Kan du gætte, hvem jeg er?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan du gætte, hvem jeg er?"

Transkript

1 Kan du gætte, hvem jeg er? Roskilde Universitet, Humbach, Hus 07.1 Forår 2013 Vejleder: Lars Axel Pedersen Antal anslag: Gruppe 4 Thor Stauner Bill, Mathias Bondo Kim, Jan Klitsgaard, Marc Alexander Jønsson, Pernille Vesterled & Christinna Beeken Wallin 1

2 Abstract The website Facebook is the largest social network that has ever existed with more than a billion users. The purpose of this paper is to investigate the self- presentation of three different individuals on the social media website Facebook. Furthermore it will investigate how this presents the users and which reasons there are behind their way to interact seen through the theories of the paper. To answer these questions the paper is based on observations and qualitative analysis of three different Facebook- users, as it will discuss and compare the theorists in a scientific theoretical manner. It will also look into this aspect through the theories on human interaction, developed by the sociologist Erving Goffman and the psychologist Kenneth J. Gergen. The paper will mainly use The Presentation of Self in Everyday Life (1959) by Goffman and The Saturated Self (1991) by Gergen. This paper concludes that Facebook is a tool that makes it easy to gain control, to edit and to maintain ones masks and personalities. Furthermore it shows that the interaction on Facebook is more similar to actual communication than first expected. Finally the project concludes that Gergen focuses on the discourses that exist in society, while Goffman simply notes that society exists. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING MOTIVATION PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING METODE DEN KVALITATIVE METODE KVALITET I EN KVALITATIV UNDERSØGELSE SPECIFICERING AF PERSPEKTIV EKSEMPLIFICERING AF EMPIRIEN KOHÆRENS SITUERING AF SUBJEKTERNE AFKLARING OMKRING BRUG AF TEORIER DE TRE PSYKOLOGISKE VINKLER DEN INTERAKTIONISTISKE TILGANG DEN FÆNOMENOLOGISKE TILGANG DEN PSYKOANALYTISKE TILGANG OVERVEJELSER OMKRING VALG AF PSYKOLOGISK TILGANG ETISKE OVERVEJELSER DIMENSIONSFORANKRING AFGRÆNSNING OPGAVENS OPBYGNING INTERNETTETS UDVIKLING OG SOCIALE MEDIER FACEBOOK FUNKTIONER OG BEGREBER ERVING GOFFMAN DRAMATURGIEN I SOCIOLOGIEN DEN UDRAMATISKE DRAMATURGI DRAMATURGISKE ELEMENTER PERFORMANCE FRONT REGIONS FRONT STAGE MATTERS OF POLITENESS DECORUM BACK STAGE OUTSIDE OBSERVATØRER FACE WORK ROLLER I HVERDAGEN SELVET KENNETH J. GERGEN 35 3

4 4.1 ÆNDRINGEN I OPFATTELSEN AF SELVET ROMANTIKKENS SYN MODERNISMENS SYN FRA MODERNISMENS SELV TIL POSTMODERNISMENS SELV DEN SOCIALE MÆTNINGSPROCES MULTIFRENI SELVKONSTRUKTIONENS TRE FASER DEN STRATEGISKE MANIPULATION PASTICHEPERSONLIGHEDEN DET RELATIONELLE SELV GOFFMAN KONTRA GERGEN INTERAKTIONISME SOCIALKONSTRUKTIONISME GOFFMAN OG GERGEN PÅ FACEBOOK GOFFMAN PÅ FACEBOOK DRAMATURGISKE ELEMENTER PÅ FACEBOOK CYNICAL OG SINCERE FRONT OBSERVATØRER REGIONS FACE WORK ROLLER I HVERDAGEN SELVET GERGEN PÅ FACEBOOK SELVMANGFOLDIGGØRELSE PERSEVERANCE OF THE PAST ACCELERATION OF THE FUTURE STRATEGISK MANIPULATION PASTICHEPERSONLIGHEDEN DET RELATIONELLE SELV ANALYSE AF FACEBOOK- PROFILERNE KRITERIER FOR VALG AF FACEBOOK PROFILERNE ANALYSE AF MIKKELS PROFIL INTRODUKTION TIL MIKKEL IFØLGE ERVING GOFFMAN IFØLGE KENNETH GERGEN ANALYSE AF MARTINS PROFIL INTRODUKTION TIL MARTIN IFØLGE ERVING GOFFMAN IFØLGE KENNETH GERGEN ANALYSE AF EMILIES PROFIL INTRODUKTION TIL EMILIE IFØLGE ERVING GOFFMAN 83 4

5 7.4.3 IFØLGE KENNETH GERGEN FEJLKILDE ANALYSE AF CATHRINES PROFIL INTRODUKTION TIL CATHRINE IFØLGE ERVING GOFFMAN DISKUSSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE 101 5

6 1. Indledning Da Facebook så dagens lys i 2004, var der ikke mange, der havde forudset, at det i 2013 ville være et medie, som ville have omtrent 1 milliard brugere på globalt plan. Alene i Danmark er der ca. 3 mio. brugere. (Internetkilde: Nettendenser). Mediets popularitet skyldes øjensynligt, at Facebook gør det muligt, at man kan være flere forskellige steder på samme tid. Man kan eksempelvis se billeder fra en ferie eller en fest i weekenden, samtidig med at man fører en til flere samtaler, eller at man for den sags skyld foretager et videoopkald. Man må gå ud fra, at en betydelig del af de 3 mio. danske brugere dagligt benytter sig af kommunikationsstrømmen, som Facebook tilbyder. Det der i den grad gør Facebook interessant er, at man kan skræddersy sin identitet, som man ønsker omverden skal se den. Man er selv herre over hvilke billeder man ønsker at blive tagget på, hvilke grupper man bliver medlem af, og hvilke personlige oplysninger man ønsker at tilkendegive. Man bestemmer også selv hvilke statusopdateringer, kommentarer, billeder m.m. man lægger op, samt hvilke ting man synes godt om. Dette skaber en hel ny måde at selviscenesætte sig på. 1.1 Motivation Motivationen for projektet ligger i at undersøge, om man ved hjælp af to teoretiske vinkler omhandlende relationel identitetsdannelse kan analysere udvalgte Facebook- brugeres adfærd. Vi vil undersøge, om teorierne er brugbare, når de bliver benyttet på et virtuelt fænomen, selvom de er blevet skabt med henblik på ansigt- til- ansigt kommunikation. Denne motivation har rod i en undring, om hvordan Facebook som medie bliver brugt som et middel til at skabe en selvfremstilling. 6

7 1.2 Problemfelt Projektet tager udgangspunkt i en analyse af tre udvalgte Facebook- profiler, vis hverdag vi antager, at Facebook udgør en stor del af. Vi har ud fra egne erfaringer med Facebook en motivation for at undersøge, hvordan dette medies muligheder og funktioner bliver benyttet af tre vidt forskellige individer. Der er altså tale om et eksperiment, hvor undersøgelsen vil tage udgangspunkt i Kenneth J. Gergens og Erving Goffmans teorier angående social mætning og performance i hverdagen, og forsøge at bruge dem på Facebook selvom det ikke var teoriernes oprindelige formål. Projektets antagelser er baseret på to teorier præsenteret i henholdsvis Goffmans og Gergens værker. Projektet antager, at man kan anvende deres teorier til at analysere den interaktion, der foregår på Facebook. Projektets eksperimentale del er at anvende teorierne kvalitativt på tre forskellige tilfælde. 1.3 Problemformulering Hvordan anvender brugerne Facebook i fremstillingen af dem selv, og hvorfor gør de, som de gør? Hvad siger det om dem i forhold til Goffmans og Gergens teorier? For at kunne besvare problemformuleringen har vi valgt at opstille nogle antagelser. Dette gøres for ikke at skabe unødig forvirring omkring projektets endelige konklusion. Det antages at: De udvalgte Facebook- profiler er autentiske, og de må derfor betragtes som værende troværdig empiri. Facebooks funktioner kan sammenkobles med Goffmans dramaturgiske begreber. Man kan anvende de udvalgte teorier på Facebook. 7

8 1.4 Metode Projektet baseres på de to udvalgte hovedværker The Presentation of Self in Everyday Life (1959) af Erving Goffman og The Saturated Self (1991) af Kenneth J. Gergen. Begge hovedværker er skrevet med den hensigt, at belyse hvordan mennesker interagerer med hinanden, og hvordan denne interaktion udfolder sig. Desuden udmærker værkerne sig ved at være baseret på to forskellige socialpsykologiske opfattelser af identitet. Goffmans sociologiske retning er interaktionistisk, mens Gergens er socialkonstruktionistisk, hvilket er en videreudvikling af Interaktionismen. Der er altså tale om to retninger, som supplerer hinanden i dette projekt Den kvalitative metode Projektets analytiske metode er centreret omkring et kvalitativt udgangspunkt. Det er vigtigt at understrege, at projektets formål ikke er at drage generelle konklusioner for alle Facebook- brugere, men derimod at anvende teorierne eksperimentalt på de tre profiler. Projektet tager som tidligere nævnt udgangspunkt i tre forskellige offentlige Facebook- profiler. Hver af disse profiler analyseres i et kvalitativt perspektiv ved at betragte dem som subjekter i relation til det valgte teoretiske grundlag. Derved opnår projektet indsigt i, hvorvidt subjektet kan anvende Facebook til eksempelvis at opbygge en bestemt karakter Kvalitet i en kvalitativ undersøgelse For at sikre størst mulig kvalitet i projektets analyse har projektet nydt godt af at følge de generelle kvalitetssikrings præmisser opstillet i Lene Tanggaards og Svend Brinkmanns kapitel 23 Kvalitet i kvalitative studier i bogen Kvalitative Metoder (2010). Heri beskriver Tanggaard og Brinkmann nogle generelle overvejelser og 8

9 præmisser, som et godt kvalitativt studie burde indeholde. Selvom de selv nævner, at der er bred uenighed om, hvilke kriterier netop denne metode skal overholde, er det ikke desto mindre værd at have in mente i analytisk sammenhæng. Teksten forudsætter, at der i studiet indgår en eller anden form for interview, deltagerobservation eller observation. Derfor er alle kriterierne ikke relevante, da de meget specifikt kan omhandle interviewsituationer eller lignende, som altså ikke indgår i dette projekt. Herunder vil der følge en forklaring af de relevante kriterier for dette projekt, og hvorledes projektet lever op til dem Specificering af perspektiv Dette kriterie skal give læseren en gennemsigtighed i forhold til projektet. Ved at gennemgå det teoretiske perspektiv og afklare hvordan det vil blive anvendt, skal læseren opleve en indsigt i projektet. Desuden forventes det også at antagelser klargøres så læseren kan gennemskue hvilke analytiske konklusioner, der er et produkt af hvad. Dette kommer til udtryk, gennem de antagelser der er blevet opstillet, samt de generelle overvejelser der er blevet gjort i forbindelse med projektet og afgrænsningen. (Tanggaard & Brinkmann, 2010: s. 492) Eksemplificering af empirien Ved at klargøre og eksemplificere hvad der bliver arbejdet med analytisk, kan læseren få indsigt i hvorfor og hvordan projektet konkluderer og udvinder de informationer, som det gør. Herved kan læseren være sikker på, at analysen er foretaget på baggrund af empirien og deraf er nært forbundet med denne. Dette projekt forsøger at indvie læseren i, hvilke situationer der analyseres, hvilket skal give et præcist indblik i, hvordan situationen forholder sig, ved blandt andet at 9

10 anvende screenshots og detaljerede forklaringer hvis det er nødvendigt for forståelsen af analysen. (Tanggaard & Brinkmann, 2010: s. 492) Kohærens Det er vigtigt, at læseren oplever kohærens i forhold til projektet. Hvis eksempelvis fremgangsmetoden og den logiske rækkefølge ikke følger visse principper, kan et projekt opleves som usammenhængende og inkohærent. Dette projekt følger en almen taksonomi i form af: 1. Teoretisk redegørelse 2. Analyse 3. Diskussion 4. Perspektivering 5. Konklusion. Desuden medfølger der også en læseguide til projektet, hvor det klargøres fra start, hvordan teorierne vil blive anvendt, og hvad dets formål er (Tanggaard & Brinkmann, 2010: s. 493) Situering af subjekterne For at give et præcist indblik i empirien og der undersøges, er det vigtigt at angive en vis form for kontekst. Konteksten kan bestå af beskrivelser af subjektet, livsomstændigheder eller lignende. Ved at meddele om dette og være opmærksom på det kan visse handlinger betyde forskellige ting alt efter situationen. I projektet vil valg af profiler, og hvilke kriterier der gik forud for selektionen blive uddybet senere hen. Ydermere nævnes det, om der kunne være forhold i processen, som gjorde det problematisk eller ligefrem umuligt at undersøge subjektet. Som det fremgår senere i projektet, har det været problematisk at få adgang til information i ét specifikt tilfælde. 10

11 Projektet har en detaljeret indføring i, hvem subjekterne er. Dette er primært baseret på de informationer, som de opgiver på Facebook (Tanggaard & Brinkmann, 2010: s. 492) Afklaring omkring brug af teorier Som tidligere nævnt anses alle dele af værkernes teorier ikke for at være relevante. Derfor er projektet bedst tjent med ikke at beskæftige sig med dem, og der vælges derfor kun brudstykker ud fra de forskellige teorier. Selvom teorierne kommer fra to forskellige forfattere, skal læseren efter det redegørende afsnit opfatte den redegjorte teori som én samlet teori. Den samlede teori skal tjene til at forstå, hvordan folk kommunikerer, og hvad det kan fortælle om empirien. For at undgå forvirring kan det visualiseres på denne måde: 11

12 1.4.3 De tre psykologiske vinkler Når man anskuer identitet gennem psykologien kan begrebet i grove træk inddeles i tre indgangsvinkler. De tre traditioner indenfor psykologien kan beskrives på følgende måde: Den interaktionistiske tilgang Denne tradition fokuserer på, at individet opbygger sin identitet gennem interaktioner med andre. Gennem denne kommunikation skabes personlighed, karakter og deraf selvet. Denne socialpsykologi hæfter sig ved at fokusere på personen, processen og de sociale omgivelser. Denne tradition beskæftiger sig med følgende: Hvad sker der mellem de involverede personer i et socialt samspil Organisationers og institutioners betydning for individets handlinger og livsværdier. (Internetkilde: Den Store Danske) Interaktionisterne mener, at man ikke kan studere identitet i laboratoriet, men derimod at man må opleve den sociale virkelighed, hvori individet fungerer (Skovlund, 2007: 186). Interaktionismens grundidé er, at man ikke kan studere et individs selv uden at observere denne person i socialt samspil. Interaktionismen fokuserer på grupper, normer, kommunikation etc., mens den klassiske tilgang fokuserer på menneskets identitet i form af hukommelse, perceptioner, tanker etc. (Skovlund, 2007: s ) Den fænomenologiske tilgang Denne tradition tager udgangspunkt i personens oplevelse af sig selv som et integreret hele, som én person der handler, beslutter og vælger. Der lægges her vægt på oplevelsen af enhed på tværs af den livshistoriske udvikling. (Internetkilde: Den Store Danske (a)) Der tages i denne retning afstand fra en anskuelse af mennesket som kun værende et biologisk og socialt betinget væsen. I stedet for at forklare mennesket med 12

13 naturvidenskab og samfundsvidenskab, lægges der her vægt på menneskets egen vilje og behov. (Internetkilde: Den Store Danske(a)) Den fænomenologiske psykologi handler om at beskrive en persons oplevelser gennem psykologien, hvilket vil sige, at man beskriver personens oplevelsesverden. Modsat interaktionismen undersøger fænomenologien mennesket indefra (Jacobsen, B., 2007: s. 78) Den psykoanalytiske tilgang Den tredje tradition tager udgangspunkt i opfattelsen af, at identiteten kun er delvis bevidst og ser identitetsdannelsen som en kontinuerlig proces. Aktuelle og nutidige oplevelser anskues i relation til individets barndom og som en følge heraf. (Internetkilde: Den Store Danske(a)) Overvejelser omkring valg af psykologisk tilgang Projektet tager udgangspunkt i to teoretikere, der har en interaktionistisk tilgang til socialpsykologien. Dette er valgt på baggrund af, at denne tilgang beskæftiger sig med identiteten som et produkt af sociale relationer. Denne tankegang ligger tæt op af Facebooks funktioner, der kan anskues som værende et virtuelt alternativ til hverdagslivets relationer og interaktioner. Facebook som platform bygger netop på interne grupper, normer, regler, interaktion og kommunikation, hvorfor det er nærliggende at undersøge individer på Facebook ved brug af interaktionismen. Fænomenologien ville derimod være svær at benytte til at beskrive Facebook, da denne som tidligere beskrevet beskæftiger sig med individet set indefra. Denne psykologiske vinkel kunne sagtens have været benyttet på Facebook, men det havde dog krævet en anden tilgang til undersøgelsen af empirien, end den projektet tager udgangspunkt i. I stedet for at observere Facebook- brugerne på samme måde som 13

14 Goffman brugte observationsmetoden 1, kunne undersøgelsen også have været baseret på en interaktion mellem forfattere og de undersøgte individer. Det kunne eksempelvis være blevet gjort ved, at spørge disse personer om hvilke overvejelser de gør sig når de poster noget specifikt på Facebook, eller hvorfor de agerer som de gør på mediet. På den måde kunne projektet belyse individets ageren indefra. Der er to grunde til, at projektet har benyttet den første mulighed. Den ene er, at det er nærliggende at kunne undersøge personerne så objektivt som muligt. Ved at bruge fænomenologien kunne man løbe ind i, at den udspurgte person ville svare uærligt på spørgsmålene, fordi personen forsøger at give intervieweren et forvrænget indtryk af dem selv, ligesom man kan komme ud for på Facebook. Den anden grund er, at det kunne besværliggøre processen, hvis man skulle finde brugbare emner og samtidig have deres samtykke til at deltage i undersøgelsen. Den psykoanalytiske tilgang er fravalgt til undersøgelsen på baggrund af, at denne bygger på menneskets identitet som værende et produkt at de første leveår, og den giver dermed ikke plads til udvikling. Da Facebook er et medie der udelukkende er baseret på relationer mellem individer, har denne tilgang ikke været anset som brugbar. 1.5 Etiske overvejelser Fra begyndelsen af projektet har brugen af Facebook- profilerne været omdrejningspunkt for en etisk debat fra forfatternes side. Der er taget forholdsregler for at sikre brugernes anonymitet, selvom deres profiler er offentlige og frit tilgængelige for alle og enhver. Hver af brugerne har fået et dæknavn, der bliver anvendt censurerede billeder af dem og deres venner. På billederne anvendt i analysen er analyseprofilerne censureret med sort, mens deres venner er censureret med grå. Der anvendes dog eksempler på hvad de vælger at frigive af personlige informationer herunder bopæl, arbejde, antal venner o. lign. 1 Goffman brugte observationsmetoden ved at observere mennesker i New Yorks undergrundsbane uden interaktion med disse, på samme måde som da han skrev The Presentation of Self in Everyday Life. 14

15 Det var på tale at anvende alt på deres profiler og lukke projektet for omverdenen, men dette ansås ikke for at være nødvendigt for at besvare problemformuleringen fyldestgørende. 1.6 Dimensionsforankring Projektet arbejder indenfor de to dimensioner Subjektivitet og Læring og Filosofi og Videnskabsteori. Subjektivitet og Læring kommer til udtryk ved, at projektets kerneteorier bevæger sig indenfor Identitetspsykologi og Sociologi. Der vil blive taget fat på Erving Goffmans teori omhandlende selvets måde at dramatisere sig på i hverdagslivet. Overordnet set kaldes teorien den dramaturgiske teori, hvor begreber såsom performance, front stage og back stage vil blive berørt. Ligeledes har vi udvalgt tre profiler, som vil blive analyseret kvalitativt. Kenneth J. Gergens teori omhandlende selvet som produkt af sine sociale relationer vil ligeledes blive benyttet i projektet. Her vil der fokuseres på begreber som multifreni, samt strategisk manipulation, udvikling af pastichepersonligheden og det relationelle selv. Projektet vil være forankret i Filosofi og Videnskabsteori, da der i projektet reflekteres videnskabsteoretisk over de tre psykologiske indgangsvinkler: Den interaktionistiske tilgang, den fænomenologiske tilgang og den psykoanalytiske tilgang. Goffman og Gergen vil herunder blive sat ind i en videnskabsteoretisk kontekst, hvor de hver især repræsenterer to forskellige videnskabelige retninger i henholdsvis Interaktionisme og dennes videreudvikling Socialkonstruktionisme. Det vil blive forsøgt at benytte deres teorier på det sociale medie Facebook. Derudover er størstedelen af den anvendte litteratur engelsk, og dermed forankres dimensionen Fremmedsprog. 15

16 1.7 Afgrænsning Projektet arbejder med sit eget analyseapparat, som er sammensat af udvalgte elementer fra både Goffmans og Gergens teorier. Formålet med dette har været at be- eller afkræfte antagelsen om, at disse teorier, som er udtænkt inden udviklingen af Facebook, stadig er relevante når mennesker interagerer på dette sociale medie. Analyseapparatet er udarbejdet for at afgrænse projektet fra overflødige elementer i Goffmans og Gergens teorier. Goffman brugte observationsmetoden til at udarbejde sin teori, hvilket er en nærliggende metode at benytte, når det drejer sig om menneskers relationer og interaktioner. Projektet afgrænser sig fra at bruge den fænomenologiske tilgang til empirien, som eksempelvis kunne være at undersøge, hvordan de udvalgte Facebook- brugere agerer på mediet ved at stille dem spørgsmål omkring deres handlinger, ytringer, oplevelser etc. Valget af profiler i analysen har lagt vægt på, at de alle skulle være offentlige, aktive og forskellige. Der findes uanede måder at benytte Facebook på, hvorfor projektet har søgt at finde tre repræsentative personer, som opfylder visse krav. Disse vil blive uddybet senere i opgaven. Flere profiler til analysen ville have været ideelt, men projektet afgrænser sig til de valgte tre på baggrund af, at det skal holde sig indenfor realistiske rammer. Projektets oprindelige undren tog udgangspunkt i et foredrag omhandlende begrebet FOMO af en forsker fra Aalborg Universitet ved navn Tem Frank Andersen. Projektet tog dog hurtigt en drejning væk fra denne vinkel af to årsager. For at afgrænse projektet blev dette begreb fravalgt til fordel for projektets hovedantagelse, nemlig hvorledes de udvalgte teorier kan overføres til Facebook, og 16

17 samtidig fordi begrebet FOMO er et relativt nyt og ikke- undersøgt begreb, hvorfor det ville være besværligt at tage udgangspunkt i. Kimberly Youngs forskning om internetafhængighed blev diskuteret i begyndelsen af projektets tilblivelse, men blev senere sorteret fra. Dette skyldes at projektet ikke ønskede at undersøge afhængighed, da det ville blive problematisk at generalisere og redegøre for, hvad afhængighed egentlig er, hvornår man er det etc. En anden teoretiker der var med i projektets overvejelser, er Donald W. Winnicott og hans teori om The good mother. Projektet har dog fravalgt og afgrænset sig fra Winnicott baseret ud fra hans retning indenfor psykologien. Som skrevet under afsnittet De tre psykologiske vinkler, så har projektet afgrænset sig fra den psykoanalytiske tilgang, hvorfor Winnicott blev fravalgt. Erik H. Erikson blev derudover også diskuteret i gruppen, herunder hans teori om de 8 livsaldre. Erikson blev dog ligeledes fravalgt af samme grund som Winnicott, nemlig at han har rødder i psykoanalysen. Projektets vinkel ledte i retningen af identitet og ageren på Facebook, hvori Eriksons teori ikke passede ind. Projektet har ligeledes afgrænset sig fra at benytte Axel Honneth og hans teori om anerkendelse, selvom det kunne virke oplagt. Dette skyldes at de valgte teoretikere, Goffman og Gergen, umiddelbart favnede bredere, og derfor var de to teoretikere, som projektet ønskede at fokusere på. Dog virker Honneth så relevant, at han vil blive set på i projektets perspektivering. 1.8 Opgavens opbygning Det kommende afsnit vil redegøre for internettets udvikling og herunder sociale medier. I dette afsnit vil diverse Facebook- begreber og funktioner blive forklaret, så læseren har en baggrundsviden om mediet, og dermed kan forstå begreberne, der senere anvendes i analysen af Facebook- profilerne. 17

18 Herefter vil der blive redegjort for Erving Goffmans samt Kenneth J. Gergens teorier. Til sidst i det redegørende afsnit vil Goffman og Gergen sammenholdes med fokus på Interaktionisme og Socialkonstruktionisme. Dernæst vil følge en overordnet analyse af hvordan Goffman og Gergen kan anvendes på Facebook. I selve analysen af de tre Facebook- profiler bliver der først beskrevet kriterierne for valget af profilerne, samt en kort introduktion til den enkelte profil, og der vil efterfølgende blive analyseret med udgangspunkt i Goffman og Gergens teorier. En fjerde Facebook- profil vil dernæst indgå som en fejlkilde, da profilen blev deaktiveret under skriveprocessen. Den er dog sidenhen atter aktiveret. Projektets resultater vil i sidste ende udmunde i en diskussion, en perspektivering og en sammenfattende konklusion. 2. Internettets udvikling og sociale medier Internettet har de seneste 50 år gennemgået en utrolig udvikling. Fra at være et militært kommunikationsredskab i slutningen af 1960'erne til at være et offentligt redskab, som bliver diskuteret og omtalt som en menneskeret. Hvor interessant denne udvikling end er, ligger projektet interesseret i det der er blevet døbt Web 2.0 som er internettets tredje fase (Internetkilde: Den Store Danske (b)). Første fase kendetegnes ved militærets brug af internettet som et internt lukket redskab, anden fase, kaldet Web 1.0, kendetegnes ved offentlig adgang bestående af envejskommunikation og tredje fase, kaldet Web 2.0, ved, at brugergeneret information og upload er muligt. (Internetkilde: Den Store Danske) (c)). Hver af disse tre faser er skelsættende på hver deres måde, og afføder derfor forskellige interessante muligheder, for personen der anvender internettet. Det interessante ved Web 2.0 er, at det har givet plads og mulighed for, at sociale 18

19 hjemmesider bestående af brugergeneret information kan eksistere. Herunder kan nævnes Twitter, MySpace, Facebook og Youtube etc. Man begyndte for alvor at lægge mærke til denne udvikling omkring 2005, to år efter at MySpace blev grundlagt (Internetkilde: Den Store Danske) (d)). MySpace var karakteristisk og indbegrebet af Web 2.0, fordi hjemmesiden består af brugergeneret information på samme måde som eksempelvis en blog gør. Denne informationsudveksling begyndte dog tidligere end MySpace, med hjemmesider som Tripod.com 2 som var en samling af fora, hvor unge og studerende kunne udveksle informationer. Fordi brugerne på MySpace leverer en stor del af informationerne på hjemmesiden og samtidigt bliver opfordret til at holde kontakt med hinanden, skabes der et såkaldt socialt netværk. Andreas M. Kaplan og Michael Haenlein har skrevet og publiceret flere artikler om sociale medier og definerer sociale netværk som følgende: "Social Media is a group of Internet- based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User Generated Content." (Kaplan, Andreas M. og Michael Haenlein, 2010: s. 61) 2.1 Facebook Der er i dag få personer som ikke har kendskab til Facebook, da det er en global hjemmeside med mere end en milliard brugere, og samtidig er mediet blevet en del af populærkulturen med filmen The Social Network. Med administrerende direktør Mark Zuckerberg (Internetkilde: Den Store Danske (e)), som den yngste milliardær i verdenshistorien, i spidsen er Facebook næppe en succeshistorie, der er gået de flestes næse forbi. 2 Senere tripod.lycos.com 19

20 Facebook blev grundlagt i 2004 (Internetkilde: Den Store Danske (f)) af daværende Harvard University studerende Mark Zuckerberg. Ideen var at skabe en online blåbog, som kunne sætte personer i kontakt med hinanden på Harvard, hvad enten det var studerende eller tidligere studerende. Ideen var så populær, at hjemmesiden hurtigt udvidede til andre såkaldte Ivy- League universiteter 3. Facebook var på dette tidspunkt et lukket socialt netværk for aktive og tidligere studerende, da det var påkrævet, at man besad en gyldig - adresse fra universiteterne. Sidenhen er Facebook dog blevet udbredt til størstedelen af verden, og kræver nu kun en gyldig - adresse, for at oprette en profil på det sociale netværk. Hjemmesiden fungerer ved, at man opretter en profil med en - adresse og indtaster sine informationer såsom: navn, fødselsdato, telefonnummer, arbejdsplads etc. Herefter kan man så ansøge om venskab med folk, uploade billeder, dele tekst mm. Mange af funktionerne på hjemmesiden er repræsentative for sociale handlinger, som vi normalt foretager ansigt- til- ansigt. Man kan synes godt om ting, som venner eller du selv uploader eller skriver, man kan deltage i debatter på offentlige profiler, tilpasse sit profilbillede og generelt kommunikere med andre. Desuden er det muligt at vælge, hvor mange af ens informationer man vil dele offentligt med venner, tætte venner etc Funktioner og begreber På Facebook er der en række funktioner og begreber, som kræver forklaring for at klargøre senere brug af samme. Profil her kan alle dine informationer, der er blevet udgivet af dig, eller som involverer dig, kan ses. Herfra kan man se sin tidslinje, sit cover, sit profilbillede, sin venneliste, de billeder man er tagget på, eller selv har uploadet etc. 3 Ivy-League beskriver de førende universiteter i USA. 20

21 Profilbillede dette vælges af personen som ejer profilen. Hvis ikke man vælger et profilbillede, anvender Facebook et generisk billede repræsentativt for ens køn. Cover dette er et baggrundsbillede, der er brugerbestemt lige såvel som profilbilledet. Tidslinje her vises dine statusopdateringer, billeder, andres offentlige beskeder til dig m.m. Dette kan dateres helt tilbage, fra man i sin tid oprettede sin profil. Nyheder dette er siden, hvor alle dine relationers information opdateres og er tilgængelig. Dette kan indebære offentlige beskeder, et nyt profilbillede, nye venner eller lign. Det er også her, dine egne offentlige statusopdateringer vises for dine venner. Statusopdateringer eller Hvad har du på hjertet? (Internetkilde: Facebook) er en funktion, hvor man kan opdatere skriftlige beskeder, tagge venner, uploade billeder eller tagge din nuværende lokalisering, også kaldet check- ind. Kommentarer det er muligt til alle opdateringer og billeder at skrive en kommentar. Denne funktion kan bruges til at diskutere politik, komplimentere hinanden eller komme med forslag til løsning af problemer eller lignende. Synes godt om/like denne funktion er også tilgængelig ved statusopdatering, check- ind, billeder etc. Det fungerer som en tilkendegivelse af, at man synes godt om, hvad der bliver uploadet, opdateret eller skrevet. Tagge/tags man kan med denne funktion eksempelvis gøre opmærksom på hvem der var med på en given ferie, bytur etc. ved at tagge en person. Denne funktion er tilgængelig ved check- ind, upload af billeder og statusopdateringer. 21

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Erving Goffman. Klaus Levinsen Institut for Statskundskab SDU

Erving Goffman. Klaus Levinsen Institut for Statskundskab SDU Erving Goffman Institut for Statskundskab SDU Formål Introduktion til Erving Goffmans sociologiske teorier og begreber Fokus på: Den sociologiske tilgang : symbolsk interaktionisme Det dramaturgiske perspektiv

Læs mere

Amino.dk i et systemteoretisk perspektiv Kommunikation på internettet v/janus Aaen

Amino.dk i et systemteoretisk perspektiv Kommunikation på internettet v/janus Aaen Amino.dk i et systemteoretisk perspektiv Kommunikation på internettet v/janus Aaen 22-11- 2011 Institut for informations- og medievidenskab v/aarhus Universitet Michael Rafn Hornbek og Marie Frølich INDLEDNING...

Læs mere

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications Social media A group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, which allows the creation and exchange of usergenerated content." Kaplan, Andreas

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 KAPITEL 2 HANDLINGER OG MENINGSSKABELSE I HVERDAGSLIVET... 28 Fortolkning og meningsskabelse i hverdagslivet... 29 Det sociale

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg Program TRIV og bedre målsætninger i rehabilitering. Vi kan allerede måle TRIV. Diskussion. Situationel og relationelt

Læs mere

STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN. v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg

STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN. v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg STEDSANS - EN NY MÅDE AT FORANDRE STEDER PÅ Vi tror stedsans kan bruges til at skabe bedre steder. Også i en digital

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa Sociale medier en introduktion Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa 2 Dagsorden Sociale medier hvad er det? Sociale medier versus sociale netværk Metaforer

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Narrativ terapi. Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI. den kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider

Narrativ terapi. Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI. den kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI den 15-07-2017 kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Det narrative perspektiv Begrebet narrativ implicerer en relation. Der er en, som fortæller en historie til

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. offentligt udbud af rammeaftale på levering af en-da/da-en oversættelsesarbejde til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Fuglesangs

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

Spil i undervisningen

Spil i undervisningen Indledning tema 1: Spil i undervisningen Steffen Löfvall Chefkonsulent Dekansekretariatet for uddannelse Copenhagen Business School sl.edu@cbs.dk Michael Pedersen Specialkonsulent Akademisk IT Roskilde

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

SOCIALE MEDIER PR Q3 2015

SOCIALE MEDIER PR Q3 2015 SOCIALE MEDIER PR Q3 2015 VG poster 3-4 gange ugentligt på følgende sociale medier, i prioriteret rækkefølge: Facebook (27.511 følgere), Instagram (6.619 følgere), Twitter (4.826 følgere), LinkedIn (525

Læs mere

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk BIID11 Lektion 7 Personas & scenarios Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Dagens program 2 8:00-8:20: Exemplarium 10,11 og 12 8:20-8:30: Feedback på visioner 8:30-8:50: Dourish kap 4. 8:50-9:00 Pause 9:00-10.00

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012 Mobilisering 2.0 - unge og politisk deltagelse i de sociale mediers tidsalder Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts Jakob Linaa Jensen Center for Internetforskning Forskningsprogram

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Om børn og unges karrierelæring

Om børn og unges karrierelæring Om børn og unges karrierelæring Rita Buhl Lektor og studie- og karrierevejleder VIA University College Hvordan kan vejledning i grundskolen understøtte, at de unge får det bedst mulige afsæt for deres

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen. KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen. KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende Opret profil... 10 Trin 1: Find dine venner... 11 Trin 2: Udfyld oplysninger... 12 Trin 3:

Læs mere

Empowerment Etiske perspektiver - v. Kasper Ploug Jepsen

Empowerment Etiske perspektiver - v. Kasper Ploug Jepsen Empowerment Etiske perspektiver - v. Kasper Ploug Jepsen kj@vghf.dk Opfattelser af empowerment-begrebet Charles Dickens 1860:...I am empowered to mention that it is the intention of the person to reveal

Læs mere