UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER"

Transkript

1 ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts Social Business Learning

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Konklusion... 5 Hvor meget bliver sociale medier anvendt?... 5 Skaber de sociale medier øget læring og dermed værdi?... 6 Hvor nyttige er sociale medier Anvendelse af sociale medier... 7 Meget høj anvendelse 99 %... 7 De hyppigste anvendte værktøjer... 7 Politikker, ubekymret for brugen og store forventninger til fremtiden Sociale medier og læring... 9 De hyppigste anvendte værktøjer til læring... 9 I hvilket omfang har I integreret SM i følgende læringsprocesser? Sociale medier og HR Sociale medier anvendes til HR opgaver De hyppigste anvendte værktøjer i HR Appendix - Deltagernes profil Aldersfordeling - generationer Beskæftiget som Antal ansatte Funktionsmæssig fordeling Geografisk fordeling Branchefordeling

3 1. Indledning Social Business Learning har for 2. år udarbejdet en elektronisk spørgeundersøgelse for at kortlægge brugen af de sociale medier i Danmark. Inspireret af input fra Jane Hart på vores seminar den 4. oktober 2011 definerer vi sociale medier som teknologier designet til: 1. Forbedre produktivitet 2. Finde og anvende information 3. Deltage i og fremme sociale netværk 4. Skabe og dele information Figur 1: Den intelligentes guide til sociale medier ifølge Jane Hart Formålene med undersøgelsen er at få et overblik over sociale mediers anvendelse i forbindelse med HR, læring og vidensdeling. I rapporten vil vi referere til den tilsvarende undersøgelse foretaget i december Flere af spørgsmålene er identiske med den forrige undersøgelse og vi har derfor haft mulighed for at sammenligne svarerne. I den forrige undersøgelse opdelte vi svarene mellem en privat og en arbejdsmæssig. Dette gjorde undersøgelsen lang og forskellen mellem besvarelserne var ikke så store. Vi har derfor slået de to områder sammen og taget den kommercielle del ud. I stedet har vi tilføjet 2 nye separate afsnit om læring og HR, da vi sidste gang kunne fastslå at der inden for disse områder var store udviklingspotentialer. Vi har arbejdet målrettet på at få flere personer inden for disse områder til at besvare dette års undersøgelse. 3

4 Derfor er det også meget positivt at 57 % har besvaret HR delen, hvilket også indikerer at de sociale medier har fået meget større udbredelse inden for HR end det tidligere var tilfældet. Udsendelse af invitationer til undersøgelsen er foretaget i marts 2011 af Social Business Learning, som er et netværk af virksomhederne: ASTD Danmark strandgaard & co VidenDanmark Human Resources Helmann HRS Vores besvarelser repræsenterer 134 virksomheder. Vi har gjort denne rapport nem at læse, ved at give korte kommentarer til de enkelte resultater. Vi håber du vil går glæde af den. 4

5 2. Kort konklusion på undersøgelsen Anvendes de sociale medier på dagens arbejdspladser? Og vil de i stigende grad blive afgørende for at forbedre læring, vidensdeling og øget produktivitet? For at få besvaret disse og andre interessante spørgsmål om sociale medier har Social Business Learning udarbejdet den 2. spørgeundersøgelse for at belyse, hvordan organisationer bruger og vil bruge disse teknologier. Undersøgelsen indikere at selv efter at anvendelsen er øget markant, og der er stærke relationer mellem at anvende sociale medier og rapporteret læring og produktivitet, er der stadig et stort uudnyttet økonomisk potentiale i anvendelsen af disse teknologier, da mange organisationer endnu ikke fuldt ud har integreret og formaliseret brugen af sociale medier på arbejdspladsen. Q. Hvor meget bliver sociale medier anvendt? 99 % har svaret, at de anvender sociale medier. Tilsvarende svar fra sidste undersøgelse var 91 % procent. De sammenlignende svar fra forrige undersøgelse bliver i resten af rapporten oplyst i parentes lige efter dette års svar. Tidsforbruget på sociale medier er også steget markant. 46 % (22%) har svaret at de anvender mere end ½ time om dagen, og 90% svarer at de anvender Google søgemaskine dagligt, og 57% (30%) svarer at de anvender sociale netværk som Facebook og LinkedIn dagligt. Det er en gennemgående tendens, at alle værktøjer bliver anvendt dagligt med ca. den dobbelte svarprocent i forhold til foregående undersøgelse. Efter vore beregninger bruger de adspurgte 43 minutter om dagen på sociale medier og 16 minutter af dem anvendes til læring. Formålet med at anvende sociale medier er fortsat domineret af at opbygge netværk og få faglige kontakter. 87 % har svaret i nogen grad eller højere grad til, skarpt forfulgt af formålet at få ny viden og lære nye færdigheder med 83% af deltagerne. I forhold til foregående undersøgelse er det en markant øget udvikling, da besvarelserne dengang lå på ca. 50 %. På trods af den stigende anvendelse i forbindelse med læring, er der stadig plads til udvikling, da 61% (40%) svarer at sociale medier ikke anvendes nok til læring. For de 16 anvendelser som vi spurgte ind til i undersøgelsen, fandt vi en signifikant sammenhæng mellem i hvilken grad respondenterne bruger sociale medier som værktøjer til forskellige arbejdsrelaterede formål, og i hvilken grad de siger at de sociale medier giver dem mulighed for at få arbejdet gjort bedre, mere effektivt og lære nyt. Med andre ord viser det sig at sociale medier har potentiale til at blive værdifulde produktivitetsforbedrende teknologier. Gennemgang af spørgsmål samt kommentarer 5

6 Figur 2: I hvilken grad bruger du sociale medier til følgende formål? % Fordeling på de 4 svarmuligheder (resten har svaret slet ikke ) Q. Skaber de sociale medier øget læring og dermed værdi? 90 % af respondenterne anvender sociale medier til læring og 25 % mere end 30 minutter om dagen. Dette kombineret med at 61 % siger, at de ikke bruger det nok til læring indikerer, at vi kan forvente et øget fokus på at få mere effektive læringsprocesser via sociale medier, og respondenterne mener ligeledes, at deres organisationer skal bruge sociale medier mere. Q. Hvor nyttige er sociale medier Deltagerne i undersøgelse blev også bedt om at angive i hvilket omfang sociale medier hjælper dem med at lære og arbejde mere effektivt. Her ser vi en markant ændring i besvarelserne i retning af øget effektivitet. Forrige gang svarede 1/3 slet ikke på spørgsmålene. Denne gang er det under 1/10. Figur 3: I hvilken grad hjælper sociale medier dig med at opnå følgende? % fordeling af besvarelserne inden for de 4 svarkategorier (resten er slet ikke) 6

7 3. Anvendelse af sociale medier Meget høj anvendelse 99 % 99 % (91 %) har svaret, at de anvender sociale medier. Tidsforbruget på anvendelsen af sociale medier er også steget markant. 46 % (22 %) har svaret, at de anvender mere end ½ time om dagen, men det mest hyppige er min. dagligt brug. Figur 4: Hvor meget tid bruger du i gennemsnit PR. DAG på sociale medier? % fordeling af besvarelserne inden for de 6 svarkategorier 45 % anvender sociale medier mellem 1 og 10% af deres arbejdstid. 22% anvender over halvdelen af deres arbejdstid på sociale medier. Formålet med at anvende sociale medier er fortsat domineret af at opbygge netværk og få faglige kontakter ifølge tidligere afsnit. De hyppigste anvendte værktøjer 90 % svarer, at de dagligt anvender Google søgemaskinen, hvilket gør den til årets topscorer også i kraft af, at alle svarer, at de anvender dette værktøj. Alle 100% (50%) svarer også, at de anvender sociale netværk (LinkedIn, Facebook). Ud af disse gør 57% det dagligt. Det er en også en stor fremgang i forhold til sidste undersøgelse. De delte medier (YouTube, Flickr, SlideShare) er der lidt færre som har svaret, at de anvender i forhold til foregående undersøgelse. De anvendes til gengæld meget oftere. Det er en gennemgående tendens, at alle værktøjer bliver anvendt oftere. Specielt den daglige anvendelse har ca. den dobbelte svarprocent i forhold til foregående undersøgelse. Det er desuden bemærkelsesværdig hvor lidt Twitter anvendes og det samme kan siges om webinarer. 7

8 Figur 5: Hvor ofte bruger du følgende teknologier? Procentfordeling på de 3 svarmuligheder (resten er aldrig eller kender ikke) Politikker, ubekymret for brugen og store forventninger til fremtiden Der er sket en stigning af antallet af formelle politikker om sociale medier i virksomhederne, da 36 % (26%) svarer, at de har en sådan, og af dem som ikke har påtænker 17% (19%) af få en. I 29% af respondenternes organisationer har man udpeget en ansvarlig for sociale medier. Og vi er ved at vænne os til brugen af sociale medier, da 60 % (50%) svarer, at de er ubekymrede for at anvendelsen kan give personlige problemer på arbejdspladsen. Forventninger til det fremtidige brug er høje, da 58 % (35%) forventer at brugen stiger meget i virksomheden de næste 3 år, og 27% (40%) mener at brugen vil stige lidt. Den andel som mener, at brugen vil være uændret eller falde, er gået fra 25% til 15%. 8

9 4. Sociale medier og læring Hvor meget af den tid vi anvender på sociale medier anvender vi til læring? På samme måde, som vi har spurgt, hvor meget tid bruger du i gennemsnit pr. dag på sociale medier, har vi spurgt hvor meget tid bruger du i gennemsnit pr. dag til læring på sociale medier? Figur 6: Hvor meget tid bruger du i gennemsnit PR. DAG til LÆRING med sociale medier? % fordeling af besvarelserne inden for de 6 svarkategorier 10 % svarede, at de ikke anvender SM til læring, og størstedelen anvender under 10 minutter 27% eller mellem 11 og 20 minutter 34%. Hvis vi omregner ovenstående til minutter, så betyder det, at de deltagende/adspurgte gennemsnitlig anvender 43 minutter om dagen på sociale medier hvoraf 16 minutter af dem går til læring. På spørgsmålet om virksomhedens anvendelse af sociale medier til læring, svarer over 60%, at de ikke anvender det nok, og til spørgsmålet om i hvilket omfang sociale medier har bidraget til øget læring virksomheden, svarer 91%, at det har det i et eller andet omfang. Virksomhederne har angiveligt en overbevisning om at SM er værdifuldt til at øge læringen, da hele 84% har svaret, at deres organisation støtter og fremmer uformel læring, tilsvarende svarer 83% - ja til spørgsmålet om har du personligt brugt sociale medier og netværk til at fremme dine professionelle færdigheder og ressourcer. De hyppigste anvendte værktøjer til læring Google søgemaskine, sociale netværk og delte medier var de mest anvendte SM værktøjer og samme rækkefølge blandt de 3 meste benyttede ser vi også, når vi spørger til læring. På 4. og 5. pladsen kommer så Wiki er og Webinar / Webkonferencer og skubber instant messaging services (Skype, MSN etc.) ned på 6. / 7.pladsen, dette afhængig af anvendelse eller hyppigheden af anvendelsen, hvor de konkurrerer med blogs. Igen under den begrænsede anvendelse af Twitter og webinarer, hvilket betyder at der er et stort uudnyttet potentiale. 9

10 Figur 7: I hvilken udstrækning benytter du følgende sociale medier til læring? Procentfordeling på de 3 svarkategorier (resten er aldrig eller kender ikke) Q. I hvilket omfang har I integreret SM i følgende læringsprocesser? Omfanget er højest inden for personlig udvikling, da over 60 % i nogen grad har anvendt sociale medier til at dygtigøre sig personligt. På de øvrige forskellige anvendelser er der ikke den store spredning inden for de forskellige uddannelser, da 10 uddannelser ligger på en svarprocent mellem 46 og 60 procent. Den eneste anvendelse, som skiller sig lidt ud er de tekniske uddannelser, som ligger nede på 36 %. 10

11 Figur 8: I hvilket omfang har I integreret SM i følgende læringsprocesser? Procentfordeling på de 4 svarkategorier (resten er slet ikke) 11

12 5. Sociale medier og HR En af konklusionerne i den foregående undersøgelse var, at HR var den funktion som havde oplevet mindst udbytte af sociale medier, samt den funktion som mindst anvendte sociale medier. Derfor har vi i denne undersøgelse tilføjet et helt afsnit med HR spørgsmål, og det er meget positivt at over 57 % af respondenterne har besvaret spørgsmålene i dette afsnit. Sociale medier anvendes til HR opgaver Figur 9: I hvilken grad anvendes sociale medier til følgende HR opgaver Procentfordeling på de 4 svarkategorier (resten er slet ikke) I spørgeskemaet havde vi listet 18 HR opgaver. Over 82 % anvender sociale medier til rekruttering. Udvælgelse af kandidater ligger også højt med over 63% Omkring 50 % svarer, at de anvender SM til information af medarbejdere og i forbindelse med projektarbejde. Derefter falder omfanget, da besvarelserne i form af i meget høj grad og i høj grad er ubetydelige, og besvarelserne i nogen grad og i mindre grad ligger mellem 28% og 45% på de i grafen afbilledet opgaver. De resterende 6 opgaver er hovedsageligt besvaret med i mindre grad og med svarprocenter under

13 De hyppigste anvendte værktøjer i HR Det mest anvendte værktøj inden for HR er LinkedIn, som bliver anvendt af over 87 %, hvilket stemmer fint overens med, at vi lige har set at 82% har svaret at de løser rekrutteringsopgaver med sociale medier. Google søgemaskine har også høj udbredelse, og flest har svaret at de anvender det i meget høj grad. Facebook bliver også anvendt af over 50 %, dog ikke i så høj en grad. Dernæst kommer YouTube og Wiki er med en anvendelse omkring de 40 %, efterfulgt af Skype og Dropbox omkring de 30 %, og resten ligger under 20% med størstedelen af svarene i kategorien: i mindre grad. Figur 10: I hvilken grad anvendes disse platforme indenfor HR-området? Procentfordeling på de 4 svarmuligheder (resten har svaret slet ikke ) 13

14 6. Appendix - Deltagernes profil Der er indkommet 151 (116) brugbare besvarelser repræsenterende 134 (80) virksomheder. Aldersfordeling - generationer Fordelt på generationer følger denne undersøgelses besvarelser næsten den samme fordeling som tilsvarende undersøgelse foretaget i USA i foråret 2010 med besvarelser. Figur 11: Aldersfordeling Generation Y født efter % 5 % X født % 46 % Baby boomere - født % 48 % Traditionelle født før % 1 % Total 100 % 100 % Beskæftiget som Vi har også i år spurgt til titel/rolle i virksomheden. Med den øgede fokus på HR i år har vi indføjet 4 nye titler, som ikke var med i den foregående års undersøgelse, og hele 35% har svaret at de kommer fra disse områder. Figur 12: Beskæftigelsesfordeling Beskæftiget som CEO / adm. direktør 11 % 7 % Partner / Ejer 10 % 7 % Direktør 4 % 9 % HR chef 13 % HR Partner 5 % HR Konsulent 16 % Personalechef 1 % Funktionschef 4 % 23 % Afdelingsleder 3 % 9 % Teamleder 1 % 6 % Medarbejder 15 % 29 % Andet 17 % 9 % Total 100 % 100 % 14

15 Antal ansatte Årets undersøgelse er blevet besvaret af langt flere og mindre virksomheder end den tidligere. Ca. 10 % er flyttet fra gruppen over medarbejdere til grupperne under 50 medarbejdere. Figur 13: Fordeling af antal ansatte Antal ansatte i din organisation % 18 % % 9 % % 6 % % 9 % % 15 % % 6 % Over % 38 % Total 100 % 100 % Funktionsmæssig fordeling Ca. 50 % af besvarelserne kommer fra HR funktionen og administration, hvilket er omtrent samme fordeling som i den foregående undersøgelse. Figur 14: Funktionsfordeling Funktionsfordeling Direktion 20 % 18 % HR / personale / uddannelse 49 % 36 % Administration / økonomi / IT 4 % 15 % Indkøb / logistik / supply chain / distribution - 3 % Produktion / kvalitet 2 % 6 % Marketing / salg / service / reklamation 8 % 10 % Produktudvikling / forskning 5 % 3 % Andet 13 % 9 % Total 100 % 100 % Geografisk fordeling Geografisk er der lidt mere spredning på deltagerne denne gang, hvor Sjælland kun udgør omkring 55 % mod tidligere 68%. Figur 15: Geografisk fordeling Region Hovedstaden 44 % 54 % Sjælland 11 % 14 % Nordjylland 3 % 4 % Midtjylland 18 % 9 % Syddanmark 20 % 15 % Øresundsregionen 2 % 3 % Andet 2 % 2 % Total 100 % 100 % 15

16 Branchefordeling Branche fordelingen er også identisk med fordelingen fra Danmarks statistik. Det er interessant at se at det øget antal deltagere også har medført en stor tilvækst i gruppen for undervisning og konsulentvirksomheder. Figur 16: Branchefordeling Branche Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 1 % 1 % Råstofudvinding 1 % 3 % Fremstillingsvirksomhed (incl. lægemiddelindustri) 11 % 11 % El-, gas- og fjernvarmeforsyning 2 % 22 % Engroshandel og detailhandel 3 % 3 % Transport og godshåndtering 1 % 3 % Information, kommunikation og IT 11 % 11 % Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 6 % 7 % Fast ejendom - 1 % Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 3 % 2 % Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 1 % 1 % Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring 4 % 3 % Undervisning og konsulentvirksomhed 39 % 22 % Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 3 % 4 % Kultur, forlystelser og sport 2 % 1 % Andre serviceydelser 12 % 4 % Total 100 % 100 % 16

17 2012 Social Business Learning socialbusinesslearning.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

ledige skulle overgå til job enten gennem NRS jobordrer, eller i forlængelse af tværkommunale kursuskøb og efterfølgende job.

ledige skulle overgå til job enten gennem NRS jobordrer, eller i forlængelse af tværkommunale kursuskøb og efterfølgende job. 8. februar 09 Rapport fra Nordsjællands Rekrutterings Service for 08 Denne rapport giver en oversigt over resultater for NRS i 08. Målene for 08 var:. 70 procent af jobordrerne til NRS skulle besættes

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen IGU Nyeste udvikling

Integrationsgrunduddannelsen IGU Nyeste udvikling Integrationsgrunduddannelsen IGU Nyeste udvikling v. Kasper Højvang Kyed 6. oktober 2017 Konference: Disruption, uddannelsesfrafald og udsatte grupper Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Februar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Gazellerne i Midtjylland 2017

Gazellerne i Midtjylland 2017 Gazellerne i Midtjylland 2017 Gazeller I Midtjylland 2017 Vi har modtaget ajourførte data far Børsen, som har ført til, at Midtjylland har fået yderligere tre Gazeller i 2017 ift. tidligere udmelding (dato),

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Konkursanalyse marts 2015

Konkursanalyse marts 2015 Konkursanalyse ts 20 Marts 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts 20 været 408 konkurser, hvilket er en stigning på 20,4 % sammenlignet med ts 20, hvor der var 339 konkurser. For anden måned

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Konkursanalyse februar 2015

Konkursanalyse februar 2015 Februar 2015 Kommentarer til regionale konkurser Der har i februar 2015 været 300 konkurser, hvilket er en stigning på 20,5% sammenlignet med februar 2014, hvor der var 249 konkurser. Det er første gang

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. Februar 2018

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. Februar 2018 INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG Februar 2018 Opsummering Antallet af registrerede IGU-forløb stiger fortsat med ca. 70-80 forløb pr. måned. Der er en mindre stigning i andelen af kvindelige

Læs mere

10 år efter finanskrisen

10 år efter finanskrisen FSR ANALYSE / SEPTEMBER 2018 10 år efter finanskrisen Overskud vs. underskud fordelt på brancher 10 år der gået siden Lehman Brothers krakkede i september 2008 og satte gang i de kædereaktioner, der blev

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 3. kvartal Side 1 af 8.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 3. kvartal Side 1 af 8. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN 3. kvartal 2013 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Konkursstatistik december 2014

Konkursstatistik december 2014 December 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ember måned 20 været 360 konkurser, hvilket er et fald på 1,4% sammenlignet med ember 20, hvor der var 365 konkurser. Det er kun Nordjylland, Færøerne

Læs mere

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Privat jobrotation i alle nordjyske kommuner Alle nordjyske kommuner har godkendt jobrotation i private virksomheder. I alt 388 virksomheder har gjort brug af

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Finansiering hos SMV er

Finansiering hos SMV er FSR SURVEY / JANUAR 2019 Finansiering hos SMV er Adgangen til finansieringen og betydningen af den aktuelle finansieringssituation Denne survey fokuserer på revisorernes vurdering af den aktuelle finansieringssituation

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

Juli 2014 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S

Juli 2014 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 4 8 For yderligere information David Hedegaard Meyer Danske Advokater Telefon: +45 33 43 7 Email: dhm@danskeadvokater.dk Danske Advokaters Konjunkturbarometer Konjunkturbarometeret

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse Notat Kontor/afdeling SEG Dato 3. juli 2018 Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse J nr. 2018-14137 /mra, hlm Resumé Videncenter for energibesparelser

Læs mere

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. November 2017

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. November 2017 INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG November 2017 Opsummering Antallet af registrerede IGU-forløb stiger kontinuerligt med ca. 80 forløb pr. måned. Der er kommet flere kvindelige IGU-ansatte.

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2015 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE A/S Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Telefon: 7022 0410, E-mail: customercare@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1 Bech-Bruun Intelligence Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport April 2015 2 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Konkursanalyse juni 2014

Konkursanalyse juni 2014 Konkursanalyse i 20 Juni 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i i måned 20 været 239 konkurser. Sammenlignet med i 20, hvor der var 432 konkurser, svarer det til et fald på hele 44,7%. Det er

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Grafer til Syddansk Vækstbarometer

Grafer til Syddansk Vækstbarometer Grafer til Syddansk Vækstbarometer Figur 1. Forventningen til omsætning i dette kvartal sammenlignet med samme kvartal sidste år. 1,6% 26,5% 33,6% 38,2% Større Uændret Mindre Ved ikke Kilde: Vækstbarometer

Læs mere

Analyse af Iværksætterselskaber.

Analyse af Iværksætterselskaber. Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber (IVS) sammenlignet med Aktieselskaber (A/S), Anpartsselskaber (APS) og Øvrige selskaber (ØSF) hvor det giver mening.

Læs mere

Ref. MBH Selvstændige Djøf undersøgelser

Ref. MBH Selvstændige Djøf undersøgelser Ref. MBH 18.07.2016 2016 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 6 Den typiske selvstændige... 7 Karakteristika... 7 Erfaring som lønmodtager og selvstændig...

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 1 2018 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Konjunkturbarometeret

Læs mere

Konkursanalyse Flere ældre virksomheder går konkurs

Konkursanalyse Flere ældre virksomheder går konkurs Flere ældre virksomheder går konkurs Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra Danmarks

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Ledelse og organisation af fremtidens udfordringer på ældreområdet

Ledelse og organisation af fremtidens udfordringer på ældreområdet Ledelse og organisation af fremtidens udfordringer på ældreområdet - En miniundersøgelse i forbindelse med KL s Ældrekonference 2011 September 2011 www.competencehouse.dk Indhold 1. Sammenfatning... 2

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 4 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Konjunkturbarometeret

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Ny analyse fra Experian: Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Den 4. maj 2011 For femte måned i træk er antallet af konkurser faldende. 462 virksomheder gik konkurs i april 2011, og

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 3 2016 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Konkurstallet for december 2017 slog alle rekorder, hvilket bidrog væsentligt til, at antallet af konkurser i andet halvår 2017 ligger 21,5

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille.

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille. December 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ember måned 20 været 365 konkurser. Sammenlignet med ember 20, hvor der var 630 konkurser, svarer det til et markant fald på 42,1%. Det er kun

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice.

Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice. Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice. Hovedparten af de små og mellemstore virksomheder arbejder med udvikling af deres virksomhed, men de spørger i højere grad deres

Læs mere