en evaluering og tilpasning af brugen af de sociale medier. Det forventes at Erfagruppernes brug af det valgte social medier startes op i løbet af oktober Bedømmelser vil ske i januar, april, juli-august og afgørelsen falder i oktober 2014.

3 Metode: Med udgangspunkt i gruppens formål konkurrerer Erfagrupperne om at skabe et stærkt netværk, inspirerende diskussioner og en effektiv erfaringsudveksling via aktiviteter på sociale medier. Erfagrupperne og deres rådgivningscentre bliver i konkurrencen endvidere målt på at få skabt opmærksomhed om medlemmernes og rådgivningscentrets deltagelse i konkurrencen. Til bedømmelse af konkurrencen benyttes tre dommere: Dorte Marcussen, projektleder på Vi&Di, Kommunikationsmedarbejder i DLBR fra en center, Eva Glerup VFL, DLBR-akademiet. Ved den afsluttende bedømmelse i oktober 2014 forventes, at dommerkomiteen udvides med en ekstern specialist i sociale medier. Disse dommere bedømmer Erfagrupperne 2.0 s præstationer ved at vurdere: - om gruppen har skabt sammenhæng mellem gruppens formål og brug af sociale medier - aktiviteten på lukkede sociale medier internt i gruppen - formidling på traditionelle og åbne sociale medier om det at deltage i en Erfagruppe styrken af det sociale og faglige netværk i erfagruppen og indfrielse af erfagrupens formål. En detaljeret beskrivelse af pointstrukturen gives nedenfor. I den forbindelse er det vigtigt at nævne, at det eneste krav er, at Erfagruppes formål skal indeholde et fagligt element og skal benytte mindst et socialt medie i dialogen og interaktion mellem erfagruppens medlemmer og den tilknyttede rådgiver. Der er intet krav om antallet af møder på bedriften, alt kan i princippet ske på et socialt medie eller via virtuelle møder. Dommerne afvejer ambitionsniveauet i brugen af de sociale medier, hvorfor kreativ og inspirerende brug af de sociale medier og digital muligheder til den faglige formidling og erfaringsudveksling vil blive honoreret. Dommerne vil endvidere honorere form og indhold i opslag, samt om gruppen og dens rådgivere udnytter at sociale medier giver mulighed for korte beskeder, dialog og interaktion. Der vil være vurdering af om aktiviteterne tager fat i faglige udfordringer, engagement i medlemmernes dagligdag og udfordringer, samt at tonen i og respons på indlæggene giver grundlag for et givende netværk. Dommerne evaluerer Erfagrupperne 2.0 fire gange i løbet af 2013/14 for at høre, hvad status er på deres aktiviteter. Efter første bedømmelsesrunde udpeges en erfagruppe som vinder, efter hver af de efterfølgende runder udpeges såvel vinderen af runden (den prikkede trøje) som den samlede vinder (den gule trøje). Materiale skal indsendes til dommerne på adressen: Videncentret for Landbrug, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N., att: Dorte Marcussen. Materiale skal være modtaget den: Den 1. november indledende materiale Den 5. januar bedømmelsesmateriale Den 5. april bedømmelsesmateriale Den 1. juli bedømmelsesmateriale Den 1. oktober bedømmelsesmateriale Justeringer af ovenstående deadlines kan forekomme og vil blive udmeldt i passende tid til handling.

4 Pointstruktur: Der kan maksimalt opnås 100 point i hver bedømmelsesrunde. Fordelt med følgende pointfordeling i de forskellige runder: Generel bedømmelsesskala - 20 % for at skabe sammenhæng mellem formål og brug af sociale medier - 25 % for aktiviteten på de sociale medier internt i gruppen - 15 % for formidling af forløb og udbytte af Erfagrupper % for indtrykket af netværkets styrke i Erfagruppen - 15 % for indfrielse af mål for brug af sociale medier og opnåelse af gruppens formål - 15 % for nytænkningen og tilpasningen i brug af de sociale medier. Materialet indsendes til projektleder på Vi&Di Dorte Marcussen, Videncentret for Landbrug, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus. Hvorefter dommerkomiteen gennemgår materialet og uddeler point og trøjer. Det indsendte materiale i november 2013 skal indeholde: - En beskrivelse af gruppens medlemmer og deres brug af sociale medier privat gerne i form af links til disse - En beskrivelse af erfagruppens formål og dens interne regler - Plan for brug af sociale medier internt i erfagruppen Det indsendte materiale til de fire bedømmelsesrunder skal indeholde: - Skærmdump af de sociale medier fra aktiviteterne internt i erfagruppen efter aftale kan dette materiale udarbejdes af projektet. - En redegørelse for om planen for brug af sociale medier er fulgt i kvartalet og en beskrivelse af evt. ændringer i brug af de sociale medier. - Materiale der har formidlet erfagruppens forløb gerne i form af link og en vurdering af gennemslagskraften af disse. Om muligt oversigt over kommende formidlings aktiviteter. - En redegørelse for medlemmernes engagement i og udbytte af netværket i erfagruppen og evt. aktiviteter der kan styrke netværket og udbyttet yderligere. Det er vigtigt at pointere, at ovenstående ikke er tænkt som lange, forkromede redegørelser, men derimod et præcist værktøj, der hurtigt giver overblik over muligheder, metoder og målsætninger i erfagruppen. Materialet må gerne være visuelt og udnytte de sociale medier. Hvis deltagerne vil klage over dommernes afgørelser eller lignende, skal klagen sendes skriftligt til styregruppen for projekt Vi&Di på Videnscentret for Landbrug att.: Malene Høj Jabcke. Pointfordelingen pr. runde: 1. runde - Gruppens formål og plan i fokus - 50 % for at skabe sammenhæng mellem formål og brug af sociale medier - 20 % for aktiviteten på de sociale medier internt i erfagruppen - 10 % for nytænkningen og tilpasningen i brug af de sociale medier - 5 % for formidling af forløb og udbytte af Erfagrupper % for indtrykket af netværkets styrke i Erfagruppen

5 2. runde Fokus på tilpasninger af brugen af de sociale medier internt - 30 % for aktiviteten på de sociale medier internt i erfagruppen - 20 % for at skabe sammenhæng mellem formål og brug af sociale medier - 20 % for nytænkningen og tilpasningen i brug af de sociale medier - 10 % for formidling af forløb og udbytte af Erfagrupper % for indtrykket af netværkets styrke i erfagruppen 3. runde Fokus på forløb såvel internt som eksternt - 30 % for aktiviteten på de sociale medier internt i erfagruppen - 20 % for formidling af forløb og udbytte af Erfagrupper % for nytænkningen og tilpasningen i brug af de sociale medier - 10 % for indtrykket af netværkets styrke i erfagruppen - 10 % for at skabe sammenhæng mellem formål og brug af sociale medier 4. runde Fokus på formidling og indfrielse af formål - 30 % for indfrielse af mål for brug af sociale medier og opnåelse af erfagruppens formål - 25 % for formidling af forløb og udbytte af Erfagrupper % for aktiviteten på de sociale medier internt i erfagruppen - 15 % for indtrykket af netværkets styrke i erfagruppen - 10 % for nytænkningen og tilpasningen i brug af de sociale medier - 0 % for at skabe sammenhæng mellem formål og brug af sociale medier Der uddeles den gule trøje til den gruppe, der har den samlede højeste pointscore. Der uddeles en prikket trøje til den gruppe, der har den største pointhøst i seneste periode. Vægtning: Dommerne skal lægge vægt på nedenstående forhold i deres bedømmelse: - Understøtter erfagruppens formål af brugen af de sociale medier? - Er planen for brugen af de sociale medier inspirerende og realistisk? - Er målsætningerne for brugen på de sociale medier ambitiøse? - Sker der fornuftige tilpasninger i planer for og brug af de sociale medier? - Hvordan er balance mellem faglig formidling og erfaringsudveksling/dialog? - Har erfagruppens medlemmer været i interaktion med hinanden? - Er erfagruppens medlemmer ligeværdige på de sociale medier? - Har formidlingen af konkurrencen forløb via centrenes medier afspejlet sig i dialog og kommentarer? - Udnytter erfagruppen/centret de sociale medier i den måde der skrives på? - Udnyttes der visuelle muligheder og app s på de sociale medier? Dommerne vil efter første pointuddeling komme med en kort udtalelse vedr. niveauet i første bedømmelsesrunde, samt en hensigtserklæring som deltagere kan bruge til at blive bevidste, om hvad dommerne søger i de næste bedømmelsesrunder. Derved bliver deltagerne yderligere bevidstgjort, om hvad der specifikt honoreres af dommerkomiteen.

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse del 2

Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse del 2 Afslutningsevaluering af: Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse del 2 Juni 2010 Af: Ole Christian Madsen 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning... 3 Baggrund og metode... 4

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2014

DELTAG I NYE MÅL 2014 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2014 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER FLÆSKETORVET 68, 1 DK-1711 KØBENHAVN V T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer:

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: 1: MUS-skema fra Anders Frølund: Side 2 2: MUS-skema fra Ingelise Hosszu: Side 9 3: MUS-skema fra Flemming Larsen: Side 16 4: MUS-skema fra Loise Kjærsgaard: Side

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere