Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar"

Transkript

1 Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning

2 Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder Branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet (BAR Handel). BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne inden for detailhandelen. BAR Handel giver konkret vejledning om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af f.eks. branchevejledninger, kampagnemateriale og afholdelse af temadage. BAR Handel er sammensat af repræsentanter for arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for detailhandelsområdet. Holdningerne, der udtrykkes i BAR Handels forskellige former for vejledning, viser disse parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard inden for branchen. Arbejdstilsynet har BAR Handels branchevejledninger til gennemsyn. Arbejdstilsynet finder denne vejledning i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. BAR Handel vil gerne rette en særlig tak til de butikker, som har bidraget med citater og inspiration til denne branchevejledning. Et godt arbejdsmiljø er til alles fordel...1 Opgaver og ansvar i arbejdet med arbejdsmiljø... 2 Medarbejderen, arbejdslederen og arbejdsgiveren... 2 Sikkerhedsorganisationen... 3 Butikken og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver... 4 Løbende opmærksomhed på arbejdsmiljøet... 4 Gennemførelse af Arbejdspladsvurdering... 5 Inddragelse af arbejdsmiljø i planlægningen... 6 Undersøgelse af eventuelle arbejdsskader... 7 Sikkerhedsorganisationens mødeaktivitet... 9 Sikkerhedsgruppens møder... 9 Sikkerhedsudvalgets møder... 9 Hovedsikkerhedsudvalgets møder... 9 Butikken og sikkerhedsorganisationens samarbejde Hvor er der mere viden at hente? Anden relevant litteratur... 14

3 Et godt arbejdsmiljø er til alles fordel Derfor vil mange også gerne være med til at sikre det gode arbejdsmiljø men hvor skal der tages fat - og hvem skal gøre hvad? Alle butikker uanset størrelse har ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver. Det drejer sig om følgende opgaver: Vær løbende opmærksom på arbejdsmiljøet Gennemfør Arbejdspladsvurdering (APV) Inddrag arbejdsmiljø i planlægningen Undersøg eventuelle arbejdsskader Samarbejdet om opgaverne skal i alle butikker foregå mellem arbejdsgiveren, arbejdsledere og medarbejdere. I større butikker skal der oprettes en sikkerhedsorganisation, der består af repræsentanter fra butikken, som skal støtte og fremme samarbejdet om arbejdsmiljø. Denne branchevejledning henvender sig til butikker, der har en sikkerhedsorganisation. Vejledningen beskriver butikkens arbejdsmiljøopgaver, og hvem i butikken der skal varetage opgaverne, herunder hvilken rolle arbejdsgiveren, arbejdslederne, medarbejderne og sikkerhedsorganisationen har. Hent mere hjælp i BAR Handels branchevejledninger om arbejdet med arbejdsmiljø I tilknytning til denne vejledning har BAR Handel udarbejdet to branchevejledninger, som giver yderligere vejledning og inspiration til butikkens arbejde med arbejdsmiljø: Sikkerhedsorganisationens opbygning giver uddybende viden om, hvordan butikken opretter en sikkerhedsorganisation. Succes med arbejdsmiljøarbejdet giver uddybende råd om, hvordan der kan skabes engagement og et godt samarbejde om arbejdsmiljø i sikkerhedsorganisationen og butikken generelt. 1

4 Opgaver og ansvar i arbejdet med arbejdsmiljø Det er en fælles opgave at sikre det gode arbejdsmiljø at tage vare på hinanden og et godt samarbejde er forudsætninger for det gode arbejdsmiljø Som sikkerhedsrepræsentant er jeg særlig opmærksom på arbejdsmiljøet, men alle i butikken siger til, hvis der er noget, der ikke er i orden. Alle har ansvar for, at arbejdsmiljøet er godt. Sikkerhedsorganisationen spiller en central rolle i samarbejdet om arbejdsmiljø og løsningen af butikkens arbejdsmiljøopgaver. Men at sikre et godt arbejdsmiljø er ikke kun en opgave for de få udvalgte i sikkerhedsorganisationen. Erfaringer viser, at arbejdet med arbejdsmiljø fungerer bedst, hvis der i butikken er en fælles positiv holdning til arbejdsmiljøet og et samarbejde herom, som fungerer i dagligdagen. Alle i butikken bør derfor se det som en fælles opgave at sikre et godt arbejdsmiljø, og alle skal kende sin rolle og sit ansvar i forhold til arbejdsmiljøet. Medarbejderen, arbejdslederen og arbejdsgiveren Arbejdsgiveren har ifølge arbejdsmiljøloven det overordnede ansvar for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, men den enkelte medarbejder og arbejdsleder har også et ansvar i forhold til arbejdsmiljøet. Medarbejderen Medarbejderne skal være med til at sikre det gode arbejdsmiljø ved at overholde arbejdsmiljøloven og de regler og anvisninger, der eventuelt er i butikken, samt ved at tage ansvar for sig selv og kollegerne. Er der arbejdsmiljøforhold, der ikke er i orden, skal medarbejderne give arbejdslederen, arbejdsgiveren eller sikkerhedsorganisationen besked herom. Arbejdslederen Arbejdslederen har ansvaret for, at arbejdsmiljøet er i orden inden for det område, denne leder, og skal deltage i samarbejdet om arbejdsmiljø. Får arbejdslederen kendskab til arbejdsmiljøforhold, der ikke er i orden, og som arbejdslederen i samarbejde med medarbejderne ikke kan rette op på, skal arbejdslederen give arbejdsgiveren eller sikkerhedsorganisationen besked herom. Arbejdsgiveren Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for, at arbejdsmiljøet er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven og er ansvarlig for, at der bliver etableret et samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheden, herunder sikkerhedsorganisationen. John Wedberg, sikkerhedsrepræsentant, Matas 2

5 Sikkerhedsorganisationen Hvem der gør hvad i sikkerhedsorganisationen i forhold til arbejdsmiljøopgaverne er afhængig af sikkerhedsorganisationens form og således individuelt fra butik til butik, men overordnet er rollefordelingen følgende: Sikkerhedsgruppen Sikkerhedsgruppen er det centrale omdrejningspunkt i det praktiske arbejde med arbejdsmiljøopgaverne i det område, sikkerhedsgruppen dækker. Har butikken ikke et sikkerhedsudvalg, varetager sikkerhedsgruppen også sikkerhedsudvalgets rolle. Sikkerhedsudvalget Sikkerhedsudvalget planlægger og koordinerer butikken/butikkernes arbejde med arbejdsmiljø. Udvalget bør undgå at blive en klagecentral eller et sted, hvor der bliver behandlet enkeltsager, men bør koncentrere sig om de overordnede principper og rammer for sikkerhedsgruppernes arbejde. Sikkerhedsudvalget skal ikke udføre det praktiske arbejde, men skal dog løbende inddrages, hvis der er problemer, som sikkerhedsgruppen ikke kan løse. Udvalget skal også inddrages, hvis der er problemer af mere generel karakter, eller hvis der skal tages beslutninger, som ligger uden for sikkerhedsgruppens kompetenceområde. F.eks. beslutninger, der overskrider sikkerhedsgruppens aftalte budgetramme, eller hvis der skal træffes en central beslutning om tiltag. Den daglige sikkerhedsleder Den daglige sikkerhedsleder handler på sikkerhedsudvalgets vegne mellem møderne i udvalget. Det indebærer, at det er sikkerhedslederen, der i praksis skal sikre, at de beslutninger, der bliver taget i sikkerhedsudvalget, bliver realiseret. Hovedsikkerhedsudvalget Hovedsikkerhedsudvalget tilrettelægger de overordnede rammer for butikkernes arbejde med arbejdsmiljø, herunder planlægning og koordinering af sikkerhedsudvalgenes arbejde. Hovedsikkerhedsudvalget har ingen opgaver i forhold til det praktiske arbejde med arbejdsmiljø, men bør inddrages, hvis sikkerhedsudvalgene registrerer problemer af mere generel karakter, eller hvis der skal træffes en central beslutning om tiltag. Det er sikkerhedsorganisationens fornemste opgaver at sørge for at komme problemerne i forkøbet og gøre alle i butikken ansvarlige for at finde løsninger på de ting, som løbende opstår. Det er en fælles opgave. Sikkerhedsorganisationen skal få gjort op med myten om, at den skal være en klagecentral for medarbejderne. Frank Christensen, økonomidirketør, TOP-TOY A/S 3

6 Butikken og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Butikkens overordnede arbejdsmiljøopgave er at sikre det gode arbejdsmiljø, herunder at overholde arbejdsmiljøloven Det gode arbejdsmiljø er ofte nemmere at opnå, hvis arbejdsmiljøopgaverne/problemerne på arbejdspladsen får opmærksomhed så tidligt som muligt. Peter Elsborg, sikkerhedsrepræsentant, Sibas ComputerCity APV har gjort, at vi er blevet mere opmærksomme på, hvad der i hverdagen sker rundt omkring, og at vi prøver at få løst problemerne med det samme. Mikael Schaub, varehuschef, Sibas ComputerCity Alle butikker uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver. Det drejer sig om følgende opgaver: Vær løbende opmærksom på arbejdsmiljøet Gennemfør Arbejdspladsvurdering (APV) Inddrag arbejdsmiljø i planlægningen Undersøg eventuelle arbejdsskader I de følgende afsnit beskrives arbejdsmiljøopgaverne nærmere, og hvad sikkerhedsgruppen/-erne og sikkerhedsudvalget skal gøre i forhold til opgaverne. Sikkerhedsgruppens/-ernes og sikkerhedsudvalgets opgaver og ansvar er også listet i et skema bagerst i vejledningen. Hovedsikkerhedsudvalget er ikke nævnt i skemaerne og de følgende afsnit, da udvalget skal koncentrere sig om de overordnede rammer for arbejdet med arbejdsmiljøopgaverne. Løbende opmærksomhed på arbejdsmiljøet I butikken skal der føres kontrol med, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Kontrol betyder ikke, at arbejdsmiljøet konstant skal overvåges, men at butikken bør have en fornemmelse af, hvordan det står til med arbejdsmiljøet. Det indebærer, at der bør være løbende opmærksomhed på arbejdsmiljøet, herunder om butikken overholder arbejdsmiljøloven, og om der er ved eller er opstået arbejdsmiljøproblemer inden for følgende områder: Fysiske forhold, f.eks. oprydning, varme/ kulde, træk, fugt, belysning, støv, støj, gulvbelægning, pladsforhold og indretning Ergonomiske forhold, f.eks. gentagne løft, tunge løft, skub/træk og arbejdsstillinger Psykiske forhold, f.eks. voldsrisiko, alenearbejde og chikane/mobning Kemiske og biologiske forhold, f.eks. stoffer og materialer, bakterier og svampe, rengøring og hudgener Ulykkesfarer, f.eks. sikkerhed under brug af maskiner, skæreredskaber og tekniske hjælpemidler, intern transport og færdsel 4

7 Den løbende opmærksomhed gør det samtidig nemmere at opdatere og gennemføre APV, som blandt andet omfatter en kortlægning af nævnte arbejdsmiljøforhold. Sikkerhedsgruppen Sikkerhedsgruppen er ikke politipatrulje, men bør i sit daglige arbejde holde et vågent øje med, om arbejdsmiljøloven bliver overholdt, og om der er ved eller er opstået arbejdsmiljøproblemer. Det er ikke ensbetydende med, at sikkerhedsgruppen skal kigge medarbejdere og ledere efter i sømmene eller opsøge problemer, men at de skal have fingeren på pulsen med hensyn til arbejdsmiljøet og reagere, hvis der er opstået, eller er ved at opstå problemer. Sikkerhedsudvalget Da sikkerhedsudvalget bør koncentrere sig om de overordnede principper og rammer for sikkerhedsgruppernes arbejde, har udvalget i praksis ikke nogen opgave i forhold til den løbende opmærksomhed på arbejdsmiljøet. Udvalget bør selvfølgelig inddrages, hvis der er problemer, som sikkerhedsgruppen ikke kan løse, problemer af mere generel karakter, eller hvis der skal tages beslutninger, som ligger uden for sikkerhedsgruppens kompetenceområde. Gennemførelse af Arbejdspladsvurdering Alle butikker, der har medarbejdere, skal gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV), som er et simpelt værktøj, der giver overblik over, hvordan det står til med butikkens arbejdsmiljøforhold - hvad fungerer godt, og hvor er der eventuelle problemer. Et overblik, der også gør det nemmere at planlægge og prioritere arbejdsmiljøtiltag i sammenhæng med butikkens øvrige aktiviteter, drift og udvikling. APV er et lovgivningskrav, men der er metodefrihed. Det vil sige, at lovgivningen ikke stiller krav om, hvordan APV en skal gennemføres. APV en skal dog indeholde: Kortlægning af arbejdsmiljøforholdene har vi nogle arbejdsmiljøproblemer? Vurdering af problemerne hvad er årsagen til problemerne, og hvordan kan vi løse dem? Handlingsplan for løsning hvordan, hvornår og af hvem skal problemerne løses? Opfølgning på løsningerne er problemerne blevet løst? Når vi gennemfører APV, er det også noget, vi tager op på morgenmøderne. Jeg og butikschefen skriver ned, hvilke forhold i butikken vi ønsker at forbedre. Disse forhold bliver diskuteret igennem på et morgenmøde. Derudover ligger APV-mappen altid fremme, så alle, der har lyst, kan tage et kig i den. John Wedberg, sikkerhedsrepræsentant, Matas 5

8 En APV skal ikke munde ud i en omfattende dokumentation. Omfanget afhænger af mange faktorer, blandt andet af arbejdsmiljøproblemernes art, alvor og omfang. F.eks. vil en APV, hvor arbejdsmiljøproblemerne bliver løst under kortlægningen, ofte være kortfattet. Når APV en er gennemført én gang, skal den efterfølgende opdateres, når der sker væsentlige ændringer, som har en betydning for arbejdsmiljøet, f.eks. ved om- eller nybygninger. Sikkerhedsudvalget deltager også i APV ens mere besluttende faser, hvis der er problemer af mere generel karakter, eller hvis der skal tages beslutninger, som ligger uden for sikkerhedsgruppens kompetenceområde. Få mere uddybende information om, hvordan APV en kan gennemføres i praksis i BAR Handels branchevejledninger om APV. Inddragelse af arbejdsmiljø i planlægningen Der er planer om, at butikken skal udvides, så jeg har foreslået, at der gøres plads til et andet pauserum, hvor der er mere plads, ro og fred. Indtil da prøver vi at undgå unødvendig trafik i pauserummet. F.eks. har vi rykket kundebestillingerne ud af pauserummet, og mobiltelefonen må man tjekke et andet sted. Carsten Henriksen, butikschef, Sportmaster En APV skal dog gennemføres hvert 3. år, men når APV en er gennemført én gang og i de mellemliggende år er blevet opdateret, er dette ikke en omfattende opgave, da eventuelle arbejdsmiljøproblemer allerede står i APV-handlingsplanen. Sikkerhedsgruppen Sikkerhedsgruppen spiller en central rolle i arbejdet med APV, da den varetager det praktiske arbejde med hensyn til kortlægning, vurdering, handlingsplan og opfølgning inden for det område, sikkerhedsgruppen dækker. Sikkerhedsudvalget Sikkerhedsudvalget opstiller de overordnede rammer for APV-arbejdet, f.eks. valg af metode, plan og måde for gennemførelse. For fortsat at sikre det gode arbejdsmiljø og en mindre omfattende APV skal arbejdsmiljøaspekter inddrages allerede under planlægningen af ændringer i butikken, som kan få betydning for arbejdsmiljøet, f.eks.: Udvidelse og ombygning af butikken Anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler Indkøb af stoffer og materialer Ændringer i arbejdsgange og arbejdsmetoder På denne måde sikres et bedre beslutningsgrundlag og hermed færre fejlinvesteringer, arbejdsmiljøproblemer og arbejdsskader. Arbejdsmiljøforhold, der ikke er taget højde for i planlægningsfasen, er som regel langt dyrere at ændre bagefter hvis de overhovedet kan ændres. 6

9 Sikkerhedsgruppen Sikkerhedsgruppen skal inddrages i planlægningen af væsentlige ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet. Sikkerhedsgruppen kan bidrage med sin viden om arbejdsmiljø, inden der tages endelige beslutninger, som vil få betydning for arbejdsmiljøet i det område, sikkerhedsgruppen dækker. Sikkerhedsgruppen kan bidrage med sin viden ved f.eks. at deltage på møder om eventuelle ny- og ombygninger eller ved møder med leverandører. Sikkerhedsgruppens medlemmer skal ikke være eksperter, men kan være med til at sætte fokus på arbejdsmiljøforhold allerede i planlægningsfasen. Sikkerhedsudvalget Hvis der er tale om større planlægningsopgaver eller opgaver, som er generelle for hele butikken/alle butikkerne, har sikkerhedsudvalget til opgave at deltage i planlægningsfasen. Det er en god idé at høre sikkerhedsgruppernes eller sikkerhedsudvalgets mening tidligt i planlægningsfasen, så fejlinvesteringer undgås. Undersøgelse af eventuelle arbejdsskader Er uheldet ude, og der sker en arbejdsskade, skal årsagen findes. En hurtig konklusion vil ofte være, at det var et hændeligt uheld, men det er vigtigt at undersøge årsagen nærmere. Når årsagen/-erne er fundet, ved man ofte, hvilke forhold der skal ændres for at undgå samme type arbejdsskade fremover. En arbejdsskade (arbejdsulykke/arbejdsbetinget lidelse) skal anmeldes. Arbejdsulykker skal dog kun anmeldes, såfremt personen ikke er i stand til at arbejde mindst en dag, ud over den dag skaden skete. Arbejdsulykker anmeldes af arbejdsgiveren til Arbejdstilsynet, forsikringsselskabet og Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsbetingede lidelser anmeldes af egen læge. Sikkerhedsgruppen Sikkerhedsgruppen skal deltage i undersøgelser af arbejdsskader i det område, gruppen dækker, og formidle det videre til arbejdsgiveren. Ofte er det sikkerhedsgruppen, der tager kontakt til den, der er kommet til skade, og andre, der har været til stede, for at finde årsager/-erne til skaden. Sikkerhedsgruppen har været med til at udarbejde nogle klare regler for brugen af stableren på lageret. Alle er gode til at følge reglerne, og på den måde undgår vi skader. Jørgen Sørensen, varehuschef, Føtex 7

10 Ud fra en vurdering f.eks. af den enkeltes adfærd, virksomhedens procedurer og indretningen af arbejdspladsen kan årsagen/- erne ofte findes. Sikkerhedsgruppen kan samle information om disse forhold og være med til at finde løsninger på problemet, så en lignende arbejdsskade ikke sker igen. Sikkerhedsgruppen bør også undersøge, om der er andre steder i butikken, hvor lignende arbejdsskader kan ske. Derudover bør sikkerhedsgruppen finde en person, der sørger for, at løsningen bliver gennemført, og at der sker en opfølgning på, om løsningen har afhjulpet problemet. Det er en god idé at sætte fokus på tilløb til arbejdsskader, så der kan blive rettet op på eventuelle forhold, inden skaden sker. Sikkerhedsudvalget Sikkerhedsudvalget skal sikre, at årsagen til eventuelle arbejdsskader bliver undersøgt, og at der bliver gennemført tiltag, der kan forhindre gentagelser. Derudover skal udvalget årligt udarbejde en oversigt over eventuelle arbejdsskader. Ud fra en vurdering f.eks. af den enkeltes 10

11 Sikkerhedsorganisationens mødeaktivitet Mange arbejdsmiljøspørgsmål og opgaver afklares på uformel vis i dagligdagen, men der skal også holdes formelle møder i sikkerhedsorganisationen Sikkerhedsgrupperne, sikkerhedsudvalget og hovedsikkerhedsudvalget skal ifølge arbejdsmiljøloven holde et vist antal møder for at sikre, at arbejdsmiljøopgaverne bliver gennemført. Sikkerhedsgruppens møder Der er ingen krav om møder i sikkerhedsgruppen. Det er dog en god idé at afsætte tid i kalenderen en gang imellem for at sikre, at arbejdsmiljøopgaverne bliver gennemført tilfredsstillende. Sikkerhedsudvalgets møder til butikkernes ledelse, sikkerhedsorganisationens medlemmer, den daglige sikkerhedsleder, eventuelle tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg. Hovedsikkerhedsudvalgets møder Der er ikke noget krav om mødeaktivitet i hovedsikkerhedsudvalget. Det er op til den enkelte butik at planlægge behovet for dette. I BAR Handels vejledning Succes med arbejdsmiljøarbejdet kan der hentes yderligere inspiration om effektive møder i sikkerhedsorganisationen. Sikkerhedsudvalget skal holde møde fire gange årligt. To gange om året samles sikkerhedsudvalget med sikkerhedsgrupperne. Alle i butikken/-erne skal gøres bekendt med dagsordenen senest 10 dage før et møde. Desuden skal udvalget afholde ekstraordinære møder, hvis der i butikken/-erne sker en alvorlig arbejdsskade. Der kan også indkaldes til ekstraordinært møde, hvis formanden skønner, det er nødvendigt, eller hvis mindst to medlemmer af udvalget ønsker det. Ved hvert møde skal sikkerhedsudvalget udarbejde et skriftligt referat, som sendes 9

12 Butikken og sikkerhedsorganisationens samarbejde En formel organisation som sikkerhedsorganisationen fungerer bedst, hvis der i butikken er en fælles positiv holdning til arbejdsmiljøet og et samarbejde herom, som fungerer i dagligdagen. Sikkerhedsorganisationen kan være med til at skabe denne fælles positive holdning ved at informere alle i butikken om, hvad sikkerhedsorganisationen laver, og hvordan medarbejdere og arbejdsledere kan bruge sikkerhedsorganisationen. Derudover bør sikkerhedsorganisationen inddrage medarbejdere og arbejdsledere i arbejdet med arbejdsmiljøopgaverne. En udveksling af ideer og løsninger giver sikkerhedsorganisationen et bedre beslutningsgrundlag og sikrer et større engagement i arbejdsmiljø blandt medarbejderne og arbejdslederne. Sikkerhedsorganisationen har en balanceret forståelse for både medarbejderne og for ledelsen og betragter medarbejderne og ledelsen som grundlaget for realistiske problemløsninger. Læs mere i BAR Handels branchevejledning Succes med arbejdsmiljøarbejdet om, hvordan der kan skabes et engagement og et godt samarbejde om arbejdsmiljø i sikkerhedsorganisationen og butikken generelt. Flemming Lüttge, sikkerhedsrepræsentant, Bauhaus 10

13 11

14 Hvor er der mere viden at hente? Med sund fornuft kan mange arbejdsmiljøproblemer løses, men det er en god idé at have en vis grundlæggende viden om arbejdsmiljø. Viden om arbejdsmiljø fås gennem deltagelse på f.eks. den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, men også gennem arbejdsmiljøloven, branchevejledninger, bøger, tidsskrifter og hjemmesider. Branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet BAR Handel giver konkret vejledning om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af f.eks. branchevejledninger, kampagnemateriale og afholdelse af temadage. Holdningerne, der udtrykkes i BAR Handels forskellige former for vejledning, viser organisationernes fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard inden for branchen. Organisationerne Arbejdsgiver-, arbejdsleder- og arbejdstagerorganisationer har hver især kompetence til at rådgive om arbejdsmiljø. Rådgivningen sker gennem personlig kontakt, kurser og skriftligt materiale. Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet, som fører tilsyn med virksomhederne og udgiver information om arbejdsmiljø. Informationen kan rekvireres på Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor også arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser og Arbejdstilsynets vejledninger (At-vejledninger) findes. I arbejdsmiljøloven findes de generelle bestemmelser om arbejdsmiljøet. Loven er bindende for butikkerne. Det kan medføre straf, hvis reglerne overtrædes. Loven er udmøntet i bekendtgørelser, der også er bindende for butikkerne. Det kan medføre straf, hvis bekendtgørelserne overtrædes. At-vejledninger beskriver, hvordan Arbejdstilsynet tolker bekendtgørelserne. Vejledninger er ikke bindende for butikkerne, men de bygger på love og bekendtgørelser, der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor f.eks. en butik har fulgt en At-vejledning. At-vejledninger erstatter de tidligere Atanvisninger og At-meddelelser. 12

15 Arbejdsmiljørådets Service Center Hos ASC kan der købes bøger, pjecer og videoer om arbejdsmiljø. ASC udgiver blandt andet Det ny ABF med informationer om nye bekendtgørelser, At-vejledninger og andet nyt inden for arbejdsmiljøområdet. ASC udgiver også bladet Arbejdsmiljø, der indeholder aktuelle artikler om arbejdsmiljø. Hos ASC findes også en opdateret liste over anerkendte udbydere af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Konsulentvirksomheder I nogle tilfælde kan der være arbejdsmiljøproblemer, som kan være svære at løse, enten fordi de stiller krav om en særlig ekspertise, eller fordi der mangler nye synsvinkler og ideer på problemstillingen. I sådanne tilfælde kan det være relevant at hente hjælp udefra. Mod betaling er det muligt at rekvirere sagkyndig bistand hos forskellige konsulentvirksomheder, f.eks. Bedriftssundhedstjenesten (BST), rådgivende ingeniører, arkitekter, teknologiske serviceinstitutter og arbejdsmedicinske klinikker. 15

16 Anden relevant litteratur Love, bekendtgørelser og vejledninger Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 om lov om arbejdsmiljø, samt ændringer der følger af lov nr. 437 af 10. juni 2002 Andet Retningslinjer for virksomhedsaftaler Aftaler om oprettelse af sikkerhedsorganisationer Relevante overenskomster Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, samt ændringer der følger af bekendtgørelse nr. 491 af 20. juni 2002 At-anvisning nr af april 1999 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde Branchevejledninger BAR Handels branchevejledning om APV APV? der kan man bare se! BAR Handels branchevejledning om APV APV-abc BAR Handels branchevejledning om Sikkerhedsorganisationens opbygning BAR Handels branchevejledning om Succes med arbejdsmiljøarbejdet 14

17 T j ek

18 Sikkerhedsgruppens opgaver og ansvar Generelt Udføre det praktiske arbejde med arbejdsmiljøopgaverne i det område, sikkerhedsgruppen dækker, jf. nedenfor - Varetage sikkerhedsudvalgets opgaver, hvis der ikke er et udvalg Løbende opmærksomhed på arbejdsmiljøet Holde et vågent øje med, om arbejdsmiljøloven bliver overholdt, og om der er ved eller er opstået arbejdsmiljøproblemer inden for følgende områder: - Fysiske forhold - Ergonomiske forhold - Psykiske forhold - Kemiske og biologiske forhold - Ulykkesfarer Bringe forhold i orden, som ikke stemmer overens med arbejdsmiljøloven, eller som kan forringe arbejdsmiljøet. Eventuelt standse arbejdet, hvis der er tale om betydelig overhængende fare, som ikke kan afværges med det samme Gennemførelse af APV Varetage det praktiske APV-arbejde med hensyn til kortlægning, vurdering, handlingsplan og opfølgning Inddragelse af arbejdsmiljø i planlægningen Bidrage med viden om arbejdsmiljø under planlægning af væsentlige ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet. F.eks. ved: - Udvidelse og ombygninger - Anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler - Indkøb af stoffer og materialer - Ændringer i arbejdsgange og arbejdsmetoder Undersøgelse af evt. arbejdsskader Deltage i undersøgelse af arbejdsskader og informere arbejdsgiveren herom Ændre forhold, som har været årsag til skaden, så lignende skade ikke sker igen Information og rådgivning om arbejdsmiljø Orientere medarbejdere og arbejdsledere om sikkerhedsgruppens arbejde Rådgive medarbejdere og arbejdsledere om arbejdsmiljø Motivere medarbejdere og arbejdsledere til en adfærd, der fremmer arbejdsmiljøet Holde sikkerhedsudvalget underrettet om arbejdsmiljømæssige forhold Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde med medarbejdere og arbejdsledere om arbejdsmiljøopgaverne Samarbejde med sikkerhedsudvalget Holde møde med sikkerhedsudvalget to gange årligt Inddrage sikkerhedsudvalget, hvis der er problemer, som sikkerhedsgrupperne ikke kan løse. Inddrag også udvalget, hvis der er problemer af mere generel karakter, eller hvis der skal tages beslutninger, som ligger uden for sikkerhedsgruppens aftalte kompetenceområde Være kontaktled mellem medarbejdere/arbejdsledere og sikkerhedsudvalget 16

19 Sikkerhedsudvalgets opgaver og ansvar Generelt Planlægge og koordinere arbejdet med arbejdsmiljø, herunder de overordnede principper og rammer for sikkerhedsgruppernes arbejde Sikre, at de beslutninger, sikkerhedsudvalget har vedtaget, bliver gennemført Løbende opmærksomhed på arbejdsmiljøet Sikre, at sikkerhedsgrupperne har en løbende opmærksomhed på arbejdsmiljøet inden for følgende områder: - Fysiske forhold - Ergonomiske forhold - Psykiske forhold - Kemiske og biologiske forhold - Ulykkesfarer Sikre, at forhold, som ikke stemmer overens med arbejdsmiljøloven eller som kan forringe arbejdsmiljøet, bliver bragt i orden Gennemførelse af APV Opstille de overordnede rammer for APV-arbejdet, f.eks. valg af metode, plan og måde for gennemførelse Deltage i de mere besluttende faser i APV en, hvis der er problemer af mere generel karakter, eller hvis der skal tages beslutninger, som ligger uden for sikkerhedsgruppens aftalte kompetenceområde Inddragelse af arbejdsmiljø i planlægningen Deltage i større planlægningsopgaver og i planlægningen af opgaver, som er generelle for hele butikken/alle butikkerne Undersøgelse af evt. arbejdsskader Sikre, at årsagen til eventuelle arbejdsskader bliver undersøgt, og at der bliver gennemført tiltag, der kan forhindre gentagelser Udarbejde en årlig statistik over arbejdsskader Information og rådgivning om arbejdsmiljø Oplyse medarbejdere og arbejdsledere om, hvem der indgår i sikkerhedsorganisationen, herunder at udarbejde en plan over sikkerhedsorganisationen Informere sikkerhedsgrupperne om de overordnede principper og rammer for gruppernes arbejde Videregive information og viden om arbejdsmiljø til sikkerhedsgrupperne Informere sikkerhedsgrupperne om arbejdsmiljøforhold og problemer, der er generelle for butikken/butikkerne Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde med sikkerhedsgrupperne Inddrages, hvis der er problemer, som sikkerhedsgrupperne ikke kan løse. Inddrages også, hvis der er problemer af mere generel karakter, eller hvis der skal tages beslutninger, som ligger uden for sikkerhedsgruppens aftalte kompetenceområde Holde møde fire gange årligt og to gange årligt med sikkerhedsgrupperne 17

20 Har butikken oprettet en sikkerhedsorganisation og ønsker uddybende viden om, hvem der gør hvad i forhold til butikkens arbejdsmiljøopgaver, kan der hentes råd og vejledning i denne branchevejledning. Branchevejledningen sætter fokus på sikkerhedsorganisationen, medarbejderne, arbejdslederne og arbejdsgiverens opgaver og ansvar i forbindelse med arbejdsmiljøet. BAR Handel Fællessekretariatet Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Tlf.: Fax: Faglige spørgsmål kan rettes til partssekretariaterne: BAR Handel Arbejdstagersekretariatet HK/HANDEL Weidekampsgade 8 Postboks København C Tlf.: Arbejdsgiversekretariatet Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Tlf.: Fax: Sekretariatet for ledere Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf.: Fax: Branchevejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center Tlf.: ASC varenummer: Layout: Gorm Larsen & Partners Tryk: 1. udgave, 1. oplag ISBN HK-varenummer:

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Branchevejledning for medarbejdere Forord Indhold Få et hurtigt overblik over hvad du skal gøre før, under og efter: På baggrund af den danske

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere