Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til tekniske forskrifter for gasser"

Transkript

1 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15

2

3 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej Birkerød Telefon: Fax: Udgivet: 23. december 2010 Sagsnr.: 2010/ December 2010

4

5 Indholdsfortegnelse FORORD... 4 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER GENERELLE BESTEMMELSER DEFINITIONER... 6 Brandfarlig gas (1.1.5)... 6 Brandnærende gas (1.1.7)... 6 Gasoplagsenhed, GOE (1.1.24)... 6 Oplag (1.1.37)... 6 Opløst gas (1.1.38) ANVENDELSESOMRÅDE... 7 Anvendelsesområde (1.2.1)... 7 Undtagelse af anlæg i køretøjer (1.2.6 a) GENERELLE BESTEMMELSER... 8 Fyldestationer og og virksomheder der fremstiller gas (1.3.5)... 8 Oplag med stablingshøjde over 6 meter (1.3.6)... 8 Særlige vilkår (1.3.7)... 8 Uodoriseret gas (1.3.17)... 8 Klassifikation af eksplosionsfarlige områder (1.3.20)... 9 Gennemføringer for installationer (1.3.22)... 9 Brandslukningsmateriel (1.3.26) ANMELDELSER, ANSØGNINGER OG TILLADELSER Ansøgning og tilladelse (1.4.1) Ansøgningsmateriale (1.4.1 og 1.4.2) Ændring eller tilbagekaldelse af tilladelse/godkendelser (1.4.4) OPLAG I BEHOLDERE OG TANKE SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER TIL ENKELTE AF BESTEMMELSERNE Oplag af F-gas hos privatpersoner (2.1.2 a, c, a og a) Oplag i butikker (2.1.2 b, ii og b, iii) Dykkerflasker (2.1.2 d) Ét lagerafsnit (2.1.3) Adskillelse (2.3.5) Adskillelse (2.3.11) Brændbar emballage (2.3.17, , og ) Trykaflastning (2.3.20) Varmt arbejde på tag (2.4.1) Vegetation (2.4.5) Beskyttelse af ventiler (2.4.8) Hegn (2.4.17) Intern transport ( og ) Indbyrdes afstand ( og ) Flammeskærm ( og ) Hegn (2.4.26) Tagdækning ( ) Flammeskærm (2.7.7) Afstandskrav (2.7.9 b) Brandslukningsmateriel (2.8) December

6 Sikring mod væltning (2.10.7)...19 Gastype ( )...20 Markering af oplag ( )...20 Større brandfarligt oplag ( ) ANLÆG MED LAGERAFSNIT I BYGNING SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER TIL ENKELTE AF BESTEMMELSERNE...21 Undtagelser for anlæg med F-gas hos privatpersoner (3.1.2 a)...21 Undtagelse for undtagelsen for F-gasanlæg (3.1.2 b)...21 Transportable anlæg (3.1.2 d)...21 Indretning af anlæg med lagerafsnit i bygning (3.3)...21 Nødstop (3.4.11)...22 Advarselsmelding (3.4.12, 2. pkt.) ANLÆG MED LAGERAFSNIT I DET FRI SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER TIL ENKELTE AF BESTEMMELSERNE...23 Vanskeligt tilgængelige arbejdssteder (4.1.2 c)...23 Undtagelser for anlæg med F-gas hos privatpersoner (4.1.2 a)...23 Anlæg på tag (4.2.6)...23 Jorddækkede tanke ( og 4.5)...23 Påfyldning af tanke (4.6)...25 Byggepladser (4.8)...25 Holdeplads (4.10.5)...25 Fordampere ( b)...25 Friareal ( ) RUMOPVARMNING OG VENTILATION SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER TIL ENKELTE AF BESTEMMELSERNE...26 Rumopvarmning og ventilation (2.5 og 3.5)...26 Opvarmning af brandsektion, Oliefyrede og gasfyrede aggregater (2.5.1 og 3.5.1)...26 Ventilation (2.5.2 og 3.5.2)...26 Ventilationsanlæg (2.5.3, 2.5.4, og 3.5.4)...28 Placering af luftindtag i forhold til luftafkast (2.5.9 og 3.5.9) BRANDSEKTIONER BRANDSEKTIONSADSKILLELSE...31 Brandsektionsvæg ( )...31 Branddøre, porte og lemme ( )...31 Markering af brandsektionsadskillelser ( )...31 Facadesmitte ( )...32 Brandkam ( )...32 Brandkamserstatning ( )...33 Vinkelsmitte ( )...35 Høj-lav brandsmitte ( )...36 Lukning af transportåbninger ( ) FLUGTVEJE OG UDGANGE (2.6.3) KONSTRUKTIVE FORHOLD...39 Bærende bygningskonstruktioner (fra punkt )...39 Isoleringsmaterialer i tage og markering af brandsektionsadskillelser ( ) AFSTANDSFORHOLD December 2010

7 7.1 OVERSIGT OVER AFSTANDSKRAV TIL NABOSKEL, VEJ OG STI (2.7, 3.6 OG 4.10) Nedsættelse af afstandskrav til naboskel samt vej- og stimidte (2.7.6 og ) Afstandsforhold for udleveringsstandere for F-gas (4.10.6) Holdepladser (4.10.5) INDBYRDES AFSTANDSFORHOLD (2.7.6, OG ) Bortfald af det indbyrdes afstandskrav (2.7.6, og ) BRANDSLUKNINGSMATERIEL SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER TIL ENKELTE AF BESTEMMELSERNE Slangevinder i det fri (2.8.3 og ) Håndildslukker ved salgs- og forbrugsanlæg med F-gas (4.9.7) BRANDTEKNISKE INSTALLATIONER SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER TIL ENKELTE AF BESTEMMELSERNE Overrislingsanlæg (2.7.7 og ) Betjeningssteder for overrislingsanlæg (2.9.3 og ) ORDENSREGLER SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER TIL ENKELTE AF BESTEMMELSERNE Krav til motorkøretøjer, herunder trucks (2.10.1, og ) Kontrol, vedligeholdelse og inspektion af brandtekniske installationer ( , og ) BILAG A FLASKEAUTOMAT MED F-GAS INDEKS December

8 Forord Med virkning fra den 23. december 2010 er nye regler om gasser (Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om tekniske forskrifter for gasser) trådt i kraft. Det bemærkes, at de tekniske forskrifter for gasser nu er anført i bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr Forskrifterne er en revision og en sammenskrivning af Justitsministeriets (nu Forsvarsministeriets) bekendtgørelse nr. 160 af 26. april 1985 om F-gas (Flaskegas), de hidtil gældende tekniske forskrifter for F-gas af 15. juni 1985, med efterfølgende ændringsforskrifter udstedt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen) samt Justitsministeriets (nu Forsvarsministeriets) bekendtgørelse nr. 305 af 30. september 1944 om opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter. Desuden omfatter forskrifterne visse sagsområder, som før skulle behandles efter beredskabslovens 34, stk. 2. Til forskel fra andre brændbare og brandfarlige produktionsafsnit og oplag, som f.eks. træbearbejdning og -oplag, er der for gasser nogle særlige egenskaber, der skal tages højde for ved sikring mod brand og brandspredning. F.eks. skal der som hovedregel for brandfarlige og brandnærende gasser tages højde for, at spredning af gassen kan medføre antændelse eller forøget antændelsesfare. Denne vejledning har til formål at uddybe og forklare visse bestemmelser i de tekniske forskrifter. Vejledningen er opbygget således, at vejledningen primært indeholder supplerende bemærkninger, herunder illustrationer, til udvalgte bestemmelser (punkter) i forskrifterne. Punkterne i forskrifterne, hvor der er udarbejdet supplerende bemærkninger til, er i vejledningen angivet i parentes. Endvidere kan vejledningens indeks anvendes til hurtig at få overblik over, om der er udarbejdet supplerende bemærkninger til én bestemt bestemmelse i forskrifterne, og hvor disse bemærkninger findes i vejledningen. Det bemærkes omkring illustrationer, at de ikke er udtømmende. Illustrationer skal kun vise det, der anført i den bestemmelse, de er tilknyttet til. Der vil derfor på flere illustrationer kunne forekomme, at der mangler påkørselssikring, hegn m.v. Væsentlige ændringer I forhold til de hidtil gældende tekniske forskrifter er der sket ændringer på en række punkter. Først og fremmest er reglerne for F-gas og reglerne for øvrige gasser forenklet, idet de tekniske bestemmelser er blevet samlet i én forskrift. Det indebærer også, at der nu er indført bestemmelser for alle gasser med samme detaljeringsgrad, som før kun fandtes for F-gas. 4 December 2010

9 Som et led i forenklingen er begrebet gasoplagsenheder indført som en neutral mængdeenhed, der er uafhængig af gassernes tilstandsform. Det har endvidere været et udbredt brugerønske, at forskrifterne blev gjort mere letlæselige og overskuelige. Dette er forsøgt imødekommet ved en ny struktur af forskrifterne, hvor de relevante afsnit for oplag i beholdere og tanke, anlæg med lagerafsnit i bygning og anlæg med lagerafsnit i det fri er samlet i hhv. kapitlerne 2, 3 og 4. Med denne struktur er antallet af henvisninger afsnittene imellem forsøgt nedbragt, og brugeren kan derfor nøjes med at have fokus på ét kapitel ad gangen, når man først har sat sig ind i definitionerne, anvendelsesområdet og de generelle bestemmelser i kapitel 1. En anden væsentlig ændring er, at grænserne for, hvornår Beredskabsstyrelsen skal involveres i en sag om tilladelse til virksomhed eller oplag, er ændret. I de nye regler er der indført en grænse på gasoplagsenheder for oplag og anlæg med lagerafsnit. I vejledningens afsnit 1.4 findes en oversigt over, hvornår etableringen af et oplag eller en produktion kræver en tilladelse, og hvem der giver tilladelsen. I samme afsnit er det endvidere beskrevet, hvad ansøgningsmaterialet som minimum bør indeholde. December

10 1 Generelle bestemmelser 1.1 Definitioner Der er i de tekniske forskrifter anvendt en række definitioner. Listen over definitioner er opstillet i forskrifternes afsnit 1.1. Visse definitioner kræver yderligere forklaring og er uddybet nedenfor. Brandfarlig gas (1.1.5) Ved en brandfarlig gas forstås en gas eller gasblanding, der er antændelig i atmosfærisk luft. Der kan ses bort fra ammoniaks brandfarlige egenskaber, hvis oplag heraf eller anlæg hermed er placeret på lokaliteter (såvel indendørs som udendørs) med god ventilation, da ammoniaks nedre antændelsesgrænse er relativ høj og antændelsesområdet i øvrigt er lille. Ved vurderingen af, om der er tale om god ventilation, kan der tages udgangspunkt i den naturlige ventilation, som er omkring et oplag i det fri, hvor der ikke er andre hindringer for, at luften kan strømme forbi. Såfremt der kan forekomme en eksplosiv atmosfære, der kræver zoneklassifikation, kan der ikke ses bort fra ammoniaks brandfarlige egenskaber. Brandnærende gas (1.1.7) Ved en brandnærende gas forstås en gas eller gasblanding med mere end 23 vol-% oxiderende gas. Dermed er trykluft ikke at opfatte som en brandnærende gas. Trykluft vil ud fra definitionen være en inaktiv gas. Gasoplagsenhed, GOE (1.1.24) For at kunne vurdere, hvilke krav der skal gælde for en virksomhed, hvor der anvendes eller oplagres forskellige gasser, anvender man begrebet gasoplagsenhed (GOE) som udgangspunkt for en klassificering. Begrebet er uafhængigt af gassernes tilstandsform og kan derfor bruges til at udtrykke den samlede oplagsmængde for både rene og blandede oplag. En GOE defineres som: 1 kg fordråbet gas (undtagen CO 2 ) 1 kg opløst gas (inkl. opløsningsmiddel) 10 liter komprimeret gas (vandvolumen) 10 liter CO 2 (vandvolumen) For fordråbede gasser og under tryk opløste gasser skal der tages udgangspunkt i den tilladelige fyldning og ikke den teoretiske mængde gas ved 100 % fyldning. Ved vandvolumen menes beholderens, flaskens eller tankens rumfang. Oplag (1.1.37) I definitionen af et oplag af gasser, indgår også midlertidig henstilling af gasser i bygninger og jævnlig midlertidig henstilling i det fri. Dette gælder for både aflæsset gods og gods på køretøj. Det beror på en konkret vurdering, hvornår der er tale om jævnlig midlertidig henstilling. 6 December 2010

11 Herudover er et oplag defineret som henstilling i mere end 48 timer i sammenhæng af gasser under transport, dog mere end 60 timer i sammenhæng på en godsterminal eller rangerbanegård. Denne lempelse er kun gældende under transport og ikke gældende for oplag på slutdestinationen, når transporten er afsluttet. Vedrørende et oplags størrelse skal det bemærkes, at bidraget på 10 % fra tomme flasker er en gennemsnitsbetragtning, og 10 % derfor ikke kan bruges som grænse for, hvornår en flaske kan anses for at være tom. Opløst gas (1.1.38) Ved opløst gas forstås en gas, som ved emballering under tryk er opløst i et opløsningsmiddel i væskefase, f.eks. acetylen opløst i acetone. 1.2 Anvendelsesområde Anvendelsesområde (1.2.1) Bekendtgørelsen om tekniske forskrifter for gasser er en revision af de tidligere bekendtgørelser om F-gas med tilhørende tekniske forskrifter og om opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter. Samtidig indeholder de nye tekniske forskrifter nye regler om gasser, der medfører, at anlæg med gasser i beholdere og tanke fremover er omfattet af tekniske forskrifter. For virksomheder, anlæg og oplag m.v., som ikke er omfattet af de tekniske forskrifter for gasser, vil kommunalbestyrelsen efter beredskabslovens 34, stk. 2, i særlige tilfælde kunne bestemme, at der ved indretning og benyttelse af bygninger og grundarealer skal træffes konkrete foranstaltninger, der kan formindske risikoen for brandfare og sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor indretningen eller benyttelsen af en virksomhed, som på grund af anlæggets eller oplagets størrelse ikke er omfattet af de tekniske forskrifter, udgør en særlig brandfare. Det kan også være tilfældet, hvis der er tale om hydrogentankstationer, anlæg med gasser i et lukket system (fx køleanlæg), gasfyrinstallationer, gasturbineinstallationer og gasmotorinstallationer eller salgs- og forbrugstankanlæg med andre gasser end F-gas, som er specifikt undtaget fra forskrifternes anvendelsesområde. Anvendelsesområdet dækker også kryogene væsker (ofte kaldet kryogene gasser eller kryogasser), selv om de kan transporteres ved tryk < 0,5 bar, idet der er tale om produkter, der potentielt kan udvikle et tryk større end 0,5 bar. Værdien skal måles som overtryk. Undtagelse af anlæg i køretøjer (1.2.6 a) Anlæg i flere køretøjer, der henstilles i en bygning er ikke omfattet af undtagelsen, dvs. anlæggene bliver omfattet af kapitel 3. Situationen kan f.eks. forekomme hos udbydere af vinterparkering for campingvogne. December

12 1.3 Generelle bestemmelser Lagerafsnit med anlæg og oplag af gasser skal i henhold til beredskabsloven placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at skade på personer, ejendom og miljø finder sted, at store værdier ødelægges, og at der i forbindelse med brand opstår anden skade, formindskes mest muligt, og at der herved sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder. I de tekniske forskrifters kapitel 1 er der angivet overordnede bestemmelser for såvel lagerafsnit med anlæg og oplag af gasser. I den forbindelse er der følgende bemærkninger til bestemmelserne: Fyldestationer og og virksomheder der fremstiller gas (1.3.5) Der kan kun stilles vilkår for brandnærende og brandfarlige gasser. Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at det i forhold til beredskabslovgivningen som hovedregel ikke er relevant at stille særlige krav til fyldestationer for giftige, ætsende og inaktive gasser, og virksomheder, der fremstiller sådanne gasser. Dette skal ses i sammenhæng med, at virksomhederne også er dækket af andre regler, herunder Arbejdstilsynets bestemmelser om trykbærende udstyr. Man skal dog være opmærksom på, at de generelle bestemmelser i punkterne og i forskrifterne finder anvendelse. I særlige tilfælde er der også mulighed for at fastsætte vilkår i henhold til forskrifternes punkt Oplag med stablingshøjde over 6 meter (1.3.6) For gasoplag med en stablingshøjde over 6 m fastsætter Beredskabsstyrelsen vilkårene for etablering af oplaget. En nærmere beskrivelse af vilkår for opførelse af højlagre findes i Beredskabsstyrelsens vejledning om højlagre. Vejledningen beskriver ikke alle forhold, som kan være relevante i relation til gasser, men giver et indblik i, hvilke generelle krav der kan forventes stillet. Oplag med en stablingshøjde over 6 meter vil kun være relevant for oplag af lightere, lighterrefill-beholdere og gaspatroner, jf. forskrifternes punkt Særlige vilkår (1.3.7) Dette er en ny bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen med henblik på at forebygge eller formindske brandfaren og for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand efter indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen kan fastsætte yderligere vilkår for virksomheder, oplag m.v., der er omfattet af de tekniske forskrifter, og hvor der er særlig brandfarlige forhold, eller hvor store værdier er udsat for ødelæggelse. Bestemmelsen tænkes alene anvendt i ganske særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med forhold, der ændres som følge af den teknologiske udvikling. Uodoriseret gas (1.3.17) Ved anvendelse af uodoriseret gas i anlæg og hvor der kan opstå en farlig situation i tilfælde af et udslip, skal der være truffet andre foranstaltninger, så det er muligt at erkende udslippet. Dette kunne f.eks. være i form af et gasdetekteringsanlæg. 8 December 2010

13 Klassifikation af eksplosionsfarlige områder (1.3.20) Der vil normalt forekomme områder med eksplosiv atmosfære på steder, hvor der anvendes eller opbevares brandfarlige gasser. Der henvises i øvrigt til Beredskabsstyrelsens vejledning og udsendte meddelelser om klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) også skal godkende klassifikationsplaner for eksisterende produktion og oplag af gasser. Gennemføringer for installationer (1.3.22) Gennemføringer for installationer i brandadskillende bygningsdele skal lukkes tæt, så adskillelsens brandmæssige egenskaber ikke forringes. Dette anses normalt som opfyldt, hvis gennemføringerne udføres i overensstemmelse med Brandteknisk vejledning nr. 31 Brandtætninger, udsendt af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Det er en vigtig forudsætning, at lukningen af gennemføringen opfylder det brandkrav, som bygningsdelen angiver. Brandslukningsmateriel (1.3.26) Anbringelse af brandslukningsmateriel er kun relevant i det omfang, der er stillet krav herom i kapitlerne 2-4. December

14 1.4 Anmeldelser, ansøgninger og tilladelser Ansøgning og tilladelse (1.4.1) Tabel 1 indeholder en oversigt over, hvornår der kræves en tilladelse, hvem der giver tilladelsen, og om Beredskabsstyrelsen også skal stille vilkår for kommunernes tilladelse. Der kræves ikke tilladelse Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) giver tilladelse Beredskabsstyrelsen angiver vilkår Oplag i beholdere og tanke Oplag i bygning 200 GOE X 1) X 2) Oplag i det fri 264 GOE X 1) X 2) 200 GOE < oplag i bygning GOE X 264 GOE < oplag i det fri GOE X Oplag > GOE X X Oplag med stablingshøjde på over 6 meter X X Anlæg med lagerafsnit i bygning Lagerkapacitet 200 GOE X 1) X 2) 200 GOE < lagerkapacitet GOE X Anlæg med lagerafsnit i det fri Lagerkapacitet 264 GOE X 1) X 2) 264 GOE < lagerkapacitet GOE X Lagerkapacitet > GOE X X Tabel 1: Oversigt over tilladelser mv. Note 1: Efter forskrifterne Note 2: På anden måde end beskrevet i forskrifterne Ansøgningsmateriale (1.4.1 og 1.4.2) Ansøgningsmateriale, som sendes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), bør som minimum indeholde følgende: Beskrivelser/redegørelser: Oplysninger om gassernes eller gasblandingernes egenskaber (brandfarlig, brandnærende, giftige, ætsende og inaktiv), samt andre relevante fysisk-kemiske egenskaber for gasserne eller komponenterne i gasblandingerne, som f.eks. tilstandsform (komprimeret, fordråbet, kryogen eller opløst), øvre og nedre antændelsesgrænser, dampmassefylde, og hvorvidt gasserne er reaktive med andre gasser eller materialer. Oplysninger om oplagsmængder i gasoplagsenheder fordelt på de enkelte gastyper samt oplagringstemperatur. Oplysninger om bebyggelsens etageareal, bebyggelsens højde- og afstandsforhold og beliggenhed af eksisterende og projekterede bygninger og oplag. Oplysninger om materialer og konstruktioner, herunder konstruktive forhold. Oplagsmetode, f.eks. i bure eller stabling. Oplysninger om emballager og beholderes, tankes og anlægs rumindhold. 10 December 2010

15 Oplysninger om hvilke materialer (metal eller plast) beholdere og tanke er udført af. Oplysning om evt. brandtekniske installationer og brandslukningsmateriel. Redegørelse for klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Redegørelse for evt. eksplosionsaflastning. Tegningsmateriale (målfast): Situationsplan over virksomheden eller oplagsstedet med angivelse af afstande til nabo-, vej- og stiskel samt afstande til andre bygninger og oplag på egen grund. Tegning visende grundplan, opstalt af facader og snittegninger. Tegning(er) visende placering af: - Brandsektioner og brandceller, herunder placering af døre og porte og eventuelle automatiske branddørlukningsanlæg. - Områder med oplag, anlæg mv. - Flugt- og indtrængningsveje. - Brand- og redningsarealer, herunder brandveje. - Brandslukningsmateriel. Plan for klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Projektet skal være beskrevet på dansk, og såfremt der vedlægges et egentlig projektdokumentation udfærdiget af udenlandske rådgivere, eller prøvningsresultater på sprog, der ikke sædvanligvis forstås af myndighederne, stilles der krav om, at der medfølger en dansk oversættelse af materialet, medmindre andet er aftalt. Ændring eller tilbagekaldelse af tilladelse/godkendelser (1.4.4) Hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager, kan kommunalbestyrelsen også ophæve eller ændre en afgørelse, som er truffet i medfør af beredskabslovens 34, stk. 2. Dette følger af de almindelige forvaltningsmæssige principper. Ophævelse eller ændring af en afgørelse kan i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet dog kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis ophævelse eller ændring af vilkår står i rimeligt forhold til formålet hermed. 34, stk. 2 kan tidligere have været brugt af kommunen til at stille vilkår i en række konkrete sager, idet anlæg med gasser, bortset fra F-gas, ikke tidligere har været omfattet af tekniske forskrifter. December

16 2 Oplag i beholdere og tanke 2.1 Supplerende bemærkninger til enkelte af bestemmelserne Oplag af F-gas hos privatpersoner (2.1.2 a, c, a og a) I reglerne for gasser er der indføjet nogle undtagelser for visse oplag og anlæg, jf. anvendelsesområde i de enkelte kapitler. Det er muligt at kombinere de fleste af disse undtagelser. En række kombinationsmuligheder af undtagelserne for oplag og anlæg med F-gas, der kan forekomme ved en boligenhed, er illustreret nedenfor. Det er muligt at kombinere én af de viste situationer i bygning med én af de viste kombinationer i det fri. De viste illustrationer er ikke udtømmende for mulighederne i undtagelsesbestemmelserne. Figur 1: Illustration af nogle af de mulige kombinationer af undtagelsesbestemmelserne Altaner og terrasser skal anses for at være i det fri. Bemærk derfor at de viste kombinationsmuligheder med oplag på 40 kg i det fri ikke er gældende på altaner og terrasser ved etageejendomme, idet undtagelsen i forskrifternes punkt c ikke gælder disse steder. Undtagelserne i forskrifternes punkt a, nr. ii og iii, vedrørende anlæg i det fri gælder heller ikke på altaner og terrasser ved etageejendomme. Oplag i butikker (2.1.2 b, ii og b, iii) For oplag i butikker i 1-etages bygninger er det fastsat, at oplaget af gas skal placeres mindst 10 m fra mere end 100 oplagsenheder af brandfarlige væsker, jf. nærmere bestemmelsens ordlyd. Oplaget skal ligeledes være placeret mindst 10 meter fra brandnærende stoffer. Mellem oplag af brandfarlige gasser og brandnærende stoffer bør der ikke placeres letantændelige produkter. Såfremt der træffes særlige foranstaltninger, vil afstandskravet kunne frafaldes. Sådanne foranstaltninger kunne f.eks. være at placere de brandfarlige væ- 12 December 2010

17 sker i brandskabe eller i rum, som brandmæssigt er adskilt fra butikken. Brandskabe, der er klassificeret som mindst type 30 i henhold til EN brandsikre opbevaringsskabe (del 1) eller brandskabe, der er klassificeret som minimum klasse II efter prøvningstesten beskrevet i SP 2369 (SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut), anses for at være en tilstrækkelig foranstaltning. Figur 2: Indbyrdes placering af gasser i forhold til brandfarlige væsker i butikker uden brug af brandskabe. Dykkerflasker (2.1.2 d) I forbindelse med oplag af inaktive gasser bemærkes, at f.eks. dykkerflasker/røgdykkerflasker tilsluttet maske/lungeautomat skal betragtes som et oplag, ikke som et anlæg. Ét lagerafsnit (2.1.3) To eller flere lagerafsnit på samme grund betragtes som ét lagerafsnit, medmindre de er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelse i forskriftens afsnit 2.6.2, er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i forskrifternes punkt 2.7.6, 1. pkt., eller er adskilt med flammeskærme i overensstemmelse med forskrifternes punkt 2.7.7, 2. pkt. Som konsekvens af denne bestemmelse skal eksempelvis to nabolagerafsnit med hver GOE opdeles med brandsektionsadskillelse, medmindre de skal betragtes som ét oplag på GOE, uanset bestemmelserne i punkterne og (BS 60 væg og overflader) om adskillelse til andre lokaliteter. Adskillelse (2.3.5) For god ordens skyld gøres opmærksom på, at formuleringen "lagerafsnit med brandfarlige og brandnærende gasser" betyder, at der kan være tale om lagerafsnit kun med brandfarlige gasser, lagerafsnit med kun brandnærende gasser eller lagerafsnit med en blanding af de to gastyper. December

18 I forbindelse med adskillelse mellem lagerafsnit og andre lokaliteter må der ikke være nogen åbninger af nogen art. Dette omfatter ikke rørgennemføringer for installationer, f.eks. ventilationskanaler. Tætningen omkring installationsgennemføringen skal naturligvis leve op til det brandkrav, der også er stillet til væggen. Adskillelse (2.3.11) For oplag på mellem 200 og 1000 GOE er der et lempeligere krav til vægge og overflader i forhold til adskillelse til andre lokaliteter. Hvis nabolokalitet er lagerafsnit med gas, gælder dog forskrifternes punkt Der henvises til vejledningens punkt Brændbar emballage (2.3.17, , og ) Eksempler på brændbar emballage er krympefolieindpakning og pap. Beredskabsstyrelsen vurderer, at den plast som indgår i konstruktionen af de kompositflasker, der p.t. er på det danske marked, ikke kan generere en energimængde, der kan være farlig for den tryksatte del af kompositflasken, og derfor ikke er at betragte som brændbar emballage i denne sammenhæng. Dette er illustreret i figur 3. Figur 3: Illustration af kompositflasker med plastkomponenter, der ikke er at opfatte som brændbar emballage. Trykaflastning (2.3.20) Tagkonstruktioner i brandsektioner med oplag af brandfarlige gasser skal være udført som en let konstruktion. Om en tagkonstruktion er udført som en let konstruktion skal vurderes i forhold til væggene. F.eks. kan en bestemt tagkonstruktion godt være let i forhold til betonvægge, men tung i forhold til gipsvægge. Alternativt skal brandsektionen være udført på anden måde, så der på kontrolleret måde kan ske aflastning af overtrykket fra en eventuel eksplosion til omgivelserne. Dette anses for opfyldt, hvis der er etableret trykaflastning i overensstemmelse med EN Varmt arbejde på tag (2.4.1) Oplag på tag må kun etableres i forbindelse med varmt arbejde på taget og må kun bestå af flasker. Oplag på op til 40 GOE er dog ikke omfattet af forskrifterne, jf. den generelle undtagelsesgrænse i forskrifternes punkt d. Anlæg med lagerafsnit kan anvendes efter be- 14 December 2010

19 stemmelserne i forskrifternes punkt c og under henvisning til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 963 af 11. september 2009 om brug af åben ild og lys m.v. Lagerafsnit på tage kan aldrig blive større end 200 GOE jf. forskriftens punkt , og , der fastsætter, at lagerafsnit skal være beliggende i terræn eller på rampe med trappe til terræn. Vegetation (2.4.5) Letantændelig vegetation på tage kan f.eks. være trækroner, der rækker ind over taget, eller beplantninger på tagterrasser og tagparkeringsanlæg. Beskyttelse af ventiler (2.4.8) Beskyttelseshætter kan undlades, hvis ventilen på anden måde er beskyttet mod beskadigelse, som kan forårsage utilsigtet udslip af indholdet af flaskerne. Eksempler på denne beskyttelse kunne være: At flaskeventilen er beskyttet med en krave At flaskerne står i bure For flasker med F-gas kan beskyttelseshætten også udelades, hvis kravene til slagtest i EN (flasker med selvlukkende ventiler) eller EN (flasker med manuelt betjente ventiler) er opfyldt. Hegn (2.4.17) For oplag over 264 GOE og højst GOE kan hegn udelades, hvis lagerafsnittet er beliggende på lokaliteter, hvor uvedkommende ikke umiddelbart kan få adgang. Der skal lægges både en sikkerhedsmæssig vurdering, f.eks. tilbøjeligheden til henstilling af andet oplag, og en sikringsmæssig vurdering, f.eks. risikoen for hærværk, til grund for at undlade hegn. Figur 4: Eksempel i ikke bynært område hvor hegn kan udelades (tv.) og ikke udelades (th.) Hvis matriklen som helhed opfylder kravet om indhegning, kan indhegningen omkring selve oplaget udelades. Det forudsætter dog, at uvedkommende ikke umiddelbart kan få adgang til matriklen, heller ikke i arbejdstiden. December

20 Intern transport ( og ) Påkørselssikring, som der er vist et eksempel på i figur 5, kan udelades, hvor der udelukkende foretages intern transport af beholdere. Ved intern transport på en virksomhed forstås f.eks. kørsel, der kun foregår på et indhegnet område mellem virksomhedens egne lagerafsnit med virksomhedens egne køretøjer. Figur 5: Illustration af påkørselssikring Indbyrdes afstand ( og ) Brandnærende og brandfarlige gasser skal være placeret med en indbyrdes afstand på mindst 4 m. Mellemrummet kan udnyttes til placering af inaktive gasser. min. 4 m. Brandnærende gas Inaktiv gas Brandfarlig gas Figur 6: Eksempel på udnyttelse af det min. 4 m mellemrum der skal være mellem brandnærende og brandfarlige gasser. I eksemplet vist i figur 6 vil området for de brandfarlige gasser ikke kunne udnyttes fuldt ud, da der skal være en afstand på mindst 4 meter mellem oplag af brandfarlige og brandnærende gasser. Der behøves ikke være adskillende vægge mellem de forskellige typer af oplag, så længe afstandskravet overholdes. Hvis de adskillende vægge i det viste eksempel udføres som flammeskærme jf. forskriftens punkt 2.7.7, 2. afsnit, kan området for de brandfarlige gasse udnyttes fuldt ud, da afstandskravet så bortfalder. 16 December 2010

UDKAST til Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

UDKAST til Vejledning til tekniske forskrifter for gasser UDKAST til Vejledning til tekniske forskrifter for gasser 2015 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser 2016 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: cfo@brs.dk

Læs mere

Gasser. Regelsammenskrivning. Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for gasser

Gasser. Regelsammenskrivning. Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for gasser Gasser Regelsammenskrivning Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for gasser Version 22. maj 2012 Udgivet af: Københavns Brandvæsen Bag Rådhuset 3 1550 København V

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Brandfarlige væsker og gasser

Brandfarlige væsker og gasser Brandfarlige væsker og gasser Beskrivelse af grænser for oplagsmængder - FORELØBIG ENHED: 1 INDLEDNING Denne folder har til formål at give en tilgængelig og ensartet oversigt over begrænsningen af oplaget

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1)

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1) Page 1 of 20 BEK nr 1444 af 15/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2010 Forsvarsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

Læs mere

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013 Nye regler om højlagre FKB-temadage 2013 Arbejdsgruppen vedr. fremtidig regulering af højlagre 2009 Arbejdsgruppens anbefalinger 2010 Ændrede regler angående højlagre Oprettelse af en følgegruppe, som

Læs mere

Beredskab. Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser

Beredskab. Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser Beredskab Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser Furesø Kommune 1. udgave 3/2013 2 Ordensreglerne i denne folder er uddrag fra Beredskabsstyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for gasser. 1 Generelle bestemmelser... 3

Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for gasser. 1 Generelle bestemmelser... 3 Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for gasser Tekniske forskrifter for gasser Indholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Definitioner... 3 1.2 Anvendelsesområde...

Læs mere

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og Beredskabsstyrelsen den 1. juni 2007 Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen Beredskabsstyrelsen 11. juli 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 1

Udkast. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 1 Udkast Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 1 I medfør af 33, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse,

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m.

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m. Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 10 Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre. Indledning Beredskabsstyrelsen har udarbejdet bekendtgørelse nr. 1204 af 13. december 2012 om tekniske forskrifter

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1)

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1) BEK nr 1444 af 15/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juli 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2009/009849 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder

Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder Kravene til denne type tanke fremgår af afsnit 4.5 og 4.7 i de tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Da tanke af denne type primært opstilles hos

Læs mere

1 af 42 13-01-2012 08:24. FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet. Senere ændringer til forskriften

1 af 42 13-01-2012 08:24. FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet. Senere ændringer til forskriften 1 af 42 13-01-2012 08:24 FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 9395 af 27/06/2003 BEK nr 9694 af 14/08/2006 BEK

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

(Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode for fyrværkeri, ændring af de tekniske forskrifter mv.)

(Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode for fyrværkeri, ændring af de tekniske forskrifter mv.) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 (Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode

Læs mere

Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definitioner...

Læs mere

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for F - gas Maj 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr@aarhus.dk. www.aarhus.dk/aabr

Læs mere

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold Januar 2006 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt Brandkam

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg

Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 5 Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg 1. INDLEDNING Beredskabsstyrelsen udsendte den

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Indledning Virksomheder, hvor der er eksplosionsfarlige områder,

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen 11. november 2005 ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet)

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Vejledning om frosthøjlagre HISTORISK

Vejledning om frosthøjlagre HISTORISK HISTORISK Brandforebyggelse Tillæg til vejledning nr. 13 HISTORISK Vejledning om frosthøjlagre Brandforebyggelse, tillæg til vejledning nr. 13 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for forebyggelse Datavej

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Sikkerhedsstyrelsen 5. november 2008 1 Bekendtgørelse nr. 729 af. 4. juli 2008, bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige væsker 1) BEK nr 17 af 04/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsministeriet, j.nr. 2008/004357 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1639

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. januar 2010 4. januar 2010. Nr. 28. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og 2, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse i 9 i bekendtgørelse nr. [] af [] om brandfarlige

660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse i 9 i bekendtgørelse nr. [] af [] om brandfarlige Udkast af 2. juli 2009 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og 2, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave Boligventilation Fortolkning af DS 428,. udgave Overgangsordning fra 6. juni 2009 til 6. december 2009 EXHAUSTO fortolkning af DS 428,. udgave - definitioner Definitioner DS 428,. udgave Brandcelle: Rum

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1.

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1. Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 November 2011 1 Bekendtgørelse nr. 1424 af. 16. december 2009, bilag 1 Side 1 af 68

Læs mere

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Lovhjemmel: Telt til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse på over

Læs mere

Regler for oplag af halm

Regler for oplag af halm Regler for oplag af halm 1 2 Regler for oplag af halm Forbrug af halm er de senere år steget betydeligt, og vil med al sandsynlighed stige i de kommende år. Oplag af halm eller lignende brændbart oplag

Læs mere

Udkast 15. juli 2005. Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Udkast 15. juli 2005. Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Udkast 15. juli 2005 Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet)

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2012 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2012 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 Tekniske forskrifter

Læs mere

Regler for oplag af halm

Regler for oplag af halm Regler for oplag af halm Forbrug af halm er de senere år steget betydeligt, og vil med al sandsynlighed stige i de kommende år. Oplag af halm eller lignende brændbart oplag på over 10 m 3 i det fri og

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Brandfarlige væsker. Regelsammenskrivning. Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for brandfarlige væsker

Brandfarlige væsker. Regelsammenskrivning. Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for brandfarlige væsker Brandfarlige væsker Regelsammenskrivning Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for brandfarlige væsker Udgivet af: Københavns Brandvæsen Bag Rådhuset 3 1550 København

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Vejledning om midlertidige overnatningslokaler

Læs mere

Fyrværkeri. Pernille Petersen. pep@sik.dk

Fyrværkeri. Pernille Petersen. pep@sik.dk Fyrværkeri Pernille Petersen pep@sik.dk Program Ny bekendtgørelse Bilag 1 Salgssteder og opbevaring i detailleddet Ansøgninger Kontrol Ny fyrværkeribekendtgørelse Bekendtgørelse om fyrværkeri og andre

Læs mere

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.).

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.). Indledning Denne folder giver gode råd om brandsikring ved korrekt opstilling og anvendelse af affaldscontainere. Folderen omfatter affaldscontainere med et rumindhold på 120 liter eller mere. Folderen

Læs mere

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Dansk standard DS 428 4. udgave 2011-09-28 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Code of practice for technical measures for fire protection of ventilation systems DS 428 København

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet)

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) Vejledning til bekendtgørelse 1382 af 15 dec. 2014 for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) 1 Indhold: Hvornår skal du ansøge om et arrangement?...

Læs mere

BEK nr 1093 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar I 43, stk. 1, ændres»1. december - 5. januar«til:»27. december - 1. januar«.

BEK nr 1093 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar I 43, stk. 1, ændres»1. december - 5. januar«til:»27. december - 1. januar«. BEK nr 1093 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 415-11-00002 Senere ændringer

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

ATEX og Brandmyndighederne

ATEX og Brandmyndighederne ATEX og Brandmyndighederne Hvorfor er tingene som de er og hvem er det bag uniformen? forventningsafstemning Gå ind i Indsæt > hoved og side fod for at indtaste tekst 12. Maj 2015 1 René Ruusunen Ansat

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. BEK nr 1339 af 10/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2014/033124 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1.

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1. Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 November 2014 Salgssted i det fri Maks. 50 kg NEM Fyrværkeri Butik Konsumfyrværkeri

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Den fulde tekst. Tekniske forskrifter for. træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, kornog. foderstofvirksomheder, fremstilling

Den fulde tekst. Tekniske forskrifter for. træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, kornog. foderstofvirksomheder, fremstilling Til forsiden af retsinformation.dk FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften BEK nr 9395 af 27/06/2003 BEK nr

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 2 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse, vejledning nr. 16 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1724

Godkendelse MK 6.10/1724 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. Betegnelse: System Protecta EX Gipsmørtel GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad Næringsområde N-3174 Revetal

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

29. juni 2016 Nr. XX. Tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3

29. juni 2016 Nr. XX. Tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 Bilag 1 Tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Definitioner... 3 1.2 Anvendelsesområde... 8 1.3 Generelle bestemmelser... 8 1.4

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. BEK nr 679 af 14/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2013/029887 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg)

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg) Nærværende notat indeholder brandmæssige afsnit og en overordnet beskrivelse af disse, som indgå som bilag til lejerhåndbogen. Da beskrivelserne er overordnet skal lejer sikre, at den brandmæssige indretning

Læs mere

Facadeløsning med polystyren og puds

Facadeløsning med polystyren og puds APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning med polystyren og puds BRANDTEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning

Læs mere

Temadag for beredskaberne

Temadag for beredskaberne Temadag for beredskaberne Dagens program 09:30 Velkomst og morgenmad 10:00 Gennemgang af reglerne for salg og opbevaring af fyrværkeri v/pernille Enoch 12:00 Frokost 13:00 Blanketter v/arne Hosbond og

Læs mere

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Når du har en Landbrugsforsikring hos os, giver vi dig råd og vejledning om, hvordan du forebygger skader. Jo sikrere dit landbrug er, jo mindre er risikoen

Læs mere

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen IDA Brandteknik 6. december 2016 Allan Thomsen, Brandforebyggelse, bfo@brs.dk Beredskabsloven 33, stk. 6, nr. 2 Forsvarsministeren fastsætter

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Brandsikringsautomatik Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S side 1 Moe & Brødsgaard A/S Rådgivende ingeniører Nøgletal Medarbejdere

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune Vejledning Midlertidig overnatning Nyborg Kommune Vejledning Beredskabsafdelingen Alsvej 11 5800 Nyborg Postadresse: Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 63 33 70 00 Fax. 63 33 70 01 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

l i n d a b v e n t i l a t i o n Guide til ophæng Revideret brandnorm DS 428.3

l i n d a b v e n t i l a t i o n Guide til ophæng Revideret brandnorm DS 428.3 l i n d a b v e n t i l a t i o n Guide til ophæng Revideret brandnorm DS 428.3 Montage af kanaler (Kilde: DS 428.3) DS 428:2009 Figur V3.10.8 Isoleret taggennemføring 3.11 Montage af kanaler (1)P Kanalsystemet

Læs mere