Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til tekniske forskrifter for gasser"

Transkript

1 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15

2

3 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej Birkerød Telefon: Fax: Udgivet: 23. december 2010 Sagsnr.: 2010/ December 2010

4

5 Indholdsfortegnelse FORORD... 4 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER GENERELLE BESTEMMELSER DEFINITIONER... 6 Brandfarlig gas (1.1.5)... 6 Brandnærende gas (1.1.7)... 6 Gasoplagsenhed, GOE (1.1.24)... 6 Oplag (1.1.37)... 6 Opløst gas (1.1.38) ANVENDELSESOMRÅDE... 7 Anvendelsesområde (1.2.1)... 7 Undtagelse af anlæg i køretøjer (1.2.6 a) GENERELLE BESTEMMELSER... 8 Fyldestationer og og virksomheder der fremstiller gas (1.3.5)... 8 Oplag med stablingshøjde over 6 meter (1.3.6)... 8 Særlige vilkår (1.3.7)... 8 Uodoriseret gas (1.3.17)... 8 Klassifikation af eksplosionsfarlige områder (1.3.20)... 9 Gennemføringer for installationer (1.3.22)... 9 Brandslukningsmateriel (1.3.26) ANMELDELSER, ANSØGNINGER OG TILLADELSER Ansøgning og tilladelse (1.4.1) Ansøgningsmateriale (1.4.1 og 1.4.2) Ændring eller tilbagekaldelse af tilladelse/godkendelser (1.4.4) OPLAG I BEHOLDERE OG TANKE SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER TIL ENKELTE AF BESTEMMELSERNE Oplag af F-gas hos privatpersoner (2.1.2 a, c, a og a) Oplag i butikker (2.1.2 b, ii og b, iii) Dykkerflasker (2.1.2 d) Ét lagerafsnit (2.1.3) Adskillelse (2.3.5) Adskillelse (2.3.11) Brændbar emballage (2.3.17, , og ) Trykaflastning (2.3.20) Varmt arbejde på tag (2.4.1) Vegetation (2.4.5) Beskyttelse af ventiler (2.4.8) Hegn (2.4.17) Intern transport ( og ) Indbyrdes afstand ( og ) Flammeskærm ( og ) Hegn (2.4.26) Tagdækning ( ) Flammeskærm (2.7.7) Afstandskrav (2.7.9 b) Brandslukningsmateriel (2.8) December

6 Sikring mod væltning (2.10.7)...19 Gastype ( )...20 Markering af oplag ( )...20 Større brandfarligt oplag ( ) ANLÆG MED LAGERAFSNIT I BYGNING SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER TIL ENKELTE AF BESTEMMELSERNE...21 Undtagelser for anlæg med F-gas hos privatpersoner (3.1.2 a)...21 Undtagelse for undtagelsen for F-gasanlæg (3.1.2 b)...21 Transportable anlæg (3.1.2 d)...21 Indretning af anlæg med lagerafsnit i bygning (3.3)...21 Nødstop (3.4.11)...22 Advarselsmelding (3.4.12, 2. pkt.) ANLÆG MED LAGERAFSNIT I DET FRI SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER TIL ENKELTE AF BESTEMMELSERNE...23 Vanskeligt tilgængelige arbejdssteder (4.1.2 c)...23 Undtagelser for anlæg med F-gas hos privatpersoner (4.1.2 a)...23 Anlæg på tag (4.2.6)...23 Jorddækkede tanke ( og 4.5)...23 Påfyldning af tanke (4.6)...25 Byggepladser (4.8)...25 Holdeplads (4.10.5)...25 Fordampere ( b)...25 Friareal ( ) RUMOPVARMNING OG VENTILATION SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER TIL ENKELTE AF BESTEMMELSERNE...26 Rumopvarmning og ventilation (2.5 og 3.5)...26 Opvarmning af brandsektion, Oliefyrede og gasfyrede aggregater (2.5.1 og 3.5.1)...26 Ventilation (2.5.2 og 3.5.2)...26 Ventilationsanlæg (2.5.3, 2.5.4, og 3.5.4)...28 Placering af luftindtag i forhold til luftafkast (2.5.9 og 3.5.9) BRANDSEKTIONER BRANDSEKTIONSADSKILLELSE...31 Brandsektionsvæg ( )...31 Branddøre, porte og lemme ( )...31 Markering af brandsektionsadskillelser ( )...31 Facadesmitte ( )...32 Brandkam ( )...32 Brandkamserstatning ( )...33 Vinkelsmitte ( )...35 Høj-lav brandsmitte ( )...36 Lukning af transportåbninger ( ) FLUGTVEJE OG UDGANGE (2.6.3) KONSTRUKTIVE FORHOLD...39 Bærende bygningskonstruktioner (fra punkt )...39 Isoleringsmaterialer i tage og markering af brandsektionsadskillelser ( ) AFSTANDSFORHOLD December 2010

7 7.1 OVERSIGT OVER AFSTANDSKRAV TIL NABOSKEL, VEJ OG STI (2.7, 3.6 OG 4.10) Nedsættelse af afstandskrav til naboskel samt vej- og stimidte (2.7.6 og ) Afstandsforhold for udleveringsstandere for F-gas (4.10.6) Holdepladser (4.10.5) INDBYRDES AFSTANDSFORHOLD (2.7.6, OG ) Bortfald af det indbyrdes afstandskrav (2.7.6, og ) BRANDSLUKNINGSMATERIEL SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER TIL ENKELTE AF BESTEMMELSERNE Slangevinder i det fri (2.8.3 og ) Håndildslukker ved salgs- og forbrugsanlæg med F-gas (4.9.7) BRANDTEKNISKE INSTALLATIONER SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER TIL ENKELTE AF BESTEMMELSERNE Overrislingsanlæg (2.7.7 og ) Betjeningssteder for overrislingsanlæg (2.9.3 og ) ORDENSREGLER SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER TIL ENKELTE AF BESTEMMELSERNE Krav til motorkøretøjer, herunder trucks (2.10.1, og ) Kontrol, vedligeholdelse og inspektion af brandtekniske installationer ( , og ) BILAG A FLASKEAUTOMAT MED F-GAS INDEKS December

8 Forord Med virkning fra den 23. december 2010 er nye regler om gasser (Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om tekniske forskrifter for gasser) trådt i kraft. Det bemærkes, at de tekniske forskrifter for gasser nu er anført i bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr Forskrifterne er en revision og en sammenskrivning af Justitsministeriets (nu Forsvarsministeriets) bekendtgørelse nr. 160 af 26. april 1985 om F-gas (Flaskegas), de hidtil gældende tekniske forskrifter for F-gas af 15. juni 1985, med efterfølgende ændringsforskrifter udstedt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen) samt Justitsministeriets (nu Forsvarsministeriets) bekendtgørelse nr. 305 af 30. september 1944 om opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter. Desuden omfatter forskrifterne visse sagsområder, som før skulle behandles efter beredskabslovens 34, stk. 2. Til forskel fra andre brændbare og brandfarlige produktionsafsnit og oplag, som f.eks. træbearbejdning og -oplag, er der for gasser nogle særlige egenskaber, der skal tages højde for ved sikring mod brand og brandspredning. F.eks. skal der som hovedregel for brandfarlige og brandnærende gasser tages højde for, at spredning af gassen kan medføre antændelse eller forøget antændelsesfare. Denne vejledning har til formål at uddybe og forklare visse bestemmelser i de tekniske forskrifter. Vejledningen er opbygget således, at vejledningen primært indeholder supplerende bemærkninger, herunder illustrationer, til udvalgte bestemmelser (punkter) i forskrifterne. Punkterne i forskrifterne, hvor der er udarbejdet supplerende bemærkninger til, er i vejledningen angivet i parentes. Endvidere kan vejledningens indeks anvendes til hurtig at få overblik over, om der er udarbejdet supplerende bemærkninger til én bestemt bestemmelse i forskrifterne, og hvor disse bemærkninger findes i vejledningen. Det bemærkes omkring illustrationer, at de ikke er udtømmende. Illustrationer skal kun vise det, der anført i den bestemmelse, de er tilknyttet til. Der vil derfor på flere illustrationer kunne forekomme, at der mangler påkørselssikring, hegn m.v. Væsentlige ændringer I forhold til de hidtil gældende tekniske forskrifter er der sket ændringer på en række punkter. Først og fremmest er reglerne for F-gas og reglerne for øvrige gasser forenklet, idet de tekniske bestemmelser er blevet samlet i én forskrift. Det indebærer også, at der nu er indført bestemmelser for alle gasser med samme detaljeringsgrad, som før kun fandtes for F-gas. 4 December 2010

9 Som et led i forenklingen er begrebet gasoplagsenheder indført som en neutral mængdeenhed, der er uafhængig af gassernes tilstandsform. Det har endvidere været et udbredt brugerønske, at forskrifterne blev gjort mere letlæselige og overskuelige. Dette er forsøgt imødekommet ved en ny struktur af forskrifterne, hvor de relevante afsnit for oplag i beholdere og tanke, anlæg med lagerafsnit i bygning og anlæg med lagerafsnit i det fri er samlet i hhv. kapitlerne 2, 3 og 4. Med denne struktur er antallet af henvisninger afsnittene imellem forsøgt nedbragt, og brugeren kan derfor nøjes med at have fokus på ét kapitel ad gangen, når man først har sat sig ind i definitionerne, anvendelsesområdet og de generelle bestemmelser i kapitel 1. En anden væsentlig ændring er, at grænserne for, hvornår Beredskabsstyrelsen skal involveres i en sag om tilladelse til virksomhed eller oplag, er ændret. I de nye regler er der indført en grænse på gasoplagsenheder for oplag og anlæg med lagerafsnit. I vejledningens afsnit 1.4 findes en oversigt over, hvornår etableringen af et oplag eller en produktion kræver en tilladelse, og hvem der giver tilladelsen. I samme afsnit er det endvidere beskrevet, hvad ansøgningsmaterialet som minimum bør indeholde. December

10 1 Generelle bestemmelser 1.1 Definitioner Der er i de tekniske forskrifter anvendt en række definitioner. Listen over definitioner er opstillet i forskrifternes afsnit 1.1. Visse definitioner kræver yderligere forklaring og er uddybet nedenfor. Brandfarlig gas (1.1.5) Ved en brandfarlig gas forstås en gas eller gasblanding, der er antændelig i atmosfærisk luft. Der kan ses bort fra ammoniaks brandfarlige egenskaber, hvis oplag heraf eller anlæg hermed er placeret på lokaliteter (såvel indendørs som udendørs) med god ventilation, da ammoniaks nedre antændelsesgrænse er relativ høj og antændelsesområdet i øvrigt er lille. Ved vurderingen af, om der er tale om god ventilation, kan der tages udgangspunkt i den naturlige ventilation, som er omkring et oplag i det fri, hvor der ikke er andre hindringer for, at luften kan strømme forbi. Såfremt der kan forekomme en eksplosiv atmosfære, der kræver zoneklassifikation, kan der ikke ses bort fra ammoniaks brandfarlige egenskaber. Brandnærende gas (1.1.7) Ved en brandnærende gas forstås en gas eller gasblanding med mere end 23 vol-% oxiderende gas. Dermed er trykluft ikke at opfatte som en brandnærende gas. Trykluft vil ud fra definitionen være en inaktiv gas. Gasoplagsenhed, GOE (1.1.24) For at kunne vurdere, hvilke krav der skal gælde for en virksomhed, hvor der anvendes eller oplagres forskellige gasser, anvender man begrebet gasoplagsenhed (GOE) som udgangspunkt for en klassificering. Begrebet er uafhængigt af gassernes tilstandsform og kan derfor bruges til at udtrykke den samlede oplagsmængde for både rene og blandede oplag. En GOE defineres som: 1 kg fordråbet gas (undtagen CO 2 ) 1 kg opløst gas (inkl. opløsningsmiddel) 10 liter komprimeret gas (vandvolumen) 10 liter CO 2 (vandvolumen) For fordråbede gasser og under tryk opløste gasser skal der tages udgangspunkt i den tilladelige fyldning og ikke den teoretiske mængde gas ved 100 % fyldning. Ved vandvolumen menes beholderens, flaskens eller tankens rumfang. Oplag (1.1.37) I definitionen af et oplag af gasser, indgår også midlertidig henstilling af gasser i bygninger og jævnlig midlertidig henstilling i det fri. Dette gælder for både aflæsset gods og gods på køretøj. Det beror på en konkret vurdering, hvornår der er tale om jævnlig midlertidig henstilling. 6 December 2010

11 Herudover er et oplag defineret som henstilling i mere end 48 timer i sammenhæng af gasser under transport, dog mere end 60 timer i sammenhæng på en godsterminal eller rangerbanegård. Denne lempelse er kun gældende under transport og ikke gældende for oplag på slutdestinationen, når transporten er afsluttet. Vedrørende et oplags størrelse skal det bemærkes, at bidraget på 10 % fra tomme flasker er en gennemsnitsbetragtning, og 10 % derfor ikke kan bruges som grænse for, hvornår en flaske kan anses for at være tom. Opløst gas (1.1.38) Ved opløst gas forstås en gas, som ved emballering under tryk er opløst i et opløsningsmiddel i væskefase, f.eks. acetylen opløst i acetone. 1.2 Anvendelsesområde Anvendelsesområde (1.2.1) Bekendtgørelsen om tekniske forskrifter for gasser er en revision af de tidligere bekendtgørelser om F-gas med tilhørende tekniske forskrifter og om opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter. Samtidig indeholder de nye tekniske forskrifter nye regler om gasser, der medfører, at anlæg med gasser i beholdere og tanke fremover er omfattet af tekniske forskrifter. For virksomheder, anlæg og oplag m.v., som ikke er omfattet af de tekniske forskrifter for gasser, vil kommunalbestyrelsen efter beredskabslovens 34, stk. 2, i særlige tilfælde kunne bestemme, at der ved indretning og benyttelse af bygninger og grundarealer skal træffes konkrete foranstaltninger, der kan formindske risikoen for brandfare og sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor indretningen eller benyttelsen af en virksomhed, som på grund af anlæggets eller oplagets størrelse ikke er omfattet af de tekniske forskrifter, udgør en særlig brandfare. Det kan også være tilfældet, hvis der er tale om hydrogentankstationer, anlæg med gasser i et lukket system (fx køleanlæg), gasfyrinstallationer, gasturbineinstallationer og gasmotorinstallationer eller salgs- og forbrugstankanlæg med andre gasser end F-gas, som er specifikt undtaget fra forskrifternes anvendelsesområde. Anvendelsesområdet dækker også kryogene væsker (ofte kaldet kryogene gasser eller kryogasser), selv om de kan transporteres ved tryk < 0,5 bar, idet der er tale om produkter, der potentielt kan udvikle et tryk større end 0,5 bar. Værdien skal måles som overtryk. Undtagelse af anlæg i køretøjer (1.2.6 a) Anlæg i flere køretøjer, der henstilles i en bygning er ikke omfattet af undtagelsen, dvs. anlæggene bliver omfattet af kapitel 3. Situationen kan f.eks. forekomme hos udbydere af vinterparkering for campingvogne. December

12 1.3 Generelle bestemmelser Lagerafsnit med anlæg og oplag af gasser skal i henhold til beredskabsloven placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at skade på personer, ejendom og miljø finder sted, at store værdier ødelægges, og at der i forbindelse med brand opstår anden skade, formindskes mest muligt, og at der herved sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder. I de tekniske forskrifters kapitel 1 er der angivet overordnede bestemmelser for såvel lagerafsnit med anlæg og oplag af gasser. I den forbindelse er der følgende bemærkninger til bestemmelserne: Fyldestationer og og virksomheder der fremstiller gas (1.3.5) Der kan kun stilles vilkår for brandnærende og brandfarlige gasser. Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at det i forhold til beredskabslovgivningen som hovedregel ikke er relevant at stille særlige krav til fyldestationer for giftige, ætsende og inaktive gasser, og virksomheder, der fremstiller sådanne gasser. Dette skal ses i sammenhæng med, at virksomhederne også er dækket af andre regler, herunder Arbejdstilsynets bestemmelser om trykbærende udstyr. Man skal dog være opmærksom på, at de generelle bestemmelser i punkterne og i forskrifterne finder anvendelse. I særlige tilfælde er der også mulighed for at fastsætte vilkår i henhold til forskrifternes punkt Oplag med stablingshøjde over 6 meter (1.3.6) For gasoplag med en stablingshøjde over 6 m fastsætter Beredskabsstyrelsen vilkårene for etablering af oplaget. En nærmere beskrivelse af vilkår for opførelse af højlagre findes i Beredskabsstyrelsens vejledning om højlagre. Vejledningen beskriver ikke alle forhold, som kan være relevante i relation til gasser, men giver et indblik i, hvilke generelle krav der kan forventes stillet. Oplag med en stablingshøjde over 6 meter vil kun være relevant for oplag af lightere, lighterrefill-beholdere og gaspatroner, jf. forskrifternes punkt Særlige vilkår (1.3.7) Dette er en ny bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen med henblik på at forebygge eller formindske brandfaren og for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand efter indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen kan fastsætte yderligere vilkår for virksomheder, oplag m.v., der er omfattet af de tekniske forskrifter, og hvor der er særlig brandfarlige forhold, eller hvor store værdier er udsat for ødelæggelse. Bestemmelsen tænkes alene anvendt i ganske særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med forhold, der ændres som følge af den teknologiske udvikling. Uodoriseret gas (1.3.17) Ved anvendelse af uodoriseret gas i anlæg og hvor der kan opstå en farlig situation i tilfælde af et udslip, skal der være truffet andre foranstaltninger, så det er muligt at erkende udslippet. Dette kunne f.eks. være i form af et gasdetekteringsanlæg. 8 December 2010

13 Klassifikation af eksplosionsfarlige områder (1.3.20) Der vil normalt forekomme områder med eksplosiv atmosfære på steder, hvor der anvendes eller opbevares brandfarlige gasser. Der henvises i øvrigt til Beredskabsstyrelsens vejledning og udsendte meddelelser om klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) også skal godkende klassifikationsplaner for eksisterende produktion og oplag af gasser. Gennemføringer for installationer (1.3.22) Gennemføringer for installationer i brandadskillende bygningsdele skal lukkes tæt, så adskillelsens brandmæssige egenskaber ikke forringes. Dette anses normalt som opfyldt, hvis gennemføringerne udføres i overensstemmelse med Brandteknisk vejledning nr. 31 Brandtætninger, udsendt af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Det er en vigtig forudsætning, at lukningen af gennemføringen opfylder det brandkrav, som bygningsdelen angiver. Brandslukningsmateriel (1.3.26) Anbringelse af brandslukningsmateriel er kun relevant i det omfang, der er stillet krav herom i kapitlerne 2-4. December

14 1.4 Anmeldelser, ansøgninger og tilladelser Ansøgning og tilladelse (1.4.1) Tabel 1 indeholder en oversigt over, hvornår der kræves en tilladelse, hvem der giver tilladelsen, og om Beredskabsstyrelsen også skal stille vilkår for kommunernes tilladelse. Der kræves ikke tilladelse Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) giver tilladelse Beredskabsstyrelsen angiver vilkår Oplag i beholdere og tanke Oplag i bygning 200 GOE X 1) X 2) Oplag i det fri 264 GOE X 1) X 2) 200 GOE < oplag i bygning GOE X 264 GOE < oplag i det fri GOE X Oplag > GOE X X Oplag med stablingshøjde på over 6 meter X X Anlæg med lagerafsnit i bygning Lagerkapacitet 200 GOE X 1) X 2) 200 GOE < lagerkapacitet GOE X Anlæg med lagerafsnit i det fri Lagerkapacitet 264 GOE X 1) X 2) 264 GOE < lagerkapacitet GOE X Lagerkapacitet > GOE X X Tabel 1: Oversigt over tilladelser mv. Note 1: Efter forskrifterne Note 2: På anden måde end beskrevet i forskrifterne Ansøgningsmateriale (1.4.1 og 1.4.2) Ansøgningsmateriale, som sendes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), bør som minimum indeholde følgende: Beskrivelser/redegørelser: Oplysninger om gassernes eller gasblandingernes egenskaber (brandfarlig, brandnærende, giftige, ætsende og inaktiv), samt andre relevante fysisk-kemiske egenskaber for gasserne eller komponenterne i gasblandingerne, som f.eks. tilstandsform (komprimeret, fordråbet, kryogen eller opløst), øvre og nedre antændelsesgrænser, dampmassefylde, og hvorvidt gasserne er reaktive med andre gasser eller materialer. Oplysninger om oplagsmængder i gasoplagsenheder fordelt på de enkelte gastyper samt oplagringstemperatur. Oplysninger om bebyggelsens etageareal, bebyggelsens højde- og afstandsforhold og beliggenhed af eksisterende og projekterede bygninger og oplag. Oplysninger om materialer og konstruktioner, herunder konstruktive forhold. Oplagsmetode, f.eks. i bure eller stabling. Oplysninger om emballager og beholderes, tankes og anlægs rumindhold. 10 December 2010

15 Oplysninger om hvilke materialer (metal eller plast) beholdere og tanke er udført af. Oplysning om evt. brandtekniske installationer og brandslukningsmateriel. Redegørelse for klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Redegørelse for evt. eksplosionsaflastning. Tegningsmateriale (målfast): Situationsplan over virksomheden eller oplagsstedet med angivelse af afstande til nabo-, vej- og stiskel samt afstande til andre bygninger og oplag på egen grund. Tegning visende grundplan, opstalt af facader og snittegninger. Tegning(er) visende placering af: - Brandsektioner og brandceller, herunder placering af døre og porte og eventuelle automatiske branddørlukningsanlæg. - Områder med oplag, anlæg mv. - Flugt- og indtrængningsveje. - Brand- og redningsarealer, herunder brandveje. - Brandslukningsmateriel. Plan for klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Projektet skal være beskrevet på dansk, og såfremt der vedlægges et egentlig projektdokumentation udfærdiget af udenlandske rådgivere, eller prøvningsresultater på sprog, der ikke sædvanligvis forstås af myndighederne, stilles der krav om, at der medfølger en dansk oversættelse af materialet, medmindre andet er aftalt. Ændring eller tilbagekaldelse af tilladelse/godkendelser (1.4.4) Hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager, kan kommunalbestyrelsen også ophæve eller ændre en afgørelse, som er truffet i medfør af beredskabslovens 34, stk. 2. Dette følger af de almindelige forvaltningsmæssige principper. Ophævelse eller ændring af en afgørelse kan i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet dog kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis ophævelse eller ændring af vilkår står i rimeligt forhold til formålet hermed. 34, stk. 2 kan tidligere have været brugt af kommunen til at stille vilkår i en række konkrete sager, idet anlæg med gasser, bortset fra F-gas, ikke tidligere har været omfattet af tekniske forskrifter. December

16 2 Oplag i beholdere og tanke 2.1 Supplerende bemærkninger til enkelte af bestemmelserne Oplag af F-gas hos privatpersoner (2.1.2 a, c, a og a) I reglerne for gasser er der indføjet nogle undtagelser for visse oplag og anlæg, jf. anvendelsesområde i de enkelte kapitler. Det er muligt at kombinere de fleste af disse undtagelser. En række kombinationsmuligheder af undtagelserne for oplag og anlæg med F-gas, der kan forekomme ved en boligenhed, er illustreret nedenfor. Det er muligt at kombinere én af de viste situationer i bygning med én af de viste kombinationer i det fri. De viste illustrationer er ikke udtømmende for mulighederne i undtagelsesbestemmelserne. Figur 1: Illustration af nogle af de mulige kombinationer af undtagelsesbestemmelserne Altaner og terrasser skal anses for at være i det fri. Bemærk derfor at de viste kombinationsmuligheder med oplag på 40 kg i det fri ikke er gældende på altaner og terrasser ved etageejendomme, idet undtagelsen i forskrifternes punkt c ikke gælder disse steder. Undtagelserne i forskrifternes punkt a, nr. ii og iii, vedrørende anlæg i det fri gælder heller ikke på altaner og terrasser ved etageejendomme. Oplag i butikker (2.1.2 b, ii og b, iii) For oplag i butikker i 1-etages bygninger er det fastsat, at oplaget af gas skal placeres mindst 10 m fra mere end 100 oplagsenheder af brandfarlige væsker, jf. nærmere bestemmelsens ordlyd. Oplaget skal ligeledes være placeret mindst 10 meter fra brandnærende stoffer. Mellem oplag af brandfarlige gasser og brandnærende stoffer bør der ikke placeres letantændelige produkter. Såfremt der træffes særlige foranstaltninger, vil afstandskravet kunne frafaldes. Sådanne foranstaltninger kunne f.eks. være at placere de brandfarlige væ- 12 December 2010

17 sker i brandskabe eller i rum, som brandmæssigt er adskilt fra butikken. Brandskabe, der er klassificeret som mindst type 30 i henhold til EN brandsikre opbevaringsskabe (del 1) eller brandskabe, der er klassificeret som minimum klasse II efter prøvningstesten beskrevet i SP 2369 (SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut), anses for at være en tilstrækkelig foranstaltning. Figur 2: Indbyrdes placering af gasser i forhold til brandfarlige væsker i butikker uden brug af brandskabe. Dykkerflasker (2.1.2 d) I forbindelse med oplag af inaktive gasser bemærkes, at f.eks. dykkerflasker/røgdykkerflasker tilsluttet maske/lungeautomat skal betragtes som et oplag, ikke som et anlæg. Ét lagerafsnit (2.1.3) To eller flere lagerafsnit på samme grund betragtes som ét lagerafsnit, medmindre de er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelse i forskriftens afsnit 2.6.2, er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i forskrifternes punkt 2.7.6, 1. pkt., eller er adskilt med flammeskærme i overensstemmelse med forskrifternes punkt 2.7.7, 2. pkt. Som konsekvens af denne bestemmelse skal eksempelvis to nabolagerafsnit med hver GOE opdeles med brandsektionsadskillelse, medmindre de skal betragtes som ét oplag på GOE, uanset bestemmelserne i punkterne og (BS 60 væg og overflader) om adskillelse til andre lokaliteter. Adskillelse (2.3.5) For god ordens skyld gøres opmærksom på, at formuleringen "lagerafsnit med brandfarlige og brandnærende gasser" betyder, at der kan være tale om lagerafsnit kun med brandfarlige gasser, lagerafsnit med kun brandnærende gasser eller lagerafsnit med en blanding af de to gastyper. December

18 I forbindelse med adskillelse mellem lagerafsnit og andre lokaliteter må der ikke være nogen åbninger af nogen art. Dette omfatter ikke rørgennemføringer for installationer, f.eks. ventilationskanaler. Tætningen omkring installationsgennemføringen skal naturligvis leve op til det brandkrav, der også er stillet til væggen. Adskillelse (2.3.11) For oplag på mellem 200 og 1000 GOE er der et lempeligere krav til vægge og overflader i forhold til adskillelse til andre lokaliteter. Hvis nabolokalitet er lagerafsnit med gas, gælder dog forskrifternes punkt Der henvises til vejledningens punkt Brændbar emballage (2.3.17, , og ) Eksempler på brændbar emballage er krympefolieindpakning og pap. Beredskabsstyrelsen vurderer, at den plast som indgår i konstruktionen af de kompositflasker, der p.t. er på det danske marked, ikke kan generere en energimængde, der kan være farlig for den tryksatte del af kompositflasken, og derfor ikke er at betragte som brændbar emballage i denne sammenhæng. Dette er illustreret i figur 3. Figur 3: Illustration af kompositflasker med plastkomponenter, der ikke er at opfatte som brændbar emballage. Trykaflastning (2.3.20) Tagkonstruktioner i brandsektioner med oplag af brandfarlige gasser skal være udført som en let konstruktion. Om en tagkonstruktion er udført som en let konstruktion skal vurderes i forhold til væggene. F.eks. kan en bestemt tagkonstruktion godt være let i forhold til betonvægge, men tung i forhold til gipsvægge. Alternativt skal brandsektionen være udført på anden måde, så der på kontrolleret måde kan ske aflastning af overtrykket fra en eventuel eksplosion til omgivelserne. Dette anses for opfyldt, hvis der er etableret trykaflastning i overensstemmelse med EN Varmt arbejde på tag (2.4.1) Oplag på tag må kun etableres i forbindelse med varmt arbejde på taget og må kun bestå af flasker. Oplag på op til 40 GOE er dog ikke omfattet af forskrifterne, jf. den generelle undtagelsesgrænse i forskrifternes punkt d. Anlæg med lagerafsnit kan anvendes efter be- 14 December 2010

19 stemmelserne i forskrifternes punkt c og under henvisning til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 963 af 11. september 2009 om brug af åben ild og lys m.v. Lagerafsnit på tage kan aldrig blive større end 200 GOE jf. forskriftens punkt , og , der fastsætter, at lagerafsnit skal være beliggende i terræn eller på rampe med trappe til terræn. Vegetation (2.4.5) Letantændelig vegetation på tage kan f.eks. være trækroner, der rækker ind over taget, eller beplantninger på tagterrasser og tagparkeringsanlæg. Beskyttelse af ventiler (2.4.8) Beskyttelseshætter kan undlades, hvis ventilen på anden måde er beskyttet mod beskadigelse, som kan forårsage utilsigtet udslip af indholdet af flaskerne. Eksempler på denne beskyttelse kunne være: At flaskeventilen er beskyttet med en krave At flaskerne står i bure For flasker med F-gas kan beskyttelseshætten også udelades, hvis kravene til slagtest i EN (flasker med selvlukkende ventiler) eller EN (flasker med manuelt betjente ventiler) er opfyldt. Hegn (2.4.17) For oplag over 264 GOE og højst GOE kan hegn udelades, hvis lagerafsnittet er beliggende på lokaliteter, hvor uvedkommende ikke umiddelbart kan få adgang. Der skal lægges både en sikkerhedsmæssig vurdering, f.eks. tilbøjeligheden til henstilling af andet oplag, og en sikringsmæssig vurdering, f.eks. risikoen for hærværk, til grund for at undlade hegn. Figur 4: Eksempel i ikke bynært område hvor hegn kan udelades (tv.) og ikke udelades (th.) Hvis matriklen som helhed opfylder kravet om indhegning, kan indhegningen omkring selve oplaget udelades. Det forudsætter dog, at uvedkommende ikke umiddelbart kan få adgang til matriklen, heller ikke i arbejdstiden. December

20 Intern transport ( og ) Påkørselssikring, som der er vist et eksempel på i figur 5, kan udelades, hvor der udelukkende foretages intern transport af beholdere. Ved intern transport på en virksomhed forstås f.eks. kørsel, der kun foregår på et indhegnet område mellem virksomhedens egne lagerafsnit med virksomhedens egne køretøjer. Figur 5: Illustration af påkørselssikring Indbyrdes afstand ( og ) Brandnærende og brandfarlige gasser skal være placeret med en indbyrdes afstand på mindst 4 m. Mellemrummet kan udnyttes til placering af inaktive gasser. min. 4 m. Brandnærende gas Inaktiv gas Brandfarlig gas Figur 6: Eksempel på udnyttelse af det min. 4 m mellemrum der skal være mellem brandnærende og brandfarlige gasser. I eksemplet vist i figur 6 vil området for de brandfarlige gasser ikke kunne udnyttes fuldt ud, da der skal være en afstand på mindst 4 meter mellem oplag af brandfarlige og brandnærende gasser. Der behøves ikke være adskillende vægge mellem de forskellige typer af oplag, så længe afstandskravet overholdes. Hvis de adskillende vægge i det viste eksempel udføres som flammeskærme jf. forskriftens punkt 2.7.7, 2. afsnit, kan området for de brandfarlige gasse udnyttes fuldt ud, da afstandskravet så bortfalder. 16 December 2010

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1)

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1) Page 1 of 20 BEK nr 1444 af 15/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2010 Forsvarsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

1 af 42 13-01-2012 08:24. FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet. Senere ændringer til forskriften

1 af 42 13-01-2012 08:24. FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet. Senere ændringer til forskriften 1 af 42 13-01-2012 08:24 FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 9395 af 27/06/2003 BEK nr 9694 af 14/08/2006 BEK

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definitioner...

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Vejledning om frosthøjlagre HISTORISK

Vejledning om frosthøjlagre HISTORISK HISTORISK Brandforebyggelse Tillæg til vejledning nr. 13 HISTORISK Vejledning om frosthøjlagre Brandforebyggelse, tillæg til vejledning nr. 13 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for forebyggelse Datavej

Læs mere

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen 11. november 2005 ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet)

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. januar 2010 4. januar 2010. Nr. 28. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og 2, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse i 9 i bekendtgørelse nr. [] af [] om brandfarlige

660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse i 9 i bekendtgørelse nr. [] af [] om brandfarlige Udkast af 2. juli 2009 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og 2, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave Boligventilation Fortolkning af DS 428,. udgave Overgangsordning fra 6. juni 2009 til 6. december 2009 EXHAUSTO fortolkning af DS 428,. udgave - definitioner Definitioner DS 428,. udgave Brandcelle: Rum

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 2 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse, vejledning nr. 16 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE

UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE Workshop om brintsikkerhed - vejen mod en fælles ramme 2. maj 2014 - DTU Mødecenter, 2800 Kgs. Lyngby HVOR FARLIGT ER GAS? Kendte gaslagringsformer

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 1 Bekendtgørelse nr. 1424 af. 16. december 2009, bilag 1 Side 1 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker NOTAT 6. marts 2013 Sagsnr.: 2011/023959 Sagsbehandler: AT Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Oprindeligt udkast sendt i høring

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Infobrochure Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Working Indledning Denne projekteringsguide tager udgangspunkt i DS428 og beskriver en række løsningsmuligheder, der skal

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Hvad laver man i CNG-ERFA-Gruppen?

Hvad laver man i CNG-ERFA-Gruppen? Hvad laver man i CNG-ERFA-Gruppen? Lars Jørgensen ljo@dgc.dk CNG-ERFA-Gruppen Igangsat i 2014 af DGC som et TCG projekt Teknisk Chef Gruppe (TCG) Generelle problemstillinger Forsyningssikkerhed Gaskvalitet

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion

Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion Forskrift Juli 2011 Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Indledning... 2 20 Definitioner...

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk Regulativ for afbrænding i Slagelse Kommune August 2009 Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk 1 1. GENERELT...3 Brandhensyn...3 Miljøhensyn...3 Hvad

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen

Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Beredskabsstyrelsen 1. september 2006 FOB J.nr.: 004-038/2006 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Retningslinier ved. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. Forebyggende afdeling. 1.

Retningslinier ved. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. Forebyggende afdeling. 1. Forebyggende afdeling Retningslinier ved Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. 1. udgave Juli 2009 Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm. Telefon 4580 3355 Telefon 4580 3355

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Gode & brandsikre tage Vers. 27102014 Introduktion Hvor mennesker bor vil der altid opstå brande det kan næsten ikke undgås. Brande er tragiske for dem der rammes. Heldigvis spreder branden sig ofte ikke

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri

Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri Regler, råd og vejledning for sikkerhed på lageret og i butikken STI FTET 17. APRIL 1 923 NG EN FYRV NI ÆR KE RI BRANCHEFO RE www.fyrvaerkeribrancheforeningen.dk Indhold

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk

røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk lindab ventilation Brandog røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk 22.07.10 / WJA Brand og røgspjæld forkortelse jvf beskrivelse

Læs mere

Vejledning om vandforsyning til brandslukning

Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 82 54 00 Telefax: 45 82 65 65 E-post: brs@brs.dk

Læs mere

Resultaterne fra skorstensprojektet

Resultaterne fra skorstensprojektet I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y Resultaterne fra skorstensprojektet Skorstene til store gasfyrede anlæg Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Resultaterne fra skorstensprojektet Projektdeltagere FAU

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Til dig, der sælger fyrværkeri

Til dig, der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig, der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG beskyttelsesbriller Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt og skal

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere