Kan du gætte, hvem jeg er?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan du gætte, hvem jeg er?"

Transkript

1 Kan du gætte, hvem jeg er? Roskilde Universitet, Humbach, Hus 07.1 Forår 2013 Vejleder: Lars Axel Pedersen Antal anslag: Gruppe 4 Thor Stauner Bill, Mathias Bondo Kim, Jan Klitsgaard, Marc Alexander Jønsson, Pernille Vesterled & Christinna Beeken Wallin 1

2 Abstract The website Facebook is the largest social network that has ever existed with more than a billion users. The purpose of this paper is to investigate the self- presentation of three different individuals on the social media website Facebook. Furthermore it will investigate how this presents the users and which reasons there are behind their way to interact seen through the theories of the paper. To answer these questions the paper is based on observations and qualitative analysis of three different Facebook- users, as it will discuss and compare the theorists in a scientific theoretical manner. It will also look into this aspect through the theories on human interaction, developed by the sociologist Erving Goffman and the psychologist Kenneth J. Gergen. The paper will mainly use The Presentation of Self in Everyday Life (1959) by Goffman and The Saturated Self (1991) by Gergen. This paper concludes that Facebook is a tool that makes it easy to gain control, to edit and to maintain ones masks and personalities. Furthermore it shows that the interaction on Facebook is more similar to actual communication than first expected. Finally the project concludes that Gergen focuses on the discourses that exist in society, while Goffman simply notes that society exists. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING MOTIVATION PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING METODE DEN KVALITATIVE METODE KVALITET I EN KVALITATIV UNDERSØGELSE SPECIFICERING AF PERSPEKTIV EKSEMPLIFICERING AF EMPIRIEN KOHÆRENS SITUERING AF SUBJEKTERNE AFKLARING OMKRING BRUG AF TEORIER DE TRE PSYKOLOGISKE VINKLER DEN INTERAKTIONISTISKE TILGANG DEN FÆNOMENOLOGISKE TILGANG DEN PSYKOANALYTISKE TILGANG OVERVEJELSER OMKRING VALG AF PSYKOLOGISK TILGANG ETISKE OVERVEJELSER DIMENSIONSFORANKRING AFGRÆNSNING OPGAVENS OPBYGNING INTERNETTETS UDVIKLING OG SOCIALE MEDIER FACEBOOK FUNKTIONER OG BEGREBER ERVING GOFFMAN DRAMATURGIEN I SOCIOLOGIEN DEN UDRAMATISKE DRAMATURGI DRAMATURGISKE ELEMENTER PERFORMANCE FRONT REGIONS FRONT STAGE MATTERS OF POLITENESS DECORUM BACK STAGE OUTSIDE OBSERVATØRER FACE WORK ROLLER I HVERDAGEN SELVET KENNETH J. GERGEN 35 3

4 4.1 ÆNDRINGEN I OPFATTELSEN AF SELVET ROMANTIKKENS SYN MODERNISMENS SYN FRA MODERNISMENS SELV TIL POSTMODERNISMENS SELV DEN SOCIALE MÆTNINGSPROCES MULTIFRENI SELVKONSTRUKTIONENS TRE FASER DEN STRATEGISKE MANIPULATION PASTICHEPERSONLIGHEDEN DET RELATIONELLE SELV GOFFMAN KONTRA GERGEN INTERAKTIONISME SOCIALKONSTRUKTIONISME GOFFMAN OG GERGEN PÅ FACEBOOK GOFFMAN PÅ FACEBOOK DRAMATURGISKE ELEMENTER PÅ FACEBOOK CYNICAL OG SINCERE FRONT OBSERVATØRER REGIONS FACE WORK ROLLER I HVERDAGEN SELVET GERGEN PÅ FACEBOOK SELVMANGFOLDIGGØRELSE PERSEVERANCE OF THE PAST ACCELERATION OF THE FUTURE STRATEGISK MANIPULATION PASTICHEPERSONLIGHEDEN DET RELATIONELLE SELV ANALYSE AF FACEBOOK- PROFILERNE KRITERIER FOR VALG AF FACEBOOK PROFILERNE ANALYSE AF MIKKELS PROFIL INTRODUKTION TIL MIKKEL IFØLGE ERVING GOFFMAN IFØLGE KENNETH GERGEN ANALYSE AF MARTINS PROFIL INTRODUKTION TIL MARTIN IFØLGE ERVING GOFFMAN IFØLGE KENNETH GERGEN ANALYSE AF EMILIES PROFIL INTRODUKTION TIL EMILIE IFØLGE ERVING GOFFMAN 83 4

5 7.4.3 IFØLGE KENNETH GERGEN FEJLKILDE ANALYSE AF CATHRINES PROFIL INTRODUKTION TIL CATHRINE IFØLGE ERVING GOFFMAN DISKUSSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE 101 5

6 1. Indledning Da Facebook så dagens lys i 2004, var der ikke mange, der havde forudset, at det i 2013 ville være et medie, som ville have omtrent 1 milliard brugere på globalt plan. Alene i Danmark er der ca. 3 mio. brugere. (Internetkilde: Nettendenser). Mediets popularitet skyldes øjensynligt, at Facebook gør det muligt, at man kan være flere forskellige steder på samme tid. Man kan eksempelvis se billeder fra en ferie eller en fest i weekenden, samtidig med at man fører en til flere samtaler, eller at man for den sags skyld foretager et videoopkald. Man må gå ud fra, at en betydelig del af de 3 mio. danske brugere dagligt benytter sig af kommunikationsstrømmen, som Facebook tilbyder. Det der i den grad gør Facebook interessant er, at man kan skræddersy sin identitet, som man ønsker omverden skal se den. Man er selv herre over hvilke billeder man ønsker at blive tagget på, hvilke grupper man bliver medlem af, og hvilke personlige oplysninger man ønsker at tilkendegive. Man bestemmer også selv hvilke statusopdateringer, kommentarer, billeder m.m. man lægger op, samt hvilke ting man synes godt om. Dette skaber en hel ny måde at selviscenesætte sig på. 1.1 Motivation Motivationen for projektet ligger i at undersøge, om man ved hjælp af to teoretiske vinkler omhandlende relationel identitetsdannelse kan analysere udvalgte Facebook- brugeres adfærd. Vi vil undersøge, om teorierne er brugbare, når de bliver benyttet på et virtuelt fænomen, selvom de er blevet skabt med henblik på ansigt- til- ansigt kommunikation. Denne motivation har rod i en undring, om hvordan Facebook som medie bliver brugt som et middel til at skabe en selvfremstilling. 6

7 1.2 Problemfelt Projektet tager udgangspunkt i en analyse af tre udvalgte Facebook- profiler, vis hverdag vi antager, at Facebook udgør en stor del af. Vi har ud fra egne erfaringer med Facebook en motivation for at undersøge, hvordan dette medies muligheder og funktioner bliver benyttet af tre vidt forskellige individer. Der er altså tale om et eksperiment, hvor undersøgelsen vil tage udgangspunkt i Kenneth J. Gergens og Erving Goffmans teorier angående social mætning og performance i hverdagen, og forsøge at bruge dem på Facebook selvom det ikke var teoriernes oprindelige formål. Projektets antagelser er baseret på to teorier præsenteret i henholdsvis Goffmans og Gergens værker. Projektet antager, at man kan anvende deres teorier til at analysere den interaktion, der foregår på Facebook. Projektets eksperimentale del er at anvende teorierne kvalitativt på tre forskellige tilfælde. 1.3 Problemformulering Hvordan anvender brugerne Facebook i fremstillingen af dem selv, og hvorfor gør de, som de gør? Hvad siger det om dem i forhold til Goffmans og Gergens teorier? For at kunne besvare problemformuleringen har vi valgt at opstille nogle antagelser. Dette gøres for ikke at skabe unødig forvirring omkring projektets endelige konklusion. Det antages at: De udvalgte Facebook- profiler er autentiske, og de må derfor betragtes som værende troværdig empiri. Facebooks funktioner kan sammenkobles med Goffmans dramaturgiske begreber. Man kan anvende de udvalgte teorier på Facebook. 7

8 1.4 Metode Projektet baseres på de to udvalgte hovedværker The Presentation of Self in Everyday Life (1959) af Erving Goffman og The Saturated Self (1991) af Kenneth J. Gergen. Begge hovedværker er skrevet med den hensigt, at belyse hvordan mennesker interagerer med hinanden, og hvordan denne interaktion udfolder sig. Desuden udmærker værkerne sig ved at være baseret på to forskellige socialpsykologiske opfattelser af identitet. Goffmans sociologiske retning er interaktionistisk, mens Gergens er socialkonstruktionistisk, hvilket er en videreudvikling af Interaktionismen. Der er altså tale om to retninger, som supplerer hinanden i dette projekt Den kvalitative metode Projektets analytiske metode er centreret omkring et kvalitativt udgangspunkt. Det er vigtigt at understrege, at projektets formål ikke er at drage generelle konklusioner for alle Facebook- brugere, men derimod at anvende teorierne eksperimentalt på de tre profiler. Projektet tager som tidligere nævnt udgangspunkt i tre forskellige offentlige Facebook- profiler. Hver af disse profiler analyseres i et kvalitativt perspektiv ved at betragte dem som subjekter i relation til det valgte teoretiske grundlag. Derved opnår projektet indsigt i, hvorvidt subjektet kan anvende Facebook til eksempelvis at opbygge en bestemt karakter Kvalitet i en kvalitativ undersøgelse For at sikre størst mulig kvalitet i projektets analyse har projektet nydt godt af at følge de generelle kvalitetssikrings præmisser opstillet i Lene Tanggaards og Svend Brinkmanns kapitel 23 Kvalitet i kvalitative studier i bogen Kvalitative Metoder (2010). Heri beskriver Tanggaard og Brinkmann nogle generelle overvejelser og 8

9 præmisser, som et godt kvalitativt studie burde indeholde. Selvom de selv nævner, at der er bred uenighed om, hvilke kriterier netop denne metode skal overholde, er det ikke desto mindre værd at have in mente i analytisk sammenhæng. Teksten forudsætter, at der i studiet indgår en eller anden form for interview, deltagerobservation eller observation. Derfor er alle kriterierne ikke relevante, da de meget specifikt kan omhandle interviewsituationer eller lignende, som altså ikke indgår i dette projekt. Herunder vil der følge en forklaring af de relevante kriterier for dette projekt, og hvorledes projektet lever op til dem Specificering af perspektiv Dette kriterie skal give læseren en gennemsigtighed i forhold til projektet. Ved at gennemgå det teoretiske perspektiv og afklare hvordan det vil blive anvendt, skal læseren opleve en indsigt i projektet. Desuden forventes det også at antagelser klargøres så læseren kan gennemskue hvilke analytiske konklusioner, der er et produkt af hvad. Dette kommer til udtryk, gennem de antagelser der er blevet opstillet, samt de generelle overvejelser der er blevet gjort i forbindelse med projektet og afgrænsningen. (Tanggaard & Brinkmann, 2010: s. 492) Eksemplificering af empirien Ved at klargøre og eksemplificere hvad der bliver arbejdet med analytisk, kan læseren få indsigt i hvorfor og hvordan projektet konkluderer og udvinder de informationer, som det gør. Herved kan læseren være sikker på, at analysen er foretaget på baggrund af empirien og deraf er nært forbundet med denne. Dette projekt forsøger at indvie læseren i, hvilke situationer der analyseres, hvilket skal give et præcist indblik i, hvordan situationen forholder sig, ved blandt andet at 9

10 anvende screenshots og detaljerede forklaringer hvis det er nødvendigt for forståelsen af analysen. (Tanggaard & Brinkmann, 2010: s. 492) Kohærens Det er vigtigt, at læseren oplever kohærens i forhold til projektet. Hvis eksempelvis fremgangsmetoden og den logiske rækkefølge ikke følger visse principper, kan et projekt opleves som usammenhængende og inkohærent. Dette projekt følger en almen taksonomi i form af: 1. Teoretisk redegørelse 2. Analyse 3. Diskussion 4. Perspektivering 5. Konklusion. Desuden medfølger der også en læseguide til projektet, hvor det klargøres fra start, hvordan teorierne vil blive anvendt, og hvad dets formål er (Tanggaard & Brinkmann, 2010: s. 493) Situering af subjekterne For at give et præcist indblik i empirien og der undersøges, er det vigtigt at angive en vis form for kontekst. Konteksten kan bestå af beskrivelser af subjektet, livsomstændigheder eller lignende. Ved at meddele om dette og være opmærksom på det kan visse handlinger betyde forskellige ting alt efter situationen. I projektet vil valg af profiler, og hvilke kriterier der gik forud for selektionen blive uddybet senere hen. Ydermere nævnes det, om der kunne være forhold i processen, som gjorde det problematisk eller ligefrem umuligt at undersøge subjektet. Som det fremgår senere i projektet, har det været problematisk at få adgang til information i ét specifikt tilfælde. 10

11 Projektet har en detaljeret indføring i, hvem subjekterne er. Dette er primært baseret på de informationer, som de opgiver på Facebook (Tanggaard & Brinkmann, 2010: s. 492) Afklaring omkring brug af teorier Som tidligere nævnt anses alle dele af værkernes teorier ikke for at være relevante. Derfor er projektet bedst tjent med ikke at beskæftige sig med dem, og der vælges derfor kun brudstykker ud fra de forskellige teorier. Selvom teorierne kommer fra to forskellige forfattere, skal læseren efter det redegørende afsnit opfatte den redegjorte teori som én samlet teori. Den samlede teori skal tjene til at forstå, hvordan folk kommunikerer, og hvad det kan fortælle om empirien. For at undgå forvirring kan det visualiseres på denne måde: 11

12 1.4.3 De tre psykologiske vinkler Når man anskuer identitet gennem psykologien kan begrebet i grove træk inddeles i tre indgangsvinkler. De tre traditioner indenfor psykologien kan beskrives på følgende måde: Den interaktionistiske tilgang Denne tradition fokuserer på, at individet opbygger sin identitet gennem interaktioner med andre. Gennem denne kommunikation skabes personlighed, karakter og deraf selvet. Denne socialpsykologi hæfter sig ved at fokusere på personen, processen og de sociale omgivelser. Denne tradition beskæftiger sig med følgende: Hvad sker der mellem de involverede personer i et socialt samspil Organisationers og institutioners betydning for individets handlinger og livsværdier. (Internetkilde: Den Store Danske) Interaktionisterne mener, at man ikke kan studere identitet i laboratoriet, men derimod at man må opleve den sociale virkelighed, hvori individet fungerer (Skovlund, 2007: 186). Interaktionismens grundidé er, at man ikke kan studere et individs selv uden at observere denne person i socialt samspil. Interaktionismen fokuserer på grupper, normer, kommunikation etc., mens den klassiske tilgang fokuserer på menneskets identitet i form af hukommelse, perceptioner, tanker etc. (Skovlund, 2007: s ) Den fænomenologiske tilgang Denne tradition tager udgangspunkt i personens oplevelse af sig selv som et integreret hele, som én person der handler, beslutter og vælger. Der lægges her vægt på oplevelsen af enhed på tværs af den livshistoriske udvikling. (Internetkilde: Den Store Danske (a)) Der tages i denne retning afstand fra en anskuelse af mennesket som kun værende et biologisk og socialt betinget væsen. I stedet for at forklare mennesket med 12

13 naturvidenskab og samfundsvidenskab, lægges der her vægt på menneskets egen vilje og behov. (Internetkilde: Den Store Danske(a)) Den fænomenologiske psykologi handler om at beskrive en persons oplevelser gennem psykologien, hvilket vil sige, at man beskriver personens oplevelsesverden. Modsat interaktionismen undersøger fænomenologien mennesket indefra (Jacobsen, B., 2007: s. 78) Den psykoanalytiske tilgang Den tredje tradition tager udgangspunkt i opfattelsen af, at identiteten kun er delvis bevidst og ser identitetsdannelsen som en kontinuerlig proces. Aktuelle og nutidige oplevelser anskues i relation til individets barndom og som en følge heraf. (Internetkilde: Den Store Danske(a)) Overvejelser omkring valg af psykologisk tilgang Projektet tager udgangspunkt i to teoretikere, der har en interaktionistisk tilgang til socialpsykologien. Dette er valgt på baggrund af, at denne tilgang beskæftiger sig med identiteten som et produkt af sociale relationer. Denne tankegang ligger tæt op af Facebooks funktioner, der kan anskues som værende et virtuelt alternativ til hverdagslivets relationer og interaktioner. Facebook som platform bygger netop på interne grupper, normer, regler, interaktion og kommunikation, hvorfor det er nærliggende at undersøge individer på Facebook ved brug af interaktionismen. Fænomenologien ville derimod være svær at benytte til at beskrive Facebook, da denne som tidligere beskrevet beskæftiger sig med individet set indefra. Denne psykologiske vinkel kunne sagtens have været benyttet på Facebook, men det havde dog krævet en anden tilgang til undersøgelsen af empirien, end den projektet tager udgangspunkt i. I stedet for at observere Facebook- brugerne på samme måde som 13

14 Goffman brugte observationsmetoden 1, kunne undersøgelsen også have været baseret på en interaktion mellem forfattere og de undersøgte individer. Det kunne eksempelvis være blevet gjort ved, at spørge disse personer om hvilke overvejelser de gør sig når de poster noget specifikt på Facebook, eller hvorfor de agerer som de gør på mediet. På den måde kunne projektet belyse individets ageren indefra. Der er to grunde til, at projektet har benyttet den første mulighed. Den ene er, at det er nærliggende at kunne undersøge personerne så objektivt som muligt. Ved at bruge fænomenologien kunne man løbe ind i, at den udspurgte person ville svare uærligt på spørgsmålene, fordi personen forsøger at give intervieweren et forvrænget indtryk af dem selv, ligesom man kan komme ud for på Facebook. Den anden grund er, at det kunne besværliggøre processen, hvis man skulle finde brugbare emner og samtidig have deres samtykke til at deltage i undersøgelsen. Den psykoanalytiske tilgang er fravalgt til undersøgelsen på baggrund af, at denne bygger på menneskets identitet som værende et produkt at de første leveår, og den giver dermed ikke plads til udvikling. Da Facebook er et medie der udelukkende er baseret på relationer mellem individer, har denne tilgang ikke været anset som brugbar. 1.5 Etiske overvejelser Fra begyndelsen af projektet har brugen af Facebook- profilerne været omdrejningspunkt for en etisk debat fra forfatternes side. Der er taget forholdsregler for at sikre brugernes anonymitet, selvom deres profiler er offentlige og frit tilgængelige for alle og enhver. Hver af brugerne har fået et dæknavn, der bliver anvendt censurerede billeder af dem og deres venner. På billederne anvendt i analysen er analyseprofilerne censureret med sort, mens deres venner er censureret med grå. Der anvendes dog eksempler på hvad de vælger at frigive af personlige informationer herunder bopæl, arbejde, antal venner o. lign. 1 Goffman brugte observationsmetoden ved at observere mennesker i New Yorks undergrundsbane uden interaktion med disse, på samme måde som da han skrev The Presentation of Self in Everyday Life. 14

15 Det var på tale at anvende alt på deres profiler og lukke projektet for omverdenen, men dette ansås ikke for at være nødvendigt for at besvare problemformuleringen fyldestgørende. 1.6 Dimensionsforankring Projektet arbejder indenfor de to dimensioner Subjektivitet og Læring og Filosofi og Videnskabsteori. Subjektivitet og Læring kommer til udtryk ved, at projektets kerneteorier bevæger sig indenfor Identitetspsykologi og Sociologi. Der vil blive taget fat på Erving Goffmans teori omhandlende selvets måde at dramatisere sig på i hverdagslivet. Overordnet set kaldes teorien den dramaturgiske teori, hvor begreber såsom performance, front stage og back stage vil blive berørt. Ligeledes har vi udvalgt tre profiler, som vil blive analyseret kvalitativt. Kenneth J. Gergens teori omhandlende selvet som produkt af sine sociale relationer vil ligeledes blive benyttet i projektet. Her vil der fokuseres på begreber som multifreni, samt strategisk manipulation, udvikling af pastichepersonligheden og det relationelle selv. Projektet vil være forankret i Filosofi og Videnskabsteori, da der i projektet reflekteres videnskabsteoretisk over de tre psykologiske indgangsvinkler: Den interaktionistiske tilgang, den fænomenologiske tilgang og den psykoanalytiske tilgang. Goffman og Gergen vil herunder blive sat ind i en videnskabsteoretisk kontekst, hvor de hver især repræsenterer to forskellige videnskabelige retninger i henholdsvis Interaktionisme og dennes videreudvikling Socialkonstruktionisme. Det vil blive forsøgt at benytte deres teorier på det sociale medie Facebook. Derudover er størstedelen af den anvendte litteratur engelsk, og dermed forankres dimensionen Fremmedsprog. 15

16 1.7 Afgrænsning Projektet arbejder med sit eget analyseapparat, som er sammensat af udvalgte elementer fra både Goffmans og Gergens teorier. Formålet med dette har været at be- eller afkræfte antagelsen om, at disse teorier, som er udtænkt inden udviklingen af Facebook, stadig er relevante når mennesker interagerer på dette sociale medie. Analyseapparatet er udarbejdet for at afgrænse projektet fra overflødige elementer i Goffmans og Gergens teorier. Goffman brugte observationsmetoden til at udarbejde sin teori, hvilket er en nærliggende metode at benytte, når det drejer sig om menneskers relationer og interaktioner. Projektet afgrænser sig fra at bruge den fænomenologiske tilgang til empirien, som eksempelvis kunne være at undersøge, hvordan de udvalgte Facebook- brugere agerer på mediet ved at stille dem spørgsmål omkring deres handlinger, ytringer, oplevelser etc. Valget af profiler i analysen har lagt vægt på, at de alle skulle være offentlige, aktive og forskellige. Der findes uanede måder at benytte Facebook på, hvorfor projektet har søgt at finde tre repræsentative personer, som opfylder visse krav. Disse vil blive uddybet senere i opgaven. Flere profiler til analysen ville have været ideelt, men projektet afgrænser sig til de valgte tre på baggrund af, at det skal holde sig indenfor realistiske rammer. Projektets oprindelige undren tog udgangspunkt i et foredrag omhandlende begrebet FOMO af en forsker fra Aalborg Universitet ved navn Tem Frank Andersen. Projektet tog dog hurtigt en drejning væk fra denne vinkel af to årsager. For at afgrænse projektet blev dette begreb fravalgt til fordel for projektets hovedantagelse, nemlig hvorledes de udvalgte teorier kan overføres til Facebook, og 16

17 samtidig fordi begrebet FOMO er et relativt nyt og ikke- undersøgt begreb, hvorfor det ville være besværligt at tage udgangspunkt i. Kimberly Youngs forskning om internetafhængighed blev diskuteret i begyndelsen af projektets tilblivelse, men blev senere sorteret fra. Dette skyldes at projektet ikke ønskede at undersøge afhængighed, da det ville blive problematisk at generalisere og redegøre for, hvad afhængighed egentlig er, hvornår man er det etc. En anden teoretiker der var med i projektets overvejelser, er Donald W. Winnicott og hans teori om The good mother. Projektet har dog fravalgt og afgrænset sig fra Winnicott baseret ud fra hans retning indenfor psykologien. Som skrevet under afsnittet De tre psykologiske vinkler, så har projektet afgrænset sig fra den psykoanalytiske tilgang, hvorfor Winnicott blev fravalgt. Erik H. Erikson blev derudover også diskuteret i gruppen, herunder hans teori om de 8 livsaldre. Erikson blev dog ligeledes fravalgt af samme grund som Winnicott, nemlig at han har rødder i psykoanalysen. Projektets vinkel ledte i retningen af identitet og ageren på Facebook, hvori Eriksons teori ikke passede ind. Projektet har ligeledes afgrænset sig fra at benytte Axel Honneth og hans teori om anerkendelse, selvom det kunne virke oplagt. Dette skyldes at de valgte teoretikere, Goffman og Gergen, umiddelbart favnede bredere, og derfor var de to teoretikere, som projektet ønskede at fokusere på. Dog virker Honneth så relevant, at han vil blive set på i projektets perspektivering. 1.8 Opgavens opbygning Det kommende afsnit vil redegøre for internettets udvikling og herunder sociale medier. I dette afsnit vil diverse Facebook- begreber og funktioner blive forklaret, så læseren har en baggrundsviden om mediet, og dermed kan forstå begreberne, der senere anvendes i analysen af Facebook- profilerne. 17

18 Herefter vil der blive redegjort for Erving Goffmans samt Kenneth J. Gergens teorier. Til sidst i det redegørende afsnit vil Goffman og Gergen sammenholdes med fokus på Interaktionisme og Socialkonstruktionisme. Dernæst vil følge en overordnet analyse af hvordan Goffman og Gergen kan anvendes på Facebook. I selve analysen af de tre Facebook- profiler bliver der først beskrevet kriterierne for valget af profilerne, samt en kort introduktion til den enkelte profil, og der vil efterfølgende blive analyseret med udgangspunkt i Goffman og Gergens teorier. En fjerde Facebook- profil vil dernæst indgå som en fejlkilde, da profilen blev deaktiveret under skriveprocessen. Den er dog sidenhen atter aktiveret. Projektets resultater vil i sidste ende udmunde i en diskussion, en perspektivering og en sammenfattende konklusion. 2. Internettets udvikling og sociale medier Internettet har de seneste 50 år gennemgået en utrolig udvikling. Fra at være et militært kommunikationsredskab i slutningen af 1960'erne til at være et offentligt redskab, som bliver diskuteret og omtalt som en menneskeret. Hvor interessant denne udvikling end er, ligger projektet interesseret i det der er blevet døbt Web 2.0 som er internettets tredje fase (Internetkilde: Den Store Danske (b)). Første fase kendetegnes ved militærets brug af internettet som et internt lukket redskab, anden fase, kaldet Web 1.0, kendetegnes ved offentlig adgang bestående af envejskommunikation og tredje fase, kaldet Web 2.0, ved, at brugergeneret information og upload er muligt. (Internetkilde: Den Store Danske) (c)). Hver af disse tre faser er skelsættende på hver deres måde, og afføder derfor forskellige interessante muligheder, for personen der anvender internettet. Det interessante ved Web 2.0 er, at det har givet plads og mulighed for, at sociale 18

19 hjemmesider bestående af brugergeneret information kan eksistere. Herunder kan nævnes Twitter, MySpace, Facebook og Youtube etc. Man begyndte for alvor at lægge mærke til denne udvikling omkring 2005, to år efter at MySpace blev grundlagt (Internetkilde: Den Store Danske) (d)). MySpace var karakteristisk og indbegrebet af Web 2.0, fordi hjemmesiden består af brugergeneret information på samme måde som eksempelvis en blog gør. Denne informationsudveksling begyndte dog tidligere end MySpace, med hjemmesider som Tripod.com 2 som var en samling af fora, hvor unge og studerende kunne udveksle informationer. Fordi brugerne på MySpace leverer en stor del af informationerne på hjemmesiden og samtidigt bliver opfordret til at holde kontakt med hinanden, skabes der et såkaldt socialt netværk. Andreas M. Kaplan og Michael Haenlein har skrevet og publiceret flere artikler om sociale medier og definerer sociale netværk som følgende: "Social Media is a group of Internet- based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User Generated Content." (Kaplan, Andreas M. og Michael Haenlein, 2010: s. 61) 2.1 Facebook Der er i dag få personer som ikke har kendskab til Facebook, da det er en global hjemmeside med mere end en milliard brugere, og samtidig er mediet blevet en del af populærkulturen med filmen The Social Network. Med administrerende direktør Mark Zuckerberg (Internetkilde: Den Store Danske (e)), som den yngste milliardær i verdenshistorien, i spidsen er Facebook næppe en succeshistorie, der er gået de flestes næse forbi. 2 Senere tripod.lycos.com 19

20 Facebook blev grundlagt i 2004 (Internetkilde: Den Store Danske (f)) af daværende Harvard University studerende Mark Zuckerberg. Ideen var at skabe en online blåbog, som kunne sætte personer i kontakt med hinanden på Harvard, hvad enten det var studerende eller tidligere studerende. Ideen var så populær, at hjemmesiden hurtigt udvidede til andre såkaldte Ivy- League universiteter 3. Facebook var på dette tidspunkt et lukket socialt netværk for aktive og tidligere studerende, da det var påkrævet, at man besad en gyldig - adresse fra universiteterne. Sidenhen er Facebook dog blevet udbredt til størstedelen af verden, og kræver nu kun en gyldig - adresse, for at oprette en profil på det sociale netværk. Hjemmesiden fungerer ved, at man opretter en profil med en - adresse og indtaster sine informationer såsom: navn, fødselsdato, telefonnummer, arbejdsplads etc. Herefter kan man så ansøge om venskab med folk, uploade billeder, dele tekst mm. Mange af funktionerne på hjemmesiden er repræsentative for sociale handlinger, som vi normalt foretager ansigt- til- ansigt. Man kan synes godt om ting, som venner eller du selv uploader eller skriver, man kan deltage i debatter på offentlige profiler, tilpasse sit profilbillede og generelt kommunikere med andre. Desuden er det muligt at vælge, hvor mange af ens informationer man vil dele offentligt med venner, tætte venner etc Funktioner og begreber På Facebook er der en række funktioner og begreber, som kræver forklaring for at klargøre senere brug af samme. Profil her kan alle dine informationer, der er blevet udgivet af dig, eller som involverer dig, kan ses. Herfra kan man se sin tidslinje, sit cover, sit profilbillede, sin venneliste, de billeder man er tagget på, eller selv har uploadet etc. 3 Ivy-League beskriver de førende universiteter i USA. 20

21 Profilbillede dette vælges af personen som ejer profilen. Hvis ikke man vælger et profilbillede, anvender Facebook et generisk billede repræsentativt for ens køn. Cover dette er et baggrundsbillede, der er brugerbestemt lige såvel som profilbilledet. Tidslinje her vises dine statusopdateringer, billeder, andres offentlige beskeder til dig m.m. Dette kan dateres helt tilbage, fra man i sin tid oprettede sin profil. Nyheder dette er siden, hvor alle dine relationers information opdateres og er tilgængelig. Dette kan indebære offentlige beskeder, et nyt profilbillede, nye venner eller lign. Det er også her, dine egne offentlige statusopdateringer vises for dine venner. Statusopdateringer eller Hvad har du på hjertet? (Internetkilde: Facebook) er en funktion, hvor man kan opdatere skriftlige beskeder, tagge venner, uploade billeder eller tagge din nuværende lokalisering, også kaldet check- ind. Kommentarer det er muligt til alle opdateringer og billeder at skrive en kommentar. Denne funktion kan bruges til at diskutere politik, komplimentere hinanden eller komme med forslag til løsning af problemer eller lignende. Synes godt om/like denne funktion er også tilgængelig ved statusopdatering, check- ind, billeder etc. Det fungerer som en tilkendegivelse af, at man synes godt om, hvad der bliver uploadet, opdateret eller skrevet. Tagge/tags man kan med denne funktion eksempelvis gøre opmærksom på hvem der var med på en given ferie, bytur etc. ved at tagge en person. Denne funktion er tilgængelig ved check- ind, upload af billeder og statusopdateringer. 21

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications Social media A group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, which allows the creation and exchange of usergenerated content." Kaplan, Andreas

Læs mere

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa Sociale medier en introduktion Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa 2 Dagsorden Sociale medier hvad er det? Sociale medier versus sociale netværk Metaforer

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

hverdagslivets dramaturgi

hverdagslivets dramaturgi Oplevelsesrummet og hverdagslivets dramaturgi g Heidi HansenHansen Ervin Goffman Amerikansk sociolog Hverdagslivets dramaturgi Samfundet består af en række scener Frontstage Front stage og back stageog

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN Den bedst tjenende virksomhed Vækst og bæredygtighed GYLDENDAL BUSINESS Indhold Forord 9 DEL I: Riv siloerne ned 15 Kapitel 1: Isoleret i siloer 17 Jan Carlzon:

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos...

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos... Styr dit privatliv på Facebook Hvorfor skal alle mine venner have en nyhed om, at jeg lige er gået fra kæresten? Hvorfor kan jeg lige pludselig optræde i en annonce for Anders Foghs fanside? Hvordan har

Læs mere

Virtuel projektledelse

Virtuel projektledelse Inspirationsmøde 24 APR 2009 Jan Pries-Heje Slide no.: 1 Virtuel hvad er det? Existing in essence or effect though not in actual fact http://wordnetweb.princeton.edu/ In the context of computing, not concrete

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Design for social interak0on + evaluering in situ SAINT2014

Design for social interak0on + evaluering in situ SAINT2014 Design for social interak0on + evaluering in situ SAINT2014 Opsummering: faglige forudsætninger, læringsmål og kursets struktur Faglige forudsætninger på kurset (fra kursuskataloget) Faglige forudsætninger:

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet It may be that genuine learning may always have this dark side, this not-fully knowing what one is doing. It may be learning

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Menneskelig udvikling og modning tak!

Menneskelig udvikling og modning tak! Menneskelig udvikling og modning tak! - når det sociale fællesskab bliver for krævende i forbindelse med et efterskoleophold Vibeke Haugaard Knudsen Stud.mag. & BA i teologi Læring og forandringsprocesser

Læs mere

Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse. Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse. Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 20

Læs mere

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj & mode Customer Insight paper Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj og mode - baseret på kundeindsigt fra 20 e-commerce sites. Når danskerne

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

GOODBYEPAST HELLOFUTURE

GOODBYEPAST HELLOFUTURE GOODBYEPAST HELLOFUTURE Introduktion But why? Forløbet & praktiske detaljer UVILDIG ONLINE RÅDGIVNING Brand, koncept og strategi med primært fokus på online. Optimering > Webbureau > Bankportal Rådgiver

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Ledelse og kompleksitet. Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015

Ledelse og kompleksitet. Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015 Ledelse og kompleksitet Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015 Gert G. Nygaard lærereksamen 1979 skoleleder 1995, herefter højskolelærer/ - forstander, efterskolelærer/-forstander cand. mag.

Læs mere

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012 Mobilisering 2.0 - unge og politisk deltagelse i de sociale mediers tidsalder Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts Jakob Linaa Jensen Center for Internetforskning Forskningsprogram

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Nyt perspektiv på videnskabsteori

Nyt perspektiv på videnskabsteori Forsiden Nyt perspektiv på videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge Seminar C 24. marts 2015 Erik Staunstrup Hvem er Erik? Erik Staunstrup Videnskabsteori Videnskabsteori er en filosofisk disciplin,

Læs mere

Sociale medier en guide for læger

Sociale medier en guide for læger Sociale medier en guide for læger 2012 SOCIALE MEDIER ER ALLE DIGITALE TJENESTER OG SIDER, HVOR BRUGEREN KAN BIDRAGE MED INDHOLD OG DELE DET MED VENNER OG RESTEN AF OMVERDENEN. DET GÆLDER FACEBOOK, LINKEDIN,

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere