UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER"

Transkript

1 ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts Social Business Learning

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Konklusion... 5 Hvor meget bliver sociale medier anvendt?... 5 Skaber de sociale medier øget læring og dermed værdi?... 6 Hvor nyttige er sociale medier Anvendelse af sociale medier... 7 Meget høj anvendelse 99 %... 7 De hyppigste anvendte værktøjer... 7 Politikker, ubekymret for brugen og store forventninger til fremtiden Sociale medier og læring... 9 De hyppigste anvendte værktøjer til læring... 9 I hvilket omfang har I integreret SM i følgende læringsprocesser? Sociale medier og HR Sociale medier anvendes til HR opgaver De hyppigste anvendte værktøjer i HR Appendix - Deltagernes profil Aldersfordeling - generationer Beskæftiget som Antal ansatte Funktionsmæssig fordeling Geografisk fordeling Branchefordeling

3 1. Indledning Social Business Learning har for 2. år udarbejdet en elektronisk spørgeundersøgelse for at kortlægge brugen af de sociale medier i Danmark. Inspireret af input fra Jane Hart på vores seminar den 4. oktober 2011 definerer vi sociale medier som teknologier designet til: 1. Forbedre produktivitet 2. Finde og anvende information 3. Deltage i og fremme sociale netværk 4. Skabe og dele information Figur 1: Den intelligentes guide til sociale medier ifølge Jane Hart Formålene med undersøgelsen er at få et overblik over sociale mediers anvendelse i forbindelse med HR, læring og vidensdeling. I rapporten vil vi referere til den tilsvarende undersøgelse foretaget i december Flere af spørgsmålene er identiske med den forrige undersøgelse og vi har derfor haft mulighed for at sammenligne svarerne. I den forrige undersøgelse opdelte vi svarene mellem en privat og en arbejdsmæssig. Dette gjorde undersøgelsen lang og forskellen mellem besvarelserne var ikke så store. Vi har derfor slået de to områder sammen og taget den kommercielle del ud. I stedet har vi tilføjet 2 nye separate afsnit om læring og HR, da vi sidste gang kunne fastslå at der inden for disse områder var store udviklingspotentialer. Vi har arbejdet målrettet på at få flere personer inden for disse områder til at besvare dette års undersøgelse. 3

4 Derfor er det også meget positivt at 57 % har besvaret HR delen, hvilket også indikerer at de sociale medier har fået meget større udbredelse inden for HR end det tidligere var tilfældet. Udsendelse af invitationer til undersøgelsen er foretaget i marts 2011 af Social Business Learning, som er et netværk af virksomhederne: ASTD Danmark strandgaard & co VidenDanmark Human Resources Helmann HRS Vores besvarelser repræsenterer 134 virksomheder. Vi har gjort denne rapport nem at læse, ved at give korte kommentarer til de enkelte resultater. Vi håber du vil går glæde af den. 4

5 2. Kort konklusion på undersøgelsen Anvendes de sociale medier på dagens arbejdspladser? Og vil de i stigende grad blive afgørende for at forbedre læring, vidensdeling og øget produktivitet? For at få besvaret disse og andre interessante spørgsmål om sociale medier har Social Business Learning udarbejdet den 2. spørgeundersøgelse for at belyse, hvordan organisationer bruger og vil bruge disse teknologier. Undersøgelsen indikere at selv efter at anvendelsen er øget markant, og der er stærke relationer mellem at anvende sociale medier og rapporteret læring og produktivitet, er der stadig et stort uudnyttet økonomisk potentiale i anvendelsen af disse teknologier, da mange organisationer endnu ikke fuldt ud har integreret og formaliseret brugen af sociale medier på arbejdspladsen. Q. Hvor meget bliver sociale medier anvendt? 99 % har svaret, at de anvender sociale medier. Tilsvarende svar fra sidste undersøgelse var 91 % procent. De sammenlignende svar fra forrige undersøgelse bliver i resten af rapporten oplyst i parentes lige efter dette års svar. Tidsforbruget på sociale medier er også steget markant. 46 % (22%) har svaret at de anvender mere end ½ time om dagen, og 90% svarer at de anvender Google søgemaskine dagligt, og 57% (30%) svarer at de anvender sociale netværk som Facebook og LinkedIn dagligt. Det er en gennemgående tendens, at alle værktøjer bliver anvendt dagligt med ca. den dobbelte svarprocent i forhold til foregående undersøgelse. Efter vore beregninger bruger de adspurgte 43 minutter om dagen på sociale medier og 16 minutter af dem anvendes til læring. Formålet med at anvende sociale medier er fortsat domineret af at opbygge netværk og få faglige kontakter. 87 % har svaret i nogen grad eller højere grad til, skarpt forfulgt af formålet at få ny viden og lære nye færdigheder med 83% af deltagerne. I forhold til foregående undersøgelse er det en markant øget udvikling, da besvarelserne dengang lå på ca. 50 %. På trods af den stigende anvendelse i forbindelse med læring, er der stadig plads til udvikling, da 61% (40%) svarer at sociale medier ikke anvendes nok til læring. For de 16 anvendelser som vi spurgte ind til i undersøgelsen, fandt vi en signifikant sammenhæng mellem i hvilken grad respondenterne bruger sociale medier som værktøjer til forskellige arbejdsrelaterede formål, og i hvilken grad de siger at de sociale medier giver dem mulighed for at få arbejdet gjort bedre, mere effektivt og lære nyt. Med andre ord viser det sig at sociale medier har potentiale til at blive værdifulde produktivitetsforbedrende teknologier. Gennemgang af spørgsmål samt kommentarer 5

6 Figur 2: I hvilken grad bruger du sociale medier til følgende formål? % Fordeling på de 4 svarmuligheder (resten har svaret slet ikke ) Q. Skaber de sociale medier øget læring og dermed værdi? 90 % af respondenterne anvender sociale medier til læring og 25 % mere end 30 minutter om dagen. Dette kombineret med at 61 % siger, at de ikke bruger det nok til læring indikerer, at vi kan forvente et øget fokus på at få mere effektive læringsprocesser via sociale medier, og respondenterne mener ligeledes, at deres organisationer skal bruge sociale medier mere. Q. Hvor nyttige er sociale medier Deltagerne i undersøgelse blev også bedt om at angive i hvilket omfang sociale medier hjælper dem med at lære og arbejde mere effektivt. Her ser vi en markant ændring i besvarelserne i retning af øget effektivitet. Forrige gang svarede 1/3 slet ikke på spørgsmålene. Denne gang er det under 1/10. Figur 3: I hvilken grad hjælper sociale medier dig med at opnå følgende? % fordeling af besvarelserne inden for de 4 svarkategorier (resten er slet ikke) 6

7 3. Anvendelse af sociale medier Meget høj anvendelse 99 % 99 % (91 %) har svaret, at de anvender sociale medier. Tidsforbruget på anvendelsen af sociale medier er også steget markant. 46 % (22 %) har svaret, at de anvender mere end ½ time om dagen, men det mest hyppige er min. dagligt brug. Figur 4: Hvor meget tid bruger du i gennemsnit PR. DAG på sociale medier? % fordeling af besvarelserne inden for de 6 svarkategorier 45 % anvender sociale medier mellem 1 og 10% af deres arbejdstid. 22% anvender over halvdelen af deres arbejdstid på sociale medier. Formålet med at anvende sociale medier er fortsat domineret af at opbygge netværk og få faglige kontakter ifølge tidligere afsnit. De hyppigste anvendte værktøjer 90 % svarer, at de dagligt anvender Google søgemaskinen, hvilket gør den til årets topscorer også i kraft af, at alle svarer, at de anvender dette værktøj. Alle 100% (50%) svarer også, at de anvender sociale netværk (LinkedIn, Facebook). Ud af disse gør 57% det dagligt. Det er en også en stor fremgang i forhold til sidste undersøgelse. De delte medier (YouTube, Flickr, SlideShare) er der lidt færre som har svaret, at de anvender i forhold til foregående undersøgelse. De anvendes til gengæld meget oftere. Det er en gennemgående tendens, at alle værktøjer bliver anvendt oftere. Specielt den daglige anvendelse har ca. den dobbelte svarprocent i forhold til foregående undersøgelse. Det er desuden bemærkelsesværdig hvor lidt Twitter anvendes og det samme kan siges om webinarer. 7

8 Figur 5: Hvor ofte bruger du følgende teknologier? Procentfordeling på de 3 svarmuligheder (resten er aldrig eller kender ikke) Politikker, ubekymret for brugen og store forventninger til fremtiden Der er sket en stigning af antallet af formelle politikker om sociale medier i virksomhederne, da 36 % (26%) svarer, at de har en sådan, og af dem som ikke har påtænker 17% (19%) af få en. I 29% af respondenternes organisationer har man udpeget en ansvarlig for sociale medier. Og vi er ved at vænne os til brugen af sociale medier, da 60 % (50%) svarer, at de er ubekymrede for at anvendelsen kan give personlige problemer på arbejdspladsen. Forventninger til det fremtidige brug er høje, da 58 % (35%) forventer at brugen stiger meget i virksomheden de næste 3 år, og 27% (40%) mener at brugen vil stige lidt. Den andel som mener, at brugen vil være uændret eller falde, er gået fra 25% til 15%. 8

9 4. Sociale medier og læring Hvor meget af den tid vi anvender på sociale medier anvender vi til læring? På samme måde, som vi har spurgt, hvor meget tid bruger du i gennemsnit pr. dag på sociale medier, har vi spurgt hvor meget tid bruger du i gennemsnit pr. dag til læring på sociale medier? Figur 6: Hvor meget tid bruger du i gennemsnit PR. DAG til LÆRING med sociale medier? % fordeling af besvarelserne inden for de 6 svarkategorier 10 % svarede, at de ikke anvender SM til læring, og størstedelen anvender under 10 minutter 27% eller mellem 11 og 20 minutter 34%. Hvis vi omregner ovenstående til minutter, så betyder det, at de deltagende/adspurgte gennemsnitlig anvender 43 minutter om dagen på sociale medier hvoraf 16 minutter af dem går til læring. På spørgsmålet om virksomhedens anvendelse af sociale medier til læring, svarer over 60%, at de ikke anvender det nok, og til spørgsmålet om i hvilket omfang sociale medier har bidraget til øget læring virksomheden, svarer 91%, at det har det i et eller andet omfang. Virksomhederne har angiveligt en overbevisning om at SM er værdifuldt til at øge læringen, da hele 84% har svaret, at deres organisation støtter og fremmer uformel læring, tilsvarende svarer 83% - ja til spørgsmålet om har du personligt brugt sociale medier og netværk til at fremme dine professionelle færdigheder og ressourcer. De hyppigste anvendte værktøjer til læring Google søgemaskine, sociale netværk og delte medier var de mest anvendte SM værktøjer og samme rækkefølge blandt de 3 meste benyttede ser vi også, når vi spørger til læring. På 4. og 5. pladsen kommer så Wiki er og Webinar / Webkonferencer og skubber instant messaging services (Skype, MSN etc.) ned på 6. / 7.pladsen, dette afhængig af anvendelse eller hyppigheden af anvendelsen, hvor de konkurrerer med blogs. Igen under den begrænsede anvendelse af Twitter og webinarer, hvilket betyder at der er et stort uudnyttet potentiale. 9

10 Figur 7: I hvilken udstrækning benytter du følgende sociale medier til læring? Procentfordeling på de 3 svarkategorier (resten er aldrig eller kender ikke) Q. I hvilket omfang har I integreret SM i følgende læringsprocesser? Omfanget er højest inden for personlig udvikling, da over 60 % i nogen grad har anvendt sociale medier til at dygtigøre sig personligt. På de øvrige forskellige anvendelser er der ikke den store spredning inden for de forskellige uddannelser, da 10 uddannelser ligger på en svarprocent mellem 46 og 60 procent. Den eneste anvendelse, som skiller sig lidt ud er de tekniske uddannelser, som ligger nede på 36 %. 10

11 Figur 8: I hvilket omfang har I integreret SM i følgende læringsprocesser? Procentfordeling på de 4 svarkategorier (resten er slet ikke) 11

12 5. Sociale medier og HR En af konklusionerne i den foregående undersøgelse var, at HR var den funktion som havde oplevet mindst udbytte af sociale medier, samt den funktion som mindst anvendte sociale medier. Derfor har vi i denne undersøgelse tilføjet et helt afsnit med HR spørgsmål, og det er meget positivt at over 57 % af respondenterne har besvaret spørgsmålene i dette afsnit. Sociale medier anvendes til HR opgaver Figur 9: I hvilken grad anvendes sociale medier til følgende HR opgaver Procentfordeling på de 4 svarkategorier (resten er slet ikke) I spørgeskemaet havde vi listet 18 HR opgaver. Over 82 % anvender sociale medier til rekruttering. Udvælgelse af kandidater ligger også højt med over 63% Omkring 50 % svarer, at de anvender SM til information af medarbejdere og i forbindelse med projektarbejde. Derefter falder omfanget, da besvarelserne i form af i meget høj grad og i høj grad er ubetydelige, og besvarelserne i nogen grad og i mindre grad ligger mellem 28% og 45% på de i grafen afbilledet opgaver. De resterende 6 opgaver er hovedsageligt besvaret med i mindre grad og med svarprocenter under

13 De hyppigste anvendte værktøjer i HR Det mest anvendte værktøj inden for HR er LinkedIn, som bliver anvendt af over 87 %, hvilket stemmer fint overens med, at vi lige har set at 82% har svaret at de løser rekrutteringsopgaver med sociale medier. Google søgemaskine har også høj udbredelse, og flest har svaret at de anvender det i meget høj grad. Facebook bliver også anvendt af over 50 %, dog ikke i så høj en grad. Dernæst kommer YouTube og Wiki er med en anvendelse omkring de 40 %, efterfulgt af Skype og Dropbox omkring de 30 %, og resten ligger under 20% med størstedelen af svarene i kategorien: i mindre grad. Figur 10: I hvilken grad anvendes disse platforme indenfor HR-området? Procentfordeling på de 4 svarmuligheder (resten har svaret slet ikke ) 13

14 6. Appendix - Deltagernes profil Der er indkommet 151 (116) brugbare besvarelser repræsenterende 134 (80) virksomheder. Aldersfordeling - generationer Fordelt på generationer følger denne undersøgelses besvarelser næsten den samme fordeling som tilsvarende undersøgelse foretaget i USA i foråret 2010 med besvarelser. Figur 11: Aldersfordeling Generation Y født efter % 5 % X født % 46 % Baby boomere - født % 48 % Traditionelle født før % 1 % Total 100 % 100 % Beskæftiget som Vi har også i år spurgt til titel/rolle i virksomheden. Med den øgede fokus på HR i år har vi indføjet 4 nye titler, som ikke var med i den foregående års undersøgelse, og hele 35% har svaret at de kommer fra disse områder. Figur 12: Beskæftigelsesfordeling Beskæftiget som CEO / adm. direktør 11 % 7 % Partner / Ejer 10 % 7 % Direktør 4 % 9 % HR chef 13 % HR Partner 5 % HR Konsulent 16 % Personalechef 1 % Funktionschef 4 % 23 % Afdelingsleder 3 % 9 % Teamleder 1 % 6 % Medarbejder 15 % 29 % Andet 17 % 9 % Total 100 % 100 % 14

15 Antal ansatte Årets undersøgelse er blevet besvaret af langt flere og mindre virksomheder end den tidligere. Ca. 10 % er flyttet fra gruppen over medarbejdere til grupperne under 50 medarbejdere. Figur 13: Fordeling af antal ansatte Antal ansatte i din organisation % 18 % % 9 % % 6 % % 9 % % 15 % % 6 % Over % 38 % Total 100 % 100 % Funktionsmæssig fordeling Ca. 50 % af besvarelserne kommer fra HR funktionen og administration, hvilket er omtrent samme fordeling som i den foregående undersøgelse. Figur 14: Funktionsfordeling Funktionsfordeling Direktion 20 % 18 % HR / personale / uddannelse 49 % 36 % Administration / økonomi / IT 4 % 15 % Indkøb / logistik / supply chain / distribution - 3 % Produktion / kvalitet 2 % 6 % Marketing / salg / service / reklamation 8 % 10 % Produktudvikling / forskning 5 % 3 % Andet 13 % 9 % Total 100 % 100 % Geografisk fordeling Geografisk er der lidt mere spredning på deltagerne denne gang, hvor Sjælland kun udgør omkring 55 % mod tidligere 68%. Figur 15: Geografisk fordeling Region Hovedstaden 44 % 54 % Sjælland 11 % 14 % Nordjylland 3 % 4 % Midtjylland 18 % 9 % Syddanmark 20 % 15 % Øresundsregionen 2 % 3 % Andet 2 % 2 % Total 100 % 100 % 15

16 Branchefordeling Branche fordelingen er også identisk med fordelingen fra Danmarks statistik. Det er interessant at se at det øget antal deltagere også har medført en stor tilvækst i gruppen for undervisning og konsulentvirksomheder. Figur 16: Branchefordeling Branche Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 1 % 1 % Råstofudvinding 1 % 3 % Fremstillingsvirksomhed (incl. lægemiddelindustri) 11 % 11 % El-, gas- og fjernvarmeforsyning 2 % 22 % Engroshandel og detailhandel 3 % 3 % Transport og godshåndtering 1 % 3 % Information, kommunikation og IT 11 % 11 % Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 6 % 7 % Fast ejendom - 1 % Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 3 % 2 % Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 1 % 1 % Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring 4 % 3 % Undervisning og konsulentvirksomhed 39 % 22 % Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 3 % 4 % Kultur, forlystelser og sport 2 % 1 % Andre serviceydelser 12 % 4 % Total 100 % 100 % 16

17 2012 Social Business Learning socialbusinesslearning.dk

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Morgendagens Ledere 2003

Morgendagens Ledere 2003 Morgendagens Ledere 2003 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Undersøgelsen af Morgendagens Ledere er den første af sin art i Danmark. Inspirationen har været, at mange af dagens topledere i danske

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt brugere

Evaluering af Jobnet blandt brugere Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2007 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Af Jeppe Krag Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD 23. oktober 2012 Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse Rapport udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler Forfatter:

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Miljøministeriet Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Tekstrapport December 2013 Projektkonsulenter Jacob Falk Ebbekær Thore Stenfeldt Asger H. Nielsen Om MEGAFON MEGAFON er dedikeret til

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

INDLEDNING 2 RESUMÉ 5 DELUNDERSØGELSE 1 SOCIAL IKT PÅ BOSTEDER OG I KOMMUNALE/REGIONALE FORVALTNINGER 12. Rundbordssamtaler med videnspersoner 12

INDLEDNING 2 RESUMÉ 5 DELUNDERSØGELSE 1 SOCIAL IKT PÅ BOSTEDER OG I KOMMUNALE/REGIONALE FORVALTNINGER 12. Rundbordssamtaler med videnspersoner 12 Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Afsluttende rapport oktober 2012 September 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 2 RESUMÉ 5 DELUNDERSØGELSE 1 SOCIAL IKT PÅ BOSTEDER OG I KOMMUNALE/REGIONALE

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Karin Mathiesen og Hans Hvenegaard August 2007 Indhold Indhold...

Læs mere

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design September 2008 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Begrebsafklaring og overblik 7 1.1. Hvad er design?

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere