Grundet transportproblemer ankom Annette Brøchner Lindgaard, Jytte Bræmer og Flemming Munch ca. midtvejs i dagsordenens punkt 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundet transportproblemer ankom Annette Brøchner Lindgaard, Jytte Bræmer og Flemming Munch ca. midtvejs i dagsordenens punkt 5."

Transkript

1 Referat 17. december 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 2. december 2014, kl i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob Lærkes, Flemming Munch, Jytte Bræmer, Niels-Henrik Gylstorff, Jakob Heide Petersen, Helle Kolind Mikkelsen, Tine Vind, Glenn Leervad-Bjørn, Sofie Federspiel. Grundet transportproblemer ankom Annette Brøchner Lindgaard, Jytte Bræmer og Flemming Munch ca. midtvejs i dagsordenens punkt 5. Afbud: Nicolaj Malkov Desuden tilstedeværende: Dagsordenspunkt 5: Maiken Maigaard, David Christoffersen, Jeppe Jessen (DDB og Kulturstyrelsen). Dagsordenspunkt 7: Maja Vestbirk, Rolf Madsen, Christian Søndergård Christensen (DDB). 1. Velkommen. Formanden bød velkommen. 2. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Dagsordenens oprindelige punkt 8 (opsamling på DDB strategidag) blev flyttet frem, så det blev behandlet som dagsordenens punkt Orientering om kulturpolitiske emner. Kulturstyrelsen informerede kort om den forestående offentliggørelse af Kulturministeriets formidlingspris. Det blev kort drøftet, at det i forhold til de kommende fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategier er centralt at sikre, at DDB tænkes ind. 4. Status fra sekretariatet. Sekretariatet introducerede indledningsvist nye medarbejdere i DDB-regi og H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 orienterede om den forestående midlertidige udvidelse af sekretariatet. Herpå fulgte en kort status over DDB basispakkeprojekter, herunder lanceringen af ERMS, initiering af projekt om beslutningsstøttestatistik, tidsplanen for Fælles BiblioteksSystem samt processen for projekt vedr. DDB mobile apps. Derefter orienterede sekretariatet om indkøbssamarbejdet, herunder status for tekstlicenser samt pressedækningen af de store forlags genindtræden i ereolen primo januar I relation til DDB CMS fortalte sekretariatet, at 9 biblioteker nu bruger løsningen aktivt overfor deres brugere og gav samtidig en status på arbejdet med at klargøre webmasterløsning, der giver bibliotekerne udvidede muligheder for lokal tilpasning af DDB CMS. Dernæst orienterede sekretariatet om samarbejdet med DDB og med Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekerne. Det blev blandt andet oplyst, at Leif Andreasen indtræder som nyt medlem af faggruppen for infrastruktur. Desuden skitserede sekretariatet et oplæg til ny håndtering af bibliotek.dk, som var blevet vel taget imod. Afslutningsvis gav sekretariatet en status på sekretariatets økonomi, herunder processen vedr. styregruppens godkendelse af budgettet for Oplægget affødte spørgsmål i relation til erfaringer med det nye bibliotekssystem og implementeringen af DDB CMS. Det blev besluttet, at sekretariatet på næste møde i koordinationsgruppen giver en status på bibliotekernes første erfaringer med anvendelsen af DDB CMS og om muligt de første erfaringer fra Horsens med at bruge det nye bibliotekssystem. 5. Opfølgning på DDB s strategidag Sekretariatet præsenterede en opsamling på DDB s strategidag 2014, bestående af både deltagernes evaluering, opsamling på workshoppen 9 spørgsmål til DDB samt generelle betragtninger fra strategidagen. Dernæst drøftede koordinationsgruppen strategidagen. Det blev blandt andet diskuteret, hvordan strategidagen i højere grad kan henvende sig til bibliotekscheferne specifikt, eksempelvis ved at være mere konkret i sit fokus, strategiske omdrejningspunkt og faktiske bidrag til DDB-samarbejdets udvikling. Herpå drøftede koordinationsgruppen sekretariatets oplæg til håndtering af input fra strategidagen. Dette affødte blandt andet forslag om, at DDB skal 2

3 samarbejde mere med relevante faglige fora. Ligeledes gav det grobund for en diskussion af kompleksiteten i, at DDB både opfattet som samarbejde og som leverandør; en kompleksitet, som kan mindskes ved at kommunikere tydeligt om rollefordelingen i den enkelte sag. Endelig blev det bemærket, at diversiteten i DDB s interessentgrupper skal holdes for øje, hvis samarbejdet skal fungere. Koordinationsgruppen tiltrådte sekretariatets oplæg til håndtering af input fra strategidagen, sammenfattet i følgende emner: Den kommende strategidag skal sætte fokus på debat og konkrete, relevante DDB-problematikker, og derigennem lægge vægt på at give bibliotekscheferne indflydelse på den strategiske udvikling af DDB Kommunikationen og medlemsinddragelsen skal styrkes Der skal skabes større forståelse for forholdet mellem DDB som et samarbejde og DDB som et kunde-leverandørforhold Der skal arbejdes med at udvikle de strategiske retningslinjer og snitflader for DDB. Sekretariatet påbegynder realiseringen af håndteringen af input fra strategidagen. Desuden iværksætter sekretariatet et arbejde med at skabe et medlemsorienteret overblik over DDB processer, planer og produkter samt et medlemsorienteret årshjul. Endelig udarbejder sekretariatet til koordinationsgruppen et overblik over eksisterende strategier og strategiske input i DDB, som kan danne ramme for videre drøftelse af de strategiske retningslinjer for DDB. Sekretariatet sender en nyhed ud om opsamling på strategidagen. 6. Ansøgning fra ereolen. (Grundet inhabilitet var Jakob Heide Petersen, Rolf Hapel og Bodil Have fraværende under punktets behandling) Sekretariatet orienterede om en ansøgning vedr. implementering af nye forretningsmodeller på ereolen. Det blev understreget, at det var strengt nødvendigt at udvikle de nye forretningsmodeller for at kunne få glæde af de store forlags genindtræden i ereolen i januar Koordinationsgruppens drøftelse af projektet førte dels til en diskussion af processen for behandlingen af ansøgningen udenfor den almindelige ansøgningsproces, dels af hvordan samarbejdet mellem DDB og ereolen skal udvikle sig. 3

4 Koordinationsgruppen besluttede at imødekomme ansøgningen fra ereolen. Dette dog under forudsætning af, at der udarbejdes en samarbejdsaftale med en klar opgave- og ansvarsfordeling samt en præcisering af budgetterne for projektet. Sekretariatet forsætter dialogen med ereolen om at præcisere budgetterne. Desuden udarbejder ereolen og DDB sekretariatet et oplæg til en samarbejdsaftale. 6. Oplæg til driftstilskud til BPI. (Grundet inhabilitet var Rolf Hapel fraværende under punktets behandling) Sekretariatet introducerede punktet og forklarede hensigten med det foreslåede driftstilskud til BPI. Sekretariatet understregede, at ansøgningen ikke har relation til DDB-puljen. Punktet affødte flere diskussioner, blandt andet i forhold til det faktiske behov for en redaktionel administration af BPI, og i forhold til selve ansøgningsprocessen. Koordinationsgruppen afslog at give driftstilskud til den redaktionelle administration af BPI i indeværende år. Koordinationsgruppen vurderede, at BPI skal være i brug i længere tid, førend det er muligt at vurdere, om der vil være behov for en redaktionel administration. Koordinationsgruppen opfordrede ansøgerne til i det kommende år at udarbejde en efterspørgselsmåling. Denne kan danne rammen om en evt. ny ansøgning til DDB-puljen i Sekretariatet kommunikerer beslutning til BPI s projektgruppe. 7. Behandling af ansøgninger til DDB-puljen (Med henblik på at overholde reglerne for inhabilitet forlod medlemmer mødet i forbindelse med behandlingen af ansøgninger, som de var inhabile i forhold til) Sekretariatet indledte punktet med at introducere processen for behandlingen af ansøgningerne til DDB-puljen Det fremhævede i den forbindelse udfordringer af principiel karakter, som var opstået i forbindelse med behandlingen af ansøgningerne, fx egenfinansiering, manglende afklaring af den strategiske retning for specifikke områder samt at behandlingen har vist, at der er behov for mere præcist at fastsætte rammerne for udviklingen indenfor en række områder, herunder DDB CMS og mobile apps. 4

5 Det blev i den forbindelse drøftet, hvordan man fremadrettet kan forbedre ansøgernes mulighed for at udarbejde mere præcise ansøgninger, eksempelvis i forhold til indhold, budget og strategisk sigte. Det blev understreget, at der er behov for at præcisere fokus for ideudviklingsdagen, ligesom hensigten med indsatsområderne bør være bedre beskrevet. Tilsvarende var der enighed om, at faggrupperne med fordel kan inddrages tidligere i processen. I forhold til at give tilbagemelding til ansøgerne blev det understreget, at afslag skulle følges af en grundig forklaring, evt. mulighed for personligt møde samt invitation til at deltage i eventuelle afledte projekter. Koordinationsgruppen traf beslutning om tilsagn til eller afslag på ansøgningerne. Det enkelte tilsagn og afslag fremgår af referatets bilag 1. Desuden tiltrådte koordinationsgruppen sekretariatets indstilling om håndtering af resterende puljemidler. Eventuelt nødvendig tilretning af økonomien i oplægget som følge af koordinationsgruppens beslutninger vedr. de enkelte projektansøgninger drøftes mellem sekretariatschefen og formanden for koordinationsgruppen. Sekretariatet giver de enkelte ansøgere tilbagemelding på deres ansøgning, gerne med mulighed for mundtlig feedback. Sekretariatet sørger for at inddrage de enkelte ansøgere i eventuelt relaterede projektinitiativer i sekretariatet. Sekretariatet giver en samlet udmelding til DDB-medlemmerne om fordeling af puljemidlerne via DDB-hjemmesiden. 9. Samarbejdsaftaler med Palles Gavebod, Litteratursiden og Biblioteksvagten. Sekretariatet introducerede punktet og status for de enkelte samarbejdsaftaler. Det blev bemærket, at samarbejdsaftalen med Palles Gavebod først kan skrives færdig efter dagens møde grundet dennes sammenhæng med Palles Gavebods ansøgning til DDB-puljen. Koordinationsgruppen var tilfreds med aftalernes udformning og indhold, som de anså for et godt udgangspunkt for samarbejdet med nettjenesterne. Koordinationsgruppen tiltrådte de forelagte samarbejdsaftaler for Biblioteksvagten samt Litteratursiden med enkelte forbehold. Det blev besluttet, at den tilrettede samarbejdsaftale for Palles Gavebod sendes i skriftlig høring. 5

6 Endelig blev det besluttet, at drøftelsen af DDB som brand skal finde sted sammen med den forestående drøftelse af DDB s strategi. Sekretariatet tilretter samarbejdsaftalerne og sender samarbejdsaftalen for Palles Gavebod i skriftlig høring. 10. Releaseplan for 2015 Sekretariatet gennemgik processen for udarbejdelse af Releaseplan Sekretariatet fremhævede blandt andet, at kvalificeringen af planen hos DBC udelukkende har givet anledning til ændringer i forhold til prioritering af projekter i planen ikke til ændringer i indholdet. Der blev udtrykt ønske om et samlet overblik over DDB-portefølje og at releaseplanen sættes i relation til denne, så konteksten bliver tydeligere. Tilsvarende var der også opfordring til, at sekretariatet fremadrettet rammesætter udviklingen af infrastrukturen som et spørgsmål om strategiske valg. Koordinationsgruppen besluttede at anbefale styregruppen at tiltræde Releaseplan Releaseplanen drøftes på et møde med lederforeninger, og indstilles herefter til styregruppens godkendelse. 11. Håndtering af andre kulturinstitutioner i DDB CMS Sekretariatet introducerede punktet med en beskrivelse af det arbejde, sekretariatet har udført med henblik på at estimere ressourcetrækket vedr. at undersøge muligheden for at udbrede DDB CMS til andre kulturinstitutioner. Dette førte til en drøftelse af opgavens vigtighed for DDB. Koordinationsgruppen traf beslutning om, at der ikke skal bruges yderligere ressourcer på at finde en løsning for de drøftede udvidelser af DDB CMS, førend DDB CMS er i stabil drift hos alle de biblioteker, der har valgt løsningen. og kommunikation Sekretariatet kommunikerer beslutningen videre til de specifikke interessenter. 12. Emner til de næste møder Eksisterende liste: Formidlingsstrategi børnestrategi 6

7 Status fra projekt vedr. digitalisering af bagkataloget Evaluering af 2014 Input til Releaseplan 2016 Opstart på udvikling af strategiske indsatsområder, Når biblioteket udvikler sig til noget mere end bibliotek hvordan udfordrer det og giver nye muligheder for bibliotekets digitale tilbud /DDB. Nye emner tilføjet på dagens møde: Drøfte DDB og den kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Skolebibliotekerne Musik faglitteratur DDB som brand Formidling af nettjenester med gratis indhold I forbindelse med forslag om drøftelse af formidling af nettjenester med gratis indhold orienterede Kulturstyrelsen og Statsbiblioteket om en igangværende afklaring af området. 13. Eventuelt Formanden fortalte, at han efter dagens møde træder tilbage som formand for og medlem af koordinationsgruppen. Koordinationsgruppen sagde tak for hans indsats. Processen for rotation i koordinationsgruppen blev drøftet. Koordinationsgruppen anbefalede arbejdsgruppen vedr. rotationen at inkludere de centrale foreninger i processen med at udskifte medlemmer. Der blev tilkendegivet ønske om, at sekretariatet udarbejder en årsrapport til brug for bibliotekscheferne i deres relation til politikerne. Sekretariatet informerede om, at en årsberetning er et fast element i sekretariatets arbejde. 7

8 Bilag 1 til referat fra møde i koordinationsgruppen d. 2. december 2014: om tilsagn eller afslag på ansøgninger til DDB-puljen. Projekttitel Koordinationsgruppens beslutning om tilsagn til eller afslag på ansøgning Koordinationsgruppens bemærkninger til beslutningen ud over bemærkninger indført i sekretariatets indstilling BPI 2.0 Tilsagn - - Koordinationsgruppens bemærkninger i øvrigt Driftsmodning Personalisering 2 Tilsagn - Der er behov for en principiel drøftelse af DDB s holdning til og rolle i personalisering. Frikøb af easytingmoduler til DDB CMS Tilsagn - - Arkiv for dansk Litteratur på ereolen Tilsagn - - Teknisk integrering af e-læringsportalen ekurser.nu DDB PalleNext børnebibliotekernes fælles mobile website til tweens Tilsagn - - Tilsagn Det understreges, at der i forbindelse med tilsagnet skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem DDB og Palles Gavebod, hvori bl.a. den strategiske retning for samarbejdet defineres. Tilsagnet er et tilsagn om at styrke udviklingen af børneområdet. Tilsagnet betinges af, at 1) effekten kan dokumenteres, og 2) at der stilles krav om tilvalg. Målrettet indholdsformidling i Tilsagn - søgeresultatet Lokal BiblioteksVagt (LBV) App-formidling i bibliotekerne Netmedie-Feed - Et modul til Bibliotekernes hjemmesider Billedberigelse af poster i Brønden ID/UX - Design Identitet og user experience Fleksibel forsidepakke til DDB CMS Core Giv DDB krop Usability af nyt bibliotekssystem og DDB CMS Bibliotekernes Digital Artikelservice (arbejdstitel på nuværende tidspunkt) ereolen - For børn Afslag - Der er behov for at arbejde videre med samspillet mellem netbibliotekerne. Indholdskanalen LibraryCompass - BiblioteksKompas Før Palle - Børnenes digitale bibliotek Palleland Børnebibliotekernes fælles minecraftserver Knæk koden til biblioteket Biblioteket 2.0 Den digitale tommelfinger i en håndevending Bibliotekernes nye digitale musikformidlingsplatform Musikmodul til DDB cms Emneord og semantik Øget adgang til licensbelagte ressourcer - Social medie-strategi for ereolen og Litteratursiden Afslag Koordinationsgruppen begrundede afslaget med, at opgaven bør kunne rummes indenfor driftsbevillingen. - H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat.

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat. Notat Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Til: DDB Kopi til: Bo Fristed, Martin Vellerup, Anne-Marie Schmidt Aarhus Kommune

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 2. juni 2014 Sted Mødelokale 4 Afbud Leif Rothe Rasmussen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13123 Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere