Artskontoplan 2015 for lokale kasser (version 2.5.1) - version janunar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artskontoplan 2015 for lokale kasser (version 2.5.1) - version janunar 2015"

Transkript

1 Artskontoplan 2015 for lokale kasser (version 2.5.1) - version janunar 2015 Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 3 16xxxx - Huslejeudgifter Side 4 18xxxx - Løn Side 4 22xxxx - Andre ordinære driftsomkostninger Side 5 25xxxx - Finansielle indtægter Side 8 26xxxx - Finansielle udgifter Side 8 28xxxx - Ektraordinære indtægter Side 8 29xxxx - Ekstraordinære udgifter Side 8 51xxxx - Finansieret af anlægsbevilling Side 9 58xxxx - Værdipapirer Side 10 61xxxx - Tilgodehavender Side 10 63xxxx - Likvider Side 11 72xxxx og 74xxxx - Egenkapital Side 11 76xxxx - Hensættelser Side 11 84xxxx - Gæld Side 12 95xxxx til 98xxxx - Gældsforpligtelser Side 12 Domkument nr. 9681/15 - Side 1

2 Artskontonummer Momsafløftning denne Ændringer i version Artsindhold/forklaring Indtægter Indbetalinger og tilskud 10 Ordinær ligning Kirkelig ligning kommune Indbetaling fra kommunen månedsvis eller kvartalsvis til drifts- og anlægsrammebevilling. Hvis det ønskes kan bevilling fra alle kommuner føres på denne konto. I så fald er konto og ikke nødvendige at benytte. Kirkelig ligning kommune Indbetaling fra kommunen månedsvis eller kvartalsvis til drifts- og anlægsrammebevilling Kirkelig ligning kommune Indbetaling fra kommunen månedsvis eller kvartalsvis til drifts- og anlægsrammebevilling Kirkelig ligning kommune Indbetaling fra kommunen månedsvis eller kvartalsvis til drifts- og anlægsrammebevilling Ordinær ligning i alt Tillægsbevilling Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%) Tillægsbevilling fra provstiet af 5 pct. reserven Tillægsbevilling i alt Øvrige tilskud Statstilskud til istandsættelse af kirker m.v Statstilskud til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier og historisk kirkeinventar anbefalet af Nationalmuseet Generelt tilskud fra fællesfonden Det generelle tilskud fra Fællesfonden Øvrige tilskud i alt Indbetalinger og tilskud i alt Domkument nr. 9681/15 - Side 2

3 Artskontonummeafløftning Moms- Ændringer i Artsindhold/forklaring denne version Salg af varer og tjenesteydelser 11 Salg af varer og tjenesteydelser Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter Boligbidrag præster (indbetaling fra stiftet eller præst), husleje, lejeindtægt, antenneplads m.m. Bygninger, betaling af forbrugsafgifter Indbetaling af forbrugsafgifter herunder præsters egenbetaling for el, varme, naturgas, vand, telefon, TV og øvrigt forbrug. Modtaget fra stift eller beboer Udleje, arealer Indtægter fra udleje af arealer Forpagtningsindtægter og EU-støtte (landbrug) /hel Ny tekst Indtægter ved bortforpagtning af ejendom under menighedsrådets administration. Indbetaling af a conto beløb og iht. slutopgørelse. Tilbagebetaling ved slutopgørelse modposteres. EU-støtte (landbrug). Avlsgård /hel Indtægter fra avlsgårde Udleje jagt- og fiskeret /hel Indtægter ved udleje af jagt- og fiskeret Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler Betaling for udleje af kirkerum til koncerter m.v., udleje af lokaler til private og organisationer Indtægt gravstedskapitaler Ny tekst Indtægter for gravstedskapitaler indbetalt til stift og menighedråd i løbet af året. OBS: Meddelelsen i DATAARKIVet fra stiftet om indbetaling af gravstedskapitaler indeholder vejledning i korrekt kontering. Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen) Ny tekst For at afspejle den forpligtigelse kassen har til at vedligeholde et gravsted, hensættes indbetalingen på balancen (konto ), hvorfor den indtægtsføres løbende ved rateudbetaling eller hjemfald. OBS: Meddelelsen i DATAARKIVet fra stiftet om indbetaling af gravstedskapitaler indeholder vejledning i korrekt kontering. Hjemfald af gravstedskapital Ved hjemfald af gravstedskapital indtægtsføres fra hensættelsen på balancen (konto ) et tilsvarende beløb til denne konto Gravkastning Indbetaling for gravning, nedsættelse (urner og kister) og dækning med grønt Nyanlæg/omlægning, gravsteder hel Indbetaling for nyanlæg og omlægning af gravsteder Køb/fornyelse gravsted Indbetaling for erhvervelse/fornyelse af gravstedsrettigheder Salg planter, vedligehold, renhold mv hel Indbetaling for ren- og vedligeholdelse, blomster, planter, perlesten, grus, sten, grandækning, granpyntning mv. Kremering Indbetaling for kremering Kirkepyntning, salg af lys og blomster /hel Indtægter ved salg af kirkepyntning, lys, blomster, m.v. Salg ved arrangementer /hel Indtægter ved salg ved arrangementer. Kan være betaling i forbindelse med kirkekaffe, spaghettigudstjeneste, kirkefrokost, salg i forbindelse med koncerter, foredrag m.v. Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskaffe, reception, indtægter for kirkelige handlinger m.v /hel Indtægtsdækket virksomhed. Herunder betaling for brug af kirken i henhold til takstregulativ (kirkelige handlinger, m.v.). Salg af tjenesteydeser og/eller varer til begravelseskaffe, receptioner m.v. Kirkeblad, salg, annoncer /hel Annonceindtægter til bl.a. kirkeblad Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd Salg til andre menighedsråd - benyttes typisk under entreprenørmodellen - viderefakturering Salg af varme Hel Indtægter ved salg af varme til ekstern Entre til koncerter, foredrag m.v /hel Entre ved kirkekoncerter og foredrag m.v. Betaling for adgang til kirke, tårn, rundvisninger m.v Entre ved rundvisning, adgang til kirketårn m.v. Diverse indtægter /hel Diverse indtægter - f.eks. indsamling til kirkebladet, babysalmesang, konfirmandekskursioner m.v. Indtægter fra kiosksalg o.lign. Biregnskaber - indtægter Bruges hvis indtægter fra et biregnskab skal indarbejdes i kassens regnskab Momsreguleringskonto Ved årets start sættes a conto afløftningsprocenter ind. Når året er gået, og al øvrig bogføring er færdiggjort, beregnes den endelige momsfradragsprocent og der foretages en regulering af provenuet. Får man penge tilbage, skal de konteres her - hvis der er tale om en udgift, fortages posteringen på Ved momskorrektion vedrørende større anlægsprojekter i løbet af 5 eller 10 år, benyttes denne konto tillige Salg af varer og tjenesteydelser i alt Domkument nr. 9681/15 - Side 3

4 Udgifter Artskontonummer Momsafløftning denne Ændringer i version Artsindhold/forklaring Huslejeudgifter 16 Huslejeudgifter Husleje Husleje kirkekontor, menighedslokaler, konfirmandlokaler, leje af præstebolig, leje af provstikontor, midlertidig leje af skurvogne, pavillioner, m.v. Desuden konteres huslejetilskud til præster i egen bolig (ingen præstegård - udgået ordning, opkræves af stiftet) på denne konto Øvrig leje af lokaler /hel Leje af eksterne lokaler til f.eks. større arrangementer - f.eks. møder for provstiets menighedsråd mv. Huslejeudgifter i alt Løn 18 Ordinær løn Feriepenge Feriepenge løbende beregnet (optjente feriepenge ved ferie u/løn) samt feriepenge ved fratræden Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct ,0 pct. ferietillæg og 1,5 pct. - særlig feriegodtgørelse til funktionærer, der holder ferie m/løn Løn Løn inkl. løntillæg - inkl. gruppeliv, G-dage og skattepligtige godtgørelser Seniorbonus På kontoen konteres betalingen for seniorbonus - udbetaling sker sidste gang vedrørende år 2011 Betaling for lånt eller delt personale Udbetaling af refusion til anden kasse af lønudgifter afholdt af en anden kasse (intern afregning). Gælder også i tilfælde, hvor honorar er udbetalt som B-indkomst Betaling for lokaltfinansierede præster Betaling for lokaltfinansierede præster (til stiftet) Betaling af præster med funktion som daglig leder Betaling til præster med funktion som daglig leder. Beløbet faktureres af stiftet Biregnskaber - løn Bruges hvis løn fra et biregnskab skal indarbejdes i kassens regnskab Overarbejde På kontoen konteres overarbejdsbetaling til personale med højeste arbejdstid Merarbejde På kontoen konteres merarbejdsbetaling til personale uden højeste arbejdstid Jubilæumsgratiale Udbetaling af jubilæumsgratiale Diæter (A-indkomst) Diæter vedbygningssyn (A-indk) - provstiudvalgsmedlemmers deltagelse i udvalgsmøder Diæter (B-indkomst) Ex diæter Honorarer (A-indkomst) Udbetaling af løn/honorarer til valgte medlemmers tillidsposter Honorarer (B-indkomst) Udbetaling af honorarer. F.eks. til fremmede solister, kor og foredragsholdere Ordinær løn i alt Pension Pension Kontoen anvendes til postering af pensioner. Det drejer sig f.eks. om pensionsbidrag betalt af arbejdsgiver ATP (arbejdsgiverandel) Alle betalinger til Arbejdsmarkedets tillægspension Pension i alt Lønrefusioner Flexjob refusion Indbetaling af refusion vedrørende flexjobordningen og løntilskudordning Dagpengerefusion Indbetaling af refusion vedr. sygedagpenge Statsrefusion af seniorbonus Indbetaling af Statens refusion til dækning af udbetalt seniorbonus - benyttes sidste gang i forbindelse med refusionen for 2011 Elevrefusion (AER) Indbetaling af elevrefusioner. Betaling af bidrag til AER sker fra konto Refusion for udlånt eller delt personale Indbetaling af refusion vedrørende udlånt eller delt personale, hvor løn afholdes af denne kasse (intern afregning). Gælder også i tilfælde, hvor honorar er udbetalt som B-indkomst Barselsrefusion Indbetaling af barselsrefusion Efterudd.fonden ref.puljejob Indbetaling af refusion fra efteruddannelsesfonden, refusion puljejob, refusion fra AMU, fagforening samt VEU-godtgørelse fra akasse i forbindelse med AMU-kursus Lønrefusioner i alt Lønomkostninger i alt Domkument nr. 9681/15 - Side 4

5 Artskontonummeafløftning Moms- Ændringer i Artsindhold/forklaring denne version Andre ordinære driftsomkostninger 22 Rejser og befordring Befordring efter regning Transportudgifter, der refunderes mod original billet o.lign. Befordringsgodtgørelse Kørselsgodtgørelse til ansatte og menighedsrådsmedlemmer m.fl. samt ansøgere til præsteembeder. Udbetalinger sker efter reglerne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse (tjenesterejseaftalen) Befordringsgodtgørelse - skattepligtig Benyttes til skattepligtig kørselsgodtgørelse i henhold til reglerne for dette. Ophold og fortæring efter regning Dokumenterede udgifter til ophold (f.eks. hotel) og fortæring jf. tjenesterejseaftalen Time- og dagpenge Udbetaling af time- og dagpenge efter reglerne i tjenesterejseaftalen. Husk fradrag for måltider, som betales af andre Øvrige tjenesterejser / øvrige tranportudgifter F.eks. udgifter til P-afgift, broafgift Rejser og befordring Repræsentation Repræsentation intern Anvendes til intern repræsentation ved f.eks. personalemøder, samarbejdsudvalgsmøder m.m. samt til gaver til jubilæum for medarbejdere Repræsentation ekstern Anvendes til ekstern repræsentation f.eks. kranse, gaver (her under den lokale skole eller "lokalcentret" samt traktement til møder med eksterne Repræsentation i alt Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse af bygning /a/b/hel Udgifter til reparation og vedligeholdelse - kirke, sognegård, præstegård, præstebolig, graverbolig, forpagterbolig, avlsgård, udlejningsejendomme, kapel og mure (inkl. materialer) Indvendig vedligeholdelse af bygning /a/b/hel Udgifter til reparation og vedligeholdelse - kirke, sognegård, præstegård, præstebolig, graverbolig, forpagterbolig, avlsgård, udlejningsejendomme, kapel (inkl. materialer) Vedligeholdelse af udenomsarealer /a/b/hel Ny tekst Udgifter til reparation og vedligeholdelse - fx. belægninger, hegn og diger (inkl. materialer). Betaling for græsning af arealer, grøfter m.v. Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer /a/b/hel Udgifter til reparation, eftersyn og vedligeholdelse af inventar, orgel, klaver/piano, klokker, møbler, hårde hvidevarer, køkkenmaskiner, kontormaskiner, køleanlæg, varmeanlæg, ventilation, brandeftersyn og -sikring, elevator, teleslynge, højtaler, av-udstyr, (inkl. materialer). Stemning orgel og klaver (inkl. materialer) Vedligeholdelse af maskiner /a/b/hel Udgifter til reparation og vedligeholdelse af maskiner med tilbehør, traktorer, fejemaskiner, plæneklipper, (inkl. reservedele) Vedligeholdelse, gravminder /a/b/hel Udgifter til renholdelse og vedligeholdelse, der udføres af fremmed håndværker (inkl. materialer), som finansieres via driftsbevilling Vedligeholdelse, bevaringsværdige gravminder /a/b/hel Udgifter til renholdelse og vedligeholdelse, der udføres af fremmed håndværker (inkl. materialer), som finansieres via driftsbevilling Vedligeholdelse i alt Anskaffelser Anskaffelser - udenomsarealer /a/b/hel Udgifter til anskaffelser som vedrører udenomsarealer. Her under belægninger, diger, hegn, lamper m.v. Ikke anlægsbevilling Anskaffelser - bygninger /a/b/hel Udgifter til anskaffelse af bygninger - inkl. skure, carporte, garager, cykelskure m.v. Ikke anlægsbevilling Anskaffelser - inventar og tekniske installationer /a/b/hel Udgifter til anskaffelse af, mindre inventar (ex. service, vaser m.v.) samt større inventar og tekniske installationer herunder orgel, klokker, møbler, hårde hvidevarer, køkkenmaskiner, kontormaskiner, køleanlæg, varmeanlæg, ventilation, teleslynge, højtaler, redskaber, trillebør. Ikke anlægsbevilling Anskaffelser - maskiner og værktøj /a/b/hel Udgifter til anskaffelse af maskiner. Herunder snerydningsmaskiner, traktor, anhængervogne, fejemaskine, gulvvaskemaskine, græsklipper, hækklipper, mindre haveredskaber. Ikke anslægsbevilling Anskaffelser i alt Domkument nr. 9681/15 - Side 5

6 Artskontonummer Momsafløftning denne Ændringer i version Artsindhold/forklaring Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift Ejendomsskatter Udgifter til ejendomsskatter til det offentlige KODA Udgifter til KODA Copydan Udgifter til Copydan Medielicens /a/b/hel Medielicens Grøn ejerafgift (vægtafgift) af registrerede motorkøretøjer Udgifter til grøn ejerafgift og vægtafgift for motorkøretøjer Skattepligtige godtgørelser Telefongodtgørelse m.v. Ikke-skattepligtige godtgørelser I henhold til foreningscirkulæret (idrætscirkulæret) - også kaldt blyantpenge AER, AES og AUB Ny tekst Betaling af bidrag til AER, AES og AUB. Desuden konteres elevers udgift i forbindelse med uddannelsesaktiviteter m.v. Refusioner fra andre myndigheder - fradrages på denne konto Provsti-samarbejde Fælles aktivitet i provstiet finansieret af provstiudvalgskassen Menighedsråds- Samarbejde Menighedsrådet betaler fra denne konto udgifter til samarbejde, som er betalt af et andet menighedsråd (debiteres). For menighedsrådet som har afholdt udgiften optages indtægten fra andre menighedsråd på denne konto (krediteres) Stiftsbidrag Provstiets afregning af bindende stiftsbidrag for samtlige kasser i provstiet Biregnskaber - øvrig drift Bruges hvis øvrige driftsudgifter fra et biregnskab skal indarbejdes i kassens regnskab Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder Kontingenter og tilskud til lokale kirkelige organisationer og samarbejder - her under DSUK Vand, renovation, grundejerforening m.m /a/b/Hel Udgifter til vand og renovation, grundejerforening Varme /a/b/hel A conto betaling, slutopgørelse vedrørende fyringsolie/gas, el-opvarmning, fjernvarme EL /a/b/hel A conto betaling, slutopgørelse vedrørende elektricitet Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt IT Køb af IT, Folkekirkens IT /a/b/hel Køb og drift af it og ydelser hos folkekirkens it. Hardware og software Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT /a/b/hel Køb og drift af it og ydelser hos ANDRE end folkekirkens it. Hardware og software. Antivirusprogrammer, regnskabsprogrammer, officepakker IT i alt Domkument nr. 9681/15 - Side 6

7 Artskontonummer Momsafløftning denne Ændringer i version Artsindhold/forklaring Køb af tjenesteydelser i øvrigt Kirkebil, taxa, buskørsel m.m Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. (kirkegængere, konfirmander, børneklub, kor, ældremøder, landemode, udflugter m.v.) Porto og fragt m.v /a/b/hel Porto, herunder postomdeling af kirkeblad, og fragt m.v. Telefon/internet - datakommunikation /a/b/hel Telefon/internet (datakommunikation) - (køb af telefoner under inventar) Udgifter til alarmselskab /a/b/hel Abonnementer, udgift til alarmselskab m.v. Folkekirkens selvforsikring Forsikringsbidrag til folkekirkens selvforsikringsordning. Forsikringserstatninger føres som kreditpostering på den relevante udgiftskonto. Forsikringer i øvrigt De forsikringer, der ikke er dækket af folkekirkens selvforsikring f.eks. indregistrerede motorkøretøjer, rejseforsikringer samt i nogle tilfælde entrepriseforsikringer. Forsikringserstatninger føres som kreditpostering på den relevante udgiftskonto. Rengøring efter regning /a/b/hel Rengøring efter regning f.eks. vinduespudsning, rengøringsfirma, vaskeri m.v. Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v.efter regning /a/b/hel Hvis græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. foretages som tjenesteydelser købt af 2. part konteres omkostningerne her. Omkostninger til forbrugsvarer i forbindelse med f.eks. snerydning som foretages af kirkens eget personale konteres under Annoncering /a/b/hel Dagblads,- lokal- og fagbladsannoncer vedr. meninghedsrådsmøder, programmer, stillingsopslag, telefonbog, arrangementer m.v. Trykning /a/b/hel Trykning af kirkeblade, programmer, sangblade, pjecer, kvartals- og halvårskalender m.v. Konsulentydelser /a/b/hel Konsulenter, byggesagkyndige, energimærkning, ingeniører, arkitekter, landmålere, landskabsarkitekter, revisorer, advokater, orgelkonsulenter m.v. (efter regning) Entreprenørudgifter, gravning af grave Fremmed arbejde ved gravkastning (gravemaskine, lufthammer m.v.) Kørsel af affald /a/b/hel Kørsel af affald foretaget af 2. part Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder Efteruddannelse, kurser, personale og menighedsråd samt deltagergebyr i Landsforeningens Årsmøde og Distriktforeningsmøder og distriksforeningsmøder Gebyrer Gebyrer, inkl. finansielle gebyrer (herunder handelsomkostninger ved handel med værdipapirer - DOG IKKE 5 %-midler, som dækkes af 5 %-midlerne) Diverse tjenesteydelser Diverse tjenesteydelser, f.eks. rundvisninger i kirker for konfirmander, betaling for hjemmesider (hvis ikke direkte annoncering) m.v. Leje/leasing /a/b/hel Leje- og leasingudgifter. Provstiudvalget skal godkende leasingarrangementer Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt Køb øvrige varer til forbrug Kontorudgifter /a/b/hel Kontorartikler, tryksager, papir, forbrugsvarer, drift af kopimaskine m.v. Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m Materialer til gudstjenester, arrangementer, kor og orgel m.v. Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter, bøger m.m. Salmebøger og alterbøger Undervisningsmaterialer /a/b/hel Materialer til konfirmandundervisning, aktiviteter, møder Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) Kirkens hilsner (gaver) ved kirkelige handlinger m.v. Dåbshilsner, bryllupshilsner, konfirmandhilsner, fadderbreve Abonnementer/bøger/aviser /a/b/hel Abonnementer, tidsskrifter, aviser m.v. - kan også være elektroniske. Avisabonnement til menighedsrådsmedlemmer Indkøb til fortæring /a/b/hel Fødevarer, herunder fødevarer til kirkekaffe, indkøb af mad til arrangementer og til videresalg, øl, vand, vin, kaffe osv. Diverse varer til videresalg, f.eks. fra kiosk /hel Postkort, CD'er m.m. til videresalg i kiosk Planter, grus, gran m.v /a/b/hel Planter, blomster, buske, gran, pyntegran, grus, sten, perlesten, fliser, gravvaser, m.v. Gravsten til videresalg Udsmykning (lys, gran mv.) /a/b/hel Materialer til udsmykning kirken/kapel. Lys, blomster, gran, juletræer, dekorationer m.v. Diverse forbrugsvarer m.v /a/b/hel Rengøringsartikler, kost, sæbe, gulvklud, køkkenruller, toiletpapir, staniol, plastposer, servietter, plasticservice m.v. Forbrugsvarer, udvendig vedligehold /a/b/hel Materialer til fx ukrudtsafbrænding, skadesdyrsbekæmpelse og snerydning Arbejdstøj og udstyr /a/b/hel Støvler, handsker, mørkt tøj til kirkebetjening og kapelbrug, skærmbriller (KUN til ansatte, ikke menighedsrådsmedlemmer) m.v. Sikkerhedsudstyr /a/b/hel Sikkerhedsudstyr - fx. høreværn, sikkerhedsbukser, hjelme, seler m.v. Brændstof /a/b/hel Brændstof (gas som drivmiddel) til traktorer, plæneklippere m.v. Oblataer, altervin og lign Oblater, altervin og lignende som har direkte tilknytning til den kirkelige handling Køb øvrige varer til forbrug i alt Domkument nr. 9681/15 - Side 7

8 Artskontonummer Momsafløftning denne Ændringer i version Artsindhold/forklaring Reguleringer Kasse-/afrundingsdifferencer Over- og underskud, kasse-, kurs- og momsdifferencer Momsreguleringskonto /a/b/hel Ved årets start sættes a conto afløftningsprocenter ind. Når året er gået, og al øvrig bogføring er færdiggjort, beregnes den endelige procent, og der foretages en regulering af provenuet. Skal der indbetales moms til skat, skal de konteres her - hvis der er tale om en indtægt fortages posteringen på Hvis der er tale om momskorrektion vedrørende større anlægsprojekter i løbet af 5 eller 10 år, benyttes denne konto tillige Tab på debitorer /a/b/hel Tab på debitorer Reguleringer i alt Andre ordinære driftsomkostninger i alt Øvrige poster Finansielle indtægter 25 Finansielle indtægter Renteindtægter, bank Renter af bankkonti Renteafkast gravstedskapitaler Renteindtægter/afkast af gravstedskapitaler indestående i stiftsmidlerne. Eventuel negativ regulering modposteres Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler Renteindtægter/afkast af øvrige kapitaler indestående i stiftsmidlerne. Eventuel negativ regulering modposteres Renteindtægter, obligationer Renteindtægter af obligationer - DOG IKKE 5 %-midler, som tillægges 5 % midlerne Kursgevinst værdipapirer/stiftmidler Her bogføres realiseret kursgevinst på obligationer - DOG IKKE 5 %-midler, som tillægges 5 % midlerne Morarenteindtægter Her bogføres morarenter, som menighedsrådet opkræver i forbindelse med for sen indbetaling Finansielle indtægter i alt Finansielle udgifter 26 Finansielle udgifter Prioritetsrenter Renter, administrationsbidrag, provisioner, låneomkostninger Renteudgifter stiftsmiddellån Renteudgifter, lån i stiftsmidlerne Renteudgifter, 5 pct.'s likviditetslån Renteudgifter lån i 5 pct.'s midlerne Morarenteudgifter Morarenteudgifter Øvrige renteudgifter Renteudgifter på bankkonti Kurstab værdipapirer/stiftmidler Her bogføres realiseret kurstab på obligationer - DOG IKKE 5 %-midler, som trækkes af 5 %-midlerne Finansielle udgifter i alt Ekstraordinære indtægter 28 Ekstraordinære indtægter Fondsmidler, legater Tilskud fra fondsmidler Arv og donationer Arv, donationer samt pengegaver til frit forbrug af menighedsrådet. Ved arv, donationer eller pengegaver til bestemte formål, placeres midlerne på konto indtil pengene er brugt til det korrekte formål Øvrige ekstraordinære indtægter Folkekirkens Udviklingsfond m.v. Salg af anlæg Salg af anlæg - ejendomme, grunde, kvoter m.v. Ekstraordinære indtægter i alt Ekstraordinære udgifter 29 Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter. Udgiften skal ligge udenfor kassens kontrol og klart adskille sig fra kassens normale aktiviteter Ekstraordinære udgifter i alt Domkument nr. 9681/15 - Side 8

9 Artskontonummeafløftning Moms- Ændringer i Artsindhold/forklaring denne version Finansieret af anlægsbevilling 51 Finansieret af anlægsbebilling Grunde og arealer køb /a/b/hel Ny tekst Køb af tomme grunde og arealer. Anlægsindkøb og arbejder finansieret af anlægsbevilling og dermed godkendt af provstiet. Den samlede omkostning til anlægget kan posteres på denne konto - altså inkl. rådgivning, ejendomsmægler, advokat m.m. Menighedsrådet kan også vælge at benytte øvrige driftskonti i kontoplanen, da formålskonteringen sikrer at anlæg kan udskilles i regnskabet. Kirkeministeriet opfordrer til at benytte "de øvrige driftskonti" i kontoplanen, da det sikrer mulighed for opfølgning på de samlede udgifter på enkelte udgiftsarter Ejendomme køb /a/b/hel Ny tekst Køb af bygning. Kontorbygning, præstebolig, menighedshus, ejerlejlighed, andelslejlighed. Anlægsindkøb og arbejder finansieret af anlægsbevilling og dermed godkendt af provstiet. Den samlede omkostning til anlægget posteres på denne konto - altså inkl. rådgivning, arkitekt, ejendomsmægler, advokat m.m. Menighedsrådet kan også vælge at benytte øvrige driftskonti i kontoplanen, da formålskonteringen sikrer at anlæg kan udskilles i regnskabet. Kirkeministeriet opfordrer til at benytte "de øvrige driftskonti" i kontoplanen, da det sikrer mulighed for opfølgning på de samlede udgifter på enkelte udgiftsarter Opførelse af ejendomme /a/b/hel Ny tekst Opførelse af bygning. Kontorbygning, præstebolig, menighedshus, ejerlejlighed, andelslejlighed. Anlægsindkøb og arbejder finansieret af anlægsbevilling og dermed godkendt af provstiet. Den samlede omkostning til anlægget posteres på denne konto - altså inkl. rådgivning, arkitekt, advokat m.m. Menighedsrådet kan også vælge at benytte øvrige driftskonti i kontoplanen, da formålskonteringen sikrer at anlæg kan udskilles i regnskabet. Kirkeministeriet opfordrer til at benytte "de øvrige driftskonti" i kontoplanen, da det sikrer mulighed for opfølgning på de samlede udgifter på enkelte udgiftsarter Større istandsættelsesarbejder /a/b/hel Ny tekst Større istandsættelse, udskiftning, reparation der af provstiudvalget er defineret som anlægsarbejde - eller er lånefinasieret. Bygningen, bygningsdele, murværk, gulvvarme, vinduer, tag m.v. Den samlede omkostning til anlægsarbejdet posteres på denne konto - altså inkl. rådgivning, arkitekt, ingeniør, genhusning, flytteomkostninger m.m. Menighedsrådet kan også vælge at benytte øvrige driftskonti i kontoplanen, da formålskonteringen sikrer at anlæg kan udskilles i regnskabet. Kirkeministeriet opfordrer til at benytte "de øvrige driftskonti" i kontoplanen, da det sikrer mulighed for opfølgning på de samlede udgifter på enkelte udgiftsarter Infrastruktur, adgangsveje, mure, hegn /a/b/hel Ny tekst Større etablering, istandsættelse, der af provstiudvalget er defineret som anlægsarbejde - eller lånefinasieret. Parkeringspladser, adgangveje, stier, mure, hegn. Den samlede omkostning til anlægget posteres på denne konto - altså inkl. rådgivning m.m. Menighedsrådet kan også vælge at benytte øvrige driftskonti i kontoplanen, da formålskonteringen sikrer at anlæg kan udskilles i regnskabet. Kirkeministeriet opfordrer til at benytte "de øvrige driftskonti" i kontoplanen, da det sikrer mulighed for opfølgning på de samlede udgifter på enkelte udgiftsarter Produktionsanlæg og maskiner /a/b/hel Ny tekst Større køb, etablering, istandsættelse der af provstiudvalget er defineret som anlægsarbejde - eller lånefinansieret. Fjernvarmeanlæg, naturgasinstallation, oliefyr, køleanlæg, ventilationsanlæg, teleslynge, højtaleanlæg, traktor, gravemaskine, løvsuger m.v. Den samlede omkostning posteres på denne konto - altså inkl. rådgivning m.m. Menighedsrådet kan også vælge at benytte øvrige driftskonti i kontoplanen, da formålskonteringen sikrer at anlæg kan udskilles i regnskabet. Kirkeministeriet opfordrer til at benytte "de øvrige driftskonti" i kontoplanen, da det sikrer mulighed for opfølgning på de samlede udgifter på enkelte udgiftsarter Inventar /a/b/hel Ny tekst Større anskaffelser, istandsættelser der af provstiudvalget er defineret som anlægsarbejde - eller lånefinansieret. Orgel, flygel, klokker, kirkebænke, alterparti, kopimaskine, m.v. Den samlede omkostning posteres på denne konto - altså inkl. rådgivning, konsulenter m.m. Menighedsrådet kan også vælge at benytte øvrige driftskonti i kontoplanen, da formålskonteringen sikrer at anlæg kan udskilles i regnskabet. Kirkeministeriet opfordrer til at benytte "de øvrige driftskonti" i kontoplanen, da det sikrer mulighed for opfølgning på de samlede udgifter på enkelte udgiftsarter Biregnskab - anlæg /a/b/hel Bruges hvis anlæg fra et biregnskab skal indarbejdes i kassens regnskab Finansieret af anlægsbevilling i alt Resultatopgørelsen i alt Domkument nr. 9681/15 - Side 9

10 Balance Artskontonummer Momsafløftning denne Ændringer i version Artsindhold/forklaring Aktiver Værdipapirer 58 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til menighedsrådets frie midler Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler (gaver, donationer mv) samt legater og fonde som administreres af menighedsrådet Værdipapirer m.m. optages på denne konto til værdien på købstidspunktet. Der reguleres ikke for kursændringer før afhændelsestidspunktet. Handelsomkostninger konteres på konto gebyrer Værdipapirer m.m. optages på denne konto til værdien på købstidspunktet. Der reguleres ikke for kursændringer før afhændelsestidspunktet. Handelsomkostninger konteres på konto gebyrer. Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg Værdipapirer m.m. optages på denne konto til værdien på købstidspunktet. Der reguleres ikke for kursændringer før afhændelsestidspunktet. Handelsomkostninger konteres på konto gebyrer. Værdipapirer vedr gravstedskapitaler indbetalt før 1987 (ikke Gravstedskapitaler i primært de gamle købstæder, som ikke er oplagt i stiftet men som bestyres af menighedsråd eller kirkegård oplagt i stiftet) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5 %-midler Værdipapirer anskaffet for 5 %-midler optages på denne konto til værdien på købstidspunktet. Der reguleres ikke for kursændringer før afhændelsestidspunktet. Handelsomkostninger betales af 5%-midlerne og føres ikke i resultatopgørelsen Værdipapirer i alt Tilgodehavender 61 Debitorer - kirkegård Udestående beløb hos debitorer vedrørende kirkegårdsdriften Debitorer - krematorier Udestående beløb hos debitorer vedrørende krematoriedriften Debitorer - andre Udestående beløb hos andre debitorer Debitorer - alle Udestående beløb hos debitorer. Kan benyttes som alternativ til de tre ovenstående (611510, , ) Indgående moms Indgående moms - købsmoms Udgående moms Udgående moms - salgsmoms Erhvervelsesmoms - moms ved omvendt betalingspligt Ny konto Benyttes ved køb med omvendt betalingspligt af momsen. Omvendt betalingspligt finder anvendelse ved køb af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'ere og bærbare computere, hvor det fremgår af fakturaen, at køber skal afholde momsudgiften. Reglen finder ikke anvendelse, hvis der købes ind i den almindelige detailhandel. Der henvises til SKM SKAT. Momsafregning Efter overførsel af moms fra konto og afregnes saldoen til SKAT fra denne Fradragsberettiget elafgift Elafgift til refusion ved momsafregningen Fradragsberettiget gasafgift Gasafgift til refusion ved momsafregning Fradragsberettiget vandafgift Vandafgift til refusion ved momsafregningen A conto udbetalt løn Løn til forudbetalt personale som f.eks. tjenestemænd og overenskomstansatte på tjenestemandslignende vilkår. Desuden benyttes kontoen til udbetaling af løn, hvis der ikke er sket endelig lønindplacering endnu. Især væsentlig ved årsafslutning og kvartalsrapportering Tilgodehavender hos andre menighedsråd eller provstiudvalg Mellemregning med andre menighedsråd Andre tilgodehavender/udlæg xxxx Kortfristede tilgodehavender, der ikke stammer fra salg af varer og tjenesteydelser Tilgodehavende 5 pct. midler - udlånt til kirkekasse Udbetalt likviditetslån til kirkekasser fra provstiets 5 pct. reserver. Konto alene relevant for provstier Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto) Periodeafgrænsningsposter i forbindelse med årsafslutning og kvartalsrapportering kan konteres på denne konto Forskud og deposita Udbetalte a conto beløb fra kirkekassen fx. rejseforskud. Beløb kan fx vedrøre, udgifter til billetter, ophold og forplejning Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto) Forudbetalte omkostninger - F.eks. husleje, præsters boligbidrag, præsters varmebidrag, abonnementer. Især væsentlig ved årsafslutning og kvartalsrapportering Kirke- og præsteembedekapitaler Tiendeafløsning, afløsningssummer, ekspropriation samt salgs- og erstatningssummer Gravstedskapital oplagt i stiftet Ny tekst Gravstedskapitaler oplagt i stiftet. Gælder såvel gammel (før 2007) som ny (2007 og frem) ordning. OBS: Meddelelsen i DATAARKIVet fra stiftet om indbetaling af gravstedskapitaler indeholder vejledning i korrekt kontering. Tilgodehavender i alt Domkument nr. 9681/15 - Side 10

11 Artskontonummeafløftning Moms- Ændringer i Artsindhold/forklaring denne version Likvider 63 Bank - drift og anlæg Bankkonto til drift og anlæg Bank xxxx-xxxxxxxxx - 5% beløb Hver bankkonto oprettes med separat finanskonto. Kun relevant for provsti Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg Hver bankkonto oprettes med separat finanskonto Bank xxxx-xxxxxxxxx F.eks. bank-/girobeholdning hos, kirkekasserer (regnskabsfører), graver, kirkegårdsleder Girokonto xxxx-xxxxxxxxx Girokonto Kontantkasse Kontantkasse Udlægskasser F.eks beholdning hos kirketjener, graver, kirkegårdsleder Likvider i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Egenkapital Opsparing til anlæg Opsparing i alt til kommende anlægsprojekter Kirke- og præsteembedekapitaler Egenkapital som vedrører historiske kapitaler - kirke- og præsteembedekapitaler samt salgs- og erstatningssummer Likviditet stillet til rådighed af provstiet Likviditet stillet til rådighed af provstiudvalget Langfristet gæld Langfristede gæld som følge af at materielle anlægsaktiver ikke aktiveres Arv og donationer Arv og donationer som menighedsrådet ikke kan disponere over Menighedsrådets/PU's frie midler Frie midler (overskud/underskud) fra driften og evt. overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder. Kontoen gælder også Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde provstiudvalgets Ikke forbrugte anlægsbevillinger, frie midler. fra regnskabsåret eller tidligere år. Modsvarende allerede forbrugte anlægsbevillinger fra kommende Præstegårdens frie midler regnskabsår I situationer med selvstændig bevilling til præstegården kan overskud/underskud konteres på denne konto Kirkegårdens frie midler I situationer med selvstændig bevilling til kirkegården kan overskud/underskud konteres på denne konto Årsafslutningskonto Ved årsafslutning placeres resultatet på denne konto, hvorfra det skal videredisponeres Egenkapital i alt Mellemregning 5%-midler Mellemregning 5% beløb - Kommune Mellemregningskonto mellem kommune og provsti. Hvis det ønskes kan alle 5%-mider føres på denne konto. I så fald er konto og ikke relevante at benytte. Handelsomkostninger, kurstab m.v. finansieres af 5 %-midlerne. Mellemregning 5% beløb - Kommune Mellemregningskonto mellem kommune og provsti. Handelsomkostninger, kurstab m.v. finansieres af 5 %-midlerne. Mellemregning 5% beløb - Kommune Mellemregningskonto mellem kommune og provsti. Handelsomkostninger, kurstab m.v. finansieres af 5 %-midlerne. Mellemregning 5% beløb - Kommune Mellemregningskonto mellem kommune og provsti. Handelsomkostninger, kurstab m.v. finansieres af 5 %-midlerne. Mellemregning 5% beløb - udlånt til kirkekasser Mellemregning mellem kirkekasse og provsti. Udlånte midler til kirkekasser Mellemregning 5%-midler i alt Hensættelser 76 Hensættelser Ikke afklarede forpligtelser - F.eks. uafsluttede retssager Hensættelse gravsteder, indbetalt før Gravstedskapitaler i primært de gamle købstæder, som ikke er oplagt i stiftet, bestyres af menighedsråd/kirkegård Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler) Ny tekst Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder. OBS: Meddelelsen i DATAARKIVet fra stiftet om indbetaling af gravstedskapitaler indeholder vejledning i korrekt kontering. Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter og formål Hensættelser i alt På kontoen konteres bevægelser vedrørende arv, donationer, fonde og legater til specifikke projekter eller formål. Typiske eksempler er renter og gebyrer vedrørende indeståendet samt fondsudbetalinger m.v. I forbindelse med årsafslutning indarbejdes nettobevægelsen manuelt på egenkapitalkonto Arv og donationer. Kontoen bør således være nulstillet den 1. januar hvert år. Domkument nr. 9681/15 - Side 11

12 Artskontonummeafløftning Moms- Ændringer i Artsindhold/forklaring denne version Gæld 84 Gæld, stiftsmidler Gæld vedr. anlægsarbejder der bl.a. er finansieret med lån Gæld, realkredit Gæld vedr. anlægsarbejder der bl.a. er finansieret med lån Gæld, andre lån Gæld vedr. anlægsarbejder der bl.a. er finansieret med lån Gæld i alt Gældsforpligtelser Kreditorer Kreditorsamlekonto Gæld til andre menighedsråd Mellemregning med andre menighedsråd Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningkonto) Skyldige udgifter vedrørende tidligere perioder. Især relevant ved årsskifte og kvartalsrapportering Forskud kommunal kirkeskat Indbetaling fra kommunen af forskud på næste års ligningsbeløb Deposita m.v Penge andre har tilgode som følge af, at der er lagt et depositum (kort varighed) Kollekt m.v. til afregning Mellemregningskonto for kollekt. Beløbet posteres på denne konto, indtil afregning med modtager Diverse forudbetalt indtægter (periodeafgrænsningskonto) Ved periodeskift konteres forudbetalte indtægter på denne konto. Det kan f.eks. være præsters bolig- og varmebidrag indbetalt af stiftet - eller for varmebidragets vedkommende præsten - før den periode som bidraget vedrører. Især væsentlig ved årsafslutning og evt. kvartalsrapportering Øvrige skyldige omkostninger Konti til øvrige skyldige omkostninger Anden kortfristet gæld F.eks tilbagebetalt fra bank pga. fejl i kontonr Lån fra provstiet (5 pct.'s midlerne) Menighedsrådene lån fra 5 pct. midlerne. Likviditetslånene må maksimalt have en varighed på 12 mdr. Skyldig søgne-helligdagsbet Betaling for søgne-helligdage. Beløbet opspares på denne konto, og udbetales løbende efter gældende aftale via lønsystemet Skyldig løn mv. mellemregning m/fløs Skyldig løn mv. mellemregning m/fløs Modtagne udlæg/indeholdelser til senere udligning Kontoen omfatter forpligtelser, som er fremkommet ved, at der har været en indbetaling, som vedrører eget personale, eller på vegne af en anden institution Nettoløn Nettoløn - benyttes bl.a. til a conto. Bl.a. ved uafklarede lønindplacering for nyansatte - forhandles af organisationer A-skat Skyldig A-skat. Indeholdt og afregnet A-skat AM-bidrag Skyldig AM-bidrag. Indeholdt og afregnet AM-bidrag ATP-bidrag (til afregning) ATP-bidrag til afregning Offentlige restancer Offentlige restancer Skyldige feriepenge Skyldig feriekonto. Beregnede nettoferiepenge og afregning til Feriekonto Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser Skyldigt pensionsbidrag - alle pensionskasser Gruppeliv - alle kasser Tilbageholdt gruppelivsbidrag, betalinger til Forenede Gruppeliv Modregnet i løn Poster som modregnes i lønning - Fx private pensioner, fagligt kontigent for gravere og lånekasse for tjenestemænd FLØS-poster til manuel postering Poster som skal konteres manuelt, idet der ikke er entydig sammenhæng mellem FLØS og kontoplanen Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet) Lønafstemningskonto - skal være identisk med med modsat fortegn, da det handler om fordeling af lønnen Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit) Lønafstemningskonto - skal være identisk med med modsat fortegn, da det handler om fordeling af lønnen AM-bidragsfri indkomst (debet) Lønafstemningskonto - skal være identisk med med modsat fortegn (til f.eks. de såkaldte G-dage (ledighedsdage)). AM-bidragsfri indkomst (kredit) Lønafstemningskonto - skal være identisk med med modsat fortegn (til f.eks. de såkaldte G-dage (ledighedsdage)). Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Balanceposter i alt Domkument nr. 9681/15 - Side 12

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14.

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14. Side 1 pr. 30-09-2014 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.498.475,25-1.498.475,25-1.998.000-1.998.000-499.524,75-499.524,75 75 75 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune

Læs mere

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4)

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) 2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 2 16xxxx - Huslejeudgifter Side 4 18xxxx -

Læs mere

Artskontoplan. Resultatopgørelse. Indtægter

Artskontoplan. Resultatopgørelse. Indtægter Resultatopgørelse Indtægter Indbetalinger og tilskud 10 Kirkelig ligning 101810 Indbetaling fra kommunen månedsvis eller kvartalsvis Tillægsbevilling fra provstiet (5%) 101820 Ekstrabevilling fra provstiet

Læs mere

Budget, formål. Fælles indtægter. Kirkebygning og sognegård. Kirkelige aktiviteter. Udskriftsdato 13-06-2013 Side 1

Budget, formål. Fælles indtægter. Kirkebygning og sognegård. Kirkelige aktiviteter. Udskriftsdato 13-06-2013 Side 1 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -7.445.000-7.445.000-7.445.000-7.445.000 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-7.445.000-7.445.000-7.445.000-7.445.000 2 21

Læs mere

, , , ,94,00

, , , ,94,00 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-5.106.666,64-5.106.666,64-5.106.666,64-7.660.000-7.660.000-7.660.000-2.553.333,36-2.553.333,36-2.553.333,36 2 20 Kirkebygning

Læs mere

-6.383.333,30 -6.383.333,30 -6.383.333,30 1.025.222,76,00

-6.383.333,30 -6.383.333,30 -6.383.333,30 1.025.222,76,00 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-6.383.333,30-6.383.333,30-6.383.333,30-7.660.000-7.660.000-7.660.000-1.276.666,70-1.276.666,70-1.276.666,70 2 20 Kirkebygning

Læs mere

-5.744.999,97 -5.744.999,97 -5.744.999,97 931.331,02,00 440.426,26 327.052,13 52,76 17.839,50 8.945,19 19.575,00 587,81

-5.744.999,97 -5.744.999,97 -5.744.999,97 931.331,02,00 440.426,26 327.052,13 52,76 17.839,50 8.945,19 19.575,00 587,81 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 10xxxx Indbetalinger og tilskud -5.744.999,97-5.744.999,97-5.744.999,97-7.660.000-7.660.000-7.660.000-1.915.000,03-1.915.000,03-1.915.000,03 75 75 75

Læs mere

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83 Side 1 pr. 31-12-2015 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-825.000-825.000-825.000-3.300.000-3.300.000-3.300.000-2.475.000-2.475.000-2.475.000 25 25 25 2 20 Kirkebygning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd. i Hillerød Provsti. i Hillerød Kommune. Myndighedskode 7429. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd. i Hillerød Provsti. i Hillerød Kommune. Myndighedskode 7429. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode 7429 CVR-nr. 24176312 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Skamby Sogns Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode 7855. CVR-nr. 35287116

ÅRSREGNSKAB 2014. for Skamby Sogns Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode 7855. CVR-nr. 35287116 ÅRSREGNSKAB for Skamby Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode 7855 CVR-nr. 35287116 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Årsregnskab 2012. for. Kirkekasser/provstiudvalgskasser

Årsregnskab 2012. for. Kirkekasser/provstiudvalgskasser Årsregnskab 2012 for Kirkekasser/provstiudvalgskasser Dok. nr.: 65143/13 Juni 2013 ÅRSREGNSKAB 2012 for kirkekasse / provstiudvalgskasse i provsti i kommune Myndighedskode: CVR nummer: Årsregnskabet indeholder:

Læs mere

, , , , , , , , , ,08 580, ,60 11,60 168,00

, , , , , , , , , ,08 580, ,60 11,60 168,00 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.276.666,66-1.276.666,66-7.660.000-7.660.000-6.383.333,34-6.383.333,34 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-1.276.666,66-1.276.666,66-7.660.000-7.660.000-6.383.333,34-6.383.333,34

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Gamborg Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7838. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Gamborg Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7838. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gamborg Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7838 CVR-nr. 27697410 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd. i Kolding Provsti. i Kolding Kommune. Myndighedskode 7927. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd. i Kolding Provsti. i Kolding Kommune. Myndighedskode 7927. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd i Kolding Provsti i Kolding Kommune Myndighedskode 7927 CVR-nr. 36807016 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ansgars Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7775. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ansgars Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7775. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ansgars Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7775 CVR-nr. 35148914 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd. i Kolding Provsti. i Kolding Kommune. Myndighedskode 7927. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd. i Kolding Provsti. i Kolding Kommune. Myndighedskode 7927. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd i Kolding Provsti i Kolding Kommune Myndighedskode 7927 CVR-nr. 36807016 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Faxe Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Faxe Kommune. Myndighedskode 7522. CVR-nr. 70808919

ÅRSREGNSKAB 2013. for Faxe Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Faxe Kommune. Myndighedskode 7522. CVR-nr. 70808919 ÅRSREGNSKAB for Faxe Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode 7522 CVR-nr. 70808919 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer Anvendt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hedensted Provstiudvalg. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode 4510. CVR-nr. 21287288

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hedensted Provstiudvalg. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode 4510. CVR-nr. 21287288 ÅRSREGNSKAB for Hedensted Provstiudvalg i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode 4510 CVR-nr. 21287288 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets forklaringer Anvendt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Nørre Aaby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7836. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Nørre Aaby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7836. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Nørre Aaby Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7836 CVR-nr. 54649215 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gentofte Sogns Menighedsråd. i Gentofte Provsti. i Gentofte Kommune. Myndighedskode 7111. CVR-nr. 10888212

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gentofte Sogns Menighedsråd. i Gentofte Provsti. i Gentofte Kommune. Myndighedskode 7111. CVR-nr. 10888212 ÅRSREGNSKAB for Gentofte Sogns Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode 7111 CVR-nr. 10888212 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer Anvendt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841 ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 4447 CVR-nr. 21266841 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Frederikshavn Sogns Menighedsråd. i Frederikshavn Provsti. i Frederikshavn Kommune. Myndighedskode 8476. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Frederikshavn Sogns Menighedsråd. i Frederikshavn Provsti. i Frederikshavn Kommune. Myndighedskode 8476. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Frederikshavn Sogns Menighedsråd i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode 8476 CVR-nr. 57089814 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Søndersø Sogns Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode 7867. CVR-nr. 38147919

ÅRSREGNSKAB 2014. for Søndersø Sogns Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode 7867. CVR-nr. 38147919 ÅRSREGNSKAB for Søndersø Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode 7867 CVR-nr. 38147919 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Udkast, ikke afleveret

ÅRSREGNSKAB 2011 Udkast, ikke afleveret ÅRSREGNSKAB Udkast, ikke afleveret for Provstiudvalgskassen under i i Myndighedskode: CVR nummer: 21320188 Årsregnskabet indeholder følgende: Provstiudvalgets erklæring Revisionspåtegning Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Højby Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7886. CVR-nr. 16446416

ÅRSREGNSKAB 2014. for Højby Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7886. CVR-nr. 16446416 ÅRSREGNSKAB for Højby Sogns Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7886 CVR-nr. 16446416 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nygårds Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Brøndby Kommune. Myndighedskode 9115. CVR-nr. 48121012

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nygårds Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Brøndby Kommune. Myndighedskode 9115. CVR-nr. 48121012 ÅRSREGNSKAB for Nygårds Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Brøndby Kommune Myndighedskode 9115 CVR-nr. 48121012 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer Anvendt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Storring-Stjær Sognes Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8083. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Storring-Stjær Sognes Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8083. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Storring-Stjær Sognes Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 8083 CVR-nr. 21118214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Årsregnskab 2013. Underskrevet regnskabserklæring og årsregnskab findes i denne pdf. På menighedsrådets vegne. Sekretær, Tonni Tinyakov-Lorentzen

Årsregnskab 2013. Underskrevet regnskabserklæring og årsregnskab findes i denne pdf. På menighedsrådets vegne. Sekretær, Tonni Tinyakov-Lorentzen HØJBY KIR KE Årsregnskab Kirkekontoret Højbyvej 37, 5260 Odense S Telefon: +45 6595 9300 Mail: kirkekontor@hoejbykirke.dk Web: www.hoejbykirke.dk Årsregnskabet for blev behandlet og godkendt på menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Risbjerg Sogns Menighedsråd. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre Kommune. Myndighedskode 7143. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Risbjerg Sogns Menighedsråd. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre Kommune. Myndighedskode 7143. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Risbjerg Sogns Menighedsråd i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre Kommune Myndighedskode 7143 CVR-nr. 17871218 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Udkast, ikke afleveret

ÅRSREGNSKAB 2012 Udkast, ikke afleveret ÅRSREGNSKAB Udkast, ikke afleveret for Hornbæk Kirkekasse under Hornbæk Menighedsråd i i Myndighedskode: 7441 CVR nummer: 22827928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 21-03-2012 20:03

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 21-03-2012 20:03 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 21-03-2012 20:03 for Asminderød Kirkekasse under Asminderød Menighedsråd i i Myndighedskode: 7444 CVR nummer: 40769218 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 06-06-2013 22:27

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 06-06-2013 22:27 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 06-06-2013 22:27 for Engesvang Kirkekasse under Engesvang i i Myndighedskode: 8612 CVR nummer: 32889328 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Faxe Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Faxe Kommune. Myndighedskode 7522. CVR-nr. 70808919

ÅRSREGNSKAB 2014. for Faxe Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Faxe Kommune. Myndighedskode 7522. CVR-nr. 70808919 ÅRSREGNSKAB for Faxe Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode 7522 CVR-nr. 70808919 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Gentofte Sogns Menighedsråd. i Gentofte Provsti. i Gentofte Kommune. Myndighedskode 7111. CVR-nr. 10888212

ÅRSREGNSKAB 2014. for Gentofte Sogns Menighedsråd. i Gentofte Provsti. i Gentofte Kommune. Myndighedskode 7111. CVR-nr. 10888212 ÅRSREGNSKAB for Gentofte Sogns Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode 7111 CVR-nr. 10888212 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 12-04-2013 10:26

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 12-04-2013 10:26 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 12-04-2013 10:26 for Blovstrød kirkekasse under Blovstrød i i Myndighedskode: CVR nummer: 19576515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Mørdrup Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 9103. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Mørdrup Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 9103. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Mørdrup Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode 9103 CVR-nr. 59936816 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 27-03-2013 16:16

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 27-03-2013 16:16 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 27-03-2013 16:16 for Ølsted under Ølsted i i Myndighedskode: 7400 CVR nummer: 70144115 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 02-04-2013 10:43

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 02-04-2013 10:43 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 02-04-2013 10:43 for Skævinge-Lille Lyngby Kirkekasse under Skævinge-Lille Lyngby Menighedsråd i i Myndighedskode: 7403 CVR nummer: 59 49 46 19 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vrå Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8414. CVR-nr. 31242614

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vrå Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8414. CVR-nr. 31242614 ÅRSREGNSKAB for Vrå Sogns Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8414 CVR-nr. 31242614 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Holmens Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7036 CVR-nr. 18195917 Holmens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18195917,, Afleveret d. 18-03-2013

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Kølkær Sogns Menighedsråd. i Herning Søndre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 9119. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Kølkær Sogns Menighedsråd. i Herning Søndre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 9119. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Kølkær Sogns Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode 9119 CVR-nr. 37666718 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 07-04-2013 17:28

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 07-04-2013 17:28 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 07-04-2013 17:28 for Herstedøster sogns kirkekasse under Herstedøster sogns menighedsråd i i Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Udkast, ikke afleveret

ÅRSREGNSKAB 2012 Udkast, ikke afleveret ÅRSREGNSKAB Udkast, ikke afleveret for Faxe Kirkekasse under Faxe Menighedsråd i i Myndighedskode: 7522 CVR nummer: 70808919 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 26-03-2012 13:03

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 26-03-2012 13:03 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 26-03-2012 13:03 for Herstedøster kirkekasse under Herstedøster menighedsråd i i Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Kongens Lyngby Provstiudvalg. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode 4422. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Kongens Lyngby Provstiudvalg. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode 4422. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Kongens Lyngby Provstiudvalg i Kongens Lyngby Provsti i Lyngby-Taarbæk Kommune Myndighedskode 4422 CVR-nr. 21223042 Kongens Lyngby Provstiudvalg, CVR-nr. 21223042,, Afleveret d. 30-12-2013

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 29-03-2012 11:36 for Karlebo Kirkekasse under Karlebo sogns Menighedsråd i i Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 14062513 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011. for. Gentofte kirkekasse. under. Gentofte menighedsråd. Gentofte provsti. Gentofte Kommune

ÅRSREGNSKAB 2011. for. Gentofte kirkekasse. under. Gentofte menighedsråd. Gentofte provsti. Gentofte Kommune ÅRSREGNSKAB for under Gentofte menighedsråd i i Myndighedskode: 7111 CVR nummer: 10888212 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedrådets erklæring Revisionspåtegning Menighedrådets forklaringer Anvendt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 07-03-2013 13:29

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 07-03-2013 13:29 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 07-03-2013 13:29 for udvalgs kasse under udvalg i i Myndighedskode: 4447 CVR nummer: 21266841 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisionspåtegning Provstiudvalgets

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Arrild Sogns Menighedsråd. i Tønder Provsti. i Tønder Kommune. Myndighedskode 9036. CVR-nr. 62862912

REGNSKABSTAL 2012. for Arrild Sogns Menighedsråd. i Tønder Provsti. i Tønder Kommune. Myndighedskode 9036. CVR-nr. 62862912 REGNSKABSTAL for Arrild Sogns Menighedsråd i Tønder Provsti i Tønder Kommune Myndighedskode 9036 CVR-nr. 62862912 Arrild Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62862912,, Afleveret d. 04-07-2013 16:53 Side 1 1 Fælles

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Stenløse Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7791. CVR-nr. 40174915

REGNSKABSTAL 2012. for Stenløse Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7791. CVR-nr. 40174915 REGNSKABSTAL for Stenløse Sogns Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7791 CVR-nr. 40174915 Stenløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40174915,, Afleveret d. 26-03-2013 14:11 Side

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Karleby Sognes Menighedsråd. i Falster Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode 7585. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Karleby Sognes Menighedsråd. i Falster Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode 7585. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Karleby Sognes Menighedsråd i Falster Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode 7585 CVR-nr. 10941415 Karleby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 10941415,, Afleveret d. 29-03-2013 20:02

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 10-04-2013 22:45

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 10-04-2013 22:45 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 10-04-2013 22:45 for Herstedvester sogns kirkekasse under Herstedvester sogns menighedsråd i i Myndighedskode: 7155 CVR nummer: 53373011 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Gyrstinge Sogns Menighedsråd. i Ringsted-Sorø Provsti. i Ringsted Kommune. Myndighedskode 7340. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Gyrstinge Sogns Menighedsråd. i Ringsted-Sorø Provsti. i Ringsted Kommune. Myndighedskode 7340. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Gyrstinge Sogns Menighedsråd i RingstedSorø Provsti i Ringsted Kommune Myndighedskode 7340 CVRnr. 23126028 Gyrstinge Sogns Menighedsråd, CVRnr. 23126028,, Afleveret d. 07032013 13:50 Side

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Soderup Sogns Menighedsråd. i Holbæk Provsti. i Holbæk Kommune. Myndighedskode 7286. CVR-nr. 56654216

REGNSKABSTAL 2012. for Soderup Sogns Menighedsråd. i Holbæk Provsti. i Holbæk Kommune. Myndighedskode 7286. CVR-nr. 56654216 REGNSKABSTAL for Soderup Sogns Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode 7286 CVR-nr. 56654216 Soderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 56654216,, Afleveret d. 04-04-2013 09:31 Side 1 1

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Gamborg Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7838. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Gamborg Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7838. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Gamborg Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7838 CVR-nr. 27697410 Gamborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 27697410,, Afleveret d. 25-03-2013 15:07 Side

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 14-03-2012 14:27

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 14-03-2012 14:27 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 14-03-2012 14:27 for Hørsholm kirkegårdskasse under Hørsholm kirkegårdsbestyrelse i i Myndighedskode: 4973 CVR nummer: 25357213 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Sørup Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7678. CVR-nr. 61304312

REGNSKABSTAL 2012. for Sørup Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7678. CVR-nr. 61304312 REGNSKABSTAL for Sørup Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7678 CVR-nr. 61304312 Sørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 61304312,, Afleveret d. 25-03-2013 12:49 Side 1

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Bågø Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode 7802. CVR-nr. 14884114

REGNSKABSTAL 2012. for Bågø Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode 7802. CVR-nr. 14884114 REGNSKABSTAL for Bågø Sogns Menighedsråd i Assens Provsti i Assens Kommune Myndighedskode 7802 CVR-nr. 14884114 Bågø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 14884114,, Afleveret d. 19-03-2013 14:42 Side 1 1 Fælles

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Stenvad Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 9159. CVR-nr. 23274019

REGNSKABSTAL 2012. for Stenvad Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 9159. CVR-nr. 23274019 REGNSKABSTAL for Stenvad Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 9159 CVR-nr. 23274019 Stenvad Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 23274019,, Afleveret d. 20-03-2013 07:42 Side

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 23-03-2012 08:48

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 23-03-2012 08:48 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 23-03-2012 08:48 for Holstebro Kirkekasse under Holstebro Menighedsråd i i Myndighedskode: 8813 CVR nummer: 30731948 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 21-03-2013 10:06 for Storring-Stjær Kirkekasse under Storring-Stjær i i Myndighedskode: 8083 CVR nummer: 21118214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringkøbing Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8749 CVR-nr. 37539619 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Skærlund Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode 9281. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Skærlund Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode 9281. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Skærlund Sogns Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune Myndighedskode 9281 CVR-nr. 34428417 Skærlund Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 34428417,, Afleveret d. 08-11-2013 12:45

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Glud Sogns Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode 7962. CVR-nr. 44018314

REGNSKABSTAL 2012. for Glud Sogns Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode 7962. CVR-nr. 44018314 REGNSKABSTAL for Glud Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode 7962 CVR-nr. 44018314 Glud Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 44018314,, Afleveret d. 21-03-2013 15:25 Side 1 1

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 30-03-2012 13:25

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 30-03-2012 13:25 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 30-03-2012 13:25 for Kregme Sogn under Kregme Menighedsråd i i Myndighedskode: 7399 CVR nummer: 54664613 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 13-03-2013 10:52

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 13-03-2013 10:52 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 13-03-2013 10:52 for Gellerup Kirke under Gellerup Menighedsråd i i Myndighedskode: 9097 CVR nummer: 58097810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Jorløse Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7254. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Jorløse Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7254. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Jorløse Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7254 CVR-nr. 12141017 Jorløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 12141017,, Afleveret d. 18-03-2013 10:18 Side

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Rind-Kollund Sognes Menighedsråd. i Herning Søndre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 8803. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Rind-Kollund Sognes Menighedsråd. i Herning Søndre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 8803. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rind-Kollund Sognes Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode 8803 CVR-nr. 15853115 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Viborg Østre Provstiudvalg. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode 4469. CVR-nr. 22018639

REGNSKABSTAL 2012. for Viborg Østre Provstiudvalg. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode 4469. CVR-nr. 22018639 REGNSKABSTAL for Viborg Østre Provstiudvalg i Viborg Østre Provsti i Viborg Kommune Myndighedskode 4469 CVR-nr. 22018639 Viborg Østre Provstiudvalg, CVR-nr. 22018639,, Afleveret d. 12-03-2013 13:55 Side

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Udkast, ikke afleveret

ÅRSREGNSKAB 2012 Udkast, ikke afleveret ÅRSREGNSKAB Udkast, ikke afleveret for Gurre Kasse under Gurre Menighedsråd i i Myndighedskode: 9420 CVR nummer: 67490916 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Ollerup Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7684. CVR-nr. 63274828

REGNSKABSTAL 2012. for Ollerup Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7684. CVR-nr. 63274828 REGNSKABSTAL for Ollerup Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7684 CVR-nr. 63274828 Ollerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 63274828,, Afleveret d. 12-03-2013 20:24 Side

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Udkast, ikke afleveret

ÅRSREGNSKAB 2012 Udkast, ikke afleveret ÅRSREGNSKAB Udkast, ikke afleveret for Øster Snede Kirkekasse under Øster Snede Sogns Menighedsråd i i Myndighedskode: 7897 CVR nummer: 68059615 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lisbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8127. CVR-nr. 68049210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lisbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8127. CVR-nr. 68049210 ÅRSREGNSKAB for Lisbjerg Sogns Menighedsråd i Århus Nordre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8127 CVR-nr. 68049210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Sønderbro Sogns Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode 9077. CVR-nr. 33957114

REGNSKABSTAL 2012. for Sønderbro Sogns Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode 9077. CVR-nr. 33957114 REGNSKABSTAL for Sønderbro Sogns Menighedsråd i Horsens Provsti i Horsens Kommune Myndighedskode 9077 CVR-nr. 33957114 Sønderbro Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 33957114,, Afleveret d. 22-03-2013 11:30 Side

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Haslev Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Faxe Kommune. Myndighedskode 7379. CVR-nr. 63771511

ÅRSREGNSKAB 2014. for Haslev Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Faxe Kommune. Myndighedskode 7379. CVR-nr. 63771511 ÅRSREGNSKAB for Haslev Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode 7379 CVR-nr. 63771511 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Udkast, ikke afleveret

ÅRSREGNSKAB 2011 Udkast, ikke afleveret ÅRSREGNSKAB Udkast, ikke afleveret for Provstiudvalgskassen under i i Myndighedskode: CVR nummer: 24992050 Årsregnskabet indeholder følgende: Provstiudvalgets erklæring Revisionspåtegning Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holstebro Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8813. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holstebro Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8813. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Holstebro Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8813 CVR-nr. 30731948 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Formålskontoplan 3.0-2016, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 3.0-2016, med indbygget vejledning Formålskontoplan 3.0-2016, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning 11 Tillægsbevilling fra 5 % midlerne Månedens del af den kirkelige ligning til driftsrammen konteres på konto

Læs mere

Vejledning til registrering af åbningsbalance primo 2011

Vejledning til registrering af åbningsbalance primo 2011 Vejledning til registrering af åbningsbalance primo 2011 Dok.nr.: 18340 Ændringer i forhold til version udsendt den 23. februar er markeret med rødt Dette regneark er et værktøj for menighedsrådene til

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Laurbjerg Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8139. CVR-nr. 37747815

ÅRSREGNSKAB 2013. for Laurbjerg Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8139. CVR-nr. 37747815 ÅRSREGNSKAB for Laurbjerg Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8139 CVR-nr. 37747815 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Ajstrup Sogns Menighedsråd. i Aalborg Nordre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8382. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Ajstrup Sogns Menighedsråd. i Aalborg Nordre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8382. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Ajstrup Sogns Menighedsråd i Aalborg Nordre Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 8382 CVR-nr. 68743419 Ajstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68743419,, Afleveret d. 04-04-2013 10:11

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Aars Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8269. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Aars Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8269. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Aars Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8269 CVR-nr. 29193614 Aars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 29193614,, Afleveret d. 27-09-2013 09:00

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 7499 CVR-nr. 25052013 Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 25052013,, Afleveret

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 16485810,,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hylke Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8041. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hylke Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8041. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hylke Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 8041 CVR-nr. 46289218 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318 ÅRSREGNSKAB for Vejlby Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8266 CVR-nr. 58183318 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 14-03-2013 17:46

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 14-03-2013 17:46 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 14-03-2013 17:46 for Provstiudvalgskassen - PUK under i i Myndighedskode: CVR nummer: 21278505 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisionspåtegning Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7825 CVR-nr. 45613119 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag

Læs mere

Stege Kirke. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014. Regnskab 2011 Budget 2012. Art Formål Tekst

Stege Kirke. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014. Regnskab 2011 Budget 2012. Art Formål Tekst Art Formål Tekst 2011 Budget 2012 2012 Budget 2013 Budget 2014 1 FÆLLESINDTÆGTER -3.236.309-3.398.064-3.398.064-3.303.890-3.348.745 101810 1000 Ligningsbeløb til drift ( Vordingborg Kommune ) -3.236.309-3.398.064-3.398.064-3.303.890-3.488.745

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Sejerslev Sogns Menighedsråd. i Morsø Provsti. i Morsø Kommune. Myndighedskode 8668. CVR-nr. 60544611

REGNSKABSTAL 2012. for Sejerslev Sogns Menighedsråd. i Morsø Provsti. i Morsø Kommune. Myndighedskode 8668. CVR-nr. 60544611 REGNSKABSTAL for Sejerslev Sogns Menighedsråd i Morsø Provsti i Morsø Kommune Myndighedskode 8668 CVR-nr. 60544611 Sejerslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 60544611,, Afleveret d. 26-03-2013 13:09 Side 1

Læs mere