UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER"

Transkript

1 ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts Social Business Learning

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Konklusion... 5 Hvor meget bliver sociale medier anvendt?... 5 Skaber de sociale medier øget læring og dermed værdi?... 6 Hvor nyttige er sociale medier Anvendelse af sociale medier... 7 Meget høj anvendelse 99 %... 7 De hyppigste anvendte værktøjer... 7 Politikker, ubekymret for brugen og store forventninger til fremtiden Sociale medier og læring... 9 De hyppigste anvendte værktøjer til læring... 9 I hvilket omfang har I integreret SM i følgende læringsprocesser? Sociale medier og HR Sociale medier anvendes til HR opgaver De hyppigste anvendte værktøjer i HR Appendix - Deltagernes profil Aldersfordeling - generationer Beskæftiget som Antal ansatte Funktionsmæssig fordeling Geografisk fordeling Branchefordeling

3 1. Indledning Social Business Learning har for 2. år udarbejdet en elektronisk spørgeundersøgelse for at kortlægge brugen af de sociale medier i Danmark. Inspireret af input fra Jane Hart på vores seminar den 4. oktober 2011 definerer vi sociale medier som teknologier designet til: 1. Forbedre produktivitet 2. Finde og anvende information 3. Deltage i og fremme sociale netværk 4. Skabe og dele information Figur 1: Den intelligentes guide til sociale medier ifølge Jane Hart Formålene med undersøgelsen er at få et overblik over sociale mediers anvendelse i forbindelse med HR, læring og vidensdeling. I rapporten vil vi referere til den tilsvarende undersøgelse foretaget i december Flere af spørgsmålene er identiske med den forrige undersøgelse og vi har derfor haft mulighed for at sammenligne svarerne. I den forrige undersøgelse opdelte vi svarene mellem en privat og en arbejdsmæssig. Dette gjorde undersøgelsen lang og forskellen mellem besvarelserne var ikke så store. Vi har derfor slået de to områder sammen og taget den kommercielle del ud. I stedet har vi tilføjet 2 nye separate afsnit om læring og HR, da vi sidste gang kunne fastslå at der inden for disse områder var store udviklingspotentialer. Vi har arbejdet målrettet på at få flere personer inden for disse områder til at besvare dette års undersøgelse. 3

4 Derfor er det også meget positivt at 57 % har besvaret HR delen, hvilket også indikerer at de sociale medier har fået meget større udbredelse inden for HR end det tidligere var tilfældet. Udsendelse af invitationer til undersøgelsen er foretaget i marts 2011 af Social Business Learning, som er et netværk af virksomhederne: ASTD Danmark strandgaard & co VidenDanmark Human Resources Helmann HRS Vores besvarelser repræsenterer 134 virksomheder. Vi har gjort denne rapport nem at læse, ved at give korte kommentarer til de enkelte resultater. Vi håber du vil går glæde af den. 4

5 2. Kort konklusion på undersøgelsen Anvendes de sociale medier på dagens arbejdspladser? Og vil de i stigende grad blive afgørende for at forbedre læring, vidensdeling og øget produktivitet? For at få besvaret disse og andre interessante spørgsmål om sociale medier har Social Business Learning udarbejdet den 2. spørgeundersøgelse for at belyse, hvordan organisationer bruger og vil bruge disse teknologier. Undersøgelsen indikere at selv efter at anvendelsen er øget markant, og der er stærke relationer mellem at anvende sociale medier og rapporteret læring og produktivitet, er der stadig et stort uudnyttet økonomisk potentiale i anvendelsen af disse teknologier, da mange organisationer endnu ikke fuldt ud har integreret og formaliseret brugen af sociale medier på arbejdspladsen. Q. Hvor meget bliver sociale medier anvendt? 99 % har svaret, at de anvender sociale medier. Tilsvarende svar fra sidste undersøgelse var 91 % procent. De sammenlignende svar fra forrige undersøgelse bliver i resten af rapporten oplyst i parentes lige efter dette års svar. Tidsforbruget på sociale medier er også steget markant. 46 % (22%) har svaret at de anvender mere end ½ time om dagen, og 90% svarer at de anvender Google søgemaskine dagligt, og 57% (30%) svarer at de anvender sociale netværk som Facebook og LinkedIn dagligt. Det er en gennemgående tendens, at alle værktøjer bliver anvendt dagligt med ca. den dobbelte svarprocent i forhold til foregående undersøgelse. Efter vore beregninger bruger de adspurgte 43 minutter om dagen på sociale medier og 16 minutter af dem anvendes til læring. Formålet med at anvende sociale medier er fortsat domineret af at opbygge netværk og få faglige kontakter. 87 % har svaret i nogen grad eller højere grad til, skarpt forfulgt af formålet at få ny viden og lære nye færdigheder med 83% af deltagerne. I forhold til foregående undersøgelse er det en markant øget udvikling, da besvarelserne dengang lå på ca. 50 %. På trods af den stigende anvendelse i forbindelse med læring, er der stadig plads til udvikling, da 61% (40%) svarer at sociale medier ikke anvendes nok til læring. For de 16 anvendelser som vi spurgte ind til i undersøgelsen, fandt vi en signifikant sammenhæng mellem i hvilken grad respondenterne bruger sociale medier som værktøjer til forskellige arbejdsrelaterede formål, og i hvilken grad de siger at de sociale medier giver dem mulighed for at få arbejdet gjort bedre, mere effektivt og lære nyt. Med andre ord viser det sig at sociale medier har potentiale til at blive værdifulde produktivitetsforbedrende teknologier. Gennemgang af spørgsmål samt kommentarer 5

6 Figur 2: I hvilken grad bruger du sociale medier til følgende formål? % Fordeling på de 4 svarmuligheder (resten har svaret slet ikke ) Q. Skaber de sociale medier øget læring og dermed værdi? 90 % af respondenterne anvender sociale medier til læring og 25 % mere end 30 minutter om dagen. Dette kombineret med at 61 % siger, at de ikke bruger det nok til læring indikerer, at vi kan forvente et øget fokus på at få mere effektive læringsprocesser via sociale medier, og respondenterne mener ligeledes, at deres organisationer skal bruge sociale medier mere. Q. Hvor nyttige er sociale medier Deltagerne i undersøgelse blev også bedt om at angive i hvilket omfang sociale medier hjælper dem med at lære og arbejde mere effektivt. Her ser vi en markant ændring i besvarelserne i retning af øget effektivitet. Forrige gang svarede 1/3 slet ikke på spørgsmålene. Denne gang er det under 1/10. Figur 3: I hvilken grad hjælper sociale medier dig med at opnå følgende? % fordeling af besvarelserne inden for de 4 svarkategorier (resten er slet ikke) 6

7 3. Anvendelse af sociale medier Meget høj anvendelse 99 % 99 % (91 %) har svaret, at de anvender sociale medier. Tidsforbruget på anvendelsen af sociale medier er også steget markant. 46 % (22 %) har svaret, at de anvender mere end ½ time om dagen, men det mest hyppige er min. dagligt brug. Figur 4: Hvor meget tid bruger du i gennemsnit PR. DAG på sociale medier? % fordeling af besvarelserne inden for de 6 svarkategorier 45 % anvender sociale medier mellem 1 og 10% af deres arbejdstid. 22% anvender over halvdelen af deres arbejdstid på sociale medier. Formålet med at anvende sociale medier er fortsat domineret af at opbygge netværk og få faglige kontakter ifølge tidligere afsnit. De hyppigste anvendte værktøjer 90 % svarer, at de dagligt anvender Google søgemaskinen, hvilket gør den til årets topscorer også i kraft af, at alle svarer, at de anvender dette værktøj. Alle 100% (50%) svarer også, at de anvender sociale netværk (LinkedIn, Facebook). Ud af disse gør 57% det dagligt. Det er en også en stor fremgang i forhold til sidste undersøgelse. De delte medier (YouTube, Flickr, SlideShare) er der lidt færre som har svaret, at de anvender i forhold til foregående undersøgelse. De anvendes til gengæld meget oftere. Det er en gennemgående tendens, at alle værktøjer bliver anvendt oftere. Specielt den daglige anvendelse har ca. den dobbelte svarprocent i forhold til foregående undersøgelse. Det er desuden bemærkelsesværdig hvor lidt Twitter anvendes og det samme kan siges om webinarer. 7

8 Figur 5: Hvor ofte bruger du følgende teknologier? Procentfordeling på de 3 svarmuligheder (resten er aldrig eller kender ikke) Politikker, ubekymret for brugen og store forventninger til fremtiden Der er sket en stigning af antallet af formelle politikker om sociale medier i virksomhederne, da 36 % (26%) svarer, at de har en sådan, og af dem som ikke har påtænker 17% (19%) af få en. I 29% af respondenternes organisationer har man udpeget en ansvarlig for sociale medier. Og vi er ved at vænne os til brugen af sociale medier, da 60 % (50%) svarer, at de er ubekymrede for at anvendelsen kan give personlige problemer på arbejdspladsen. Forventninger til det fremtidige brug er høje, da 58 % (35%) forventer at brugen stiger meget i virksomheden de næste 3 år, og 27% (40%) mener at brugen vil stige lidt. Den andel som mener, at brugen vil være uændret eller falde, er gået fra 25% til 15%. 8

9 4. Sociale medier og læring Hvor meget af den tid vi anvender på sociale medier anvender vi til læring? På samme måde, som vi har spurgt, hvor meget tid bruger du i gennemsnit pr. dag på sociale medier, har vi spurgt hvor meget tid bruger du i gennemsnit pr. dag til læring på sociale medier? Figur 6: Hvor meget tid bruger du i gennemsnit PR. DAG til LÆRING med sociale medier? % fordeling af besvarelserne inden for de 6 svarkategorier 10 % svarede, at de ikke anvender SM til læring, og størstedelen anvender under 10 minutter 27% eller mellem 11 og 20 minutter 34%. Hvis vi omregner ovenstående til minutter, så betyder det, at de deltagende/adspurgte gennemsnitlig anvender 43 minutter om dagen på sociale medier hvoraf 16 minutter af dem går til læring. På spørgsmålet om virksomhedens anvendelse af sociale medier til læring, svarer over 60%, at de ikke anvender det nok, og til spørgsmålet om i hvilket omfang sociale medier har bidraget til øget læring virksomheden, svarer 91%, at det har det i et eller andet omfang. Virksomhederne har angiveligt en overbevisning om at SM er værdifuldt til at øge læringen, da hele 84% har svaret, at deres organisation støtter og fremmer uformel læring, tilsvarende svarer 83% - ja til spørgsmålet om har du personligt brugt sociale medier og netværk til at fremme dine professionelle færdigheder og ressourcer. De hyppigste anvendte værktøjer til læring Google søgemaskine, sociale netværk og delte medier var de mest anvendte SM værktøjer og samme rækkefølge blandt de 3 meste benyttede ser vi også, når vi spørger til læring. På 4. og 5. pladsen kommer så Wiki er og Webinar / Webkonferencer og skubber instant messaging services (Skype, MSN etc.) ned på 6. / 7.pladsen, dette afhængig af anvendelse eller hyppigheden af anvendelsen, hvor de konkurrerer med blogs. Igen under den begrænsede anvendelse af Twitter og webinarer, hvilket betyder at der er et stort uudnyttet potentiale. 9

10 Figur 7: I hvilken udstrækning benytter du følgende sociale medier til læring? Procentfordeling på de 3 svarkategorier (resten er aldrig eller kender ikke) Q. I hvilket omfang har I integreret SM i følgende læringsprocesser? Omfanget er højest inden for personlig udvikling, da over 60 % i nogen grad har anvendt sociale medier til at dygtigøre sig personligt. På de øvrige forskellige anvendelser er der ikke den store spredning inden for de forskellige uddannelser, da 10 uddannelser ligger på en svarprocent mellem 46 og 60 procent. Den eneste anvendelse, som skiller sig lidt ud er de tekniske uddannelser, som ligger nede på 36 %. 10

11 Figur 8: I hvilket omfang har I integreret SM i følgende læringsprocesser? Procentfordeling på de 4 svarkategorier (resten er slet ikke) 11

12 5. Sociale medier og HR En af konklusionerne i den foregående undersøgelse var, at HR var den funktion som havde oplevet mindst udbytte af sociale medier, samt den funktion som mindst anvendte sociale medier. Derfor har vi i denne undersøgelse tilføjet et helt afsnit med HR spørgsmål, og det er meget positivt at over 57 % af respondenterne har besvaret spørgsmålene i dette afsnit. Sociale medier anvendes til HR opgaver Figur 9: I hvilken grad anvendes sociale medier til følgende HR opgaver Procentfordeling på de 4 svarkategorier (resten er slet ikke) I spørgeskemaet havde vi listet 18 HR opgaver. Over 82 % anvender sociale medier til rekruttering. Udvælgelse af kandidater ligger også højt med over 63% Omkring 50 % svarer, at de anvender SM til information af medarbejdere og i forbindelse med projektarbejde. Derefter falder omfanget, da besvarelserne i form af i meget høj grad og i høj grad er ubetydelige, og besvarelserne i nogen grad og i mindre grad ligger mellem 28% og 45% på de i grafen afbilledet opgaver. De resterende 6 opgaver er hovedsageligt besvaret med i mindre grad og med svarprocenter under

13 De hyppigste anvendte værktøjer i HR Det mest anvendte værktøj inden for HR er LinkedIn, som bliver anvendt af over 87 %, hvilket stemmer fint overens med, at vi lige har set at 82% har svaret at de løser rekrutteringsopgaver med sociale medier. Google søgemaskine har også høj udbredelse, og flest har svaret at de anvender det i meget høj grad. Facebook bliver også anvendt af over 50 %, dog ikke i så høj en grad. Dernæst kommer YouTube og Wiki er med en anvendelse omkring de 40 %, efterfulgt af Skype og Dropbox omkring de 30 %, og resten ligger under 20% med størstedelen af svarene i kategorien: i mindre grad. Figur 10: I hvilken grad anvendes disse platforme indenfor HR-området? Procentfordeling på de 4 svarmuligheder (resten har svaret slet ikke ) 13

14 6. Appendix - Deltagernes profil Der er indkommet 151 (116) brugbare besvarelser repræsenterende 134 (80) virksomheder. Aldersfordeling - generationer Fordelt på generationer følger denne undersøgelses besvarelser næsten den samme fordeling som tilsvarende undersøgelse foretaget i USA i foråret 2010 med besvarelser. Figur 11: Aldersfordeling Generation Y født efter % 5 % X født % 46 % Baby boomere - født % 48 % Traditionelle født før % 1 % Total 100 % 100 % Beskæftiget som Vi har også i år spurgt til titel/rolle i virksomheden. Med den øgede fokus på HR i år har vi indføjet 4 nye titler, som ikke var med i den foregående års undersøgelse, og hele 35% har svaret at de kommer fra disse områder. Figur 12: Beskæftigelsesfordeling Beskæftiget som CEO / adm. direktør 11 % 7 % Partner / Ejer 10 % 7 % Direktør 4 % 9 % HR chef 13 % HR Partner 5 % HR Konsulent 16 % Personalechef 1 % Funktionschef 4 % 23 % Afdelingsleder 3 % 9 % Teamleder 1 % 6 % Medarbejder 15 % 29 % Andet 17 % 9 % Total 100 % 100 % 14

15 Antal ansatte Årets undersøgelse er blevet besvaret af langt flere og mindre virksomheder end den tidligere. Ca. 10 % er flyttet fra gruppen over medarbejdere til grupperne under 50 medarbejdere. Figur 13: Fordeling af antal ansatte Antal ansatte i din organisation % 18 % % 9 % % 6 % % 9 % % 15 % % 6 % Over % 38 % Total 100 % 100 % Funktionsmæssig fordeling Ca. 50 % af besvarelserne kommer fra HR funktionen og administration, hvilket er omtrent samme fordeling som i den foregående undersøgelse. Figur 14: Funktionsfordeling Funktionsfordeling Direktion 20 % 18 % HR / personale / uddannelse 49 % 36 % Administration / økonomi / IT 4 % 15 % Indkøb / logistik / supply chain / distribution - 3 % Produktion / kvalitet 2 % 6 % Marketing / salg / service / reklamation 8 % 10 % Produktudvikling / forskning 5 % 3 % Andet 13 % 9 % Total 100 % 100 % Geografisk fordeling Geografisk er der lidt mere spredning på deltagerne denne gang, hvor Sjælland kun udgør omkring 55 % mod tidligere 68%. Figur 15: Geografisk fordeling Region Hovedstaden 44 % 54 % Sjælland 11 % 14 % Nordjylland 3 % 4 % Midtjylland 18 % 9 % Syddanmark 20 % 15 % Øresundsregionen 2 % 3 % Andet 2 % 2 % Total 100 % 100 % 15

16 Branchefordeling Branche fordelingen er også identisk med fordelingen fra Danmarks statistik. Det er interessant at se at det øget antal deltagere også har medført en stor tilvækst i gruppen for undervisning og konsulentvirksomheder. Figur 16: Branchefordeling Branche Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 1 % 1 % Råstofudvinding 1 % 3 % Fremstillingsvirksomhed (incl. lægemiddelindustri) 11 % 11 % El-, gas- og fjernvarmeforsyning 2 % 22 % Engroshandel og detailhandel 3 % 3 % Transport og godshåndtering 1 % 3 % Information, kommunikation og IT 11 % 11 % Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 6 % 7 % Fast ejendom - 1 % Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 3 % 2 % Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 1 % 1 % Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring 4 % 3 % Undervisning og konsulentvirksomhed 39 % 22 % Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 3 % 4 % Kultur, forlystelser og sport 2 % 1 % Andre serviceydelser 12 % 4 % Total 100 % 100 % 16

17 2012 Social Business Learning socialbusinesslearning.dk

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere

Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere Analyserapport Udgivet 17. juni 2014 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Summary... 4 2.1 Den nye generation af medarbejdere... 4 2.2 HR-administration...

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

om undersøgelsen Social Media Benchmark semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu

om undersøgelsen Social Media Benchmark semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu om undersøgelsen Social Media Benchmark Europe-DK 2010/11 social semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu MÅLET ER IKKE AT OPSTILLE skrækscenraier MEN AT VISE,

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1 Bech-Bruun Intelligence Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport April 2015 2 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

tilrettelagt og faciliteret af: Charlotte Junge, Ejer af konsulenthuset JUNGE. Netværksekspert, Karriererådgiver, Konsulent, Forfatter.

tilrettelagt og faciliteret af: Charlotte Junge, Ejer af konsulenthuset JUNGE. Netværksekspert, Karriererådgiver, Konsulent, Forfatter. NETVÆRK VIRKSOMHEDSUDVIKLING Velkommen til Elektroteknisk Forenings netværksworkshop KARRIERERÅDGIVNING BESTYRELSESARBEJDE Udvikling af dine personlige netværkskompetencer tilrettelagt og faciliteret af:

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Velkommen til SMV Barometret 2015

Velkommen til SMV Barometret 2015 SMV BAROMETRET 2015 Velkommen til SMV Barometret 2015 SMV Barometret udkommer i 2015 for fjerde år i træk, og vi kan med stolthed konstatere, at analysen på blot få år har udviklet sig til at være et væsentligt

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013.

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. Størstedelen er besvaret skriftligt, 3 er besvaret telefonisk. 16 respondenter som repræsenterer 79% af medarbejderstaben

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di

Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di Brug af sociale medier mv. - Facebook - Dit brug af den digitale mulighed - privat og socialt Brug af sociale medier mv. - Facebook - Dit brug

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger?

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? marts 20110 Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? Resume En del af trafikken på internettet flytter i stigende grad fra de traditionelle medier over til de sociale medier. Og i pressen

Læs mere

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012 11. november 214 /agnela og marrat Sag Faktaark: Den generelle iværksætter i 212 Den generelle iværksætter i Danmark i 212 er en dansk mand på mellem 36-4. Han er gift og har ingen børn. Han kommer fra

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

1. Resume og konklusioner

1. Resume og konklusioner Markedsanalyse, deltidslandmænd på Djursland Djursland Landboforening, marts 2013 Baggrund Hvem er egentlig deltidslandmændene på Djursland? Hvad interesserer de sig for, hvad bruger de landboforeningen

Læs mere

Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen?

Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen? Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen? HR Partneren indikator 2009 Stor forskel på opfattelsen af, hvad HR beskæftiger sig med mellem HR og kunderne Hvilke opgaver

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere